Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 95 - Wrocław, 28.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2003 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXV/237/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

11528

2004 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXV/238/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniana rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

11530

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2005 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXXI/211/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenów położonych w obrębach Stare Rochowice oraz Wolbromek i Bolków - obszar planistyczny "A"

11532

2006 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXV/253/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych

11537

2007 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/24/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jaworzyna Śląska

11538

2008 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVII/340/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Legnicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

11553

2009 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr IV/235/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubawka

11553

2010 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXIV/200/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

11558

2011 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVII/204/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

11563

2012 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVII/206/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Radków

11563

2013 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVII/207/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/441/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie

11564

2014 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXXVI/219/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/211/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

11564

2015 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXXVI/220/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

11565

2016 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIX/185/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczenia tych dotacji

11569

UCHWAŁY RAD GMIN

2017 -

Rady Gminy Czernica nr XXV/166/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kamieńcu Wrocławskim, Dobrzykowicach, Chrząstawie Wielkiej i Czernicy prowadzonych przez Gminę Czernica realizujących w latach 2009-2011 projekt "Utworzenie i wsparcie sieci przedszkolnych w gminie Czernica"

11570

2018 -

Rady Gminy Gromadka nr XXXIV/180/09 z dnia 28 kwietnia 209 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Gromadka

11571

2019 -

Rady Gminy Gromadka nr XXXIV/183/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

11573

2020 -

Rady Gminy Oława nr XXXIX/267/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Oława oraz cennika opłat

11573

2021 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXVIII/340/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych

11574

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

2022 -

Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 260/09 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

11582

2023 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 34/09 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

11586

ZARZĄDZENIE

2024 -

Burmistrza Miasta Lubawka nr 80/2009 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Lubawka

11591

DECYZJA

2025 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-23/2009/157/IX-A/AŁ z dnia 22 maja 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

11595

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

2026 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/320/09 z dnia 18 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXV/253/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych

11603

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

2027 -

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 42/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/387/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

11605

2028 -

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 43/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/207/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

11607

POROZUMIENIA

2029 -

nr 43 zawarte w dniu 30 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

11609

2030 -

nr 44 zawarte w dniu 31 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lwóweckim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

11610

2031 -

nr 45 zawarte w dniu 15 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

11612

2032 -

nr 46 zawarte w dniu 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Dzierżoniowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

11614

2033 -

nr ID/5442/2/125/09 z dnia 7 maja 2009 r. pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Jedlina-Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Jedlina-Zdrój realizacji zadania pod nazwą "Modernizacja drogi powiatowej nr 3360 D w obszarze centrum Uzdrowiska Jedlina-Zdrój

11615

OBWIESZCZENIE

2034 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń przeprowadzonych w dniu 17 maja 2009 r.

11617

INFORMACJE

2035 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy

11618

2036 -

Starosty Strzelińskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków - opracowanie map ewidencji gruntów i budynków w technologii cyfrowej dla jednostek ewidencyjnych Borów i Wiązów - obszar wiejski

11619

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,21 zł

liczba wejść: 2598

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP