Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 86 - Wrocław, 14.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1803 -

Rady Powiatu w Polkowicach nr XXI/173/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Polkowicki dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia

10462

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1804 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXIII/293/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

10465

1805 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 369/XLVII/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze .

10466

1806 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/283/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice i Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie .

10469

1807 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/284/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica-Różaniec .

10479

1808 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/286/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie .

10487

1809 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXII/297/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Dolnym

10491

1810 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXII/298/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

10494

1811 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXXIV/336/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie reorganizacji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku

10494

1812 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXXV/352/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów

10497

1813 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVI/324/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Piekary w Legnicy - rejonu ulicy Wierzyńskiego i Gałczyńskiego

10500

1814 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVI/325/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Piekary w Legnicy - rejonu ulicy Sudeckiej i Tatrzańskiej

10510

1815 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXIII/197/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/149/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna

10521

1816 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXIII/210/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania Gminnych Cmentarzy Komunalnych

10521

1817 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXV/215/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/46/03 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Leśna .

10524

1818 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXVI/222/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie połączenia Sołectw: Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie w Sołectwo Kościelniki .

10525

1819 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLI/293/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe

10527

1820 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXX/190/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania

10528

1821 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXX/267/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów

10530

1822 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIV/250/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

10532

1823 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXX/212/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10534

1824 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/276/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Wołów .

10536

1825 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXXIII/165/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie

10538

1826 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr III/16/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich

10540

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1827 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLIV/320/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych .

10542

UCHWAŁY RAD GMIN

1828 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXIV/206/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

10543

1829 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXIV/207/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

10544

1830 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXIV/208/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

10544

1831 -

Rady Gminy Stoszowice nr II/9/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

10545

1832 -

Rady Gminy Walim nr XXXIII/203/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

10549

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

1833 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/304/09 z dnia 5 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Stoszowice nr II/9/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

10550

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

1834 -

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr 2/XIII/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania majątkiem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz majątkiem powierzonym przez Gminy do realizacji zadań statutowych Związku

10554

OBWIESZCZENIE

1835 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kostomłotach przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009 r.

10555

SPRAWOZDANIE

1836 -

Starosty Polkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2008

10555

 

Pełna treść (PDF)
poz. 1803-1813
poz. 1814-1836

Cena w formie papierowej 32,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,25 zł

liczba wejść: 2524

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP