Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2021

1.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 do 29 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach z zakresu: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami."

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 i 29  stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Głogów z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 lutego 2021 r. do 23 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22 lutego do 12 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) z zakresu: „Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.”


 

 

 

3

 

 

 

 

liczba wejść: 250

Metryka strony

Data publikacji : 21.01.2021
Data modyfikacji : 14.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Bojarczuk
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu