Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2014

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2014RK z dnia 29 grudnia 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 365 nazwanej przez inwestora: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości  Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki (odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000)".
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.74.2014.GM2 z dnia 29 grudnia 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-64/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
• przebudowie sieci kanalizacji deszczowej kd 200;
• przejęciu wody odpadowej i roztopowej pochodzącej z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej przez odbiornik, którym jest istniejąca kolejowa kanalizacja deszczowa kd 300, administrowana przez PKP PLK we Wrocławiu;
• obudowaniu rowu południowego (PKP) przepustem rurowym ø 1000;
• przebudowie sieci telekomunikacyjnej 3tt i tA
na terenie działek: nr 4/19 AM-6 i nr 3 AM-7, obręb 0032 Kuźniki, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.576.2014JCH z dnia 22 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gaikach z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Jerzmanowa, obręb 0002 Gaiki-Potoczek, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 294/1 AM-3, o pow. 0,0070 ha.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2014JT2 z dnia 19 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 2/12 (zmienionej decyzją tutejszego Organu z dnia 16 marca 2012 r., Nr 33/12), zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "ODKŁAD MAS ZIEMNYCH NA CELE PRZECIWPOWODZIOWE wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.: Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu", w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu poprzez podwyższenie rzędnych korony skrajnego południowego odsypu do wysokości ok. 4,70 - 5,20 m. Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach nr 1, nr 2, nr 3, AM-10, obr. Pracze Odrzańskie.
 
Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2014JCH z dnia 18 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 471/3, o pow. 0,0087 ha oraz nr 473/3 o pow. 0,0323 ha, AM-8, obręb Dolny o łącznej pow. 0,0410 ha.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.209.2014JCH z dnia 18 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 472/3, o pow. 0,0209 ha, AM-8, obręb Dolny.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.12.2014.MMJ z dnia 17 grudnia 2014 roku zawiadamiające o uchyleniu w całości decyzji Starosty Oleśnickiego z dnia 12 sierpnia 2014 r., którą zezwolono Burmistrzowi Oleśnicy na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi publicznej klasy L Nr 121311D, kat. KR2, o nawierzchni utwardzonej, z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy, na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka drogi publicznej klasy G Nr 121 315D, kat. KR4 - ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w postaci ronda i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
 
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2014.EDT z dnia 17 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielającego pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa Tłoczni Gazu Jeleniów II (działka nr 1158, nr 1161/1, nr 1161/5, nr 1161/7, nr 1161/12, AM-4, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104_5 Nowogrodziec-obszar wiejski)".
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2014.GM2 z dnia 17 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie "gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice", w ramach budowy "gazociąg granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2014.MN1 z dnia 12 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 24/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. udzielającej zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbiórce starego i budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej Nr 35 w km 11+964 w miejscowości Unisław Śląski nazwanego przez inwestora jako: "Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+964 drogi krajowej Nr 35 w miejscowości Unisław Śląski".
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2014.GM2 z dnia 11 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Pg-21/14 zmieniającą decyzję Nr I-Pg-8/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla budowy odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4MPa jako wpięcia gazociągu zasilającego układ regulatora i stacji redukcyjnej do istniejącego gazociągu DN 500 MOP 8,4MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów i odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 MOP 8,4MPa jako wpięcia do istniejącego układu wydmuchowego na gazociągu relacji Jeleniów - Dziwiszów, lokalizowanego w ramach zadania pn.: "Budowa regulatora w miejscowości Dziwiszów na gazociągu relacji Jeleniów - Dziwiszów DN 500 8,4MPa zabezpieczającego gazociąg DN 400 MOP 6,6MPa relacji Dziwiszów - Taczalin oraz budowa stacji redukcyjnej na gazociągu relacji Jeleniów - Dziwiszów DN 500MOP 8,4MPa,  zabezpieczającej gazociąg DN 250 MOP 5,5MPa relacji Dziwiszów - Ścięgny, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice - węzeł Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego" na terenie działki nr 593/9 AM-4, obręb 0002 Dziwiszów, gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2014.GM2 z dnia 11 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-35/11 z dnia 24 listopada 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD-59 w relacji: WD-Jerzmanowa - ZO- Grębocice na RD-37, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2014.GM2 z dnia 10 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN typu AFL na nową typu AFL, lokalizowanej na terenie działek nr 103/2 AM-6, 103/4 AM-10, obręb 0037 Piekary Wielkie, miasto Legnica, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2014.AK12 z dnia 10 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 15/13 z dnia 18 października 2013 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na: " Przebudowie i rozbudowie drogi krajowej Nr 35 od km 29+288.30 do km 30+599.16 wraz z infrastrukturą, realizowanej w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Wilczej do ul. Pogodnej łącznie ze skrzyżowaniem Wrocławskiej, Uczniowskiej, de Gaulle'a w Wałbrzychu", poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2014.WJ z dnia 9 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu deczji Nr I-P/63/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kalbowej 20kV wraz z przepustem, przez linię kolejowa na dz. nr 270, 276/1, 276//, 281/2, 281/4, 280/3,0261/1 AM-2, obręb Osetnica, gm. Chojnów, w granicach terenów zamkniętych.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.77.2014.GM2 z dnia 5 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowaie i rozbudowie budynku warsztatowego Sekcji Eksploatacji legnica, zlokalizowanego na terenie działki nr 84/11 AM-3, obręb 0005 Piątnica, miasto Legnica, znajdująej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2014.GM2 z dnia 5 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: "Przebudowa budynku magazynowego nr 151 wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz rozbudowa przyległych placów manewrowych i drogi wewnętrznej na terenie kompleksu koszarowego w Duninowie". Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 2286/26 AM-19 obręb 0002 Chocianowiec, gmina Chocianów, powiat polkowicki, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2014.GM2 z dnia 5 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-61/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN obwód X-2 ze stacji R 511-95 wraz z powiązaniem obwodu X-2 z R 511-95 ze stacją R 511-72, lokalizowanej na terenie działek nr 324/1, 324/2 AM-1, obręb 0004 Imbramowice, gmina Żarów, powiat świdnicki, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2013.WW1 z dnia 5 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 21/14 z dnia 5 grudnia 2014 r.  uchylającej z urzędu ostateczną decyzję Nr 1/14 z dnia 13 stycznia 2014 r.  zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8, w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 8 ul. Robotniczej z ulicami Sienkiewicza i Handlową oraz ul. Borowina z ulicą Leśną wraz z budową sygnalizacji świetlnych oraz dowiązanie DK8 do nowego przebiegu ul. Wolności w miejscowości Szczytna" oraz odmawiającej uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Nr 1/14 z dnia 13 stycznia 2014 r.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2014.AK12 z dnia 4 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 29+470.00 do km 29+850.00 wraz z infrastrukturą, polegającą na: rozbudowie miejsc postojowych i budowie chodników w km 29+470.00-29+510.00, wydłużeniu pasa włączenia w km 29+670.00, budowie chodnika i ścieżki rowerowej w km 29+670.00 29+850"
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2014.MK z dnia 4 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ciągu pieszego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie-Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn od km 30+659,60 do km 41+504,90"
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2014.EDT z dnia 4 grudnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie mostu w ramach zadania: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km 50+268 w m. Parowa nad potokiem Czerna Wielka"
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.66.2014.WJ z dnia 28 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-62/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 160 przez linię kolejową w rejonie ul. Okopowej w Jeleniej Górze, na dz. nr 54/2, AM 4, Obręb 0020 Jelenia Góra, w granicach terenów zamkniętych.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.EDT z dnia 28 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 32/14 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 8,4 MPa na odcinku Lubań ul. Wrocławska - gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa Jeleniów - Dziwiszów poprzez układ włączeniowy w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Inwestycja realizowana jest na n/w nieruchomościach:
- dz. nr 4/1 (KW JG1L/00018707/5),
- dz. nr 3/1 (KW JG1L/00018707/5),
- dz. nr 2/1 (KW JG1L/00018707/5), powstała z podziału działki nr 2,
dz. nr 2/2 (KW JG1L/00018707/5), powstała z podziału działki nr 2,
AM-16, obręb 0001, 1 - Lubań, jednostka ewidencyjna 021001-1, Lubań - obszar miejski.
 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2014.MK z dnia 27 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 22/14 zmieniającej decyzję Nr 26/11 z dnia 13 września 2011 r. (zmienioną decyzją Nr 23/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.) zezwalajającą na realizację inwestycji drogowej pn.: :Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)", poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie:
- zmiany przebiegu kabla elektroenergetycznego,
- budowy drenażu zbierającego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2014.WJ z dnia 26 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-59/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu, na działce nr 11, Obręb 28 Sobęcin, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2013.WW1 z dnia 25 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia Nr 314/14 z dnia 25 listopada 2014 r. wznawiającego z urzędu postępowanie zakończone decyzją ostateczną z dnia 9 kwietnia 2014 r. , Nr 7/14 zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie chodnika w miejscowości Struga i miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 2+005.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2014WJ  z dnia 25 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji w dniu 25.11.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej Ø 90 w rurze ochronnej stalowej przez linię kolejową, na dz. nr 415/6, AM 1, Obręb Krośnice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.719.2014.DB3  z dnia 24 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administracyjne wobec Teresy Angrave z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położeonej na terenie gminy Złotoryja, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 425.1 o pow. 0.0065ha AM-2, obręb 0003 Jerzmanice Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2014.WJ z dnia 21 listopada 2014 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji I-P-57/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy trzech pomieszczeń budynku nr 1 o powierzchni ok 60,00m2 oraz budowy kanalizacji teletechnicznej, sieci oświetleniowej wraz ze słupami i zewnętrznego systemu monitoringu, na działkach nr 44/2, 44/4, 45,2 AM-1, obręb Milicz, w kompleksie JW. 4229 Skład Milicz, w granicach terenów zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.74.2014.GM2 z dnia 21 listopada 2014 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji deszczowej kd 200; przejęciu wody opadowej i roztopowej pochodzącej z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej przez odbiornik, którym jest istniejąca kolejowa kanalizacja deszczowa kd 300, administrowana przez PKP PLK we Wrocławiu; obudowaniu rowu południowego (PKP) przepustem rurowym Ø 1000; przebudowie sieci telekomunikacyjnej 3tt i tA na terenie działek nr 4/19 AM-6 i nr 3 AM-7, obręb 0032 Kuźniki, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.420.2041.JK11 z dnia 19 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-K/O/453/14 zmieniającej decyzję nr I-K/O/188/11 z dnia 4 lipca 2011 roku, w zakresie

1. Układu torowego wraz z odwodnieniem
2. Kolejowych i drogowych obiektów inżynieryjnych
3. Przebudowy dróg do przejazdów kolejowych
4. Przebudowy i budowy lokalnej sieci energetycznej
5. Przebudowy i budowy lokalnych sieci sanitarnych

z zachowaniem bez zmian pozostałych warunków pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I - K/O/188/11 z dnia 4 lipca 2011 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2014.WJ z dnia 19 listopada 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Kaczeńcowej we Wrocławiu, na dz. nr 46, AM 10, Obręb Lipa Piotrowska, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2014.MK z dnia 17 listopada 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa wraz z przebudową drogi krajowej nr 94 w Legnicy - ul. Pocztowej od km 28+619,00 do km 28+808,60 w ramach zadania : Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2014.GM2 z dnia 14 listopada 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla "budowy odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4MPa, jako wpięcia gazociągu zasilającego układ regulatora i stacji redukcyjnej do istniejącego gazociągu DN 500 MOP 8,4Pa relacji Jeleniów - Dziwiszów i odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 MOP 8,4MPa jako wpięcia do istniejącego układu wydmuchowego na gazociągu relacji Jeleniów - Dziwiszów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2014.GM2 z dnia 12 listopada 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P-55/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczengo dla zadania pn: Budowa napowietrznej linii średniego napięcia SN - przez linię kolejową w miejscowości Ogorzelec, gmina Kamienna Góra w ramach zadania: Budowa powiązania linii L-284 odgałęzienie nr 2 Kowary z linią L-414 odgałęzienie nr 12 Ogorzelec oraz wymiana stacji transformatorowej PT-41429 na kontenerową, lokalizowanej na terenie działki nr 109/2 AM-1, obręb Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2014.GM2 z dnia 7 listopada 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: "Przebudowa budynku szkoleniowego nr 6 na budynek koszarowy na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych (CSWIiCH), kompleks wojskowy 2836 we Wrocławiu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2014.EDT z dnia 5 listopada 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 8,4 MPa na odcinku Lubań ul. Wrocławska - gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa Jeleniów - Dziwiszów poprzez układ włączeniowy w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2013.WW1 z dnia 29 października 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 8 ul. Robotniczej z ulicami Sienkiewicza i Handlową oraz ul. Borowina z ulicą Leśną wraz z budową sygnalizacji świetlnych oraz dowiązanie DK8 do nowego przebiegu ul. Wolności w miejscowości Szczytna".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746,61,2014,GM2 z dnia 29 października 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej"  w ramach zadania "Osiedle Makowe II - Budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu - etap II - aneks".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2014.GM2 z dnia 29 października 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie kanału tłocznego przyłącza kanalizacji sanitarnej  oraz budowa odcinka sieci wodociągowej - dwa niezależne przeciski pod torami kolejowymi".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2014.GM2 z dnia 28 października 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na "przebudowie linii napowietrznej nN obwód X-2 ze stacji R 511-95 wraz z powiązaniem obwodu X-2 z R 511-95 ze stacją R 511-72".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2014.JT2 z dnia 27 października 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.23.2014.JT2 z dnia 27 października 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "Lipki-Oława- modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2014.MK (dot. IF-AB.7820.21.2011.MMJ) z dnia 27 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.399.2014.RK z dnia 24 października 2014 roku zawiadamiające o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: "Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów oraz poszerzeniem jezdni - dz. nr 108, AM-1, obr. 0018 Krzepice, j. ew. Strzelin - Obszar Wiejski".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.14.2014.MMJ z dnia 17 października 2014 roku zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa ulicy Duracza w Wałbrzychu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2014.MK z dnia 16 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 nazwanego przez Inwestora: "Budowa ciągu pieszego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn od km 39+659,60 do km 41+504,90".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.420.2014.JK11, IF-AB.7840.446.2010.JK11 z dnia 16 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: Przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku granica miasta Wrocław -Skokowa, od km 15+120 do km 38+200 w następującym zakresie: układu torowego, peronów odwodnienia wraz z usunięciem kolizji kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych wynikających z powyższej przebudowy; sieci trakcyjnej; kolejowych obiektów  inżynierskich; przebudowy dróg do przejazdów kolejowych; robót rozbiórkowych budynków i budowli; budowy ekranów akustycznych; przebudowy i budowy lokalnej sieci energetycznej; przebudowy i budowy lokalnych sieci sanitarnych; przebudowy kolizji z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi na działkach wymienionych w tej decyzji (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2014.JT2 z dnia 13 października 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Lipki - Oława - modernizacją obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM) (zadanie 3)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2014.ES z dnia 13 października 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2888P w miejscowości Świebodzice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2014.WJ z dnia 10 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu, na działce nr 11, Obręb 28 Sobięcin, w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2014.WJ z dnia 9 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 20 kV wraz z przepustem przez linię kolejową, na dz. nr 270; 276/1; (...) i 261/1 AM-2, Obręb 0015, gm. Chojnów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2014.GM2 z dnia 9 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie budynku szkoleniowego nr 6 na budynek koszarowy na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynierskich i Chemicznych (CSWIiCH), kompleks wojskowy 2836 we Wrocławiu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.62.2014.GM2 z dnia 9 października 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 112 z dobudową łącznika i budynku magazynu żywnościowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanych na terenie działki nr 2/5 AM-15 obręb Karłowice, m. Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2014.RK z dnia 7 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 365 nazwanego przez Inwestora: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki (odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2014.WJ z dnia 7 października 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "Budowy linii kablowej 20 kV wraz z przepustem przez linię kolejową, na dz. nr 270; 312/1; 322/1 AM-2, Obręb Osetnica, gm. Chojnów, w granicach terenów zamkniętych".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.66.2014.WJ z dnia 7 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "Budowy sieci wodociągowej DN 160 przez linię kolejową w rejonie ul. Okopowej w Jeleniej Górze na dz. nr 54/2, AM 4, Obręb 0020 Jelenia Góra, w granicach terenów zamkniętych".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2014.JT2 z dnia 3 października 2014 roku zawiadamiające  o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Osobowice - odbudowa wału m. Wrocław".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2014.JT2 z dnia 3 października 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Opatowice - odbudowa wału od strony Kanału Opatowickiego i rz. Odry, m. Wrocław".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.474.10.2014.GM2 z dnia 2 października 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 8,4 MPa na odcinku Lubań ul. Wrocławska - gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa, Jeleniów - Dziwiszów poprzez układ włączeniowy, w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2014.MN1 z dnia 2 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbiórce starego i budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej Nr 35 w km 11+964 w miejscowości Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.364.2014.RK z dnia 2 października 2014 roku zawiadamiające o  udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Bożeń wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia oraz przebudową zjazdów - dz. nr 46, dz. nr 66, dz. nr 38/1, dz. nr 66, dz. nr 38/1, dz. nr 318, AM-1, obr. Bożeń".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.60.2014.GM2 z dnia 1 października 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa hangaru (obiekt A) wraz z przyłączami elektrycznymi", zmieniającą decyzję nr I-P-47/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa dwóch hangarów (obiekt A i B) wraz z przyłączami elektrycznymi", lokalizowanych na terenie działki nr 1/129 AM-15 obręb Strachowice m. Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2014.WW1 z dnia 1 października 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki od km 19+900,00 do km 35+807,00 Odcinek III od km 0+000,00 do km 7+269,76".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2014.WW1 z dnia 1 października 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki od km 19+900,00 do km 35+807,00 Odcinek II od km 22+458,37 do km 28+333,1".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2014.WJ z dnia 1 października 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej ø 90 przez linię kolejową na dz. nr 415/6, AM 1, Obręb Krośnice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.782011.2014.AK12 z dnia 1 października 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 (0+000) do km ok. 41+892 (3+106.10) wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce" w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.646.2013.EB2 z dnia 1 października 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania na rzecz Krystyny Jareckiej, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Cargill Poland Sp z o.o., Skarbu Państwa - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Trzebnicy oraz Gminy Wisznia Mała z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wisznia Mała, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 147 o pow. 0,7421 ha, obręb 0010 Psary.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2014.GM2 z dnia 29 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: "Budowa kanału tłocznego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej - dwa niezależne przeciski pod torami kolejowymi".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2014.JT2 z dnia 29 września 2014 roku zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2014.JT2 z dnia 29 września 2014 roku zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)". Alternatywna trasa wału W-1 (OM) na odcinku od km 2+580 d km 3+370.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.399.2014.RK z dnia 26 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów oraz poszerzeniem jezdni - dz. nr 108, AM-1, obr. 0018 Krzepice, j. ew. Strzelin - Obszar Wiejski".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.331.2014.WW1 z dnia 26 września 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowę Inwestorowi - Powiat Milicki, dla inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej i chodnika Miłochowice - Milicz w pasie drogi krajowej nr 15 od km 30+0 do km 31+4 wraz z oświetleniem", przewidzianej do realizacji na dz. nr 153/1, AM-1, obręb 0007 Miłochowice, dz. nr 1, AM-29, obręb 0001 Milicz, dz. nr 189, AM-24, obręb 0001 Milicz.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2014.JT2 z dnia 22 września 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Komponent B3-2 rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rzeki Odry obiekty WWW nr 44.4; 44.5; 44.6; 45.4; 44.7; 44.8; 44.9; 44.10; 19; 42.2; 43".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2014.JT2 z dnia 22 września 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra - Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową obiektów mostowych. Odcinek B 3-2 strona lewa od mostu kolejowego w km 155,415 linii nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów do ujścia do Odry. Obiekty WWW nr 44.18, 44.17, 44.16, 44.15, 46.2, 42.3.1".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2014.JT2 z dnia 22 września 2014 roku zawiadamiające o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego). Obiekty WWW nr 45.3, 44.3, 45.2, 44.2, 44.1 i 42.1.1".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2014.JT2 z dnia 22 września 2014 roku zawiadamiające o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego), obiekty WWW nr 44.14,nr 44.13, nr 45.6,nr 44.12, nr 44.11, nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41.1, nr 41.2".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.28.2012.WS z dnia 19 września 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "Kamieniec Wrocławski - Wojnów przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 8)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2014.EDT z dnia 18 września 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polski (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego" - zakres: działki inwestycyjne - działki leśne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2014.EDT z dnia 18 września 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polski (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego" - zakres: działki inwestycyjne - bez działek leśnych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.62.2014.GM2 z dnia 18 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-P-8/14 z dnia 17 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 112 z dobudową łącznika i budynku magazynu żywnościowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" zlokalizowanych na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb Karłowice m. Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2014.GM2 z dnia 18 września 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego: Osiedle Makowe II - Budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu etap II - aneks". Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 110 AM-8 obręb 0006 Zatorze, m. Dzierżoniów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.474.6.2014.GM2 z dnia 17 września 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: "Budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie polegającego na połączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 8,4MPa z gazociągiem podwyższonego ciśnienia DN 250 MOP 1,3MPa zapewniającego dostawę gazu przy wyłączonej stacji gazowej".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2013.ES2 z dnia 17 września 2014 roku zawiadamiające o uchyleniu z urzędu ostatecznej decyzji Nr 5.5/14 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2014.GM2 z dnia 16 września 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: "Budowa linii kablowej SN-20kV - przejście torów kolejowych, lokalizowanej na terenie działek nr 4 AM-1, nr 6/5 AM-4, nr 10/2 AM-6 obręb Muchobór Mały i nr 8 AM-2, nr 2/2 AM-3 obręb Grabiszyn, m. Wrocław stanowiących teren kolejowy zamknięty".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2014.ES2 (dot. IF-AB.7820.5.2011.ES2) z dnia 12 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową  2888P w miejscowości Świebodzice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.60.2014.GM2 z dnia 10 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-47/13 z dnia 9 sierpnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego pn: "budowa dwóch hangarów (obiekt A i B) wraz z przyłączami".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2014.GM2 z dnia 4 września 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: "Budowa linii kablowej SN-20kV lokalizowanej na terenie działki nr 3/5 AM-17, obręb 0058 Poświętne m. Wrocław stanowiącej teren wojskowy zamknięty".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2014.GM2 z dnia 4 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 8,4 MPa na odcinku Lubań ul. Wrocławska - gazociąg wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2014.MK z dnia 3 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: "Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej  nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+560 w Wałbrzychu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.474.7.2014.GM2 z dnia 3 września 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla: "Budowy odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4MPa jako wpięcie gazociągu zasilającego układ regulatora i stacji redukcyjnej do istniejącego gazociągu DN 500 MOP 8,4MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów i odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 MOP 8,4MPa jako wpięcie do istniejącego układu wydmuchowego na gazociągu relacji Jeleniów - Dziwiszów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2014.GM2 z dnia 3 września 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "posadowienie zbiornika ciekłego tlenu z parownicą, wykonanie fundamentu i ogrodzenia oraz budowa przyłącza tlenu do budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu". Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/2 AM-12 obręb Gaj, m. Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2014.GM2 z dnia 3 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla "budowy układu awaryjnego Krzewie Wielkie polegającego na połączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 8,4MPa z gazociągiem podwyższonego ciśnienia DN 250 MOP 1,3MPa zapewniającego dostawę gazu przy wyłączonej stacji gazowej".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2014.GM2 z dnia 2 września 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa hangaru lotniczego z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2014.WW1 z dnia 2 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek III (km roboczy od 0+000,00 do km 7+269,76)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2014.WW1 z dnia 2 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek II od km 22+458,37 do km 28+333,1".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2014.WJ z dnia 1 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej linii napowietrznej SN przez linię kolejową, na dz. nr 109/2 AM-1, Obręb Ogorzelec, gm. Kamienna Góra, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2014.EDT z dnia 1 września 2014 roku zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielające pozwolenie na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego" - zakres: działki inwestycyjne - bez działek leśnych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.364.2014.RK z dnia 1 września 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla zadania pn.: "Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Bożeń wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia oraz przebudową zjazdów - dz. nr 46, dz. nr 66, dz. nr 38/1, dz. nr 318, AM-1, obr. Bożeń".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2014.WJ z dnia 29 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Inwestycji polegającej na zabezpieczeniu technicznym i fizycznym budynków magazynowych JW. 4229 Skład Milicz w skład której wchodzi budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa sieci oświetlenia terenu, montaż słupów oświetleniowych oraz systemu monitoringu przy ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu", w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2014.EDT z dnia 26 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji w sprawie zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociąu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego" - zakres: działki inwestycyjne - działki leśne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2014.EDT z dnia 26 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji w sprawie zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociąu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".- zakres: działki inwestycyjne - bez działek leśnych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.264.2011.AK12, IF-AB.7840.6.177.2014.AK12 z dnia 22 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielające pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego km 59.697 realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław-Poznań, etap I".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2014.GM2 z dnia 14 sierpnia 2014 roku zawiadamiające  o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla: "Budowy odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4MPa jako wpięcia gazociągu zasilającego układ regulatora i stacji redukcyjnej do istniejącego gazociągu DN 500 MOP 8,4MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów i odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 MOP 8,4MPa jako wpięcia do istniejącego układu wydmuchowego na gazociągu relacji Jeleniów - Dziwiszów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2013.ES2 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4: od km 58+974 do km 79+164 (79+172,03)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2013.ES2 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2014.GM2 z dnia 11 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS 06 w relacji: WS_Wrocław - WD_Miękinia".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.271.2014.ES2 z dnia 11 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowędla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Marii Skłodowskej-Curie na odcinku od ul. Cypriana Kamila Norwida do mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu (AM-30: dz. nr 32, nr 33, 34/2; AM-31: dz. nr 1, nr 2, nr 10, nr 13, nr 15/2, nr 19, nr 33, nr 34, nr 39/7; AM-32: dz. nr 20, nr 24/2, nr 30/2, nr 57, nr 58, nr 59 - obręb Plac Grunwaldzki)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2013.EDT z dnia 7 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego" - zakres: działki inwestycyjne - bez działek leśnych".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.234.2014.RK z dnia 7 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowę Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dla inwestycji p.n.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 364, dz. nr 262, AM-1, obr. Płóczki Dolne, j. ew. LWÓWEK ŚLĄSKI - OBSZAR WIEJSKI, dz. nr 287, AM-3, dz. nr 540, AM, dz. nr 759, AM-13, obr. Lwówek Śląski 2, j. ew. LWÓWEK ŚLĄSKI - MIASTO, w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem i oświetleniem, z przebudową zjazdów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.218.2014.MN1 z dnia 7 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowę Inwestorowi - Gmina Krośnice, dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 448 na odcinku Czarnogoździce - Wierzchowice (dz. nr 35, AM-1, obręb Czarnogoździce, dz. nr 333, nr 335, AM-1, obręb Wierzchowice)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.474.5.2014.GM2 z dnia 6 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w celu ograniczenia nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w ramach zadania pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.331.2014.WW1 z dnia 5 sierpnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej i chodnika Miłochowice - Milicz w pasie drogi krajowej nr 15 od km 30+0 do km 31+4 wraz z oświetleniem". przewidzianej do realizacji na dz. nr 153/1, AM-1, obręb 0007 Miłochowice, dz. nr 1, AM-29, obręb 0001 Milicz, dz. nr 189, AM-24, obręb 0001 Milicz".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2014.GM2 z dnia 31 lipca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.11.2014.AK12 z dnia 30 lipca 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 (0+000) do km ok. 41+892 (3+106.10) wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce" w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2014.JT2 z dnia 30 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego) w ramach: "Projektu zamiennego budowy polderu Sobin" w ramach zadania pn.: "Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2013.ES2 z dnia 30 lipca 2014 roku zawiadamiające o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: 2+420,47 - 38+255,00'', w ramach postępowania wszczętego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad złożonego w dniu 30 października 2013 r., uzupełnionego dnia 21 lipca 2014r. w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko o dodatkowe treści, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.10.2014.JT2 z dnia 29 lipca 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "MODERNIZACJA BULWARÓW ODRY ŚRÓDMIEJSKIEJ - odcinek od Mostu Romana Dmowskiego na Odrze Południowej i Mostów Mieszczańskich na Odrze Północnej od ujścia Starej Odry".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2014.GM2 z dnia 28 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Montażu zbiornika ciekłego tlenu z parownicą, wykonaniu posadowienia (fundamentu) i ogrodzenia oraz budowie przyłącza tlenu do budynku szpitala na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego (...) z posadowieniem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2014.WJ z dnia 24 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 20 kV wraz z przepustem przez linię kolejową, na działkę nr 270; (...), w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2014.JT2 z dnia 24 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Opatowice-Odbudowa wału od strony Kanału Opatowickiego i rz. Odry, m. Wrocław".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2014.JT2 z dnia 24 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Osobowice-odbudowa wału m. Wrocław" .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2014.MK z dnia 23 lipca 2014 roku  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zmaierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+560 w Wałbrzychu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2014.GM2 z dnia 21 lipca 2014 roku zawadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa hangaru lotniczego" z niezbędną infrastrukturą technicznąi zagospodarowaniem terenu. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM-15 obręb 0046 Strachowice , miasto Wrocław stanowiącej teren wojskowy zamknięty (nr 187).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2014.GM2 z dnia 21 lipca 2014 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: " Budowa linii kablowych SN 20kV - przejście torów kolejowych (...) zmianami".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2014.JT2 z dnia 21 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM) (zadanie 3)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2013.ES2 z dnia 21 lipca 2014 roku zawiadamiające o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego własną decyzją ostateczną z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 5.5/14 zezwalającą Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.9.2014.JT2 z dnia 18 lipca 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "MODERNIZACJA BULWARÓW ODRY ŚRÓDMIEJSKIEJ- odcinek Odry Płd. od Mostu Uniwersyteckiego Płd. do Mostu Pomorskiego Płd. i od Mostu Gen. Władysława Sikorskiego do Mostu Romana Dmowskiego, odcinek Odry Płn. od Mostu Uniwersyteckiego Płn. do Mostu Mieszczańskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2014.RK z dnia 15 lipca 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 347, w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od 17+503,24 do km 18+648,19".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2014.EDT z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Budowa i rozbudowa obiektów części napowierzchniowej Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach polegająca na: budowie budynku socjalnego, budowie budynku magazynowego, rozbudowie wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów zapewniającej gromadzenie płynnych i stałych odpadów niebezpiecznych, pozostających w magazynie do czasu wywozu i utylizacji (...) Krośnice)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2014.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra-Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową obiektów mostowych. Odcinek B 3-2 strona lewa od mostu kolejowego w km 155,415 linii nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów do ujścia do Odry. Obiekty WWW nr 44.18 (...) 42.3.".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2014.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Komponent B3-2 rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rzeki Odry obiekty WWW nr (...) 43".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2014.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry 0 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (...) 42.1.1".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2014.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego)", obiekty WWW nr 44.14 (...) nr 41.2".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2013.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (...) 41.2".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2013.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Komponent B3-2 rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rzeki Odry obiekty WWW (...) 43".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2013.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa (...) 42.1.1".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2013.JT2 z dnia 14 lipca 2014 roku zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: "Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra - Widawa i doliny Widawy (...) 42.3.1".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.264.2011.AK12 IF-AB.7840.6.177.2014.AK12 z dnia 11 lipca 2014 roku zawiadamiające o wznowieniu postępowania dot. pozwolenia na budowę inwestycji: pn.: :Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego km 59.697 realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 (...) odcinek Worcław-Poznań, etap I".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.12.2014.GM2 z dnia 11 lipca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Torowej".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2013.ES2 z dnia 11 lipca 2014 roku zawiadamiające o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego własną decyzją ostateczną zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.271.2014.ES2 z dnia 11 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Cypriana Kamila Norwida do mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2014.MMJ z dnia 9 lipca 2014 roku zawiadamiające o uchyleniu w całości decyzji Starosty Głogowskiego, którą zezwolono na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań: ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego; ul. Armii Krajowej z ul. Wojska Polskiego i ul. Przemysłowej z ul. Sikorskiego oraz przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od. ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w Głogowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2013.ES2 z dnia 8 lipca 2014 roku zawiadamiające o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego własną decyzją ostateczną zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4: od km 58+974 do km 79+164 (79+172,03)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2014.GM2 z dnia 8 lipca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w ramach zadania pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2014.JT2 z dnia 2 lipca 2014 roku zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Osobowice - odbudowa wału m. Wrocław (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2014.GM2 z dnia 30 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej SN 20kV, lokalizowanej na terenie działki nr 3/5 AM-17, obręb Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2014.GM2 z dnia 25 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2014.GM2 z dnia 24 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pm.: Linia optotelekomunikacyjna RS_06 w relacji: WS_Wrocław - WD_Miękinia, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.234.2014.RK  z dnia 20 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364, dz. nr 262, AM-1, obr. Płóczki Dolne, j. ew. LWÓWEK ŚLĄSKIE - OBSZAR WIEJSKI, dz. nr 287, AM-3, dz. nr 540, AM-9, dz. nr 759, AM-13, obr. Lwówek Śląski 2, j. ew. LWÓWEK ŚLĄSKI - MIASTO,  w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem i oświetleniem z przebudową zjazdów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7840.5.158.2014.RK z dnia 17.06.2014r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na "przebudowie drogi krajowej nr 94 oraz budowie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94…"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2014.GM2 z dnia 13 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku warsztatowego nr 42/2328 w Jednostce Wojskowej 1245 we Wrocławiu - zadanie 21173 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2014.AK12 z dnia 12 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 (0+000) do km ok. 41+892 (3+106.10) wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce" w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.218.2014.MN1 z dnia 12 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 448 na odcinku Czarnogoździce - Wierzchowice (dz. nr 35, AM-1, obręb Czarnogoździce, dz. nr 333, nr 335, AM-1, obręb Wierzchowice)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2014.WJ z dnia 6 czerwca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przejścia pod torami, budowy dźwigów osobowych i budowy nowych wiat w km 69,700 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki-Zgorzelec na dworcu kolejowym Wałbrzych Miasto, na działce nr 163/11, Obręb Stary Zdrój w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2014.GM2 z dnia 6 czerwca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa linii kablowej SN-20kV przez tory kolejowe przy ul. Buforowej we Wrocławiu". Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 5 AM-9, obręb Tarnogaj, miasto Wrocław, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2014.JT2 z dnia 6 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "MODERNIZACJA BULWARÓW ODRY ŚRÓDMIEJSKIEJ - odcinek od Mostu Romana Dmowskiego na Odrze Południowej i Mostów Mieszczańskich na Odrze Północnej do ujścia Starej Odry".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2014.WW1 z dnia 2 czerwca 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 363 na odcinku od km 34+605 do km 35+332" w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: "Budowa chodnika w miejscowości Rokitnica w ciągi drogi wojewódzkiej nr 363 na odcinku 34+605 strona prawa do km 35+332 strona lewa".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2011.AK13 z dnia 2 czerwca 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (postanowienie prostujące), dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł "Widawa" Wrocław".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2014.WJ z dnia 30 maja 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej i p. poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami i przyłączami oraz zbiornikami retencyjnymi w Kompleksie Wojskowym przy ul. Hallera we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2014.MN1 z dnia 30 maja 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, ulica Miłoszycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: "Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2014.EDT z dnia 30 maja 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa i rozbudowa obiektów części napowierzchniowej Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach polegająca na: budowie budynku socjalnego, budowie budynku magazynowego, rozbudowie wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów zapewniającej gromadzenie płynnych i stałych odpadów niebezpiecznych, pozostających w magazynie do czasu wywozu i utylizacji (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2014.GM2 z dnia 28 maja 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: " Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Chałupniczej". Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek: nr 3/5 AM-21 i nr 7 AM-22, obręb Swojczyce, miasto Wrocław, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2014.EDT z dnia 27 maja 2014 roku zawiadamiające o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap I od km 50+540 do km 60+658,49".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2014.JT2 z dnia 27 maja 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli Przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowalnego pod nazwą: "Osobowice - odbudowa wału m. Wrocław".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2014.JT2 z dnia 27 maja 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "MODERNIZACJA BULWARÓW ODRY ŚRÓDMIEJSKIEJ - odcinek Odry Płd. od Mostu Uniwersyteckiego Płd. do Mostu Pomorskiego Płd. i od Mostu Gen. Władysława Sikorskiego do Mostu Romana Dmowskiego, odcinek Odry Płn. od Mostu Uniwersyteckiego Płn. do Mostu Mieszczańskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2014.WJ z dnia 22 maja 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia de 160 mm w Bystrzycy Kłodzkiej na działce nr 234/2, AM5, Obręb Niedźwiedna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2014.RK z dnia 20 maja 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 347, w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 w ramach zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2014.GM2 z dnia 12 maja 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej SN przy ul. Buforowej przez tory kolejowe w km 6920 relacji Św. Katarzyna - Wrocław Kuźniki", lokalizowanej na terenie działki nr 5 AM-9, obręb Tarnogaj, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów zamkniętych (...).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2014.EDT z dnia 9 maja 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa śluzy odbiorczej w węźle Czeszów" w ramach zadania pn.: "Likwidacja śluzy odbiorczej tłoka na węźle Kiełczów oraz budowa śluzy odbiorczej w węźle Czeszów" (dz. nr 71/4, AM-1, obręb Złotów, jednostka ewidencyjna 022005_2, Zawonia, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2014.EDT z dnia 9 maja 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa instalacji tłoczni w celu umożliwienia pracy rewersyjnej kompresorów gazu  tzw. trybie zimowym dla PMG Wierzchowice (dz. nr 3/38, AM-1, obręb Czarnogoździce)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2014.GM2 z dnia 8 maja 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Remont budynku dworca PKP Ziębice obejmujący budowę pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowę wejścia głównego, wydzielenie pomieszczeń na toalety ogólnodostępne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2014.GM2 z dnia 5 maja 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Przebudowa obiektu stacji paliw w Głogowie przy ul. Wojska Polskiego na terenie kompleksu wojskowego K-2245". Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 58/2 AM-2 obręb 0004 Chrobry, m. Głogów, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.158.2014.RK z dnia 5 maja 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 94 (dz. nr 302, AM-1, obr. Groblice oraz dz. nr 587, AM-2, obr. Siechnice Miasto) oraz budowie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94 na dz. nr 760, AM-2, obr. Siechnice Miasto oraz na dz. nr 305/2, AM-1, nr 379/2, AM-1, obr. Groblice nazwanej przez Inwestora: "Budowa drogi - ulicy Łąkowej wraz z odwodnieniem i włączeniem w DK94 w m. Groblice, gmina Siechnice-Etap I: Budowa włączenia ulicy Łąkowej".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.27.2014.GM2 z dnia 2 maja 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej SN-20kV - przejście przez teren PKP w rejonie ul. Klecińskiej i Petuniowej we Wrocławiu, lokalizowanej na terenie działki nr 2/6 AM-21, obręb Grabiszyn, miasto Wrocław (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2013.ES2 z dnia 28 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego  pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 1: km 0+000 -16+400".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2014.GM2 z dnia 28 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Chałupniczej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działek: nr 3/5 AM-21 i nr 7 AM-22, obręb Swojczyce, miasto Wrocław (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.10.2014.EDT z dnia 28 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 18/09 z dnia 25 listopada 2009 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap I od km 50+540 do km 60+658,49".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2014.AK12 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegającej na wykonaniu elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla "Nowe Żerniki " - realizowanej etapowo".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2014.AK12 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o zmianie decyzji Nr 4/10 z dnia 5 marca 2010 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2014.GM2 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwo Grabowno Wielkie. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki: nr 23/2 AM-1 obręb 0011 Grabowno Wielkie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2013.ES2 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: 2+420,47 - 38+255,00.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.24.2014.GM2 z dnia 23 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa zewnętrznego zbiornika na sprężone powietrze z przyłączami".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2014.EDT z dnia 16 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa instalacji tłoczni w celu umożliwienia pracy rewersyjnej kompresorów gazu w tzw. trybie zimowym dla PMG Wierzchowice (dz.. nr 3/38, AM-1, obręb Czarnogoździce)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2014.MK z dnia 15 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G nazwanej przez Inwestora: "Łącznik aglomeracyjny A4-S5-skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2014.GM2 z dnia 11 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa linii kablowej SN 20 kV w miejscowości Szklarska Poręba", lokalizowanej na terenie działek nr 38/22 AM-7, nr 38/10 AM-12, 38/8 AM-2, obręb 0008 Szklarska Poręba, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2014.WW1 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 363 na odcinku od km 34+605 do km 35+332 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Budowa chodnika w miejscowości Rokitnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 na odcinku od km 34+605 strona prawa do km 35+332 strona lewa".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2014.WJ z dnia 10 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-20kV". Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 301 AM-1, obręb Pisarzowice, gmina Miękinia, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2013.WW1 z dnia 9 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa chodnika w miejscowości Struga i miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 2+005".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2014.WJ z dnia 4 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej przez linię kolejową Nr 143 w km 154,866 na dz. nr 1, AM 19, obręb Psie Pole we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2014.WJ z dnia 4 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy przejścia pod torami, budowy dźwigów osobowych i budowy nowych wiat, na działce nr 163/11, Obręb Stary Zdrój w Jeleniej Górze, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.36.2014.JK11/IF-AB.7840.315.2013.JK11 z dnia 4 kwietnia 2014 roku zawiadamiające, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (...) Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I- K /O / 127 /14 z dnia 4 kwietnia 2014 r., zmienił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K/O/357/13 z dnia 3 października 2013 r., w zakresie: "Zmiany lokalizacji budynku sterowania ruchem kolejowym - w związku z budową sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Główny - Wrocław Grabiszyn od km 0,000 do km 2,540; na działce nr 1/2, AM-11, obręb Grabiszyn we Wrocławiu, z zachowaniem bez zmian pozostałych warunków pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I - K/O/357/13 z dnia 3 października 2013 r".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2014.WJ z dnia 3 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszego w Gwizdanowie na dz. nr 89/7, AM1, obręb Gwizdanów w gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.27.2014.GM2 z dnia 1 kwietnia 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej SN-20kV - przejście przez teren PKP w rejonie ul. Klecińskiej i Petuniowej we Wrocławiu, lokalizowanej na terenie działki nr 2/6 AM-21, obręb Grabiszyn miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów zamkniętych (...)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2014.GM2 z dnia 31 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Przebudowa obiektu stacji paliw w Głogowie przy ul. Wojska Polskiego na terenie kompleksu wojskowego K-2245". Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 58/2 AM-2 obręb 0004 Chrobry, m. Głogów, stanowiącej teren wojskowy zamknięty. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2014.GM2 z dnia 28 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Remont budynku dworca PKP Ziębice obejmujący budowę pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowę wejścia głównego, wydzielenie pomieszczeń na toalety ogólnodostępne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2013.JT2 z dnia 27 marca 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 27 marca 2014 r., Nr 9/14 zmieniającej decyzję wojewody dolnośląskiego z dnia 31 października 2012 r., Nr 36/12, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "JANOWICE - budowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 6)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2014.EDT z dnia 27 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa śluzy odbiorczej w węźle Czeszów" w ramach zadania pn.: "Likwidacja śluzy odbiorczej tłoka na węźle Kiełczów oraz budowa śluzy odbiorczej w węźle Czeszów" (dz. nr 71/4, obręb Złotów, jednostka ewidencyjna 022005_2, Zawonia, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2014.GM2 z dnia 25 marca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej podziemnej 400 kV od planowanej elektrociepłowni lokalizowanej w obrębie Różanka przy ul. Obornickiej we Wrocławiu do stacji elektroenergetycznej PSE 400/110 kV w Pasikurowicach lokalizowanej na terenie działki nr 1/10 AM-1 obręb Biskupice, gmina Wisznia Mała, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2014.GM2 z dnia 24 marca 2014 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-19/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: "Przebudowa części elektroenergetycznej linii SN-20kV zasilającej PT Popowice z GPZ Zachód".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2014.WJ z dnia 21 marca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia de 160 mm w Bystrzycy Kłodzkiej na działce nr 234/2, AM5, Obręb Niedźwiedna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2014.GM2 z dnia 20 marca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pm.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_09 w relacji: WD_Malczyce - WD_Pęgów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2013.MN1 z dnia 20 marca 2014 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 455, ulica Swojczycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez inwestora: "Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2014.WJ  z dnia 19 marca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN, na dz. nr 3, AM- 89 oraz dz. 10, AM-93, Obręb Lucień, w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2014.MN1 z dnia 19 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, ulica Miłoszycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: "Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2014.AK12 z dnia 18 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 4/10 z dnia 5 marca 2010 r., zmienionej decyzjami tut. Organu Nr I-D-454/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., oraz Nr 9/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m (...)."

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2014.AK12 z dnia 18 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegająca na wykonaniu elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla "Nowe Żerniki" - realizowana etapowo".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.96.2013.GM2 z dnia 17 marca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 112 z dobudową łącznika i budynku magazynu żywnościowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja lokalizowana jest na terenie działki nr 2/5 AM-15 obręb Karłowice, m. Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2014.WJ z dnia 14 marca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim, na dz. nr 330, AM-1, Obręb Piotrkowice, w gm. Prusice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2014.GM2 z dnia 13 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-3/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn: "Budowa linii kablowej SN 20 kV w miejscowości Szklarska Poręba".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2014.MK z dnia 13 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Łącznik aglomeracyjny A4-S5 skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.12.2014.GM2 z dnia 12 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Torowej".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2014.GM2 z dnia 11 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwo Grabowno Wielkie".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2013.EDT z dnia 11 marca 2014 roku zawiadamiające, że w dniu 11 marca 2014 roku Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/14 odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji umożliwiającej pracę rewersyjną kompresorów gazu w tzw. trybie zimowym dla PMG Wierzchowice (dz. nr 3/38, AM-1, obręb Czarnogoździce).

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.24.2014.GM2 z dnia 11 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla zadania pn: "Budowa zewnętrznego zbiornika na sprężona powietrze z przyłączami".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.36.2014.JK11 z dnia 10 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-K/O/357/13  z dnia 3 października 2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Główny - Wrocław Grabiszyn od km 0,000 do km 2,540 (...), w ramach projektu POIiŚ 7.1-4 - "Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego" w zakresie "Zmiany lokalizacji budynku sterowania ruchem kolejowym - w związku z budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Główny - Wrocław Grabiszyn od km 0,000 do km 2,540; na działce nr 1/2 AM-11, obręb Grabiszyn we Wrocławiu".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2013.WW1 z dnia 7 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa chodnika w miejscowości Struga i miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 2+005".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2014-GM2  z dnia 7.03. 2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Łomnickiej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2014.GM2 z dnia 6 marca 2014 roku zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_42 w relacji: ZO_Wrocław Gądów Mały na RD_44-WD_Pęgów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2014.WJ z dnia 5 marca 2014 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszego w Gwizdanowie na dz. nr 89/7, AM1, Obręb Gwizdanów w gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.100.2013-GM2  z dnia 5.03. 2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2014-WJ  z dnia 5.03. 2014r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszego w Gwizdanowie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23..2013.GM2  z dnia 4 marca 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 2/14 z dnia 4 marca 2014 r. sprostował oczywistą omyłkę w decyzji Nr I-Pg-10/13 z dnia 5 lipca 2013 r. ustalającej lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji , w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji, pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku ZZU Czarnogoździce – ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej(Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego  posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2014.GM2  z dnia 4 marca  2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Ps-3/14 r. zmienił decyzję Nr I-Ps-29/11  z dnia 14 listopada 2011r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka – Linia optotelekomunikacyjna RD_43 w relacji: WD_Pęgów – WD_Skokowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2013.ES2  z dnia 25 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5.1/14 z dnia 25 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 1: od km 0+000 do km 16+400”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej realizacji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2013.ES2  z dnia 25 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5.4/14 z dnia 25 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 4: od km 58+974 do km 79+164 (79+172,03)”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej realizacji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2013.ES2  z dnia 25 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5.5/14 z dnia 25 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej realizacji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2013.ES2  z dnia 25 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5.2/14 z dnia 25 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 2 : od km 16+400 do km 33+300”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej realizacji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2013.ES2  z dnia 25 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5.3/14 z dnia 25 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej realizacji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.493.2013.EB2  z dnia 21 lutego 2014 r. zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji administracyjnej w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wisznia Mała ( działka nr 41/4 o pow. 0,0599 ha, obręb 0002 Krzyżanowice).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2013.AK12  z dnia 20 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 4/14 z dnia 20 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na : „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 364 nas odcinku od km 37+680 do km 38+557(strona lewa)” w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „ Budowa chodnika w miejscowości Jerzmanice Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku od km 37+680 do km 38+557 (strona lewa)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2014.WJ z dnia 20 lutego 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji celu publicznego, dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-20kV, na działce nr 301, AM-1, Obręb Pisarzowice, gm. Miękinia, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2013.MN1 z dnia 20 lutego 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455, ul. Swojszycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „ Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.97.2013.GM2  z dnia 19 lutego 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-11/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku kinowego nr 11 oraz  przebudowa na salę audytoryjno-kinową, w kompleksie nr 2845 z infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu”. Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 2/5 AM-15 obręb Karłowice , m. Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2014.WJ z dnia 19 lutego 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku socjalnego wraz z utwardzeniem terenu oraz  przyłączami na działce nr 40/9 AM obręb 40 Podgórze przy ul. Gdańskiej w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2014.GM2 z dnia 18 lutego 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-60/12 z dnia  11 października 2012 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: „ Budowa linii kablowej podziemnej 400  kV od planowanej elektrociepłowni lokalizowanej w obrębie Różanka przy ul. Obornickiej we Wrocławiu do stacji elektroenergetycznej  PSE 400/110 kV w Pasikurowicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2013.JT2  z dnia 18 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 7/14 z dnia 18 lutego 2014 r. zmienił własną decyzję Nr 4/11 z dnia 4 maja 2011r., zezwalająca na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: „ Stopień Brzeg Dolny – roboty remontowo-modernizacyjne  na stopniu – Etap I”, przez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2013.MK20/WL  z dnia 17 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 3/14 z dnia 17 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 329 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej polegająca na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika i przejścia dla pieszych wraz z wysepką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 w miejscowości Smardzów, gmina Jerzmanowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.520.2013.MN1  z dnia 13 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-D-67/14 z dnia 13 lutego 2014 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę  dla inwestycji pn.: „ Remont i budowa chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na posesje, (…), oraz budowie zatok autobusowych (…) drogi wojewódzkiej nr 330 w miejscowości Głogów – Borek”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2013.JT2  z dnia 13 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 6/14 z dnia 13 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Jeszkowice 1 – budowa wału p/pow.(obiekt WWW nr 7)”, i nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2013.JT2  z dnia 13 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5/14 z dnia 13 lutego 2014 r. zmienił własną decyzję Nr 35/12 z dnia 30 października 2012r., zezwalająca na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Jeszkowice  – budowa wału p/pow.(obiekt WWW nr 7)”, przez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2014.GM2 z dnia 12 lutego 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-12/11 z dnia  24 sierpnia 2011 r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: „ Linia optotelekomunikacyjna RS_09 w relacji WD_Malczyce – WS_Legnica, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.98.2013.GM2  z dnia 12 lutego 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-7/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku kuchennego nr 7 ze zmianą sposobu użytkowania na biurowo- sztabowy z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2014.WJ z dnia 12 lutego 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej przez linie kolejową Nr 143 w km 154,866 na dz. nr 1 , AM 19, obręb Psie Pole we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2014.GM2 z dnia 12 lutego 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn. : ”Przebudowa części elektroenergetycznej linii SN-20kV zasilającej PT Popowice z GPZ Zachód, lokalizowanej na terenie działek nr 2/19 i 2/20 AM-2, obręb Muchobór Mały miasto Wrocław, w granicach terenów zamkniętych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.99.2013.GM2  z dnia 12 lutego 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-9/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku magazynowego nr 35 ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na siedzibę Sekcji Informatyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie nr 2845. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 2/5 AM-15 obręb Karłowice, m. Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2013.MN1  z dnia 10 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 2/14 z dnia 10 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w km 23+331 w miejscowości Zagrodno polegająca na rozbiórce starego i budowie nowego mostu. Zakres robót nawierzchniowych od km 23+315,57 do km 23+348,18”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.85.2014.WJ z dnia 7 lutego  2014 r.  zawiadamiające o wydaniu decyzji  Nr I-P-6/14 z dnia 5 lutego 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 20kV L-210 i L-274 na odcinku od mufy z istniejącymi kablami sieciowymi do stacjiR-274-2 w miejscowości Legnica – na działce nr 20 obręb Nowiny.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2013.EDT z dnia 7 lutego 2014 r.  zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski w dniu 7 lutego wydał decyzję  Nr 4/14  zmieniającą własną decyzję  Nr 5/13 z dnia 9 sierpnia 2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4MPa na odcinku ZZU Czarnogoździce – ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (…), w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie zmiany przebiegu projektowanego gazociągu DN500 MOP 8,4MPa oraz lokalizacji ZZU Czarnogoździce (…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2014.GM2  z dnia 5 lutego 2014 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-24/11 z dnia 2 listopada 2011r.  o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: „ Linia optotelekomunikacyjna RD_42 w relacji: ZO_Wrocław Gądów Mały na RD_44 WD_Pęgów, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2013.AD4  z dnia 4 lutego 2014 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki, zaistniałej w decyzji Nr I-Pg-5/10 z dnia 25 października 2010 r.  ustalającej lokalizację inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: ”Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4 MPa relacji: Jeleniów -  Dziwiszów, województwo dolnośląskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7840.33.14.PF  z dnia 3 lutego 2014 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Nr O-57/14 z dnia 3 lutego 2014 r., którą po rozpatrzeniu odwołania(…) od decyzji Starosty Strzelińskiego Nr 377/2013 z dnia 31 października 2013 r., którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono (…) pozwolenia na budowę pod nazwą: „Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim”- etap V gazociąg wysokiego ciśnienia (…) , utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2013.EDT z dnia 31 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wydaniu decyzji  Nr 3/14 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnoślaskiego9  - Gazociąg DN100 MOP 8,4 MPa do SRP Olszyna Lubańska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2013.AK12  z dnia 31 stycznia 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 27/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. sprostował oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 17/13 z dnia  20 grudnia 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock – Kowary – Etap I  - na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2741D Jelenia Góra  - Karpacz (odcinek od km 0-016 do km 2+476.40”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2014.GM2  z dnia 30 stycznia 2014 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-29-/11 z dnia 14 listopada 2011r.  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: „ Linia optotelekomunikacyjna RD_43 w relacji: WD_Pęgów - WD_Skokowa, w zakresie dotyczącym przedbiegu inwestycji”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2013.AK12/JT2 z dnia 29 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: „Komponent B3-2 rzeka Widawa od mostu kolejowego (ulica Krzywoustego)do ujścia do rzeki Odry.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2013.AK12/JT2 z dnia 29 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: „ Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra- Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową obiektów mostowych. Odcinek B 3-2 strona lewa od mostu kolejowego w km 155,415 linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów do ujścia do Odry”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2014.GM2  z dnia 28 stycznia 2014 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydani a decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania : „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Łomnickiej. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie (…)  miasta Jelenia Góra, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2013.GM2  z dnia 28 stycznia 2014 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki, zaistniałej w decyzji Nr I-Pg-17/13 ustalającej lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskie j(Lasów) - Taczalin– Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.474.39.2013.GM2  z dnia 24 stycznia 2014 r.  zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją I-Pg+1/14  z dnia  24 stycznia 2014 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla ograniczenia nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP   8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2013.JT2 z dnia 24 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: „ Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry – 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3kontrakt B3-1, odcinek: przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego).”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2013.JT2 z dnia 24 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B3-1, odcinek : przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego).”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.92.2013.WJ  z dnia 23 stycznia 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego z systemem antenowym oraz z przyłączami elektrycznymi i światłowodowymi wzdłuż trasy kolejowej na dz. Nr 332/7, obręb Miękinia w gm. Miękinia, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.5.487.2013.MN1  z dnia 22 stycznia 2014 r.  zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją I-D-34/14  z dnia  22 stycznia 2014 r. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę , dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 364 w miejscowości Lwówek Śląski oraz Płóczki Dolne”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2013.JT2 z dnia 21 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr 4/11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2011 r. , zezwalającej na realizację inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: „ Stopień Brzeg Dolny – roboty remontowo- modernizacyjne  na stopniu - Etap I " w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu(…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2014.JT2  z dnia 21 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „ Stopień Brzeg Dolny – roboty remontowo- modernizacyjne  na stopniu – Etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2013.JT2 z dnia 19 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 36/12 z dnia  31 października 2012 r. zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: „Janowice  – budowa wału p/pow.(obiekt WWW nr 6)”, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.91.2013.AD4  z dnia 17 stycznia 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie(…) Grodziec Mały, gmina Głogów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2014.WJ  z dnia 17 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim, na dz. Nr 330, AM-1, obręb Piotrkowice w gminie Prusice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.100.2013.GM2  z dnia 17 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra – modernizacja peronów, wiat  peronowych oraz przejść pod torami w obrębie stacji Jelenia Góra z infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2013.EDT  z dnia 16 stycznia 2014 r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją 1/14 z dnia  16 stycznia 2014r.. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP   8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – zakres: działki inwestycyjne – działki leśne”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2013.EDT  z dnia 16 stycznia 2014 r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją 2/14 z dnia  16 stycznia 2014r.. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP   8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – zakres: działki inwestycyjne – bez działek leśnych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2014.WJ  z dnia 15 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN, na dz. Nr 3, AM-89 oraz  dz. Nr 10, AM-93, obręb Lucień w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2013.AK12  z dnia 14 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku od km 37+680 do km 38+557 (strona lewa)  - Budowa chodnika w miejscowości Jerzmanice -  Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku od km 37+680 do km 38+557 (strona lewa)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.520.2013.MN1 z dnia 13 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla zadania polegającego na : „remoncie i budowie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na posesje (..) oraz zatok autobusowych (…) drogi wojewódzkiej Nr 330 w miejscowości Głogów- Borek (…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2013.JT2  z dnia 13 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Jeszkowice 1- budowa wału p/pow. (obiekt WWW nr7)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2013.JT2  z dnia 13 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o zmianie ostatecznej decyzji Nr 35/12 z dnia 30 października 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą „Jeszkowice - budowa wału p/pow. (obiekt WWW nr7)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.23.2013.WW1  z dnia 13 stycznia 2014 r.  zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją 1/14  z dnia  13 stycznia 2014 r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi  w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowań DK8 ul. Robotnicza z ul. Sienkiewicza i Handlową oraz ul. Borowina z ul. Leśną wraz z budową sygnalizacji świetlnych oraz dowiązania DK8 do nowego przebiegu ul. Wolności w miejscowości Szczytna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2013.EDT z dnia 10 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 5/13 z dnia 9 sierpnia  2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4MPa na odcinku ZZU Czarnogoździce – ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego(…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.87.2013.GM2  z dnia 9 stycznia 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-2/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na terenie działki: 1/39 AM-8 obręb Centrum, miasto Ząbkowice Śląskie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2013.EDT z dnia 9 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego  - Gazociąg DN100 MPO 8,4 MPa do SRP Olszyna Lubańska (…)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2013.MK20 z dnia 9 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 329 (…) w miejscowości Smardzów, gmina Jerzmanowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2013.EDT z dnia 9 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę instalacji umożliwiającej prace rewersyjną kompresorów gazu w tzw. Trybie zimowym dla PGM Wierzchowice (dz. Nr 3/38, AM-1, obręb Czarnogoździce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2013.AD4  z dnia 8 stycznia 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-250kV – przejście pod torami kolejowymi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.95.2013.GM2  z dnia 8 stycznia 2014 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-3/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „ Budowa linii kablowej SN 20 kV w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.450.2013.WW1  z dnia 3 stycznia 2014 r . podające do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji Nr I-D-1/14 z dnia 3 stycznia 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca Gminie Dobromierz pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Budowa chodnika , sieci wodociągowej , komory reduktora, sieci oświetlenia ulicznego, latarni- w ramach realizacji zadania pn.: „ Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w południowo- zachodniej części Dobromierza”(…)”.

liczba wejść: 21507

Metryka strony

Data publikacji : 07.01.2014
Data modyfikacji : 05.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Autor : były pracownik