Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2015

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.191.2015.AK z dnia 29 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Przełożenie odcinka gazociągu Ścięgny - Jelenia Góra 1 DN300 PNl,6MPa na wysokości ZZU Preem w Jeleniej Górze (torowisko)”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 1/1 AM-1, obręb 0020 Jelenia Góra 3, miasto Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.349.2015.JT z dnia 29 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr I-D- 350/15 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Hydro-Tech Sp. z o.o. z/s w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącej m. Godzieszów z kanalizacją sanitarną na terenie SSEMP.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.345.2015.WS  z dnia 29 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-D- 353/15, z dnia 29 grudnia 2015 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Hydro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie”, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296, na działkach: nr 92/5, nr 134/9, nr 155/3, nr 240/1, AM-1, -nr 256/1, AM-2, Obręb Godzieszów; Jedn. Ewid. Nowogrodziec obszar wiejski; oraz w pasie drogowym drogi krajowej - autostrady A-4, na działkach: nr 1/658, nr 257/7, AM-2, Obręb Godzieszów, Jedn. Ewid. Nowogrodziec obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.175.2015.WJ z dnia 28 grudnia 2015 roku zawiadamiające że na wniosek Doroty Włoch Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Legnicy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24.12.2015 r. decyzja Nr I-P-161/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przejazdu drogowego oraz peronu w ciągu linii kolejowej nr 137 Legnica - Katowice na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na działce nr 725, AM-1, obręb Przybków w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.190.2015.GM2 z dnia 23 grudnia 2015 roku zawiadamiające 0 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 01.12.2015 roku (data wpływu dnia 14.12.2015 roku), uzupełniony dnia 21.12.2015 roku Gminy Żmigród, działającej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Dynowskiego - Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z siedzibą w Legnicy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu pomiędzy ulicami Rybacką i Wiejską w Żmigrodzie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2015.JT2 z dnia 23 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 15 października 2015 r., decyzją z dnia 23 grudnia 2015 r., Nr 31/15, zmienił własną decyzję
z dnia 28 września 2012 r., Nr 27/12, zezwalającą Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: ZADANIE NR 10. PRZEBUDOWA JAZU WROCŁAW I wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.:
MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.180.2015.WJ z dnia 22 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17.12.2015 r.
decyzja Nr I-P-160/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1008, obręb Kraszowice, gm. Świdnica, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2015.JT z dnia 21 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gmina Wrocław reprezentowana osobą Prezydenta Wrocławia, będącego zarządcą drogi krajowej nr 94, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marka Sopota - złożonego dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 9/14, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegająca na wykonaniu elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla „Nowe Żerniki” - realizowana etapowo”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2015.ES2 z dnia 17 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Roberta Radonia
Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu z siedzibą.: ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław (adres do korespondencji: ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław), złożony w dniu 21 października 2015 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 30 listopada 2015 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.3/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.172.2015.OP z dnia 17 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 29 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-162/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001536_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej.
OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.185.2015.GM2 z dnia 15 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20.11.2015 roku (data wpływu 24.11.2015 r.) uzupełniony dnia 14.12.2015 roku Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Łopusiewicza Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS”, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie budynku internetowego nr 9/2836 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek koszarowy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach zadania 21261. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 4/33 AM- 8 obręb nr 0061 Różanka, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.178.2015.WJ z dnia 15 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Bartosza Poczty reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z Warszawy została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14.12.2015r.
decyzja Nr I-P-159/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 361, obręb Trzcińsko, gm. Janowice Wielkie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2015.JT z dnia 15 grudnia 2015 roku zawiadamiające o zezwaleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2015.EDT z dnia 14 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 14 grudnia 2015 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 30 /15, I. Zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Krobia - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - Etap II na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach zadania budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Etap I - gazociąg Lwówek - Krobia, Etap II - gazociąg Krobia - Odolanów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.375.2015.JCH z dnia 14 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 14 grudnia 2015 r., na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1501 ze zm.), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Pieńsk, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 603, AM-4, obręb Dłużyna Górna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2015.MT z dnia 14 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 27/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. odmówił Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, wykonującemu swoje zadania przy pomocy
jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji 1 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.187.2015.WJ z dnia 14 grudnia 2015 roku zawiadamiające,że na wniosek Adama Wojtkowiaka działającego  z upoważnienia Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy wszczęte zostało postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cielnej DN 250 w rejonie ul. Sikorskiego-Przybosia, na działce nr 422/4, obręb Wrocławskie Przedmieście w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.176.2015.WJ z dnia 14 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Grzegorza Czabana reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z Warszawy została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 11.12.2015r.
decyzja Nr I-P-158/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 400/1, AM-1, obręb Opolnica, gm. Bardo, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.258.2015.ES2 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa obwodu utrzymania drogi ekspresowej na węźle Krościna (część działki nr 117/25, obręb Dębnica, gm. Prusice) w projektowanym pasie drogowym drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa Wrocław”, nazwanej przez Inwestora: Budowa obwodu utrzymania drogi Krościna dla zadania pt. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa - Zadanie 2 odcinek od km 123+700 do km 137+500”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2013.ES2 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła Rychela, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, złożony w dniu 22 września 2015 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 2 listopada 2015 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Sredzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej: od km 2+478,17 do km 4+536,10”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.179.2015.WJ z dnia 9 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z Warszawy została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8.12.2015r. decyzja Nr I-P-157/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Pęgowie, na działce nr 185/1, AM-1, obręb Zajączków i na działce nr 379, AM-1, obręb Pęgów w gm. Oborniki Śląskie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2015.MN1 z dnia 8 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 18 listopada 2015 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara Michniewicza, uzupełniony w dniach 19 listopada 2015 r., 26 listopada 2015 r. oraz 3 grudnia 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław. ETAP: Budowa linii 400 kV na odcinkach: od słupa 12 Wz (bez słupa) do słupa 13 Ow (ze słupem), od słupa 17 Wz (ze słupem) do słupa 3 Dm (ze słupem), od słupa 7 Dm (ze słupem) do słupa 18 Dm (ze słupem), od słupa 20 Dm (ze słupem) do słupa 3 Zw (ze słupem), od słupa 4 Zw (ze słupem) do słupa 19 Zw (ze słupem), od słupa 20 Zw (ze słupem) do słupa 87 (ze słupem), o łącznej długości 24,941 km na terenach gmin: Wiązów, Oława, Domaniów, Żórawina”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.28.2015.EDT z dnia 8 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania
w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Grażyna Lipska Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Czubaka, złożony w dniu 27 listopada 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa regulatora w m. Wykroty na terenie Tłoczni Jeleniów, zabezpieczającego gazociąg DN300 MOP 5, 5 MPa relacji Węzeł Jeleniów - Radakowice, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 1161/1 [KW JG1B/00038819/9], nr 1161/5 [KW JG1B/00024973/5], nr 1161/12 [KW JG1B/00038819/9], AM-04, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna
020104 5, Nowogrodziec - obszar wiejski).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.171.2015.OP z dnia 7 grudnia zawiadamiające, że na wniosek z dnia 23 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, Wojewoda Dolnośląski
wydał decyzję Nr I-P-l 56/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 23/2 AM-1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.184.2015.GM2 z dnia 4 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 05.11.2015 roku (data wpływu 06.11.2015 roku) uzupełniony dnia 01.12.2015 roku, Portu Lotniczego Wrocław S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Lewandowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: przystosowaniu lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonaniu analizy porealizacyjnej
ewaluacyjnej. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.174.2015.OP z dnia 30 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 25 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l53/15 zmieniającą decyzję nr I-P-122/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002186_DOL_B sieci łączności
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1, obręb Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.170.2015.AK z dnia 30 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu: 23.09.2015 r., uzupełniony dnia: 14.10.2015 r.), Gminy Węgliniec, w imieniu i na rzecz, której działa Pan Grzegorz Orkusz - firma GT-INSTAL, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l 50/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci przesyłowej łączącej Ujęcie Wody w Węglińcu z Ujęciem Wody w Zielonce”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 2551, obręb Czerwona Woda, gmina Węgliniec, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.169.2015.OP z dnia 30 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-151/15 zmieniającą decyzję nr I-P-74/15 z dnia 27 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001292_DOL_B sieci łączności
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 100/2, obręb Morzyszów, gm. Kłodzko, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.168.2015.OP z dnia 30 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l52/15 zmieniającą decyzję nr I-P-76/15 z dnia 27 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c00002015_DOL_B sieci łączności
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 114, obręb Ławica, gm. Kłodzko, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.137.2015.OP z dnia 30 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 24 czerwca 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-154/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej.
OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 136/1 obręb Długopole-Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.167.2015.WJ z dnia 27 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Przemysława Głowackiego reprezentującego Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25.11.2015r. decyzja Nr I+P+147-15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV, na działce nr 18, obręb Główkowo w gm. Kotla, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.177.2015.WJ z dnia 27 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Macieja Jaskulskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Energetyczne „ESV” w Siechnicach, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 20.11.2015r. decyzja Nr I-P-141/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, na działce nr 69/6, AM-1, obręb Boreczek w gm. Borów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.156.2015.WJ z dnia 27 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Przemysława Głowackiego reprezentującego Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 25.11.2015 r. decyzja Nr I-P-148/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV, na działce nr 18, obręb Głogówko w gm. Kotla, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.161.2015.OP z dnia 26 listopada 2015 roku zawiadamiające że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-149/15 zmieniającą decyzję nr I-P-70/15 z dnia 22 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001476_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2015.MN z dnia 25 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara Michniewicza, złożony dnia 15 października 2015 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 29/15 z dnia 25 listopada 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielił pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław. Etap: Budowa linii na odcinku od granicy województwa do słupa 12 Wz (ze słupem), o długości 4,787 km na terenie gminy Wiązów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.164.2015.OP z dnia 24 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-145/15 zmieniającą decyzję nr I-P-42/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001066_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.354.2015.WM1  z dnia 24 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz W związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r., znak: IF-WO.7570.354.2015.WM1 o ustaleniu odszkodowania, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Pieńsk, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 266 AM-2 (2) obręb Żarki Średnie, w związku z decyzją Nr I-Pg-11/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów- tłocznia Jeleniów, w ramach budowy gazociągu granicaRzeczypospolitej Polskiej (Lasów)- Taczalin -Radakowice — Gałów-Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.746.158.2015.OP z dnia 24 listopada 2015 roku zawiadamiające, że że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-143/15 zmieniającą decyzję nr I-P-37/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002190_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-WO.7570.356.2015.WM1 z dnia 24 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r., znak: IF-WO.7570.356.2015.WM1 o ustaleniu odszkodowania, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Pieńsk, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 275/2, nr 224 AM-2 (2) obręb Żarki Średnie, w związku z decyzją Nr I-Pg-11/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów- tłocznia Jeleniów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów)- Taczalin -Radakowice - Gałów- Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.165.2015.OP  z dnia 24 listopada 2015 roku zawiadamiające, że że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-146/15 zmieniającą decyzję nr I-P-36/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000405_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląsakiego IF-PP.746.163.2015.OP z dnia 24 listopada 2015 roku zawiadamiające, że że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-144/15 zmieniającą decyzję nr I-P-38/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000692_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 234/2, obręb Niedźwiedna, gm. Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji
nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.173.2015.AK z dnia 23 listopada 2015 roku zaiadamiające, że że na wniosek z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu: 25.09.2015 r., uzupełniony dnia: 07.10.2015 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka - Biuro Projektowe PROFIL, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-142/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazu do zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego przy ul. Weigla nr 5 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.166.2015.OP z dnia 20 listopada 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-52/15 z dnia 7 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR)
c0001952_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 18, obręb Głogówko, gmina Kotla w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.160.2015.OP z dnia 20 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l38/15 zmieniającą decyzję nr I-P-56/15 z dnia 12 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001528_DOL_B sieci łączności
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 458/1, obręb Słup, gm. Męcinka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.159.2015.OP z dnia 20 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 18 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-139/15 zmieniającą decyzję nr I-P-54/15 z dnia 7 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002392_DOL_B sieci łączności
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 337/8, obręb Kamieniec Ząbkowicki II, gm. Kamieniec Ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.157.2015.OP z dnia 20 listopada 2015 roku zawiadamiające, w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-140/15 zmieniającą decyzję nr I-P-27/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002042_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową
wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 37/32, obręb Zatorze, gm. Dzierżoniów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.162.2015.OP z dnia 18 listopada 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P-137/15 zmieniającej decyzję nr I-P-85/15 z dnia 1 czerwca 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana na działce nr 67/6,, obręb Nielubia, gm. Żukowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.154.2015.WJ z dnia 16 listopada 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P-135/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr/c na działce nr 5, AM-8 i działce 2/2 AM-6, obręb Tarnogaj we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.152.2015.WJ z dnia 16 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 16.11.2015 r.
decyzja Nr I-P-l 36/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 367, obręb Kośmin, gm. Piława Górna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.149.2015.JT2 z dnia 13 listopada 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 34/15 z dnia 13 listopada 2015 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/15 z dnia 16 marca 2015 r. udzielającą pozwolenia Gminie Polkowice na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pod nazwą: Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego) w ramach: „Projektu zamiennego budowy polderu Sobin” w ramach zadania pn.: „Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2015.AD z dnia 12 listopada 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 26/15 z dnia 12 listopada 2015 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki
organizacyjnej będącej zarządem drogi - tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych - na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: „Budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Świdnickiej
od km 0+597,00 do km 1+415,00 w Wałbrzychu (z wyłączeniem odcinka od km 1+164,50 do km 1+240,50)” realizowanego w ramach zadania:  „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2015.AK z dnia 10 listopada 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-42/15 z dnia 10.11.2015 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wraz z niezbędną przebudową
infrastruktury technicznej (linii średniego i niskiego napięcia) pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB. 7840.2.26.2015.EDT z dnia 6 listopada 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Krobia - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - Etap II na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach zadania budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Etap I - gazociąg Lwówek - Krobia, Etap II - gazociąg Krobia - Odolanów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB. 7840.2.26.2015.EDT z dnia 6 listopada 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DNI00 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN100MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.181.2015.WJ z dnia 4 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 91, AM-1, obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.175.2015.WJ z dnia 4 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Doroty Włoch Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Legnicy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przejazdu drogowego oraz peronu w ciągu linii kolejowej nr 137 Legnica - Katowice na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na działce nr 725, AM-1, obręb Przybków w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.151.2015.WJ z dnia 3 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Mirosławy Nowowiejskiej działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław została wydana przez Wojewodę
Dolnośląskiego w dniu 30.10.2015 r. decyzja Nr I-P-134/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr/c De 160 o długości ok. 7,5 m przejście pod torami kolejowymi (linia kolejowa nr 327), w km 0,275 na działce nr 65/2, AM-6, obręb 0007 Słupiec, w Nowej Rudzie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2015.AD z dnia 3 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Freja, złożony dnia 22 września 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez
Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od km 37+646 do km 37+917 wraz z przebudową wiaduktu drogowego w km 37+776 w miejscowości Głogów”, wykonana w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37+776 w m. Głogów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.155.2015.GM2 z dnia 3 listopada 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu z dnia 24.08.2015 roku (data wpływu 25.08.2015 roku) uzupełniony dnia 13.10.2015 roku, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Potyrałę - Biuro Projektowe „PROFIL” z siedzibą we Wrocławiu - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l33/15 zmieniającą decyzję Nr I-P-6/15 z dnia 2 lutego 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia z rur PE100 dn 250 - przejście pod torami kolejowymi, lokalizowanej na terenie działki nr 146 AM-1, obręb 0011 Retków, gmina Grębocice
, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2015.JT2 z dnia 28 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Macieja Rudnickiego, z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu: 15 października 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2012 r., Nr 27/12, zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: ZADANIE NR 10.  PRZEBUDOWA JAZU WROCŁAW I wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2014.GM2 z dnia 27 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 08.10.2015 roku, uzupełniony dnia 16.10.2015 roku firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Zawadzkiego - Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce
w ramach zadania: Modernizacja linii napowietrznej 20kV L-194 relacji PT-19412 Szklarska Poręba - PT-19407 Polana Jakuszycka (zamknięcie pętli L-194).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2015.MN1 z dnia 27 października 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 15 października 2015 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara Michniewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie Unii Pasikurowice - Wrocław. Etap: Budowa linii na odcinku od granicy województwa do słupa 12 Wz (ze slupem), o długości 4,787 km na terenie gminy Wiązów” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2015.GM2 z dnia 23 października 2015 roku zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mateusza Frydrycha - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 55/15 z dnia 23 października 2015 roku sprostował oczywiste omyłki w decyzji Nr I-Pg-38/15 ustalającej lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Lwówek - Odolanów, Etap II wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie milickim, posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2015.MK z dnia 21 października 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu: 13 lipca 2015 r.), prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod naz>vą: przebudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul, Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2015.GM2 z dnia 20 października 2015 roku O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU. Na podstawie art.12 ust. 1 w związku z art. 38 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1501.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 września 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-40/15 z dnia 20.10.2015 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I Brzeg-Zębice- Kiełczów i Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2015.JT2 z dnia 20 października 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 22 lipca 2015 r., decyzją z dnia 20 października 2015 r., Nr 27/15, zmienił własną decyzję
z dnia 16 lutego 2012 r., Nr 4/12, zezwalającą Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: ZADANIE NR 5. PRZYSTOSOWANIE KANAŁU MIEJSKIEGO DO PRZEPUSZCZANIA WÓD POWODZIOWYCH wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.180.2015.WJ z dnia 19 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1008, obręb Kraszowice, gm. Świdnica, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.179.2015.WJ z dnia 19 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Pęgowie, na działce nr 185/1, AM-1, obręb Zajączków 1 na działce nr 379, AM-1, obręb Pęgów w gm. Oborniki Śląskie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.115.2015.MT z dnia 16 października 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 33/15 z dnia 16 października 2015 r., I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G nazwanej przez Inwestora: Łącznik aglomeracyjny A4-S5 skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.170.2015.AK z dnia 16 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Węgliniec, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Orkusza - GT INSTAL, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa sieci przesyłowej łączącej Ujęcie Wody w Węglińcu z Ujęciem Wody w Zielonce”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 2551, obręb Czerwona Woda, gmina Węgliniec, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.178.2015.WJ z dnia 15 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 361, obręb Trzcińsko, gm. Janowice Wielkie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.152.2015.WJ z dnia 15 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 367, obręb Kośmin, gm. Piława Górna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.168.2015.OP z dnia 15  października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-76/15 z dnia 27 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR)
c0000215_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 114, obręb Ławica, gmina Kłodzko w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.169.2015.OP z dnia 15  października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana — ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-74/15 z dnia 27 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR)
c0001292_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 100/2, obręb Morzyszów, gmina Kłodzko w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.171.2015.OP z dnia 15  października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 23/2 AM-1 obręb 0011 Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się
na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.172.2015.OP z dnia 15  października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23 września 2015 r. (uzupełniony dnia 9 października 2015 r.) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001536_DOL_B sieci łączności
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 254/11 AM-1 obręb Ciechanowice, gm. Marciszów, znajdującej się a liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.174.2015.OP z dnia 15  października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 25 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-122/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR)
c0002186_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 1, obręb Dłużyna Górna, gmina Pieńsk w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.155.2015.GM2 z dnia 13 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24.08.2015 roku (data wpływu 25.08.2015 roku) uzupełnionego dnia 13.10.2015 roku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Potyrałę - Biuro Projektowe „PROFIL” z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-6/15 z dnia 2 lutego 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 dn 250 - przejście pod torami kolejowymi, lokalizowanej na terenie działki nr 146 AM-1, obręb 0011 Retków, gmina Grębocice stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.177.2015.WJ z dnia 13 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Macieja Jaskulskiego działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Energetycznego „ESV” w Siechnicach wszczęte zostało postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, na działce nr 69/6, AM-1, obręb Boreczek w gm. Borów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.173.2015.AK z dnia 13 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka - Biuro Projektowe PROFIL, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazu do zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego przy ul. Weigla nr 5 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2015.AK z dnia 12 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Waldemara Michniewicza, z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii średniego i niskiego napięcia) w ramach zadania pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2015.AD z dnia 7 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji 1 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, złożony dnia 7 sierpnia 2015 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 września 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego
nazwanego przez Inwestora: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Świdnickiej od km 0+597,00 do km 1+415,00 w Wałbrzychu (z wyłączeniem odcinka od km 1+164,50 do km 1+240,50)” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.176.2015.WJ z dnia 7 października 2015 roku zawiadamiające,że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 400/1, AM-1, obręb Opolnica, gm. Bardo.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.153.2015.WJ z dnia 7 października 2015 roku zawiadamiające,że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 400/1, AM-1, obręb Opolnica, gm. Bardo.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.165.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-36/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000405_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 41, obręb Zachód, gmina Ziębice w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.164.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-42/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001066_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener
technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 164/10, obręb Rączyce, gmina Ziębice w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.163.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-38/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000692_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener
technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 234/2, obręb Niedźwiedna, gmina Bystrzyca Kłodzka w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.162.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP
Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-85/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 67/6, obręb Nielubia, gmina Żukowice, w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.161.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-70/15 z dnia 22 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach
terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001476_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener
technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 464/1, obręb Przyłęk, gmina Bardom, w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.160.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-56/15 z dnia 12 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach
terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001528_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener
technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 458/1, obręb Słup, gmina Męcinka w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.159.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-54/15 z dnia 7 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002392_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 337/8, obręb Kamieniec Ząbkowicki II, gmina Kamieniec Ząbkowicki w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.158.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-37/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002190_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener
technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 79, obręb Nowa Wieś, gmina Legnica w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.157.2015.OP z dnia 6 października 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 września 2015 roku PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-27/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002042_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 37/32, obręb Zatorze, gmina Dzierżoniów w zakresie nieznacznej zmiany wymiarów lokalizowanego kontenera technologicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.146.2015.WJ z dnia 5 października 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Oliwii Jankowiak działającej z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5.10.2015 r. decyzja Nr I-P-l32/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN 20kV, na działce nr 655/6 i 655/17, AM-3, obręb Serby w gminie Głogów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.127.2015.JT2 z dnia 30 września 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 31/15 z dnia 30 września 2015 r. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 24/14 z dnia 22 września 2014 r. udzielającą pozwolenia Marszalkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie walu wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego).

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.28.2015.GM2 z dnia 24 wrzesnia 2015 roku zawiadamiające, że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-8/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku, znak: IF-PP.747.28.2015.GM2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, w Świnoujściu, polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5 MPa Legnica — Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary na terenie województwa dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski wydał dnia 24 września 2015 roku decyzję nr I-Pg- 39/15

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.167.2015.WJ z dnia 23 września 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Przemysława Głowackiego działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV, na działce nr 18, obręb Głogówko w gm. Kotla, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.156.2015.WJ z dnia 23 września 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Przemysława Głowackiego działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV, na działce nr 18, obręb Głogówko w gm. Kotla, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2015.EDT z dnia 21 września 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 14 września 2015 r. na wniosek Inwestora - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z/s w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Antoniego Macha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa instalacji technologicznych na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice (dz. nr 3/38, AM-1, obręb 0003, Czarnogoździce, jednostka ewidencyjna 021302_2, Krośnice)”.

Obwieszczenie Wojeody Dolnośląskiego IF-PP.746.154.2015.WJ z dnia 21 września 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Małgorzaty Dobrowolskiej działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr/c na działce nr 5, AM-8, działkach nr 2/1 i 2/2 AM-6, obręb Tarnogaj we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2014.GM2 z dnia 18 września 2015 zawiadamiające o wydaniu postanowienia Nr I-Ps-50/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-2/15 z dnia 20 lutego 2015 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-35/11 z dnia 24.11.2011 r. ustalającej na rzecz Województwa Dolnośląskiego, lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci
szkieletowej dla odcinka — Linia optotelekomunikacyjna RD59 w relacji: WD Jerzmanowa - ZA) Grębocice na RD_3 7.

Obwieszczenie Wojeody Dolnośląskiego IF-PP.746.121.2015.WJ z dnia 16 września 2015 roku zawiadamiające,że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 16.09.2015 r. decyzja Nr I-P-130/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 2/2, AM-3, obręb Wojszyce we Wrocławiu, w granicach terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.139.2013.EB2 z dnia 15 września 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lubań, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 494/8 AM-2, obręb Pisarzowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.100.2015.OP z dnia 14 września 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 9 kwietnia 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-129/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000081_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie.” Inwestycja lokalizowana na działce nr 212/2 obręb Suszka, gm. Kamieniec Ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojeody Dolnośląskiego IF-PP.746.143.2015.WJ z dnia 11 września 2015 roku zawiadamiające,że na wniosek Sylwestra Sondaja działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 11.09.2015 r. decyzja Nr I-P-128/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych SN 20kV L-248 oraz L-251, na działce nr 403, AM-2, obręb Fabryczna przy ul. Działkowej w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2015.JT2 z dnia 11 września 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 26/15 z dnia 11 września 2015 r., udzielił pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, występującemu przez pełnomocnika Pana Artura Kaczyńskiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, Widawy i Ławy, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice - Paniowice, gm. Oborniki SI.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2015.EDT z dnia 10 września 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 10 września 2015 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 25 /15, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na odcinku Polkowice - Żary, woj. dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2015.AK12 z dnia 10 września 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 25/15 z dnia 10 września 2015 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: „Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik r ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 1+752.94 do km 3+212.94 przewidzianej do wykonania na terenie gminy Walim”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2015.GM2 z dnia 10 września 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg- 38/15 z dnia 10 września 2015 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Lwówek - Odolanów, Etap II wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie milickim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.140.2015.GM2 z dnia 8 września 2015 roku zawiadamiające, że  na wniosek z dnia 02.07.2015 r. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Bemackiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-127/15 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa linii kablowej SN oraz złącza kablowego SN zasilającego halę przemysłową w Oleśnicy, lokalizowanej na terenie działek nr 5/1 AM-75 obręb 0002 Oleśnica i nr 11 AM-86, obręb 0004 Wądoły, miasto Oleśnica, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2015.AK z dnia 7 września 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Wojciecha Zdanowskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, działającego w imieniu i na rzecz Województwa Dolnośląskiego, z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu: 29 czerwca 2015 r.), została wydana dnia 07.09.2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-Ps-37/15 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dotyczącej częściowego zakresu DSS, odcinka linii światłowodowej zlokalizowanej przy ul. Mazowieckiej 15 we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.139.2015.GM2 z dnia 7 września 2015 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 06.07.2015 roku Ryanair Ltd. Dublin Office, Airside Business Park, Co Dublin, Ireland, działającego przez pełnomocnika Pana Adama Santorowskiego Sankon S.C. Adam i Alicja Santorowscy z siedzibą w Legnicy, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-126/15 ustalił lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa 2 hangarów wraz z zapleczem socjalno-magazynowym, 2 budynkami magazynowo-technicznymi, płytą przedhangarową, uzbrojeniem terenu w tym m.in. instalacją wody, kanalizacją sanitarną ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizacją deszczową, instalacją elektroenergetyczną, teletechniczną i oświetleniem terenu. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody IF-AB.7820.22.2015.MK  z dnia 7 września 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kałużnego - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 1 Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Gosławskiego z dnia 04 sierpnia 2015 r. (data wpływu: 04 sierpnia 2015 r.), uzupełniony w dniu 24 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 28 sierpnia 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 (km od 0+000,00 do 6+610,00) wraz z budową łącznika drogi .krajowej nr 46 (km od 0+000,00 do 2+580,65).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2015.AK z dnia 3 września 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 września 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Zdzieszowice - Wrocław wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: „Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.138.2015.AK z dnia 1 września 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu: 26.06.2015 r., uzupełniony dnia: 13.07.2015 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Zgorzelcu, w imieniu i na rzecz, której działa Pani Małgorzata Dobrowolska, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr ł-P-125/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia”.
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 54/2 AM-4, obręb 0020 Jelenia Góra 3, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieczczenie Wojewody IF-PP.746.151.2015.WJ  z dnia 31 sierpnia 2015 roku zawiadamiającce, że że na wniosek Mirosławy Nowowiejskiej działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr/c De 160 o długości ok. 7,5 m przejście pod torami kolejowymi (linia kolejowa nr 327), w km 0,275 na działce nr 65/2, AM-6, obręb 0007 Słupiec, w Nowej Rudzie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody IF-WO.7570.331.2015.JCH  dnia 27 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że że w dniu 27 sierpnia 2015 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. l l a ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Jeżów Sudecki, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/1 o pow. 0,0027 ha, AM-1, obręb 0002 Dziwiszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.112.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-48/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-l07/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOOllOOJDOL B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 150/9 AM-1 obręb 0030 Żórawina, gm. Żórawina, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.105.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-41/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-89/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001734_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 324/1 obręb 0004 Imbramowice, gm. Żarów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.104.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-49/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-l06/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001536_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 254/11 AM-1 obręb Ciechanowice, gm. Marciszów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.102.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-47/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-96/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002106_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 28,5 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 38/6 AM-5 obręb 0035 Jelenia Góra 35, gm. Jelenia Góra,
znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.101.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-40/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-88/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002217_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 749/6 AM-1 obręb Jaworzyna Śląska, gm. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.91.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-39/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-86/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000435_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1/4 AM-11 obręb 0001 Żmigród, gm. Żmigród, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.89.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-43/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-90/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002313_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1/32 AM-1 obręb 0003 Marciszów, gm. Marciszów,
znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.88.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-45/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-94/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000853_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 265/2 AM-1 obręb 0020 Wielka Lipa-Osola, gm. Oborniki Śląskie, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-38/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-84/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002188_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 458/7 AM-4 obręb 0008 Rybnica, gm. Stara Kamienica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.81.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-42/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-65/15 z dnia 18 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001961_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 538/5 AM-2,3 obręb 0016 Rębiszów, gm. Mirsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-46/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-95/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002114_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 54/1 AM-1 obręb 0020 Jelenia Góra 3, gm. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2015.OP z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-44/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-92/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000275_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 28/2 AM-1 obręb 0014 Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.126.2015.WJ z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21.08.2015 r. decyzja Nr I-P-124/15 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1009, obręb Kraszowice, gm. Świdnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.87.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-30/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-62/15 z dnia 15 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002185_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 40/11 obręb Podgórze Nr 40, gm. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.80.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, Ze z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-37/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-73/15 z dnia 27 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001584_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 91 obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.79.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-32/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-83/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 415 AM-5 obręb 0006 Witków, gm. Czarny Bór, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-34/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-79/15 z dnia 27 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001674_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 163/11 AM-2 obręb 0019 Stary Zdrój Nr 19, gm. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.77.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-35/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-78/15 z dnia 27 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001960_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 65/4 AM-3 obręb 0003 Szczawienko Nr 3, gm. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-31/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-63/15 z dnia 18 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002066_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 76 obręb 0005 Ubocze, gm. Gryfów Śląski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-3.6/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-77/15 z dnia 27 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000989_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 241/13 AM-1 obręb 0016 Korzeńsko, gm. Żmigród, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-33/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-82/15 z dnia 28 maja 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000355_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 46 AM-10 obręb Lipa Piotrowska, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.68.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-27/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-48/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002253_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 388/2 AM-1 obręb 0009 Stara Kamienica, gm. Stara Kamienica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.66.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-26/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-47/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002020_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 14 AM-1 obręb 0005 Mikułowa, gm. Sulików, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.40.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-25/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-46/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000427_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.26.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-23/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-34/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001030_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1/2 AM-14 obręb Oborniki Śląskie, gm. Oborniki Śląskie, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.22.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, Ze z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-24/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-43/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002183_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1/14 AM-27 obręb Twardogóra, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.21.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-29/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-35/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002220_DOLJB sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 23/2 AM-1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.16.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-22/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-26/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001796_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 224 AM-1 obręb Ruszów, gm. Węgliniec, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.14.2015.OP z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-28/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-49/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000583_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 105/2 AM-1 obręb Brzezinka Średzka, gm. Miękinia, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2015.OP z dnia 20 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-21/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-25/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) ccOOOOOl JDOLB sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1 AM-44 obręb Grabiszyn, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2015.OP z dnia 20 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-20/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-23/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002012_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 161/4 AM-3 obręb Pieńsk II, gm. Pieńsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2015.OP z dnia 20 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-l 9/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-20/15 z dnia 25 marca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000595_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1/2 AM-8 obręb Psie Pole, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2015.OP z dnia 20 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-18/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P -l9/15 z dnia 25 marca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002021_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 3 AM-89 obręb Lucień, gm. Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2015.OP z dnia 20 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-17/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-18/15 z dnia 25 marca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000357_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 2 AM-30 obręb Pracze Odrzańskie, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2015.OP z dnia 20 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-l6/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-17/15 z dnia 25 marca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000967_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 344 AM-1 obręb Chełmek Wołowski, gm. Ścinawa, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2015.EDT z dnia 19 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że w dniu 19 sierpnia 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 24/15, zmieniającą własną decyzję Nr 3/13 z dnia 3 lipca 2013 r. (zmienioną decyzją tego Organu Nr 1/15 z dnia 20 stycznia 2015 r.), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa Tłoczni Gazu Jeleniów II (działka nr 1158, nr 1161/1, nr 1161/5, nr 1161/7, nr 1161/12, AM-4, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104_5 Nowogrodziec-obszar wiejski), w ramach zadania „Rozbudowa Tłoczni Jeleniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2015.MK z dnia 19 sierpnia 2015 roku zawaidamiające,że na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji 1 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, złożony dnia 13 lipca 2015 r., uzupełniony w dniu 07 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.149.2015.JT2 z dnia 19 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 29/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 16 marca 2015 r., Nr 5/15 udzielającą pozwolenia Gminie Polkowice na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pod nazwą: Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego) w ramach: „Projektu zamiennego budowy polderu Sobin” w ramach zadania pn.: „Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2015.JT2 z dnia 19 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Macieja Rudnickiego, z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu: 22 lipca 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2012 r., Nr 4/12, zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą:
ZADANIE NR 5. PRZYSTOSOWANIE KANAŁU MIEJSKIEGO DO PRZEPUSZCZANIA WÓD POWODZIOWYCH wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.137.2015.OP z dnia 18 sierpnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 czerwca 2015 r. (uzupełniony dnia 13 sierpnia 2015 r.) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001220_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 136/1 obręb Długopole-Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się a liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocenie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiani o podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego: Uchwały Nr SK/118/15 z dnia 30 kwietnia 2015r„ w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego zawierającego również część dotyczącą Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Wrocławia. Jednocześnie informuję, iż Plan zostanie sporządzony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7840.343.2015.KB  z dnia 14 sierpnia 2015 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 sierpnia 2015 r., Nr 0-475/15, którą utrzymano w mocy decyzję Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz TAURON Dystrybucja SA., z/s w Krakowie reprezentowanej przez Mateusza Słobodziana pozwolenia na budowę inwestycji pn.: budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV do nowoprojektowanego GPZ R-197 Komorniki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7840.343.2015.KB  z dnia 14 sierpnia 2015 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 sierpnia 2015 r., Nr 0-477/15, którą utrzymano w mocy decyzję Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz TAURON Dystrybucja SA., z/s w Krakowie reprezentowanej przez Mateusza Słobodziana pozwolenia na budowę inwestycji pn.: budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV do nowoprojektowanego GPZ R-197 Komorniki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7840.343.2015.KB  z dnia 14 sierpnia 2015 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 sierpnia 2015 r., Nr 0-478/15, którą utrzymano w mocy decyzję Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz TAURON Dystrybucja SA., z/s w Krakowie reprezentowanej przez Mateusza Słobodziana pozwolenia na budowę inwestycji pn.: budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV do nowoprojektowanego GPZ R-197 Komorniki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2015.EDT z dnia 12 sierpnia 2015 roku zawaidamiające, Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 23/15:
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kielczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” - Zakres: działki inwestycyjne - działki leśne państwowe.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2015.EDT z dnia 12 sierpnia 2015 roku zawaidamiające, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 22/15: zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU
Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”
- Zakres: działki inwestycyjne - działki leśne prywatne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2015.EDT z dnia 12 sierpnia 2015 roku zawaidamiające, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 21/15: zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU
Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”
- Zakres: działki inwestycyjne bez działek leśnych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.42.2015.GM2 z dnia 11 sierpnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10.08.2015 r. (data wpływu 10.08.2015 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mateusza Frydrycha - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Lwówek - Odolanów, Etap II wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie milickim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.134.2015.AK z dnia 11 sierpnia 2015 roku zawiadamiające,że na wniosek z dnia 12 czerwca 2015 r. (uzupełniony dnia: 24.06.2015 r.) Gminy Rudna, w imieniu i na rzecz, której działa Pan Adam Wróblewski, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-123/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej PE 90mm”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 766 AM-6, obręb 0021 Rudna, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.117.2015.GM2 z dnia 10 sierpnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l 14/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: modernizacja(przebudowa) peronów oraz przejścia pod torami na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na terenie działki nr 749/6 AM- 7 obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, m. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.113.2015.OP z dnia 10 sierpnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-122/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002186_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1 obręb Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2015.AK z dnia 10 sierpnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-36/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-42/11 z dnia 28.11.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci
szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_17 w relacji: WS_Strzelin - WD Ziębice, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2015.MN1 z dnia 7 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 23/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r. odmówił Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem
pełnomocnika Pana Marcina Dobka zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 342 w miejscowości Skokowa w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2015.AK12 z dnia 3 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającemu za pośrednictwem
pełnomocnika Pana Sławomira Jagiełło - na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: r „Budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej od km 1+654 do km 1+933 w Wałbrzychu” realizowanego w ramach zadania: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu” i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2015.JT2   z dnia 3 sierpnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, występującego przez pełnomocnika Pana Artura Kaczyńskiego, z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu: 18 czerwca 2015 r.), uzupełnionego w dniu 30 lipca 2015 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, Widawy 1 Ławy, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:
Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice - Paniowice, gm. Oborniki Śl.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2015.GM2 z dnia 31 lipca 2015 roku zawiadamiające o o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary zakończone decyzją ostateczną Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-8/15 z dnia 10.04.2015 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.6.2015.JT2 z dnia  24 lipca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 268/15 z dnia 24 lipca 2015 r. sprostował oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 13/15 z dnia 29 maja 2015 r., wydanej na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 35, nazwanej przez Inwestora: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór polegająca na budowie chodnika, zatoki i azylu na przejściu dla pieszych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym na dk 35 pomiędzy wsią Gniechowice w Gminie Kąty Wrocławskie, a wsią Małuszów w Gminie Kobierzyce na wysokości zjazdu do Starego Dworu w Gminie Kąty Wrocławskie, od km 78+090 do km 78+310.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.143.2015.WJ  z dnia 23 lipca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postepwania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych SN 20kV L-248 oraz L-251, na działce nr 403, AM-2, obręb Fabryczna przy ul. Działkowej w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.125.2015.GM2  z dnia 23 lipca 2015 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 06.05.2015 r. „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Macieja Niklasa, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-l 17/15 odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa ziemnych linii kablowych, przytorowych punktów zasilania i latarni oświetleniowych, lokalizowanych na terenie działek nr 4/91, 4/116, 4/133 AM-42, obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.19.2015.MK z dnia  21 lipca 2015 roku zawiadamiające zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 94 nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu nad ciekiem Psarski Potok w km 130 + 238 drogi krajowej nr 94 k/m Gać, gm. Oława”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2015.ES2 z dnia 21 lipca 2015 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/15 z dnia 21 lipca 2015 r. zmienił włąsną decyzję Nr 31/11 z dnia 30 września 2011 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odwodnienia nawierzchni istniejącej drogi wojewódzkiej nr 381 w rejonie istniejącego przejazdu kolejowego w ramach zadania: Budowa chodnika, zatok autobusowych oraz dodatkowegopasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w Miejscowości Nowa Ruda - Słupiec w rejonie skrzyżowania z ulicą Waryńskiego", obejmującej również swym zakresem przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381, poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie:
- przebudowy układu drogowego (dz. nr 65/2, AM-6, obręb 0007, 7-Słupiec)
- budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami dla potrzeb odwodnienie drogi (dz. nr 65/2, AM-6, obręb 0007, 7-Słupiec).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.130.2015.WJ  z dnia 17 lipca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l 18/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr działce 178/3, obręb Niedaszów, gmina Mściwojów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2015.JT z dnia 17 lipca 2015 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/15 z dnia 17 lipca 2015 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi – Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka – na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi, nazwanego przez Inwestora: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2015.EDT z dnia 17 lipca 2015 r. zawiadamiające, że w dniu 3 lipca 2015 r. na wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław), działającego przez pełnomocnika Pana Marka Kaśków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/13 z dnia 3 lipca 2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa Tłoczni Gazu Jeleniów II (działka nr 1158, nr 1161/1, nr 1161/5, nr 1161/7, nr 1161/12, AM-4, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104_5 Nowogrodziec-obszar wiejski).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.107.2015.ES  z dnia 10 lipca 2015 roku zawiadamiające, że w związku z odwołaniem z dnia 19 czerwca 2015 r. wniesionym przez PKP Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, od decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-P-104/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego nr c0000255_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, obejmującego wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie na działce nr 22 AM 16 obręb Świniary we Wrocławiu w granicach terenu zamkniętego, została wydana decyzja zmieniająca decyzję nr I-P-104/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. w zakresie określenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.140.2015.GM2  z dnia 14 lipca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN oraz złącza kablowego SN zasilającego halę przemysłową w Oleśnicy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.138.2015.AK  z dnia 15 lipca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Zgorzelcu, działającej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Dobrowolską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2015.ES  z dnia 15 lipca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr IPs-35/15 zmieniającej  decyzję Nr I-Ps-28/12 z dnia 24 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_29 w relacji: WDWarta Bolesławiecka - ZO_Bolesławiec w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.139.2015.GM2  z dnia 14 lipca 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 06.07.2015 roku Ryanair Ltd. Dublin Office, Airside Business Park, Co Dublin, Ireland, działającego przez pełnomocnika Pana Adama Santorowskiego Sankon S.C. Adam i Alicja Santorowscy z siedzibą w Legnicy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: budowie 2 hangarów wraz z zapleczem socjalno-magazynowym, 2 budynkami magazynowo-technicznymi, płytą przedhangarową, uzbrojeniem terenu w tym m.in. instalacją wody, kanalizacją sanitarną ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizacją deszczową, instalacją elektroenergetyczną, teletechniczną i oświetleniem terenu. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachówkę, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2015.OP z dnia 10 lipca 2015 roku zawiadamiające o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000845_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 175 obręb Bardo, gm. M. Bardo, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2013.ES2 z dnia 10 lipca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 246/14 z dnia 10 lipca 2015 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą we własnej decyzji Nr 5.5/14 z dnia 25 lutego 2014 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47” wydanej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, podając właściwy numer i datę postanowienia Wojewody Dolnośląskiego udzielającego zgody na odstępstwo od wymagań zawartych w § 115 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116), w zakresie zmniejszenia dopuszczalnych odległości pomiędzy ostatnim wjazdem i pierwszym wyjazdem sąsiadujących ze sobą węzłów na autostradzie A4 w związku z budową węzła drogowego „Legnica II”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.127.2015.AK z dnia 10 lipca 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu: 20.05.2015 r., uzupełniony dnia: 02.06.2015 r.) Gminy Wrocław - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w imieniu i na rzecz, którego działa Pani Barbara Malarska, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l 15/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kładki, w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.111.2015.WJ z dnia 10 lipca 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 08.07.2015 r. decyzja Nr I-P-113/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, lokalizowanego na działce nr 305/2, obręb Strzegów, gm. Strzelin, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2015.AK z dnia 7 lipca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dotyczącej częściowego zakresu DSS, odcinka linii światłowodowej zlokalizowanej przy ul. Mazowieckiej 15 we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.134.2015.AK z dnia 7 lipca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Rudna, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej PE 90mm”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.119.2015.AK z dnia 2 lipca 2015 roku zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-l 11/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Mickiewicza nr 5, 7, 9 w Węglińcu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 237/50 AM-1, obręb 0002 Węgliniec 2, miasto Węgliniec, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.5.97.2015.AD z dnia 1 lipca 2015 roku, zawiadamiające, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Zwolskiego, złożony w tutejszym Urzędzie w dniu 11 marca 2015 r., Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-K/193/15 z dnia 1 lipca 2015 r., /mienił własną decyzję Nr I-K/O/135/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., zmienioną decyzją tutejszego Organu Nr I-K/0/408/13 z dnia 12 listopada 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km 1+700 do km 15+120” w zakresie zmiany:
1. zewnętrznych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych od km 3+820 do km 3+823 dla odprowadzenia wód deszczowych z odwodnienia przejścia podziemnego na stacji Wrocław Mikołajów.
2. zewnętrznych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych od km 5+516 do km 5+590 dla odwodnienia wiaduktu nad Groblą Kozanowską.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.112.2015.GM2 z dnia 1 lipca 2015 roku zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-l 12/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Wrocisławice - przejście kanalizacją sanitarną tłoczną pod linią kolejową w m. Bukówek gmina Środa Śląska, lokalizowanej na terenie działki nr 397/2 AM-2 obręb 0002 Bukówek, gmina Środa Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.36.2015.AK z dnia 1 lipca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Zdanowskiego - Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, z dnia 07.04.2015 r. (data wpływu: 20.04.2015 r.), uzupełniony: 29.06.2015 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-42/11 z dnia 28 listopada 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS17 w relacji: WS_Strzelin - WD_Ziębice, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2014.MK z dnia 30 czerwca 2015 roku zawiadamiające,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/15 z dnia 30 czerwca 2015r. odmówił Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Legnicy, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Adama Mickiewicza 2, 59-220 Legnica, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Aleksandra Kalarusa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi krajowej nr 94 w Legnicy - ul. Pocztowej od km 28+619,00 do km 28+808,60 w ramach zadania: Przebudowa ul. Pocztowej
w Legnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2015.ES z dnia 30 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-Ps-34/15 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-57/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_30 w relacji: WDSobótka - WS Wałbrzych Miasto w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2015.EDT z dnia 29 czerwca 2015 roku zawiadamiajace, o wydaniu decyzji Nr 17/15, I. Zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej PoIskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego -  Zakres: Działki inwestycyjne bez działek leśnych. II. Zezwalającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie na usunięcie drzew i krzewów wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja dendrologiczna - działki poza lasami” Katowice, listopad 2014 r.
stanowiącym integralną część projektu budowlanego, na nieruchomościach objętych wnioskiem.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2015.EDT z dnia 29 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 20/15, I. Zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Zakres: Działki inwestycyjne - budowa kabla światłowodowego. II. Umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji objętej przedmiotowym wnioskiem.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2015.EDT z dnia 29 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 18 czerwca 2015 r., na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Spółka reprezentowana przez Panią Beatę Potyrałę Zastępcę Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu),, działającego przez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego - na odcinku Polkowice - Żary - woj. dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.120.2015.OP z dnia 26 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-110/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002168_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej….”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.9.2014.MMJ z dnia 26 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-365/15 z dnia 26 czerwca 2015r. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 maja 2014r., Nr 528/2014, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ulicy Odlewniczej w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2015.EDT z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 12 czerwca 2015 r., na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania w imieniu spółki Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Imiołek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” - Zakres: działki inwestycyjne - działki leśne państwowe.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2015.EDT z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 12 czerwca 2015 r., na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Spółka reprezentowana przez Panią Beatę Potyrałę Zastępcę Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Imiołek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kielczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radalcowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” - Zakres: działki inwestycyjne - działki leśne prywatne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2015.EDT z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 12 czerwca 2015 r., na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Spółka reprezentowana przez Panią Beatę Potyrałę Zastępcę Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Imiołek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” — Zakres: działki inwestycyjne bez działek leśnych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.121.2015.WJ z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 9.06.2015r. wpłynął wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 o zmianę wniosku z dnia 2.04.2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie. Przewidywana wcześniej lokalizacja na działce nr 13, AM-2, obręb Wojszyce i działce nr 71/2, AM-1, obręb Wojszyce we Wrocławiu, w/w pismem została zmieniona na działkę nr 2/2, AM-3, obręb Wojszyce we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.121.2015.WJ z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22.06.2015 r. decyzja Nr I-P-l05/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 17/3, obręb Centrum, gm. Ząbkowice Śląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.112.2015.OP z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-107/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOOHOO_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 150/9 AM-1, obręb 0030 Żórawina, gm. Żórawina, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.104.2015.OP z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-106/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cO()01536_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 254/11 AM-1, obręb Ciechanowice, gm. Marciszów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2014.JT2 z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, Postanowieniem Nr 217/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. sprostował oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 24/14 z dnia 22 września 2014 r., wydanej na rzecz Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego). Obiekty WWW nr 45.3, 44.3, 45.2, 44.2, 42.1 i 42.1.1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.136.2015.GM2 z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Wałbrzych, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego - Biuro Inżynierskie TRAKT z siedzibą w Sędzisławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu na odcinku Stacyjna- Ogrodowa, przejście pod istniejącym wiaduktem kolejowym, w ramach inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (od ul. Stacyjnej do ul. Ogrodowej)”. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 163 obręb 0004 Szczawienko, miasto Wałbrzych, stanowiącej teren kolejowy zamknięty znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.127.2014.JT2 z dnia 23 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 23/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 22 września 2014 r., Nr 24/14 udzielającą pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, polegającej na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2015.EDT z dnia 22 czerwca 2015 roku zawiadamiajace, o wydaniu decyzji Nr 19/15, I. Zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Zakres: Działki leśne państwowe. II. Zezwalającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie na usunięcie trzech drzew na działce nr 374, AM-6, obręb Łazy Wielkie wyszczególnionych pod pozycjami nr 122, nr 128 i nr 129 w opracowaniu „Inwentaryzacja dendrologiczna ANEKS 1 - działki Lasów Państwowych - użytki inne niż Ls”, grudzień 2014 r. stanowiącym integralną część projektu budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2015.EDT z dnia 22 czerwca 2015 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji Nr 18/15, I. Zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Zakres: Działki leśne prywatne. II. Zezwalającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie na usunięcie drzew na działce nr 313/1, AM-1, obręb Czeszów, wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja dendrologiczna - prywatne działki leśne”, listopad 2014 r., stanowiącym integralną część projektu budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.107.2015.WJ z dnia 19 czerwca 2015 roku zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-104/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 22, AM-16, obręb Świniary we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2015.WJ z dnia 19 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul.  Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19.06.2015 r. decyzja Nr I-P-l03/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wewnętrznej linii zasilającej obiekt radiokomunikacyjny c0000720 DOL B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr 69/6, Obręb Boreczek, w gm. Borów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2015.GM2 z dnia 18 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg- 32/15 ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2015.AK12 z dnia 18 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia  budowlanego pod nazwą: r „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej od km 1+654 do km 1+933 w Wałbrzychu” realizowanego w ramach zadania: ^ „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.110.2015.AK z dnia 16 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l 02/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Modernizacja sieci SN L-859 w Świeradowie Zdroju”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 299 AM-1, obręb 0009 Krobica, gmina Mirsk, znajdującej się na liście terenów zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.111.2015.WJ z dnia 16 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 305/2, obręb Strzegów, gmina Strzelin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.109.2015.WJ z dnia 16 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-101/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr działce 1/2, AM-11, obręb Sołtysowice i działce nr 1/2, AM-1, obręb Kowale we Wrocławiu, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2015.AK z dnia 15 czerwca 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji Nr I-Ps-33/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-37/12 z dnia 16.03.2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS 22 w relacji: WDGłuszyca - ZO Wałbrzych Gl. na RS 23, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2015.MK z dnia 12 czerwca 2015 roku zawiadamiające,Ze w dniu 12 czerwca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 18/15 zmienił własną decyzję Nr 2/09 z dnia 16 stycznia 2009 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie ulicy Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379), na odcinku od mostu na potoku Witoszówka w Świdnicy, do skrzyżowania z ulicą Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) w Świdnicy, wraz z budową ronda, poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego. Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach nr 2163, nr 2164, nr 2170, nr 2159, nr 2157, nr 1838, AM-13 oraz nr 2172, nr 2171, AM-14, obręb 0005 Zachód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2015.MK z dnia 12 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 17/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. udzielił zezwolenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy
jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Reja na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnicy i Witoszowa Dolnego od km 17+270,90 do km 17+484,23”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.122.2015.WJ z dnia 12 czerwca 2015 roku zawiadające o wydaniu decyzji Nr I-P-100/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wewnętrznej linii zasilającej obiekt radiokomunikacyjny c0000720 DOL B sieci łączności
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr 6/4, AM-2, obręb Kłeczków we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.98.2015.WJ z dnia 11 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-99/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego
wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie na działce nr 279, obręb Służejów, gm. Ziębice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.118.2015.WJ z dnia 10 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-98/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie na działce nr 459/2, obręb Dobroszyce, gm. Dobroszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.102.2015.OP z dnia 10 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P-96/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002106_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 28,5 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2015.OP z dnia 10 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P-95/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cooo2114_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.113.2015.OP z dnia 10 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24 kwietnia 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002186_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1 obręb Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.93.2015.AK z dnia 10 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-97/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Rumiankowej, Kiemliczów, Objazdowej, Żernickiej, Przedniej, Konińskiej Osiedla Nowe Żerniki, Białodrzewnej, Bukowej, Grabowej, Kosmonautów, Trójkątnej, Lewej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.132.2015.WJ z dnia 9 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 89/16, obręb Gwizdanów, gm. Rudna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7840.2.10.2015.EDT z dnia 8 czerwca 2015 roku zawiadamiająceże w dniu 8 czerwca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/15,
I. Zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Zakres: Połączenie projektowanego gazociągu DN1000 z budowanym gazociągiem DN500 ZZU Czarnogoździce w Wierzchowicach.

II. Umarzającą postępowanie administracyjne w części dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 333, AM-1, obręb Wierzchowice i nr 76/1, AM-1, obręb Wierzchowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2015.JT2 z dnia 8 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/15 z dnia 8 czerwca 2015 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy - na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi, nazwanego przez Inwestora: Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - ,11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 0+000,00 do km 1+772,00 przewidziana do wykonania na terenie miasta Wałbrzych. 1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.130.2015.WJ z dnia 8 czerwca 2015 roku zawiadamiające że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 178/3, obręb Niedaszów, gm. Mściwojów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2015.MN1 z dnia 5 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 15/15 z dnia 5 czerwca 2015 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, wykonującemu zadania przy pomocy jednostki  organizacyjnej będącej zarządem drogi, tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Hawrysza na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej Nr 35, ul. Wrocławskiej w miejscowości Wałbrzych, w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela. Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.88.2015.OP z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr nr I-P-94/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c000853_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 28,5 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB-7820.1.2015.AK12 z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Inwestor - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działając za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy - dokonał modyfikacji i korekty wniosku złożonego w dniu 16 stycznia 2015 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 1+752.94 do km 3+212.94 przewidzianej do wykonania na terenie gminy Walim”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB-7820.18.2015.JT2 z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.41.2012.ES2 z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające,że Wojewoda Dolnośląski, decyzjąNr 21/14 z dnia 3 czerwca 2015 r.  działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”,  działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.


 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju DDA-II_020-402-(133)-mz/2014 z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu Program Budowy Dróg Krajowych na latat 2014-2023, w ramach zapewnienie udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.127.2015.AK z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Wrocław - Zarząd Dróg 1 Utrzymania Miasta we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Panią Barbarę Malarską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla inwestycji polegającej na budowie kładki, w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 10 AM-15, obręb 0059 Psie Pole, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2015.OP z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-92/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000275_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.85.2015.WJ z dnia 3 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-93/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 5/3, AM-1, obręb Wojanów, gm. Mysłakowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB-7820.26.2014.MK z dnia 2 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 02 czerwca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 14/15 zmienił własną decyzję Nr 3/10 z dnia 22 stycznia 2010 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika, zatok autobusowych oraz dodatkowego pasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 381 w miejscowości Nowa Ruda - Słupiec w rejonie skrzyżowania z ulicą Waryńskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.105.2015.OP z dnia 2 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr' I-P-89/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001734_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.101.2015.OP z dnia 2 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-88/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002217_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.94.2015.AK z dnia 2 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-91/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa nowej elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV, L-509 pomiędzy stacjami PT-50910 1 PT-50911 w m. Ruszów - przejście pod torami kolejowymi”, Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 224 AM-1, obręb 0006 Ruszów, gmina Węgliniec, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.129.2015.GM2 z dnia 2 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Świdnica z siedzibą w Świdnicy, działającej przez pełnomocnika Pana Bolesława Marciniszyna TEXEL z siedzibą w Świdnicy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pszenno - sieć kanalizacyjna miasta Świdnicy, przejście pod torami PKP linii Wrocław - Sobótka - Świdnica. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 22/8 obręb 0023 Pszenno, gmina Świdnica, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2015.WJ z dnia 1 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-87/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 406/8, Obręb Biskupice, w gm. Jelcz- Laskowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-7840.5.93.2015.MN1 z dnia 1 czerwca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-D-154/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu poprzez pełnomocnika Pana Jakuba Frąckowiaka, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342 po stronie zachodniej od km 16+297 do km 17+034 w miejscowości Pęgów (dz. nr 457, AM-1, obręb Pęgów)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.90.2015.OP z dnia 1 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-85/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.89.2015.OP z dnia 1 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-90/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002313_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.91.2015.OP z dnia 1 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-86/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000435_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2015.OP z dnia 1 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-84/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002188_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.79.2015.OP z dnia 1 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-83/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2015.JT2 z dnia 29 maja 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/15 z dnia 29 maja 2015 r. udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Roberta Radonia - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu - na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 35 nazwanej przez Inwestora: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór polegająca na budowie chodnika, zatoki i azylu na przejściu dla pieszych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym na dk 35 pomiędzy wsią Gniechowice w Gminie Kąty Wrocławskie, a wsią Małuszów w Gminie Kobierzyce na wysokości zjazdu do Starego Dworu w Gminie Kąty Wrocławskie, od km 78+090 do km 78+310.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2015.ES2 z dnia 29 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/11 z dnia 30 września 2011 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odwodnienia nawierzchni istniejącej drogi wojewódzkiej nr 381 w rejonie istniejącego przejazdu kolejowego w ramach zadania: Budowa chodnika, zatok autobusowych oraz dodatkowego pasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w miejscowości Nowa Ruda - Słupiec w rejonie skrzyżowania z ulicą Waryńskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2015.OP z dnia 28 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-82/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000355_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie.”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2013.ES2 z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 18/15 z dnia 27 maja 2015 r. odmówił uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.2/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.128.2015.WJ z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-81/15 uchylającej decyzję NR I-P-58/15 z dnia 12 maja 2015 r. i ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr działce nr 12, AM-24, Obręb Muchobór Wielki, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.108.2015.WJ z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-80/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 425, Obręb Rynarcice, w gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.99.2015.GM2 z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-75/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-20kV, lokalizowanej na terenie działki nr 4/1 AM-18, obręb 0001 Stare Miasto, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.115.2015.MK z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 17/15 z dnia 27 maja 2015 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 8/14 zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G nazwanej przez Inwestora: „Łącznik aglomeracyjny A4-S5 - skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.80.2015.OP z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-73/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001584_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 91 obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2015.OP z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-79/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001674_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 163/11 AM-2, obręb 0019 Stary Zdrój nr 19, gm. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.77.2015.OP z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-78/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001960_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 65/4 AM-3, obręb 0003 Szczawienko nr 3, gm. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2015.OP z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-74/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001292_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 100/2 obręb Morzyszów, gm. Kłodzko, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2015.OP z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-76/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000215_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 114 obręb Ławica, gm. Kłodzko, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2015.OP z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-77/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR)
c0000989_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.
Inwestycja lokalizowana na działce nr 241/13 AM-1 obręb 0016 Korzeńsko, gm. Żmigród, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2015.GM2 z dnia 25 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-71/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przejścia kanalizacji sanitarnej tłocznej 0 110 mm PE pod linią PKP nr 285 relacji Wrocław - Jedlina Zdrój w km 31,389. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 150 AM-1, obręb 0006 Michałowice, gmina Sobótka, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2015.AK z dnia 25 maja 2015 roku zawaiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-30/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-38/12 z dnia 21 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_15 w relacji: WSKłodzko - WDMiędzylesie, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2015.AK  dnia 25 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-31/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-35/12 z dnia 14.03.2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_57 w relacji: WD Mietków - ZO Gozdnica na RS_30, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.120.2015.OP  z dnia 25 maja 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 maja 2015 r. (uzupełniony dnia 21 maja 2015 r.) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()2168_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 446/6 AM-1 obręb 0007 Sędzisław, gm. Marciszów, znajdującej się a liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.100.2015.OP z dnia 25 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 kwietnia 2015 r. (uzupełniony dnia 21 maja 2015 r.) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOOO()81_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 212/2 obręb Suszka, gm. Kamieniec Ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2015.MN1 z dnia 22 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 342 w miejscowości Skokowa w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.106.2015.WJ z dnia 22 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-69/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 140, Obręb Ksifginice, w gm. Miękinia, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2015.OP  z dnia 22 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-70/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c()001476_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 464/1 obręb Przyłęk, gm. Bardo, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2015.GM2 z dnia 21 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14.05.2015 r. (data wpływu 18.05.2015 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we
Wrocławiu, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Ewę Kostańciak - Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w  Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.96.2015.WJ z dnia 21 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-69/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z punktami poboru wody i odbioru ścieków na potrzeby obsługi taboru kolejowego, na dz. nr 4/91, AM-42, obręb Południe we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.93.2015.JT2 z dnia 21 maja 2015 roku zawiadamiające,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 15/15 z dnia 21 maja 2015 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Nr 24/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: Kotowice - Siedlce - Przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 1) w części dotyczącej danych ewidencyjnych nieruchomości objętych decyzją. Działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego
Nr 24/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.126.2015.WJ z dnia 21 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1009, obręb Kraszowice, gm. Świdnica. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2015.AK z dnia 20 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-29/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-17/11 z dnia 16.09.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_65 w relacji: WDBorek Strzeliński - ZOJLudów Śląski na RS_15, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2015.EDT z dnia 20 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 11/15 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa układu
awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 56/8 - KW JG1S/00020955/1, nr 56/3 - KW JG1S/00015333/7, nr 56/4 - KW JG1S/00015333/7, AM-1, obręb 0001, Krzewie Wielkie, jednostka ewidencyjna 021201 5, Gryfów Śląski - obszar wiejski”).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.125.2015.GM2 z dnia 20 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 06.05.2015 r. „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie, działające przez pełnomocnika Pana Macieja Niklasa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ziemnych linii kablowych, przytorowych punktów zasilania i latarni oświetleniowych,
lokalizowanych na terenie działek nr 4/91, 4/116, 4/133 AM-42, obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2015.ES z dnia 19 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-28/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-49/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci
pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS 23 w relacji: WS_ Wałbrzych - WD_Marciszów, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.59.2015.WJ z dnia 19 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-68/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 124/4, Obręb Skokowa, w gm. Prusice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.69.2015.WJ z dnia 19 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-67/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 185/5, Obręb Żerniki Wrocławskie, w gm. Siechnice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.62.2015.WJ z dnia 18 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-67/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce 72/1, Obręb Wąwolnica, w gm. Strzelin, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.119.2015.AK z dnia 18 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Węgliniec, działającej przez pełnomocnika Pana Rodryka Swierczok, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Mickiewicza nr 5, 7, 9 w Węglińcu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.81.2015.OP z dnia 18 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-65/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001961_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 538/5 AM-2,3 obręb 0016 Rębiszów, gm. Mirsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2015.OP z dnia 18 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-63/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002066_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 76 obręb 0005 Ubocze, gm. Gryfów Śląski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2015.WJ z dnia 18 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-61/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 206/1, AM-3, obręb Mietków, gm. Mietków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2015.ES z dnia 18 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji  Nr I-Ps-27/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-38/11 z dnia2 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_26 w relacji: WDStara Kamienica - WDGryfów Śląski w zakresie zmiany granic terenu objętego inwestycją Zmiana polega na ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na dodatkowych działkach gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.33.2015.GM2 z dnia 15 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-26/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-55/11 z dnia 22.12.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci
szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_55 w relacji: WDLegniekie Pole - ZO Nowa Wieś Legnicka na RD_31.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2015.WJ z dnia 15 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-64/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 220, Obręb Osiedle Wschód Nr 2, w Strzegomiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.87.2015.OP z dnia 15 maja 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji Nr I-P-62/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002185_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 40/11 obręb Podgórze nr 40, gm. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2015.MN1 z dnia 15 maja 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 12/15 z dnia 15 maja 2015 r. Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej,
będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pani Wiery Śnieżko - Nikończuk na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 292 w miejscowości Głogów w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w miejscowości Głogów
na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kazimierza Sprawiedliwego””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.117.2015.GM2 z dnia 15 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11.05.2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, działające przez pełnomocnika Panią Zuzannę Szulc - SOLID-RAIL s.c. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: modernizacji (przebudowie) peronów, wiat peronowych oraz przejścia pod torami na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 749/6 AM- 7 obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, m. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2015.EDT z dnia 14 maja 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 14 maja 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 10/15 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę regulatora 180000 m3/h na działkach nr 593/1 (KW JG1J/00052744/4), nr 593/9(KW JG1J/00080729/8), AM-4, obręb 0002, Dziwiszów, jednostka ewidencyjna 020606 2, Jeżów Sudecki w ramach inwestycji pn.: „Budowa regulatora w miejscowości Dziwiszów na gazociągu relacji Jeleniów- Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa, zabezpieczającego gazociąg DN 400 MOP 6,6 MPa relacji Dziwiszów - Taczalin oraz budowa stacji redukcyjnej na gazociągu relacji Jeleniów Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa zabezpieczającej gazociąg DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Dziwiszów - Scięgny w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2015.EDT z dnia 14 maja 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 14 maja 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/15 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji redukcyjnej 30000 m3/h na działce nr 593/l(KW JG1J/00052744/4), AM-4, obręb 0002, Dziwiszów, jednostka ewidencyjna 020606 2, Jeżów Sudecki w ramach inwestycji pn.: „Budowa regulatora w miejscowości Dziwiszów na gazociągu relacji Jeleniów- Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa, zabezpieczającego gazociąg DN 400 MOP 6,6 MPa relacji Dziwiszów - Taczalin oraz budowa stacji redukcyjnej na gazociągu relacji Jeleniów Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa zabezpieczającej gazociąg DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Dziwiszów - Scięgny w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.83.2015.WJ z dnia 14 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-60/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 655, obręb Ciernie 4, w Świebodzicach, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.124.2015.WJ z dnia 14 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 265/7, obręb Janowice Wielkie, gm. Janowice Wielkie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2015.ES z dnia 13 maja 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego działającego przez pełnomocnika Pana Jakuba Stepasiuka - FONBUD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 30 stycznia 2015 r. (uzupełniony w dniach 17 marca i 21 kwietnia 2015r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-28/12 z dnia 24 lutego 2012 roku
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_29 w relacji WDJWarta Bolesławiecka- ZO_ Bolesławiec na RS_12 w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.122.2015.WJ z dnia 13 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 6/4, AM-2, obręb Kłeczków we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojeowody Dolnośląskiego IF-PP.746.74.2015.WJ z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-57/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem łączącego ul. Pawią z ul. Kukuczki, na działce nr 1, AM-1, obręb Wojszyce, we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojeowody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2015.WJ z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-55/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 463, AM-1, Obr. Orzeszków, gmina Wińsko, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2015.MK z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnicy i Witoszowa Dolnego od km 17+270,90 do km 17+484,23”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2015.MK z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Reja, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 2/09 z dnia 16 stycznia 2009 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie ulicy Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379), na odcinku od mostu na potoku Witoszówka w Świdnicy, do skrzyżowania z ulicą Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) w Świdnicy, wraz z budową ronda poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego. Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach nr 2163, nr 2164, nr 2170, nr 2159, nr 2157, nr 1838, AM-13 oraz nr2172, nr2171, AM-14, obręb 0005 Zachód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.121.2015.WJ z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 13, AM-2, obręb Wojszyce i działce nr 71/2, AM-1, obręb Wojszyce we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.118.2015.WJ z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 459/2, obręb Dobroszyce, gm. Dobroszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2015.OP z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji Nr I-P-56/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001528_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 458/1 obręb Słup, gm. Męcinka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.115.2015.WJ z dnia 12 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 17/3, obręb Centrum, gm. Ząbko

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.209.2014.JCH dnia 8 maja 2015 roku o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 472/3, o pow. 0,0209 ha, AM-8, obręb Dolny.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2015.AK dnia 8 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego działającego przez pełnomocnika Pana Jakuba Stepasiuka - firma FONBUD S.A. - Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 24.02.2015 r. (uzupełniony: 28.04.2015 r. oraz 05.05.2015 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-37/12 z dnia 16 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: WDGłuszyca - ZO Walbrzych Gł. na RS 23, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.116.2015.GM2 z dnia 7 maja 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Środa Śląska z siedzibą w Środzie Śląskiej, działającej przez pełnomocnika Pana Zenona Przewoźnego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROXIMA” z siedzibą w Chodzieży, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Wrocisławice - przejście kanalizacją sanitarną tłoczną pod linią kolejową. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 397/2 AM-2 obręb 0002 Bukówek, gmina Środa Śląska, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2015.AK dnia 7 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-Ps-25/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-42/12 z dnia 29 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_19 w relacji: WD Kowary - ZO Jelenia Góra Łomnica na RS 24, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2015.GM2 dnia 7 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Ps-24/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-29/12 z dnia 15.03.2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD2 8 w relacji: WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2015.OP dnia 7 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-54/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()2392_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie.” Inwestycja lokalizowana na działce nr 337/8 obręb Kamieniec Ząbkowicki II, gm. Kamieniec Ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2015.OP dnia 7 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji  Nr I-P-52/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001952_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 18 AM-3 obręb Głogówko, gm. Kotla, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2014.JCH dnia 7 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 471/3, o pow. 0,0087 ha oraz nr 473/3, o pow. 0,0323 ha, AM-8, obręb Dolny, o łącznej pow. 0,0410 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.4840.5.41.2015.WS dnia 6 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I - D - 131/15, zmieniającej decyzję własną Nr I-D-232/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz Gminy Polkowice Rynek 1, 59-100 Polkowice, dla inwestycji pn.: "Budowa chodników, zatoki autobusowej 1 placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331, na terenie gminy Polkowice, w miejscowości Dąbrowa; adres: działka nr 246/1, nr 246/2, nr 254/8, nr 242/1, AM-1, Obr. Dąbrowa 03, Polkowice - Obszar Wiejski”, na podstawie projektu zamiennego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2015.AK z dnia 6 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-23/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-36/11 z dnia 23 listopada 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_24 w relacji: ZO_Marciszów
na RS-33_Jelenia Góra
, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2015.ES z dnia 5 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Ps-22/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-43/12 z dnia 29 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_ Gryfów Śląski - WSLubań, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.104.2015.OP z dnia 5 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15 kwietnia 2015 r. (uzupełniony dnia 17 kwietnia 2015 r. oraz 28 kwietnia 2015 r.) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001536_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 254/11 AM-1 obręb Ciechanowice, gm. Marciszów, znajdującej się a liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.112.2015.OP z dnia 5 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 kwietnia 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOOllOODOLB sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 150/9 AM-1 obręb 0030 Żórawina, gm. Żórawina, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2015.JT2 z dnia 5 maja 2015 roku zawiadamiające, że Inwestor - Prezydent Miasta Wałbrzycha wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działający za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy - dokonał modyfikacji i korekty wniosku złożonego w dniu 16 stycznia 2015 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi, nazwanego przez Inwestora: Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 0+000,00 do km 1+772,00 przewidziana do wykonania na terenie miasta Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2015.AK z dnia 4 maja 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-21/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-30/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD09 w relacji: WD_Piława Górna - WDJemna, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2015.WJ z dnia 30 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-51/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1632, Obręb Tymowa, w gm. Ścinawa, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.25.2015.MN1 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji Nr I-D-126/15  zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, działającemu poprzez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, Oddział we Wrocławiu, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 33 w miejscowości Wilkanów od km 21+840 do km 23-018 planowanego do realizacji na działkach: dz. nr 235/4, AM-1, dz. nr 98, nr 201, nr 202, nr 211, nr 262, nr 263, nr 264, AM-2, obręb 0004 Niedźwiedna, dz. nr 12, nr 33/1, nr 35, nr 37/1, nr 90/3, nr 94, nr 1137, AM-1, obręb 0036 Wilkanów w ramach zadania nazwanego przez Inwestora „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w województwie dolnośląskim w miejscowości Wilkanów polegająca na budowie chodnika w pasie drogi krajowej Nr 33 w miejscowości Wilkanów od km 21+840 do km 23+018 z wyłączeniem budowy oświetlenia odcinka przejściowego w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych (latarnie nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2015.AK z dnia 30 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-20/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-14/11 z dnia 5 września 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS 31 w relacji: WS Legnica - WD_Świerzawa, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.110.2015.AK z dnia 30 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., działający przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Niziołka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania: „Modernizacja sieci SN L-859 w Świeradowie Zdroju”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2015.WJ z dnia 29 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29.04.2015 r. decyzji Nr I-P-53/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr działce nr 5/1, AM-2, Obr. Gądów Mały, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.18.2015.MN1 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-D-125/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, działającemu poprzez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, Oddział we Wrocławiu, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 5 w miejscowości Lubawka od km 442+185 do km 442+886 i od km 440+402 do km 440+698 planowanego do realizacji na działkach: nr 56, AM-1, obręb 0001 Lubawka 1, nr 76, AM-2, nr 132/2, nr 162/2, nr 165, AM-3, nr 354/1, nr 746, nr 759/1, nr 774, nr 777, AM-9, dz. nr 745, nr 759/2, nr 868/1 AM-10, obręb 0003 Lubawka 3, nr 185, AM-2, nr 173, AM-3, obręb 0004 Lubawka 4 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w województwie dolnośląskim w miejscowości Lubawka polegająca na budowie chodnika w pasie drogi krajowej Nr 5 w miejscowości Lubawka od km 442+185 do km 442+886 i od km 440+402 do km 440+698”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.46.2015.JK11 z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji I-K/O/119/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-/0/193/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. (znak:IF-AB.7840.141.2012.JK11), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dla inwestycji pn: „Budowa i przebudowa dróg kołowych oraz wykonanie innych robót budowlanych wynikających przebudowy linii kolejowej E59 Wrocław — Poznań na odcinku Wrocław - granica woj. dolnośląskiego od km 15,120 do km 59,697.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.810.2014.DB3 z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Oborniki Śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 564/1 AM 1, o pow. 0,0014 ha, obręb Pęgów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.719.2014.DB3 z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z dnia 28 kwietnia 2015 r. z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Złotoryja, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 425/1 o pow. 0,0065 ha AM-2, obręb 0003 Jerzmanice Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2015.AK z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-19/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-3/12 z dnia 9 stycznia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_25 w relacji: WS_Jelenia Góra - WD_Stara Kamienica, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2015.MK z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/10 z dnia 22 stycznia 2010 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika, zatok autobusowych oraz dodatkowego pasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 381 w miejscowości Nowa Ruda - Słupiec w rejonie skrzyżowania z ulicą Waryńskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2013.JT2 z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 8/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., udzielającej pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającemu przez pełnomocnika Pana Wojciecha Skowyrskiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych polegających na remoncie i przebudowie śluzy wraz z awanportami oraz przepławki dla ryb, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu - Etap II.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.280.2012.WM1 z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Stara Kamienica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/3 AM-1 obręb 0008, Rybnica w związku z decyzją z dnia 25 października 2010 r. nr I-Pg-5/10, znak: IF.III.7210-5/10, o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośloąskiego IF-PP.746.40.2015.OP z dnia 27 kwietnia 2015 roku zawiadamiamiające,że na wniosek z dnia 20 lutego 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-46/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000427_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2015.GM2 z dnia 27 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-18/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-39/12 z dnia 26.03.2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD 24 w relacji: WD Leśna - ZOKsięginki na RS 27, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.66.2015.OP z dnia 27 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-47/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c()002020_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2015.OP z dnia 27 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-49/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000583_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2015.OP z dnia 27 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-48/15 o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002253_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2015.AK z dnia 27 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-14/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-24/12 z dnia 12 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_04 w relacji: WD_Ścinawa - ZO_Wrocław, Nowy Dwór, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2015.AK z dnia 27 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzj Nr I-Ps-16/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-51/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_06 w relacji: WD Łagiewniki Dzierżoniowskie - WD_Jordanów Śląski, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2015.GM2 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-17/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-2/12 z dnia 02.01.2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci
szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_2 w relacji: WD_Wiązów - ZO_Strzelin, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.60.2015.WJ z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-45/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 121, Obręb Warkocz, w gm. Strzelin, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2015.OP z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzj Nr I-P-42/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001066_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2015.OP z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzj Nr I-P-43/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()2183_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2015.AK z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego działającego przez pełnomocnika Pana Jakuba Stepasiuka - firma FONBUD S.A. - Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 23.02.2015 r. (uzupełniony dnia 21.04.2015 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-35/12 z dnia 14 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_57 w relacji: WD_Mietków - ZO_Gozdnica na RS_30, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2015.AK z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzj Nr I-Ps-11/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-31/12 z dnia 24 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD31 w relacji: WD_Jawor - ZO_Legnica Kartuzy na RS_9, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2015.AK z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzj Nr I-Ps-13/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-53/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS 1 6 w relacji: WD_Żórawina - WSStrzelin, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2015.MN1 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej Nr 35, ul. Wrocławskiej w miejscowości Wałbrzych, w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela. Etap II - odcinek od budynku przy ul. Wrocławskiej nr 137 do nr 115 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2015.ES z dnia 23 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-15/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-22/11 z dnia 25 października 2011 r. o  ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_8 w relacji: WD_Środa Śląska - WDMalczyce oraz decyzję ją zmieniającą nr I-Ps-8/13 z dnia 27 maja 2013 r. Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2015.WJ z dnia 23 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzj Nr I-P-44/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 30, Obręb Proszówek, w gm. Grębocice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2015.EDT z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 7 /15, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa SRP I st. Lubań przy ul. Wrocławskiej w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 7 (KWJG1L/00016001/2), AM-16, obręb 0001,1 - Lubań, jednostka ewidencyjna 021001_1, Lubań-obszar miejski)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.41.2012.ES2 z dnia 23 kwietnia 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem 126/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.105.2015.OP z dnia 23 kwietnia 2015 roku zawiadamiające  o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()1734_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 324/1 obręb 0004 Imbramowice, gm. Żarów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.88.2015.OP z dnia 23 kwietnia 2015 roku zawiadamiające  o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOO()853_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 265/2 AM-1 obręb 0020 Wielka Lipa-Osola, gm. Oborniki Śląskie, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.109.2015.WJ z dnia 23 kwietnia 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1/2, AM-11, obręb Sołtysowice i działce nr 1/2, AM-1, obręb Kowale we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2015.GM2 z dnia 22 kwietnia 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji Nr I-Ps-12/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-10/11 z dnia 21.07.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_8 w relacji: WD_Niemcza - WD Pilawa Górna, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2015.ES z dnia 22 kwietnia 2015 roku zawiadamiające  o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-57/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_30 w relacji: WD_Sobótka - WS_Wałbrzych Miasto w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2015.GM2 z dnia 21 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-10/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-39/11 z dnia 05.12.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD10 w relacji: ZO Henryków
na RS1 7 - WDCieplowody,
w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2015.EDT z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - ZAKRES: POŁĄCZENIE PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU DN1000 Z BUDOWANYM GAZOCIĄGIEM DN500 ZZU CZARNOGOŹDZICE W WIERZCHOWICACH.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2015.EDT z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - ZAKRES: DZIAŁKI INWESTYCYJNE - BUDOWA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2015.EDT z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - ZAKRES: DZIAŁKI INWESTYCYJNE - DZIAŁKI LEŚNE PAŃSTWOWE.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2015.EDT z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - ZAKRES: DZIAŁKI INWESTYCYJNE - DZIAŁKI LEŚNE PRYWATNE.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2015.EDT z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - ZAKRES: DZIAŁKI INWESTYCYJNE BEZ DZIAŁEK LEŚNYCH.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2015.WJ z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-40/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 322, Obręb Czerna, w gminie Żukowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.102.2015.OP z dnia 21 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14 marca 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego
(w skr. OR) cO()02106_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.
Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 38/6 AM-5 obręb 0035 Jelenia Góra 35, gm. M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.101.2015.OP z dnia 21 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 kwietnia 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego
(w skr. OR) c0002217_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”
. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 749/6 AM-1 obręb Jaworzyna Śląska, gm. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2015.OP z dnia 21 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-38/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000692_D(3L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener
technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 234/2 obręb Niedźwiedna, gm. Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2015.AK z dnia 21 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego działającego przez pełnomocnika Pana Jakuba Stepasiuka - firma FONBUD S.A. - Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24.02.2015 r. (uzupełniony dnia 09.04.2015 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-17/11 z dnia 16.09.2011 r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD 65 w relacji: WD Borek Strzeliński - ZOJLudów Śląski na RS15, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.93.2015.AK z dnia 21 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Rumiankowej, Kiemliczów, Objazdowej, Żernickiej, Przedniej, Konińskiej Osiedla Nowe Żerniki, Białodrzewnej, Bukowej, Grabowej, Kosmonautów, Trójkątnej, Lewej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2015.AK z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-9/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-4/12 z dnia 9 stycznia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_61 w relacji: WD Jemielno - ZO Krzelów na RD 41, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji dotyczy zmiany przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkową działkę:  nr 155 AM-1 obręb Jemielno, wł. Skarb Państwa - Starosta Górowski, Gmina Jemielno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.107.2015.WJ z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 22, AM-16, obręb Świniary, we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2015.JT2 z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 35, nazwanej przez Inwestora: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór polegająca na budowie chodnika, zatoki i azylu na przejściu dla pieszych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym na dk 35 pomiędzy wsią Gniechowice w Gminie Kąty Wrocławskie, a wsią Maluszów w Gminie Kobierzyce na wysokości zjazdu do Starego Dworu w Gminie Kąty Wrocławskie, od km 78+090 do km 78+310.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.108.2015.WJ z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 425, AM-1, obręb Rynarcice gm. Rudna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2015.AK z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-7/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-47/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_54 w relacji: WDMęcinka - ZO_Stary Jawor, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji dotyczy zmiany przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkową działkę:  nr 581/1 AM-1 obręb Męcinka, wł. Gmina Męcinka - Wójt Gminy Męcinka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.106.2015.WJ z dnia 17 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 140, obręb Księginice, gm. Miękinia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.33.2015.GM2 z dnia 17 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-55/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. o Ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD5 5 w relacji: WD Legnickie Pole - ZO_Nowa Wieś Legnicka na RD_31.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2015.OP z dnia 17 kwietnia 2015 roku  zawiadamiające  wydaniu decyzji Nr I-P-36/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()0405_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 41 obręb Zachód, gm. Ziębice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.97.2015.AD z dnia 17 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Zwolskiego, złożony w tutejszym Urzędzie w dniu 11 marca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na budowę nr I-K70/135/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. (znak: IF-AB.7840.255.2011.JK11) dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km 1+700 do km 15+120”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.99.2015.GM2 z dnia 17 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 kwietnia 2015 r. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Sałęgę w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-20kV, lokalizowanej na terenie działki nr 4/1 AM-18, obręb 0001 Stare Miasto, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.43.2015.JK11 z dnia 15 kwietnia 2015 roku zawiadamiające, że z wniosku Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działającego przez Pana Stefana Kazanieckiego, z dnia 9 lutego 2015 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję I-K/O/lOO/15, z dnia 15 kwietnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę udzielonego, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K70/96/12 z dnia 28 marca 2012 r. (znak: IF- AB.7840.341.2012.JK11), dla inwestycji pn: „Budowa sieci technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Skokowa - Żmigród od km 37,202 do km 48,476 linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań (Etap - II ),

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2015.MK z dnia 14 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Andrzeja Tomaszewskiego, na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i nr 292 w km 46+863 w miejscowości Studzionki wraz z budową obwodnicy miejscowości Brodowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2015.MN1 z dnia 14 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 292 w miejscowości Głogów w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w miejscowości Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i ul. K. Sprawiedliwego””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.93.2015.MN1 z dnia 13 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342 po stronie zachodniej od km 16+297 do km 17+034 w miejscowości Pęgów (dz. nr 457, AM-1, obręb Pęgów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2015.OP z dnia 13 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-37/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002190_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 79 obręb Nowa Wieś, gm. M. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2015.OP z dnia 13 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-34/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()1030_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 1/2 AM-14 obręb Oborniki Śląskie, gm. Oborniki Śląskie, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2015.OP z dnia 13 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-35/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002220_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 23/2 AM-1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2015.OP z dnia 13 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-32/15 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()0905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja wnioskowana była na działce nr 67/6, obręb Nielubia, gm. Żukowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2015.WJ z dnia 13 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-33/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 579, Obręb Rudna, w gminie Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.93.2015.JT2 z dnia 13 kwietnia 2015 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 24/11 zezwalającą Województwu Dolnośląskiemu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: Kotowice - Sied lc e - Prz eb u d ow a wału p/pow. (o b iek t WWW nr 1), z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2015.GM2 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg- 8/15 ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-746.79.2015.OP z dnia 10 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()1959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 415 AM-5 obręb 0006 Witków, gm. Czarny Bór, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.4840.5.41.2015.WS z dnia 10 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D-232/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., (sygnatura akt: IF.I.WS.7111-182/10), wydanej na rzecz Gminy Polkowice, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa chodników, zatoki autobusowej i placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331, na terenie gminy Polkowice, w miejscowości Dąbrowa Adres: działka nr 246/1, nr 246/2, nr 254/8, nr 242/1, AM-1, Obr. Dąbrowa 03, Polkowice - Obszar Wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.342.2014.BK3 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu  w dniu 8 kwietnia 2015 r. decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Gaworzyce, obręb Kłobuczyn, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67/3 AM-1 o pow. 0,0075 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.98.2015.WJ z dnia 10 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 279, Obręb Służejów, gm. Ziębice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF- PP.746.94.2015.AK z dnia 9 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., działający przez pełnomocnika Pana Andrzeja Małka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania: „Budowa nowej elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV, L-509 pomiędzy stacjami PT-50910 1 PT-50911 w m. Ruszów - przejście pod torami kolejowymi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2015.EDT z dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu  decyzji Nr 6 /15, zmieniającej własną decyzję Nr 2/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. (zmienioną decyzjami tego Organu z dnia 1 września 2014 r., Nr 20/14 i z dnia 18 września 2014 r., Nr 22/14), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Galów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin -Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” - zakres: działki inwestycyjne - bez działek leśnych, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego w zakresie zmiany zagospodarowania terenu dotyczącej lokalizacji gazociągu, spowodowanej wydłużeniem przewiertu w ramach przekroczenia drogi powiatowej nr 1916D (ulica Kiełczowska w Mirkowie). Przewiert wydłużono z długości L=34,3 m do długości L=72,5 m. Przyjęte rozwiązanie zamienne realizowane będzie na następujących nieruchomościach:
- działka nr 21/36, AM-1, obręb Mirków - KW 27427;
- działka nr 331/1, AM-1, obręb Mirków - KW WR1E/00088164/1;
- działka nr 20/4, AM-1, obręb Mirków - KW WR1E/00068928/9.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.90.2015.OP z dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cO()00905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 67/6 AM-10 obręb Nielubia, gm. Żukowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.87.2015.OP z dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()2185_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 40/11 obręb Podgórze Nr 40, gm. M. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2015.OP z dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()2188_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 458/7 AM-4 obręb 0008 Rybnica, gm. Stara Kamienica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.96.WJ z dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z punktami poboru wody i odbioru ścieków na potrzeby obsługi taboru kolejowego, na dz. nr 4/91, AM-42, obręb Południe we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.91.OP z dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOO()435_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1/4 AM-11 obręb 0001 Żmigród, gm. Żmigród, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.89.OP z dnia 8 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()2313_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1/32 AM-1 obręb 0003 Marciszów, gm. Marciszów, znajdującej się a liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2015.EDT  z dnia 8  kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 56/8 - KW JG1S/0002055/1, nr 56/3 - KW JG1S/00015333/7, nr 56/4 - KW JG1S/00015333/7, AM-1, obręb 0001, Krzewie Wielkie, jednostka ewidencyjna 021201_5, Gryfów Śląski - obszar wiejski").

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2015.WJ z dnia 8  kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 626/1, obręb Grębocice, gm. Grębocice  w granicach terenów zankniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2015.WJ z dnia 7  kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 57/1, Obręb Wróblin Głogowski, w Głogowie  w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.24.2013.ES2 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, Decyzją Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2015.AK z dnia 7 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-38/12 z dnia 21 marca 2012r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_15 w relacji: WS_Kłodzko-WD_Międzylesie, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2015.ES2 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 9/15 zmienił własną decyzję Nr 26/11 z dnia 13 września 2011 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Żemiki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)”, poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie budowy drenażu zbierającego drenaże rolnicze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.AK  z dnia 7 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-6/15, zmieniająca decyzję Nr I-Ps-19/12 z dnia 8 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_67 w relacji: WD Platerówka - ZO_Batowice Lubańskie na RD_26, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2015.WJ z dnia 7 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 3.04.2015 r. decyzji Nr I-P-28/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnej linii kablowej relacji Zawidów-Mikułowa w km 2,386 do 2,534 oraz w km 3,716 na działce nr 54/4, AM-2, Obręb Sulików, gm. Sulików, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.163.2014.WM1 z dnia 4 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o  wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie, prawa własności nieruchomości położonej w gminie Bielawa, obręb Północ, AM-2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/1 o pow. 0,0178 ha w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., (znak: IF.AB.7820.41.2012.ES2), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, która stała się ostateczna z dniem 31 marca 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.74.WJ z dnia 3 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem łączącego ul. Pawią z ul. Kukuczki we Wrocławiu, na działce nr 1, AM-1, obręb Wojszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.28.2015.OP z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-27/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()2042_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 37/32, obręb Zatorze, gm. M. Dzierżoniów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2015.OP z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-25/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) ccOOOOOlDOLB sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie.”. Inwestycja lokalizowana na działce ni 1 AM-44 obręb Grabiszyn, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2015.OP z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-23/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002012_BQL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 161/4 AM-3 obręb Pieńsk II, gm. Pieńsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2015.OP z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-26/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c()001796_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 224 AM-1, obręb Ruszów, gm. Węgliniec, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.85.2015.WJ z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 5/3, AM-1, obręb Wojanów, gmina Mysłakowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2015.WJ z dnia 1 kwietnia 2015 roku zawiadamiające o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię  zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 206/1, AM-3, obręb Mietków, gm. Mietków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2015.OP z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 marca 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002114_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 54/1 AM-1 obręb 0020 Jelenia Góra 3, gm. M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.81.2015.OP z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()1961_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 538/5 AM-2, 3 obręb 0016 Rębiszów, gm. Mirsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.80.2015.OP z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001584_DC>L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 91 obręb 0002 Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2015.OP z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOO()1674_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 163/11 AM-2 obręb 0019 Stary Zdrój Nr 19, gm. M. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.77.2015.OP z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c00()1960_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 65/4 AM-3 obręb 0003 Szczawienko nr 3, gm. M. Wałbrzych, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2015.OP z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOO()275_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 28/2 AM-1 obręb 0014 Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25
z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.27.2015.JK11  z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji I-K/O/91/15, z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmany pozwolenia na budowę udzielonego na podstawie decyzji Nr I-K/O/361/12 z dnia 18 października 2012r. (znak IF-AB.7840.341.2012.JK11) dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Pęgów - Oborniki Śląskie od km 19,900 do km 27,600".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.83.2015.WJ z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 655, obręb Ciernie 4, w Świebodzicach, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.61.2015.ES2 z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 10/15 z dnia 31 marca 2015r. stwierdzającej  wygaśnięcie decyzji Nr 22/10 z dnia 28 grudnia 2010r. zezwalającej Gminie Wrocław na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Łącznika Żmigrodzkiego we Wrocławiu", w zakresie niezrealizowanego pasa włączenia dla łącznicy drogi S-5 po stronie zachodniej i pasa wyłączenia dla łącznicy drogi S-5 po stronie wschodniej, przewidzianej do realizacji na części działek drogowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2015.OP z dnia 31 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001476_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiemo wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 464/1 obręb Przyłęk, gm. Bardo, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2015.GM2 z dnia 30 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: Budowa przejścia kanalizacji tłocznej 0 110 PE pod linią PKP nr 285 relacji Wrocław - Jedlina Zdrój w km 31,389. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 150 AM-1 obręb 0006 Michałowice, gmina Sobótka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.30.GM2 z dnia 30 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-O-22/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: przebudowa linii napowietrznej nN obwód X-1 ze stacji R 766-14, zlokalizowanej na terenie działki nr 41 AM-24, obręb 0001 Zachód, miasto Ziębice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.82.2015.WJ z dnia 30 marca 2015 roku zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 12, AM-24, Obr. Muchobór Wielki, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2015.OP z dnia 30 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lutego 2015 r.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000845_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 175 obręb Bardo, gm. M. Bardo, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2015.OP z dnia 30 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000989_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 241/13 AM-1 obręb 0016 Korzeńsko, gm. Żmigród, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2015.OP z dnia 27 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002066_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 76 obręb 0005 Ubocze, gm. Gryfów Śląski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2015.OP z dnia 27 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001292_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem
o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”
. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 100/2 obręb Morzyszów, gm. Kłodzko, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2015.OP z dnia 27 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOO()215_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o
wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”.
Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 114 obręb Ławica, gm. Kłodzko, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2015.OP z dnia 25 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-20/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000595_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1/2 AM-8 obręb Psie Pole, gm. Wrocław, znajdującej się na liście  terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2015.OP z dnia 25 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l8/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002021_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 3 AM-89 obręb Lucień, gm. Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2015.OP z dnia 25 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l8/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cOOO()357_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 2 AM-30 obręb Pracze Odrzańskie, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2015.OP z dnia 25 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l7/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) cO()00967_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 344 AM-1 obręb Chełmek Wołowskie, gm. Ścinawa, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2015.GM2 z dnia 25 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 04.03.2015 r. uzupełniony dnia 10.03.2015 r. oraz dnia 23.03.2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica — Polkowice – Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw dolnośląskiego 1 lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoiśląskiego IF-O.7840.49.2015.KB z dnia 24 marca 2015 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej  decyzji z dnia 19 marca 2015 r., Nr 0-88/15, umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Sredzkiego z dnia 22 grudnia 2014 r., Nr 778/2014, znak: UAB.6740.310.2014, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę TAURON Dystrybucja S.A., dla inwestycji pn.: Budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV do nowoprojektowanego GPZ R-197 Komorniki, na dz. ewid. nr: 105/4, 112/7, 205/1, 207, 215, 85, 86/1, 86/3, 86/5, 86/7, 86/8, 87/3, obrąb Przedmoście; oraz na dz. ewid. nr 383, 384/1, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 392/2, 393, 394, 395, 396, 400, 403/1, 405/4, 405/6, 405/7, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 411, 412, 413, 414, 415, 416/1, 421/1, 421/2, 424, 426, 432, 433,  435/1, 436, 437, 438, 440/2, 440/3, 441, 442/4, 442/7, 442/8, 442/9, 764/2, obrąb Świąte, gmina Środa Śląska-w., (kategoria obiektu XXVI).
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.46.2015.JK11 z dnia 24 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Nr I-K/O/193/12 z dnia 15 czerwca 2012r. (znak IF-AB.7840.141.2012.JK11) dla inwestycji pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg kołowych oraz wykonanie innych robót budowlanych wynikających z przebudowy linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław - granica woj. dolnośląskiego od km 15,120 do km 59,697".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2015.WJ z dnia 23 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-21/15 z dnia 23 marca 2015r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-20 kV przy ul. Robotniczej we Wrocławiu, na dz. nr 9/2, AM-20, Obręb Popowice i dz. nr 8, AM-2, Obręb Grabiszyn, w granicach terenów zamkniętych.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2015.WJ z dnia 23 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu
radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 69/6, obręb Boreczek, gm. Borów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.25.2015.MN1 z dnia 20 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: Budowie chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 33 w miejscowości Wilkanów od km 21+840 do km 23-018 w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w województwie dolnośląskim w miejscowości Wilkanów polegająca na budowie chodnika w pasie drogi krajowej Nr 33 w miejscowości Wilkanów od km 21+840 do km 23-018 z wyłączeniem budowy oświetlenia odcinka przejściowego w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych (latarnie nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.18.2015.MN1 z dnia 20 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 5 w miejscowości Lubawka od km 442+185 do km 442+886 i od km 440+402 do km 440+698 planowanego do realizacji na działkach: nr 56, AM-1, obręb 0001 Lubawka 1, nr 76, AM-2, nr 132/2, nr 162/2, nr 165, AM-3, nr 354/1, nr 746, nr 759/1, nr 774, nr 777, AM-9, dz. nr 745, nr 759/2, nr 868/1, AM-10, obręb 0003 Lubawka 3, nr 185, AM-2, nr 173, AM-3, obręb 0004 Lubawka 4 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w województwie dolnośląskim w miejscowości Lubawka polegająca na budowie chodnika w pasie drogi krajowej Nr 5 w miejscowości Lubawka od km 442+185 do km 442+886 i od km 440+402 do km 440+698".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2015.GM2 z dnia 19 marca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg- 3/15 ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2015.OP z dnia 19 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002253_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie."Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 388/2 AM-1 obręb 0009 Stara Kamienica, gm. Stara Kamienica znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.66.2015.OP z dnia 19 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002020_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie."Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 14 AM-1 obręb 0005 Mikułowa, gm. Sulików znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2015.OP z dnia 19 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001528_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie."Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 458/1 obręb Słup, gm. Mięcinka znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.280.2012.WM1 z dnia 18 marca 2015 roku  informujące, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na działce nr 14/3, AM-1, obręb 0008, Rybnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.716.2014.DB3 z dnia 18 marca zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Złotoryja, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 423/1 o pow. 0,0029 ha AM-2, Obręb 0003 Jirzmanice Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2015.WJ z dnia 18 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 185/5, Obręb Żerniki Wrocławskie, w gm. Siechnice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.69.2015.WJ z dnia 18 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 463, Obręb Orzeszków, w gm. Wińsko, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2015.GM2 z dnia 17 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-Ps-5/15 zmieniającej dezycję Nr I-Ps-34/11 z dnia 23 listopada 2011 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_03 w relacji WS_Rudna Miasto - WD_Ścinawa, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.63.2015.WJ z dnia 17 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującej wieżę o wyskokości 42.0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 1632, Obręb Tymowa, gm. Ścinawa, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2015.GM2 z dnia 17 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I0Ps-29/12 z dnia 15 marca 2012r.  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.:  Linia optotelekomunikacyjna RD_28 w relacji: WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2015.AK z dnia 17 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-42/12 z dnia 29 marca 2012r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_19 w relacji: WD_Kowary - ZO_Jelenia Góra Łomnica na RS_24, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2015.GM2 z dnia 16 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-15/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa linii światłowodowych i sterowania ruchem kolei na terenie miasta Wrocławia, w związku z modernizacją szlaku kolejowego E59 relacji Wrocław - Poznań na szlakach stycznych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2014.JT2 z dnia 16 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 5/15 z dnia 16 marca 2015 roku udzielającej Gminie Polkowice pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego) w ramach "Projektu zamiennego budowy polderu Sobin" w ramach zadania pn.: "Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2013.JT2 z dnia 13 marca 2015 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu - Etap II, w ramach postępowania wszczętego w dniu 21 listopada 2013r. z wniosku Inwestora - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Skowyrskiego, mającego na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestyji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2014.ES2 z dnia 13 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr 26/11 z dnia 13 września 2011r. zmienionej decyzjami: Nr 23/12 z dnia 16 sierpnia 2012r.,  Nr 16/13 z dnia 6 grudnia 2013r.,  i Nr 22/14 z dnia 27 listopada 2014r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2015.EDT z dnia 13 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa SRP I st. Lubań przy ul. Wrocławskiej w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr  (KWJG1L/00016001/2), AM-16, obręb 0001,1 - Lubań, jednostka ewidencyjna 021001_1,Lubań-obszar miejski)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.62.2015.WJ z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łaczności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42.0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 72/1, Obręb Wąwolnica, w gm. Strzelin, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2015.WJ z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 5/1, AM-2, Gądów Mały we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.60.2015.WJ z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 121, Obręb Warkocz, w gm. Strzelin, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2015.WJ z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości 42,0m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 124/4, AM-1,Obręb Sokołowa, w gm. Prusice, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7840.49.2015.KB z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wydanej decyzji Nr O-82/15 z dnia 10 marca 2015 r. uchylającej w całości zaskarżoną decyzję znak: UAB.6740.310.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę TAURON Dystrybucja S.A. dla inwestycji pn.:budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV do nowoprojektowanego GPZ R-197 Komorniki, na dz. ewid. nr 105/4, 112/7, 205/1, 207, 215,85,86/1, 86/3, 86/5, 86/7, 86/8, 87/3, obręb Przedmoście; oraz na dz. ewid. nr 383, 384/1, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 392/2, 393, 394, 395, 396, 400, 403/1, 405/4405/6, 405/7, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 411, 412, 413, 414, 415, 416/1, 421/1, 421/2, 424, 426, 432, 433, 435/1, 436, 437, 438, 440/2, 440/3, 441, 442/4, 442/7, 442/8, 442/9, 764/2, obręb Święte, gmina Środa Śląska (kategoria obiektu XXVI), i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2015.OP z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001066_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 164/10 obręb Raszyce, gm. Ziębice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2015.OP z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002392_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 337/8 obręb Kamieniec Ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2015.OP z dnia 12 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c000355_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 46 AM-10 obręb Lipa Piotrowska, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląsiego IF-AB.7840.2.3.2015.EDT z dnia 11 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę regulatora 180000 m3/h na działkach nr 593/1(KW JG1J/00052744/4), nr 593/9(KW JG1J/00080729/8), AM-4, obręb 0002, Dziwiszów, jednostka ewidencyjna 020606_2, Jeżów Sudecki w ramach inwestycji pn.: Budowa regulatora w miejscowości Dziwiszów na gazociągu relacji Jeleniów-Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa zabezpieczającej gazociąg DN 400 MOP 6,6 MPa relacji Dziwiszów - Taczalin oraz budowa stacji redukcyjnej na gazociągu relacji Jeleniów Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa zbezpieczającej gazociąg DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Dziwiszów - Ścięgny w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2015.EDT z dnia 11 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na  budowę stacji redukcyjnej 30000 m3/h na działce nr 593/1(KW JG1J/00052744/4), AM-4, obręb 0002, Dziwiszów, jednostka ewidencyjna 020606_2, Jeżów Sudecki w ramach inwestycji pn.: "Budowa regulatora w miejscowości Dziwiszów na gazociągu relacji Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa, zabezpieczającego gazociąg DN 400 MOP 6,6 MPa relacji Dziwiszów - Taczalin oraz budowa stacji redukcyjnej na gazociągu relacji Jeleniów Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa zabezpieczającej gazociąg DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Dziwiszów - Ścięgny w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2015.WJ z dnia 11 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnej linii kablowej relacji Zawidów-Mikułowa w km 2,386 do 2,534 na działce nr 54/4, AM-2, Obręb Sulików, gm. Sulików, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2015.AK z dnia 11 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-Pg-4/15 ustalającej lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.; przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I st. Lubań przy ul. Wrocławskiej. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.43.2015.JK11 z dnia 10 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zamkniętego projektu budowlanego i zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Nr I-K/O/96/12 z dnia 28 marca 2012r. (znak: IF-AB.7840.32.2012.JK11) dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Skokowa - Żmigród od km 37,201 do km 48,476 linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań (Etap-II).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.1.2015.MMJ z dnia 6 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr O-78/15  dnia 05 marca 2015r. uchylającej w całości decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 23 grudnia 2014r., znak pisma: DAR.30.2014, wydanej na rzecz Powiatu Lubińskiego, którą zezwolono na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1235D w Chróstniku wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji drogowej i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2015.WJ z dnia 6 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującej wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 110/7, Obręb Mościsko, w gm. Dzierżoniów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2015.WJ z dnia 6 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującej wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 457/15, Obręb Kośmin, w gminie Piława Górna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.27.2015.JK11 z dnia 5 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i zmiany pozwolenia na budowę udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzją I-K/O/361/12 z dnia 18 października 2012 r. (znak: IF-AB.7840.341.2012.JK11) dla inwestycji pod nazwą: " Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Pęgów - Oborniki Śląskie od km 19,900 do km 27,600"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2015.WJ z dnia 5 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wierzę strunbetonowa wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce  nr 89/16, obręb Gwizdanów, gm. Rudna znajdujacej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2015.WJ z dnia 5 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wierzę strunbetonowa wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce  nr 30, obręb Proszówek, gm. Grębocice, znajdujacej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2015.WJ z dnia 5 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wierzę strunbetonowa wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce  nr 322, obręb Czerna, gm. Żukowice, znajdujacej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2015.OP z dnia 5 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000405_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wierzę strunbetonowa wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 41, obręb Zachód, gm. M. Ziębice, znajdujacej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2015.OP z dnia 5 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000427_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wierzę strunbetonowa wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 541/4 AM-23, obręb 0002, gm. Ścinawa, znajdujacej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2015.OP z dnia 5 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000692_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wierzę strunbetonowa wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 234/2, obręb Niedźwiedna, gm. M. Bystrzyca Kłodzka, znajdujacej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.61.2015.ES2 z dnia 4 marca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 22/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku, zezwalającej Gminie Wrocław na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa Łącznika Żmigrodzkiego we Wrocławiu", w zakresie niezrealizowanego pasa włączenia dla łącznicy drogi S-5 po stronie zachodniej i pasa wyłączenia dla łącznicy drogi S-5 po stronie wschodniej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2015.GM2 z dnia 3 marca 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P-13/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa zaintegrowanego przystabnku kolejoowego Walbrzych Śródmieście z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej 274 Wrocław - Zgorzelec na odciknu Wrocław - Jelenia Góra". Inwestycja lokalizowana będzie na częściach terenów działek nr 239/1 AM-4, obręb 0021 Nowe Miasto i nr 86 AM-3, obręb nr 0028 Sobięcin, m. Wałbrzych, znajdujacych się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2013.ES2 z dnia 3 marca 2015 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek II:  2+420,47 – 38+255,00”. Powyższy wniosek, w dniu 2 marca 2015 r. został uzupełniony i zmodyfikowany przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2015.WJ z dnia 27 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wierzę strunbetonowa wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce  nr 707/2, obręb Huta w Głogowie znajdujacej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2015.MK z dnia 27 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i 292 w km 46+863 w miejscowości Studzionki wraz z budową obwodnicy miejscowości Brodowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolonośląskiego IF-PP.747.25.2015.ES z dnia 26 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-22/11 z dnia 25 października 2011r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_8 w relacji: WD_Środa Śląska - WD_Malczyce oraz zmiany decyzji zmieniającej w/w decyzję nr I-Ps-8/13 z dnia 27 maja 2013r. w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2015.GM2 z dnia 26 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-4/12 z dnia 9 stycznia 2012r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_61 w relacji: WD_Jemielno - ZO_Krzelów na RD_41, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszczerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkową działkę: nr 155 AM-5 obręb Jemielno, wł. Skarb Państwa, Gmina Jemielno - trwały zarząd Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, gospodarowanie Starosta Górowski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2015.AK z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-36/11 z dnia 23 listopada 2011r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_24 w relacji: ZO_Marciszów na RS_33_Jelenie Góra, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2015.AK z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Nr I-Ps-14/11 z dnia 5 września 2011r.  o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_31 w relacji: WS_Legnica - WD_Świerzawa, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2015.AK z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Nr I-Ps-30/11 z dnia 8 grudnia  2011r.  o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_09 w relacji: WD_Piława Górna - WD_Jemna, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.342.2014.BK3 z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Gaworzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2015.WJ z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującej wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 579, Obręb Rudna, w gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2015.WJ z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nN z przepustem przez linię kolejową,  na działce nr 3/2, AM-1, Obręb Wleń, gm. Wleń, w granicach terenó zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2015.WJ z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującej wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 57/1, Obręb Wróblin Głogowski, w Głogowie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2015.WJ z dnia 25 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującej wieżę o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 626/1, Obręb Grębocice w gminie Grębocice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2015.GM2 z dnia 24 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN obwód X-1 ze stacji R 766-14, zlokalizowanej na terenie działki nr 41 AM-24, obręb 0001 Zachód, miasto Ziębice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2015.OP z dnia 24 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr.OR) c0002190_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 79 obręb Nowa Wieś, gm. M. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.28.2015.OP z dnia 24 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr.OR) c0002042_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 37/32 obręb 0006 Zatorze, gm. M. Dzierżoniów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2015.OP z dnia 24 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr.OR) c0001030_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu,  wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1/2 obręb 0001 Oborniki Śląskie, gm. M. Oborniki Śląskie, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2015.ES z dnia 23 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-38/11  z dnia 2 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_26 w relacji: WD_Stara Kamienica - WD_Gryfów Śląski, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkowe działki: nr 67/4 AM-2 obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA; nr 67/5 AM-2 obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA; nr 67/8 AM-2 obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA; nr 67/10 AM-2 obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA; nr 67/13 AM-2 obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA; nr 207/2 AM-1 obręb Radoniów, wł. Skarb Państwa - Starosta Lwówecki; nr 538/4 AM-3 obręb Rębiszów, wł. Powiat Lwówecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim; nr 493/2 AM-1 obręb Rębiszów, wł. Powiat Lwówecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim; oraz wykreśleniu z w/w decyzji lokalizacyjnej działki nr 197/7 AM-1, obręb Radoniów, wł. Skarb Państwa i dz. nr 67/16 AM-2 obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2015.ES z dnia 23 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-43/12 z dnia 29 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Ślkąski - WS_Lubań, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkowe działki: nr 67/3 AM-2 obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA.; nr 1/8 AM-8 obręb Lubań, wł. Skarb Państwa - PKP SA. oraz wykreśleniu z w/w decyzji lokalizacyjnej działki nr 67/16 AM-2, obręb Gryfów Śląski, wł. Skarb Państwa - PKP SA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2015.GM2 z dnia 20 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-47/11 z dnia 12 grudnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_54 w relacji WD_Męcinka - ZO_Stary Jawor, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2014.GM2 z dnia 20 lutego 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-2/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-35/11 z dnia 24.11.2011 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_59 w relacji: WD_Jerzmanowa - ZO_Grębocice na RD_37, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2015.ES z dnia 20 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-49/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych - WD_Marciszów, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkowe działki: nr 299/12 AM-5 obręb Stary Zdrój, Miasto Wałbrzych, wł. Skarb Państwa - PKP Energetyka; nr 21 AM-3 obręb Podgórze, Miasto Wałbrzych, wł. Prezydent Miasta Wałbrzycha; nr 2 AM-2 obręb Lesieniec, wł. Skarb Państwa - PKP SA; nr 3/1 AM-2 obręb Lesiniec, wł. Powiat Wałbrzyski, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego; nr 18 AM-2,4 obręb Lesieniec, wł. Powiat Wałbrzyski, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego; nr 3/1 AM-2 obręb Lesieniec, wł. Skarb Państwai; nr 1/12 AM-1 obręb Marciszów, wł. Gmina Marciszów, Wójt Gminy Marciszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2015.AK z dnia 20 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-3/12 z dnia 9 stycznia 2012 roku o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_25 w relacji: WS_Jelenia Góra - WD_Stara Kamienica, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkowe działki: nr 71/2 AM-2 obręb Jelenia Góra 24, wł. Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie; nr 17/2 AM-7 obręb Jelenia Góra 28, wł. Skarb Państwa - Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Jeleniej Górze; nr 71/7 obręb Jelenia Góra 24, wł. Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2013.ES2 z dnia 18 lutego 2015 roku zawiadamiające o postanowieniu Nr 4/15  z dnia 18 lutego 2015 r. wznawiającym postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 25 lutego 2014 r. , Nr 5.2/14 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2015.AK z dnia 17 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-53/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomuni8kacyjna RS_16 w relacji: WD_Żórawina - WS_Strzelin, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkowe działki: nr 265 AM-1 obręb Żórawina, wł. Gmina Żórawina - Wójt Gminy Żórawina; nr 43/6 AM-10 obręb Strzelin, wł. Gmina Strzelin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.280.2012.WM1 z dnia 16 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej  w gminie Stara Kamienica, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14/3, AM-1, obręb 0008, Rybnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2015.AK z dnia 16 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-24/12 z dnia 12 marca 2012 r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomuni8kacyjna RS_04 w relacji: WD_Ścinawa - ZO_Wrocław, Nowy Dwór, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkową działkę: nr 2 AM-7 obręb Marszowice, miasto Wrocław, wł. Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2015.AK z dnia 13 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-31/12 z dnia 24 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_31 w relacji: WD_Jawor - ZO_Legnica Kaztuzy na RS_9, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na nieznacznej zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkowe działki: nr 1/1 AM-7 obręb Jawor Stare Miasto, wł. Powiat Jaworski - Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze; nr 458/2 AM-2 obręb Słup, gmina Męcinka, wł. Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A z siedzibą w Warszawie; nr 95/17 AM-7 obręb Przemysłowy, gmina miejska Jawor, Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie; nr 8/3 AM-1 obręb Gospodarstwo, gmina miejska Jawor, Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2015.AK z dnia 13 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla: przebudowy stacji redukcyjno - pomiarowej I st. Lubań przy ul. Wrocławskiej. W/w inwestycja lokalizowana jest w ramach zadania pn.; "Budowa gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego'.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2015.AK z dnia 13 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji  Nr I-Ps-19/12 z dnia 8 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szczerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_67 w relacji: WD_Platerówka - ZO_Batowice Lubańskie na RD_26, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na nieznacznej zmianie przegiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkową działkę: nr 813 AM-1 obręb Platerówka, wł. Gmina Platerówka - Wójt Gminy Platerówka oraz zmniejszeniu granicy terenu objętego inwestycją o działkę: nr 6 AM-1 obręb Włosień, gmina Platerówka, Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2015.OP z dnia 13 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek z dnia 6 lutego 2015r PKP Polskich Linii Kolejowych S,A w sprawie wydania decyzji i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c000001_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linie zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1AM-44 obręb Grabiszyn, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2015.OP z dnia 13 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek z dnia 6 lutego 2015r PKP Polskich Linii Kolejowych S,A w sprawie wydania decyzji i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002012_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linie zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 161/4 AM-3 obręb Pieńsk II, gm. Pieńsk, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2015.OP z dnia 13 lutego 2015 roku  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek z dnia 6 lutego 2015r PKP Polskich Linii Kolejowych S,A w sprawie wydania decyzji i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001283_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linie zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1/14 AM-27 obręb Twardogóra, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2015.OP z dnia 13 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek z dnia 6 lutego 2015r PKP Polskich Linii Kolejowych S,A w sprawie wydania decyzji i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c000220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linie zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 23/2 AM-1 obręb Gałowo Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.658.2014.JCH z dnia 12 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Gaworzyce, AM-2, obręb 0009 Wierzchowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 134/2 o pow. 0,0010 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2015.OP z dnia 12 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000595_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42.0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 1/2 AM-8 obręb Psie Pole, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów  kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ( Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2015.OP z dnia 12 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002021_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42.0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 3 AM-89 obręb Lucień, gm. M. Oleśnica, znajdującej się na liście terenów  kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ( Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2015.OP z dnia 12 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000357_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42.0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 2 AM-30 obręb Pracze Odrzańskie, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów  kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ( Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2015.OP z dnia 12 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000967_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42.0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 344 AM-1 obręb Chełmek Wołowskie, gm. Ścinawa, znajdującej się na liście terenów  kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ( Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2015.OP z dnia 12 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001796_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42.0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 224 AM-1 obręb Ruszów, gm. Węgliniec, znajdującej się na liście terenów  kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ( Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2015.GM2 z dnia 12 lutego 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-8/15 zmieniającej decyzję Nr I-P-62/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa myjni czołgowo - samochodowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojska Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodorawaniem terenu, lokalizowanej na terenie działki nr 4/33 AM-8 obręb 0061 Różanka, m. Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2015.GM2 z dnia 11 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.526.2014.DB3 z dnia 9 lutego 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia  z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Miłkowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 73/1 o pow. 0,0040 ha, AM-1, obręb Głuchowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2015.AK z dnia 10 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-51/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikcyjna RD_06 w relacji: WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie - WD_Jordanów Śląski, w zakresie dotyczacym przebiegu inwestycji. Zmiana w/w decyzji polegać będzie na nieznacznej zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej tj. rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o dodatkowe działki: nr 76/7 AM-4 obręb Jordanów Śląski, wł.Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie; nr76/6 AM-4 obręb Jordanów Śląski, wł. Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2015.OP z dnia 10 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 67/6 AM-10 obręb Nielubia, gm. Żukowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2015.OP z dnia 10 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000583_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 105/2 AM-1 obręb Brzezinka Średzka, gm. Miękinia, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2015.OP z dnia 10 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001952_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie". Inwestycja lokalizowana będzie na działce nr 18 AM-3 obręb Główko, gm. Kotla, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2015.AK z dnia 10 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania: "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia De125". Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 71/2, AM 1, obręb Wojszyce, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz.25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.564.2014.RK z dnia 5 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 367 w Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego, ul. Sudecka, ul. Wincentego Pola) nazwanej przez Inwestora: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2015.GM2 z dnia 5 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-2/12 z dnia 2 stycznia 2012r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_2 w relacji: WD_Wiązów - ZO_Strzelin.ul.Wrocławska na RS_16.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2015.GM2 z dnia 5 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii światłowodowych i sterowania ruchem kolei na terenie miasta Wrocławia, w związku z modernizacją szlaku kolejowego E59 relacji Wrocław - Poznań na szlakach stycznych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2015.GM2 z dnia 5 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-39/12 z dnia 26 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_24 w relacji: WD_Leśna - ZO_Księginki na RS_27.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2013.JT2 z dnia 3 lutego 2015 roku zawiadamiające, że w ramach postępowania wszczętego w dniu 21 listopada 2013 r. z wniosku Inwestora - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mającego na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.:Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu - Etap II, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-WO.7570.163.2014.WM1 z dnia 2 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnoślaskie prawa własnści nieruchomości położonej w gminie Bielawa, obręb Północ, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15/1, AM-2 o pow. 0,0178 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2015.GM2 z dnia 2 lutego 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21.01.2015 roku Województwa Dolnośląskiego działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Stróża - firma WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-10/11 z dnia 21 lipca 2011 roku o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_8 w relacji WD_Niemcza - WD_Piława Górna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2015.GM2 z dnia 2 lutego 2015 roku zawiadamiające  o wydaniu decyzji Nr I-P-6/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 dn 250 - przejście pod torami, lokalizowanego na terenie działki: nr 146 AM-1, obręb 0011 Retków, gmina Grębocice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ((Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2014.GM2 z dnia 2 lutego 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-5/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN typu AFL na nową typu AFL 70, zlokalizowanej na terenie działek nr 103/2 AM-6, 103/4 AM-10, obręb 0037 Piekary Wielkie, miasto Legnica, znajdujące się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrasatruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2011.AK z dnia 30 stycznia 2015 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-Ps-2/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Ps-47/11, znak: IF-PP.747.11.2011-7.KK z dnia 12 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka "Linia optotelekomunikacyjna RD_54 w relacji: WD_Męcinka - ZO_Stary Jawor".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2015.GM2 z dnia 29 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: budowie zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście z infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 247 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław Jelenia Góra". Inwestycja lokalizowana będzie na częściach terenów działek: nr 239/1 AM-4 obręb 0021 Nowe Miasto i nr 86 AM-3, obręb nr 0028 Sobęcin, m. Wałbrzych, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2015.WJ z dnia 29 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-20 kV przy ul. Ścinawskiej we Wrocławiu, na dz. nr 4/1, AM-18, Obręb Stare Miasto, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2015.RK z dnia 28 stycznia 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 0+000,00 do km 1+772,00 przewidziana do wykonania na terenie miasta Wałbrzych".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2015.GM2 z dnia 28 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-62/13 z dnia 30 października 2013 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: budowa myjni czołgowo - samochodowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanej na terenie działki nr 4/33 AM-8, obręb 0061 Różanka, miasto Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2014.JT2 z dnia 28 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 3/15 zmieniającej decyzję z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 2/12 (zmienioną decyzją z dnia 16 marca 2012 r., Nr 33/12) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "Odkład mas ziemnych na cele przeciwpowodziowe wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2015.GM2 z dnia 26 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-39/11 z dnia 5 grudnia 2011 r.  o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_10 w relacji: ZO_Henryków na RS_17 - WD_Ciepłowody, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2014.EDT z dnia 23 stycznia 2015 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie mostu i drogi wojewódzkiej nr 350 w ramach zadania: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km 50+268 w m. Parowa nad potokiem Czerna Wielka".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2015.EDT z dnia 23 stycznia 2015 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 2/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego" - zakres: działki inwestycyjne - bez działek leśnych (zmienionej decyzjami  Nr 20/14 z dnia 1 września 2014 r. i Nr 22/14 z dnia 18 września 2014 r.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2015. AK12 z dnia 22 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 1+752.94 do km 3+212.94 przewidzianej do wykonania na terenie gminy Walim".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2015.GM2 z dnia 21 stycznia 2015 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-34/11 z dnia 23 listopada 2011 r. o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_03 w relacji: WS_Rudna Miasto - WD_Ścinawa,w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.77.2014.GM2 z dnia 21 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-4/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku warsztatowego Sekcji Eksploatacji Legnica, zlokalizowanej na terenie działki nr 84/11 AM-3, obręb 0005 Piątnica, miasto Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2014.EDT z dnia 20 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 1/15, zmieniającej decyzję Nr 3/13 z dnia 3 lipca 2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa Tłoczni Gazu Jeleniów II (działka nr 1158, nr 1161/1, nr 1161/5, nr 1161/7, nr 1161/12, AM-4, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104_5 Nowogrodziec - obszar wiejski), w ramach zadania "Rozbudowa Tłoczni Jeleniów", w części dotyczącej: zatwierdzenia projektu budowlanego w następujący sposób: zatwierdzam projekt budowlany zamienny i udzielam pozwolenia na budowę  w zakresie: zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym, zagospodarowania terenu, drogowym, urządzeń i sieci technologicznych, sieci sanitarnych, sieci i instalacji telekomunikacyjnych oraz sieci ochrony katodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2015.WJ  z dnia 20 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergeycznej linii kablowej SN-20 kV przy ul. Robotniczej we Wrocławiu, na dz. nr 9/2, AM-20, Obręb Popowice i dz. nr 8, AM-2, Obręb Grabiszyn, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2013.WW1 z dnia 16 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/15 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa chodnika w miejscowości Struga i miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 2+005".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2014.WJ z dnia 16 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-3/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia, na dz. nr 46, AM 10, Obręb Lipa Piotrowska we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.33.2014.MN1 z dnia 14 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi, nazwanego przez Inwestora "Budowa obejścia miejscowości Rynarcice w ciągu dogi wojewódzkiej Nr 323 - odcinek I od km 0+340,78 do km 2+539,71 w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu w Ciechanowie na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2014.GM2 z dnia 13 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji nr I-Pg-1/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszacej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2015.GM2 z dnia 12 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 dn 250 - przejście pod torami, lokalizowanego na terenie działki: nr 146 AM-1, obręb 0011 Retków, gmina Grębocice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2014.AK12 z dnia 9 stycznia 2015 roku zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwetycji drogowej polegającej na: rozbudowie ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 29+470.00 do km 29+850.00 wraz z infrastrukturą, w tym: budowie miejsc postojowych i budowie chodników w km 29+470.00 - 29+510.00, wydłużeniu pasa włączenie w km 29+670.00, budowie chodnika i ścieżki rowerowej w km 29+670.00 - 29+850.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2014.AK12 z dnia 9 stycznia 2015 roku zawiadamiające o decyzji nr 2/15 zmieniającej decyzję Nr 15/13 z dnia 18 października 2013 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 od km 29+288.30 (0+000.00) do km 30+599.16 (1+310.86) wraz z infrastrukturą, realizowana w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Wilczej do ul. Pogodnej łącznie ze skrzyżowaniem Wrocławskiej, Uczniowskiej, de Gaulle'a w Wałbrzychu",  w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego w zakresie:
- zmiany pochylenia poprzecznego jezdni ul. Wrocławskiej od 0+020.00 do km 0+180.00
- budowy zatoki autobusowej wraz z peronem po południowej stronie ul. Wilczej wschodniej w km od 0+027.75 do km 0+075.45 wraz z wynikającą z tego korektą prowadzenia ścieżki rowerowej na włączeniu w ul. Wilczą wschodnią;
- zmiany prowadzenia zjazdu do Palmiarni, ze zmianą jego pochylenia poprzecznego, zmiana niwelety i szerokości zjazdu, budową chodnika po jego południowej stronie, oraz budowa dodatkowych miejsc postojowych po obu stronach zjazdu;
- innego prowadzenia chodników i ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ul. Wrocławskiej na odcinku od km 0+250.00 do km 0+300.00;
- wydłużenia pasa włączenia w ul. Wrocławską zjazdu publicznego PZ24 w km 0+470, wraz ze zmianą lokalizacji zjazdu PZ25;
- zmian związanych z odsunięciem ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od km 0+486.60 do km 0+666.60 ul. Wrocławskiej  i rezygnacji z realizacji murów oporowych nr1 i nr 2 oraz budowy nasypu;
- budowy dodatkowego indywidualnego zjazdu do działki nr 100/22 w km 0+640,00 ul. Wrocławskiej;
- rozbiórki istniejącego muru po wschodniej stronie ul. Wrocławskiej na odcinku od km 0+925.00 do km 0+950.00 i rezygnacji z realizacji muru nr 4,
- przesunięcia zjazdu PZ7 w kierunku północnym, wraz z korektą krawędzi parkingu "AUTO SUDETY";
- wydłużenia pasa  na wprost od skrzyżowania z ul. Gaulle'a w kierunku ul. Pogodnej zachodniej jezdni ul. Wrocławskiej, z niezależnym od jezdni prowadzeniem ścieżki rowerowej i odsunięciem chodnika oraz wynikającą z tego zmianą lokalizacji i konstrukcji muru nr 5,
- zmian układu sieci uzbrojenia terenu.

 

liczba wejść: 15729

Metryka strony

Data publikacji : 14.01.2015
Data modyfikacji : 16.03.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Autor : Monika Dyrda