Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2013

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.46.2012.EDT z dnia 7 stycznia 2013 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze - w miejscowości Brzeg Dolny ( z drogą krajową nr 94 (...) w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.500.2012.AK12 z dnia 4 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław-Muchobór-Malczyce (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IFk-AB.7840.522.2012.JK11 z dnia 10 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja, na działce nr 246, AM-3, obręb Bielawa Dolna, gmina Pieńsk, w zakresie (...)  odcinek Bielawa Dolna-Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.44.2012.PL1 z dnia 11 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa ulicy Osobowickiej na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul.Lipskiej we Wrocławiu". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-pp-746.83.2012-GM2 z dnia 14 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: Przebudowa stacji transformatorowej nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu SP Z.O.Z.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.47.2012.EDT z dnia 14 stycznia 2013 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa rurociągów na terenie PMG Wierzchowice - działka nr 284/8, nr 285/5, obręb 0020, Wierzchowice, jednostka ewidencyjna 021302_Krośnice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.87.2012-2.KK z dnia 16 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: Budowa linii kablowej 110V łączącej główny punkt odbioru (GPO) Udanin ze stacją energetyczną 220/110/10kV Świebodzice (...)
Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego IF-PP-746.84.2012-GM2 z dnia 18 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu (...) przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2013.AD4 z dnia 21 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: "Budowa sieci wodociągowej SUW Nowy Otok - ul.Gazowa. Rtap od ul.Jeżynowej do ul.Gazowej w Oławie". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2013.AD4 z dnia 21 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: "Linia 110kV z kablem światłowodowym, w części dotyczącej przebiegu linii 110 kV przez teren zamknięty" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.477.2012.JT2 z dnia 22 stycznia 2013 r. zawiadamiające o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (...) zbiornika retencyjnego (...) w obrębie Stronie Lasy (...) gmina Stronie Śląskie. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2013.AD4 z dnia 22 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: "Budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Sędzisławie do sieci kanalizacyjnej Marciszowa". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.10.2012-GM2 z dnia 25 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-1/13 zmieniającej decyzjię Nr I-PS-7/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacji obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_27 w relacji: WD_Pieńsk - WD_Węgliniec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2012.ES2 z dnia 24 stycznia 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki, zaistniałej w decyzji Nr 31/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa drogi przy  ul .Maślickiej na odcinku od kościoła Sw. Agnieszki przy ul. Śliwowej do ul. Północnej w zakresie budowy chodnika",
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.6.2013-1.KK z dnia 28 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. Budowa odcinka sieci kablowej SN.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.782-.49.2012.AK 12
z dnia 30 stycznia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:"Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w m. Kawice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2013.AD4 z dnia 6 lutego 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: "Budowa nowej podstacji trakcyjnej Szewce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2013.AD4 z dnia 5 lutego 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn. :"Budowa sieci kablowych SN".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.89.2012-GM2 z dnia 6 lutego 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 KV GPZ Namysłów - GPZ Oleśnica. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2013.AD4 z dnia 6 lutego 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn. "Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych o pojemności 10m3 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego PKP".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.500.2012.AK12 z dnia 5 lutego 2013 r. zawiadamiające o zmianie decyzji (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Dostosowanie i przyebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce - Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC - Stacja Wrocław Leśnica (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.27.2012.JT2 z dnia 12 lutego 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki zaistniałej w decyzji Nr 39/12 z dnia 31 października 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rędzin - przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 11). (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.87.2012 - 7.KK z dnia 14 lutego 2013 r, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej 110 kV łączącej Główny punkt Odbioru (GPO)  Udanin ze stacją energetyczną 220/110/20k Świebodzice (...),  przewidzianej do realizacji na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na działce nr 347 Obręb Pasieczna, stanowiącej teren kolejowy zamknięty
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.85.2012-GM2 z dnia 13 lutego 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. : Budowa linii kablowej 110kV łączącej Główny Punkt Odbioru (GPO) Udanin ze stacją energetyczną 220/110/20kV Świebodzice (...). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 517, obręb 0005 Ciernie 5, miasto Świebodzice, stanowiącej teren kolejowy zamknięty..
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.-AB.7820.46.2012.EDT z dnia 5 lutego 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : "Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2013.AK13 z dnia 18 lutego 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa autostrady A-8 (...) wraz z centrum zarządzania ruchem w węźle Wrocław Północ (dawniej Widawa). (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.82.2012-GM2 z dnia 14 lutego 2013 r. zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej podziemnej 400 kV (...) w obrębie Różanka (...) do stacji elektroenergetycznej PSE 400/110 kV w Pasikurowicach (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.510.2012WW1 z dnia 13 lutego 2013 r. zawiadamiające o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej (...) łączącego miejscowość Zebrzydowa z miejscowością Parzyce" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.48.2012.WW1 z dnia 8 lutego 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa ul. Sułowskiej na odc. od ul. Polanowickiej do ul. Fryzjerskiej" w ramach zadania "poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odc. od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.4.2013.AK12 z dnia 22 lutego 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek III. (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.44.2012.PL1 z dnia 8 lutego 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa ulicy Osobowickiej na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu"
Obwieszczenie Wojewody IF-AB.7840.1000.23.2012.JT2 z dnia 27 lutego 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr 27/12 i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Zadanie Nr 10. Przebudowa Jazu Wrocław 1 wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych prze RZGW we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2013-6.KK z dnia 4 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa odcinka sieci kablowej SN - przewidzianej do realizaci na terenie gminy Miękinia, (...), stanowiącej teren kolejowy zamknięty. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.12.2013.EDT z dnia 28 lutego 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego wysokiego ciśnienia (...) relacji Taczalin - Radkowice teren gminy Środa Śląska, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2013.AD4 z dnia 6 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: "Linia 110kV z kablem światłowodowym, w części dotyczącej przebiegu linii 110kV przez teren zamknięty". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP--747.5.2013-GM2 z dnia 4 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjne RS_10Leginica na RS_31 - WD_Miłkowice, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.10.2013-2.KK z dnia 6 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem publicznym w mieście Legnica. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2013.AD4 z dnia 6 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej SUW Nowy Otok ul.Gazowa. ETAP od ul.Jeżynowej do ul.Gazowej w Oławie". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2012-GM2 z dnia 4 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_14 w relacji: WD_Zebrzydowa - WD_Węgliniec. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.522.2012.JK11 z dnia 15 lutego 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn.: "Rozbiórka i budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja, na działce nr 246, AM-3, obręb Bielawa Dolna, gmina Pieńsk w zakresie (...).
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-PP.746.4.2013.AD4 z dnia 12 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Sędzisławiu do sieci kanalizacyjnej Marciszowa".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.14.2013-GM2 z dnia 12 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęcjiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nń w celu zasilania budynków przy ul. Kobylińskiej i Ścinawskiej w Legnicy.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.89.2012-GM2 z dnia 12 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn: Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV GZP Namysłów - GPZ Oleśnica. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.49.2012.AK12 z dnia 11 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w m. Kawice" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.8.2013.JT2 z dnia 13 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielejącej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Rozbudowa i formowanie zapór składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" do rzędnej koron 180,00 m npm. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.11.2013-GM2 z dnia 19 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-40/11 z dnia 23 listopada 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji WD_Miłkowice - WD_Chojnów, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.12.2013 - GM2 z dnia 14 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa infrastruktury związanej z posadowieniem kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych (KMMW) dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2013.AD4 z dnia 22 marca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa sieci kablowych SN". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2013-GM2 z dnia 22 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_13 w relacji: WS_Bolesławiec - WD_Zebrzydowa, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.8.2013-GM2 z dnia 21 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_12 w relacji: WD_Chojnów - WS_Bolesławiec, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2013-GM2 z dnia 22 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_13 w relacji: WS_Bolesławiec - WD_Zebrzydowa, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.6.2013.WW1 z dnia 15 marca 2013 r. zawiadamiające owydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przygotowania terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie", (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.19.2013-2.KK z dnia 25 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 5 we wsi Marciszów. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.13.2013-2.KK z dnia 25 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa linii kablowych średniego napięcia wraz ze złączem SN. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.11.2012-GM2 z dnia 14 lutego 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_52 w relacji: WD_Czernica - ZO_Długołęka na RD_46. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.EDT.7111-51503/10/13 z dnia 21 marca 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) relacji Taczalin - Radakowice (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.18.2013-3.KK z dnia 28 marca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sproawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ciechanowice - (...) Wrocław - Zgorzelec (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2012.ES2 z dnia 29 marca 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywstej omyłki zaistniałej we własnej decyzji Nr 21/12 z dnia 11 października 2012 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Rozbudowa drogi ul. Maślickiej na odcinku od kościoła Św. Agnieszki przy ul. Śliwowej do ul. Północnnej w zakresie budowy chodnika".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2013 - GM2 z dnia 3 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. : Budowa sieci wodociągowej 0 160 mm wzdłuż ul. Stawowej na osiedlu Lucień w Oleśnicy.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2013-GM2 z dnia 3 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-22/11 z dnia 25 października 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunkiacyjna RS_08 w relacji: WD_Środa Śląska - WD_Malczyce, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2013. AD4 z dnia 3 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Ps-16/11 z dnia 14 września 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej  - Linia optotelekomunikacyjna RD_66 w relacji Węzeł Dkystrybucyjny_ Wierzbno - Złącze Odgałęźne_Węgry na RS_15.
Obwieszczenie Wojewody Dolnoąląskiego IF-PP.747.14.2013. AD4 z dnia 3 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Ps-17/11 z dnia 16 września 2011 r.o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia ifnormacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_65 w relacji Węzeł Dystrybucyjny_Borek Strzeliński - Złącze Odgałęźne_Ludów Śląski na RS_15.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.10.2013 - 7.KK z dnia 8 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem publicznym w mieście Legnica (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.1.2013.AK13/JT2 z dnia 5 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa autostrady A-8 o wybudowanie obwodu utrzymania autostrady dla drogi A-8 wraz z centrum zarządzania ruchem w węźle Wrocław Północ (dawniej Widawa).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2013.MN1 z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Stara Góra" w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra, wraz z obwodnicą Góry".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2013.AK12 z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji (...) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:Przebudowa ulicy Kosmonautów (...) poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie obejmującym etapowe wykonanie skrzyżowania ul. Kosmonautów z Al. Stabłowicką (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2013.WJ z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr/c rejon ul. Metalowców w Pszennie - teren PKP na działce nr 22/2 AM-4 Obręb Pszenno, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.AK13.7111-11742/2010 z dnia 8 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o umorzeniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2009 r. (Nr I-D-48/09). zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę autostrady A-8. Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - Część I. od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz Łącznika Kobierzyce od km 00+000,00 do km 2+489,45.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.5.2013-GM2 z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-4/13 .zmieniającej decyzję Nr I-Ps-37/11 z dnia 23.11.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dollnośląskiej sieci szkieletowej dla odcnika - Linia optotelekomunikacyjna RS_10 w relacji ZO_Legnica nr RS_31 - WD_Miłkowice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.13.2013-7.KK z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowych średniego napięcia wraz ze złączem SN - (...) obręb Kleczków, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.29.2013-1.KK z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.28.2013-1.KK z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z linią światłowodową i telesterowniczą, (...) obręb Kawice, gmina Prochowice. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.7.2013.WJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej śn przez linię kolejową (...) obręb Oleśnica-Miasto, w granicach terenów zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.15.2013-GM2 z dnia 19 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenie informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_07 w relacji: WD_Miękinia - WD_Środa Śląska, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.30.2013-GM2 z dnia 22 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa budynku uniwersalnej dwustanowiskowej myjni pojazdów samochodowych usytuowanej w kompleksie koszarowym przy ul.Hallera we Wrocławiu. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.11.2013-7.KK z dnia 22 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ciechanowice - (...) linia Wrocław - Zgorzelec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.19.2013-7.KK z dnia 22 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 5 we wsi Marciszów (...) teren kolejowy zamknięty (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.109.2013.AK12 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji I-K/Z/357/11, zatwierdzającej projekt budowlany (...) dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa przepustu kolejowego (...) Szczedrzykowice (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.2013.EDT z dnia 16 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o  wygaśnięciu ostatecznej  decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 relacji Taczalin - Radakowice (...)", (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.14.2013-GM2 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.:Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN w celu zasilania budynków przy ul.Kobylińskiej i Ścinawskiej w Legnicy. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.137.2013.JK11 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Grabiszyn - Wrocław Popowice (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.9.2013.WW1 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (...)  z drogą powiatową nr 1470D (...) w miejscowości Twardogóra. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.446.2012.EB2 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "KŁOS" (...) z tytułu utraty prawa własności nieruchomości, (...) w gminie Oborniki Śląskie, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.201.2013.EB2 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz Haliny Ulatowskiej i Janusza Ulatowskiego (...) z tytułu utraty prawa własności nieruchoości, (...) w gminie Oborniki Śląskie, obręb Zajączków. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.256.2012.DB3 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie o ustalenie odszkodowania  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (...) Lubań. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.11.2013.GM2 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji: WD_Miłkowice - WD_Chojnów. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.91.2012.BK3 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli (...)  (...) z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prusice, obręb Skokowa (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.4.2013.AK12 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 7/13, zmieniającej decyzję Nr 11/2011, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, (...) - Odcinek III (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.1.2013.JT2 z dnia 6 maja 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Nieszkowice - odbudowa zbiornika p/pow. gm. Strzelin. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2013.GM2 z dnia 8 maja 2013 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Ps-5/13 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji: WD_Miłkowice - WD_Chojnów. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.12.2012-GM2 z dnia 8 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa infrastruktury związanej z posadowieniem kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych (KMMW) dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2013.MN1 z dnia 7 maja 2013 r. zawiadmiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 323 w m. Stara Góra" w ramach zadania "Drogi dojazdoawe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra, wraz z obwodnicą Góry".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2013.WS z dnia 13 maja 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn.:Przebudowa(rozbudowa) odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w Ratnie Dolnym w rejonie wiaduktu  kolejowego (od km 6+910 do km 7+420).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.7.2013.WW1 z dnia 10 maja 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Zmiana organizacji ruchu wraz z przebudową ulic Witosa i Łużyckiej w ciągu drogi krajowej nr 33 w Kłodzku oraz dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.26.2013 - GM2 z dnia 13 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej O 160 mm wzdłuż ul. Stawowej na osiedlu Lucień w Oleśnicy.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.28/2-13 -6.KK z dnia 16 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) wraz z linią  swiatłowodową i telesterowniczą, na terenie działki 963/2 -  obręb Kawice, gmina Prochowice, województwo dolnośląskie, łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/20k Prochowice - (...) ,stanowiącej teren kolejowy zamknięty.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2013-GM2 z dnia 13 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji  Nr I-Ps-6/13, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-26/11 z dnia 09.11.2011 r.o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_13 w relacji: WS_Bolesławiec - WD_Zebrzydowa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.8.2013-GM2 z dnia 15 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-7/13, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-46/12 z dnia 15.05.2013 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletaowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_12 w relacji: WD_Chojnów - WS_ Bolesławiec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.29.2013 - 6.KK z dnia 15 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej - przewidzianej do relizacji na terenie miasta Wrocławia, na działce nr 3 - obręb Kowale, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.33.2013 - GM2 z dnia 20 maja 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa budynku dworca kolejowego w Obornikach Śląskich wraz z zagospodarowaniem placu przydworcowego. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 1/2 AM-14 obręb 0001, m. Oborniki Śląskie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB7840.5.170.2013.ES2 z dnia 24 maja 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Cypriana Kamila Norwida do mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu (...) - obręb Plac Grunwaldzki)".
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7840.5.137.2013.JK11 z dnia 27 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na : "Budowie sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Grabiszyn - Wrocław Popowice od km 2.050 do km 6.175 na działkach : (...) w ramach projektu POIiŚ 7.1-4 -"Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego,"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2013-GM2 z dnia 27 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Ps-8/13, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-22/11 z dnia 25.10.2013 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_08 w relacji: WD_Środa Śląska - WD_Malczyce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2013.AK12 z dnia 4 czerwca 2013 r. zawiadamia;jące o zmianie decyzji (...) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m" w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego w zakresie obejmującym etapowe wykonanie skrzyżowania ul. Kosmonautów z Al. Stabłowicką (...) i nadaniu przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.9.2013.WW1 z dnia 4 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Twardogóra.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.320.2011.AK12 z dnia 24 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji  Nr I-K/Z-177/13 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2011 r. Nr I-K/Z/357/11, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: :Budowa przepustu kolejowego w km. 51.727 i likwidacja w km 51.737 oraz budowa przepustu kolejowego (...) obręb Szczedrzykowice, nr 203, nr 64/1, nr 185/1, nr 240 AM-2, obręb Dąbie, gmina Prochowice" w ramach: Przebudowy i modernizacji linii kolejowej E 30 i CE 30 (nr 275) na odcinku Legnica - Wrocław - Opole do wymogów umów międzynarodowych (...) Szczedrzykowice...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2013.EDT z dnia 6 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Bkudowa Tłoczni Gazu Jeleniów II (...) AM-4, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104_5 Nowogrodziec-obszar wiejski), w ramach zadania :Rozbudowa Tłoczni Jeleniów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.38.2013 - 1.KK z dnia 6 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację trakcyjną Szewce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-745.39.2013 - 1.KK z dnia 6 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R OR Wrocław Brochów wzdłuż linii kolejowej E30 Legnica - Opole - Wrocław.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.320.2011.AK12 z dnia 10 czerwca 2013 r. zawiadamiające o  zmianie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa przepustu kolejowego w km 51.727 i likwidacja w km 51.737 oraz budowa przepustu kolejowego (...) obręb Szczedrzykowice, (...),  obręb Dąbie, gmina Prochowice" w ramach: Przebudowy i modernizacji linii kolejowej E 30 i CE 30 (nr 275) na odcinku Legnica - Wrocław - Opole do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC p.o i p.odg. Szczedrzykowice w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego w zakresie: (...) na działce nr 210, AM-1, obręb Szczedrzykowice, gmina Prochowice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.40.2013 - 1.KK z dnia 10 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz  z rurą teleinformatyczną OPTO do wolnostojących elektrowni wiatrowych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.42.2013 - 1.KK z dnia 11 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. :Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację trakcyjną Skokowa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.211.2013.AK12 z dnia 11 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  dla inwestycji pn.:  "Budowa nowej podstacji trakcyjnej Szewce wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie podstacji, na dz. nr 468, AM-1, obręb Szewce, gmina Wisznia Mała".
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego  IF-PP-746.35.2013 - 2.KK z dnia 10 czerwca 2013 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn. : Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do obiektów jednostki wojskowej w Głogowie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2013.WJ z dnia 4 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej śn przez linię kolejową na ul. Energetycznej, na działce nr 11, AM-86, Obręb Oleśnica-Miasto, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.30.2013 - 6.KK z dnia 12 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa budynku uniwersalnej dwustanowiskowej myjni pojazdów samochodowych usytuowanej w kompleksie koszarowym przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu - na działce nr 2/5 AM43 obręb Grabiszyn, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.193.2013.JK11 z dnia 11 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn. : "Budowa nastawni Lokalnego Centrum Sterowania LCS Popowice na działkach: nr 3/1, AM-13, obręb Popowice: nr 5/1, AM-19, obręb Stare Miasto", w ramach proektu POIiŚ 7.1-4 - "Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2013 - GM2 z dnia 10 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa gazociągu wyssokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku ZZU Czarnogoździce-ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie gminy Krośnice, województwo dolnośląskie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP-746.36.2013 - 2.KK z dnia 13 czerwcz 2013 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej na działkach (...) obręb 2, gmina Węgliniec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.210.2013.AK12 z dnia 17 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa nowej podstacji trakcyjnej Skokowa wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie podstacji na dz.(...) obręb Skokowa, gm, Prusice.
Obwieszczenie Wojewody  Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2013.WJ z dnia 10 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr/c rejon ul. Metalowców w Pszennie - teren PKP na działce nr 22/2, AM-4 Obręb Pszenno, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.15.2013-GM2 z dnia 13 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-9/13, zmieniajjącej decyzję Nr I-Ps-56/11 z dnia 29.12.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_07 w relacji: WD_Miękinia - WD_Środa Śląska.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.144.2013.WW1 z dnia 19 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zawierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. Batorego w Wałbrzychu" w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej (,,,) w Wałbrzychu, przewidzianej do realizacji na działkach (...), nr 162/2 AM-3, obręb Stary Zdrój nr 20.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2013 EDT z dnia 26 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla inwestycji pn. Budowa stacji redukcyjnej Wierzchowice wraz ze zjazdem z drogi gminnej(...)Krośnice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.41.2013-GM2 z dnia 19 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:" Budowa obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R OR OŁAWA wzdłuż linii kolejowej E30 Legnica-Opole-Wrocław"(...) na terenie działki nr 1/3 AM-99 obręb 0003,m. Oława
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.41.2013-GM2 z dnia 24 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R OR OŁAWA wzdłuż linii kolejowej E30 Legnica-Opole-Wrocław"(...) na terenie działki nr 1/3 AM-99 obręb 0003,m. Oława
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2013.WW1 z dnia 31 maja 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Zmiana organizacji ruchu wraz z przebudową ulic Witosa i Łużyckiej w ciągu drogi krajowej nr 33 w Kłodzku oraz dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2013.MN1 z dnia 27 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ścianki oporowej oraz fragmentu chodnika w obszarze działek  (...), obręb Szczawienko nr 1 w Wałbrzychu", realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Remont nawierzchni drogowej o obrębie skrzyżowania ulic Wieniawskiego - Podwale - Gagarina - de Gaulle'a w Wałbrzychu"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.41.2013-WJ z dnia 19 czerwca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: " Budowa obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R OR Ziębice wzdłuż linii kolejowej E30 Legnica-Opole-Wrocław" (...) na terenie działki nr 155/2,AM-1, obręb 0020 Ziębice
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2013.EDT z dnia 3 lipca 2013 r. zawiadamiające o decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: " Budowa Tłoczni Gazu Jeleniów II ( (...), obręb 0009,Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104_5 Nowogrodziec- obszar wiejski, teren powiatu bolesławieckiego, woj.dolnośląskie)"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.1.2013.JT2 z dnia 5 lipca 2013 r.  zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowalnego pod nazwą : " NIESZKOWICE- odbudowa zbiornika p/pow.gm. Strzelin"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.474.23.2013-GM2 z dnia 5 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania : " Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) na odcinku ZZU Czarnogoździce - ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej( Lasów) - Taczalin - Radakowice- Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2013.WS z dnia 1 lipca 2013 r. zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia  Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Przebudowa ( rozbudowa) odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w Ratnie Dolnym w rejonie wiaduktu kolejowego (...)"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.38.2013-7.KK . z dnia 9 lipca 2013 r. zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: " Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację trakcyjną Szewce" - na terenie gminy Wrocław i Wisznia Mała, na działkach gruntu stanowiących tereny kolejowe zamknięte (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.42.2013-7.KK. z dnia 9 lipca 2013 r. zawiadamiające  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn .: " Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilajacych podstację trakcyjną Skokowa" - na terenie gminy Prusice i Żmigród, na działkach gruntu stanowiących tereny kolejowe zamknięte (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2013.EDT z dnia 16 lipca 2013 r. zawiadamiające o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  dla inwestycji pn.: "Budowia gazociągu DN 500 MOP 8,4MPa na odcinku ZZU Czarnogoździce - ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów)- Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (...)"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.33.2013-GM2 z dnia 12 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: " Przebudowa budynku dworca kolejowego w Obornikach Śląskich wraz z zagospodarowaniem placu przydworcowego"(...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2013.AD4 z dnia 16 lipca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego,pn.: " Budowa linii kablowej podziemnej 400kV od planowanej elektrociepłowni, lokalizowanej w obrębie Różanka na działce nr 2/9 przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu do stacji elektroenergetycznej PSE 400/110kV w Pasikurowicach (...)"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2013-GM2 z dnia 18 lipca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: " Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów- tłocznia Jeleniów, w ramach budowy gazociagu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin- Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbedną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.40.2013-6.KK. z dnia 11 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:" Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z rurą teleinformatyczną OPTO do wolnostojących elektrowni wiatrowych" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.53.2013-2.KK z dnia 12 lipca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach wojskowych zamkniętych pn.: " Budowa dwóch hangarów (obiekt A i B ) wraz z przyłączami elektrycznymi."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.39.2013-6.KK. z dnia 11 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: " Budowa obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM -R OR Wrocław Brochów wzdłuż linii kolejowej E30 Legnica - Opole - Wrocław" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.35.2013-7.KK. z dnia 11 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:" Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do obiektów jednostki wojskowej w Głogowie" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.193.2013.JK11 z dnia 18 lipca 2013 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: " Budowa  nastawni Lokalnego Centrum Sterowania LCS Popowice (...)", w ramach projektu POIiŚ 7.1-4-"Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II- odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.49.2013-2.KK z dnia 22 lipca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.:" Budowa przekroczenia gazociągiem średniego ciśnienia z PE de225 linii kolejowej Miłkowice - Żary w km 15+324."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.41.2013-GM2 z dnia 23 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego syzstemu GSM -R OR Oława wzdłuż linii kolejowej E30 Legnica - Opole - Wrocław.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2013.MN1 z dnia 24 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: :Budowa ścianki oporowej oraz fragmentu chodnika w obszarze działek nr(...) obręb Szczawienko nr 1 w Wałbrzychu - droga wojewódzka Nr 376."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.50.2013 - 2.KK z dnia 23 lipca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.:Budowa kablowej linii 110kV relacji GPZ Żukowice - GSTI Huta Miedzi Głogów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-745.54.2013 - 2.KK z dnia 24 lipca 2013 r. zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn,: Przebudowa wiaduktu drogowego usytuowanego na terenie Huty Miedzi Głogów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.36.2013-7.KK z dnia 26 lipca 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i ceipłownaiczej na działkach nr 237/39. 237/50 obręb 2, gmina Węgliniec - stanowiących teren kolejowy zamknięty.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IFl-AB.7840.2.3.2013.EDT z dnia 22 lipca 2013 r. zawiadamiające o zmianie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa stacji redukcyjnej Wierzchowice wraz ze zjazdem z drogi gminnej ... obręb 0020, Wierzchowice, jednostka ewidencyjna 021302_Krośnice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.58.2013 - 1.KK z dnia 2 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn. : Budowa obiektu radiokomunikacyjnegto sysztemu GSM-R OR Wrocław wzdłuż linii kolejowej E30 Legnica - Wrocław - Opole.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.20`3.AD4 z dnia 31 lipca 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: "Budowa zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem kanalizacyjnym i podłączeniem wewętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku dworca PKP Biały Kościół".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.31.2013-KK z dnia 6 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej (...) Złoty Stok - Kamieniec Ząbkowicki (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.37.2013 - 3.KK  z dnia 30 lipca 2013 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa odcinka linii kablowej 20kV ze stacji transformatorowej R-231 do stacji R-234 w Legnicy.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.212.2013.AK12 z dnia 30 lipca 2013 r. zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany własnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.:"Budowa przepustu kolejowego (...) oraz budowa przepustu kolejowego (...) obręb Szczedrzykowice (...) obręb Dąbie, gmina Prochowice" w ramach: Przebudowy i modernizacji linii kolejowej E 30 i CE 30 (nr 275) na odcinku Legnica - Wrocław - Opole do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC p.o i p.odg. Szczedrzykowice(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IFl-AB.7840.5.211.2013.AK12  z dnia 1 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa nowej podstacji trakcyjnej Szewce wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie podstacji, na dz. nr 468, AM-1, obręb Szewce, gm. Wisznia Mała"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.210.2013.AK12 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji odmawiającej  zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa nowej podstacji trakcyjnej Skokowa wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie podstacji, (...) obręb Skokowa, gm. Prusice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2013.WJ z dnia 6 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R OR Zębice na linii kolejowej E-30, na działce nr 155/2 AM-1, obręb 0020 Zębice, w gm.Siechnice, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.63.2013-GM2 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu posstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. Budowa linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rososznica do GPZ Ziębice, lokalizowanej na terenie działki nr 144 AM-1, obręb Lipa gmina Ziębice (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2013.WS z dnia 5 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciupostępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap I i II . Etyap I: "Przebudowa ulicy W.Sikorskiego w Świdnicy (...)". Etap II: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382, na terenie Gminy Świdnica (...)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.201.2013.EB2 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości, położonej w gminie Oborniki Śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka (,,,, ) obręb Zajączków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2013.AD4 z dnia 9 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Budowa dwóch hangarów (obiekt A i B) wraz z przyłączami elektrycznymi".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2013.ES2  z dnia 20 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 1: km 0+000 – 16+400”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.281.2013.JK11  z dnia 19 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-K/Z/149/12 z dnia 15.05.2012r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2013.EDT  z dnia 9 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/13 z dnia 09.08.2013r. dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa, na odcinku ZZU Czarnogoździce – ZZU Wierzchowice …”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.66.2013.AD4  z dnia 19 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, teren zamknięty, pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Waryńskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2013-GM2 zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: " Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów- tłocznia Jeleniów, w ramach budowy gazociagu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin- Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego."

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2013.AD4 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: " Gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica RP(Lasów) - Taczalin- Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.37.2013-8.K.K. z dnia 27.08.2013r. – „Budowa odcinka linii kablowej 20kV ze stacji transformatorowej R-231 do stacji R-234 w Legnicy”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.50.2013-8.K.K. z dnia 22.08.2013r. – „Budowa kablowej linii 110kV relacji GPZ Żukowice - GST1 Huta Miedzi Głogów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.55.2013-7.K.K. z dnia 22.08.2013r. –„Przebudowa wiaduktu drogowego usytuowanego na terenie Huty Miedzi Głogów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.342.2013.AK12 z dnia 27.08.2013r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę „Budowa budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacją wyposażenia podstacji w urządzenia elektroenergetyczne, na dz. Nr 132/1, AM-1 i nr 133/1, AM-1, obręb Skokowa, gm. Prusice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.68.2013-1.K.K. z dnia 29.08.2013 r. o wszczęciu postępowania ws. o ustalenie LICP dla zadania : Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację trakcyjną Szewce  - na działce nr 22 AM-17 obręb Świniary

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.57.2013-2.KK z dnia 2 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Rozbudowa zakładu Wago Elwag. (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2013.WS z dnia 3 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 od km 29+288,30 do km 30+599,16 wraz z infrastrukturą (...) w Wałbrzychu (...).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.315.2013.JK11 z dnia 4 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektrotechniki kolejowej na odcinku Wrocław Główny - Wrocław Grabiszyn (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.ES2.7111-1--22/10/13 z dnia 4 września 2013 r. zawiadamiające o sprostoswaniu oczywistej omyłki zaistniałej w decyzji Nr 19/10 (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (...) "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od drogi krajowej nr 30 do autostrady A4, część B (...) w gminie Lubań (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.39.2013-6.KK. z dnia 5 września 2013 r. zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa przekroczenia gazociągiem średniego ciśnienia  z PE de225 linii kolejowej Miłkowice - Żary w km 15+324 (...), obręb Osetnica gmina wiejska Chojnów (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.31.2013-KK z dnia 6 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o staleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej (...) Linia optotelekomunikacyjna (...) w relacji : WD_Złoty Stok - ZO_Kamieniec Ząbkowicki na RS_18 (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB,7820.16.2013.ES2 z dnia 6 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2013.EDT z dnia 6 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2013.EDT z dnia 6 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociąciu wysokiego ciśnienia (...) na terenach leśnych - teren powiatu zgorzeleckiego, bolesławieckiego (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2013.AD4 z dnia 4 września 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej podziemnej 400 kV od planowanej elektrociepłowni, lokalizowanej w obrębie Różanka na działce nr 2/9 przy ul. Obornickiej we Wrocławiu do stacji elektroenergetycznej PSE 400/110 kV w Pasikurowicach (odcinek oznaczony na mapie punktami K-L)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.281.2013.JK11 z dnia 13 września 2013r. o zmianie decyzji dot. „Modernizacji regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Dusznik Zdrój – Kudowa Zdrój – wiadukty”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IP-PP.746.56.2013.AD4 z dnia17 września  2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem kanalizacyjnym i podłączeniem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku dworca PKP Biały Kościół”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.58.2013-6.KK z dnia 19 września 2013 r. zawiadamiające o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  pn. „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego  systemu GSM- R OR Wrocław Brochów wzdłuż linii  kolejowej E30 Legnica- Wrocław- Opole  na terenie gminy Wrocław, na działce nr 39/4 AM-4, obręb Brochów.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.67.2013-2.KK z dnia 19 września 2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: „Budowa linii kablowej średniego napięcia L-202 na odcinku od GPZ Północna do R-202-1 Dworzec PKP w Legnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.34.2012.MW9  z dnia 20 września    2013 r. o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - postanowienie prostujące.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.363.2013.JK11 z dnia 24 września 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego      nr I-K/O/43/11 z dnia 22 lutego 2011r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2013.JT2 z dnia 23 września 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej- odcinek 9a od Mostu Grunwaldzkiego do Mostów Piaskowego i Tumskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2013.JT2 z dnia 23 września 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej- odcinek 9b od Mostu Piaskowego i Mostu Tumskiego do Mostów Uniwesyteckich”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2013-7.KK z dnia 25 września 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-57/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na wymianie istniejącego kabla SN-20kV oraz na skablowaniu istniejącej linii napowietrznej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2013-7.GM2 z dnia 25 września 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa myjni czołgowo- samochodowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2013-6.KK z dnia 25 września 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-58/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację trakcyjną Szewce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2013.WJ  z dnia 25 września 2013 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-53/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez linię kolejową nr 277.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2013-GM2 z dnia 27 września 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-56/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rososznica do GPO Ziębice ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2013-7.KK  z dnia 30 września 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-59/13 o umorzeniu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Rozbudowa zakładu Wago Elwag na terenie Wrocławia”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB7820.12.2013.WS  z dnia 30 września 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 13/13 o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382- etap I i II w Świdnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.289.2013.WW1  z dnia 3 października 2013r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Nr I-D-355/13 zatwierdzającej projekt budowy i udzielającej TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa wielotorowej linii kablowej WN 110 kV wraz z kanalizacją światłowodową w pasie dróg krajowych nr 35, A-4, A-8 (AOW), wraz z demontażem istniejących przewodów linii wysokiego napięcia w obszarach skrzyżowań z autostradą A-4  oraz wymianą przewodów fazowych i odgromowych nad DK-35 i przewodów odgromowych nad autostradą  A-8”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2013.EZ2  z dnia 1 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „ Budowa drogi S-3 Nowa Sól- Legnica (A-4) odcinek 4: km 58+974 – 79+164”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.315.2013.JK11  z dnia 3 października 2013r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją  Nr I-K/O/357/13 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Główny- Wrocław Grabiszyn od km 0,000 do km 2,540  wraz z rozbudową budynku nastawni Wrocław Grabiszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.342.2013.AK12  z dnia 4 października 2013r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją  Nr I-K-359/13 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „ Budowa budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacją wyposażenia podstacji w urządzenia elektroenergetyczne, na dz. Nr 132/1, AM-1 i  nr 133/1, AM-1, obręb Skokowa, gm. Prusice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2013.WJ z dnia 30 września 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Energetyka SA ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN-20 kV zasilających podstację trakcyjną Skokowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2013-KK  z dnia 4 października 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-15/13 zmieniającej decyzję Nr I-Ps-10/12 z dnia 10.02.2012r.,  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_01 w relacji: WD_ Złoty Stok – ZO_Kamieniec Ząbkowicki na RS_18”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.446.2012.EB2  z dnia 9 października 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 10/3 (…)  i nr 10/5 (…) , obręb Zajączków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.393.2013.JK11  z dnia 14 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr I-K/O/135/12 dla zadania pn.: „Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław- Poznań  na odcinku Wrocław Grabiszyn- granice miasta Wrocławia (…).”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.379.2013.AK12  z dnia 15 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-K/Z/357/11, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „ Budowa przepustu kolejowego(…) w ramach : Przebudowy i modernizacji linii kolejowej E30 i CE30 (..) na odcinku Legnica- Wrocław- Opole do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC(…).”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2013.ES2  z dnia 15 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól- Legnica (A4) odcinek 33+300 – 58+974”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7840.407.2013.MS18  z dnia 14 października 2013r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Nr O-669/13, umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Oławskiego Nr 685/2013, którą zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę gazociągu (…) relacji Oława- Strzelin realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim” , Etap V (…) teren woj. dolnośląskiego, powiat oławski, miasto i gmina Oława.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2013.GM2  z dnia 10 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia(…) na odcinku węzeł Gałów- węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) – Taczalin - Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2013-KK  z dnia 18 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-20/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „ Likwidacja obszarów wykluczenia  informacyjnego i budowa  dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linii optotelekomunikacyjnej RS_19 w relacji: Bardo Śląskie – WS_Kłodzko, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2013.ES2  z dnia 18 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa drogi SW-3 Legnica(A4) – Lubawka odcinek I (…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2013-7.KK. z dnia 18 października 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-60/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „ Budowa linii kablowej średniego napięcia L- 202 na odcinku od GZP PÓŁNOCNA do R -202-1 Dworzec PKP Legnica- na działce nr 84/3 obręb Piątnica, w Legnicy, stanowiący teren kolejowy zamknięty”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2013.ES2  z dnia 21 października 2013r. zawiadamiające , że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-3 Nowa Sól- Legnica(A4) odcinek 1 ; km 0+000 – 16+400, w ramach postępowania wszczętego z wniosku GDDKiA, (…) mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.79.2013-KK  z dnia 18 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach  zamkniętych , pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skalice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.402.2013-JK11  z dnia 17 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr I-K/Z/391/11 z dnia 22 listopada 2011r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.66.2013.AD4 z dnia 21 października 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Waryńskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2013.AK12  z dnia 23 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „ Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock- Kowary- Etap I na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2741 D Jelenia Góra- Karpacz ( odcinek od km 0+016 do km 2+476.40)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2013.WS  z dnia 25 października 2013r. zawiadamiające, że decyzją Nr 15/13 udzielono zezwolenia (…) na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 od km 29+288,30 do km 30+599,16 wraz z infrastrukturą realizowana w ramach zadania pod nazwą „ Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Wilczej do ul. Pogodnej łącznie ze skrzyżowaniem Wrocławskiej, Uczniowskiej, de Gaulle’a w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2013.JT2  z dnia 28 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 26/11 z dnia 26 września 2013r.,  zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie- Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94 )”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2013.AD4  z dnia 31 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa Gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Gazociąg DN 100 MOP 8,4 MPa do SRP Olszyna Lubańska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2013.EDT  z dnia 29 października 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Milickiego Nr 139/07 z dnia 31 maja 2007r. , zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowietrznej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 w zakresie części gazowniczej na działkach nr ewidencyjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 10/5, 195/4 AM1, obręb Świebodów, gmina Krośnice, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie zmiany lokalizacji rur wydmuchowych z instalacji gazowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2013-GM2  z dnia 30 października 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-62/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: „ Budowa myjni czołgowo-samochodowej dla potrzeb Centrum  Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.394.2013.WS  z dnia 4 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji  Nr I-K/Z/310/11 , zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nieatrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 – granica woj. dolnośląskiego km 59.697 realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 odcinek Wrocław- Poznań”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.363.2013.JK11  z dnia 5 listopada 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr  I-K/O/395/13 zmieniającej decyzję nr I-K/O/43/11 : „Przebudowa elektroenergetycznej linii ŚN- 20 kV,  L24 zasilającej podstację trakcyjną  PT Popowice (PKP) z GPZ Wrocław- Zachód, realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59CC12007PL161PR001- odcinek Wrocław- Poznań, Etap-I”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.379.2013.AK12  z dnia 7 listopada 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr  I-K/Z-400/13 zmieniającej decyzję nr I-K/Z/357/11, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn: „Budowa przepustu kolejowego w km 51.727 i likwidacja w km 51.737 oraz budowa przepustu kolejowego w km 52.615 i likwidacja w km 52.623 (…)AM-1, obręb Szczedrzykowice,(…) AM-2,obręb Dąbie, gmina Prochowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2013.EDT  z dnia 25 października 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 7/13 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów- tłocznia Jeleniów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego- na terenach leśnych – teren powiatu zgorzeleckiego, bolesławieckiego, woj. dolnośląskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2013.EDT  z dnia 25 października 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 7/13 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów- tłocznia Jeleniów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego- z wyłączeniem terenów leśnych- teren powiatu zgorzeleckiego, bolesławieckiego, woj. dolnośląskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.381.2013.JT2  z dnia 30 października 2013r. zawiadamiające o przeprowadzeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „ Małej Elektrowni Wodnej „Miedzianka” na rzece Bóbr: rozbudowa i przebudowa urządzeń wodnych (…) , w ramach postępowania wszczętego z wniosku Inwestora (…), mającego na celu zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla wskazanego zamierzenia budowlanego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.474.34.2013-GM2  z dnia 12 listopada 2013r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją  Nr I- Pg-17/13 z dnia 12.11.2013r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice –Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.393.2013.JK11  z dnia 12 listopada 2013r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją  Nr I- K/O/408/13 z dnia 12.11.2013r. zmienił decyzję Nr  I- K/O/135/12 z dnia 27.04.2012,dla inwestycji pn.: „ Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław- Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn- granice miasta Wrocławia od km 1,700 do km 15,120".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.420.2013.JK11  z dnia 14 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: „ Budowa zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej PKP nr 271 w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych SN – 20kV zasilających podstację PT Szewce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2013.ES2 z dnia 15 listopada 2013r. zawiadamiające o przeprowadzeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2 (…)w ramach postępowania wszczętego z wniosku GDDKiA (…) mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia  budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2013.ES2 z dnia 15 listopada 2013r. zawiadamiające o przeprowadzeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4 (…) w ramach postępowania wszczętego z wniosku GDDKiA (…) mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia  budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2013.ES2 z dnia 15 listopada 2013r. zawiadamiające o przeprowadzeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie drogi S-3 Legnica (A4)-  Lubawka odcinek 1 (…) w ramach postępowania wszczętego z wniosku GDDKiA (…) mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia  budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2013.JT2  z dnia 15 listopada 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 8/13 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „ Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej – odcinek 9a od Mostu Grunwaldzkiego do mostów Piastowskiego i Tumskiego” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.79.2013.KK  z dnia 18 listopada 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-64/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. : „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skalice - na terenie gminy Ziębice na działce nr 74/2 obręb  Skalice, stanowiącej teren kolejowy zamknięty”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2013.AD4  z dnia 20 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego pn.: „ Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-20kV – przejście pod torami kolejowymi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.30.2013-KK  z dnia 20  listopada 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr  I-Ps-18/13 zmieniającej decyzję Nr I-Ps-20/11 z dnia 12.10.2011r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „ Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_19 w relacji: WD_ Bardo Śląskie – WS_ Kłodzko”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2013.ES2 z dnia 21 listopada 2013r. zawiadamiające o przeprowadzeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4 odcinek 3 (…) w ramach postępowania wszczętego z wniosku GDDKiA (…) mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia  budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.403.2013.JT2  z dnia 25 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Włosienica – odbudowa koryta cieku, gm. Platerówka (…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.88.2013-GM2  z dnia 26 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „ Realizacja w systemie „ pod klucz” kompletnej elektroenergetycznej linii kablowej 110kV 120MW relacji Głogów Huta I – BST Brzostów wraz z linią światłowodową i uruchomieniem zabezpieczeń elektroenergetycznych linii 110kV, transmisji światłowodowej, a także włączenie przedmiotowej linii do systemu elektroenergetycznego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2013.EDT  z dnia 22 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów- Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – zakres: działki inwestycyjne - działki leśne.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2013.EDT  z dnia 22 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów- Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – zakres: działki inwestycyjne – bez działek leśnych.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.93.2013.GM2  z dnia 27 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w piwnicy budynku nr 1  na pomieszczenie UPS dla bloku operacyjnego na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu SP Z.O.Z.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2013.EDT  z dnia 21listopada 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr9/13 zmieniającą decyzję Starosty Milickiego Nr 139/07(…) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 w zakresie części gazowniczej na działkach  nr ewidencyjnych3/23, 3/6, AM-1, obręb Czarnogoździce oraz nr 10/5 i nr 195/4, AM-1, obręb Świebodów w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie lokalizacji rur wydmuchowych instalacji gazowych na działce nr 3/38( ...)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.458.2013.JK11  z dnia 28 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: „ Budowa zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej PKP nr 271 w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych SN-20 kV zasilających podstację PT Skokowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.35.2013.AD4  z dnia 2 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją  Nr I-Pg-19/13 z dnia 02.12.2013 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji: „ Budowa gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – Gazociąg DN 100 MOP 8,4 MPa do SRP Olszyna Lubańska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2013.WJ  z dnia 29 listopada 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-66/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla budowy 4 obiektów  radiokomunikacyjnych z systemem antenowym oraz z przyłączami elektrycznymi i światłowodowymi wzdłuż trasy kolejowej na dz. Nr 1 , AM-33 Obręb Mokra, nr 8 AM-32 Obręb Żerniki, nr ½ AM-11 Obręb Grabiszyn, nr 4/128 AM-42 Obręb południe we Wrocławiu w granicach terenów zamkniętych (..).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.91.2013.AD4  z dnia 2 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: „ Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.358.2013.MN1  z dnia 2 grudnia 2013r. zawiadamiające o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Inwestorowi- Gminie Głogów(…) dla inwestycji pn.”Remont i budowa chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na posesje(…) oraz budowie zatok autobusowych(…) w miejscowości Głogów – Borek(…)’.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-OW.7570.493.2013.EB2  z dnia 3 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz Andrzeja Czerwika z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wisznia Mała(…) Krzyżanowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.85.2013-KK  z dnia 5 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: „ Przebudowa linii kablowych SN 20 kV L-210 i L-274 na odcinku od mufy z ist. kablami sieciowymi do stacji R-274-2 w miejscowości Legnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.87.2013-KK  z dnia 5 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: „ Budowa gazociągu  niskiego ciśnienia”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.92.2013.WJ  z dnia 29 listopada 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego z systemem antenowym oraz przyłączeniami elektrycznymi i światłowodowymi wzdłuż trasy kolejowej na dz. nr 332/7, Obręb Miękinia w gm. Miękinia, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.400.2013.JT2  z dnia 5 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją I-H-438/13 z dnia  5 grudnia 2013r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora- DZMiUW we Wrocławiu Oddz. Świdnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Wały rzeki Piławy- Mościsko budowa wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.402.2013.JK11  z dnia 3 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-K/Z/432/13 z dnia  3 grudnia 2013r. zmienił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K/Z/391/11 z dnia 22 listopada 2011r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór- Malczyce- Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC – Stacja Wrocław Leśnica od km 12.900 do km 14.450”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2013.JT2  z dnia 6 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 16/13 z dnia  6 grudnia 2013r. zmienił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 26/11 z dnia 13 września 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie- Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94 )”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.95.2013-KK  z dnia 6 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: „ Budowa linii SN 20 kV w miejscowości Szklarska Poręba – Jakuszyce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2013.WW1  z dnia10 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla rozbudowy drogi w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowań DK8 ul. Robotniczej z ulicami Sienkiewicza i Handlową oraz ul. Borowina z ulicą Leśną wraz z budową sygnalizacji świetlnych  oraz dowiązania DK8 do nowego przebiegu ul. Wolności w miejscowości Szczytna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.403.2013.JT2  z dnia 12 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją I-H-438/13 z dnia  5 grudnia 2013r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora- DZMiUW we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Włosienica – odbudowa koryta cieku, gmina Platerówka, przewidzianej do realizacji na działkach(…) obr. 0004-Włosień,(…)obr. 0001-Platerówka,(…) obr. 0005-Zalipie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2013.ES2  z dnia 12 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „ Budowa drogi S-3 Legnica(A-4) – Lubawka odcinek II: 2+420,47 – 38+255,00”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.394.2013.WS  z dnia 12 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-K-444/13 z dnia  6 grudnia 2013r. zmienił swoją własną decyzję Nr I-K/Z/310/11 z dnia 30 września 2011r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę(…) dla  inwestycji pn.: „ Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku; posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego  km 59.697, realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 odcinek Wrocław- Poznań”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.420.2013.JK11  z dnia 17 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją I-K/O/455/13 z dnia  14 grudnia 2013r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej PKP nr 271 w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych ZN-20 kV zasilających podstację PT Szewce(…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2013.MN1  z dnia 18 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego(…) pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w km 23+331 w miejscowości Zagrodno polegająca na rozbiórce starego i budowie nowego mostu. Zakres robót nawierzchniowych od km 23+315,57 do km 23+348,18”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.415.2013.WW1  z dnia 12 grudnia 2013r. podające do publicznej wiadomości  o wydanej decyzji nr I-D-449/13 z dnia 12 grudnia 2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Przebudowa stacji paliw (…)w ciągu autostrady A4 Zgorzelec- Krzyżowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.88.2013.GM2  z dnia 19 grudnia 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-68/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego , pn.: „ Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110kV 120kV wraz z linią światłowodową w ramach zadania: Realizacja w systemie ”pod klucz”  kompletnej elektroenergetycznej linii kablowej (…) relacji Głogów Huta I – BST Brzostów(…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2013JT2  z dnia 13 grudnia 2013r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją10/13 z dnia  13 grudnia 2013r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej – odcinek 9b od Mostu Piaskowego i Mostu Tumskiego do Mostów Uniwersyteckich”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.39.2013-ES3  z dnia 24 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycją (…) w ramach zadania pn.: „ Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP8,4 na odcinku węzeł Gałów- węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP(Lasów) – Taczalin- Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.93.2013.GM2  z dnia 23 grudnia 2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I+P+69/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia  magazynowego w piwnicy budynku nr 1 na pomieszczenia UPS dla bloku operacyjnego na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu SP Z.O.Z.”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2013.EDT  z dnia 23 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu Jeleniów – Dziwiszów  wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – Gazociąg DN100 MOP 8,4 MPa do SRP Olszyna Lubańska (dz. nr 16/3, 106/10, nr 106/7, nr 106/13, nr 106/2, AM-2, obręb 0001, Olszyna, jednostka ewidencyjna 021005_4, Olszyna – miasto gmina Miękinia”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.99.2013-GM2  z dnia 31 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Przebudowa i termomodernizacja budynku magazynowego nr 35 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie nr 2845”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.98.2013-GM2  z dnia 31 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Przebudowa i termomodernizacja budynku kuchennego nr 7 ze zmianą sposobu użytkowania w budynek biurowo-sztabowy, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie nr 2845”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.97.2013-GM2  z dnia 31 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 11 ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na salę audytoryjno-kinową z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie nr 2845”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.96.2013-GM2  z dnia 31 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 112 z dobudową budynku magazynu żywnościowego,  infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie nr 2845”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.487.2013.MN1 z dnia 27 grudnia 2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla zadania pn: „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne…”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2013.AK12  z dnia 20 grudnia 2013r. zawiadamiające o zezwoleniu Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej, polegającej na  „Budowie obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębcko – Kowary – Etap I - ….”.

 

 

liczba wejść: 12926

Metryka strony

Data publikacji : 09.09.2013
Data modyfikacji : 02.01.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Autor : były pracownik