Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 83 - Wrocław, 11.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1748 -

Rady Powiatu w Miliczu nr XXIV/174/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Milickiego .

10161

1749 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXXIV/212/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzelińskiego .

10162

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1750 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVII/177/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bardzie

10164

1751 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/269/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania, najmu i użyczania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów .

10166

1752 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXV/222/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach .

10167

1753 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXV/223/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej położonego przy ulicy Łącznej w Boguszowie-Gorcach .

10172

1754 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXV/224/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Nowy Lubominek w Boguszowie-Gorcach

10176

1755 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXV/225/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Świerczewskiego w Boguszowie- -Gorcach .

10182

1756 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXV/158/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy .

10186

1757 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXV/159/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

10189

1758 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 375/XLVIII/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 329/XXVII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału miasta Jelenia Góra na stałe obwody głosowania

10190

1759 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 228/XXIX/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

10190

1760 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr II/9/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

10193

1761 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXX/167/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku .

10196

1762 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXX/182/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Pieszyce jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły podstawowe

10197

1763 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXX/263/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Środzie Śląskiej

10201

UCHWAŁY RAD GMIN

1764 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXVII/142/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom .

10203

1765 -

Rady Gminy Czernica nr XXV/165/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego zasady obliczania, przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica niektórych składników wynagrodzenia oraz ich wysokość .

10206

1766 -

Rady Gminy Czernica nr XXV/169/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych w 2009 roku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

10211

1767 -

Rady Gminy Czernica nr XXV/173/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/313/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kamieniec Wrocławski .

10212

1768 -

Rady Gminy Czernica nr XXV/174/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/103/2008 Rady Gminy Czernica z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Gajków oraz Wojnowice

10214

1769 -

Rady Gminy Czernica nr XXV/175/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Gajków, Kamieniec Wrocławski oraz Ratowice .

10216

1770 -

Rady Gminy Długołęka nr XXVI/304/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Długołęka

10223

1771 -

Rady Gminy Długołęka nr XXVI/305/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kiełczów

10228

1772 -

Rady Gminy Długołęka nr XXVI/306/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pruszowice

10230

1773 -

Rady Gminy Długołęka nr XXVI/307/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pasikurowice .

10233

1774 -

Rady Gminy w Dzierżoniowie nr XXXV/314/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości, wynajmowania lokali użytkowych i gospodarczych oraz użyczania nieruchomości gminnych

10236

1775 -

Rady Gminy Kotla nr XXIX/164/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla .

10237

1776 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XXVI/157/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

10240

1777 -

Rady Gminy Platerówka nr XX/113/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Platerówka

10243

1778 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XXI/104/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/99/09 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz sposobu rozliczania tych dotacji .

10244

1779 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XXI/105/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu gminy .

10244

1780 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXIX/148/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej .

10245

1781 -

Rady Gminy w Wińsku nr XL/209/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz nagród ze specjalnego funduszu, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku

10245

1782 -

Rady Gminy Zawonia nr XXI/152/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Zawonia .

10253

1783 -

Rady Gminy Zawonia nr XXI/155/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zawonia

10255

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1784 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-12/289/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXX/167/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku

10256

1785 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-10/291/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVII/177/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bardzie

10258

1786 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/296/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/269/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania, najmu i użyczania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów

10260

1787 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-10/301/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy w Dzierżoniowie nr XXXV/314/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości, wynajmowania lokali użytkowych i gospodarczych oraz użyczania nieruchomości gminnych

10263

1788 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/302/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Platerówka nr XX/113/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Platerówka

10265

1789 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/303/09 z dnia 4 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Siekierczyn nr XXIX/148/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

10267

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1790 -

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim nr 171/35/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego .

10268

ANEKS

1791 -

Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 27 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Góra w sprawie powierzenia Gminie Góra obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Góra .

10270

OGŁOSZENIE

1792 -

Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie sporządzenia zastawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Bolesławiec za 2008 rok

10271

WYKAZ

1793 -

zastawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec

10274

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 43,72 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,21 zł

liczba wejść: 2536

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP