Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 73 - Wrocław, 27.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

1605 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXIX/610/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu województwa dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia

8908

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1606 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXXII/432/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

8911

1607 -

Rady Powiatu Legnickiego nr XXIII/123/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród

8914

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1608 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXXI/206/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

8917

1609 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXXI/212/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach zabudowanych na terenie gminy Bolków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8918

1610 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXXI/213/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków

8921

1611 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXIII/391/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/315/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

8927

1612 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXV/163/09 z dnia 23 marca 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Złoty Stok

8927

1613 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXV/165/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, to jest wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

8928

1614 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXV/166/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

8932

1615 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXV/167/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

8936

UCHWAŁY RAD GMIN

1616 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXIII/199/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnów

8937

1617 -

Rady Gminy Domaniów nr XXIX/156/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaniów

9007

1618 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXXIV/154/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

9007

1619 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXXV/163/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica

9009

1620 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XIX/131/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/122/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 14 lutego 2009 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009

9016

1621 -

Rady Gminy Świdnica nr XLIII/365/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału gminy Świdnica na stałe obwody głosowania

9016

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1622 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-5/242/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXV/165/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, to jest wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

9017

1623 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-11/251/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Osiecznica nr XXXV/163/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica

9020

1624 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-9/255/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Powiatu Legnickiego nr XXIII/123/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród

9022

1625 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-4/256/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXIX/610/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu województwa dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia

9024

DECYZJA

1626 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-26(3)/2009/3035/III/ML z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa EPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

9026

OBWIESZCZENIE

1627 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia

9027

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,32 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,45 zł

liczba wejść: 2383

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP