Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 90 - Wrocław, 21.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1916 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXX/168/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ząbkowickiego

10889

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1917 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIX/320/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. o uchyleniu uchwały nr XXIX/276/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

10890

1918 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIX/325/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

10891

1919 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXVII/199/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój

10893

1920 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVIII/198/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu Świetlicy Wiejskiej"

10894

1921 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2009-2013"

10895

1922 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój

10904

1923 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXX/253/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

10918

1924 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIX/181/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój

10920

1925 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 20/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic na obszarze gminy Strzegom do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

10932

1926 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 30/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały nr 20/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic na obszarze gminy Strzegom do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

10937

1927 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XXVII/154/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej

10937

1928 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXVII/174/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

10946

1929 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXVII/175/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych

10946

1930 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXVII/176/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Złoty Stok na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

10955

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1931 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLIV/321/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach

10955

UCHWAŁY RAD GMIN

1932 -

Rady Gminy Domaniów nr XXX/166/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domaniów

10964

1933 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXX/140/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli

10964

1934 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIX/178/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

10969

1935 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXV/140/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego "Radziechów" w rejonie wsi Radziechów

10973

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1936 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/293/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój

10980

1937 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/294/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXX/253/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

10981

1938 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-10/315/09 z dnia 13 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Łagiewniki nr XXIX/178/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

10983

OBWIESZCZENIE

1939 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 11 maja 2009 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009 r. oraz 10 maja 2009 r.

10985

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,25 zł

liczba wejść: 2505

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP