Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 81 - Wrocław, 07.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1706 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXXVIII/201/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz ich wysokości

9843

1707 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXXVIII/203/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

9845

1708 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XXVII/158/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

9848

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1709 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXVIII/315/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wynik w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

9855

1710 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXV/252/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, nagród, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

9861

1711 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XL/251/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

9867

1712 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju w roku szkolnym 2009/2010

9871

1713 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXIV/189/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie gminy Jawor

9871

1714 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIX/202/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli publicznych w Kowarach

9872

1715 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIX/204/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kowary oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

9873

1716 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIX/205/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary

9874

1717 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVI/259/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

9875

1718 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 15/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny

9876

1719 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 19/09 z dnia 30 marca 2009 r. uchylająca uchwałę nr 70/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

9877

1720 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 21/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

9877

1721 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 22/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na terenie gminy Strzegom

9881

UCHWAŁY RAD GMIN

1722 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXV/322/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należności do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

9883

1723 -

Rady Gminy Głogów nr XVI/160/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

9890

1724 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/380/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce położonego w obrębach Kobierzyce, Królikowice i Magnice

9896

1725 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XXIII/141/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole - w obrębach Taczalin, Księginice, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice

9943

1726 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 201/XXIX/09 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda

9954

1727 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIX/186/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wnikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

9955

1728 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXIX/150/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn

9959

1729 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXV/197/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

9963

1730 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXVI/201/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Święta Katarzyna

9964

1731 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXVI/204/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach

9965

1732 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXV/151/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, na terenie gminy Wisznia Mała

9967

1733 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXV/136/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagrodno, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

9967

1734 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 171/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik, gmina Zgorzelec, dla zespołu parków wiatrowych Zgorzelec - Pieńsk

9971

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1735 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/271/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Gminy w Pielgrzymce nr XXX/145/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pielgrzymka w latach 2009-2013

9985

1736 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-8/272/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr XXVII/158/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

9988

1737 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/273/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXV/197/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

9991

1738 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/275/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Zagrodno nr XXV/136/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagrodno, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposobu oblizania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

9994

1739 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-11/277/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 201/XXIX/09 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda

9996

1740 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/284/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju w roku szkolnym 2009/2010

9998

1741 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-3/288/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy w Przewornie nr XXIX/186/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

10000

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 64,13 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 29,21 zł

liczba wejść: 2508

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP