Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2016

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2016.ES3 z dnia 30 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-8/15 z dnia 10 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku
Polkowice - Żary na terenie województwa dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski wydał dnia 30 grudnia 2016 roku decyzję nr I-Pg-29/16, którą: uchylił decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pg-8/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku, znak: IF-PP.747.28.2015.GM2 w zakresie dotyczącym nieruchomości o nr. ewidencyjnych 122, 53, 52, 51, 50, 49, 48/2, 47/1, 68, 46, 45, 44/3, 43/1, 54, 42, 28/1, 29, 80, 30, 31, 32, 33 obręb Koźlice, Gmina Gaworzyce i orzekł w tym zakresie, co do istoty sprawy poprzez ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji
polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie działek powstałych w wyniku  rzeprowadzonego scalenia o nr ewidencyjnych 10, 438, 12, 441, 442, 443, 21, 444, 445, 446 AM 1 obręb Koźlice, Gmina Gaworzyce. W pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pg-8/15 z dnia 10.04.2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.89.2016.WJ z dnia 30 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Kościelniaka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod podnośnik Kutruffa wraz z przyłączem elektrycznym, na działce nr 337/6, obręb Kamieniec Ząbkowicki II, gm. Kamieniec Ząbkowicki, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.74.2016.WJ z dnia 28 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Stanisława Sijka działającego z upoważnienia Powiatu Kłodzkiego, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22.12.2016r. decyzja Nr I-P-67/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego wiaduktu kolejowego, przebudowy starego wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej PLK nr 276 Wrocław Gł. - Międzylesie, budowę odcinków nowej drogi powiatowej nr 3235D oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 234/6, obręb Niedźwiedna, w Bystrzycy Kłodzkiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2016.WJ z dnia 28 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Tomasza Szynkowskiego działającego z upoważnienia Parku Wiatrowego Gaworzyce Sp. z o. o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22.12.2016r. decyzja Nr I-P-66/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi na dz. nr 61, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Żukowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.88.2016.GM2 z dnia 28 grudnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.12.2016 r. (data wpływu 21.12.2016 roku), złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jelcz-Laskowice, działający przez pełnomocnika Pana Wiktora Walkowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie magistrali wodociągowej pomiędzy siecią wodociągową śr. 350mm W dz. nr 108/4 obręb Nowy Dwór a miejscem wpięcia do sieci wodociągowej śr 160mm W dz. nr 873 obręb Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, lokalizowanej na terenie działki: nr 238/1 AM-1 obręb 0016 Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2016.EDT z dnia 27 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 27 grudnia 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 24/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa regulatora na gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa na kierunek Wrocław w miejscowości Czeszów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2016.EDT z dnia 27 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 27 grudnia 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 25/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji redukcyjnej Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.167.2015.AK z dnia 21 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 21 października 2016 r. (uzupełniony dnia: 04.11.2016 r.) PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Pana Wiesława Bartczaka oraz Pana Grzegorza Wciórkę, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-65/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek: nr 2 AM-30, nr 32 AM-33, nr 33 AM-35, nr 43/10 AM-23 obręb Pracze Odrzańskie, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2016.GM2 z dnia 21 grudnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18.10.2016 r. (data wpływu 21.10.2016 roku) złożony przez firmę TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział Wrocław, działającą przez pełnomocnika Panią Bernadettę Wanat-Zielińską reprezentującej firmę VEIL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, uzupełniony dnia 15.12.2016 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN - 20kV - przejście torów kolejowych, lokalizowanej na terenie działek: nr 4 AM-1, nr 6/5 AM-4 obręb 0037 Muchobór Mały, nr 8 AM-2 obręb 0028 Grabiszyn 1 nr 9/2 AM-20 obręb 0042 Popowice, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.79.2016.GM2 z dnia 20 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 22.11.2016 roku (data wpływu 23.11.2016 roku) złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy - działający przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza reprezentującego firmę FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał decyzję Nr I-P-6316 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-47/16 z dnia 5 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na: budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap I dokumentacja projektowa z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanego na terenie działki nr 1/4, AM-73, obręb 0002 Oleśnica, m. Oleśnica w granicach terenu kolejowego zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2016.GM2 z dnia 19 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-28/16 z dnia 19.12.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowie stacji pomiarowej Środa Śląska w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów — Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2016.ES2 z dnia 16 grudnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Sławomira Gonciarza, złożony w dniu 18 października 2016 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 14 grudnia 2016 r. i w dniu 15 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej - odcinek od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich - ul. Krzycka - ul. Andrzeja Waligórskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich - ul. Kutnowska (wraz ze skrzyżowaniem)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.4.2016.MMJ z dnia 15 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-794/16 z dnia 15 grudnia 2016r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 września 2016r., Nr 645/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa 5 sięgaczy w ul. Sportowej w Kobierzycach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2016.WJ z dnia 15 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Orkusza wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu, zlokalizowanej na terenie działek nr 237/50, 237/39, 237/49, 237/47, AM-1, obręb Węgliniec, w granicach terenów zamkniętych. Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2119, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.309.2016.DB3 z dnia 15 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 15 grudnia 2016 r., została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Wisznia Mała oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 335/9 AM 1, obręb Malin, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2013 r. nr IPg-17/13, znak: IF-PP.747.34.2013-GM2, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2016.JT z dnia 14 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 3 października 2016 r., decyzją z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr 23/16, zmienił własną decyzję z dnia 22 września 2014 r., Nr 23/14 udzielającą pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora:
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego), obiekty WWW nr 44.14, nr 44.13, nr 45.6, nr 44.12, nr 44.11, nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41.1, nr 41.2 w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu w obiekcie wałowym nr 41.1, w zakresie układu drogowego na włączeniu w ulicę Swojczycką (dostosowanie do układu drogowego realizowanego w ramach decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20 marca 2014 r., nr 6/14 pod nazwą: Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2016.JT z dnia 14 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 30 września 2016 r., decyzją z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr 22/16, zmienił własną decyzję z dnia 22 września 2014 r., Nr 24/14 udzielającą pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora:
Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego). Obiekty WWW nr 45.3, 44.3, 45.2, 44.2, 42.1 i 42.1.1,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2016.JT z dnia 12 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/16 z dnia 12 grudnia 2016 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującemu przez pełnomocnika Pana Macieja Rudnickiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na remoncie i przebudowie jazu Rędzin w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Modernizacja jazu Rędzin, wchodząca w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.391.2016.WM1 z dnia 13 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że  w dniu 7 grudnia 2016 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art.12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Marii Ołanin z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, w udziale 3/16, ustanowionego na nieruchomości położonej na terenie gminy Wałbrzych, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 176/6 o pow. 0,0017 ha, AM-6, obręb Rusinowa 35, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego 26/15 dnia 12 listopada 2015 r., (znak: IF.AB.7820.25.2015.AD) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na: „Budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Świdnickiej od km 0+597,00 do km 1+415,00 w Wałbrzychu (z wyłączeniem odcinka od km 1+164,50 do km 1+240,50)” realizowanego w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu” która stała się ostateczna z dniem 22 grudnia 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2016.WJ z dnia 9 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Mariusza Tyrana wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem kolumienek zasilających z napięciem 3kV posadowionych na międzytorzach torów postojowych gr. B, zlokalizowanej na terenie działek nr 4/91, 4/135, 4/136, 4/138 AM-42, obręb 0022 Południe, m. Wrocław, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2016.GM2 z dnia 9 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 23.09.2016 r. (data wpływu 26.09.2016 roku), uzupełniony dnia 10.10.2016 roku, złożony przez Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu działający przez  pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego - Firma „Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-62/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z dowiązaniem do linii średniego napięcia 20 kV oraz budowie obwodów niskiego napięcia 0,4 kV - obwodu X-1 z R-858-27 w Wilkanowie i X-3 z R-854-32 w Bystrzyce Kłodzkiej wraz z ich powiązaniem, lokalizowanej na terenie działki: nr 234/6 AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna, gmina Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2016.WJ z dnia 8 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Fita, działającego z upoważnienia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2.12.2016r. decyzja Nr I-P-59/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszorowerowego wraz z oświetleniem od. ul. Wielskiej do ul. Dąbrowskiego na dz. nr 2, AM-65, obręb Lucień i dz. nr 97/6, AM-61, obręb Oleśnica w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2016.AD z dnia 8 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Michała Podhoreckiego, złożony w dniu 19 października 2016 r., skorygowany w dniu 7 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 (obecnie klasy Z) oraz przebudowie drogi krajowej Nr 98 (obecnie klasy G), w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu - Etap II; odcinek od km 0+000 km do km 0+129,88 drogi wojewódzkiej Nr 395 oraz odcinek km 0+000,00 do km 0+351,11 drogi krajowej Nr 98”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.117.2016.MN z dnia 8 grudnia 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 8 grudnia 2016 r., decyzji Nr I—K/Z/—129/16, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: I etap w miejscowości Ulesie w zakresie budowy rurociągu tłocznego ścieków w obszarze terenów zamkniętych PKP: • przejście nr I w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 275 relacji Wocław Muchobór — Gubinek w km 68.969 (dz. nr 539, AM-2, obręb 0015 Ulesie), • przejście nr II w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 7.607 (dz. nr 183, AM-1, obręb 0006 Jakuszów), gmina Miłkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2016.AK/ES z dnia 8 grudnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Sławomira Rabendę, złożony w dniu 19 września 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 października 2016 r., oraz zmodyfikowany w dniu 05 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy osiedla Leśnica (droga krajowa) od ulicy Średzkiej do ulicy Granicznej we Wrocławiu, odcinek od ulicy Piołunowej do ulicy Osinieckiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2016.GM2 z dnia 5 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pg-23/16 z dnia 31.08.2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji redukcyjnej Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2016.GM2 z dnia 2 grudnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18.10.2016 r., uzupełniony dnia 17.11.2016 roku, złożony przez Gminę Rudna z siedzibą w Rudnej, działającą przez pełnomocnika Pana Zenona Szlachetkę - Zakład Projektowo-Usługowy PROJFIT z siedzibą w Zielonej Górze, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej łączącej wodociąg Rudna Energetyka z wodociągiem Wysokie i Gawronki, lokalizowanej na terenie działki: nr 89/20 AM-1 obręb 0008 Gwizdanów, gm. Rudna, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2016.EDT z dnia 1 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 468/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 10 września 2015 r. Nr 25/15, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na odcinku Polkowice - Żary, woj. dolnośląskie, z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2016.GM2 z dnia 1 grudnia 2016 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 07.11.2016 r. złożony przez firmę ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Paska - LEVEL PROJEKL z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-61/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia do Zk na terenie działki nr 16/4 ul. Strzegomska we Wrocławiu - zasilanie budynku biurowo-usługowego „Milenium Tower”, lokalizowanej na terenie działek: nr 8 AM-2, nr 2/2 AM-3 obręb 0028 Grabiszyn, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2016.GM2 z dnia 30 listopada 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-60/16 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa akademika wojskowego (koszarowego - zamieszkania zbiorowego) na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojska Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody DolnośląskiegoIF-PP.746.81.2016.WJ z dnia 29 listopada 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Bronsia wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, na działce nr 1/6, AM-28 i działce nr 39/7, AM-4, obręb Brochów we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.582.2016.BK3 z dnia 25 listopada 2016 roku zawiadamiające, że w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 23/14 z dnia 22 września 2014 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B3-1, odcinek przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego), obiekty WWW nr 44.14, nr 44.13, nr 45.6, nr 44.12, nr 44.11, nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41/1, nr 41.2 stała się ostateczna, tj. od
dnia 17 grudnia 2014 r., nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, a dotychczasowym właścicielem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Roberta Wincentego Tellesza, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Kowale, AM-10, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53/1 o pow. 0,0418 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.79.2016.GM2 z dnia 25 listopada 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22.11.2016 roku (data wpływu 23.11.2016 roku) złożony przez P. Adama Stempniewicza reprezentującego firmę FASYS MOSTY Sp. z o.o. działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-47/16 z dnia 5 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap I dokumentacja projektowa z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu lokalizowanego na terenie działki nr 1/4, AM-73, obręb 0002 Oleśnica, m. Oleśnica znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2016.ES2 z dnia 24 listopada 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Zastępcę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 28 października 2016 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36a nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36a w ciągu tzw. „Obwodnicy Ścinawy””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570534.2016.WM1 z dnia 24 listopada 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 23 listopada 2016 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Tadeusza Podborączyńskiego z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Rędzin, AM-24, oznaczonej geodezyjnie jako
działki: nr 19/1 o po w. 0,0591 ha, nr 19/2 o pow. 0,0004 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2016.GM2 z dnia 23 listopada 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-26/16 z dnia 23.11.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski - Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2016.AK z dnia 23 listopada 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 listopada 2016 r. (data wpływu: 08.11.2016 r., uzupełniony: 21.11.2016 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie stacji pomiarowej Środa Śląska w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowiec (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2016.WJ z dnia 21 listopada 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Krzysztofa Wacławka, działającego z upoważnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21.11.2016r. decyzja Nr I-P-58/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodemizacji budynku we Wrocławiu, ul. Druckiego-Lubeckiego 2, na działce nr 26, Obręb Stare Miasto, we Wrocławiu, w granicach terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2016.ES3 z dnia 18 listopada 2016 roku zawiadamiające o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego decyzją ostateczną Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-8/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną
do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2016.JT z dnia 16 listopada 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w którego imieniu wystąpił pełnomocnik Pan Dariusz Figura, z dnia 12 września 2016 r. (data wpływu: 30 września 2016 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2014 r., Nr 24/14, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego). Obiekty WWW nr 45.3, 44.3, 45.2, 44.2, 42.1 i 42.1.1, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu projektowanego wału nr 44.2 od km 5+749 do połączenia z działką nr 433/1, AM-1, obr. 0040 Wilczyce, jedn. ew. 022302_2, Długołęka. Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach nr 243, nr 433/2, nr 213/40, nr 212/11, 433/1, AM-1, obr. Wilczyce, jedn. ew. 022302J2, Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2016.JT z dnia 16 listopada 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 16 listopada 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 26/16 zmienił własną decyzję z dnia 5 marca 2010 r., Nr 4/10 (zmienioną decyzjami tut. Organu z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr I-D-454/12, z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 9/13, z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 10/14, oraz z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 1/16) zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m
, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie zmiany etapu 2A: - zmiany włączenia ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Kosmonautów z Aleją Stabłowicką, - zmiany w zakresie oświetlenia drogowego. Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach nr 45/5 i nr 45/6, AM-33, obr. Stabłowice, miasto Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2016.OP z dnia 15 listopada 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 listopada 2016 r. FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O., działających przez pełnomocnika Panią Irenę Marówkę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x Dn450 od sieci ciepłowniczej 2x Dn700 przy Ps-27/18/5 w rejonie ul.  Świeradowskiej do ul. Terenowej we Wrocławiu - etap I, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 349 relacji Sw. Katarzyna - Wrocław Kuźniki w km 7.625, w obrębie działek nr 1/1, 2/2 AM-3, obręb 0026 Wojszyce, gm. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2016.AD z dnia 14 listopada 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 25/16 z dnia 14 listopada 2016 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Panią Sylwię Kalistę na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu w ciągu ul. Hubskiej (droga klasy Z) oraz rozbudowie ul. Glinianej (droga gminna Nr G10582ID, klasy Z), w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnei we Wrocławiu - Etap I; odcinek od km 0+130 do km 0+639,44”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2016.GM2 z dnia 14 listopada 2016 roku zawiadamiające o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego decyzją ostateczną Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-23/16 z dnia 31.08.2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie stacji redukcyjnej Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.74.2016.WJ z dnia 14 listopada 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Stanisława Sijka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego wiaduktu, przebudowie starego wiaduktu i budowie odcinka nowej drogi wraz z ciągiem pieszo jezdnym na dz. nr 234/6, obręb Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2016.JT z dnia 10 listopada 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/16 z dnia 10 listopada 2016 r., udzielił pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, występującemu przez pełnomocnika Panią Lilę Mikłaszewicz, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i rzeki Cicha Woda, na terenie gminy Prochowice, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Kwiaikowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2016.GM2 z dnia 10 listopada 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 07.11.2016 r. złożony przez firmę ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Paska LEVEL PROJEKL z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej średniego napięcia do Zk na terenie działki nr 16/4 ul. Strzegomska we Wrocławiu - zasilanie budynku biurowousługowego „Milenium Tower”, lokalizowanej na terenie działek: nr 8 AM-2, nr 2/2 AM-3 obręb 0028 Grabiszyn, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2016.MŚ z dnia 9 listopada 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 24/16 z dnia 9 listopada 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruba na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa 1 przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 345”, w ramach zadania: „Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW nr 345 w km 0,694 w miejscowości Wilczków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2015.AK z dnia 8 listopada 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Pana Wiesława Bartczaka oraz Pana Grzegorza Wciórkę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV". Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek: nr 2 AM-30, nr 32 AM-33, nr 33 AM-35, nr 43/10 AM-23 obręb Pracze Odrzańskie, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2016.AD z dnia 4 listopada 2016 roku zaawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 23/16 z dnia 4 listopada 2016 r. udzielił zezwolenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław - na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: „Budowie chodnika w miejscowości Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od posesji nr 39 do posesji nr 2)” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2016.GM2 z dnia 2 listopada 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski - Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek z dnia 10 października 2016 roku (data wpływu 11.10.2016 roku) uzupełniony dnia 27.10.2016 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez  ełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.398.2016.EB2 z dnia 2 listopada 2016 roku zawiadamiające o wydanej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Miękinia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 363 AM-1, obręb Wilkszyn, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2013 r. nr I-Pg-17/13, znak: IF-PP.747.34.2013-GM2, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.69.2016.WJ z dnia 31 października 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Warszawy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy peronu na przystanku osobowym Wrocław - Grabiszyn w km 3,333-3,533 na linii kolejowej nr 274 Wrocław- Zgorzelec, na dz. nr 2/6, AM-21, obręb Grabiszyn we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.99.2016.WW z dnia 28 października 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 28 października 2016 r., Nr I—K/Z/—114/16, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -
Gmina Miłkowice pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przekroczenia kanalizacją tłoczną linii kolejowej nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinekw km 70,930 oraz linii kolejowej nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 9,547 w miejscowości Gniewomirowice - Jezierzany, przewidzianej do realizacji na dz. nr 111/1, AM-1, obręb 0007 Jezierzany, nr 55/4, AM-1, obręb 0007 Jezierzany, obszar kolejowy, teren zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2016.WJ z dnia 26 października 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Tomasza Szynkowskiego działającego z upoważnienia Parku Wiatrowego Gaworzyce Sp. z o. o. z Warszawy wszczęte zostało postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi na działce nr 61, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Żukowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.236.2016.MŚ z dnia 20 października 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 20 października 2016 r., Nr I-D-224/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gminy
Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 384 (działki nr 115/2, AM-6, nr 350, AM-6) z drogą powiatową Nr 3006D (działka nr 298, AM-6) oraz drogą gminną 117927D (działki nr 340, AM-6, nr 341, AM-6) w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2016.JT z dnia 19 października 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarkiwe Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Macieja Rudnickiego,
z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycjizakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego nai przebudowie jazu Rędzin, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:jazu Rędzin,w zakres przedsięwzięcia pn.:WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGOZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄPRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2016.JT z dnia 18 października 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, występującego przez pełnomocnika Pana Roberta Lewandowskiego, złożony w dniu 8 września 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia drogowego oraz kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.534.2016.WM1 z dnia 18 października 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Tadeusza Podborączyńskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2016.GM2 z dnia 18 października 2016 roku zawiadamiające, że  na wniosek z dnia z dnia 02.09.2016 r. (data wpływu 07.09.2016 r.) Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działający przez pełnomocnika Pana Tomasza  Marceluka - JANURA Projektowanie i Realizacja inwestycji Elektroenergetycznych Janura Wiesław w Masłowie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-56/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: Modernizacja dwutorowej linii 20 kV L= 714, L= 723 - wymiana linii
napowietrznych na kablowe w miejscowości Jerzmanice Zdrój, lokalizowanej na terenie działek: nr 375/4 AM-3, nr 347/2 AM-3 i nr 347/1 AM-3 obręb 0003 Jerzmanice Zdrój, gmina Złotoryja, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2016.GM2 z dnia 17 października 2016 roku zawiadamiające, że  na wniosek z dnia 08.09.2016 r. Tauron Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Krakowie, działający przez pełnomocnika Pana Marcina Dudka - Instalatorstwo Elektroenergetyczne i Techniczne ”ITEL” Marcin Dudek z siedzibą w Krotoszynie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-55/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej SN 20 kV oraz kanalizacji światłowodowej, Stacja sekcyjna - węzła Trzebnicko - Wężowice
w miejscowości Milicz, Wszewilki, Godnowa, Nowy Zamek, Jankowa, Trzebnicko Dolne, Trzebnicko Górne - przejście pod torami kolejowymi, lokalizowanych na terenie działki: nr 353 AM-6, obręb 0017 Wszewilki, gmina Milicz, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.162.2016.MŚ z dnia 14 października 2016 roku 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 14 października 2016 r., Nr I-D-217/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Wądroże Wielkie, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 345 przewidzianej do realizacji na działkach nr 55/8, AM-2, nr 55/4, AM-2, nr 55/6, AM-2, nr 244/4, AM-2, nr 244/6, AM-2, nr 244/7, AM-2, obr. 0004 Budziszów Wielki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2016.JT z dnia 14 października 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, Postanowieniem Nr 404/16 z dnia 14 października 2016 r. uzupełnił własną decyzję Nr 16/16 z dnia 9 września 2016 r., wydaną na rzecz Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału przeciwpowodziowego rzeki Strzegomki, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Wal Strzegomki - Kruków - budowa wału p.powodziowego gm. Żarów, co do rozstrzygnięcia. W punkcie II decyzji zatytułowanym „Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji”, na stronie 3, przed tabelą nr 2 uzupełniono o treść: Nieruchomości, które na mocy art. 9 pkt 8 lit. f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych będą podlegały ograniczeniu w korzystaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2016.EDT z dnia 13 października 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 13 października 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 19/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ramach zadania: „Budowa regulatora w m. Taczalin wraz z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2016.ES2 z dnia 11 października 2016 roku zawiadamiające, źe w dniu 11 października 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 22/16 zmienił własną decyzję Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2016.GM2 z dnia 11 października 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.09.2016 roku, uzupełniony dnia 07.10.2016 roku, złożony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza  Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Pawła Komorka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie akademika wojskowego (koszarowego - zamieszkania zbiorowego) na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojska Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2016.EDT z dnia 5 października 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania
w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka, złożony w dniu 26 września 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa regulatora na gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa na kierunek Wrocław w miejscowości Czeszów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki)
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2016.GM2 z dnia 4 października 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23.09.2016 r. (data wpływu 26.09.2016 roku) złożony przez Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu działający przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego - Firma „Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z dowiązaniem do linii średniego napięcia 20 kV oraz budowie obwodów niskiego napięcia 0,4 kV - obwodu X-1 z R-858-27 w Wilkanowie i X-3 z R-854-32 w Bystrzyce Kłodzkiej wraz z ich powiązaniem - przejście pod torami kolejowymi, lokalizowanej na terenie działki: nr 234/6 AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna, gmina Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2016.WJ z dnia 3 października 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Tomasza Płonki, działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Oława, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29.09.2016r. decyzja Nr I-P-54/16
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”, na działce nr 56/2, AM-92, obręb Oława w Oławie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2016.JT z dnia 30 września 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, występującego przez
pełnomocnika Panią Lilę Mikłaszewicz, z dnia 1 września 2016 r. (data wpływu: 2 września 2016 r.), skorygowany w dniu 29 września 2016 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na terenie gminy Prochowice, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa walów p/pow., gm. Prochowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2016.GM2 z dnia 28 września 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-48/16 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku bazy zabiegowej z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturą techniczną. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie działki nr 320/1 AM-10 obręb nr 0002 Stary Zdrój, m. Lądek Zdrój, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej, wszczętego na wniosek z dnia 02.04.2016 roku (data wpływu 11.04.2016 r.), uzupełniony dnia 24.06.2016 roku 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego z/s w Lądku Zdroju.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.236.2016.MŚ z dnia 28 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gminy Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Cabałę, złożony w dnia 20 września 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn:. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 384 (działki nr 115/2, AM-6, nr 350, AM-6) z drogą powiatową Nr 3006D (działka nr 298, AM-6) oraz drogą gminną 117927D (działki nr 340, AM-6, nr 341, AM-6) w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.202.2016.MŚ z dnia 27 września 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 27 września 2016 r., Nr I-D-204/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Województwo Dolnośląskie wykonujące swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 58-425 Wrocław, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej na terenie działki nr 581/4, obr. Miękinia, km 5+783,80 - 5+787,80”, w ramach zadania: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D — odcinek II - km 5+783,80 - 5+787,80”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2016.EDT z dnia 26 września 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 26 września 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, (upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 18/16, zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa dwukierunkowego regulatora na gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2016.JT/AK z dnia 26 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Dawida Sieniucia oraz Pana Jarosława Kukułę złożony w dniu 24 sierpnia 2016 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 17/16 z dnia 26 września 2016 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii dwutorowej 400 kV od stacji Czarna do stacji Polkowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2016.GM2 z dnia 26 września 2016 roku zawiadamiające, że - na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Wałbrzychu, działające przez pełnomocnika Pana Andrzeja Skałkę - IMAR Pracownia Projektowa z siedzibą w Chodzieży, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-53/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wc nastawni dysponującej zlokalizowanej w budynku dworca PKP Duszniki-Zdrój do projektowanej
oczyszczalni „Gama” z drenażem rozsączającym do 2 RLM”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2016.AD z dnia 22 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, reprezentowanego przez Pana Pawła Rychela, działającego przez pełnomocnika Panią Sylwię Kalistę, złożony w dniu 14 lipca 2016 r., skorygowany oraz uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 września 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu w ciągu ul. Hubskiej (droga klasy Z) oraz rozbudowie ul. Glinianej (droga gminna Nr G10582ID, klasy Z), w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu - Etap I; odcinek od km 0+130 km do km 0+639,44”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB. 7840.5.168.2016.MN z dnia 22 września 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 września 2016 r., Nr I-D-202/16, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Powiat
Kłodzki wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, zatwierdzającej projektu budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: „Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 387 z drogą powiatową Nr 3333D w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (dz. nr 150/3, AM-1, obręb Karlów) realizowaną w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3333D Granica Państwa - Ostra Góra - Karłów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.172.2016.MN z dnia 21 września 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 21 września 2016 r., Nr I-D-201/16, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Województwo Dolnośląskie wykonujące swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 58-425 Wrocław, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa mostu drogowego nad rzeką Oławą zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 67+005 w miejscowości Jaczkowice (dz. nr 131/2, nr 132/1, nr 254, AM-1, obręb Jaczkowice, nr 548/3, AM-1, obręb Godzikowice)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2016.AK z dnia 21 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 12 lipca 2016 r. (data wpływu: 12.07.2016 r.), uzupełniony dnia 26.07.2016 r. i 05.08.2016 r., Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., działającego
przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Budzyń Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybytek, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-51/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa rurociągu 0 400mm o długości 392m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2016.WJ z dnia 21 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Adama Dożdżala działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Oława, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19 września 2016 r. decyzja Nr IP-
52/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Spacerowej do ulicy Kilińskiego w Oławie, na działkach nr 5, 7/1 i 6/1, AM-90, obręb Oława, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2016.JT z dnia 19 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gmina Wrocław reprezentowana osobą Prezydenta Wrocławia, będącego zarządcą drogi krajowej nr 94, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Doroty Wolińskiej Janosz - złożony dnia 26 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 5 marca 2010 r., Nr 4/10, zmienionej decyzjami tut. Organu z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr I-D-454/12, z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 9/13, z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 10/14, oraz z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 1/16 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stablowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2016.WJ z dnia 16 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Fita działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Oleśnica wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od. ul. Wielskiej do ul. Dąbrowskiego na dz. nr 2, AM 65, obręb Lucień i dz. nr 97/6, AM 61, obręb Oleśnica w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2016.EDT z dnia 16 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania
w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, złożony w dniu 5 września 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 14 września 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji redukcyjnej Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa
dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2016.MŚ z dnia 15 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruba, złożony w dniu 26 lipca 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 16 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 345” w ramach zadania: „Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW nr 345 w km 0,694 w miejscowości Wilczków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2016.GM2 z dnia 14 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 09.06.2016 roku (data wpływu 14.06.2016 roku) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Borka - Spółka inwestycyjno-Budowlana „BIODOM” z siedzibą w Dzierżoniowie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-43/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa gazociągu średniego ciśnienia de 160 mm SDR 17,6 PE100 od wpięcia do projektowanego gazociągu średniego ciśnienia De 315 SDR 17,6 PE100 (objętego odrębnym opracowaniem) do stacji II st. przy ul. Niklowej w Legnicy, lokalizowanego na terenie działki nr 422/2 AM- 6 obręb 0013 Wrocławskie Przedmieście, m. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.194.2013.RP4 z dnia 14 września 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 14 września 2016 roku, na podstawie art. 9y ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Stefana Roćko, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, obręb Borzęcin, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 270/1 o pow. 0,0068 ha - w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-1/11 z dnia 3 lutego 2011 roku (znak: IF.III.5340-9/10-7) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji: „Przebudowa (modernizacja) szlaku kolejowego Skokowa- Żmigród (km 38,200 - 46,400) na linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań, do warunków technicznych V= 160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś- 221 kN” która stała się ostateczna z dniem 29 marca 2011 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2013.RP4 z dnia 14 września 2016 roku zawiadamiające, Ze w dniu 14 września 2016 roku, na podstawie art. 9y ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Jana Miklaszewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, obręb Borzęcin, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 275/1 o pow. 0,0346 ha - w związku z decyzją Wojewody  Dolnośląskiego Nr I-Pk-1/11 z dnia 3 lutego 2011 roku (znak: IF.III.5340-9/10-7) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji: „Przebudowa (modernizacja) szlaku kolejowego Skokowa- Żmigród (km 38,200 - 46,400) na linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań, do warunków technicznych V= 160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś- 221 kN” która stała się ostateczna z dniem 29 marca 2011 r.

Obwieszczenie Wojewody DolnoSlAskiego IF-PP.746.59.2016.GM2 z dnia 13 września 2016 roku  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.09.2016 r. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działający przez pełnomocnika Pana Marcina Dudka - Instalatorstwo Elektroenergetyczne i Techniczne ”ITEL” Marcin Dudek z siedzibą w Krotoszynie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej SN 20 kV oraz kanalizacji światłowodowej, Stacja sekcyjna - węzła Trzebnicko - Wężowice w miejscowości Milicz, Wszewilki, Godnowa, Nowy Zamek, Jankowa, Trzebnicko Dolne, Trzebnicko Górne - przejście pod torami kolejowymi, lokalizowanej na terenie działki: nr 353 AM-6, obręb 0017 Wszewilki, gmina Milicz, znajdującej się na liście
terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.430.2016.WM1 z dnia 13 września 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 13 września 2016 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Heleny Bieleckiej-Mazurek i Witolda Mazurka z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 47/2, AM-21, o po w. 0,1492 ha, obręb Psie Pole oraz na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej zwykłej ustanowionej na ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2016.JT z dnia 12 września 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/16 z dnia 12 września 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Miasta Wałbrzycha - występującemu przez pełnomocnika Pana
Grzegorza Lewowskiego na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej (droga krajowa nr 35, klasy GP) i ul. Piastów Śląskich (droga gminna, klasy D) w Wałbrzychu. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2016.JT z dnia 9 września 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/16 z dnia 9 września 2016 r., udzielił pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, występującemu przez pełnomocnika Pana Bolesława Walickiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału przeciwpowodziowego rzeki Strzegomki, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Wał Strzegomki - Kruków - budowa wału p.powodziowego gm. Żarów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2016.GM2 z dnia 9 września 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 02.09.2016 r. (data wpływu 07.09.2016 r.) Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działający przez pełnomocnika Pana Tomasza Marceluka — JANURA Projektowanie i Realizacja inwestycji Elektroenergetycznych Janura Wiesław w Masłowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Modernizacji dwutorowej linii 20 kV L= 714, L= 723 - wymiana linii napowietrznych na kablowe w miejscowości Jerzmanice Zdrój, lokalizowanej na terenie działek: nr 375/4 AM-3, nr 347/2 AM-3 i nr 347/1 AM-3 obręb 0003 Jerzmanice Zdrój, gmina Złotoryja, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej
w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2016.OP z dnia 9 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 7 lipca 2016 r. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Małek, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-50/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: Budowa linii kablowej SN 20kV nr L-812 - przejście pod torami kolejowymi. Inwestycja lokalizowana na działce nr 707/2 obręb 0016 Huta, gmina Głogów, znajdującej się
na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR, poz. 25 z późn. zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2016.WJ z dnia 9 września 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Rydza, działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 29.08.2016r. decyzja Nr I-P-46/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rurociągu magistralnego wody na działce nr 24, AM-3, obręb Gądów Mały, miasto Wrocław, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2016.GM2 z dnia 8 września 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 8 sierpnia 2016 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu,
działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka - Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach wydał decyzję nr I-Pg-49/16 z dnia 16.09.2016 roku zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pg-22/16 z dnia 14.07.2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa regulatora na gazociągu DN5()OMOP8,4MPa na kierunek Wrocław w miejscowości Czeszów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, lokalizowanego na terenie działek nr 71/4, 71/5 (objętej podziałem), 223 AM-1, obręb 0022 Złotów, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.535.2015.JCH z dnia 8 września 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 2 września 2016 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 11 a ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Zbigniewa Wiatrowskiego (udział 18/72 ), Czesławy Wiatrowskiej (udział 9/72), Janusza Wiatrowskiego (udział 9/72), Stanisławy Wiatrowskiej (udział 9/72), Adama Wiatrowskiego (udział 7/72), Heleny Osiewały (udział 1/72), Anny Mościckiej (udział 1/72) oraz spadkobierców po zmarłym Franciszku Wiatrowskim (udział 18/72), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Dobromierz, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 637/1 o pow. 1,1824 ha, AM-1, obręb 0009 Kłaczyna, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., (znak: IF.AB.7820.24.2013.ES2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00”, która stała się ostateczna z dniem 20 maja 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2016.GM2 z dnia 7 września 2016 roku zawiadamiające, że  na wniosek z dnia 19.07.2016 r. Tauron Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, działający przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Świerk - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektrycznych w Złotoryi, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-49/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa linii kablowej SN 20 kV - przejście pod torami kolejowymi dla zadania pn.: Modernizacja sieci 20 kV, jako
dowiązanie linii 20 kV L=745 w m. Wilczyce z linią 20 kV L=245 w m. Krotoszyce gmina Krotoszyce, lokalizowanej na terenie działek: nr 61 AM-1 obręb 0016 Wilczyce i nr 4 AM-1 obręb 0010 Krotoszyce, gmina Krotoszyce, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2016.GM2 z dnia 5 września 2016 roku zawiadamiające, że  na wniosek 13.05.2016 roku (data wpływu 16.05.2016 r.), uzupełniony dnia 04.07.2016 roku, złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza - Firma FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-47/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2016.EDT z dnia 2 września 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 2 września 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337  Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 14/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa regulatora w m. Taczalin wraz z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 119/3[KW LE1L/00089459/5], nr 119/1[KW LE1L/00017776/8], AM-1, obręb 0015, Taczalin, jednostka ewidencyjna 020905 2, Legnickie Pole)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.818.2015.MS z dnia 2 września 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 30 sierpnia 2016 r., na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która dotychczas stanowiła własność zmarłego Mikołaja Jaworskiego, położonej we Wrocławiu, gmina Wrocław, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11/1, AM-6, o pow. 0,0221 ha, obręb Swiniary.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2016.WJ z dnia 1 września 2016 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 1 września 2016r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pk-24/16 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: „Kompleksowa elektryfikacja linii kolejowej
nr 278 relacji Węgliniec-Zgorzelec w km 0,386 - 27,130 i fragmentu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław-Zgorzelec w km 202,034 - 202,455 oraz budowa nowej infrastruktury układu zasilania dla nowej sieci trakcyjnej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2016.GM2 z dnia 31 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-23/16 z dnia 31.08.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji redukcyjnej Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2016.ES2 z dnia 26 sierpnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Zastępcę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 11 lipca 2016 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2016.WJ z dnia 26 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Dyrektora Biura Logistyki ABW Krzysztofa Wacławka działającego z upoważnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku we Wrocławiu, ul. Druckiego-Lubeckiego 2, na działce nr 26, Obręb Stare Miasto, we Wrocławiu, w granicach terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2016.JT/AK z dnia 25 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek złożony w dniu 24 sierpnia 2016 r., przez Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna, działającego
przez pełnomocnika Pana Dawida Sieniucia oraz Pana Jarosława Kukułę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii dwutorowej 400 kV od stacji Czarna do stacji Polkowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2015.AD z dnia 24 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. udzielił zezwolenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław - na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 342 w ramach
zadania nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2016.EDT z dnia 22 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Grzesiaka, złożony w dniu 11 sierpnia 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 sierpnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ramach zadania: „Budowa regulatora w m. Taczalin wraz z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2016.AK z dnia 22 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu: 15.06.2016 r.), uzupełniony dnia 05.07.2016 r., PKP Cargo S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Michała Szulca,  Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-45/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Zabudowa dwóch wiat do przechowywania zestawów kołowych oraz zderzaków w PUT Legnica”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 137/17 AM-2, obręb Kartuzy 0011, miasto Legnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2016.GM2 z dnia 19 sierpnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 sierpnia 2016 roku, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka - Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pg-22/16 z dnia 14.07.2016 Roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie regulatora na gazociągu DN500MOP8,4MPa na kierunek Wrocław w miejscowości Czeszów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.686.2015.MS z dnia 18 sirepnia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 17 sierpnia 2016 r., na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
która dotychczas stanowiła współwłasność Wojciecha Gruszki, Marzeny Kruczkowskiej, Artura Jabłońskiego, Malwiny Olszewskiej, Małgorzaty Olszewskiej oraz zmarłego Macieja Olszewskiego, położonej we Wrocławiu, gmina Wrocław, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 9/5, 10/3, 10/5; AM-3, o pow. łącznej 0,0534 ha, obręb Świniary.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2016.EDT z dnia 11 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania
w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka, złożony w dniu 2 sierpnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa dwukierunkowego regulatora na gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2016.WJ z dnia 10 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Łukasza Sokoła, działającego z upoważnienia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78 została
wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 10.08.2016r. decyzja Nr I-P-44/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku nr 2 Wojskowego Szpitala Klinicznego oraz budowy łącznika komunikacyjnego między skrzydłami budynku dla potrzeb Stacji Terenowej WCKiK SPZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, na działce nr 1/2, AM-12, Obręb Gaj, w granicach terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2016.GM2 z dnia 10 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 03.06.2016 roku, złożony przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Marka Borkowskiego - Firma EURO PROJEKT we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 42/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej 2x273/400mm po nowej trasie pod torami kolejowymi w rej. Al. Jana III
Sobieskiego
w ramach zadania inwestycyjnego Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla zasilania w ciepło terenów w rejonie ul. Bora-Komorowskiego we Wrocławiu, lokalizowanej na terenie działki nr 1/2 AM-8, obręb 0059 Psie Pole, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MłiR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2016.AK  z dnia 9 sierpnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Budzyń Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa rurociągu 0 400mm o długości 392m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2016.MMJ z dnia 8 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-485/16 z dnia 8 sierpnia 2016r. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2016r. Nr 370/2016 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Ludwika Hirszfelda w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2016.ES2 z dnia 8 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła Rychela, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej: od km 0+000,00 do km 2+478,17”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2016.GM2 z dnia 8 sirepnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Wałbrzychu, działające przez pełnomocnika Pana Andrzeja Skałkę - IMAR Pracownia
Projektowa z siedzibą w Chodzieży, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn: odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wc nastawni dysponującej zlokalizowanej w budynku dworca PKP Duszniki-Zdrój do projektowanej oczyszczalni „Gama” z drenażem rozsączającym do 2 RLM”. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 64 AM-4, obręb 0001 Centrum, m. Duszniki-Zdrój, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2016.WJ z dnia 8 sierpnia 2016 roku zawiadamiające, że że na wniosek Marka Masłowskiego działającego z upoważnienia Gminy Miłkowice została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2.08.2016r. decyzja Nr I-P-41/16
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej tranzytowej LIPCE-JAKUSZÓW na działce nr 111/3 i 62/12, obręb 0007 Jezierzany, gm. Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2016.GM2  z dnia 4 sierpnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 1 sierpnia 2016 roku złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka - TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie stacji redukcyjnej Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2016.GM2 z dnia 3 sierpnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.07.2016 r. Tauron Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, działający przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Świerk - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektrycznych w Złotoryi, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 20 kV - przejście pod torami kolejowymi dla zadania pn.:
Modernizacja sieci 20 kV, jako dowiązanie linii 20 kV L=745 w m. Wilczyce z linią 20 kV L=245 w m. Krotoszyce gmina Krotoszyce, lokalizowanej na terenie działek: nr 61 AM-1 obręb 0016 Wilczyce i nr 4 AM-1 obręb 0010 Krotoszyce, gmina Krotoszyce, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2016.MN z dnia 29 lipca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/16 z dnia 29 lipca 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy
pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Przebudowa mostu przez rzekę Kaczawę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 73+891 w miejscowości Złotoryja wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 328 na dojazdach”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2016.EDT z dnia 29 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania w imieniu
i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Grzesiaka, złożony w dniu 18 lipca 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 27 lipca 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa regulatora w m. Taczalin wraz z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice -Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 119/3[KW LE1L/00089459/5], nr 19/1 [KW LE1L/00017776/8], AM-1, obręb 0015, Taczalin, jednostka ewidencyjna 020905 2, Legnickie Pole)”. Obszar oddziaływania inwestycji, z uwagi na zasięg stref eksploatacyjnych, obejmuje ponadto działki nr 19/4, nr 120, AM-1, obręb 0015, Taczalin, jednostka ewidencyjna 020905_2, Legnickie Pole.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.137.2015.OP z dnia 28 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 16 czerwca 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-40/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej.
OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 136/1 obręb Długopole-Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2016.GM2 z dnia 28 lipca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-39/16 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: utworzenie
strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) przy Bazie Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS), lokalizowanej na terenie działki nr 1/37 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej, wszczętego na wniosek z dnia 19.05.2016 roku złożony przez P. Roberta Gałązkowskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2016.OP z dnia 25 lipca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 7 lipca 2016 r. (uzupełniony dnia 21 lipca 2016 r.) TAURON Dystrybucja S.A., działających przez pełnomocnika Pana Przemysława Małek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 20 kV nr L-812 - przejścia pod torami kolejowymi, w obrębie działki nr 707/2, obręb 0016 Huta, gm. Głogów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2016.WJ z dnia 21 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Adama Drożdżala działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Oława wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Spacerowej do ulicy Kilińskiego w Oławie na działkach nr 5, 7/1 i 6/1, AM-90, obręb Oława, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2016.WJ z dnia 20 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Tomasza Płonka działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Oława wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu samochodów osobowych, przystanku autobusowego, wiat parkingowych dla rowerów, wiat przystankowych, ścieżki rowerowej, chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i systemu monitoringu w ramach zadania „Budowa parkingu w systemie Parkuj i Jedź”, na działce nr 56/2, AM-92, obręb Oława w Oławie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2016.WJ z dnia 20 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Agnieszki Kosik-Wolny działającej z upoważnienia Gminy Żmigród została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 20.07.2016r. decyzja Nr I-P-38/16 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Centrum Przesiadkowego PARK & RIDE przy stacji PKP w Żmigrodzie na działce nr 1/4, AM-11, Obręb Żmigród, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2016.WJ z dnia 19 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Waldemara Szymańskiego w dniu 15 lipca 2016r. została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr I-P-37/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy rurociągu ścieków PE 90, na działce nr 150/9, AM-1, obręb Żórawina, gm. Żórawina, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.106.2016.MŚ z dnia 19 lipca 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 19 lipca 2016 r., Nr I-D-154/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Świdnica,
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w zakresie przejścia siecią pod drogą wojewódzką nr 35, przewidzianą do realizacji na działce nr 1002/5, AM-1, obr. Mokrzeszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2016.JT z dnia 18 lipca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Miasta Wałbrzycha - występującego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony
w dniu 15 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej (droga krajowa nr 35, klasy GP) i ul. Piastów Śląskich (droga gminna, klasy D) w Wałbrzychu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2016.GM2 z dnia 18 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 13.05.2016 roku (data wpływu 16.05.2016 r.), uzupełniony dnia 04.07.2016 roku, złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza - Firma FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.694.2014.WM1 z dnia 18 lipca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 13 lipca 2016 roku, na podstawie art. 9y ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz
spadkobierców Jana Burego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Wrocławia, obręb Swiniary, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/1 o pow. 0,0312 ha - w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-4/11 z dnia 11 maja 2011 r., (znak: IF.III.5340-13/10-14) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań w granicach miasta Wrocławia (km 1,700 - 15,120) do warunków technicznych V = 160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś -221 kN”, która stała się ostateczna z dniem 23 maja 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.588.2013.PK4 z dnia 18 lipca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 13 lipca 2016 roku, na podstawie art. 9y ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz
spadkobierców Andrzeja Gawła, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, obręb Korzeńsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 235/1 o pow. 0,0177 ha, nr 388/1 o pow. 0,0432 ha, nr 423/1 o pow. 0,0438 ha - w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-1/10 z dnia 8 lutego 2010 roku (znak: IF.III.5340-1/09-5) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji: Przebudowa (modernizacja) stacji kolejowej Żmigród (km 46,400-48,540) i szlaku kolejowego żmigród - granica województwa dolnośląskiego(48,540- 59,697)na linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań do warunków technicznych V=160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś - 221 kN, która stała się ostateczna z dniem 22 września 2010 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2016.WJ z dnia 18 lipca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Rydza działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rurociągu magistralnego wody na działce nr 24, AM-3, obręb Gądów Mały, miasto Wrocław, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.16.2016.GM2 z dnia 14 lipca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-22/16 z dnia 14.07.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa regulatora na gazociągu DN500MOP8,4MPa na kierunek Wrocław w miejscowości Czeszów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2016.GM2 z dnia 14 lipca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-21/16 z dnia 14.07.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa dwukierunkowego regulatora na gazociągu DN500MOP8,4MPa na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.5.118.2016.MŚ z dnia 14 lipca 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 14 lipca 2016 r., Nr I-D-151/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Bolków,
Rynek 1, 59-420 Bolków, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej D200PVC w pasie drogowym drogi krajowej nr 5, przewidzianej do realizacji na działce nr 135, AM-2, obr. 0009 Sady Dolne”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2016.MN z dnia 13 lipca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 17/16 z dnia 13 lipca 2016 r. odmówił Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Panią Monikę Kubicz - Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami 1 Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbiórce starego i budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej Nr 35 w km 11+566 w miejscowości Unisław Śląski nazwanego przez Inwestora „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej Nr 35 w miejscowości Unisław Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2016.AK z dnia 8 lipca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PKP Cargo S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Michała Szulca, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Zabudowa dwóch wiat do przechowywania zestawów kołowych oraz zderzaków w PUT Legnica”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 137/17 AM-2, obręb Kartuzy 0011, miasto Legnica, znajdującej się na liście terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2016.GM2 z dnia 4 lipca 2016 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 27.04.2016 r. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Marceluka, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-36/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa linii kablowych SN celem zasilenia budynków usługowo - biurowych A i B przy PI. Jana Pawła II oraz budowie kanalizacji teletechnicznej, lokalizowanych na terenie działek: nr 4/1 AM-18 obręb 0001 Stare Miasto i nr 1 AM-43 obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.32.2016.GM2 z dnia 4 lipca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 19.04.2016 roku (data wpływu 25.04.2016 roku) złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez  pełnomocnika Pana Ryszarda Łopusiewicza - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS” po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał decyzję Nr I-P-35/16 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-2/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na: przebudowie budynku internatowego na koszarowy ze zmianą sposobu użytkowania - budynek nr 9/2836 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - dz. nr 4/33, AM-8, obręb Różanka, m. Wrocław w granicach terenu zamkniętego Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2014.GM2 z dnia 4 lipca 2016 roku zawiadamiające,że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku, znak:
IF-PP.747.14.2014.GM2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, w Świnoujściu, polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski wydał dnia 4 lipca 2016 roku decyzję Nr I-Pg- 20/16.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2016.GM2 z dnia 29 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 09.06.2016 roku (data wpływu 14.06.2016 roku) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Borka - Spółka inwestycyjno-Budowlana „BIODOM” z siedzibą w Dzierżoniowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 160 mm SDR 17,6 PE100 od wpięcia do projektowanego gazociągu średniego ciśnienia De 315 SDR 17,6 PE100 (objętego odrębnym opracowaniem) do stacji II st. przy ul. Niklowej w Legnicy, lokalizowanego na terenie działki nr 422/2 AM- 6 obręb 0013 Wrocławskie Przedmieście, m. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.180.2015.AK z dnia 29 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-29/16 umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu
radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu i wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie na działce nr 1008, AM-1, obręb Kraszowice, gm. Świdnica, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2016.GM2 z dnia 28 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 02.04.2016 roku (data wpływu 11.04.2016 r.), uzupełniony dnia 24.06.2016 rokui 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego z/s w Lądku Zdroju, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku bazy zabiegowej z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie działki nr 320/1 AM-10 obręb nr 0002 Stary Zdrój, m. Lądek Zdrój, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.98.2013.PK4 z dnia 24 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 22 czerwca 2016 roku, na podstawie art. 9y ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Pawła Gruszeckiego i Marii Gruszeckiej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, obręb Garbce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 31/1 AM-1 o pow. 0,0542 ha - w związku z decyzją
Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pk-1/10 z dnia 8 lutego 2010 roku (znak: IF.III.5340-1/09-5) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji: Przebudowa (modernizacja) stacji kolejowej Żmigród (km 46,400-48,540) i szlaku kolejowego żmigródgranica
województwa dolnośląskiego(48,540-59,697)na linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań do warunków technicznych V=160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś — 221, która stała się ostateczna z dniem 22 września 2010 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2015.AD z dnia 24 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski przystąpił do ponownego rozpatrzenia wniosku Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Dobka złożonego w dniu 23 marca 2015 r., skorygowanego oraz uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 20 maja 2015 r., dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegające na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 342 w miejscowości Skokowa w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.430.2016.WM1 z dnia 24 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Heleny Bieleckiej-Mazurek i Witolda Mazurka, pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 47/2 AM-21 o pow. 0,1492 ha, obręb Psie Pole.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2016.MN z dnia 23 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Tomasza Zająca, złożony w dniu 21 kwietnia 2016 r. uzupełniony dnia 20 czerwca 2016 r. oraz skorygowany w dniu 23 czerwca 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa mostu przez rzekę Kaczawę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 73+891 w miejscowości Złotoryja wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 328 na dojazdach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2016.GM2 z dnia 23 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 03.06.2016 roku, złożony przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana Marka Borkowskiego - Firma EURO PROJEKT we Wrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa odcinków sieci ciepłowniczej osiedlowej 2x273/400mm po nowej trasie pod torami
kolejowymi w rejonie al. Jana III Sobieskiego. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/2 AM-8 obręb 0059 Psie Pole m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2016.EDT z dnia 22 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 22 czerwca 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/16, I. Zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu
Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.II. Zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja dendrologiczna” Wrocław, kwiecień 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2016.GM2 z dnia 22 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15 czerwca 2016 roku, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział
we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka - Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
dla inwestycji polegającej na budowie regulatora na gazociągu DN500MOP8,4MPa na kierunek Wrocław w miejscowości Czeszów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego If-PP.747.16.2016.GM2 z dnia 22 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15 czerwca 2016 roku, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział
we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Ptaka - Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
dla inwestycji polegającej na budowie dwukierunkowego regulatora na gazociągu DN500MOP8,4MPa na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2016.Wj z dnia 22 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 22 czerwca 2016r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-P-34/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanału tłocznego
przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowy odcinka sieci wodociągowej w dwóch niezależnych przeciskach pod torami kolejowymi na działce nr 1/2, AM-2, obręb 9- Bieńkowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2016.JT z dnia 22 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, występującego przez
pełnomocnika Pana Bolesława Walickiego, z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu: 14 czerwca 2016 r.) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału przeciwpowodziowego rzeki Strzegomki, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Wal Strzegomki - Kruków - budowa wału p.powodziowego gm. Żarów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2016.WJ z dnia 20 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Marka Krawczyka w dniu 20 czerwca 2016r. została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr I-P-33/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy sześciu linii kablowych 110 kV wraz z ciągiem kanalizacji wtórnej dla linii światłowodowej na działce nr 1/1, AM-16, obręb Stare Miasto, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.137.2015.OP z dnia 21 czerwca 2016 roku zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener
technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na działce nr 136/1 obręb Długopole-Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegaj ci linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2016.WJ z dnia 20 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jarosława Malinowskiego działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 20 czerwca 2016 r. decyzja Nr I-P-32/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze na działce nr 37, AM-2, obręb Cieplice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2011.JT2  z dnia 20 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, Postanowieniem Nr 237/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. sprostował oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 33/11 z dnia 4 listopada 2011 r., wydanej na rzecz Województwa Dolnośląskiego, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: „Domaszków-Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.74712.2016.GM2 z dnia 17 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-19/16 z dnia 17.06.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa Regulatora Gazu w Taczaliuie z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2016.EDT z dnia 16 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 16 czerwca 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej 1° Lubań Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 8/1 [KW JG1L/00024769/2], nr 6/3 [KW JG1L/00018708/2], nr 8/5 [KW JG1L/00018708/2], AM-10, obręb 0002, 2-Lubań, jednostka ewidencyjna 021001 1, Lubań-obszar miejski).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2016.WJ z dnia 15 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Łukasza Sokoła działającego z upoważnienia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy części budynku nr 2 Wojskowego Szpitala klinicznego wraz z rozbudową dla potrzeb Stacji Terenowej WCKiK SOZOZ we Wrocławiu, przy ul. Weigla 5, na działce nr 1/2, AM-12, Obręb Gaj, w granicy terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.28.2016.GM2 z dnia 15 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 31 marca 2016 r. (data wpływu 08.04.2016 r.) złożony przez PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Maniaka ELPROMM, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-30/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: przebudowa kablowej sieci zasilającej SN 20 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną nowego odbiorcy - myjnia wagonowa, hol, warsztat prądnic (PKP Intercity S.A.) we Wrocławiu lokalizowanych na terenie działki nr 4/135 AM-42, obręb 0022 Południe m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2016.GM2 z dnia 14 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 30.03.2016 roku (data wpływu 31.03.2016 roku) złożony przez Gminę Środa Śląska działającą przez pełnomocnika Panią Ewę Borecką - Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych INSTALPROJEKT z siedzibą w Legnicy, uzupełniony dnia 19.04.2016 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-28/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - przekroczenie
kanalizacją tłoczną linii kolejowych nr 275 relacji Muchobór - Gubinek i nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek nr 111/1, 55/4 obręb 0007 Jezierzany, gmina Miłkowice, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2016.AK z dnia 13 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-18/16 z dnia 13.06.2016 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii dwutorowej 400 kV od stacji Czarna do stacji Polkowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Czarna - Polkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2016.JT z dnia 13 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/16 z dnia 13 czerwca 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia - występującemu przez pełnomocnika Panią Grażynę
Wojewódzką, Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulicy Dyrekcyjnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 98 Etap 2 - odcinek od granicy między działkami nr 29 1 nr 31/13, AM-17, obr.  ołudnie a zjazdem na działkę nr 2/4, AM-18, obr. Południe.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.39.2015.MN z dnia 8 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 15/16 z dnia 8 czerwca 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Miejskiego Zarządu Dróg 1 Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 3 z drogą powiatową nr 2723 D nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania dróg - budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńslta w ciągu drogi krajowej Nr 3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2016.EDT z dnia 8 czerwca 2016 roku zawiadaamiające, że w dniu 8 czerwca 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 10/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjnopomiarowej Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jelenio w - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 490 [KW JG1S/00016677/7], AM-8, obręb 0002, Lwówek Śląski 2, jednostka ewidencyjna 021203 4, Lwówek Śląski - miasto). Obszar oddziaływania inwestycji, z uwagi na zasięg stref eksploatacyjnych, obejmuje ponadto działki nr 488/2, nr 487/2, nr 491, nr 495, nr 494/1, nr 494/2, nr 498, nr 499, nr 492, nr 489, nr 497/273, AM-8, obręb 0002, Lwówek Śląski 2, jednostka ewidencyjna 021203_4, Lwówek Śląski - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.515.2015.BK3 z dnia 8 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 12 ust. 4a, w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) Wojewoda Dolnośląski w dniu 8 czerwca 2016 r. wydał decyzję o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gminie Bolków, obręb Wolbromek 0015, AM-2, oznaczonych ewidencyjnie jako działki: nr 278/5 o pow. 0,0774 ha i nr 278/3 o pow. 1,0069 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2016.GM2 z dnia 8 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że  na wniosek z dnia 23.03.2016 roku, uzupełniony dnia 15.04.2016 roku, złożony przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz - Firma JAMP s.c. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-26/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa oświetlenia drogowego na potrzeby oświetlenia chodnika pod wiaduktem kolejowym PKP przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek nr 6/4 AM-2 1 .nr 14/4 AM-3 obręb Kłeczków, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2016.GM2 z dnia 7 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że  na wniosek z dnia 29.02.2016 roku złożony przez TAIJRON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, działający przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego - Firma „Projekt” Sp.
z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, przekazany wg kompetencji przez Urząd Miejski w Lubinie dnia 15.03.2016 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-25/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia do  egionalnego Centrum Zdrowia przy ul. Józefa Bema w Lubinie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.675.2015.MŻ z dnia 6 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 1 czerwca 2016 r., na podstawie art. 111 § 1 i § lb ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2016 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2016 r. orzekającej o odszkodowaniu z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Pań­stwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która dotychczas stanowiła własność zmarłego Andrzeja Kołaszewskiego, położonej na terenie Miasta Wro­cławia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 AM 3, o pow. 0,1001 ha, obręb Swojczyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.821.2013.DB3 z dnia 6 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 3 czerwca 2016 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 11 a ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 t.j.) została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Lubań, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 494/165 o pow. 0,0177 ha AM-2, obręb Pisarzowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2015.GM2 z dnia 3 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego ostatecznej decyzji Nr I-Pg-1/15 z dnia 13.01.2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy
gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicld) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2016.WJ z dnia 3 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Marka Masłowskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
sieci wodociągowej tranzytowej LIPCE-JAKUSZÓW na działce nr 111/3 i 62/12, obręb 0007 Jezierzany, gm. Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2016.EDT z dnia 3 czerwca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 3 czerwca 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na trenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 184/3 [KW JG1S/00030931/0], AM-3, obręb 0001, Gryfów Śląski 1, jednostka ewidencyjna 021201 4, Gryfów Śląski - miasto)”. Obszar oddziaływania inwestycji, z uwagi na zasięg stref eksploatacyjnych, obejmuje ponadto działki nr 184/4, nr 184/2, nr 184/1, nr 185, nr 170/2, nr 150/8, nr 150/10, nr 150/12, nr 150/13, AM-3, obręb 0001, Gryfów Śląski 1, jednostka ewidencyjna 021201_4, Gryfów Śląski - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2016.GM2 z dnia 2 czerwca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.05.2016 roku złożony przez P. Roberta Gałązkowskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: utworzeniu strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) przy Bazie Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS). Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/37 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.37.2016.WJ z dnia 31 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Agnieszki Kosik-Wolny działającej z upoważnienia Gminy Żmigród wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Centrum Przesiadkowego PARK & RIDE przy stacji PKP w Żmigrodzie na działce nr 1/4, AM-11, Obręb Żmigród, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2016.WJ z dnia 31 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Waldemara Szymańskiego działającego z upoważnienia Gminy Żórawina wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rurociągu tłocznego ścieków PE 90, na działce nr 150/9, AM-1, obręb Żórawina, gm. Żórawina, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2016.EDT z dnia 30 maja 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 30 maja 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Leśna w ramach budowy gazociągu Jelenio w - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na n/w nieruchomościach: - dz. nr 447/1 - powstała z podziału działki nr 447 [KW 10132], - dz. nr 447/2 - powstała z podziału działki nr 447 [KW 10132], - dz. nr 450 [KW JG1L/00035548/7], - dz. nr 3/25, [KW   1L/00027750/7], - dz. nr 452, [KW JG1L/00035548/7], - dz. nr 448, [KW brak], AM-1, obręb 0001, Leśna, jednostka ewidencyjna 021003 4,Leśna - obszar miejski. Obszar oddziaływania inwestycji, z uwagi na zasięg stref eksploatacyjnych, obejmuje ponadto działki nr 3/276, nr 426/7, AM-1, obręb 0001, Leśna, jednostka ewidencyjna 021003_4, Leśna - obszar miejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2016.GM2 z dnia 30 maja 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-21/16 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przystosowanie
lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonanie analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej, wszczętego na wniosek z dnia 24.03.2016 roku (data wpływu 30.03.2016 roku) Portu Lotniczego Wrocław S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Lewandowskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2016.GM2 z dnia 30 maja 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie Regulatora Gazu w Taczalinie z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin -
Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek z dnia 28.04.2016 roku (data wpływu 29.04.2016 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Grzesiaka Torpol Oil & Gas Sp. z o.o.z siedzibą w Złotlcowie, uzupełniony dnia 25.05.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2016.GM2 z dnia 30.05.2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 02.03.2016 roku (data wpływu 08.03.2016 roku), złożony przez P. Dariusza Kusia - Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A., uzupełniony dnia 25.03.2016 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-22/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM - 15 obręb nr 0046 Strachowice, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2016.WJ z dnia 30 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Bolesława Marciniszyna działającego z upoważnienia Gminy Świdnica, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 30 maja 2016 r. decyzja Nr I-P-23/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej Pszenno - na działce nr 22/8, obręb Pszenno, gm. Świdnica, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2015.MN z dnia 24 maja 2016 roku zwiadamiające, że na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Panią Monikę Kubicz - Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania
Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, złożony w dniu 29 marca 2016 r., skorygowany dnia 20 maja 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbiórce starego i budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej Nr 35 w km 11+566 w miejscowości Unisław Śląski nazwanego przez Inwestora „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej Nr 35 w miejscowości Unisław Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2016.WJ z dnia 24 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Andrzeja Stańkowskiego działającego w imieniu Gminy Miłkowice, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23.05.2016r. decyzja Nr I-P-20/16
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w km 68,969 (linia kolejowa nr 275) na działce nr 539, AM-2, obręb 0015 Ulesie i w km 7,608 (linia kolejowa nr 296) na działce nr 183, AM-1, obręb 0006 Jakuszów, gm. Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.10.2016.WJ z dnia 18 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Bartosza Poczty reprezentującego PKP PLK SA Warszawa została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13.05.2016r. decyzja Nr I-P-l9/16
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 126/9, obręb Glinica, gm. Jedlina-Zdrój, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2016.AK z dnia 18 maja 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu: 09.05.2016 r.), uzupełniony dnia 16 maja 2016 r. oraz skorygowany drogą mailową dnia 18 maja 2016 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Dawida Sieniuć oraz Pana Jarosława Kukułę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii dwutorowej 400 kV od
stacji Czarna do stacji Polkowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Czarna - Polkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2016.JT z dnia 13 maja 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 14/16 z dnia 13 maja 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia - występującemu przez pełnomocnika Panią Grażynę
Wojewódzką, Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Przebudowa ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 98 Etap 1 - odcinek od ul. Slężnej do granicy między działkami nr 29 i nr 31/13, AM-17, obr. Południe.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2016.WJ z dnia 11 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Macieja Dąbrowskiego działającego z upoważnienia Trakcji PRKil SA z Warszawy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanału tłocznego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowy odcinka sieci wodociągowej w dwóch niezależnych przeciskach pod torami kolejowymi na działce nr 1/2, AM-2, obręb 9-Bieńkowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2016.GM2 z dnia 18 maja 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27.04.2016 r. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Marceluka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN celem zasilenia budynków usługowo - biurowych A i B przy PI. Jana Pawia II oraz budowie kanalizacji teletechnicznej, lokalizowanych na terenie działek: nr 4/1 AM-18 obręb 0001 Stare Miasto i nr 1 AM-43 obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.3.2016.JT z dnia 10 maja 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 10 marca 2016 r., decyzją z dnia 10 maja 2016 r., Nr 7/16, zmienił własną decyzję z dnia 22 września 2014 r., Nr 23/14 udzielającą pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego), obiekty WWW nr 44.14, nr 44.13, nr 45.6, nr 44.12, nr 44.11, nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41.1, nr 41.2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2.2016.JT z dnia 10 maja 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 3 marca 2016 r., decyzją z dnia 10 maja 2016 r., Nr 6/16, zmienił własną decyzję z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 2/12 (zmienioną decyzjami tutejszego Organu z dnia 16 marca 2012 r., Nr 33/12 i z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 3/15) zezwalającą Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą:
ODKŁAD MAS ZIEMNYCH NA CELE PRZECIWPOWODZIOWE wchodzącej w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2016.GM2 z dnia 10 maja 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.04.2016 roku (data wpływu 25.04.2016 roku) P. Ryszarda Łopusiewicza Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, działającego w imieniu i na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-2/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na: przebudowie budynku internatowego nr 9/2836 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek koszarowy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach zadania 21261. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 4/33 AM- 8 obręb nr 0061 Różanka, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2016.JT z dnia 9 maja 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia - występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, Zastępcę Dyrektora
ds. Technicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, złożony w dniu 6 maja 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa ulicy Dyrekcyjnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 98
Etap 2 - odcinek od granicy między działkami nr 29 i nr 31/13, AM-17, obr. Południe a zjazdem na działkę nr 2/4, AM-18, obr. Południe.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2016.EDT z dnia 6 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu
i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, złożony w dniu 29 kwietnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej 1° Lubań Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 8/1, nr 6/3, nr 8/5, AM-10, obręb 0002, 2-Lubań, jednostka ewidencyjna 021001 1, Lubań-obszar miejski)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7840.2.7.2016.EDT z dnia 6 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu
i na rzecz Spółki -Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony w dniu 29 kwietnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2016.WJ z dnia 5 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Janusza Godynia reprezentującego Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu
5.05.2016r. decyzja Nr I-P -l8/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej sieci napowietrzno-kablowej na działce nr 171, AM-2, obręb Cieśle, gm. Oleśnica, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.137.2015.OP z dnia 5 maja 2016 roku zawiadamiające o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 czerwca 2015 r. (uzupełniony dnia 13 sierpnia 2015 r. oraz 21 kwietnia 2016 r.) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001220_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana
na działce nr 136/1 obręb Długopole-Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się a liście terenów kolejowych zamkniętych,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2016.WJ z dnia 5 maja 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Marka Krawczyka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
sześciu linii kablowych 110 kV wraz z ciągiem kanalizacji wtórnej dla linii światłowodowej na działce nr 1/1, AM-16, obręb Stare Miasto, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2016.GM2 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-17/16 z dnia 29.04.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno - pomiarowej Lubań Zawidowska w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2016.WJ z dnia 28 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jarosława Malinowskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze na działce nr 37, AM-2, obręb Cieplice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2016.GM2 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 14.03.2016 r. (data wpływu 15.03.2016 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Specylaka - Zakład Projektowania PROJEKT z siedzibą w Wałbrzychu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-17/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,4 MPa de 125 mm, lokalizowanego na terenie działki nr 326/13 AM- 19 obręb 0003 m. Nowa Ruda, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2016.ES2 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła Rychela, działającego za pośrednictwem
pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, złożony w dniu 8 marca 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 22 kwietnia 2016 r. i 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej: od km 0+000,00 do km 2+478,17”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.14.2016.WJ z dnia 25 kwietnia 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 25 kwietnia 2016r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-P-16/16 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przebudowy gazociągu średniego ciśnienia relacji Stanowice-Iwiny na działce nr 63/7 i 1010/15, AM-1, obręb Święta Katarzyna, gm. Siechnice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2015.MT z dnia 25 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu
za pośrednictwem pełnomocnika Pani Moniki Kubicz - Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 nazwanej przez Inwestora : „Przebudowa mostu nad ciekiem Psarski Potok w km 130 + 238 drogi krajowej nr 94 k/m Gać, gm. Oława”

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.22.2016.GM2 z dnia 25 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 23.03.2016 roku, uzupełniony dnia 15.04.2016 roku, złożony przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz - Firma JAMP s.c. z siedzibą we Wrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa oświetlenia drogowego na potrzeby oświetlenia chodnika pod wiaduktem kolejowym PKP przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek nr 6/4 AM-2 i nr 14/4 AM-3 obręb Kłeczków, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.28.2016.GM2 z dnia 21 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 31.03.2016 roku (data wpływu 08.04.2016 r.), złożony przez PKP Energetyka z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Maniaka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: przebudowa kablowej sieci zasilającej SN oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną
nowego odbiorcy - myjnia wagonów, hol, warsztat prądnic (PKP Intercity S.A.). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 4/135 AM-42, obręb 0022 Południe, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.26.2016.GM2 z dnia 21 kwietnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Miłkowice, działającej przez pełnomocnika Panią Ewę Borecką Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych INSTALPROJEKT z siedzibą w Legnicy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - przekroczenie kanalizacją tłoczną linii kolejowych nr 275 relacji Muchobór - Gubinek i nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek nr 111/1, 55/4 obręb 0007 Jezierzany, gmina Miłkowice, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2016.GM2 z dnia 20 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 10.02.2016 roku (data wpływu dnia 12.02.2016 roku), uzupełniony dnia 17.03.2016 roku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-15/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: Budowa Obiektu
Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002118_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię
zasilającą oraz ogrodzenie
.

Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego IF-PP.746.11.2016.GM2 z dnia 20 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 22.02.2016 roku (data wpływu 23.02.2016 roku), złożony przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, działający przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Zawadzkiego - Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-14/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szldarska Poręba - Jakuszyce w ramach zadania: Modernizacja linii
napowietrznej 20kV L-194 relacji PT-19412 Szldarska Poręba - PT-19407 Polana Jakuszycka (zamknięcie pętli L-194).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.69.2014.MŻ z dnia 20 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 15 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. l l a ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust.l, art. 22 i art. 23 ustawy z-dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2015.MT z dnia 19 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 12/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. udzielił zezwolenia na rzecz Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Bernarda Adamczaka, na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 319 w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Moszowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2016.EDT z dnia 19 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu
i na rzecz Spółki - Pani Grażyna Lipska Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Kosmalską, złożony w dniu 11 kwietnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na trenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 184/3, AM-3, obręb 0001, Gryfów Śląski 1, jednostka ewidencyjna 021201_4, Gryfów Śląski - miasto)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2016.EDT z dnia 19 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu
i na rzecz Spółki - Pani Grażyna Lipska Zastępca Dyrektora Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Kosmalską, złożony w dniu 11 kwietnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jelenio w - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na trenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 490 [KW JG1S/00016677/7], AM-8, obręb 0002, Lwówek Śląski 2, jednostka ewidencyjna 021203_4, Lwówek Śląski - miasto)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2016.WJ z dnia 18 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Mirosława Chrzanowskiego reprezentującego Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 18.04.2016r. decyzja Nr I-P-13/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku portierni, przebudowy strefy wejściowej i ogrodzenia oraz budowy nowych nawierzchni utwardzonych na działce nr 4/33, AM-8, obręb Różanka we Wrocławiu, w granicach terenów  zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2015.AD z dnia 14 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 166/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. sprostował oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 3/16 z dnia 4 lutego 2016 r., wydanej na rzecz Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Freja, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od km 37+646 do km 37+917 wraz z przebudową wiaduktu drogowego w km 37+776 w miejscowości Głogów”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2016.EDT z dnia 14 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu
i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony w dniu 6 kwietnia 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 14 kwietnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Leśna w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2016.GM2 z dnia 14 kwietnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.01.2016 roku (data wpływu 18.03.2016 r.), uzupełniony dnia 12.04.2016 roku, Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Grafa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie budynku nr 7/8658 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych w kompleksie wojskowym przy ul. Obornickiej we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek nr 4/14, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/31 AM- 8 obręb nr 0061 Różanka, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2016.GM2 z dnia 14 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 29.02.2016 roku, przekazany wg kompetencji przez Urząd Miejski w Lubinie dnia 15.03.2016 roku, złożony przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, działający przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego - Firma „Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa przyłącza elektroenergetycznego
średniego napięcia do Regionalnego Centrum Zdrowia przy ul. Józefa Bema w Lubinie
. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1223 AM-6, obręb 0003 m. Lubin, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2016.ES2 z dnia 11 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 10/16 zmienił własną decyzję Nr 5.2/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2016.JT z dnia 8 kwietnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia - występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, Zastępcę Dyrektora
ds. Technicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, złożony w dniu 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 98
Etap 1 - odcinek od ul. Ślężnej do granicy między działkami nr 29 i nr 31/13, AM-17, obr. Południe.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2016.GM2 z dnia 7 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-6/16 z dnia 07.04.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2016.GM2 z dnia 5 kwietnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno - pomiarowej Lubań Zawidowska w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek z dnia 24.03.2016 roku (data wpływu 30 marca 2016 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka Przedsiębiorstwo ALMAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2016.AD z dnia 4 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Waglewskiego, złożony dnia 19 stycznia 2016 r., uzupełniony w dniu 29 marca 2016 r. oraz w dniu 4 kwietnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa chodnika w miejscowości Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od posesji nr 39 do posesji nr 2)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoslaskiego IF-PP.746.25.2016.WJ z dnia 4 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Bolesława Marciniszyna wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
kanalizacji sanitarnej Pszenno - na działce nr 22/8, obręb Pszenno, gm. Świdnica, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.12.2016.GM2 z dnia 1 kwietnia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 02.03.2016 roku (data wpływu 08.03.2016 roku) uzupełniony dnia 25.03.2016 roku, złożony przez P. Dariusza Kuś - Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie
działki nr 1/129 AM - 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2016.JT z dnia 1 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w którego imieniu wystąpił pełnomocnik Pan Dariusz Figura, z dnia 11 lutego 2016 r. (data wpływu: 10 marca 2016 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2014 r., Nr 23/14, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego),obiekty WWW nr 44.14, nr 44.13, nr 45.6, nr 44.12, nr 44.11, nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41.1, nr 41.2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2016.JT z dnia 1 kwietnia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Macieja Rudnickiego, z dnia 15 lutego 2015 r. (data wpływu:
3 marca 2016 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 2/12 (zmienionej decyzjami tutejszego Organu z dnia 16 marca 2012 r., Nr 33/12 oraz z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 3/15), zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: ODKŁAD MAS ZIEMNYCH NA CELE PRZECIWPOWODZIOWE wchodzącej w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ
ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoslaskiego IF-PP.746.24.2016.GM2 z dnia 31 marca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24.03.2016 roku (data wpływu 30.03.2016 roku) Portu Lotniczego Wrocław S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Lewandowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przystosowaniu lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonaniu analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.675.2015.MŻ z dnia 31 marca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 30 marca 2016 r., na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
która dotychczas stanowiła własność zmarłego Andrzeja Kołaszewskiego, położonej na terenie Miasta Wrocławia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 AM 3, o po w. 0,1001 ha, obręb Swojczyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.366.2015.MŻ z dnia 31 marca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 30 marca 2016 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. l l a ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust.l, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja: I. o ustaleniu odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która dotychczas stanowiła własność zmarłego Andrzeja Kołaszewskiego, położonej na terenie miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 13/1 o pow. 0,0033 ha, AM-18, obręb Swojczyce, II. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Andrzeja Kołaszewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.38.2015.MT z dnia 30 marca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 30 marca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 9/16 zmienił własną decyzję Nr 5.4/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4: od km 58+974 do km 79+164 (79+172,03)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7820.2.2015.JT2 z dnia 30 marca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 134/16 z dnia 30 marca 2016 r. sprostował oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 16/15 z dnia 8 czerwca 2015 r., wydanej
na rzecz Prezydenta Miasta Wałbrzycha, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi, nazwanej przez Inwestora: Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 0+000,00 do km 1+772,00 przewidziana do wykonania na terenie miasta Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2015.ES2 z dnia 30 marca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 139/16 z dnia 30 marca 2016 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 5/16 z dnia 3 marca 2016
r., wydanej na rzecz Inwestora - Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła Rychela, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej: od km 2+478,17 do km 4+536,10.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2016.AK z dnia 29 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu: 27.01.2016 r., uzupełniony dnia: 11.02.2016 r., 18.02.2016 r. oraz 24.03.2016 r.) Rejonowego Zarządu Infrastruktury we
Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Leszka Idzika, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-ll/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa myjni sprzętu technicznego w JW. 1145 w Bolesławcu wraz z przebudową nawierzchni dróg, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.2.2016.MN z dnia 25 marca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-D-60/16 z dnia 25 marca 2015 r., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Inwestorowi - Gmina Wrocław, działającemu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, poprzez Panią Barbarę Malarską - Naczelnik Wydziału Realizacji Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ulicy Obornickiej (DW 342) na odcinku od ulicy Bezpiecznej do ul. Bałtyckiej wraz z zachodnim odcinkiem ul. Bałtyckiej we Wrocławiu, przewidzianej do realizacji na terenie działki: nr 123, nr 124, AM-11, dz. nr 65, 74, 75, AM-12, dz. nr 1, AM-14, obręb 0061 - Różanka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2016.WJ z dnia 23 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Przemysława Papierza działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja SA z siedzibą Krakowie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 marca
2016 r. decyzja Nr I-P-10/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN 20kV, na działce nr 142, AM-1, obręb Lizawice, gmina Oława, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody dolnosląskiego IF-PP.746.18.2016.GM2 z dnia 22 marca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11.03.2016 roku (data wpływu 13.03.2016 roku) SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-7/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i remoncie oraz doposażeniu baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie położonym przy ul. Skarżyńskiego 34 we Wrocławiu - dz. nr 1/37 1 1/93, AM-15, obręb Strachówkę, m. Wrocław w granicach terenu zamkniętego Ministra Obrony Narodowej, w części dotyczącej działki nr 1/93 AM-15 obręb Strachowice, m. Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody dolnosląskiego IF-PP.746.17.2016.WJ z dnia 22 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Janusza Godynia wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
energetycznej sieci napowietrzno-kablowej na działce nr 171, AM-2, obręb Cieśle, gm. Oleśnica, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.40.2015.JT z dnia 18 marca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 18 marca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 8/16 zmienił własną decyzję Nr 5.1/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 1: od km 0+000 do km 16+400.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.29.2015.WS z dnia 18 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gminy Miejskiej Świebodzice, reprezentowanej osobą Burmistrza Miasta, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Piotra Szulborskiego, złożony w dniu 2 grudnia 2015 r., uzupełniony pod względem formalno-prawnym dnia 26 stycznia 2016 r., zmieniony i uzupełniony dnia 17 marca 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2016.WJ z dnia 18 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Stańkowskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
kanalizacji sanitarnej w km 68,969 (linia kolejowa nr 275) na działce nr 539, AM-2, obręb 0015 Ulesie i w km 7,608 (linia kolejowa nr 296) na działce nr 183, AM-1, obręb 0006 Jakuszów, gm. Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2016.WJ z dnia 18 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA w Warszawie, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 18 marca 2016 r.
decyzja Nr I-P-9/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 506/2, obręb Węgry, gm. Żórawina, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2016.GM2 z dnia 17 marca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10.02.2016 roku (data wpływu dnia 12.02.2016 roku), uzupełniony dnia 17.03.2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana - ATEM Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002118_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej obejmującej więżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,00 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2016.MN z dnia 16 marca 2016 roku zawiadaniające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara
Michniewicza, złożony dnia 29 stycznia 2015 r., skorygowany w dniu 12 lutego 2016 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 5/16 z dnia 16 marca 2016 r,, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn,: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław. ETAP: Budowa linii 400 kV na odcinkach: od słupa 13 Ow (bez słupa) do słupa 17 Wz (bez słupa), od słupa 3 Dm (bez słupa) do słupa 7 Dm (bez słupa,) od słupa 18 Din
(bez słupa) do słupa 20 Dm (bez słupa), od słupa 3 Zw (bez słupa) do słupa 4 Zw (bez słupa), od słupa 11 Zw (bez słupa) do słupa 12 Zw (bez słupa) od słupa 19 Zw (bez słupa) do słupa 20 Zw (bez słupa) o łącznej długości 5,454 km na terenach gmin: Oława, Wiązów, Domaniów, Żórawina”
w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.41.2015.ES2 z dnia 16 marca 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 16 marca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 7/16 zmienił własną decyzję Nr 5.5/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746..15.2016.GM2 z dnia 16 marca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.03.2016 roku (data wpływu 15.03.2016 roku) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Specylaka - Zakład Projektowania PROJEKT z siedzibą w Wałbrzychu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia do 0,4 MPa de 125 mm, lokalizowanego na terenie działki nr 326/13 AM- 19 obręb 0003, m. Nowa Ruda, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2016.WJ z dnia 15 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Łukasza Kokocińskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przebudowy gazociągu średniego ciśnienia relacji Stanowice-Iwiny na działce nr 63/7 i 1010/15, AM-1, obręb Swifta Katarzyna, gm. Siechnice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2016.WJ z dnia 15 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 11 marca 2016 r. decyzja Nr I-P-8/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy przejazdu kolejowego w km 69,846 linii kolejowej nr 274 wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym oraz budową chodnika, na działce nr 163/11, AM-2, obręb Stary Zdrój oraz działce nr 299/14, AM-5, obręb Stary Zdrój w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2016.GM2 z dnia 15 marca 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek z dnia 4 marca
2016 r. (data wpływu dnia 08.03.2016 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Kosmalską TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2015.MT z dnia 11 marca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/16 z dnia 11 marca 2016 r. udzielił zezwolenia na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana
Andrzeja Kałużnego - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Gosławskiego, na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:
„Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 (od km 0+000,00 do km 6+610,00) wraz z budową łącznika drogi krajowej nr 46 (od łon 0+000,00 do km 2+580,65)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF.PP.747.8.2016.GM2 z dnia 10 marca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-5/16 z dnia 10.03.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfilcacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu w/c Jeleniów - Bziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.39.2015.MN z dnia 9 marca 2016 roku zawiadamiające,że na wniosek inwestora - Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, wykonującego swoje zadania przy  pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Miejskiego Zarządu Dróg
1 Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, złożony w dniu 29 grudnia 2015 r., uzupełniony w dniu 3 marca 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania drogi
krajowej Nr 3 z drogą powiatową nr 2723 D nazwanej przez Inwestora: „ Rozbudowa skrzyżowania dróg - budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej Nr 3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7820.28.2015.ES2 z dnia 3 marca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzjąNr 5/16 z dnia 3 marca 2016 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła Rychela, działającemu
za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy na realizację inwestycji drogowej, pn. : „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej: od km 2+478,17 do km 4+536,10”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2016.GM2 z dnia 3 marca 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-4/16 z dnia 03.03.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji redukcyjno - pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2016.GM2 z dnia 3 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 22.02.2016 roku (data wpływu 23.02.2016 roku), złożony przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, działający przez pełnomocnika Pana Andrzeja
Zawadzkiego - Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce w ramach zadania: Modernizacja linii napowietrznej 20kV L-194 relacji PT-19412 Szklarska Poręba - PT-19407 Polana Jakuszycka (zamknięcie pętli L-194).

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.10.2016.WJ z dnia 3 marca 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 126/9, obręb Glinica, gm. Jedlina-Zdrój, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2016.MT z dnia 29 lutego 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Henryka Czai, złożony w dniu 20 stycznia 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 05 lutego 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 388 w zakresie budowy chodnika od km 0+000,00 do km 0+279,40 w miejscowości Wambierzyce, gm. Radków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2016.GM2 z dnia 29 lutego 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-3/16 z dnia 29.02.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg dojazdowych do ZZU Klobuczyn i SN Polkowice w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary - w części dotyczącej województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2015.ES2 z dnia 26 lutego 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 26 lutego 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 4/16 zmienił własną decyzję Nr 5.3/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2015.OP z dnia 25 lutego 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 19 lutego 2016 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-6/16 umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000845_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R
dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, w obrębie działki nr 175, obręb Bardo, gm. Bardo, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.120.2015.OP z dnia 24 lutego 2016 roku zawiadamiające, że z urzędu, Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie Nr I-P-2/16 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-P-l 10/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002168_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m,
kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 446/6 AM-1 obręb 0007Sędzisław, gm. Marciszów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2016.GM2 z dnia 18 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek z dnia 19
stycznia 2016 r., (data wpływu dnia 20.01.2016 r.) uzupełniony dnia 12.02.2016 roku (data wpływu 15.02.2016 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Kosmalską TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2016.WJ z dnia 18 lutego 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Mirosława Chrzanowskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
rozbudowy budynku portierni, przebudowy strefy wejściowej i ogrodzenia oraz budowy nowych nawierzchni utwardzonych na działce nr 4/33, AM-8, obręb Różanka we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2016MN z dnia 15 lutego 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 29 stycznia 2016 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara Michniewicza, skorygowany dnia 12 lutego 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław. ETAP: Budowa linii 400 kV na odcinkach: od słupa 13 Ow (bez słupa) do słupa 17 Wz (bez słupa), od słupa 3 Dm (bez słupa) do słupa 7 Dm (bez słupa,) od słupa 18 Dm (bez słupa) do słupa 20 Dm (bez słupa),
od słupa 3 Zw (bez słupa) do słupa 4 Zw (bez słupa), od słupa 11 Zw (bez słupa) do słupa 12 Zw (bez słupa) od słupa 19 Zw (bez słupa) do słupa 20 Zw (bez słupa) o łącznej długości 5,454 km na terenach gmin: Oława, Wiązów, Domaniów, Żórawina” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2016.AK z dnia 15 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Leszka Idzika, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania pn.: „Budowa myjni sprzętu technicznego w JW. 1145 w Bolesławcu wraz z przebudową nawierzchni dróg, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną”. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 299/68 AM-3, obręb 0012 Bolesławiec-12, miasto Bolesławiec oraz działki nr 1005/10 AM 2, obręb 0015 Łaziska, gmina Bolesławiec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2016.ES2 z dnia 12 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Przemysława Hamerę Dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Andrzeja Łabędzkiego, złożony w dniu 5 lutego 2016 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody  Dolnośląskiego Nr 5.2/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2016.GM2  z dnia 11 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną
do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek z dnia 9 lutego 2016 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego - Grupa Projektowa G7 z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2016.GM2 z dnia 10 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12.01.2016 r. (data wpływu dnia 19.01.2016 roku), uzupełniony dnia 10.02.2016 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Sojkę - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie dróg dojazdowych do ZZU Kłobuczyn 1 SN Polkowice w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary - w części dotyczącej województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF_AB.7820.41.2015.ES2 z dnia 9 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Roberta Radonia Dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław (adres do korespondencji: ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław), działającego przez pełnomocnika Pana Marka Stalmacha, złożony w dniu 29 grudnia 2015 r., uzupełniony w dniach 1 lutego 2016 r. i 5 lutego 2016 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.5/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF_AB.7820.40.2015.JT z dnia 9 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Przemysława Hamerę Dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze - działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Cywińskiego, złożony w dniu 23 grudnia 2015 r., uzupełniony w dniach 20 stycznia 2016 r., 1 lutego 2016 r i 5 lutego 2016 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.1/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 1: od km 0+000 do km 16+400.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF_AB.7820.38.2015.MT z dnia 9 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Roberta Radonia Dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław (adres do korespondencji: ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław), działającego przez pełnomocnika Pana Marka Stalmacha, złożony w dniu 29 grudnia 2015 r., uzupełniony w dniach 1 lutego 2016 r. i 5 lutego 2016 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.4/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4: od km 58+974 do km 79+164 (79+172,03)”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.191.2015.AK z dnia 9 lutego 2016 roku zawiadamiające,że na wniosek z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu: 15.12.2015 r., uzupełniony dnia 04.01.2016 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu,
działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-5/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przełożenie odcinka gazociągu Ścięgny - Jelenia Góra 1 DN300 PNl,6MPa na wysokości ZZU Preem w Jeleniej Górze (torowisko)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2016.WJ z dnia 5 lutego 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Przemysława Papierza działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja SA z siedzibą Krakowie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN 20kV, na działce nr 142, AM-1, obręb Lizawice, gmina Oława, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2015.AK z dnia 5 lutego 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-2/16 z dnia 05.02.2016 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2015.AD z dnia 4 lutego 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/16 z dnia 4 lutego 2016 r. udzielił zezwolenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki
organizacyjnej będącej zarządem drogi - tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław - na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od km 37+646 do km 37+917 wraz
z przebudową wiaduktu drogowego w km 37+776 w miejscowości Głogów” realizowanego w ramach zadania: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37+776 w m. Głogów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.187.2015.WJ z dnia 4  lutego 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Adama Wojtkowiaka działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy, została wydana przez Wojewodę
Dolnośląskiego w dniu 4.02.2016r. decyzja Nr I-P-4/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej DN 250 w rejonie ul. Sikorskiego-Przybosia, na działce nr 422/4, obręb Wrocławskie Przedmieście w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.190.2015.GM2 z dnia 3 lutego 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 01.12.2015 roku (data wpływu dnia 14.12.2015 roku), uzupełniony dnia 21.12.2015 roku Gminy Żmigród, działającej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Dynowskiego - Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z siedzibą w Legnicy, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-3/16 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Rybacką i Wiejską w Żmigrodzie, lokalizowanego na terenie działek nr 1/4 AM-11, nr 1/5 AM-13 obręb 0001 Żmigród, miasto Żmigród, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.2.2016.MN z dnia 3 lutego 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Gmina Wrocław, działająca za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, poprzez Panią Barbarę Malarską - Naczelnik Wydziału Realizacji Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, złożony w dniu 4 stycznia 2016 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa ulicy Obornickiej (DW 342) na odcinku od ulicy Bezpiecznej do ul. Bałtyckiej wraz z zachodnim odcinkiem ul. Bałtyckiej we Wrocławiu, przewidzianej do realizacji na terenie działki: nr 123, nr 124, AM-11, dz. nr 65, 74, 75, AM-12, dz. nr 1, AM-14, obręb 0061 - Różanka”.

Obwieszczenie Wojeowdy Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2015.GM2 z dnia 1 lutego 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-1/16 z dnia 01.02.2016 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji redukcyjno - pomiarowej Leśna w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.386.2015.MT z dnia 29 stycznia 2016 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr I-D-27/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Świdnickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 w Świdnicy, ul. Esperantystów na dz. nr 155, nr 325 oraz nr 420, AM-1, obręb 0004 Śródmieście”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.185.2015.GM2 z dnia 26 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że  na wniosek z dnia 20.11.2015 roku (data wpływu 24.11.2015 r.) uzupełniony dnia 14.12.2015 roku Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Łopusiewicza Przedsiębiorstwo Proj ektowo-U sługowe „ABRYS”, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-2/16 ustalił lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku internatowego na koszarowy
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - budynek nr 9/2836 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - zadanie 21261. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 4/33 AM- 8 obręb nr 0061 Różąnka, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2016.WJ z dnia 25 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 506/2, obręb Węgry, gm. Żórawina, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.686.2014.WM1 z dnia 22 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 17 grudnia 2015 roku, na podstawie art. 12 ust. 4 a, w związku z art. 11 a, art. 12 ust. 4 d, ust. 4 f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, lg, lh, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania między innymi za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce ogrodowej nr 35, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Fantazja”, położonej na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 23/3, nr 25/3 o łącznej pow. 1,0936 ha, obręb Żemiki, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., (znak: IF-AB.7820.5.2014.AK12) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Kosmonautów w ciągi drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegającej na wykonaniu elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla „Nowe Żemiki”, która stała się ostateczna z dniem 9 czerwca 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2016.WJ z dnia 21 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, ul. Targowa 74, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy przejazdu kolejowego w km 69,846 linii kolejowej nr 274 wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym oraz budową chodnika, na działce nr 163/11, AM-2, obręb Stary Zdrój oraz działce nr 299/14, AM-5, obręb Stary Zdrój w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.184.2015.GM2 z dnia 20 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-l/16 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania:
przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonaniu analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej, wszczętego na wniosek z dnia 05.11.2015 roku (data wpływu 06.11.2015 roku) uzupełniony dnia 01.12.2015 roku Portu Lotniczego Wrocław S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Lewandowskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2015.JT z dnia 20 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 20 stycznia 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 2/16 zmienił własną decyzję Nr 9/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegająca na wykonaniu elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla „Nowe Żemiki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2015.JT z dnia 20 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 20 stycznia 2016 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 1/16 zmienił własną decyzję z dnia 5 marca 2010 r., Nr 4/10 (zmienioną decyzjami tut. Organu z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr I-D-454/12, z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 9/13, oraz z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 10/14) zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2015.GM2 z dnia 18 stycznia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 grudnia 2015 r., uzupełniony dnia 08.01.2016 roku (data wpływu 11.01.2016 r.) Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego - Grupa Projektowa G7 z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie stacji redukcyjno - pomiarowej Leśna w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.28.2015.EDT z dnia 14 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 14 stycznia 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/16, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa regulatora w m. Wykroty na terenie Tłoczni Jeleniów, zabezpieczającego gazociąg DN300 MOP 5, 5 MPa relacji Węzeł Jeleniów - Radakowice, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (dz. nr 1161/1 [KW JG1B/00038819/9], nr 1161/5[KW  JG1B/00024973/5], nr 1161/12 [KW JG1B/00038819/9], AM-04, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104 5, Nowogrodziec - obszar wiejski).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2015.MN z dnia 14 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara
Michniewicza, złożony dnia 18 listopada 2015 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 3/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. I. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.:
„Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław. ETAP: Budowa linii 400 kV na odcinkach: od słupa 12 Wz (bez słupa) do słupa 13 Ow (ze słupem), od słupa 17 Wz (ze słupem) do słupa 3 Dm (ze słupem), od słupa 7 Dm (ze słupem) do słupa 18 Dm (ze słupem), od słupa 20 Dm (ze słupem) do słupa 3 Zw (ze słupem), od słupa 4 Zw (ze słupem) do słupa 11 Zw (ze słupem), od słupa 12 Zw (ze słupem) do słupa 19 Zw (ze słupem), od słupa 20 Zw (ze słupem) do słupa 87 (ze słupem), o łącznej długości 24,511 km na terenach gmin: Wiązów, Oława, Domaniów, Żórawina” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław” oraz II. umarzającą postępowanie administracyjne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośąskiego IF-AB.7820.22.2015.MT z dnia 14 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 (km od 0+000,00 do 6+610,00) wraz z budową łącznika drogi krajowej nr 46 (km od 0+000,00 do 2+580,65), w ramach wszczętego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kałużnego - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Gosławslciego, postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2015.AK z dnia 14 stycznia 2016 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu: 17.12.2015 r., uzupełniony: 12.01.2016 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Waldemara Michniewicza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2015.EDT z dnia 4 stycznia 2016 roku zawiadamiające, że w dniu 4 stycznia 2016 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1 /16, zmieniającą własną decyzję Nr 30/15 z dnia 14 grudnia 2015 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DNI000 MOP 8,4 MPa relacji Krobia - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - Etap II na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach zadania budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Etap I - gazociąg Lwówek - Krobia, Etap II - gazociąg Krobia - Odolanów, w części dotyczącej zezwolenia Inwestorowi, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, na usunięcie drzew i krzewów wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja drzew i krzewów wymagających zezwolenia na wycinkę”, stanowiącym integralną część projektu budowlanego, poprzez odroczenie naliczonej opłaty i zobowiązanie do wykonania nasadzeń zastępczych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.181.2015.WJ z dnia 31 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartosza Poczty działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31.12.2015r. decyzja
Nr I-P-164/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności wieżę bezprzewodowej GSM-R obejmującego o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzny linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 91, AM-1, obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.153.2015.WJ z dnia 31 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Czabana działającego z upoważnienia PKP PLK SA Warszawa, ul. Targowa 74, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31.12.2015r.
decyzja Nr I-P-165/15 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności wieżę bezprzewodowej GSM-R obejmującego o wysokości do 42,Om, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 400/1, AM-1, obręb Opolnica, gm. Bardo, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.189.2015.OP z dnia 31 grudnia 2015 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11 grudnia 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Bartosza Pocztę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000720_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej.
OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana będzie na działkach nr 6/4 i 14/4, AM-2 i 3, obręb 0051 Kłeczków, gm. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.166.2015.OP z dnia 31 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 19 września 2015 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Grzegorza Czabana, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l63/15 zmieniającą decyzję nr I-P-52/15 z dnia 7 maja 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001952_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”. Inwestycja lokalizowana na działce nr 18, obręb Głogówko, gm. Kotla, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.538.2015.MŚ z dnia 30 grudnia 2015 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr I-D-354/15 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Hydro-Tech Sp. z o.o. z/s w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 w miejscowości Czerna na dz. nr 709 AM-2, obręb 0001 Czerna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2015.MT z dnia 29 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Bernarda Adamczaka, złożony w dniu 10 grudnia 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 319 w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Moszowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2015.EDT z dnia 28 grudnia 2015 roku zawiadamiające, że w dniu 28 grudnia 2015 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 32 /15, I. Zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN100MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

liczba wejść: 11223

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2016
Data modyfikacji : 02.01.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor : Monika Dyrda