Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 78 - Wrocław, 04.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1676 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/262/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie podziału miasta Głogowa na obwody głosowania

9451

1677 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/282/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Cesarzowice dla terenów w północnej części obrębu

9453

1678 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/285/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojtkowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla północnej części wsi Wojtkowice

9459

1679 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXXIV/328/2009 z dnia 26 marca 2009 r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr L/417/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku

9468

1680 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

9469

1681 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/232/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sobótka

9472

1682 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXIX/258/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chociwel

9479

1683 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXV/201/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców

9500

1684 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIX/250/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

9503

1685 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLI/192/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlimowice, gmina Żarów

9510

1686 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/203/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

9519

UCHWAŁY RAD GMIN

1687 -

Rady Gminy Domaniów nr XXIX/157/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzneia zasadniczego, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i świadczeń wynikających z zatrudnienia nauczycieli w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniów

9523

1688 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/379/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Polną a ulicą Wrocławską w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

9528

1689 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/383/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sosnowej i Kłodzkiej w południowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

9535

1690 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/392/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

9543

1691 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXVI/146/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marcinowice

9545

1692 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 193/XXVIII/09 z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Nowa Ruda

9547

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1693 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-9/240/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

9549

1694 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-11/263/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/203/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

9550

DECYZJA

1695 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-19/2009/193/VII-C/MK z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany VII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

9552

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 34,63 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,17 zł

liczba wejść: 2282

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP