Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 75 - Wrocław, 29.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1632 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXVI/141/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki

9169

1633 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XXIX/260/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski .

9178

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1634 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/271/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście i Gminie Bierutów

9182

1635 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/272/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Bierutów do stanu faktycznego

9185

1636 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/267/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie

9187

1637 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLI/195/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Lubomierz

9190

1638 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIII/215/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubomierz

9191

1639 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXIX/173/09 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Międzylesie

9196

1640 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXXI/190/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Oleśnicy do stanu faktycznego

9197

1641 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXXI/191/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Oleśnicy do stanu faktycznego

9199

1642 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXIII/388/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba .

9201

1643 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXX/377/09 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy

9206

1644 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXX/385/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia .

9206

1645 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/273/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów

9210

1646 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/195/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarów

9213

1647 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/204/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

9223

1648 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/205/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/105/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie

9230

1649 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/207/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Żarów

9231

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1650 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXXIII/173/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego .

9233

UCHWAŁY RAD GMIN

1651 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXVIII/174/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

9236

1652 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIX/117/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów .

9236

1653 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXVI/334/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

9242

1654 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXVI/336/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

9242

1655 -

Rady Gminy Stoszowice nr II/17/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału gminy Stoszowice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

9243

1656 -

Rady Gminy Świdnica nr XLII/343/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego

9244

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1657 -

Starosty Lubańskiego nr 24/V/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2009 Starosty Lubańskiego z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009 roku .

9248

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1658 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/249/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXXIII/173/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

9248

1659 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-8/257/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXIII/388/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

9251

1660 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-3/258/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIII/215/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubomierz

9253

POROZUMIENIA

1661 -

Nr SP.DT.5548/21/08 zawarte w dniu 15 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

9257

1662 -

Nr SP.DT.5548/22/08 zawarte w dniu 5 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce

9263

1663 -

Nr SP.DT.5548/23/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem i Gminą Sobótka w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sobótka

9269

OBWIESZCZENIE

1664 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Miliczu

9275

INFORMACJE

1665 -

Starosty Bolesławieckiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Bolesławiec

9275

1666 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA z siedzibą we Wrocławiu

9276

WYKAZ

1667 -

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonego na obszarze Gminy Góra

9276

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 38,62 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 21,26 zł

liczba wejść: 2500

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP