Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 92 - Wrocław, 25.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1955 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVII/178/08 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bardo

11112

1956 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVIII/187/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bardo

11119

1957 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXVI/162/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca

11119

1958 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXVI/234/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra na lata 2009-2013

11122

1959 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/17/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

11138

1960 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/18/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworzyna Śląska

11140

1961 -

Rady Miejskiej Jedlina-Zdrój nr XXV/144/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

11145

1962 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 372/XLVIII/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

11146

1963 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXV/239/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, przysługujące osobom fizycznym

11153

1964 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr IV/236/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubawka

11154

1965 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/197/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

11155

1966 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/199/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XIV/102/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

11156

1967 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/200/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy

11160

1968 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXXI/215/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przemków

11161

UCHWAŁY RAD GMIN

1969 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 282/V/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 36/IV/2003 z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłodzko

11169

1970 -

Rady Gminy Lubin nr XXXIII/176/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

11170

1971 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIX/177/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu nagród ze specjalnego funduszu nagród

11171

1972 -

Rady Gminy Mietków nr XIX/127/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

11174

1973 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXV/353/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia

11179

1974 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXV/354/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina

11181

1975 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXV/355/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

11183

1976 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXV/360/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie

11185

1977 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXV/361/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia działek nr 230 i 225 obręb geodezyjny Źródła do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

11187

1978 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXV/364/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gałów

11189

1979 -

Rady Gminy w Wińsku nr XLII/224/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko

11191

1980 -

Rady Gminy w Wińsku nr XLII/225/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko

11192

1981 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXVI/154/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat i zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

11192

1982 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXVI/155/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

11193

1983 -

Rady Gminy Zawonia nr XXII/161/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Zawonia do stanu faktycznego

11196

1984 -

Rady Gminy Zawonia nr XXII/162/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia

11197

1985 -

Rady Gminy Żórawina nr XXIII/180/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Galowice, gmina Żórawina

11203

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1986 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-11/317/09 z dnia 15 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Zawonia nr XXII/162/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia

11205

1987 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/318/09 z dnia 15 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 372/XLVIII/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- -wychowawczych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

11207

POROZUMIENIA

1988 -

nr 41 zawarte w dniu 4 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Świdnica w sprawie powierzenia Gminie Świdnica obowiązku utrzymania grobu wojennego, położonego na terenie Gminy Świdnica

11212

1989 -

nr 42 zawarte w dniu 5 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Oleśnica w sprawie powierzenia Gminie Oleśnica obowiązku utrzymania grobu wojennego, położonego na terenie Gminy Oleśnica

11214

KOMUNIKAT

1990 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 o podjęciu uchwały nr 2713/III/09 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)

11216

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 36,36 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,78 zł

liczba wejść: 2539

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP