Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 88 - Wrocław, 19.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1864 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XL/364/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

10663

1865 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVII/206/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia .

10665

1866 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/15/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

10668

1867 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/21/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Jaworzyna Śląska

10672

1868 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/22/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze .

10672

1869 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/23/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania .

10673

1870 -

Rady Miasta Lubań nr XXXIV/194/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy

10674

1871 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIII/214/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

10676

1872 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIV/227/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

10678

1873 -

Rady Miejskiej Trzebnicy nr XXVII/293/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie gminy Trzebnica .

10681

1874 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXIX/206/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

10685

1875 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIX/210/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kalinowice Górne .

10691

1876 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/197/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gołaszyce, gmina Żarów .

10697

1877 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/198/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowiczki, gmina Żarów

10705

1878 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/199/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszowa, gmina Żarów .

10713

1879 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/200/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przyłęgów, gmina Żarów .

10723

1880 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/201/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zastruże, gmina Żarów

10733

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY

1881 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIX/246/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie miasta i gminy Wiązów

10743

1882 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 149/XXIX/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń

10749

UCHWAŁY RAD GMIN

1883 -

Rady Gminy Cieszków nr XXVI/131/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

10755

1884 -

Rady Gminy w Grębocicach nr XLI/169/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

10760

1885 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXVI/157/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kunice regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród .

10767

1886 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXVI/162/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kunice

10770

1887 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXV/356/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia

10771

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

1888 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-4/314/09 z dnia 11 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy w Grębocicach nr XLI/169/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

10777

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 40,87 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,30 zł

liczba wejść: 2569

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP