Aktualnie znajdujesz się na:

2020

Oddział Dochodów i Desygnacji

Ostateczna  informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 132019, służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji w ramach RPO WD 2014-2020  DWUP 2020

Celem kontroli, przeprowadzonej w dniach od 23 marca do 30 marca 2020 r., było potwierdzenie spełniania przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu (DWUP), realizujący zadania Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (IP RPO WD 2014-2020), kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenia 1303/2013):

  • 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie celów szczegółowych i wyników odpowiednich osi priorytetowych zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i);
  • 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli operacji na miejscu.

 

Ostateczna Informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 142019, służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW

Celem kontroli, przeprowadzonej w dniach od 20 maja do 22 maja 2020 r., było potwierdzenie spełniania przez IP RPO WD 2014-2020 – Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu (IPAW) następujących kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenia 1303/2013):

  • 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie celów szczegółowych i wyników odpowiednich osi priorytetowych zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i);2
  • 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli operacji na miejscu.

 

liczba wejść: 72

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2020
Data modyfikacji : 30.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Chrapek Agata
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor : Chrapek Agata