Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 96 - Wrocław, 01.06.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2037 -

Rady Powiatu w Górze nr XXIX/133/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania .

11624

2038 -

Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXII/146/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia .

11635

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2039 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXVII/166/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnów .

11638

2040 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXXI/261/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z uczniami i wychowankami dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

11642

2041 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 233/XXX/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda .

11643

2042 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 236/XXX/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

11650

2043 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXIII/262/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

11651

2044 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXIII/263/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

11657

2045 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 29/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany w gminie Strzegom .

11659

2046 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXIV/399/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poręba .

11663

2047 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1119/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na obszarze Wrocławia .

11665

2048 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1122/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/2973/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych dla zawodników nieposiadających licencji i trenerów

11682

2049 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1123/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/2974/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród sportowych .

11683

2050 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1124/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego

11684

2051 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1131/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego

11687

2052 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1132/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VI/128/07 w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia

11698

UCHWAŁY RAD GMIN

2053 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXIV/403/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Królikowie .

11699

2054 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXIV/404/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Tyniec Mały

11704

2055 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXIV/407/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kobierzyce

11706

2056 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXVI/200/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach

11706

2057 -

Rady Gminy Udanin nr XXXIX/128/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

11717

2058 -

Rady Gminy Żórawina nr XXIII/172/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Żórawina .

11721

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

2059 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-11/322/09 z dnia 21 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 233/XXX/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda

11728

2060 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/328/09 z dnia 21 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Udanin nr XXXIX/128/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

11730

2061 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/329/09 z dnia 21 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Powiatu w Górze nr XXIX/133/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

11735

2062 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-8/330/09 z dnia 22 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części Rady Gminy Żórawina nr XXIII/172/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Żórawina .

11738

2063 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-6/332/09 z dnia 22 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXII/146/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

11740

POROZUMIENIA

2064 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych a Starostą Powiatu Górowskiego w sprawie powierzenia Województwu przez Starostę wykonania prac przygotowawczych do działania 125 "Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów" we wsi Witoszyce gmina Góra oraz realizację operacji "Scalanie gruntów wsi Witoszyce" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .

11742

2065 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych a Starostą Powiatu Górowskiego w sprawie powierzenia Województwu przez Starostę wykonania prac przygotowawczych do działania 125 "Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów" we wsi Chróścina gmina Góra oraz realizację operacji "Scalanie gruntów wsi Chróścina" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .

11744

2066 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych a Starostą Powiatu Złotoryjskiego w sprawie powierzenia Województwu przez Starostę wykonania prac przygotowawczych do działania 125 "Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów" we wsi Nowa Wieś Złotoryjska gmina Złotoryja oraz realizację operacji "Scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

11746

OBWIESZCZENIE

2067 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Gminy Stare Bogaczowice

11748

SPRAWOZDANIE

2068 -

Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

11749

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,13 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,27 zł

liczba wejść: 2581

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP