Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2017

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.PD z dnia 21 grudnia 2017 roku, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wskazuję - do dnia 16 marca 2018 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz  wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00094521/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo  Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0014 Jagodno, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 20/8 AM-2, o pow. 0,0084 ha. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa jest konieczność sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2017.GM2 z dnia 20 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.11.2017 roku (data wpływu 10.11.2017r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą
przez pełnomocnika Pana Przemysława Papierza reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lucyna Wysocka-Kusa z siedzibą w Jeleniej Górze, uzupełniony dnia 15.12.2017 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci napowietrznej SN 20kV na terenie PKP w m. Przybyłowice, gm. Męcinka lokalizowanej na terenie działek nr 193/1 i nr 193/6 AM-1 obręb 0010 Przybyłowice, gmina Męcinka, powiat jaworski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2017.GM2 z dnia 19 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24.11.2017 roku złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana Piotra Palmę reprezentującego Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia pomiędzy stacjami PT-58107 i PT- 58102 w Bolesławcu na terenie Jednostki Wojskowej nr 1145 w ramach zadania: „Bolesławiec ul. Leśna, Jednostka Wojskowa wymiana kabli olejowych i nieusieciowanych SN20kV między stacją PT-58107 i PT-58102”, lokalizowanej na terenie działki nr 299/73, obręb 0012 Bolesławiec, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 231/MON z dnia 14.07.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2017.ES2 z dnia 18 grudnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 26/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Drożdżala, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 335 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w km 5+222 drogi wojewódzkiej nr 335 w miejscowości Jaroszówka””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2017.GM2 z dnia 13 grudnia 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 13.10.2017 roku (data wpływu 16.10.2017r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą przez pełnomocnika Pana Filipa Banacha reprezentującego firmę Usługi Projektowe Alina Banach z siedzibą w Nysie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-63/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wyprowadzonej ze stacji transformatorowej R-812-31 obwody X-3, X-4 Kłodzko ul. Dr Janusza Korczaka (Świerczewskiego) zlokalizowanej na terenie działek: nr 1 AM-19, nr 20 AM-10, nr 13 AM-8 obręb 0001 Zagórze, jednostka ewidencyjna 020802 1 Kłodzko miasto, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.9.2017.MMJ z dnia 12 grudnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-639/17 z dnia 11 grudnia 2017r. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 11 września 2017r., Nr 5100/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (droga gminna) w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 2 - odcinek od al. gen. J. Hallera do ul. Stalowej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.211.2017.BK3 z dnia 11 grudnia 2017 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Władysława Góralskiego s. Bronisławy i Stanisława, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb 0014 Jagodno, AM-7, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 9/4 o pow. 0,2912 ha. Organ, pomimo podjętych czynności, nie zdołał ustalić uprawnionych do spadkobrania po ww. zmarłym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.49.2017.PD z dnia 11 grudnia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 8 grudnia 2017 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłej Agnieszki Siekirki (udział 14/128) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości, położonej na terenie gminy Prusice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 207/10, AM-1, o pow. 0,0049 ha, obręb Skokowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2017.ES2 z dnia 5 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 3 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zlokalizowanej w km od 48+034 do km 48+206 drogi krajowej nr 36, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 36 w miejscowości Wińsko w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 5 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, złożony w dniu 31 października 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica, gm. Świerzawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7820.26.2017.ES2 z dnia 4 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Kraj owych i Autostrad, reprezentowany przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Marka Sopota, złożony w dniu 13 października 2017 r., uzupełniony w dniu 19 października 2017 r. oraz w dniu 4 grudnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „„Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5” Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku od km 411+583 (obecnie 411+604), do km 409+486 (obecnie 409+465), długości około 2,14 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2017.ES2 z dnia 4 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Marka Sopota, złożony w dniu 13 października 2017 r., uzupełniony w dniu 19 października 2017 r., w dniu 22 listopada 2017 r., oraz w dniu 04 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 17/11 z dnia 3 sierpnia 2011 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 drogi krajowej nr 3 do km 411+650 drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,5 km”. Inwestor nazwał przedmiotowe zadanie w następujący sposób: „Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 (obecnie 437+300) drogi krajowej nr 3 do km 411+650 (obecnie 411+604) drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,7 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośąskiego IF-AB.7840.1.104.2017.2017.MŚ z dnia 1 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 1 grudnia 2017 r., Nr I-K/Z/103/17 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście, przewidziana do realizacji na terenie działek nr 239/3, AM-4, obr. 0021 Nowe Miasto, nr 86, AM-3, obr. 0028 Sobięcin, j. ew. miasto Wałbrzych”, w ramach zadania pn.: „Modernizacja na
linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoiśląskiego IF-PP.746.67.2017.GM2 z dnia 1 grudnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24.11.2017 roku złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana
Piotra Palmę reprezentującego Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowych niskiego napięcia 0,4kV zasilających budynki znajdujące się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera oraz budowie sieci oświetlenia terenu w/w kompleksu, lokalizowanych na terenie działek: nr 2/4, 2/5, 3/4, 3/5 AM-43, obręb 0028 Grabiszyn, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 231/MON z dnia 14.07.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2017.WJ z dnia 30 listopada 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK S.A. w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23.11.2017r. decyzja Nr I-P-64/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kolejowego przystanku osobowego w rejonie ul. M.C.Skłodowskiej w Lubinie, na dz. nr 97, AM-2, obręb Lubin, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.191.2017.PD z dnia 30 listopada 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 30 listopada 2017 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Mikołaja Koszewskiego w wysokości 36 358,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0014 Jagodno, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106/1, AM-1, o powierzchni 0,0206 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2017.GM2 z dnia 28 listopada 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.06.2017 roku (data wpływu 20.06.2017 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE63 - skrzyżowanie z torami PKP nr 284 relacji Legnica-Jerzmanice Zdrój, lokalizowanego na terenie działki: nr 146 AM-1 obręb Czerwony Kościół, gmina Krotoszyce, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2017.WJ z dnia 28 listopada 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jakuba Rożka działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 20.11.2017r. decyzja Nr I-P-62/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej SN 15kV na dz. nr 372/1, AM-4, obręb Biskupice, gm. Jelcz-Laskowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2017.MMJ z dnia 23 listopada 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 23 listopada 2017r. Nr 0-634/17 stwierdził wydanie decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 10 lutego 2017 r., znak: DAR.673.75.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie, z naruszeniem prawa, lecz odmówił stwierdzenia nieważności tej decyzji na skutek zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Obieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2017.MŚ z dnia 22 listopada 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 25/17 z dnia 22 listopada 2017 r. udzielił Inwestorowi -Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu zadania przy pomocy jednostki
organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Anouara Grati, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 346, w tym budowa chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+602,26 do km 50+360,85 oraz od km 50+801,27 do km 51+029,40”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2017.GM2 z dnia 22 listopada 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17.11.2017 roku (data wpływu 20.11.2017 roku), złożony przez KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie, działający przez pełnomocnika P. Annę Ratusznik RECULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wod-kan obsługującej projektowane składowisko odpadów w ramach inwestycji pn. „Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 1 obojętne z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych Biechów III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i miejscami postojowymi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.418.2017.PD z dnia 22 listopada 2017 roku zawiadamiające na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731), w związku z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wszczyna się z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz Anastone Investments Sp. z o. o. (w likwidacji) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 148/4, AM -1 , obręb Zajączków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2017.WJ z dnia 16 listopada 2017 roku zawiadamiające, Ze Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-67/17 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego: dla budowy części ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanałem MTK na odcinku ul. Ślężna - ul. Motylkowa we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działki nr 1, AM-1, obręb Ołtaszyn m. Wrocław, w granicach terenów zamkniętych, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.49.2017.KSZ z dnia 15 listopada 2017 roku zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie odszkodowania za udział 14/128 nieruchomości położonej na terenie gminy Prusice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 207/10, AM-1, o pow. 0,0049 ha, obręb Skokowa, na rzecz spadkobierców zmarłej Agnieszki Siekirki.

Obwieszcznie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2017.WJ z dnia 14 listopada 2017 roku zawiadamiające o ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z decyzją Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 25 października 2017r. uchylającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr I-P-44/17 z dnia 4 września 2017r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej od ulicy Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy, na terenie działki nr 157 i 298, obręb 0006 Kraszowice w Świdnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2017.GM2 z dnia 13 listopada 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-59/17 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa przejścia podziemnego pomiędzy peronami wraz z odwodnieniem, przebudowa wiat peronowych z dostosowaniem do nowej wysokości peronów i zabudowa windy oraz pochylni dla niepełnosprawnych, skrócenie peronów, zmiana wysokości peronów, zabudowa nowego oświetlenia peronów, przejścia podziemnego, zabudowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej - informacja pasażerska, monitoringu, nowe odwodnienie peronów i torów w ramach zadania „opracowanie dokumentacji projektowej na roboty dla zadania pn. prace na linii kolejowej 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów stacja Jelcz-Laskowice” zlokalizowanych na terenie działek nr 238/1 AM-1 obręb 0016 Piekary, gmina Jelcz-Laskowice, nr 35/2 AM-43 obręb 0002 Laskowice, nr 27/16 AM-45 obręb (0002) Laskowice, nr 31 AM-46 obręb (0002) Laskowice, m. Jelcz-Laskowice, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.208.2017.MN z dnia 13 listopada 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 10 listopada 2017 r., Nr I-D-243/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 370 (dz. nr 2/2, nr 50, nr 40/12, AM-1, obręb 0014 Mokronos Dolny) oraz pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 347 (dz. nr 80/2, nr 80/3, AM-1, obręb 0014 Mokronos Dolny) w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących sieci do granicy gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos
Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Góry, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) - „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Etap II - Mokronos Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2017.WJ z dnia 8 listopada 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Tomasza Płonki działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Oława, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 3.11.2017r. decyzja Nr I-P-58/17 zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-54/16 z dnia 29.09.2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”, na działce nr 56/2, AM-92, obręb Oława w Oławie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2017.ES2 z dnia 6 listopada 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Drożdżala, złożony w dniu 27 września 2017 r. i uzupełniony w dniu 26 października 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce 1 budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 335 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w km 5+222 drogi wojewódzkiej nr 335 w miejscowości Jaroszówka””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.90.2017.MŚ z dnia 3 listopada 2017 roku zawiadamiające o wydanej na rzecz Inwestora - Schavemaker Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 28, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Małgorzaty Królikowskiej, przez Wojewodę Dolnośląskiego, dnia 3 listopada 2017 r., decyzji Nr I-K/Z/95/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującego: Rozbudowę Intermodalnego Terminalu Kontenerowego, przewidzianą do realizacji na terenie działek nr 1/6, AM-17, nr 2/5, AM-17, nr 2/7, AM-17, nr 2/9, AM-17, nr 3, AM-17, nr 16/20, AM-16, nr 16/22, AM-16, nr 16/23, AM-16, nr 15, AM-16, obr. Kąty Wrocławskie, nr 260/1, AM-1, nr 260/2, AM-1, nr 260/3, AM-1, obr. Wszemiłowice-Jurczyce, j. ew. gmina Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.PD z dnia 3 listopada 2017 roku zawiadamiające na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) o wskazaniu - do dnia 29 grudnia 2017 roku - przewidywanyego terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00094521/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wroclawia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.191.2017.PD z dnia 31 października 2017 roku zawiadamiające na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. l l a ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sprawie ustalenia na rzecz Mikołaja Koszewskiego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 106/1, o pow. 0,0206 ha, AM-2, obręb 0014 Jagodno, został sporządzony nowy skorygowany operat szacunkowy dla przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.104.2017.MŚ z dnia 31 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście, przewidziana do realizacji na terenie działek nr 239/3, AM-4, obr. 0021 Nowe Miasto, nr 86, AM-3, obr. 0028 Sobięcin, j. ew. miasto Wałbrzych”, w ramach zadania pn.: „Modernizacja na linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.58.2017.GM2 z dnia 25 października 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.10.2017 roku (data wpływu 16.10.2017r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą
przez pełnomocnika Pana Filipa Banacha reprezentującego firmę Usługi Projektowe Alina Banach z siedzibą w Nysie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wyprowadzonej ze stacji transformatorowej R-812-31 obwody X-3, X-4 Kłodzko ul. Dr Janusza Korczaka (Świerczewskiego) zlokalizowanej na terenie działek: nr 1 AM-19, nr 20 AM-10, nr 13 AM-8 obręb 0001 Zagórze, jednostka ewidencyjna 020802_1 Kłodzko miasto, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2017.WJ z dnia 25 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Elżbiety Strykier działającej z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24.10.2017r. decyzja Nr I-P-57/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ekranów akustycznych na dz. nr 3, AM-4, obręb VI, dz. nr 24, AM-6, obręb VII, dz. nr 5/1, AM-3, obręb V w Zgorzelcu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolośląskiego IF-PP.746.41.2017.WJ z dnia 25 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Karola Szczepaniaka działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17.10.2017r. decyzja Nr I-P-56/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN i NN na działce nr 478, AM-1, obręb Sobczyce, gm. Kotla, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2017.MMJ z dnia 23 października 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-573/17 z dnia 23 października 2017r. uchylił w całości decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., Nr 669/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej ,,DK98” oraz dróg gminnych w gminie Długołęka - zad. 1.1, w związku z budową dróg rowerowych ” i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.4.2017.MMJ z dnia 20 października 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-490/17 z dnia 20 października 2017r. uchylił w całości decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2017r., Nr 361/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi D i dojazdu Dl na terenie Gminy Długołęka” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2017.WJ z dnia 19 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kolejowego przystanku osobowego w rejonie ul. M.C.Skłodowskiej w Lubinie, na działce nr 97, AM-2, obręb Lubin, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2017.MMJ z dnia 17 października 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-550/17 z dnia 16 października 2017r. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2017r., Nr 3825/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa połączenia ul. W. Rutkiewicz na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Niemczańskiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.91.2017.JK z dnia 16 października 2017 roku zawiadamiające o elektryfikacji linii kolejowej nr274 i 278 na odcinku Węgliniec-Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2017.WJ z dnia 12 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Marka Karasza działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13.10.2017r. decyzja Nr I-P-55/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej wewnętrznej dla celów bytowych 1 przeciwpożarowych w kompleksie wojskowym nr 2839 przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2016.WJ z dnia 12 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Tomasza Płonki, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-P-54/16 z dnia 29.09.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”, na działce nr 56/2, AM-92, obręb Oława w Oławie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.204.2017.MN z dnia 12 października 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 października 2017 r., Nr I-D-228/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, pozwolenia na: Budowę sieć wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 363 (dz. nr 208/6, AM-9, obręb Przedmieście, jedn. ewid. Jawor w ramach zadania „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice z wpięciem do systemów w Jaworze”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.186.2017.MS z dnia 11 października 2017 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego Pana John Stephen Walsh, z tytułu wygaśnięcia ograniczonego
prawa rzeczowego - hipotek umownych łącznych kaucyjnych, ustanowionych na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/2 o pow. 0,1621 ha, AM-16, obręb 0026 Wojszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.206.2017.MS z dnia 10 października 2017 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego Pana John Stephen Walsh, z tytułu wygaśnięcia ograniczonego
prawa rzeczowego - hipotek umownych łącznych kaucyjnych, ustanowionych na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/2 o pow. 0,2389 ha, AM-16, obręb 0026 Wojszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2017.WJ z dnia 10 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Rafała Walkowiaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Slężna - ul. Motylkowa we Wrocławiu na dz. nr 1, AM-1, obręb Ołtaszyn we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.165.2017.JT z dnia 9 października 2017 roku zawiadamiające o wydanej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, występującego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Gosławskiego, przez Wojewodę Dolnośląskiego, dnia 30 sierpnia 2017 r., decyzji Nr I—H—196/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującego: regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady MG4 w Kłodzku, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 6, AM-11, nr 8, nr 19/2, nr 19/3, AM-14, obr. Zagórze, jedn. ew. Kłodzko-miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2017.GM2 z dnia 3 października 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24.08.2017 roku złożony przez Pana Arkadiusza Sadowskiego działającego w imieniu i na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie przejścia podziemnego pomiędzy peronami, przebudowie wiat peronowych z dostosowaniem do nowej wysokości peronów i zabudowy pochylni dla niepełnosprawnych, skróceniu peronów, zmianie wysokości peronów, zabudowie nowego oświetlenia peronów, przejścia podziemnego, zabudowie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej - informacja pasażerska, monitoringu, nowe odwodnienie peronów i torów w ramach zadania „opracowanie dokumentacji projektowej na roboty dla zadania pn. prace na linii kolejowej 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów stacja Jelcz-Laskowice” zlokalizowanych na terenie działek nr 238/1 AM-1 obręb 0016 Piekary, gmina Jelcz-Laskowice, nr 35/2 AM-43 obręb 0002 Laskowice, nr 27/16 AM-45 obręb (0002) Laskowice, nr 31 AM-46 obręb (0002) Laskowice, m. Jelcz-Laskowice, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2017.WJ z dnia 2 października 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Walczaka działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2.10.2017r. decyzja Nr I-P-54/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN wraz z kanalizacją i kablem światłowodowym na terenie działki nr 4, AM-1, obręb Muchobór Mały we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2017.GM2 z dnia 2 października 2017 roku zawiadamiające, Ze Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-53/17 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22.08.2017 r. złożony przez Pawła Komorka - Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa budynku akademika wojskowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu lokalizowanego na terenie działki nr 2/5 AM- 15, obręb nr 0050 Karłowice, m. Wrocław, przy ul. Piotra Czajkowskiego, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 231/MON z dnia 14.07.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2017.WJ z dnia 29 września 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jakuba Rożka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej SN 15kV na dz. nr 372/1, AM-4, obręb Biskupice, gm. Jelcz-Laskowice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2017.GM2 z dnia 28 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-51/17 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: dobudowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego oraz wiatrołapu do budynku bazy zabiegowej - Pawilonu nr 1 na terenie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego wraz z niezbędną przebudową istniejącego budynku z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w kompleksie wojskowym nr 2901. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działki nr 315/2 AM-10 obręb nr 0002 Stary Zdrój, m. Lądek Zdrój przy ul. Żwirki i Wigury, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2017.ES2 z dnia 28 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 24/17 z dnia 28 września 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, występującemu przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Maślickiej (droga wojewódzka nr 336) o zatokę autobusową wraz z przebudową chodników i ścieżki rowerowej oraz rozbudowa ul. Królewieckiej (droga gminna nr G106258D) o ciąg pieszo-rowerowy na szerokości działki nr 16/5, AM-11, obręb Maślice we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.177.2017.WM1 z dnia 26 września 2017 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gaikach, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Jerzmanowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 334, obręb Gaiki-Potoczek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2017.GM2 z dnia 25 września 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24.08.2017 roku złożony przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Sadowskiego PROJEKT-INFRA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzupełniony dnia 22.09.2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie nowego przejścia podziemnego pomiędzy peronami, przebudowie wiat peronowych z dostosowaniem do nowej wysokości peronów i zabudowy wind dla niepełnosprawnych, skróceniu peronów, zmianie wysokości peronów, zabudowie nowego oświetlenia peronów, przejścia podziemnego, zabudowie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej - informacja pasażerska, monitoringu, nowych odwodnieni peronów i torów lokalizowanych na terenie działek nr 1/6, 39/7 AM-28, obręb Brochów (0012), m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2017.GM2 z dnia 25 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-50/17 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu hangaru lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Portu Lotniczego Wrocław, lokalizowanego na terenie działki nr 1/129 AM-15 stanowiącej teren zamknięty (nr 187) obręb 0046 Strachowice przy ul. Granicznej m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku, wszczętego na wniosek z dnia 10.08.2017 roku (data wpływu 11.08.2016 roku) firmy METAL MASTER - Sylwia Ładzińska z siedzibą w Podgórzynie, działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Włodarczyk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.397.2017.PD z dnia 22 września 2017 roku zawiadamiające - Wojewoda Dolnośląski informuje, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731), w związku z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wszczyna się z urzędii postępowanie administracyjne y/ sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. „KŁOS”
w Zajączkowie - w likwidacji z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskiej obręb 0015 Kotowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka n r 19/1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.191.2017.PD z dnia 22 września 2017 roku zawiadamiające - Wojewoda Dolnośląski informuje, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 11 a ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia na rzecz Mikołaja Koszewskiego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka n r 106/1, o pow, 0,0206 ha, AM-2, obręb 0014 Jagoda©.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.239.2017.MŚ z dnia 22 września 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Województwo Dolnośląskie, wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 395 i Nr 396 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, przewidziane do realizacji na terenie działek nr 103/2, AM-11, nr 91/1, AM-11, nr 63/1, AM-11, nr 12/1, AM-11, nr 11/4, AM-11, obr. 0001, j. ew. Strzelin-Miasto”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2017.ES2 z dnia 21 września 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 21 września 2017 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 23/17 zmienił własną decyzję Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00” (zmienioną decyzją tego Organu Nr 22/16 z dnia 11 października 2016 r.), dla przebudowy ul. Cukrowniczej w Jaworze i budowy wiaduktu WD-8 nad drogą ekspresową S3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.802.2015.DB3 z dnia 21 września 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 20 września 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 9/1 o pow. 0,0017 ha oraz nr 9/3 o pow. 0,1959 ha, AM 5, obręb Polanowice.

Obwieszczeie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2017.WJ z dnia 20 września 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Elżbiety Strykier, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ekranów akustycznych w Zgorzelcu na dz. nr 3, AM-4, obręb VI, dz. nr 24, AM-6, obręb VII i dz. nr 5/1, AM-3, obręb V, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2017.GM2 z dnia 19 września 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 28.07.2017 roku (data wpływu 31.07.2017r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą przez pełnomocnika Pana Janusza Godynia reprezentującego firmę Zakład Projektowo Wdrożeniowy ELGO z siedzibą w Bystrym, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-49/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV lokalizowanej na terenie działki: nr 685 AM-1, obręb 0014 Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.814.2015.DB3 z dnia 19 września 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 13 września 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa użytkowania ustanowionego na rzecz Fundacji „ALMATUR” — Zakład Nr 15 we Wrocławiu, na nieruchomości położonej na terenie Miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/20 o pow. 0,0356 ha, AM-7, Obręb Świniary.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2017.GM2 z dnia 13 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 21 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.) uzupełniony dnia 16.08.2017 roku oraz dnia 28.09.2017 roku i 29.08.2017 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Dymka - TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-Pg-16/17 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr IPg- 32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjnopomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2017.GM2 z dnia 12 września 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 20.07.2017 roku (data wpływu 21.07.2017r.) złożony przez firmę PKP Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Pawła
Młyńczaka reprezentującego firmę CANDELA BI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-48/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV lokalizowanej na terenie działek: nr 2 AM-30, nr 32 AM-33, nr 33 AM-35, nr 43/10 AM-23 obręb 0043 Pracze Odrzańskie, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.PD z dnia 12 września 2017 roku - Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wskazuję - do dnia 31 października 2017 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00094521/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.30.2017.ES2 z dnia 11 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-44/17 z dnia 4 września 2017 roku, odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej
od ul. Rraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy” w części lokalizowanej na terenie działek nr 157 i 298 AM- 3, obręb 0006 Kraszowice, miasto Świdnica, w granicach terenów zamkniętych znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.) ze względu na niespełnienie warunku określonego w art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. zgodności decyzji z przepisami odrębnymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2017.WJ z dnia 11 września 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego z/s w Lądku Zdroju, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 7.09.2017r. decyzja Nr I-P-47/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu, przebudowy i termomodemizacji budynków administracyjnych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia zamieszkania zbiorowego - na terenie działki nr 320/1, AM-10, obręb nr 0002 Stary Zdrój, przy pl. Mariańskim nr 7-8 i nr 9 w Lądku Zdroju, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych (poz. 108) Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 264/MON z dnia 19.09.2013 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2017.AK z dnia 8 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-14/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:  Wisznia Mala Szewce WR1W/00027878/0 141 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 181 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2017.AK z dnia 8 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-15/17 z dnia 08.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: Oborniki Śląskie Kotowice WR1W/00019311/9 4, Oborniki Śląskie Kotowice YVR1W/00029855/7 43 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 166 i 169 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 i 2 do ww. decyzji
linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzia podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2017.GM2  z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 07.07.2017 roku złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Alinę Banach reprezentującą firmę Usługi Projektowe z siedzibą w Nysie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-45/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa powiązania kablowego 20kV pomiędzy liniami 20kV L-741 - L-740 poprzez nową stację kontenerową - przejście linią kablową 20kV pod torami kolejowymi relacji nr 276 Bardo -Przyłęk w Bardzie. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki: nr 252/30 AM-14, obręb 0005 Bardo, powiat ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3363) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2017.AK z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-13/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Wiszn ia Mala Rogoż WR1W/00000186/7 141/1 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 189 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2017.AK z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, Ze Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-12/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:Wisznia Mała Strzeszów WR1W/00008717/5 424 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 183 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2017.AK z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, Ze Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-11/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Piskorzowice WR1S/00030393/7 85/4 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 160 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2017.AK z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-10/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:Miękinia Głoska WR1S/00047341/0 691 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 135 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2017.AK z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-9/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Środa Śląska Kobylniki WR1S/00031118/3 32/1 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 131 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2017.AK z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-8/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Długołęka Pasikurowice WR1E/00034861/4 337 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 201 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2017.AK z dnia 7 września 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-7/17 z dnia 07.09.2017 roku zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Malczyce Chomiąża WR1S/00045987/6 152 w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 107 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. decyzji linią ciągłą w kolorze żółtym, niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2017.ES2 z dnia 5 września 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 5 września 2017 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 22/17 zmienił własną decyzję Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” dla zadania nazwanego przez Inwestora: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)”.

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2017.GM2 z dnia 4 września 2017 roku zawiadamiające, że  - na wniosek z dnia 07.07.2017 roku złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Alinę Banach reprezentującą firmę Usługi Projektowe z siedzibą w Nysie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-45/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa powiązania kablowego 20kV pomiędzy liniami 20kV L-741 - L-740 poprzez nową stację kontenerową - przejście linią kablową 20kV pod torami kolejowymi relacji nr 276 Bardo -Przyłęk w Bardzie. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki: nr 252/30 AM-14, obręb 0005 Bardo, powiat ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3363) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.212.2017.WW z dnia 1 września 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 1 września 2017 r., Nr I-D-200/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Województwo Dolnośląskie wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego oraz budowa i rozbiórka tymczasowej drogi wraz z tymczasowym mostem w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w miejscowości Chojnów, przewidzianej do realizacji na dz. nr 174/ldr, obręb 0004 Chojnów, nr 161/ldr, obręb 0006 Chojnów, nr 161/2dr, obręb 0006 Chojnów, nr 176/1, obręb 0006 Chojnów, nr 192/3, obręb 0004 Chojnów, nr 175/35, obręb 0006 Chojnów, nr 175/4, obręb 0006 Chojnów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2017.GM2 z dnia 1 września 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 04.08.2017 roku złożony przez Zarząd Powiatu w Lubinie, działający przez pełnomocnika Pana Jerzego Howisa - Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Żmigrodzie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-43/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: przebudowa wiaduktu drogowego o nr JNI 1028751 w km 0+196 drogi powiatowej nr 1207D w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej nr 289 Legnica-Rudna Gwizdanów w km 36.057 - 36.067 w miejscowości Rudna. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 579 AM-2 obręb 0021 Rudna, powiat lubiński, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2017.WJ z dnia 31 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Karola Szczepaniaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie linii kablowej SN i NN na dz. nr 478, AM-1, obręb Sobczyce, gm. Kotla, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.31.2017.WJ  z dnia 31 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Piotra Filipiaka działającego z upoważnienia PKP Energetyka S.A. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23.08.2017r. decyzja Nr I-P-41/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupa linii napowietrznej SN-15 kV, odcinka linii napowietrznej SN-15 kV oraz linii kablowej SN-15 kV, na terenie działki nr 466/1, AM-1, obręb Miłkowice w gminie Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.1.2017.MMJ z dnia 31 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 0-473/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.uchylił w całości postanowienie Starosty Jeleniogórskiego z dnia 22 marca 2017r., nr 733/17,odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją StarostyJeleniogórskiego z dnia 26 września 2016r., nr 1/2016, którą udzielono na rzecz BurmistrzaMiasta Piechowice zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowiełącznika drogowego pomiędzy ul. Żymierskiego a ul. Szkolną w Piechowicach i przekazałsprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2017.EDT/MŚ z dnia 30 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Matkowską, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 21/17, I. Zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski - Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2017.MŚ z dnia 30 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Palacza, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 20/17, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: Budowę regulatora na gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa na kierunek Zdzieszowice w m. Czeszów, przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 71/4, AM-1, nr 71/9, AM-1, obr. 0022 Złotów, j. ew. Zawonia - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”. Działka nr 70, AM-1, obr. 0022 Złotów, j. ew. Zawonia - obszar wiejski, została objęta inwestycją z uwagi na zasięg eksploatacyjnej strefy zagrożenia wybuchem oraz wyznaczenie pasa montażowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2017.GM2  z dnia 24 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-42/17 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: rozbudowa istniejącej płyty do odladzania przy drodze kołowania DK-A1 o dodatkowe stanowisko do odladzania dla statków powietrznych kodu referencyjnego C wraz z dojazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Lotniska Wrocław Strachowice. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2017.GM2 z dnia 23 sierpnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22.08.2017 roku, złożony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
działającą przez pełnomocnika P. Pawła Komorka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie akademika wojskowego na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojska Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 231/MON z dnia 14.07.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2017.GM2  zdnia 22 sierpnia 2017 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21 lipca 2017 roku (data wpływu25 lipca 2017 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Dymka - TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, uzupełniony dnia 16.08.2017 roku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, lokalizowanego na terenie działek nr 184/3, 184/4, 185, 170/1 AM-3, obręb 0002 Gryfów Śląski, nr 76 AM-2,3, nr 818/2, 817, 816, 815, 785, 784, 19, 787, 790, 791/2, 621, 619, 1035/346, 1036/346, 1037/346, 819/8, 624, 819/3, 620 AM-2, obręb 0005 Ubocze, gmina miejska 1 wiejska Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2017.GM2 z dnia 22 sierpnia 2017 roku zawiadamiajce o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11.08.2017 roku złożony przez firmę METAL MASTER Sylwia Ładzińska z siedzibą w Podgórzynie, działającą przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Włodarczyk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu hangaru lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Portu Lotniczego Wrocław. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2017.ES2 z dnia 21 sierpnia 2017 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Łukasza Grzelczaka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Rakoszyce nazwanej przez Inwestora: „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w systemie „zaprojektuj i wybuduj””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.49.2017.MN z dnia 18 sierpnia 2017 roku podające do publicznej wiadomości informację, o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 18 sierpnia 2017 r.,Nr I-K/Z/-76/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego la, 50-304 Wrocław,pozwolenia na budowę obejmujące:Budowę sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDN900/1100 oraz odcinków odwodnienia sieciciepłowniczej i drenażu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2017.GM2 z dnia 17 sierpnia 2017 roku zawiadamiajce, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 31.07.2017 roku (data wpływu 09.08.2017 r.) złożony przez Pana Zdzisława Puzio - Dyrektora 23 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego z/s w Lądku Zdroju, w sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego szybu windowego dla budynku bazy zabiegowej - Pawilon nr 1 na terenie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działki nr 315/2 AM-10 obręb nr 0002 Stary Zdrój, m. Lądek Zdrój, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony
Narodowej - decyzjaNr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-WO.7570.177.2017.WM1 z dnia 17 sierpnia 2017 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje, że w oparciu o art. art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gaikach, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Jerzmanowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 334, obręb Gaiki - Potoczek. Jednocześnie informuję, że został sporządzony operat szacunkowy określający wartość szkód dla przedmiotowej działki, a tym samym zostały zebrane dowody konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2017.AK z dnia 17 sierpnia 2017 roku zawiadamiajce, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu:26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika
Pana Krzysztofa Surowca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na terenponiższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskeigo IF-AB.7820.13.2017.WW z dnia 11 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że że na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Grażyny Wojewódzkiej, złożony dnia 11 maja 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 lipca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych, etap 2 - skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej (droga wojewódzka nr 347) z ul. Gen. J. Hallera (droga krajowa nr 5)
- ul. Grabiszyńska od nr 269 do 293”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.747.2015.GG2 z dnia 11 sierpnia 2017 Wojewoda Dolnośląski informuje, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Wałbrzych, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 22/1 o pow. 0,0054 ha, AM-2, obręb Rusinowa 0036, na rzecz spadkobierców zmarłych: Mariannie Jacniackiej i Leonie Jacniackim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2017.GM2 z dnia 11 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 13.06.2017 roku (data wpływu 20.06.2017 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-39/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 181 relacji
Herby Nowe - Oleśnica w km 146,550 - 146,750, lokalizowanego na terenie działek: nr 3 AM- 15 i nr 7 AM-37, obręb Oleśnica, miasto Oleśnica, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1774 i 1779) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.). Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2017.GM2 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 05.06.2017 roku (data wpływu 14.06.2017 roku) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja
Jaskulskiego reprezentującego firmę JAMP s.c. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-38/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN L-802-0 na odcinku od słupa nr 65/802-0 do słupa nr 70/802-0 oraz linii SN 70/802-3 na odcinku od słupa nr 66/802-0 do słupa nr 3/802-3 na przewody w systemie PAS w miejscowości Głogówko, lokalizowanych na terenie działki: nr 18 AM-1, obręb 0003 Głogówko, gmina Kotla, powiat głogowski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 320) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.472017.WJ z dnia 10 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Marka Karasza, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej wewnętrznej dla celów bytowych i przeciwpożarowych w kompleksie wojskowym nr 2839 przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2017.GM2 z dnia 9 sierpnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek 28.07.2017 roku (data wpływu 31.07.2017r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą przez pełnomocnika Pana Janusza Godynia reprezentującego firmę Zakład Projektowo Wdrożeniowy ELGO z siedzibą w Bystrym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV lokalizowanej na terenie działki: nr 685 AM-1, obręb 0014 Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2017.MMJ z dnia 4 sierpnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Galerii Rynek Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, reprezentowanej przez radcę prawnego Kingę Słomkę postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 10 lutego 2017r. znak: DAR.673.75.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2017.GM2 z dnia 4 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 04.08.2017 roku złożony przez Zarząd Powiatu w Lubinie, działający przez pełnomocnika Pana Jerzego Howisa - Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Żmigrodzie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: przebudowa wiaduktu drogowego o nr JNI 1028751 w km 0+196 drogi powiatowej nr 1207D w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 289 Legnica-Rudna Gwizdanów w km 36.057 - 36.067 w miejscowości Rudna. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 579 AM-2 obręb 0021 Rudna, powiat lubiński, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2017.GM2 z dnia 3 sierpnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20.07.2017 roku (data wpływu 21.07.2017r.) złożony przez firmę PKP Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą
przez pełnomocnika Pana Pawła Młyńczaka reprezentującego firmę CANDELA BI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV lokalizowanej na terenie działek: nr 2 AM-30, nr 32 AM-33, nr 33 AM-35, nr 43/10 AM-23 obręb 0043 Pracze Odrzańskie, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.814.2015.DB3 z dnia 3 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje, że w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania za ograniczone prawo rzeczowe - prawo użytkowania ustanowione na nieruchomości położonej na terenie Miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/20 o pow. 0,0356 ha, AM-7, Obręb Swiniary, na rzecz Fundacji „ALMATUR” - Zakład Nr 15 we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2017.MŚ z dnia 2 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Anouara Grati, złożony w dniu 16 maja 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 1 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 346, w tym budowa chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+602,26 do km 50+360,85 oraz od km 50+801,27 do km 51+029,40”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2017.AD/JT z dnia 2 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 20/17 zmienił własną decyzję z dnia 5 marca 2010 r., Nr 4/10 (zmienioną decyzjami tut. Organu z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr I-D-454/12, z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 9/13, z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 10/14, z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 1/16 oraz z dnia 16 listopada 2016 r., Nr 26/16) zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2017.MŚ z dnia 2 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Palacza, złożony w dniu 17 lipca 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 1 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa regulatora na gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa na kierunek Zdzieszowice
w m. Czeszów, przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 71/4, AM-1, nr 71/9, AM-1, obr. 0022 Złotów, j. ew. Zawonia - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2017.ES z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Surowca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: właściciel Artur Sagan, Gmina Wisznia Mała, obręb Szewce .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2017.ES z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Surowca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: właściciel Paulina Hemminga, Gmina Oborniki Śląskie, obręb Katowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2017.ES3 z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Surowca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: właściciel Marcin Jantas i Elżbieta Jantas, Gmina Wisznia Mała, obręb Rogóż.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2017.ES3 z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Surowca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: właściciel Paweł Grzegorczyk i Elżbieta Grzegorczyk, Gmina Wisznia Mała, obręb Strzeszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2017.ES3 z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Waldemara Stollberga, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: właściciel Paweł Hajduga, Gmina Miękinia, obręb Piskorzowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2017.ES3 z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana  Waldemara Stollberga, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: właściciel Paweł Jędrzejczyk, Gmina Miękinia, obręb  Głoska.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2017.JT z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 18/17 z dnia 28 lipca 2017 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującemu przez pełnomocnika Pana Marka Jagiełłę, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odbudowie 1 przebudowie wałów przeciwpowodziowych w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 281+600, wał coikowy stopnia wodnego Brzeg Dolny.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2017.WJ z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiajace, że na wniosek Andrzeja Walczaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
linii kablowych SN wraz z kanalizacją i kablem światłowodowym na terenie działki nr 4, AM-1, obręb Muchobór Mały we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.802.2015.DB3 z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania za udział 2/4 w nieruchomości położonej we Wrocławiu, AM-5, obręb Polanowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.646.2013.EB2 z dnia  28 lipca 2017 roku zawiadamiające że w dniu 27 lipca 2017 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Krystyny Jareckiej, spadkobierców po Januszu Jareckim, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., BPS3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Cargill Poland Sp. z o.o., Skarbu Państwa - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Trzebnicy oraz na rzecz Gminy Wisznia Mała z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wisznia Mała, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 147 o pow. 0,7421 ha, obręb 0010 Psary, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., znak IF.AB.7820.34.2011.AK13, o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa” - Wrocław”, która stała się ostateczna z dniem 7 lutego 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2017.ES2 z dnia 28 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 22 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00” (zmienionej decyzją tego Organu Nr 22/16 z dnia 11 października 2016 r.), poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego dla przebudowy ul. Cukrowniczej w Jaworze i budowy wiaduktu WD-8 nad drogą ekspresową S3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2017.ES3 z dnia 27 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Waldemara Stollberga, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: Gmina Środa Śląska, obręb Kobylniki nr księgi wiecz. WR1S/00031118/3 dz. 32/1, AM-5.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2017.ES3 z dnia 27 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Surowca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: Gmina Długołęka, obręb Pasikurowice, nr księgi wiecz. WR1E/00034861/4 dz.337, AM-2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2017.ES3 z dnia 27 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu: 26.07.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Waldemara Stollberga, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości: Gmina Malczyce, obręb Chomiąża, nr księgi wiecz. WR1S/00045987/6, dz. 152, AM-1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.113.2017.MN z dnia 26 lipca 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 26 lipca 2017 r., Nr I-D - 175/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -
Gminy Leśna, ul. Rynek 19 59-820 Leśna, pozwolenia na budowę obejmujące: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, sieci wodociągowej oraz przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków PS.2 i PS.4 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Pobiedna” (dz. nr 632, nr 613, nr 684, nr 33, AM-1, obręb 0008 Pobiedna, jedn. ewid. Leśna - obszar wiejski).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2016.MŚ z dnia 25 lipca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, Postanowieniem Nr 320/17 z dnia 25 lipca 2017 r. uzupełnił własną decyzję Nr 14/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., wydaną na rzecz Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod
nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 - ul. Kamieniecka w Wałbrzychu (km 5+058,59-^5+964,23)” w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2017.ES2 z dnia 21 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Leszka Kłysia, złożony w dniu 31 maja 2017 r., ostatecznie uzupełniony w dniu 21 lipca 2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego.
Inwestor nazwał przedmiotowe zadanie w następujący sposób: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)” - od km 9+700,00 do km 11+806,51.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.342.1.2014.BK3 z dnia 20 lipca 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 18 lipca 2017 roku, na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego, znak: IF-W0.7570.342.1.2014.BK3, o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Kopciał z tytułu nabycia z mocy prawa przez
Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Gaworzyce, obręb Kłobuczyn, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67/3 AM-1 o pow. 0,0075 ha - w związku z decyzją Nr 5.2/14 z dnia 25 lutego 2014 r. (znak: IF.AB.7820.16.2013.ES2), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300”, która stała się ostateczna z dniem 8 kwietnia 2014 r., zmienioną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. nr 16/14 znak: IF.AB.7820.16.2013.ES2, uchylającą w części ww. ostateczną decyzję. Uchylenie to nie dotyczyło przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.631.2016.EB2 z dnia 20 lipca 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 19 lipca 2017 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Marii Żyżak i Eugeniuszu Żyżak z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42/1 o pow. 0,0536 ha, AM-11, obręb 0044 Ratyń, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/16 z dnia 3 marca 2016 r. znak: IF-AB.7820.28.2015.ES2, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Sredzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej: od km 2+478,17 do km 4+536,10”, która stała się ostateczna z dniem 13 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2017.JT z dnia 19 lipca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/17 z dnia 19 lipca 2017 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującemu przez
pełnomocnika Pana Borysa Bednarka, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2017.ES2 z dnia 19 lipca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 18/17 z dnia 19 lipca 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez
pełnomocnika Panią Grażynę Teszner, na realizację inwestycji drogowej dla budowy dolnego przejścia dla zwierząt pod drogą krajową nr 5 w km 143+774 budowanej drogi ekspresowej S5 w ramach zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł
Widawa Wrocław polegająca na kontynuacji pod drogą krajową nr 5 dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774 drogi ekspresowej S5”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2017.ES2 z dnia 19 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 9 czerwca 2017 r. i uzupełniony w dniu 6 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Maślickiej (droga wojewódzka nr 336) o zatokę autobusową wraz z przebudową chodników i ścieżki rowerowej oraz rozbudowa ul. Królewieckiej (droga gminna nr G106258D) o ciąg pieszo-rowerowy na szerokości działki nr 16/5, AM-11, obręb Maślice we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.27.2017.GM2 z dnia 18 lipca 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 18.05.2017 r. (data wpływu 22.05.2017 r.) złożony przez firmę „PKP INTERCITY S.A.” z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Niklasa, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-37/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa odcinka drogi wewnętrznej, budowa placu ładunkoworozładunkowego i placu postojowego przy ulicy Paczkowskiej 26 (rejon hali lokomotywowni) we Wrocławiu, lokalizowanych na terenie działek: nr 4/117 i nr 4/88 AM-42, obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2017.GM2 z dnia 18 lipca 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 18.05.2017 r. (data wpływu 22.05.2017 r.) złożony przez firmę „PKP INTERCITY S.A.” z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Niklasa, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-35/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa odcinka drogi wewnętrznej, budowa placu ładunkoworozładunkowego i placu postojowego przy ulicy Paczkowskiej 26 (rejon hali wagonowni)
we Wrocławiu, lokalizowanych na części terenu działki: nr 4/117 AM-42, obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2017.GM2 z dnia 17 lipca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 21.06.2017 roku (data wpływu 23.06.2017 roku), złożony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, działającą przez Panią Dorotę Setlak - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-36/17 zmieniającą decyzję Nr I-P-67/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: przebudowa, termomodernizacja budynku nr 20 w kompleksie nr 2845 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na budynek kultu religijnego zlokalizowany na terenie działki nr 2/5, AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016
roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2016.ES/AK z dnia 17 lipca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 17/17 z dnia 17 lipca 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy osiedla Leśnica (droga krajowa, klasy GP) od ulicy Średzkiej do ulicy Granicznej we Wrocławiu, odcinek od ulicy Piołunowej do ulicy Osinieckiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2017.EDT z dnia 14 lipca 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 14 lipca 2017 r. na wniosek inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, Wojewoda Dolnośląski wydał
decyzję Nr 15/17, I. Zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna koło Lubania wpiętego do gazociagu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu
Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2017.JT/ES/AK z dnia 14 lipca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/17 z dnia 14 lipca 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ulicy Stabłowickiej (droga wojewódzka n r 337 i na odcinku droga gminna n r 106263B) z ulicą Główną (droga wojewódzka nr 336) we Wrocławiu. Inwestycja została podzielona przez Inwestora na dwa etapy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2017.ES2 z dnia 14 lipca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 15/17 z dnia 14 lipca 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Węgry nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 - zmiana geometrii drogi”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2017.GM2 z dnia 14 lipca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 21.06.2017 roku (data wpływu 23.06.2017 roku), złożony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, działającą przez Panią Dorotę Setlak - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-34/17 zmieniającą decyzję Nr I-P-37/14 z dnia 4 czerwca 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: przebudowa, termomodernizacja budynku nr 21 w kompleksie nr 2845 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku magazynowego na budynek laboratoryjny zlokalizowany na terenie działki nr 2/5, AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2017.GM2 z dnia 12 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12.06.2017 roku (data wpływu 10.07.2017 roku), złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika P. Roberta Flis ECOTEQ I. Bors, R. Flis Sp. jawna z siedzibą w Kiełczowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: w ramach opracowania dokumentacji projektowej na podłączeniu kompleksu wojskowego w Dusznikach Zdroju do gminnej sieci kanalizacyjnej, obejmującej uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w kompleksie wojskowym oraz wybudowanie kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z terenu kompleksu wojskowego z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną m. Duszniki - Zdrój wraz z uzyskaniem w organach administracji publicznej dokumentów niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych w tym kompleksie wojskowym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działek nr 101, 104, 107/1, 107/2, 107/3 AM-8, nr 116, 112 AM-9, obręb 0003 Wapienniki i nr 3 AM-1 obręb 0004 Podgórze, m. Duszniki-Zdrój znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2017.GM2 z dnia 11 lipca 2017 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 07.07.2017 roku złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Alinę Banach reprezentującego firmę Usługi Projektowe z siedzibą w Nysie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie powiązania kablowego 20kV pomiędzy liniami 20kV L-741 - L-740 poprzez nową stację kontenerową - przejście linią kablową 20kV pod torami kolejowymi relacji nr 276 Bardo - Przyłęk w miejscowości Bardo. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki: nr 252/30 AM-14, obręb 0005 Bardo, powiat ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2017.GM2 z dnia 11 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 07.07.2017 roku (data wpływu 10.07.2017 roku) Portu Lotniczego Wrocław S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Lewandowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej płyty do odladzania przy drodze kołowania DK-A1 o dodatkowe stanowisko do odladzania dla statków powietrznych kodu referencyjnego C wraz z dojazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Lotniska Wrocław Strachowice. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2017.AD z dnia 5 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 4/10 z dnia 5 marca 2010 r., zmienionej decyzjami tut. Organu Nr I-D-454/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr 9/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. oraz 10/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m.”, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie „zmiany etapu 2 na odcinku od km 1+137.00 do km 2+136.39 wynikającej z nowej lokalizacji
skrzyżowania ulicy Kosmonautów i nowego przebiegu Trasy Targowej, wyznaczonego na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanego osiedla Żemiki Nowe, realizowanej etapowo”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.20.2011.GP z dnia 5 lipca 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 29 czerwca 2017 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Janinie Śliwińskiej, w udziale 1/8 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 24/1 o pow. 0,0290 ha. AM-1, obręb 0049 - Żerniki, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 4/10 z dnia 5 marca 2010 roku (znak: IF.I.WS.7111-1-30/09)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową 273 relacji Wrocław Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej), na odcinku ok. 2610 m”, która stała się ostateczna z dniem 12 kwietnia 2010 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2017.GM2 z dnia 29 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21.06.2017 roku (data wpływu 28.06.2017 roku) złożony przez firmę G. EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Tomalę reprezentującego firmę LOKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Lusówko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE dn 125 - skrzyżowanie z torami PKP nr 273 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 59,145 - 59,187, lokalizowanego na terenie działki: nr 202 AM-8 obręb Ścinawa, miasto Ścinawa znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2017.JT z dnia 28 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującemu przez pełnomocnika Pana Borysa Bednarka, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2017.GM2 z dnia 27 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21.06.2017 roku (data wpływu 23.06.2017 roku) złożony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu działającą przez pełnomocnika P. Dorotę Setlak w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-37/14 z dnia 4 czerwca 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie, termomodernizacji budynku nr 21 w kompleksie nr 2845 wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek laboratoryjny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2/5, AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2017.GM2 z dnia 27 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21.06.2017 roku (data wpływu 23.06.2017 roku) złożony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu działającą przez pełnomocnika Panią Dorotę Setlak w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-67/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie, termomodernizacji budynku nr 20 w kompleksie nr 2845 wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek kultu religijnego zlokalizowanego na terenie działki nr 2/5, AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2017.GM2 z dnia 27 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-32/17 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu hangaru lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Portu Lotniczego Wrocław, lokalizowanego na terenie działki nr 1/129 AM-15 stanowiącej teren zamknięty (nr 187) obręb 0046 Strachowice przy ul. Granicznej m. Wrocław,
znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.40.2017.MN z dnia 26 czerwca 2017 roku zawiadamiające 0 wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr I-K/Z/-61/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -
Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pozwolenia na budowę obejmujące: Przebudowę linii elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV 1 budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-103 /S-104/
S-107 Przybków - Kąty Wrocławskie - Klecina: - w pasie drogowym autostrady A4 (dz. nr 113/98, nr 364/1, nr 393, nr 143/1, nr 176/1, 135/4, nr 369, AM-1, obręb Legnickie Pole, nr 108/1, nr 119, AM-1, obręb Księginice, nr 67/3, 63, AM-1, obręb Nowa Wieś Legnicka, jedn. ewid.
Legnickie Pole; nr 711/14, AM-19, obręb Przybków, jedn. ewid. miasto Legnica; - w pasie drogowym Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (dz. nr 1/77, nr 5/5, nr 6/21, nr 6/20, AM-1, obręb Zabrodzie, jedn. ewid. Kąty Wrocławskie), - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 346 (dz. nr 361, AM-2, obręb Rakoszyce, jedn. ewid. Środa Śląska), - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 362 (dz. nr 119/1, AM-1, obręb Stoszyce, jedn. ewid. Kąty Wrocławskie), - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 347 (dz. nr 96, AM-1, obręb Mokronos Górny, jedn. ewid. Kąty Wrocławskie), - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 345 (dz. nr 37, AM-1, obręb Chełm, jedn. ewid. Malczyce), oraz umarzającej postępowanie administracyjne w części dotyczącej udzielania pozwolenia na budowę na realizację przedmiotowej inwestycji - w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 137 relacji Katowice - Legnica w km 275,706 (dz. nr 4/1, AM-1, jedn. ewid. Nowa Wieś Legnicka). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2017.GM2 z dnia 23 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.06.2017 roku (data wpływu 20.06.2017 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 181 relacji Herby Nowe - Oleśnica w km 146,550 - 146,750, lokalizowanej na terenie działek: nr 3 AM-15 i nr 7 AM-37, obręb Oleśnica, miasto Oleśnica, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2017.WJ z dnia 23 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Szymona Czachorka reprezentującego KOM T. Defratyka Sp. Jawna, Wszewilki 59, 56-300 Milicz została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu
22.06.2017r. decyzja Nr I-P-29/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-20kV polegającej na jej skablowaniu kablem ziemnym 20kV, na terenie działki nr 44/4, AM-14, obręb Milicz w Miliczu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2017.WJ z dnia 23 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Kamila Romaniaka działającego z upoważnienia Corail TS Sp. z o. o. z  siedzibą w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu
13.06.2017r. decyzja Nr I-P-28/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy myjni automatycznej pojazdów szynowych wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr 4/137, obręb Południe we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2017.WJ z dnia 23 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Wardyna działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23.06.2017r. decyzja Nr i-P-31/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowej stacji transformatorowej oraz budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 1 NN na terenie działki nr 337/13, AM-12, obręb Kamieniec Ząbkowicki, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2017.GM2 z dnia 22 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 05.06.2017 roku (data wpływu 14.06.2017 roku) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Jaskulskiego reprezentującego firmę JAMP s.c. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN L-802-0 na odcinku od słupa nr 65/802-0 do słupa nr 70/802-0 oraz linii SN 70/802-3 na odcinku od słupa nr 66/802-0 do słupa nr 3/802-3 na przewody w systemie PAS w miejscowości Głogówko, lokalizowanych na terenie działki: nr 18 AM-1, obręb 0003 Głogówko, gmina Kotla, powiat głogowski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2017.WJ z dnia 22 czerwca 2017r. zawiadamiające, że na wniosek 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ
w Lądku Zdroju, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu, przebudowy i termomodemizacji budynku administracyjnego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia zamieszkania zbiorowego - na terenie działki nr 320/1, AM-10, obręb Stary Zdrój w Lądku Zdroju, w granicach terenów zamkniętych kompleksu 2909, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupa linii
napowietrznej SN-15 kY, odcinka linii napowietrznej SN-15 kV oraz linii kablowej SN-15 kV, na terenie działki nr 466/1, AM-1, obręb Miłkowice w gminie Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2017.GM2 z dnia 21 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 08.05.2017 roku (data wpływu 10.05.2016 roku), uzupełniony dnia 31.05.2017 roku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika P. Adama Stempniewicza reprezentującego firmę FASYS MOSTY Sp. z o.o. - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-27/17 zmieniającą decyzję Nr I-P-4/14 z dnia 17 styczna 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały zlokalizowanego na terenie działki nr 61, AM-1, obręb 0004 Grodziec Mały, gmina Głogów znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.0552.59.2017.MMJ z dnia 21 czerwca 2017 roku zawiadamiające o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Nr O-2/17, IF-0.7821.6.2016.MMJ) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta  Wrocławia z dnia 21 października 2016r., Nr 5734/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Ślężnej (droga gminna nr 105813D klasa Z) w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz
z przebudową oświetlenia drogowego”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Obwieszczenie Wojewody DolnośląskiegoIF-AB.7840.2.9.2017.EDT z dnia 20 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 20 czerwca 2017 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSLEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora   Oddziału Spółki we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Grzesiaka, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/17, zmieniającą własną decyzję Nr 19/16 z dnia 13 października 2016 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ramach zadania: „Budowa regulatora w m. Taczalin wraz z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2017.WJ z dnia 20 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Piotra Filipiaka działającego z upoważnienia PKP Energetyka S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupa linii napowietrznej SN-15 kV, odcinka linii napowietrznej SN-15 kV oraz linii kablowej SN-15 kV, na terenie działki nr 466/1, AM-1, obręb Miłkowice w gminie Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych kolejowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2017.WJ z dnia 20 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Kieca działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Oława, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19.06.2017r. decyzja N r I-P-26/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ulicy Cichej w Oławie, na terenie działki nr 9/14, AM-90, obręb Oława i działki nr 61/1, AM-92, obręb Oława, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2016.MŚ z dnia 19 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 14/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. udzielił Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, wykonującemu zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Olkisza, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 - ul. Kamieniecka w Wałbrzychu (km 5+058,59+5+964,23)” w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2017.WJ z dnia 13 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Pawła Rokickiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej od ulicy Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy, na terenie działki nr 157 i 298, obręb 0006 Kraszowice w Świdnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiefo IF-AB.7820.14.2017.ES2 z dnia 12 czerwca 2017 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Teszner, złożony w dniu 19 maja 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy dolnego przejścia dla zwierząt pod drogą krajową nr 5 w km 143+774 budowanej drogi ekspresowej S5 w ramach zadania:
„Rozbudowa drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław polegająca na kontynuacji pod drogą krajową nr 5 dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774 drogi ekspresowej S5”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląsiego IF-PP.747.7.2017.GM2 z dnia 12 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-6/17 z dnia 12.06.2017 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa regulatora na gazociągu DNl()OOMOP8,4MPa na kierunek Zdzieszowice w m. Czeszów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów -
Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2016.JT z dnia 12 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 260/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. sprostował oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 16/16 z dnia 9 września 2016 r., wydanej na rzecz Marszałka Województwa Dolnośląskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału
przeciwpowodziowego rzeki Strzegomki, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Wał Strzegomki - Kruków - budowa wału p.powodziowego gm. Żarów.

Obwieszczenie Wojewody Dplnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2017.JT z dnia 12 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Marka Jagiełło, złożony w dniu 5 maja 2017 r., skorygowany w dniu 8 czerwca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie wałów przeciwpowodziowych w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.342.2014.BK3 z dnia 9 czerwca 2017 roku zawiadamiające, o wydanej na rzecz Inwestora - Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 8 czerwca 2017 r., decyzji Nr I—H—140/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wylotu ścieków do rzeki Skłoba, przewidziany do realizacji na działce nr 329, AM-1, Obręb 0001_Buczyna, Jedn. Ewid. 021606_2 Radwanice, w ramach zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.116.2017.WS z dnia 8 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wydanej na rzecz Inwestora - Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 8 czerwca 2017 r., decyzji Nr I—H—140/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wylotu ścieków do rzeki Skłoba, przewidziany do realizacji na działce nr 329, AM-1, Obręb 0001_Buczyna, Jedn. Ewid. 021606_2 Radwanice, w ramach zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.29.2015.WS z dnia 5 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora- Gminy Miejskiej Świebodzice, reprezentowanej osobą Burmistrza  Miasta, złożony w dniu 2 grudnia 2015 r., przez pełnomocnika - Piotra Szulborskiego, uzupełniany w toku postępowania, uzupełniony ostatecznie w dniu 10 kwietnia 2017 r., Wojewoda Dolnośląski zakończył postępowanie administracyjne wydając w dniu 5 czerwca 2017 r. decyzję Nr I-L-ll/17 0 zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2017.EDT z dnia 5 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/17 z dnia 5 czerwca 2017 r.: działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
uchylił ostateczną własną decyzję Nr 21/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Inwestorowi, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Zakres: działki inwestycyjne bez działek leśnych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2017.GM2 z dnia 2 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.05.2017 roku (data wpływu 10.05.2017 roku) złożony przez P. Adama Stempniewicza reprezentującego firmę FASYS MOSTY Sp. z o.o. działającego w imieniu i na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, uzupełnionego dnia 31.05.2017 roku w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-4/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały lokalizowanego na terenie działki nr 61, AM-1, obręb 0004 Grodziec Mały, gmina Głogów znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.111.2017.MŚ z dnia 1 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr I-D-138/17, zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D/224/16 z dnia 20
października 2016 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 384 (działki nr 115/2, AM-6, nr 350, AM-6) z drogą powiatową Nr 3006D (działka nr 298, AM-6) oraz drogą gminną 117927D (działki nr 340, AM-6, nr 341, AM-6) w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie (działka nr 298, AM-6) oraz drogą gminną 117927D (działki nr 340, AM-6, nr 341, AM-6) w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie”, w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2017.AD z dnia 31 maja 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Włoska, złożony dnia 3 marca 2017 r., uzupełniony w dniu 28 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 338 w miejscowości Wołów od km 14+160,00 do ok. km 15+083,50”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2017.WJ z dnia 31 maja 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Pawła Papierowskiego, działającego z upoważnienia LWZ Sp. z o. o. z siedzibą w Żórawinie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 30.05.2017r. decyzja Nr I-P-24/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bocznicy kolejowej zlokalizowanej na terenie działki nr 150/9, AM-1, obręb Żórawina, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2017.GM2 z dnia 31 maja 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek 04.05.2017 roku, złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza - Firma FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-23/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2017.GM2 z dnia 29 maja 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11.05.2017 roku (data wpływu 17.05.2017 roku) złożony przez firmę CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, działającą przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Włodarczyk, uzupełnionego dnia 29.05.2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu hangaru lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Portu Lotniczego Wrocław. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/129 AM- 15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląksiego IF-PP.746.27.2017.GM2 z dnia 26 maja 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18.05.2017 roku (data wpływu 22.05.2017 roku) złożony przez firmę „PKP INTERCITY” z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Niklasa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka drogi wewnętrznej, placu ładunkowo-rozładunkowego i placu postojowego przy ul. Paczkowskiej 26 (rejon hali lokomotywowni) we Wrocławiu, lokalizowanych na terenie działek: nr 4/117, 4/88 AM-42, obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.26.2017.GM2 z dnia 26 maja 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18.05.2017 roku (data wpływu   22.05.2017 roku) złożony przez firmę „PKP INTERCITY” z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Niklasa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka drogi wewnętrznej, placu ładunkowo-rozładunkowego i placu postojowego przy ul. Paczkowskiej 26 (rejon hali wagonowni) we Wrocławiu, lokalizowanej na terenie działki: nr 4/117 AM-42, obręb 0022 Południe, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2017.EDT z dnia 24 maja 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 24 maja 2017 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Michał Kikta Zastępca Dyrektora Pionu Inwestycji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie), działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/17, I. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.631.2016.EB2 z dnia 24 maja 2017 roku zawiadamiające na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/1, AM-11, o pow. 0,0536 ha, obręb 0044 Ratyń.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2016.WJ z dnia 24 maja 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Dyrektora Biura Logistyki ABW Krzysztofa Wacławka działającego z upoważnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17.05.2017r. decyzja Nr I-P-22/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodemizacji budynku we Wrocławiu, ul. Druckiego - Lubeckiego 2, na działce nr 26, Obręb Stare Miasto, we Wrocławiu, w granicach terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2016.GM2 z dnia 22 maja 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 5 kwietnia 2017 roku (data wpływu 07.04.2017- r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Palacza TESGAS S.A. z siedzibą w Dopiewie, uzupełnionego dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji
polegającej na budowie regulatora na gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na kierunek Zdzieszowice w m. Czeszów w ramach budowy gazociągu w/c granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2016.MN z dnia 22 maja 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 225/17 z dnia 22 maja 2017 r. uzupełnił własną decyzję Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r., wydaną na rzecz Prezydenta Wrocławia udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I” oraz umarzającą postępowanie administracyjne w części dotyczącej udzielenia zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej na działce nr 7, AM-8, obręb 0014 Jagodno, co do rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.20.2011.GP z dnia 18 maja 2017 roku zawiadamiające na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania za udział 1/8 nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 24/1
AM-11, o pow. 0,0290 ha, obręb 0049 - Żerniki, na rzecz spadkobierców zmarłej Janiny Śliwińskiej.

Obwieszczemie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2017.EDT z dnia 17 maja 2017 roku, zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSLEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Grzesiaka, złożony w dniu 13 kwietnia 2017 r., skorygowany w dniu 21 kwietnia 2017 r. oraz uzupełniony pod względem formalnym w dniu 9 maja 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/16 z dnia 13 października 2016 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ramach zadania: „Budowa regulatora w m. Taczalin wraz z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”, w zakresie zmiany przebiegu trasy przyłącza
elektroenergetycznego na działkach nr 334/2, nr 335/2, nr 336/3, nr 392, nr 376/2, nr 366, nr 131, nr 119/1, AM-1, obręb Taczalin, jednostka ewidencyjna Legnickie Pole.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2017.GM2 z dnia 16 maja 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 04.05.2017 roku, złożony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Pawła Komorka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części budynku nr 16 na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.7.2017.EDT z dnia 15 maja 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 15 maja 2017 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6/17, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Środa Śląska w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2017.WJ z dnia 16 maja 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Orkusza działającego z upoważnienia Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13.05.2017r. decyzja Nr I-P-21/17 dotycząca zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-5/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu, zlokalizowanej na terenie działek nr 237/50, 237/39, 237/49, 237/47, AM-1, obręb Węgliniec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2016.JT z dnia 12 maja 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/17 z dnia 12 maja 2017 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującemu przez pełnomocnika Pana Tomasza Wróblewskiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej.

Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2017.GM2 z dnia 11 maja 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 15.03.2017 roku (data wpływu 28.03.2017 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego firmę PROFIL Biuro Projektowe Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-20/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE125 - skrzyżowanie z torami PKP relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście w km 40.1 - 40.3, lokalizowanego na terenie działek: nr 9 AM-5 i nr 1/4 AM-3, obręb 0003 Strzeblów, miasto Sobótka, powiat wrocławski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3247 i 3254) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.646.2013.EB2 z dnia 11 maja 2017 roku, zawiadamiające, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania za udział 1/2 nieruchomości położonej w gminie Wisznia Mała, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 147 o pow. 0,7421 ha, obręb 0010 Psary, na rzecz spadkobierców zmarłego Janusza Jareckiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2017.GM2 z dnia 9 maja 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 04.05.2017 roku złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza - Firma FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2017.EDT z dnia 8 maja 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 195/17 z dnia 8 maja 2017 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 12 sierpnia 2015 r. Nr 21/15, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: .: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej(Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2016.JT z dnia 8 maja 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 12/17 z dnia 8 maja 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, występującemu przez pełnomocnika Pana Roberta Lewandowskiego, na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339) wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia drogowego oraz kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.93.2017.WS z dnia 8 maja zawiadamiające o o wydanej na rzecz Inwestora - Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko - przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 8 maja 2017 r., decyzji Nr I—D—118/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującego „Budowę kanalizacji sanitarnej w Swięcku”. Część inwestycji przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 381, na działkach: nr 52/7, nr 89/1, nr 97/1, nr 98/4, nr 160/1, nr 165/1, nr 175/1, nr 176/2, nr 197/1, nr 200, AM-1, obręb 0031 Święcko, gmina Kłodzko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2016.JT z dnia 5 maja 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/17 z dnia 5 maja 2017 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującemu przez pełnomocnika Pana Tomasza Wróblewskiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2017.WJ z dnia 5 maja 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Szymona Czachorka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-20kV, na terenie działki nr 44/4, AM-14, obręb Milicz w Miliczu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2017.WJ z dnia 28 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Macieja Kuranta działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25.04.2017r. decyzja Nr I-P-l9/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy De 225 mm PE, na działce nr 17/7, AM-2, obręb Gaj 32 w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2017.GM2 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 28.03.2017 roku złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Głowackiego reprezentującego firmę ELPRO Projektowanie Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Poznaniu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-l8/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV - skrzyżowanie z torami PKP w km 271,984 w miejscowości Głogówko, lokalizowanej na terenie
działki: nr 18 AM-1, obręb 0003 Głogówko, gmina Kotla, powiat głogowski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2017.ES2 z dnia 25 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Łukasza Grzelczaka, złożony w dniu 24 marca 2017 r. i uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Rakoszyce nazwanej przez Inwestora: „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w systemie „zaprojektuj i wybuduj””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.111.2017.MŚ z dnia 24 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gminy Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Cabałę, złożony dnia 30 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2016 r., Nr I-D-224/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 384 (działki nr 115/2, AM-6, nr 350, AM-6) z drogą powiatową
Nr 3006D (działka nr 298, AM-6) oraz drogą gminną 117927D (działki nr 340, AM-6, nr 341, AM-6) w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 21 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-2/17 z dnia 20 kwietnia 2017r. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 21 października 2016r., Nr 5734/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Ślężnej (droga gminna nr 105813D klasa Z) w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz z przebudową oświetlenia drogowego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2016.MN z dnia 20 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. I. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I”, II. umorzył postępowanie administracyjne w części dotyczącej udzielenia zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej na działce nr 7, AM-8, obręb 0014 Jagodno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2017.WJ z dnia 19 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Kamila Romaniaka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy myjni automatycznej pojazdów szynowych wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 4/137, obręb Południe we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2017.JT z dnia 13 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Borysa Bednarka, złożony w dniu 24 lutego 2017 r., skorygowany w dniu 11 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2017.JT z dnia 13 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Borysa Bednarka, złożony w dniu 24 lutego 2017 r., skorygowany w dniu 11 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2017.EDT z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Matkowską, złożony w dniu 31 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski - Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2017.WJ z dnia 13 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ulicy Cichej w Oławie, na terenie działki nr 9/14, AM-90, obręb Oława i działki nr 61/1, AM-92, obręb Oława, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2016.WW z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.47.2017.MN z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr I-D - 95/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miejska Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, pozwolenia na budowę obejmujące: Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 363 w Bolesławcu ul. Kosiby (dz. nr 182, AM-5, obręb 0014 Bolesławiec).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2017.WJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Kościelniaka działającego z upoważnienia PKP Cargo S.A. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.04.2017r. decyzja Nr I-P-17/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod żurawia słupowego wraz z przyłączem elektrycznym, na działce nr 137/17, obręb Kartuzy w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.29.2015.WS z dnia 10 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gminy Miejskiej Świebodzice, reprezentowanej osobą Burmistrza Miasta, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Piotra Szulborskiego, złożony w dniu 2 grudnia 2015 r., Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2015.WJ z dnia 10 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 sierpnia 2016 r. Dyrektora Biura Logistyki ABW Krzysztofa Wacławka działającego z upoważnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: termomodemizacja budynku we Wrocławiu, ul. Druckiego-Lubeckiego 2, na działce nr 26, Obręb Stare Miasto, we Wrocławiu, w granicach terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2017.EDT z dnia 10 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Michał Kikta Zastępca Dyrektora Pionu Inwestycji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.), działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza, złożony w dniu 21 marca 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 10 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Ziębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DNI 000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.9.2017.ES2 z dnia 7 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, Decyzją Nr 5/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r. stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającej Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94
i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2017.EDT z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony w dniu 24 marca 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 4 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Środa Śląska w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.33.2017.AD z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 r., Nr I-D/90/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. z/s w Świdnicy, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej o długości 480,50 m oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości 604,00 m”, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 35, na działkach numer: 7, AM-1, 8, AM-2, 9, AM-3, obręb 0003 Fabryczna, j. ew. m. Świdnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.32.2017.AD z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 r., Nr I-D/89/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. z/s w Świdnicy, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 617,50 m”, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 35, na działkach numer: 7, AM-1, 8, AM-2, 9, AM-3, obręb 0003 Fabryczna, j. ew. m. Świdnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2017.WJ z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Pawła Papierowskiego działającego z upoważnienia LWZ Sp. z o. o. z Żórawiny, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bocznicy kolejowej dla LWZ Sp. z o. o. w Żórawinie, zlokalizowanej na terenie działki nr 150/9, AM-1, obręb Żórawina, gm. Żórawina, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2016.WJ z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Orkusza działającego z upoważnienia Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu, zlokalizowanej na terenie działek nr 237/50, 237/39, 237/49, 237/48, AM-1, obręb Węgliniec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2017.GM2 z dnia 4 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15.03.2017 roku (data wpływu 28.03.2017 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego firmę PROFIL Biuro Projektowe Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE125 - skrzyżowanie z torami PKP relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście w km 40.1 - 40.3, lokalizowanej na terenie działek: nr 9 AM-5 i nr 1/4 AM-3, obręb 0003 Strzeblów, miasto Sobótka, powiat wrocławski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2017.JT z dnia 3 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającemu przez pełnomocnika Pana Pawła Patkowskiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu na stopniu wodnym Brzeg Dolny, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 40/6 w miejscowości Wawrzyna obręb Głoska dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu „Stopień Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2016.ES2 z dnia 31 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/17 z dnia 31 marca 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Sławomira Gonciarza, na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej — odcinek od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich - ul. Krzycka - ul. Andrzeja Waligórskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do skrz3'żowania ul. Powstańców Śląskich - ul. Kutnowska (wraz ze skrzyżowaniem)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2016.MN z dnia 31 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 31 marca 2017 r., Nr 9/17, zmienił własną decyzję Nr 13/14 z dnia 30 maja 2014 r. (znak: IF-AB.7820.3.2014.MN1), zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, ulica Miłoszycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2017.GM2 z dnia 30 marca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28.03.2017 roku złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Głowackiego reprezentującego firmę ELPRO Projektowanie Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV - skrzyżowanie z torami PKP w km 271,984 w miejscowości
Głogówko, lokalizowanej na terenie działki: nr 18 AM-1, obręb 0003 Głogówko, gmina Kotla, powiat głogowski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2017.EDT z dnia 28 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, złożony w dniu 2 marca 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 marca 2017 r. i 24 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna koło Lubania wpiętego do gazociagu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2017.WJ z dnia 27 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Wardyna działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN i NN na terenie działki nr 337/13, AM-12, obręb Kamieniec Ząbkowicki, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.580.2016.BK3 z dnia 23 marca 2017 roku zawiadamiające że w dniu 8 marca 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców zmarłego Rudolfa Antoniego Balke w udziale 2/384 części z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb Swojczyce, AM-16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/10 o pow. 0,2732 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2017.ES2 z dnia 21 marca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 17 lutego 2017 r., uzupełniony i skorygowany w dniu 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: .: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie robót budowlanych realizowanych na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2017.JT z dnia 17 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, złożony w dniu 2 lutego 2017 r., skorygowany w dniu 16 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej (droga wojewódzka nr 337 i droga gminna nr 106263) i ul. Głównej (droga wojewódzka nr 336) we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2017.WJ z dnia 16 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Tadeusza Foremniaka działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 16.03.2017r. decyzja Nr I-P-16/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej, zlokalizowanej na terenie działki nr 234/6, AM-1, obręb Niedźwiedna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2016.WW z dnia 13 marca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Eweliny Dragan, złożony dnia 15 grudnia 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia
budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.19.2017.AD z dnia 10 marca 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 10 marca 2017 r., Nr I-K-23/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z/s w Strzegomiu,, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzieszówku - przejście pod linią kolejową nr 302 relacji Malczyce - Marciszów w km 42+803”, na działce numer 185, AM-1, obręb 0019 Tomko wice, j. ew. gm. Strzegom.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.83.2016.WJ z dnia 9 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Ewy Pinkowskiej działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 3.03.2017r. decyzja Nr I-P-14/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Paczkowskiej, na działce 4/88, AM-42, obręb Południe we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2017.WJ z dnia 8 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Kościelniaka działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Warszawy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy De 225 mm PE na terenie działki nr 17/7, AM-2, obręb Gaj 32 w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2016.MN z dnia 7 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 7 marca 2017 r., Nr 7/17, zmienił własną decyzję Nr 6/14 z dnia 20 marca 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 455, ulica Swojczycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.61.2017.EDT z dnia 7 marca 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 7 marca 2017 r., Nr I-P- 67/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - DewelopART Fidelis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krzycka 82, 53-020 Wrocław, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka gazociągu gA150 wysokiego ciśnienia 5,5 MPa wraz z likwidacją nieczynnego gazociągu gA200 na działce nr 2/6, AM-21, obręb Oporów, przy ul. Jordanowskiej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2016.WJ z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jarosława Malinowskiego działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 1.03.2017r. decyzja Nr I-P-l0/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 97, AM-4, obr. Szklarska Poręba 4, gm. Szklarska Poręba.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2017.GM2 z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 20.01.2017 r. (data wpływu 23.01.2017 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Jadwigę Siedlecką, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-12/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa odcinków linii kablowych SN 20kV L-818 i L-824 w ramach zadania Usunięcie kolizji - Skrzyżowanie z torami PKP w km. 96,968 w miejscowości Głogów przy ul. Ułanów Polskich, lokalizowanych na terenie działki: nr 8 AM-1, obręb 0008 Fabryczna m. Głogów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.89.2016.WJ z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Kościelniaka działającego z upoważnienia PKP Cargo S.A. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27.02.2017r. decyzja Nr I-P-l 1/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod podnośnik Kutruffa wraz z przyłączem elektrycznym, na działce nr 337/6, obręb Kamieniec Ząbkowicki II, gm. Kamieniec Ząbkowicki, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.04.2017.GM2 z dnia 2 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 02.03.2017 roku wydał decyzję Nr I-Pg-3/17 po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-3/15 z dnia 19 marca 2015 roku, znak IF-PP.747.13.2015.GM2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, w Świnoujściu, polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.315.2016.WS z dnia 1 marca 2017 roku zawiadamiające o wydanej na rzecz Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jezioma, przez Wojewodę Dolnośląskiego, dnia 1 marca 2017 r., decyzji Nr I-P-59/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci elektroenergetycznej: tymczasowego połączenia napowietrznej elektroenergetycznej linii 220kV Leśniów - Żukowice - Polkowice, na potrzeby modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice; inwestycja przewidziana do realizacji na działkach: Nr 31/3; Nr 32/5; Nr 32/15, Nr 33/7; Nr 33/10, AM-1, obr. 0007 Ramiona, jedn. ew. 020306_2 gmina Żukowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.1.2016.MMJ z dnia 1 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 0-135/17 z dnia 28 lutego 2017r. odmówił wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Nr 0-359/14, którą Wojewoda Dolnośląski uchylił decyzję Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. Nr 228/2014, o udzieleniu Wójtowi Gminy Czarny Bór zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: ’’Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367”w części, dotyczącej ustaleń wobec nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz jako działka nr 1/3 (po podziale 1/6) w obrębie Stary Lesieniec, gmina Boguszów - Gorce i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji a w pozostałym zakresie zaś utrzymał decyzję w mocy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2016.WW z dnia 28 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/17 z dnia 28 lutego 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z wyłączeniem jezdni od km 2+000 do km 2+680
i od km 3+150 do 3+600 wraz z budową mostu nad rzeką Pelcznicą w km 2+880 w pobliżu miejscowości Nowy Jaworów”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.616.2016.WM1 z dnia 28 lutego 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 23 lutego 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłej Wandy Tody, w udziale 12/36 części oraz zmarłego Stefana Kozieła, w udziale 3/36 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na
terenie Oborniki Śląskie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 92/5 o pow. 0,0090 ha, nr 92/6 o pow. 0,0651 ha AM-1, obręb Paniowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2016.GM2 z dnia 28 lutego 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 18.10.2016 r., uzupełniony dnia 17.11.2016 roku, złożony przez Gminę Rudna z siedzibą w Rudnej, działającą przez pełnomocnika Pana Zenona Szlachetkę - Zakład Projektowo-Usługo wy PROJFIT z siedzibą w Zielonej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-4/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg Rudna Energetyka z wodociągiem Wysokie i Gawronki, lokalizowanej na terenie działki: nr 89/20 AM-1 obręb 0008 Gwizdanów, gm. Rudna, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.03.2017.GM2 z dnia 27 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-2/17 z dnia 27.02.2017 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna kolo Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.02.2017.GM2 z dnia 24 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-3/17 z dnia 24.02.2017 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa
dolnośląskiego, celem ograniczenia dodatkowych nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia w/w inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świnoujściu, której lokalizacja określona została w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.5.15.2017.MŚ z dnia 22 lutego 2017 roku informujące o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 lutego 2017 r., Nr I-D-52/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miejska Swieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradów-Zdrój, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 358, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 3, AM-3, nr 1, AM-6, obr. 0005, nr 1, AM-6, nr 27, AM-6, nr 57, AM-13, nr 6, AM-16, nr 32, AM-17, obr. 0006, j. ew. Swieradów-Zdrój”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.14.2017.MŚ z dnia 22 lutego 2017 roku informujące o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 lutego 2017 r., Nr I-D-51/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 358, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 1, AM-6, nr 27, AM-6, nr 57, AM-13, nr 6, AM-16, nr 32, AM-17, obr. 0006, j, ew. Świeradów-Zdrój”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.9.2017.ES2 z dnia 20 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu WojewództwaDolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”, w części dotyczącej działek o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2016.ES2 z dnia 20 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/17 z dnia 20 lutego 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg
Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - od km 2+140,00 do km 4+480”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.78405.230.2016.WW z dnia 17 lutego 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 17 lutego 2017 r., Nr I-D-42/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Gminy Malczyce pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 w miejscowości Rusko, przewidzianej do realizacji na dz. nr 379/1 dr, obręb 0008 Rusko, nr 379/2dr, obręb 0008 Rusko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2016.MN z dnia 16 lutego 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Brody - złożony dnia 1 grudnia 2016 r., skorygowany w dniu 15 grudnia 2017 r. uzupełniony o akta sprawy będące w posiadaniu Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa w dniu 31 stycznia 2017 r. oraz o załączniki będące integralną częścią pierwotnej decyzji w dniu 3 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 13/14 z dnia 30 maja 2014 r. (znak:
IF-AB.7820.3.2014.MN1), zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, ulica Miłoszycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.88.2016.GM2 z dnia 14 lutego 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 08.12.2016 roku (data wpływu 21.12.2016r.) złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, działający przez pełnomocnika P. Wiktora Walkowskiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-9/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa magistrali wodociągowej pomiędzy siecią wodociągową śr. 350mm W dz. nr 108/4 obręb Nowy Dwór a miejscem wpięcia do sieci wodociągowej śr 160mm W dz. nr 873 obręb Minkowice Oławskie, gmina
Jelcz-Laskowice, lokalizowanej na terenie działki: nr 238/1 AM-1 obręb 0016 Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.571.2016.BK3 z dnia 13 lutego 2017 roku zawiadamiając e, że w dniu 1 lutego 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Rudolfa Antoniego Balke w udziale 16/384 części z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb Swojczyce,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 45/1 AM-4 o pow. 0,1090 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2016.ES2 z dnia 10 lutego 2017 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 60/17 z dnia 10 lutego 2017 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 19/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r., wydanej na rzecz Inwestora - Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła Rychela, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej: od km 0+000,00 do km 2+478,17”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2017.JT z dnia 10 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Pawła Patkowskiego,  z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu na stopniu wodnym Brzeg Dolny, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 40/6 w miejscowości Wawrzyna obręb Głoska dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu „Stopień Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2017.WJ z dnia 10 lutego 2017 roku zawiadamiające że na wniosek Sebastiana Kościelniaka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod żurawia słupowego wraz z przyłączem elektrycznym zlokalizowanym na terenie działki nr 137/17, obrębi 1 Kartuzy w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.304.2016.WW z dnia 9 lutego 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 9 lutego 2017 r., Nr I-D-27/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Gminy Kąty Wrocławskie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej autostrady A-8 we Wrocławiu, przewidzianej do realizacji na dz. nr 21/2, AM-17 obręb 0038 Muchobór Wielki w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granicy gminy Kąty Wrocławskie w ulicy Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.85.2016.WJ z dnia 9 lutego 2017 roku zawiadamiające że na wniosek Romana Ruty reprezentującego T-Mobile Polska SA z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9.02.2017r. decyzja Nr I-P-7/17 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile, zlokalizowanej na terenie działki nr 2/3, obręb Popowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2016.GM2 z dnia 9 lutego 2017 roku zawiadamiające Ze - na wniosek z dnia 18.10.2016 r. (data wpływu 21.10.2016 r.) złożony przez firmę TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział Wrocław, działającą przez pełnomocnika
Panią Bernadettę Wanat-Zielińską reprezentującej firmę VEIL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, uzupełniony dnia 15.12.2016 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-8/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN-20kV - przejście torów kolejowych, lokalizowanej na terenie działek: nr 4 AM-1, nr 6/5 AM-4 obręb 0037 Muchobór Mały, nr 8 AM-2 obręb 0028 Grabiszyn i nr 9/2 AM-20 obręb 0042 Popowice, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.316.2016.WW z dnia 7 lutego 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 7 lutego 2017 r., Nr I-D-25/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Gminy Wrocław pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Rozbiórkę istniejącego mostu drogowego wraz z budową nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 362, budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania określonego przez Inwestora jako „Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu”, przewidzianą do realizacji na dz. nr 24/2, AM-8, obręb Żerniki, nr 42/1, AM-8, obręb Żerniki, nr 42/2, AM-8, obręb Żerniki, nr 44, AM-8, obręb Żerniki, nr 2/1, AM-8, obręb Kuźniki, nr 91/1, AM-8, obręb Kuźniki, 92/3, AM-8, obręb Kuźniki, 92/11, AM-8, obręb Kuźniki, j. ew. 026401 1 m. Wrocław”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.04.2017.GM2 z dnia 7 lutego 2017 roku zawiadamiające o wznowieniu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 31.01.2017 roku (data wpływu (31.01.2017 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Wiśniewskiego - Tractebel Engineering z siedzibą w Katowicach, zakończonego wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego ostatecznej decyzji Nr I-Pg-3/15 z dnia 19.03.2015 roku 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.02.2017.GM2 z dnia 7 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 10.01.2017 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Kobyłecką - Tractebel Engineering S.A. z siedzibą w Katowicach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, uzupełniony dnia 01.02.2017 roku, celem ograniczenia dodatkowych nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia w/w inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2016.MN z dnia 6 lutego 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Brody - złożony dnia 1 grudnia 2016 r., uzupełniony w dniu 15 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 6/14 z dnia 20 marca 2014 r. (znak: IF-AB.7820.28.2013.MN1), zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 455, ulica Swojczycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.03.2017.GM2 z dnia 6 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna koło Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa  dolnośląskiego na wniosek z dnia 25 stycznia 2017 roku (data wpływu 27.01.2017 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka — Przedsiębiorstwo ALMAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.2.2017.ES2 z dnia 6 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniul7 stycznia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej
nr 346 w miejscowości Węgry nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 - zmiana geometrii drogi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.290.2016.MN z dnia 31 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr I—D—17/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Pieszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, pozwolenia na budowę obejmujące: Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 383 w miejscowości Rościszów (dz. nr 526/1, AM-18, nr 526/2, AM-20, nr 526/3, AM-21, obręb Rościszów) w ramach zadania „Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie Gminy Pieszyce
łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.01.2017.GM2 z dnia 30 stycznia 2017 roku zawiadamiające, 26 lipca 2016 roku, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-1/17 z dnia 30.01.2017 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I Brzeg-Zębice- Kiełczów i Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2017.GM2 z dnia 30 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20.01.2017 r. (data wpływu 23.01.2017 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Jadwigę Siedlecką, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinków linii kablowych SN 20kV L-818 i L-824 w ramach zadania Usunięcie kolizji - Skrzyżowanie z torami PKP w km 96,968 w miejscowości Głogów przy ul. Ułanów Polskich, lokalizowanej na terenie działki: nr 8 AM-1, obręb 0008 Głogów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.81.2016.WJ z dnia 27 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Bronsia działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24.01.2017r. decyzja Nr I-P-6/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, na działce nr 1/6, AM-28 i działce 39/7, AM-4, obręb Brochów we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.542.2016.GG2 z dnia 27 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłej Wandy Tody, w udziale 12/36 części oraz zmarłego Stefana Kozieła, w udziale 3/36 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na
terenie Oborniki Śląskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 92/3 AM-1 o pow. 0,0319 ha, obręb Paniowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.440.2012.WM1 z dnia 26 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 24 stycznia 2017 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 11 a, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Urszuli Helenie Wojnarowicz, w udziale 6/64 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie, prawa własności nieruchomości położonej w gminie Siechnice,
oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 234/2 o pow. 0,1921 ha, nr 234/4 o pow. 0,0212 ha, AM-1, obręb Iwiny, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 26/11 z dnia 13 września 2011 r. znak: IF-AB.7820.21.201 l.MMJ, o zezwoleniu Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, w imieniu którego wystąpiła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi wojewódzkiej Żemiki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94), która stała się ostateczna z dniem 15 listopada 2011 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2016.JT z dnia 26 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Tomasza Wróblewskiego, 7 listopada 2016 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 14 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2016.WW z dnia 24 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Wojciecha Barcika, złożony w dniu 7 października 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 8 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z wyłączeniem jezdni od km 2+000 do km 2+680 i od km 3+150 do 3+600 wraz z budową mostu nad rzeką Pełcznicą w km 2+880 w pobliżu miejscowości Nowy Jaworów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-7840.2.22.2016.JT z dnia 23 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Tomasza Wróblewskiego, 28 października 2016 r., skorygowany w dniu 14 listopada 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 12 grudnia 2016 r., skorygowany w dniu 20 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2016.MŚ z dnia 19 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji 1 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Olkisza, złożony w dniu 23 listopada 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 16 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 - ul. Kamieniecka w Wałbrzychu (km 5+058,59-^-5+964,23)” w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2016.ES2 z dnia 19 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Zastępcę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36a nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36a w ciągu tzw. „Obwodnicy Ścinawy””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.85.2016.WJ z dnia 19 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Romana Ruty wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej T-Mobile, zlokalizowanej na terenie działki nr 2/3, obręb Popowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2016.WJ z dnia 18 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Orkusza działającego z upoważnienia Zakładu Usług Komunalnych w Węgłińcu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17.01.2017r. decyzja Nr I-P-5/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu, zlokalizowanej na terenie działek nr 237/50, 237/39, 237/49, 237/47, AM-1, obręb Węgliniec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2016.AD z dnia 17 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Michała Podhoreckiego na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 (obecnie klasy Z) oraz przebudowie drogi krajowej Nr 98 (obecnie klasy G), w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu - Etap II; odcinek od km 0+000 km do km 0+129,88 drogi wojewódzkiej Nr 395 oraz odcinek km 0+000,00 do km 0+351,11 drogi krajowej Nr 98”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2016.MN z dnia 16 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Renaty Rystał - Chudy, złożony w dniu 30 września 2016 r., uzupełniony dnia 3 paździemika2016 r., skorygowany i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 23 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu a realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I”:

Obwieszczenie Wojewody DolnośląskiegoIF-PP.746.1.2017.WJ z dni 16 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Tadeusza Foremniaka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, pl. Szpitanym i ul. Kolejową w Bystrzycy Kłodzkiej, zlokalizowanej na terenie działki nr 234/6, AM-1, obręb Niedźwiedna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2016.ES2 z dnia 12 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 19 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:
„Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 1 drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - od km 2+140,00 do km 4+480”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2016.EDT z dnia 12 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.: I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 25/15 z dnia 10 września 2015 r. udzielającą Inwestorowi, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na odcinku Polkowice - Żary, woj. dolnośląskie. II. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 25/15 z dnia 10 września 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.74683.2016.WJ z dnia 11 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Ewy Pinkowskiej wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Paczkowskiej we Wrocławiu, zlokalizowanego na terenie działki nr 4/88, AM-2, obr. Południe we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2016.WJ z dnia 10 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jarosława Malinowskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr 97, AM-4, obr. Szklarska Poręba 4, w Szklarskiej Porębie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.823.2015.MS z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 04 stycznia 2017 r., na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we Wrocławiu, gmina Wrocław, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 4/1, 4/2, 4/5, 6/1, 6/2, 6/4, AM-3, o pow. łącznej 0,4724 ha, obręb Widawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2016.WJ z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Mariusza Tyrana działającego z upoważnienia PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9.01.2017r. decyzja Nr I-P-3/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem kolumienek zasilających z napięciem 3kV, posadowionych na międzytorzach torów postojowych gr. B, na terenie działek nr 4/91, 4/135, 4/136, 4/138 AM-42, obręb 0022 Południe, m. Wrocław, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2016.WJ z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK SA z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2.01.2017r. decyzja Nr I-P-l/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy peronu na przystanku osobowym Wrocław - Grabiszyn przy ul. Petuniowej, w km 3.319-3,484 na linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec, na dz. nr 2/6, AM-21, obręb Grabiszyn, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2017.GM2 z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 3 września 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Zdzieszowice - Wrocław wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: „Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2016.OP z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 4 listopada 2016 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Panią Irenę Marówkę, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-2/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x Dn 450 od sieci ciepłowniczej 2x Dn 700 przy Ps-27/18/5 w rejonie ul. Swieradowskiej do ul. Terenowej we Wrocławiu - etap I, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 349 relacji Św. Katarzyna - Wrocław Kuźniki w km 7,625.
Inwestycja lokalizowana jest na części działek nr 1/1 i 2/2 AM-3, obręb 0026 Wojszyce, gm. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IG-AB.7820.1.2016.MŚ z dnia 5 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Henryka Czai na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 388 w zakresie budowy chodnika od km 0+000,00 do km 0+279,40 w miejscowości Wambierzyce, gm. Radków”.

liczba wejść: 12247

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 21.12.2017
Data wytworzenia : 02.01.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor : Monika Dyrda