Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2018

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2018.MN z dnia 28 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, złożony dnia 8 października 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 14/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Etap III.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2018.GM2 z dnia 27 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 26.10.2018 roku (data wpływu 31.10.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Kamilę Szafulską, reprezentującą firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-67/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 10 kP - 0,5 MPa) PE DE63 - w Zajączkowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 185/6 AM-1, obręb ewidencyjny 022001_5.0022, Zajączków, gmina Oborniki Śląskie znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2018.WJ z dnia 27 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bernadetty Wanat-Zielińskiej działającej z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 11.12.2018r. decyzja Nr I-P-63/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 20kV na dz. nr 6/5, AM-4 i dz. nr 10/2, AM-6, obręb Muchobór Mały we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.66.2018.GM2 z dnia 21 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 19.09.2017 roku (data wpływu 24.10.2018 roku), złożonego przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Aleksandrę Wachnicką, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-66/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa i modernizacja boisk do gier zespołowych i wielofunkcyjnego ośrodka gimnastycznego na wolnym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na terenie działki nr 1 AM-15 obręb 0058 Poświętne, jednostka ewidencyjna 026401_1, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2018.BK3 z dnia 20 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak IF-W0.7570.205.2018.BK3 o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Długołęka, obręb Michałowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.199.2018.BK3 z dnia 20 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak IF-WO.7570.199.2018.BK3 o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka, obręb Kępa.

Obwieszczenie Wojewodyj Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2018.AK z dnia 18 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, złożony w dniu 21 września 2018 r,, uzupełniony w dniach 27 i 28 listopada 2018 r. oraz 14 grudnia 2018 r., sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ulicy Zajączkowskiej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2018.GM2 z dnia 18 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 07.12.2018 roku (data wpływu 10.12.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana Jacka Osiewałę, reprezentującego firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji  polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 (MOP 6,3 MPa) w ramach inwestycji Modernizacja gazociągu relacji Jelcz-Nieciszów, lokalizowanego na terenie działki: nr 339/1 AM-2, obręb ewidencyjny 021503_5.0013 Miłoszyce, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2018.GM2 z dnia 18 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 05.10.2017 roku (data wpływu 08.10.2018 roku), złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Łukasza Reszkę, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-65/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego nr 29 na budynek Laboratorium Nowych Technologii (dronów) na terenie Akademii Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu, uzbrojeniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2018.GM2 z dnia 18 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 02.11.2018 roku (data wpływu 05.11.2018 roku), złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-62/18 zmieniającą decyzję Nr I-P-25/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 10,0 kPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 275 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 1,673, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/1 AM-13, obręb Grabiszyn, nr 1 AM-43, obręb Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.69.2018.GM2 z dnia 14 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 04.12.2018 roku, złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Zofię Sobolewską reprezentującą firmę STUDIUM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie terenowego obiektu szkoleniowego „Toru Zadaniowego Do Kształtowania Kompetencji Przywódczych Lider” z zagospodarowaniem terenu, lokalizowanego na terenie działki nr 1 AM-15 obręb 0058 Poświętne, jednostka ewidencyjna 026401_1, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2018.GM2 z dnia 14 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 03.12.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Rogozińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN pod linią kolejową nr 285 relacji Jedlina Zdrój - Wrocław, w obrębie przejazdu kolejowego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem na terenie działki nr 192 AM-1 obręb ewidencyjny 022305_2.0004 Chrzanów, gmina Kobierzyce, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.71.2018.AK z dnia 14 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 06 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-K/Z -80/18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę wiaduktu kolejowego w km 28,973 linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów wraz z budową drogi dojazdowej w związku z likwidacją przejazdu w km 29,188 w miejscowości Koźlice, w ramach projektu POLiS 5.2- 7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2018.AK z dnia 13 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-41/18 z dnia 05.12.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.AZ z dnia 11 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 7 lipca 2017 roku , na podstawie art. 18, w związku z art. 1 la ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 212), zostało wszczęte postępowanie administracyjne Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu
odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0014 Jagodno, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 20/8 AM-2, o pow. 0,0084 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2018.BK3 z dnia 11 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Wojewoda Dolnośląski postanowieniem 30 listopada 2018 r. znak: IF-W0.7570.50.2018.BK3
sprostował oczywistą omyłkę w decyzji organu z 20 listopada 2018 r. znak: IFW0.7570.50.2018. BK3 orzekającej o ustaleniu odszkodowania m.in. na rzecz spadkobierców pana Tadeusza Zdrila (udział 1/4) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Wołów, AM-24, oznaczonej nr. 9/5 o pow. 0,0028 ha, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/18 z dnia 23 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 14 + 160,00 do km 15+083,50”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności i która stała się ostateczna 27 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.11.2018.MMJ z dnia 7 grudnia 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-708/18 z dnia 28 listopada 2018r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 września 2018r., Nr  76/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2018.EDT z dnia 6 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzjąNr 7/18 z dnia 13 listopada 2018 r.: - działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uchylił ostateczną własną decyzję Nr 9/17 z dnia 24 maja 2017 r. zatwierdzajacą projekt budowlany i udzielającą Inwestorowi, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DNI000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2018.GM2 z dnia 6 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 23.10.2018 roku (data wpływu 24.10.2018 roku), złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Roberta Wizora - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-59/18 zmieniającą decyzję Nr I-P-49/18 z dnia 8 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32 wraz
ze zmianą sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2018.MN z dnia 6 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 6 listopada 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego
przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla
zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Etap IV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.246.2018.WM1 z dnia 5 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Anieli Kardasz, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 699.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2018.AK z dnia 4 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, złożony w dniu 21 września 2018 r., uzupełniony w dniu 27 listopada 2018 r., sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ul. Pęgowska we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Pęgowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2018.ES2 z dnia 4 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, złożony w dniu 21 września 2018 r., uzupełniony w dniu 27 listopada 2018 r., sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ul. Pełczyńska we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Pełczyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2018.ES2 z dnia 4 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, złożony w dniu 21 września 2018 r., uzupełniony w dniu 27 listopada 2018 r., sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ul. Obornicka we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ulicy Obornickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2018.AK z dnia 4 grudnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23 listopada 2018 roku (data wpływu: 26.11.2018 roku) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Smieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kY Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV
Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.2.2018.MMJ z dnia 4 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-695/18 z dnia 26 listopada 2018r. uchylił w całości decyzję Starosty Wałbrzyskiego z dnia 23 lutego 2018r., nr 110/2018 0  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „budowa drogi na terenie działki nr 21 obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego” 1 przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2018.MN z dnia 4 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 19 września 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 13/18 z dnia 26 listopada 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 4”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2018.WJ z dnia 3 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Lewowskiego działającego z upoważnienia Gminy Prusice, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23.11.2018r. decyzja Nr I-P-60/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu dla zadania „Park & Ride Skokowa” na dz. nr 124/4, AM-1, obręb 0021 Skokowa w gminie Prusice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.222.2017.EB2/WM1 z dnia 3 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o odmowie ustalenia odszkodowania, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 336/2, AM - 1, obręb 0015 Taczalin - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2018.MN z dnia 30 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 20 sierpnia 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 września 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/18 z dnia 23 listopada 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Etap II.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2018.MN z dnia 30 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 20 sierpnia 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 września 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/18 z dnia 22 listopada 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna Etap I.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.123.2018.EDT z dnia 29 listopada 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 października 2018 r., decyzji Nr I—D-173/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na rzecz Inwestora - TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, dla inwestycji pn.: Budowa linii napowietrznej (przewody) 110 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Głogów, ul. Piłsudskiego na działce nr 1, AM-1, obręb Brzostów, jednostka ewidencyjna Głogów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.117.2018.EDT z dnia 29 listopada 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 15 października 2018 r., decyzji Nr I-D-167/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia
na budowę, na rzecz Inwestora - Województwo Dolnośląskie, wykonujące swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, dla inwestycji pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz z przyległym układem drogowym (dz. nr 379, nr 431, nr 114/1, nr 114/2, nr 56, nr 421, obręb 0009 Sędziszowa, jednostka ewidencyjna 022604 5 Świerzawa - obszar wiejski).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2018.GM2 z dnia 27 listopada 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 02.11.2018 roku (data wpływu 05.11.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-25/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 10,0 kPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 275 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 1,673, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/1 AM-13, obręb Grabiszyn, nr 1 AM-43, obręb Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.59.2018.VK z dnia 27 listopada 2018 roku zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów, obręb 0001 Wołów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 11/1 AM 23, o pow. 0,0032 ha i nr 11/5 AM 23, o pow. 0,0124 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.76.2018.MK z dnia 27 listopada 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Zofii Szczecińskiej i Sylwestra Szczecińskiego (na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działki nr. 613 i nr. 620.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.79.2018.MK z dnia 27 listopada 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Mirosławie Żurawiu, Włodzimierzu Żurawiu, Jerzym Żurawiu, którzy nabyli prawa do występowania w charakterze strony w postępowaniu o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 730.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2018.BK3 z dnia 27 listopada 2018 roku zawiadamiające,  że w dniu 20 listopada 2018 r., na podstawie art. 12 ust. 4a, w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego (znak IF-W0.7570.50.2018.BK3) o ustaleniu odszkodowania m.in. na rzecz spadkobierców pana Tadeusza Zdrila (udział 2/4)
- z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Wołów, AM-24, oznaczonej nr. 9/5 o pow. 0,0028 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.10.2018.MMJ z dnia 26 listopada 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. Nr 228/2014, o udzieleniu Wójtowi Gminy Czarny Bór zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: ’’Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367” w części dotyczącej działki nr po podziale 70/1 obręb nr 0002 AM-2 Czarny Bór.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląksiego IF-PP.746.66.2018.WJ z dnia 22 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bogumiły Halskiej reprezentującej Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, na działce nr 1, AM-1, obręb Iwiny, gmina Siechnice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląksiego IF-PP.746.32.2018.WJ z dnia 22 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Kusia działającego z upoważnienia PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14.11.2018r. decyzja Nr I-P-57/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych, polegająca na częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku dworca, budowie parkingu dla samochodów
osobowych z drogą dojazdową, budowie zatoki autobusowej oraz rozbiórce dwóch zespołów budynków”, na działce nr 40/19 i 40/14, obręb Podgórze N-40, w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.MA z dnia 20 listopada 2018 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji  (znak sprawy: IF-W0.7570.428.2017.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4 AM-7,o pow. 0,0099 ha .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2018.ES2 z dnia 20 listopada 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Brody, złożony w dniu 5 września 2018 r. i uzupełniony w dniu 8 listopada 2018 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Osobowickiej (droga wojewódzka nr 327) na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2018.GM2 z dnia 20 listopada 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23.10.2018 roku (data wpływu 24.10.2018 roku) złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Roberta Wizora w sprawie zmiany ostatecznej z dniem 14.11.2018 roku decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-49/18 z dnia 8 października 2018 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i termomodernizacji budynku nr 32 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2018.GM2 z dnia 20 listopada 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 17.08.2018 roku (data wpływu 23.08.2018 roku) złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-54/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-0550 Żagań - lokalizowanych na terenie działek: nr 652, 653, 660, 661, 649, 650, 651, 641, obręb ewidencyjny 081009 2.0011 Łozy, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie; nr 399/1, 400/1, 401/1, 421, 422, 423, 398, obręb (0010) Świętoszów, jednostka ewidencyjna 020105 2.0010 Osiecznica, gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2018. GM2 z dnia 20 listopada 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 05.06.2018 roku (data wpływu 07.06.2018 r.) uzupełniony dnia 20.08.2018 roku i dnia 02.10.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Jaskulskiego Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-58/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN, w celu powiązania linii kablowej SN K-1473 przy ul. Topolowej ze stacją R-2767 przy ul. Chorzowskiej 53a we Wrocławiu lokalizowanej na terenie działek: nr 39/6, 39/5, 39/7 AM-4 i nr 37/3 AM-3 obręb 0012 Brochów, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2018.MN z dnia 16 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 27 sierpnia 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/18 z dnia 8 listopada 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 7”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2018.JT z dnia 15 listopada 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, Decyzją z dnia 8 listopada 2018 r., Nr 6/18, stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 9/14 (zmienionej decyzją z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 2/16), zezwalającej Gminie Wrocław reprezentowanej osobą PrezydentaWrocławia, na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej ni 94 we Wrocławiu, polegająca na wykonaniu elementów skrzyżowania  służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla „Nowe Żemiki” - realizowanej etapowo,w części - ze skutkiem prawnym w zakresie obiektów i robót budowlanych przewidzianychdo realizacji w układzie docelowym, przedstawionych na projekcie zagospodarowania terenu- nr rysunku 01-3 i 01-4 oraz na projekcie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym zamiennym - nr rysunku 01-4, przewidzianych do realizacji na działkach nr 23/3, nr 25/3,nr 25/4, nr 23/4, nr 5, AM-5, nr 62/2, nr 46/2, AM-3, obr Żemiki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośąskiego IF-PP.747.30.2018.AK z dnia 15 listopada 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 listopada 2018 roku (data wpływu: 06.11.2018 roku) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2018.GM2 z dnia 15 listopada 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.09.2017 roku (data wpływu 24.10.2018 roku), złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Aleksandrę Wachnicką, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji boisk do gier zespołowych i wielofunkcyjnego ośrodka gimnastycznego na wolnym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na terenie działki nr 1 AM-15 obręb 0058 Poświętne, jednostka ewidencyjna 026401 1, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.515.2017.BK3 z dnia 13 listopada 2018 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 6 listopada 2018 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego (nr IF-W0.7570.515.2017.BK3) w sprawie ustalenia odszkodowania m.in. na rzecz spadkobierców nieżyjących.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2018.MN z dnia 13 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 27 sierpnia 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/18 z dnia 31 października 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 8”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.WJ z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 10 września 2018 roku, złożony przez pełnomocnika Panią Elżbietę Nawrocką działającą w imieniu i na rzecz Gminy Oborniki Śląskie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-55/18 z dnia 5 listopada2018r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Pęgowie na terenie działek nr 28/2 i 379 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2018.GM2 z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 27.08.2018 roku (data wpływu dnia 28.08.2018 roku), uzupełniony dnia 24.09.2018 roku, złożony przez firmę PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki z siedzibą we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Tosia, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-57/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa zadaszonych stanowisk naprawczych w Punkcie Utrzymania Taboru w Legnicy lokalizowanych na terenie działki nr 137/17 AM-2 obręb ewidencyjny 026201_1.0011, Kartuzy, m. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2018.GM2 z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26.10.2018 roku (data wpływu 31.10.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Kamilę Szafulską, reprezentującą firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 10 kP - 0,5 MPa) PE DE63 - w Zajączkowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 185/6 AM-1, obręb ewidencyjny 022001_5.0022, Zajączków, gmina Oborniki Śląskie znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.60.2018.GM2 z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24.10.2018 roku (data wpływu 25.10.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Mateusza Szpundę, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 0,01 MPa) PE DE 315 - w ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 178/16 AM-3, obręb 0005 Zachód, jednostka ewidencyjna 020202_1 miasto Dzierżoniów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.199.2018.BK3 z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Genowefy Krzak i Jana Krzaka (na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka, obręb Kępa. AM-1, oznaczonej nr. 38/1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.521.2017.AZ z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2018 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.521.2017.AZ) w sprawie o ustalenie odszkodowania m.in. na rzecz spadkobierców po zmarłej Helenie Stasiuk, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lubin, obręb Składowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174 AM 2, obszar ograniczenia 0,0120 ha, której ww. była współwłaścicielką w udziale 2/4.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2018.AK z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-40/18 z dnia 31.10.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.12.2018.MN z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 22 sierpnia 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6/18 z dnia 26 października 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 5”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.11.2018.MN z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 22 sierpnia 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 7/18 z dnia 26 października 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2018.MN z dnia 5 listopada 2018 roku zawiadamiajace, że w dniu 8 października 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Mucha oraz Panią Agnieszkę Komorowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Etap III.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.62.2018.WJ z dnia 5 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Krawczyka reprezentującego Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną - Inwest Park Sp. z o.o. z Wałbrzycha, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bocznicy kolejowej w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor WSSE „Inwest-Park”, na działce nr 458/1, obręb Słup, gmina Męcinka, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2018.GM2 z dnia 5 listopada 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 23.08.2018 roku (data wpływu dnia 24.08.2018 roku), uzupełniony dnia 19.09.2018 roku, złożony przez firmę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, działającą przez pełnomocnika Panią Halinę Łukaszewską, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-51/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce), w km 5,580 - 5,620 lokalizowanej na terenie działki nr 37 AM-2 obręb 0001 Cieplice-1, jednostka ewidencyjna 026101_1 M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2018.AK z dnia 5 listopada 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-39/18 z dnia 26.10.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2018.AK z dnia 5 listopada 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-38/18 z dnia 26.10.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2018.MN z dnia 2 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 22 sierpnia 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 4/18 z dnia 26 października 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 6”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2018.WJ z dnia 2 listopada 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Kusia działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25.10.2018r. decyzja Nr I-P-52/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się” polegającego na remoncie i przebudowie peronów, tuneli (tunel główny i północny) i wejść na perony, hali peronowej, wiat bocznych, budynków magazynowych, pomocniczych i usługowych w obrębie dworca, infrastruktury torowej, budowie niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji infrastrukturalnych dla funkcjonowania obiektów oraz budowie małej architektury, na działce nr 201/4 1 201/21, obręb Piątnica, w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.AZ z dnia 31 października 2018 roku zawiadamiające spadkobierców zmarłego Marka Juchy o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0014 Jagodno, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 20/8 AM-2, o pow. 0,0084 ha. Jednocześnie zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji. Mimo podjętych czynności, nie udało się ustalić kręgu spadkobierców zmarłego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.MA z dnia 31 października 2018 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia na rzecz dotychczasowych właścicieli odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4 AM7, o pow. 0,0099 ha, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) wskazuje - do dnia 14 grudnia 2018 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2018.WJ z dnia 31 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartłomieja Piłata działającego z upoważnienia spółki Wodociągi 1 Kanalizacja Sp. z o. o. z Dzierżoniowa została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26.10.2018r. decyzja Nr I-P-53/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 315 z rur PE pod linią kolejową, na działce nr 60, AM-2, obręb Zachód, w Dzierżoniowie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2018.WJ z dnia 31 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Łukasza Kokocińskiego reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 225, na działce nr 7/9, AM-18, obręb Karłowce, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2018.JT z dnia 31 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/18 z dnia 29 października 2018 r., udzielił pozwolenia Miastu i Gminie Bierutów na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego w mieście i gminie Bierutów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2018.ES2 z dnia 26 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Kalata, złożony w dniu 10 lipca 2018 r., uzupełniony w dniu 10 sierpnia 2018 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 15 października 2018 r., w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 366 w miejscowości Podgórzyn, nazwanej przez Inwestora: „Rozwiązanie zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie - rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 1 drogi powiatowej nr 2650D”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2018.GM2 z dnia 26 października 2018 roku zawiadamiajace, że - na wniosek z dnia 27.08.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Rogozińskiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-50/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN 20 kV na terenie działki nr 105/2 AM-1 obręb ewidencyjny 021803 1.0004 Brzezinka Średzka, gmina Miękinia, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2018.MN z dnia 25 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Wdowiaka - złożony dnia 17 sierpnia 2018 r., skorygowany w dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz uzupełniony w dniu 11 października 2018 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 25/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 365, nazwanego przez Inwestora: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki (odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000)”, zmienionej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 18/18 z dnia 16 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2018.BK3 z dniia 25 października 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Anny Kuźnik 1 Ryszarda Kuźnika (na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Długołęka, obręb Michałowice, AM-1, oznaczonej nr. 51.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2018.WJ z dnia 24 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bernadetty Wanat-Zielińskiej działającej z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. z Krakowa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 20kV na dz. nr 6/5, AM-4 i dz. nr 10/2, AM-6, obręb Muchobór Mały we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.25.2018.AK z dnia 24 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-36/18 z dnia 17.10.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2018.GM2 z dnia 23 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-37/18 z dnia 18 października 2018 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na.: budowie sieci światłowodowej stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gazociągowi DN1000 relacji Czeszów - Kiełczów stanowiącego odcinek gazociągu w/c granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2018.GM2 z dnia 23 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 05.10.2017 roku (data wpływu 08.10.2018 roku), złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Łukasza Reszkę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie 1 termomodernizacji budynku nr 29 Akademii Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem, uzbrojeniem terenu i przyłączeniem niezbędnych mediów, zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2018.AK z dnia 23 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 24/18 z dnia 28 września 2018 r. udzielił Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami 1 Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 (klasy GP) w km od około 19+613,82
do km około 20+279,44, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3236D (klasy Z) oraz drogą wojewódzką nr 392 (klasy G) w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2018.BK3 z dnia 19 października 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Wołów, AM-24, oznaczonej nr. 9/5 o pow. 0,0028 ha, która została objęta decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 9/18 z dnia 23 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 14+160,00 do ok. km 15+083,50”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2018.MN z dnia 17 pażdziernika 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 19 września 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 4”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2018.AK z dnia 17 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-35/18 z dnia 11.10.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.236.2017.VK z dnia 16 października 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 ze zm.), prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 336/3 AM 1, obręb 0015, na rzecz spadkobierców zmarłej Marii Jękot.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2018.GM2 z dnia 16 października 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 06.08.2017 roku (data wpływu 09.08.2018 roku) uzupełniony dnia 05.09.2018 roku, złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Roberta Wizora, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-49/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku, zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2018.AK z dnia 16 października 2018 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 12 października 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr 25/18 zmieniającej ostateczną własną decyzję z dnia 17 lipca 2017 r. Nr 17/17 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy osiedla Leśnica (droga krajowa, klasy GP) od ulicy Średzkiej do ulicy Granicznej we Wrocławiu, odcinek od ulicy Piołunowej do ulicy Osinieckiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.454.2017.AZ z dnia 15 października 2018 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433 ze zm.) zawiadamia się o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłych Janiny Szymańskiej, Stefana Szymańskiego i Marianny Wrzesińskiej, z tytułu przejęcia z
mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prochowice oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 303/3 o pow. 0,2033 ha, nr 313/1 o pow.0,0831 ha, nr 314/1 o pow.0,0852 ha i nr 242/1 o pow. 0,0081 ha, AM-1 obręb Kawice (KW nr LEIL/00016794/3).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5,102.2018.WW z dnia 15 października 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 8 października 2018 r., Nr I—D—158/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Województwo Dolnośląskie wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 - 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski”
w zakresie: przebudowy mostu w km 84+971 drogi wojewódzkiej nr 297, przewidzianej do realizacji na dz. nr 348/ldr, AM-1, obręb 0029 Żerkowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2018.WJ z dnia 12 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Macieja Drabika działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. z Krakowa,, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 20kV na dz. nr 41, AM-33, obręb Południe oraz linii kablowej SN 20kV i złącza kablowego na dz. nr 2/5, AM-43, obręb Grabiszyn, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2018.GM2 z dnia 12 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 05.06.2018 roku (data wpływu 07.06.2018 r.) uzupełniony dnia 20.08.2018 roku i dnia 02.10.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Jaskulskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN, w celu powiązania linii kablowej SN K-1473 przy ul. Topolowej ze stacją R-2767 przy ul. Chorzowskiej 53a we Wrocławiu lokalizowanej na terenie działek: nr 39/6, 39/5, 39/7 AM-4 i nr 37/3 AM-3 obręb 0012 Brochów, jednostka ewidencyjna 026401 1 M. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2018.MN z dnia 12 października 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 20 sierpnia 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 września 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.:
Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna Etap II: Budowa linii na odcinku: od słupa Lu-38 (włącznie) do słupa Lu-39 (włącznie), od słupa No-4 (włącznie) do słupa No-6 (włącznie), od słupa Ls-8 (włącznie) do słupa Ls-9 (włącznie), od słupa Pg-2 (włącznie) do słupa Pg-3 (włącznie), od słupa Pg-8 (włącznie) do słupa Pg-15 (włącznie), od słupa Pg-18 (włącznie) do słupa Pg-22 (włącznie), od słupa Pg-24 (włącznie) do słupa Pg-28 (włącznie), o łącznej długości 8,642 km na terenach gmin: Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski 1 Pielgrzymka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2018.MN z dnia 12 października 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 20 sierpnia 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 września 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Etap I: Budowa linii na odcinku: od słupa Kr-11 (włącznie) do słupa Kr-12 (włącznie), od słupa Kr-17 (włącznie) do słupa Mc-1 (włącznie), od słupa Mc-2 (włącznie) do słupa Mc-4 (włącznie), od słupa Mc-5 (włącznie) do słupa Lp-2 (włącznie), od słupa Lp-7 (włącznie) do słupa Lp-8 (włącznie), od słupa Ru-1 (włącznie) do słupa Ru-4 (włącznie), od słupa Ru-5 (włącznie) do słupa Ru-6 (włącznie), od słupa Ru-8 (włącznie) do słupa Ru-9 (włącznie), o łącznej długości 7,820 km na terenach gmin: Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole 1 Ruja.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2018.AK z dnia 12 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18 września 2018 r. (data wpływu: 02.10.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kY Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2018.GM2 z dnia 12 października 2018 roku zwiadamiające, że - na wniosek z dnia 05.07.2018 roku (data wpływu 06.07.2018 roku), uzupełniony dnia 31.07.2018 roku i dnia 20.08.2018 roku, złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika P. Pana Lecha Wergieluka ARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-47/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: wykonanie robót remontowych wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego elewacji polegającej na odbudowie otworów okien
1 bramy wjazdowej z jednoczesnym poszerzeniem bramy i przebudową nadproża oraz budową daszków nad bramami budynku magazynowego nr 134 w Jednostce Wojskowej 4229 - Skład Duninów - zadanie 21836 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 2286/26 AM-19 jednostka ewidencyjna 021601_5.0002, Chocianowiec, gmina Chocianów, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2018.AK z dnia 11 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-34/18 z dnia 03.10.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.MA z dnia 10 października 2018 roku zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Danucie Mrowińskiej, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4 AM7, o pow. 0,0099 ha .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2018.JT z dnia 10 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Gmina Wrocław reprezentowana osobą Prezydenta Wrocławia, będącego zarządcą drogi krajowej nr 94, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Ewy Serafin - złożony w dniu 23 lipca 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 5 września 2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2010 r., Nr 4/10, zmienionej decyzjami tut. Organu: Nr I-D-454/12 z dnia 28 grudnia
2012 r., Nr 9/13 z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 10/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 1/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 26/16 z dnia 16 listopada 2016 r. oraz Nr 20/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2018.JT z dnia 10 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora — Prezydent Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Ewy Serafin, złożony w dniu 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 9/14 (zmienionej decyzją tutejszego Organu z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 2/16) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegającej na wykonaniu
elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla „Nowe Żerniki” - realizowanej etapowo” W ZAKRESIE ETAPU DOCELOWEGO”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2018.WJ z dnia 5 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Fita działającego z upoważnienia Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28.09.2018r. decyzja Nr I-P-48/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 - ul. B. Krzywoustego w Oleśnicy, przejazd kolejowy na linii kolejowej nr 181 relacji Herby Nowe - Oleśnica (km 146,637) , na działce nr 3, AM-15, obręb 0002 Oleśnica, w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.3.2018.EDT z dnia 5 października 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 27 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 5/18 stwierdzającą wygaśnięcie ostatecznej własnej decyzji Nr 12/16 z dnia 22 czerwca 2016 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz inwestora Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.515.2017.BK3 z dnia 5 października 2018 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o art. 22 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.497.2017.WM1 z dnia 5 października 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 24 września 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2018.AK z dnia 5 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 września 2018 roku (data wpływu: 26.09.2018 roku) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Smieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2018.AK z dnia 5 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 września 2018 roku (data wpływu: 26.09.2018 roku) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2018.AK z dnia 5 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-33/18 z dnia 27.09.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.521.2017.AZ z dnia 4 października 2018 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w oparciu o art. 22 przywołanej wyżej ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Helenie Stasiuk, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lubin, obręb Składowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174 AM 2, obszar ograniczenia 0,0120
ha, której ww. była współwłaścicielką w udziale 2/4.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2018.GM2 z dnia 4 października 2018 roku zwiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27.08.2018 roku (data wpływu dnia 28.08.2018 roku), uzupełniony dnia 24.09.2018 roku, złożony przez firmę PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki z siedzibą we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Tosia, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie zadaszonych stanowisk naprawczych w Punkcie Utrzymania Taboru w Legnicy lokalizowanych na terenie działki nr 137/17 AM-2 obręb ewidencyjny 026201 1.0011, Kartuzy, m. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2018.AK z dnia 4 października 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-32/18 z dnia 26.09.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2018.WJ z dnia 3 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10.09.2018 roku, złożony przez Panią Elżbietę Nawrocką działającą w imieniu i na rzecz Gminy Oborniki Śląskie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Budowie parkingu dla Samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Pęgowie, na terenie działek nr 28/2 i 379 AM-1 obręb ewidencyjny Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2619, 2620), zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2018.GM2 z dnia 3 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 sierpnia 2018 roku (data wpływu 04.09.2018 roku) uzupełniony dnia 24.09.2018 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Stefana Siemiaka Atem - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gazociągowi DN1000 relacji Czeszów - Kiełczów stanowiącego odcinek gazociągu w/c granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2018.ES2 z dnia 2 października 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Reja, złożony w dniu 9 sierpnia 2018 r., uzupełniony w dniu 19 września 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz na odcinku od km 20+430,00 do km 20+848,50, nazwanej przez Inwestora: „Budowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku od km 20+430,00 do km 20+848,50 w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.176.2018.MA z dnia 1 października 2018 roku zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Krystyny Muchy i Bogusława Muchy, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie, prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 198/1, o pow. 0,0024 ha, AM-5, obręb Henryków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2018.MN z dnia 1 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 18 lipca 2018 r., skorygowany w dniu 24 lipca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 3/18 z dnia 21 września 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2018.AK z dnia 28 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23 sierpnia 2018 roku (data wpływu: 17.09.2018 roku) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2018.GM2 z dnia 28 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17.08.2018 roku (data wpływu 23.08.2018 roku) złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-0550 Żagań - lokalizowanych na terenie działek: nr 652, 653, 660, 661, 649, 650, 651, 641, obręb ewidencyjny 081009 2.0011 Łozy, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie; nr 399/1, 400/1, 401/1, 421, 422, 423, 398, obręb (0010) Świętoszów, jednostka ewidencyjna 020105 2.0010 Osiecznica, gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2018.AK z dnia 28 września 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-31/18 z dnia 19 września 2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2018.MN z dnia 28 września 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 18 lipca 2018 r., skorygowany w dniu 24 lipca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/18 z dnia 21 września 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 1”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2018.ES2 z dnia 27 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Michała Soroko, Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 26 lipca 2018 r., uzupełniony w dniu 18 września 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 35
w miejscowości Unisław Śląski od km 9+400 do km 11+093, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” od km 9+400 do km 11+093.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2017.KSZ.BK3 z dnia 27 września 2018 roku zawiadamiające, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 23/16 z dnia 4 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na: „Budowie chodnika w miejscowości Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od posesji nr 39 do posesji nr 2)”, która stała się ostateczna 17 grudnia 2016 r., w dniu 18 września 2018 r., na podstawie art. 12 ust. 4a, w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 i le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego 0 ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Stanisława Salija (udział 1/6) 1 Władysława Saleja (udział 3/6) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie (z dniem 17.12.2016 r.) prawa własności nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, obręb Żerkowice, AM-1, oznaczonej nr. 242/7 o pow. 0,0066 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2018.GM2 z dnia 25 wrześnie 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23.08.2018 roku (data wpływu dnia 24.08.2018 roku), uzupełniony dnia 19.09.2018 roku, złożony przez firmę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, działającą przez pełnomocnika Panią Halinę Łukaszewską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce), w km 5,580 - 5,620 lokalizowanej na terenie działki nr 37 AM-2 obręb 0001 Cieplice-1, jednostka ewidencyjna 0261011 M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.33.2017.MŚ/EDT z dnia 25 września 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/18 z dnia 14 września 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 395 i drogi wojewódzkiej nr 396, nazwanej
przez Inwestora: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, nr 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.7.2018.MMJ z dnia 24 września 2018 roku zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Kamiennogórskiego z dnia 12 kwietnia 2018r., nr 111/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika na długości 233,22m - etap I
w km 0+608 - 0+842, planowanej w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D" w m. Pisarzowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2018.MN z dnia 24 września 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 27 sierpnia 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 8”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2018.MN z dnia 24 września 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 27 sierpnia 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 7”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2018.WJ z dnia 21 września 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Lewowskiego reprezentującego Gminę Prusice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu dla zadania „Park & Ride Skokowa” na dz. nr 124/4, AM-1, obręb 0021 Skokowa w gm. Prusice, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-WO.7570.222.2017.EB2 z dnia 21 września 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 336/2 AM-1, obręb 0015 Taczalin - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2017.ES2 z dnia 19 września 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 17 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 23/18 zmienił własną decyzję Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.71.2018.AK z dnia 19 września 2018 roku zawiadamiające o- wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Olejnika, złożony w dniu 20 lipca 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 20 sierpnia 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wiaduktu kolejowego w km 28,973 linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów wraz z budową drogi dojazdowej w związku z likwidacją przejazdu
w km 29,188 w miejscowości Koźlice, w ramach projektu POLiS 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 37/2, nr 17, nr 45, nr 56, nr 14, nr 46/2, nr 13/5, AM-2, obręb Koźlice, gmina Rudna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2018.GM2 z dnia 19 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27.09.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Rogozińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 20 kV na terenie działki nr 105/2 AM-1 obręb ewidencyjny 021803 1.0004 Brzezinka Średnia, gmina Miękinia, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.105.2018.JK z dnia 18 września 2018 roku zwiadamiające, że w dniu 28 sierpnia 2018 r., na wniosek Spółki Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzjąnr I/K/136/18 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę podstacji trakcyjnej Zgorzelec wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 8/1, AM-4, obręb 0008 m. Zgorzelec w km 25,700 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.103.2018.JK z dnia 18 września 2018 roku zwiadamiające, że w dniu 28 sierpnia 2018 r., na wniosek Spółki Polskie Koleje Państwowye Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I/K/135/18 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę podstacji trakcyjnej Pieńsk wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 143/3, AM-10, obręb 0004 Pieńska w km 13,400 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2018.EDT z dnia 18 września 2018 roku zwiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Marchwińskiego, złożony w dniu 25 lipca 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 23 sierpnia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r., Nr 32/15, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa
gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DNIOOMOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” i zezwalającej Inwestorowi na usunięcie drzew wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia”, w zakresie zmiany trasy przebiegu gazociągu na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 184/4, nr 170/1, nr 185, AM-3, obręb 0001 Gryfów Śląski, jednostka ewidencyjna Gryfów Śląski - miasto; dz. nr 76, AM-2.3, obręb 0005 Ubocze, jednostka ewidencyjna Gryfów Śląski - ob. Wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2018.MN z dnia 18 września 2018 roku zwiadamiające, że w dniu 22 sierpnia 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 6”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2018.MN z dnia 18 września 2018 roku zwiadamiające,  że w dniu 22 sierpnia 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 5”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2018.MN z dnia 18 września 2018 roku zwiadamiające, że w dniu 22 sierpnia 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2018.WJ z dnia 17 września 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bartłomieja Piłata reprezentującego Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 60, AM-2, obręb 0005, Zachód w Dzierżoniowie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2018.GM2 z 17 września 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 08.08.2017 roku złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Andrzeja Błaszczaka, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-46/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: - przebudowa hali remontowej (warsztatu samochodowego) - budynek nr 16a wraz z zapleczem sanitarnym z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia tj. warsztatu samochodowego z możliwością wjazdu autobusów będących na stanie AWL; - przebudowa części budynku nr 16b wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt koszarowo-biurowy (ze względu na wojskowy charakter, modernizowane obiekty oprócz pokoi mieszkalnych, zostaną wyposażone w dodatkowe pomieszczenia biurowe oraz socjalne) - z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb 0050 Karłowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2018.AK z dnia 17 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 sierpnia 2018 roku (data wpływu: 20.08.2018 roku), uzupełniony dnia 6 września 2018 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2018.AK z dnia 14 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Sławomira Rabendę, złożony w dniu 24 sierpnia 2018 r., uzupełniony w dniu 07 września 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2017 r. Nr 17/17 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy osiedla Leśnica (droga krajowa, klasy GP) od ulicy Sredzkiej do ulicy Granicznej we Wrocławiu, odcinek od ulicy Piołunowej do ulicy Osinieckiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2018.GM2 z dnia 11 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 06.08.2017 roku (data wpływu 09.08.2018 roku) uzupełniony dnia 05.09.2018 roku, złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Roberta Wizora, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i termomodernizacji budynku nr 32 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku, zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2018.MMJ z dnia 10 września 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-521/18 z dnia 7 września 2018r. uchylił w całości decyzję Starosty Jeleniogórskiego z dnia 3 stycznia 2018r. Nr 733/18, którą odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji tego organu z dnia 26 września 2016r. Nr 1/2016, o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Piechowice zezwolenia na realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie łącznika pomiędzy ul. Żymierskiego (obecnie Kryształowa) a ul. Szkolną w Piechowicach i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.37.2018.AK z dnia 7 września 2018 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2018 r.  decyzji Nr I-K/Z- 50/18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Inwestorowi - PtCP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego w celu elektryfikacji linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec na odcinku od km 0,386 do km 27,130 i fragmentu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec na odcinku od km 202,034 do km 202,455.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2018.ES z dnia 7 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 28.08.2018 r, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha - Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2018.AK z dnia 7 września 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 27.08.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2018.AK z dnia 7 września 2018 roku zawiadamiające ponownie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 6 września 2018 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowieka w ramach postępowania wszczętego z wniosku Prezydenta Wrocławia, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego. Wobec powyższego informuję o możliwości udziału społeczeństwa w omawianym postępowaniu, w tym o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Obwieszczenie Wojewody Dplnośląskiego IF-AB.7840.5.105.2018.JK z dnia 5 września 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 28 sierpnia 2018 r., na wniosek Polskich Kolei Państwowych Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I/K/136/18 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę „Budowę podstacji trakcyjnej Zgorzelec wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 8/1, AM-4, obręb 0008 m. Zgorzelec w km 25,700 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.103.2018.JK z dnia 5 września 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 28 sierpnia 2018 r., na wniosek Polskich Kolei Państwowych Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I/K/l35/18 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę podstacji trakcyjnej Pieńsk wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 143/3, AM-10, obręb 0004 Pieńska w km 13,400 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2018.AK z dnia 4 września 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-30/18 z dnia 24.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.MA z dnia 31 sierpnia 2018 roku zawiadamiające w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia na rzecz dotychczasowych właścicieli odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4 AM7, o pow. 0,0099 ha, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wskazuje - do dnia 31 października 2018 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa jest szczególnie skomplikowany charakter postępowania, konieczność analizy udziałów każdej ze stron oraz określenie stanu faktycznego tych udziałów na dzień wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.126.2018.DL z dnia 31 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I - D - 138/18, znak: IF-AB.7840.5.126.2018.DL zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków w ramach zadania: Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetłaczającą ścieki z miejscowości Smolec ul. Kościelan do oczyszczalni ścieków w Jurczycach Etap II - budowa odcinków sieci tranzytowej” przewidzianą do realizacji na terenie działki: nr 143, AM-2, obręb Sadków, j. ew. Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2018.AK z dnia 31 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-29/18 z dnia 22.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.566.2016.WM1 zawiadamiające, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku, na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f, 4g i ust. 5, art. 18 ust. 1, la, lb ,lc , ld, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/1 AM-6 o pow. 0,0085 ha, obręb Zagórze, na rzecz spadkobierców Stanisławy Wisz w udziale 42/192 części, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 6/16 z dnia 11 marca 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 (od km 0+000,00 do km 6+610,00) wraz z budową łącznika drogi krajowej nr 46 (od km 0+000,00 do km 2+580,65)”. Z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna, tj. z dniem 24 lutego 2017 r. przedmiotowa nieruchomość z mocy prawa stała się własnością Skarbu Państwa (decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa, znak DLI.II.6621.72.2016.DB.19).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.522.2017.AZ z dnia 30 sierpnia 2018 roku zawiadamiające,że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ((Dz.U. z 2018 r. poz. 404) zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Alojzym Herba, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lubin, obręb Składowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 176, której ww. był współwłaścicielem w udziale 1/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2018.AK z dnia 29 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 20.08.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV
Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2018.EDT z dnia 28 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzją Nr 4/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r., uchylił ostateczną własną decyzję Nr 15/17 z dnia 14 lipca 2017 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Inwestorowi, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Budowa gazociągu w/c DNI 00 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna koło Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa, w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa
dolnośląskiego'’.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2018.AK z dnia 27 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 02.08.2018 r.), uzupełniony dnia 17 sierpnia 2018 r., Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice”
w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.AZ z dnia 24 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0014 Jagodno, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 20/8 AM-2, o pow. 0,0084 ha, że inwestor wystąpił z uwagami do rzeczoznawcy majątkowego, na które biegła udzieliła odpowiedzi. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.497.2017.WM1 z dnia 23 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Kłodzko, AM-1, obręb Krosnowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 378/1 o pow. 0,0528 ha, nr 379/2 o pow. 0,0153 ha, nr 382/2 o pow. 0,0052 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.106.2018.KK z dnia 22 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydal w dniu 22 sierpnia 2018 r. decyzję Nr I - D - 130 / 18, znak: IF-AB.7840.5.106.2018.KK zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągowej dla osiedla „Słoneczna Dolina” w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 366, w miejscowości Marczyce, gmina Podgórzyn, na działkach nr 141/13 i nr 162/1, AM-1, obręb 0003 Marczyce, jedn. ewid. 020608_2 Podgórzyn.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2018.AK z dnia 22 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-28/18 z dnia 13.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2018.AK z dnia 22 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-27/18 z dnia 13.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.454.2017.AZ z dnia 20 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłych Janiny Szymańskiej, Stefana Szymańskiego i Marianny Wrzesińskiej, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prochowice oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 303/3 o pow. 0,2033 ha, nr 313/1 o pow.0,0831 ha, nr 314/1 o pow.0,0852 ha i nr 242/1 o pow. 0,0081 ha, AM-1 obręb Kawice (KW nr LE1L/00016794/3).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2018.AK z dnia 17 sierpnia 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-26/18 z dnia 08.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.8.2018.EDT z dnia 17 sierpnia 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 357/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 24 maja 2017 r., Nr 9/17, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DNI000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DNI 000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice- Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2017.KSZ.BK3 z dnia 17 sierpnia 2018 roku zawiadamiające że w oparciu o art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, obręb Żerkowice, AM-1, oznaczonej nr. 242/7 o pow. 0,0066 ha. W związku z faktem, że dwóch spośród trzech dotychczasowych współwłaścicieli ww. nieruchomości nie żyje, a hipotetyczni spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, przedmiotowa nieruchomość podlega procedurom stosowanym dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jednocześnie informuję, że został sporządzony operat szacunkowy określający wartość ww. działki, a tym samym zostały zebrane dowody konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2018.GM2 z dnia 14 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 14.06.2018 roku, uzupełniony dnia 02.07.2018 roku, złożony przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie, działający przez pełnomocnika P. Krzysztofa Czaprackiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-44/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa 6 istniejących magazynów środków bojowych wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych:wodociągowych ze zbiornikami przeciwpożarowymi, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetycznych, odgromowych, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej, a także budową obwałowań placów manewrowych oraz budową 1 przebudową dróg wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego w Duninowie, gmina Chocianów, powiat polkowicki na terenie działki nr 2286/26 AM-19 jednostka ewidencyjna 021601_5.0002, Chocianowiec, gmina Chocianów, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2017.ES2 z dnia 14 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Lesława Golby, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku od km 2+270,00 do km 2+546,50
w m. Jaczów, gm. Jerzmanowa, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od km 2+270,00 do km 2+546,50 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2017.ES2 z dnia 14 sierpnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszeka, złożony w dniu 3 lipca 2018 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól -- Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2018.AK że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-25/18 z dnia 06.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dplnośląskiego IF-PP.746.42.2018.GM2 z dnia 10 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.08.2017 roku złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Andrzeja Błaszczaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie hali remontowej (warsztatu samochodowego) - budynek nr 16a wraz z zapleczem sanitarnym z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia tj. warsztatu samochodowego z możliwością wjazdu autobusów będących na stanie AWL; - przebudowie części budynku nr 16b wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt koszarowo-biurowy (ze względu na wojskowy charakter, modernizowane obiekty oprócz pokoi mieszkalnych, zostanę wyposażone w dodatkowe pomieszczenia biurowe oraz socjalne)
- z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.498.2017.WM1 z dnia 10 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 31 lipca 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego 0 ustaleniu odszkodowania na rzecz Emila Kępy w udziale 1/64 części oraz na rzecz spadkobierców zmarłego Ryszarda Kępy w udziale 1/64 części, z tytułu przejęcia z mocy
prawa przez Skarb Państwa, nieruchomości położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 1,3694 ha, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 5/17 (znak IF-AB.7840.2.3.2017.JT) z dnia 12 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej. Z dniem 6 października 2017 r (Decyzja Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa znak sprawy: DLI.2.6621.48.2017.DB.4.NK:157346/17), przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.36.2017.ES2 z dnia 8 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, występującemu przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Sułowskiej we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2” - poszerzenie ze względu na drogę rowerową”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2017.ES2 z dnia 8 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 19/18 zmienił własną decyzję Nr 2/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej” w ramach zadania „poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2””, w zakresie zmiany układu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na całym odcinku i pasa rowerowego na odcinku od Polanowickiej Północnej do ul. Księgarskiej, likwidację zatok autobusowych, zawężenie jezdni, budowę sieci MKT, przebudowę oświetlenia i korektę odwodnienia drogi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2018.WJ z dnia 6 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się”, na działce nr 201/4 i 201/21, obręb Piątnica, w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2018.MN z dnia 3 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 18 lipca 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, skorygowany dnia 24 lipca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2018.MN z dnia 3 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 18 lipca 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, skorygowany dnia 24 lipca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułówa — Czarna - Pasikurowice” - Część 1”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2018.AK z dnia 3 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu: 25.07.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2018.GM2 z dnia 2 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 05.07.2018 roku (data wpływu 06.07.2018r.), uzupełniony dnia 31.07.2018 roku, złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana Lecha Wergieluka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót remontowych wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego elewacji polegającej na odbudowie otworów okien i bramy wjazdowej z jednoczesnym poszerzeniem bramy i przebudową nadproża oraz budową daszków nad bramami budynku magazynowego nr 134 w Jednostce Wojskowej 4229 - Skład Duninów - zadanie 21836 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 2286/26 AM-19 jednostka ewidencyjna 021601_5.0002, Chocianowiec, gmina Chocianów, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.14.2018.AK z dnia 30 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 lipca 2018 r. (data wpływu: 23.07.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.105.2018.JK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: „Budowę podstacji trakcyjnej Zgorzelec wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 8/1, AM-4, obręb 0008 m. Zgorzelec w km 25,700 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.103.2018.JK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: „Budowę podstacji trakcyjnej Pieńsk wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 143/3, AM-10, obręb 0004 Pieńska w km 13,400 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2018.AK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2018 r. (datawpływu: 27.06.2018 r.), uzupełniony dnia 9 lipca 2018 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2018.AK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-24/18 z dnia 20.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiegi IF-PP.747.8.2018.AK z dnia 27 lipca 2018 zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-22/18 z dnia 18.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2018.WJ z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 17 lipca 2018r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pk-23/18 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: „Budowa wiaduktu kolejowego w km 28,973 linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów wraz z budową drogi dojazdowej w związku z likwidacją przejazdu w km 29,188 w miejscowości Koźlice, w ramach projektu POIiS 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.11.2018.AK z dnia 26 lipca 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe z/s w Warszawie, ul. Targowa 74,03-734 Warszawa, występującego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Szurguta,Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 18 lipca 2018 r. (Nr I-K/Z-38/18) zmienił własnąostateczną decyzję z dnia 30 września 2011 r., Nr I-K/Z/310/11, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2018.AK z  dnia 24 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu 13.07.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników Pana Mateusza Słobodziana oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2018.AK z dnia 24 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu: 13.07.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2018.AK z dnia 19 lipca 2018 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 lipca 2018 r. (data wpływu: 09.07.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2018.MN z dnia 19 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 16 lipca 2018 r., Nr 18/18, zmienił własną decyzję Nr 25/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 365, nazwanego przez Inwestora: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki (odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.566.2016.WM1 z dnia 18 lipca 2018 roku zawiadamiające , że w oparciu o art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa, nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, AM-6, obręb Zagórze, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/1 o pow. 0,0085 ha, na rzecz spadkobierców zmarłej Stanisławy Wisz w udziale 42/192 części.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.73.2018.MN z dnia 18 lipca 2018 roku  podajace do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 17 lipca 2018 r., Nr I—D—111/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Fortum Network Wrocław Sp. z o.o., ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, pozwolenia na budowę obejmującego:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2018.EDT z dnia 17 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 288/18 z dnia 11 lipca 2018 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 14 lipca 2017 r., Nr 15/17, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna kolo Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa, w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”, z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wyda  decyzję. Nowe okoliczności, nieznane tutejszemu Organowi w dniu wydania w/w decyzji, dotyczą ujawnionych po wytyczeniu geodezyjnym w marcu 2018 r. gazociągu i pasa montażowego drzew kolidujących z projektowanym gazociągiem, a nie ujętych w złożonej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dokumentacji i operacie dendrologicznym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.66.2018.MN z dnia 17 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 16 lipca 2018 r., Nr I-D-109/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Fortran Network Wrocław Sp. z o.o., ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, pozwolenia na budowę obejmującego: Budowę sieci ciepłowniczej 2xDN450/400/350/300 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 395 ulicy Buforowej w kierunku osiedla „Jagodno” we Wrocławiu. Etap od Z1 do Kz4 (dz. nr 6/11, nr 6/13, AM-7, nr 1/89, nr 1/71, nr 1/72, AM-8, obręb Woj szyce).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2018.AK  z dnia 17 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu: 27.06.2018 r.), uzupełniony dnia 9 lipca 2018 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.KK/MA z dnia 16 lipca 2018 roku , Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00274259/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.107.2018.EDT z dnia 16 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 11 lipca 2018 r., Nr I—P-105/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.313.2017.EDT z dnia 16 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr I-D-66/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.192.2016.EDT z dnia 16 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 27 września 2016 r., Nr I-D-206/16, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.124.2018.WS z dnia 12 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski wydal w dniu 12 lipca 2018 r. decyzję Nr I - D - 106/18, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tłumaczów, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 385, przewidzianej do realizacji na dz. nr 103/10, AM-1, Obręb 0011 Tłumaczów, Jedn. Ewid. Radków Gmina, na rzecz: Gminy Radków Rynek 1, 57-420 Radków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2018.AK z dnia 11 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-20/18 z dnia 04.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2018.AK z dnia 11 lipca 2018 roku zawiadamiające ,że  Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-21/18 z dnia 04.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2018.GM2 z dnia 6 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.06.2018 roku, uzupełniony dnia 02.07.2018 roku, złożony przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie, działający przez pełnomocnika P. Krzysztofa Czaprackiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn. przebudowa 6 istniejących magazynów środków bojowych wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych: wodociągowych ze zbiornikami przeciwpożarowymi, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetycznych, odgromowych, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej, a także budowie obwałowań placów manewrowych oraz budowie i przebudowie dróg wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego w Duninowie, gmina Chocianów, powiat polkowicki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2017.ES2  z dnia 5 lipca 2018 roku zawiadamiające że w dniu 25 czerwca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 17/18 zmienił własną decyzję Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”, poprzez:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.3.2018.EDT z dnia 5 lipca 2018 roku zawiadamiające ,że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka reprezentowana przez Panią Beatę Potyrałę Zastępcę Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), złożony w dniu 14 marca 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 11 kwietnia 2018 r. oraz 18 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 12/16 z dnia 22 czerwca 2016 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DNI00 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego oraz zezwalającej Inwestorowi na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja dendrologiczna” Wrocław, kwiecień 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2018.AK z dnia 28 czerwca 2018 roku zawiadamiające o  wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 czerwca 2018 r. (data wpływu: 20.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez  pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2018.ES2 z dnia 28 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w m. Henryków, gm. Ziębice, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w miejscowości Henryków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2018.WJ z dnia 28 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Kusia reprezentującego firmę An Archi Group Sp. z o. o. w Gliwicach, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21.06.2018r. decyzja Nr I-P-42/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego w Bolesławcu polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku dworca bez zmiany jego formy architektonicznej, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, zmianą zagospodarowania terenu w tym wymianą nawierzchni, wykonaniem nowych przyłączy, miejsca do składowania odpadów i wiaty rowerowej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem informacji pasażerskiej, na działce nr 127/2, obręb 0004 Bolesławiec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2018.GM2 z dnia 26 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że - na wniosek z dnia 15.05.2018 roku (data wpływu 17.05.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-41/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN 20 kV na terenie zamkniętym PKP przy ul Moniuszki w m. Oleśnica lokalizowanej na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 021401_1.0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1772) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawne ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,  jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2018.AK z dnia 26 czerwca 2018  roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu: 18.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana, Panią Julię Dąbrowską-Banach oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2018.GM2 z dnia 22 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że - na wniosek z dnia 19.04.2018 roku (data wpływu 23.04.2018 r.) uzupełniony dnia 21.05.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Jaskulskiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-40/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa linii napowietrznej nN na linię kablową nN w związku z przebudową ul. Kraszowickiej na odcinku pomiędzy ul. Przyjaźni i ul. Krótką w Świdnicy lokalizowanej na terenie działki: nr 298/2 obręb 021901 1.0006 Kraszowice, m. Świdnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2543) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2017.MMJ z dnia 22 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-342/18 z dnia 18 czerwca 2018r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017r., nr 606/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie 2”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2018.WJ z dnia 21 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych, polegająca na częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku dworca, budowie parkingu dla samochodów osobowych z drogą dojazdową, budowie zatoki autobusowej oraz rozbiórce dwóch zespołów budynków”, na działce nr 40/19 i 40/14, obręb Podgórze N-40, w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2018.WJ  z dnia 21 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek Jacka Fita reprezentującego Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 - ul. B. Krzywoustego w Oleśnicy, na działce nr 3, AM-15, obręb 0002 Oleśnica, w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.37.2018.AK  z dnia 21 czerwca 2018  roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem  pełnomocnika Pana Pawła Sarnackiego, złożony w dniu 11 maja 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 czerwca 2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego w celu elektryfikacji linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec na odcinku od km 0,386 do km 27,130 1 fragmentu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec na odcinku od km 202,034 do km 202,455.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.501/2.2017.WM1 z dnia 20 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że w dniu 11 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 212), została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Międzylesie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67 o pow. 0,2100 ha AM-1, obręb Boboszów, w udziale 4/64 części, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 5/17 (znak IF-AB.7840.2.3.2017.JT) z dnia 12 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej. Z dniem 6 października 2017 r (Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak sprawy: DLI.2.6621.48.2017.DB.4.NK: 157346/17), przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2018.WJ z dnia 20 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że na wniosek G.EN. GAZ Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.06.2018r. decyzja Nr  I-P-38/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE dn 125 - skrzyżowanie z torami PKP relacji nr 273 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 59,586 - 59,606, lokalizowanego na terenie działki: nr 201 AM-7, obręb ewidencyjny 021104_4.0001 Ścinawa, w Ścinawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2018.MN  z dnia 20 czerwca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Wdowiaka - złożony dnia 9 maja 2018 r., skorygowany w dniu 18 maja 2018 r. oraz w dniu 12 czerwca 2018 r. i uzupełniony w dniu 18 maja 2018 r. oraz w dniu 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 25/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 365, nazwanego przez Inwestora: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki (odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.PD z  dnia 18 czerwca 2018 roku informujace Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00094521/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2018.AK  z dnia 15 czerwca 2018 roku zawiadamiające o wydaniu na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 14 marca 2018 r., zmodyfikowany w dniu 28 marca 2018 r., decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11  czerwca 2018 r. Nr 15/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 12 (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1016D) w km od 117+380,00 do km 117+826,36 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2018.GM2  z dnia 15 czerwca 2018 roku zawiadamiajace , że - na wniosek z dnia 30.04.2018 roku, złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika P. Irenę Marówkę, Wojewoda  Dolnośląski decyzją Nr I-P-35/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa sieci cieplnej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu zlokalizowanej na terenie działek: nr 4/32, 4/33 i 4/25 AM-8 obręb 0061  Różanka, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 42/MON z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2018. WJ z dnia 14 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że na wniosek Gminy Sulików, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.06.2018r. decyzja Nr I-P-39/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dnl25 PE pod linią kolejową nr 344 Wilka- Zawidów w km 1.569-1.590 i 1.810, na dz. nr 102/3, AM-1, obręb Wilka, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2018.WJ z dnia 14 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Kusia została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5.06.2018r. decyzja Nr I-P-37/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego w Imbramowicach, polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca oraz zmianie zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr 324/7, obręb 0004 Imbramowice, gm. Żarów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2018.WJ z dnia 12 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek Katarzyny Cąkały reprezentującej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 Kanalizacji S.A. we Wrocławiu została wydana przez Wojewodę  Dolnośląskiego w dniu 29.05.2018r. decyzja Nr I-P-36/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dalimira we Wrocławiu, na dz. nr 22, AM-16, obręb Świniary, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2018.AK  z dnia 11 czerwca 2018 roku zawiadamiające  wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu: 04.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2018.AK  z dnia 11 czerwca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu: 04.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2018.MMJ  z dnia 11 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-293/18 z dnia 5 czerwca 2018r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Świdnickiego z dnia 20 lutego 2018r., Nr 211/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 112503D w miejscowości Witoszów Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2018.GM2 z dnia 09 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że - na wniosek z dnia 20.04.2018 roku (data wpływu 24.04.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez  pełnomocnika Pana Michała Teklińskiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-34/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kablowych SN 20 kV w m. Oława na terenie działki nr 1/3 AM-99 obręb 0003 Oława, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2003) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2018.GM2 z dnia 07 czerwca 2018 roku  zawiadamiające , że - na wniosek z dnia 18.04.2018 roku, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, działające przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Ciebiera-Mazurczak reprezentującą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu sp. z o.o., Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-33/18 ustalił lokalizację inwestycji celupublicznego dla zadania pn.: przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej 16Dwe Wrocławiu wraz z przebudową istniejących rurociągów tłocznych wód opadowychw kierunku ul. Szwajcarskiej oraz w kierunku ziemnego zbiornika retencyjnego lokalizowanych na terenie działek: jednostka ewidencyjna 026-401_l, M. Wrocław nr 2 AM-6,obręb 0028 Grabiszyn i jednostka ewidencyjna 026-401 1, M. Wrocław, nr 48 AM-9 obręb 0037 Muchobór Mały, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1206, 1322) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2018.AK  z dnia 7 czerwca 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-19/18 z dnia 28.05.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2017.MN z dnia 4 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 14/18 z dnia 21 maja 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez
pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej Nr 36 przewidzianej do realizacji w km od 50+570 do km 50+785 drogi krajowej nr 36, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej Nr 36 w miejscowości Rogówek w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.453.2017.PK1/AZ z dnia 4 czerwca 2018 roku zawiadamiające że w dniu 23 maja 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 212), została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prochowice oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 302/1 o pow. 0,1251 ha oraz nr 307/1 o pow. 0,1555 ha, obręb Kawice, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/16 z dnia 10 listopada 2016 r., (znak: IF-AB.78240.2.16.2016.JT) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i rzeki Cicha Woda na terenie gminy Prochowice, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice”. Z dniem 30 marca 2017 r (Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak sprawy: DLI.3.6621.1.2017.KS.4.NK:51922/17), przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.38.2018.WW z dnia 30 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-D- 78/18 z dnia 24 maja 2018 r., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Inwestorowi - Gminy Góra, działającej z pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego układu drogowego drogi wojewódzkiej nr 324 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową dróg: Błotnej, Dębowej, Sosnowej i Lipowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku ul. Wrocławska w miejscowości Góra do miejscowości Kłoda Górowska - etap I”, przewidzianej do realizacji na dz. nr. 1075dr, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 1359dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1360dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1123dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1134/3dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1151/2dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1180dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1286, AM- 34, obręb Góra, nr 2011/25, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 2028/1, AM-28, obręb 0001
Góra w miejscowości Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES2 z dnia 30 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/18 z dnia 17 maja 2018 r. odmówił Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem  pełnomocnika Pana Pawła Stefańskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2018.MN  z dnia 29 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/18 z dnia 17 maja 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pani Łucji Czerwińskiej, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 297 nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ronda w miejscowości Kruszyn w ciągu drogi krajowej Nr 94 w celu włączenia drogi wojewódzkiej Nr 297 według nowego przebiegu w ramach zadania: „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2018.WJ z dnia 28 maja 2018 roku zawiadamiającego o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: „Budowa wiaduktu kolejowego w km 28,973 linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów wraz z budową drogi dojazdowej w związku z likwidacją przejazdu w km 29,188 w miejscowości Koźlice, w ramach projektu POIiŚ 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2018.GM2 z dnia 25 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15.05.2018 roku (data wpływu 17.05.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV na terenie zamkniętym PKP przy ul Moniuszki w m. Oleśnica na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 021401 1.0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1772) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów’, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2018.GM2 z dnia 25 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.04.2018 roku (data wpływu 23.04.2018 r.) uzupełniony dnia 21.05.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Jaskulskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej nN na linię kablową nN w związku z przebudową ul. Kraszowickiej na odcinku pomiędzy ul. Przyjaźni i ul. Krótką w Świdnicy zlokalizowanej na terenie działki: nr 298/2 obręb 021901 1.0006 Kraszowice, m. Świdnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2543) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.219.2018.WS  zdnia 19 maja 2018 roku, Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 14 maja 2018 r. decyzję Nr I -D - 69/18, znak: IF-AB.7840.5.219.2017.WS zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na Budowę i przebudowę sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Dzierżoniowie: □ w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 384, na dz. nr 192 dr, AM-3, Obr. Dzierżoniów Centrum - ul. Bielawska; □ w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 382, na dz. nr 14 dr, AM-1, Obr. Dzierżoniów Przedmieście - ul. Ząbkowicka, na rzecz: ZEC, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z/s w Pieszycach, ul. Bielawska 6 lok. 17, 58-250 Pieszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.747.2015.GG2/EB z dnia 17 maja 2018 roku zawiadamiające że w dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 11 a, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania, na rzecz spadkobierców po zmarłych: Mariannie Jacniackiej i Leonie Jacniackim, z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości położonej na terenie gminy Wałbrzych, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/1 o pow. 0,0054 ha, AM-2, obręb Rusinowa 0036, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 16/15 z dnia 08 czerwca 2015 r. (znak IF.AB.7820.2.2015.JT2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 0+000,00 do km 1+772,00 przewidziana do wykonania na terenie m. Wałbrzych”, która stała się ostateczna z dniem 21 lipca 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2018.ES2  z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 29 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w m. Henryków, gm. Ziębice, nazwanej przez Inwestora:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w miejscowości Henryków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2018.ES2 z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Lesława Golby, złożony w dniu 6 marca 2018 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 17 kwietnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku od km 2+270,00 do km 2+546,50 w m. Jaczów, gm. Jerzmanowa, nazwanej przez Inwestora:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od km 2+270,00 do km 2+546,50 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2018.GM2  z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20.04.2018 roku (data wpływu 24.04.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Teklińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowych 20 kV w m. Oława na terenie działki nr 1/3 AM-99 obręb 0003 Oława, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2003) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2018.GM2 z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 12.03.2018 roku (data wpływu 20.03.2018 r.) uzupełnionego dnia 09.04.2018 roku oraz dnia 30.04.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Witolda Szustera, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-32/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20kV i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek: nr 102/3 obręb 0015 Wilka i nr 285 obręb 0013 Wrociszów Dolny, gmina Sulików, powiat zgorzelecki, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3550, 3552) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2018.GM2  zdnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30.04.2018 roku, złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika P. Irenę Marówkę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn. przebudowa sieci cieplnej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w obrębie działek: nr 4/32, 4/33 1 4/25 AM-8 obręb 0061 Różanka, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 42/MON z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2018.GM2 z dnia 11 maja 2018 roku zawiadamiające że na wniosek z dnia 21.03.2018 roku, uzupełniony dnia 10.04.2018 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu w imieniu którego działa Pan Jerzy Dul - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr ł-P-31/18 zmieniającą decyzję Nr I-P-114/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: modernizacja (przebudowa) peronów oraz przejścia pod torami na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska z infrastrukturą techniczną 1 zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na terenie działki nr 749/6 AM- 7 obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, m. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami) w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2018.AK z dnia 10 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-18/18 z dnia 07.05.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2018.AK z dnia 10 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 26.04.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2018.GM2 z dnia 10 maja 2018 roku zawiadamiające że na wniosek z dnia 03.04.2018 roku (data wpływu 04.04.2018 roku), uzupełniony dnia 18.04.2018 roku, złożony przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. (zastępca prawny Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.) z siedzibą w Płocku, w imieniu, którego działa Pan Andrzej Dworski - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P- 30/18 zmieniającą decyzję Nr I-P-51/16 z dnia 21 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa rurociągu 0 400 mm o długości całkowitej 392 m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100” lokalizowanego na terenie działki nr 53 AM- 1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.376.2017.VK z dnia 09 maja 2018 roku zawiadaiające że w dniu 25 kwietnia 2018 roku, na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz.1731 z późn. zm.) oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 t.j.), została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krośnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 17/5 AM 1 i nr 18/3 AM 1, obręb Dziewiętlin, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku ZZU Czeszów - ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, która stała się ostateczna w dniu 20 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2018.GM2 z dnia 08 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18.04.2018 roku złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, działające przez pełnomocnika P. Małgorzatę Ciebiera-Mazurczak reprezentującą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej 16D we Wrocławiu wraz z przebudową istniejących rurociągów tłocznych wód opadowych w kierunku ul. Szwajcarskiej oraz w kierunku ziemnego zbiornika retencyjnego. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działek: jednostka ewidencyjna 026-401 1, M. Wrocław, nr 2 AM-6, obręb 00030028 Grabiszyn i jednostka ewidencyjna 026-401 1, M. Wrocław, nr 48 AM- 9 obręb 0037 Muchobór Mały, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1206, 1322) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2018.GM2 z dnia 30 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 15.03.2018 roku (data wpływu 21.03.2018 roku) złożony przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika P. Jerzego Dul PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-27/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: rozbudowa przejścia podziemnego pod torami na stacji Jaworzyna Śląska, linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, zlokalizowanego na terenie działki: nr 749/11 AM-7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2464) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.501.2017.WM1 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433), art.' 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - zawiadamiam, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm), w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 4/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa, położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67 o pow. 0,2100 ha, na rzecz Emila Kępy w udziale 1/64 części oraz na rzecz spadkobierców zmarłego Ryszarda Kępy w udziale 1/64 części.

