Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2016

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od  22 stycznia  2016 r. do 29 stycznia 2016 r.   w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Wystąpienie  pokontrolne z  kontroli  problemowej  prowadzonej w  dniach  od  26 stycznia 2016 r.  do 27 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 14 do 24 marca 2016 r.  w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 29 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu, z zakresu realizacji budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 30 marca 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, z zakresu prawidłowości  wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 23 lutego do 8 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach 18 kwietnia do 6 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 31 marca do 18 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu, z zakresu zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 z danymi z ewidencji księgowej.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach  od  6 kwietnia  do  13 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, w zakresie Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od  15 kwietnia  2016 r. do  29 kwietnia  2016 r. w  Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, w zakresie Prawidłowości  realizacji  wydatków  budżetu  państwa  dokonywanych  w związku z realizacją przez jst. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie  na  podstawie  ustawy  lub  porozumienia  z organami administracji rządowej.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej od 17 marca do 7 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 28 kwietnia do 12 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach  od 30 marca do 15 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od  30 maja  2016 r. do 10 czerwca  2016 r. w  Urzędzie Gminy w Nowej Rudzie, w zakresie Prawidłowości  realizacji  wydatków  budżetu  państwa  dokonywanych  w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie  na  podstawie  ustawy  lub  porozumienia  z organami administracji rządowej.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 16 maja do 3 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta w Bolesławcu, z zakresu prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 lutego 2016 r. do 11 marca 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu, w zakresie Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 28 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 29 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, z zakresu prawidłowości  wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 18 maja 2016 r. do 3 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Nowa Ruda, z zakresu prawidłowości  realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 14 czerwca do 30 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, w zakresie Wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22 lutego do 11 marca 2016 r. w Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator” w Wałbrzychu, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej w ramach „Programu integracji  społeczności romskiej na lata 2014-2020”.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej prowadzonej w dniach od 17 czerwca do 30 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie, w zakresie Prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 września  2016 r. do 16 września  2016 r. w Urzędzie Miejskim w Olszynie, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 sierpnia do 5 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 18 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu, z zakresu: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 14 września 2016 r. do 23 października 2016 r. w Urzędzie Gminy w Chojnowie, z zakresu prawidłowości realizacji  wydatków  budżetu  państwa  dokonywanych  w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na  podstawie  ustawy  lub  porozumienia  z organami administracji rządowej.

30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 14 czerwca do 1 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wołowie, z zakresu Realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego.

31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 11 października do 18 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 31 maja 2016 r. do 16 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 12 października 2016 r. do 20 października 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, z zakresu realizacji budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości.

34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 26 października 2016 r. do 4 listopada  2016 r. (z wyłączeniem 31 października 2016 r.) w Urzędzie Gminy Rudna, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 23 do 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Lubań, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26 i 27 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Świdnica, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, której tematem była: Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia do ćwiczeń i szkoleń ratowników (tzw. komora dymowa) – lokalizacja: kotłownia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu".

39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 6 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu, z zakresu realizacji budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości.

40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21-25 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, z zakresu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 16 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 28 września 2016 r. do 29 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 4 do 15 lipca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

liczba wejść: 3959

Metryka strony

Data publikacji : 30.03.2016
Data modyfikacji : 06.06.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Cegłowska
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Ewa Cegłowska