Obwieszczenie Wojewody Dolośląskiego IF-AB.7820.33.2017.MŚ/EDT  zdnia 30 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 13 grudnia 2017 r., 21 lutego 2018 r. oraz 9 kwietnia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 355 i drogi wojewódzkiej nr 356 nazwanego przez Inwestora: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, nr 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.498.2017.WM1 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - zawiadamiam, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 61/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa, położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 1,3694 ha, na rzecz Emila Kępy w udziale 1/64 części oraz na rzecz spadkobierców zmarłego Ryszarda Kępy w udziale 1/64 części.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.38.2018.WW  z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora Gminy Góra, działającej z pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony w dniu 21 lutego 2017 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego układu drogowego drogi wojewódzkiej nr 324 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową dróg: Błotnej, Dębowej, Sosnowej i Lipowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku ul. Wrocławska w miejscowości Góra do miejscowości Kłoda Górowska - etap I”, przewidzianej do realizacji na dz. nr. 1075dr, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 1359dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1360dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1123dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1134/3dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1151/2dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1180dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1286, AM-34, obręb Góra, nr 2011/25, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 2028/1, AM-28, obręb 0001 Góra w miejscowości Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2017.ES2 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Sławomira Gonciarza, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 5 - al. Karkonoska i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa i przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Krzycką do ronda na dz. nr 12/4, AM-5, obręb Klecina”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2018.GM2 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 09.03.2018 roku (data wpływu 14.03.2018 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Jeleniej Górze działającą przez pełnomocnika Panią Lucynę Wysocką-Kusa reprezentującą firmę P.H.U. „ELEKTRON” z siedzibą w Jeleniej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-26/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN i ułożeniu dwóch rezerwowych rur ochronnych na terenie zamkniętym PKP w ramach zadania: „Jelenia Góra - przebudowa linii SN L-129 od R-343 do JGJ-12901” lokalizowanych na terenie działki nr 54/4 AM-7, obręb 0020 Jelenia Góra 3, jednostka ewidencyjna 026101 1 M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1566) zamieszczonej w załączniku do Decyzji
nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2018.GM2 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 08.03.2018 roku (data wpływu 12.03.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczywe Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląskidecyzją Nr I-P-25/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowagazociągu niskiego ciśnienia (MOP 10,0 kPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKPnr 275 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 1,673, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/1 AM-13, obręb Grabiszyn, nr 1 AM-43, obręb Południe, miasto Wrocław,znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1201, 1366) zamieszczonejw załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawieustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.). Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.106.2017.EB2 z dnia 24 kwietnia 2018 roku informujące na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadamia o wydaniu decyzji na rzecz spadkobierców zmarłej Marii Wojtarowicz w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Miękinia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 521/1 o pow. 0,1397 ha AM-2, obręb 0015 Miękinia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 24 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia,działającego przez pełnomocnika Jarosława Brodę, złożony w dniu 30 marca 2018 r., uzupełniony w dniu 16 kwietnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2018.WJ z dnia 23 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Gminy Sulików, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dnl25 PE pod linią kolejową nr 344 Wilka-Zawidów w km 1.569-1.590 i 1.810, na dz. nr 102/3, AM-1, obręb Wilka, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2018.JT  zdnia 20 kwietnia 2018 roku zawiadamiająceże Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r., udzielił pozwoleniaGminie Łagiewniki na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dlazamierzenia budowlanego polegającego na remoncie zbiornika wodnego w miejscowościSieniawka, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:Prace remontowe zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zbiorniku wodnymw m. Sieniawka dz. nr 642/139, nr 708, AM-1, obręb Sieniawka, gm. Łagiewniki -modernizacja urządzeń hydrotechnicznych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2018.GM2 z dnia 20 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 03.04.2018 roku (data wpływu 04.04.2018 roku), uzupełniony dnia 17.04.2018 roku, złożony przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji

Rurociągów Naftowych S.A. (zastępca prawny Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.) z siedzibą w Płocku, w imieniu, którego działa Pan Andrzej Dworski, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-51/16 z dnia 21 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa rurociągu 0 400 mm o długości 392 m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100” lokalizowanego na terenie działki nr 53 AM- 1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2018.WJ  z dnia 19 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego Imbramowice polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca oraz zmianie zagospodarowania terenu, na działce nr 324/7, obręb 0004 Imbramowice, gmina Żarów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2018.WJ  dnia 18 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o że na wniosek Grzegorza Sycha reprezentującego Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.04.2018r. decyzja Nr I-P-24/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych 20 kV na działce nr 1/12, AM-1, obręb 1, Szczawno-Zdrój, w granicach terenów zamkniętych. Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2119, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2018.AK z dnia 16 kwietnia 2018 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 19 stycznia 2018 r., uzupełniony w dniu 30 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 33 (klasy GP) w km od około 19+613,82 do km około 20+279,44, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3236D (klasy Z) oraz drogą wojewódzką nr 392 (klasy G) w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa  ezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2018.GM2  z dnia 16 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21.03.2018 roku, uzupełniony dnia 10.04.2018 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu w imieniu którego działa P. Jerzy Dul, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-114/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: modernizacja (przebudowa) peronów oraz przejścia pod torami na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na terenie działki nr 749/6 AM- 7 obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, m. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 ze zm.) w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.11.2018.MŚ z dnia 12 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, występującego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Szurguta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2011 r., Nr I-K/Z/310/11, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) SN 20/15 kV na ode. p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego km 59.697 realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR002 - odcinek Wrocław-Poznań, etap I”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2018.GM2 z dnia 12 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12.03.2018 roku (data wpływu 20.03.2018 r.) uzupełniony dnia 09.04.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Witolda Szustera ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20kV i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek: nr 102/3 obręb 0015 Wilka i nr 285 obręb 0013 Wrociszów Dolny, gmina Sulików, powiat zgorzelecki, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3550, 3552) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.397.2017.PD z dnia 11 kwietnia 2018 roku zawiadamiające, w dniu 11 kwietnia 2018 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. „KŁOS” w Zajączkowie - w likwidacji w wysokości 3 082,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, obręb 0015 Kotowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/1. Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2120 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2018.WJ z dnia 11 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Łukasza Tomali reprezentującego G.EN. GAZ Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działce nr 201, AM-7, obręb Ścinawa, w gm. Ścinawa, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2018.AK z dnia 10 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 03.04.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2018.JT z dnia 10 kwietnia 2018 roku zawiadamiające owszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Miasto i GminaBierutów, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wyskiela, złożony w dniu19 stycznia 2018 r., uzupełniony i skorygowany w dniu 7 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez inwestora:Budowa zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego w mieście i gminie Bierutów.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.307.2017.WW z dnia 9 kwietnia 2018r roku informujące o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr I-D-52/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Województwo Dolnośląskie wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działający z pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 - 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski” w zakresie: remontu mostu nad rzeką Bóbr w km 88+828 drogi wojewódzkiej nr 297, przewidzianej do realizacji na dz. nr 55/2dr, AM-1, obręb 0002 Brunów, nr 59/9, AM-1, obręb 0002 Brunów, nr 15dr, AM-1, obręb 0001 Lwówek Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2018.WJ z dnia 6 kwietnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego w Bolesławcu polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca oraz zmianie zagospodarowania terenu, na działce nr 127/2, obręb 0004 Bolesławiec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2018.AK z dnia 4 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 14 marca 2018 r., zmodyfikowany w dniu 28 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 12 (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1016D) w km od 117+380,00 do km 117+826,36 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 12 na odcinku Nielubia-Kurowice w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.312.2017.WW z dnia 3 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 30 marca 2018 r., Nr I—D—51/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Jacka Mozalewskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 3 w km 358+883 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w miejscowości Polkowice, przewidzianej do realizacji na dz. nr 192, obręb 0002 Polkowice, nr 191/1, obręb 0002 Polkowice, nr 172/1, obręb 0002 Polkowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.21.2018.GM2 z dnia 29 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.03.2018 roku (data wpływu 21.03.2018 roku) złożony przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika P. Bożenę Grądziel PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przejścia podziemnego pod torami na stacji Jaworzyna Śląska, linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, zlokalizowanego na terenie działki: nr 749/11 AM-7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.KK z dnia 29 marca 2018 roku informujące, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) wskazuję - do dnia 31 maja 2018 roku - przewidywany termin  zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00274259/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2017.WW z dnia 29 marca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku który wpłynął do tutejszego Organu w dniu 3 marca 2017 r., uzupełnionego pod względem formalno-prawnym w dniu 28 kwietnia 2017 r. oraz ostatecznie pod względem materialno-prawnym dnia 21 marca 2018 r., decyzją Nr 9/18 z dnia 23 marca 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego, nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 14+160,00 do ok. km 15+083,50”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2018.WJ z dnia 26 marca 2018 roku zawiadamiajace, że na wniosek Katarzyny Cąkały reprezentującej MPWiK Sp. z o. o. we Wrocławiu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla budowy linii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dalimira na Swiniarach, na działce nr 22, AM-16, obręb Swiniary we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.6.2018.MN z dnia 23 marca 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 marca 2018 r., Nr I—K/Z/-14/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, pozwolenia na budowę obejmującego: Przebudowę linii elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV 1 budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-103 /S-104/ S-107 Przybków - Kąty Wrocławskie - Klecina: - w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec w km od 12.274 do km 12.326, przecięcie w km 12.292 (dz. nr 213, AM-1,2, obręb 0025 Smolec, jedn. ewiden. Kąty Wrocławskie), - w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec w km od 19.278 do km 19.306, przecięcie w km 19.29 (dz. nr 260/3, AM-1, obręb 0031 Wszemiłowice - Jurczyce, jedn. ewiden. Kąty Wrocławskie), - w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 302 relacji Malczyce - Bolków w km 11,748 (dz. nr 397/2, AM-2, obręb 0002 Bukówek, jedn. ewiden. Środa Śląska), - w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 137 relacji Katowice - Legnica w km 275,706 (dz. nr 4/1, AM-1, obręb Nowa Wieś Legnicka, jedn. ewiden. Legnickie Pole). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.1.2018.MN z dnia 23 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Łucji Czerwińskiej, złożony w dniu 19 stycznia 2018 r., uzupełniony w dniu 31 stycznia 2018 r oraz skorygowany dnia 14 marca 2018 r. oraz 16 marca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 297 nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ronda w miejscowości Kruszyn w ciągu drogi krajowej Nr 94 w celu włączenia drogi wojewódzkiej Nr 297 według nowego przebiegu w ramach zadania: „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo - wschodniego obejścia Bolesławca”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2017.WJ z dnia 19 marca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK S.A. w Warszawie,została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14.03.2018r. decyzja Nr I-P-19/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Lubin Górniczy na działce nr 1222, AM-7, obręb Lubin N-3, w Lubinie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.453.2017.PK1 z dnia 19 marca 2018 roku zawiadamiajace, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Henryka Franciszka Gajek, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prochowice oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjnie nr 302/1 o pow. 0,1251 ha oraz nr 307/1 o pow. 0,1555 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2018.GM2 z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 09.03.2018 roku (data wpływu 14.03.2018 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Jeleniej Górze działającą przez pełnomocnika Panią Lucynę Wysocką-Kusa reprezentującą firmę P.H.U. „ELEKTRON” z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 1 ułożeniu dwóch rezerwowych rur ochronnych na terenie zamkniętym PKP w ramach zadania: „Jelenia Góra - przebudowa linii SN L-129 od R-343 do JGJ-12901” lokalizowanych na terenie działki nr 54/4 AM-7, obręb 0020 Jelenia Góra 3, jednostka ewidencyjna 026101 1 M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2018.GM2 z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.03.2018 roku (data wpływu 12.03.20181 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 10,0 kPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 275 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 1,673, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/1 AM-13, obręb Grabiszyn, nr 1 AM-43, obręb Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.04.2018.GM2 z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 05.02.2018 roku (data wpływu 08.02.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-17/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE 160 - skrzyżowanie z torami PKP nr 132 relacji Oława - Lizawice w km 156,753, lokalizowanego na terenie działek: nr 9 AM-58, nr 1/1 AM-57, nr 2 AM-49 obręb Oława, miasto Oława, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.376.2017.VK z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 ze zm.), prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krośnice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2018.JT z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/18 z dnia 7 marca 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 363, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w m. Iwiny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.13.2017.WW z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/18 z dnia 27 lutego 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, występującemu przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych, etap 2 - skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej (droga wojewódzka nr 347) z ul. Gen. Józefa Hallera (droga krajowa nr 5) - ul. Grabiszyńska od nr 269 do 293”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.305.2017.MŚ z dnia 15 marca 2018 roku zawiadamiające o wydanej na rzecz Inwestora - Schavemaker Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Fabryczna 1, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Małgorzaty Królikowskiej, przez Wojewodę Dolnośląskiego, dnia 19 lutego 2018 r., decyzji Nr I-K-34/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującego: „Budowę budynku administracyjno-socjalnego przewidzianą do realizacji na terenie działki nr 1/6, AM-17, obr. Kąty Wrocławskie, j. ew. gmina Kąty Wrocławskie”, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich”.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji I Rozwoju DLI.6.6615.452.2017.MT z dnia 15 marca2018 roku zawiadamiające, że w dniu 21 lutego 2018 r. wydano decyzję znak: DLI.6.6615.452.2017.MT, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 iipca 2017 r., znak:IF-W0.7570.646.2013, orzekającą
o ustaleniu odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2017.WJ z dnia 14 marca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bożeny Pianin działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13.03.2018r. decyzja Nr I-P-l8/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c Del25 na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Klecina dla projektowanego budynku produkcyjno-magazynowego położonego na dz. nr 2/4 przy ul. Kobierzyckiej we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.4.2018.JK z dnia 12 marca 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 marca 2018 r., Nr I -D / 43/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 39, pozwolenia na budowę obejmujące: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367, przewidzianej do realizacji na dz. nr 256, obręb 0001 Borówno”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.2.1.2018.JT z dnia 9 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Gmina Łagiewniki, złożony w dniu 12 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na remoncie zbiornika wodnego w miejscowości Sieniawka, nazwanego przez inwestora: Prace remontowe zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zbiorniku wodnym w m. Sieniawka dz. nr 642/139, nr 708, obręb Sieniawka, gm. Łagiewniki - modernizacja urządzeń hydrotechnicznych.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.KK z dnia 8 marca 2018 roku informujące -zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00274259/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2017.EB2 z dnia 5 marca 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 28 lutego 2018 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Andrzeja Siewierskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/3, AM-8, obręb 0014 Jagodno, o powierzchni 0,0026 ha, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r., (znak: IF-AB.7820.21.2016.MN) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.397.2017.PD z dnia 5 marca 2018 roku informujące, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. „KŁOS” w Zajączkowie - w likwidacji z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, obręb 0015 Kotowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/1, został sporządzony operat szacunkowy dla przedmiotowej nieruchomości. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2017.WJ z dnia 2 marca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK S.A. w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2.03.2018r. decyzja Nr I-P-16/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Rudna Gwizdanów na działce nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdanów, gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2018.WJ z dnia 28 lutego 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Małeckiego działającego z upoważnienia Gminy Twardogóra, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26.02.2018r. decyzja Nr I-P-l5/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy istniejącym dworcu kolejowym w Twardogórze, na działce nr 1/14, AM-27, Obręb Twardogóra, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2017.ES2 z dnia 21 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Kraj owych 1 Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2017.ES2 z dnia 21 lutego 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 21 lutego 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 4/18 zmienił własną decyzję Nr 17/11 z dnia 3 sierpnia 2011 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 drogi krajowej nr 3 do km 411+650 drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,5 km”, dla zadania nazwanego przez Inwestora: „Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 (obecnie 437+300) drogi krajowej nr 3 do km 411+650 (obecnie 411+604) drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,7 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2018.WJ z dnia 20 lutego 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Sycha, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych 20 kV na dz. nr 1/12, AM-1, obręb 1, Szczawno-Zdrój, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB,7820.30.2017.MN z dnia 20 lutego 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej Nr 36 przewidzianej do realizacji w km od 50+570 do km 50+785 drogi krajowej nr 36, nazwaną przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej Nr 36 w miejscowości Rogówek w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.106.2017.EB2 z dnia 16 lutego 2018 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez  Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Miękinia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 521/1 o pow. 0,1397 ha AM-2, obręb 0015 Miękinia. W przedmiotowej sprawie został sporządzony operat szacunkowy wyceny nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2018.GM2 z dnia 9 lutego 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 05.02.2018 roku (data wpływu 08.02.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 132 relacji Oława - Lizawice w km 156,753, lokalizowanego na terenie działek: nr 9 AM-58, nr 1/1 AM-57, nr 2 AM-49 obręb Oława, miasto Oława znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.747.2015.GG2 z dnia 7 lutego 2018 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Gminy Miejskiej Wałbrzych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie
prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wałbrzych, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 22/1 o pow. 0,0054 ha, AM-2, obręb Rusinowa 0036.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.130.2018.MN z dnia 6 lutego 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 6 lutego 2018 r., Nr I-K/Z/-6/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: Budowie tranzytowej sieci wodociągowej DN 225 w pasie drogowym drogi krajowej S8 (dz. nr 219/1, nr 219/2, nr 219/3, AM-1, obręb Bukowina) w miejscowości Bukowina, gmina Długołęka oraz w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 326 relacji Wrocław Psie Pole - Trzebnica w km 8.838 (dz. nr 430/3, AM-1, obręb Pasikurowice, gmina Długołęka).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2017.GM2 z dnia 2 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-14/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kablowych niskiego napięcia 0,4kV zasilających budynki znajdujące się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera, budowa sieci oświetlenia terenu w/w kompleksu, posadowienie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu istniejącej stacji transformatorowej w budynku nr 51 wraz z baterią zbiorników oleju napędowego
1 z instalacją paliwową (do napełniania, czerpania i odpowietrzania), remont elewacji, dachu i części pomieszczeń budynku nr 51 (stacja transformatorowa) wraz z wymianą rozdzielnic niskiego napięcia realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci energetycznej wraz ze stacją transformatorową w kompleksie wojskowym 2847 przy ul. gen. J. Hallera 36/38 we Wrocławiu”, lokalizowanej na terenie działek: nr 2/4, 2/5, 3/4, 3/5 AM-43, obręb 0028 Grabiszyn, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2017.GM2 z dnia 2 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-l 1/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa nowego przejścia podziemnego nowego przejścia podziemnego w miejscu istniejącego pomiędzy peronami, przebudowa wiat peronowych z dostosowaniem do nowej wysokości peronów i zabudowa wind dla niepełnosprawnych, skrócenie peronów, zmiana wysokości peronów, zabudowa nowego oświetlenia peronów, przejścia podziemnego, zabudowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej - informacja pasażerska, monitoringu, nowych odwodnieni peronów i torów lokalizowanych na terenie działek nr 1/6, 39/7 AM-28, obręb Brochów (0012), m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2017.GM2 z dnia 2 lutego 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 11.12.2017 roku (data wpływu 20.12.2017 r.) złożony przez Powiat Oławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie, działający przez pełnomocnika Panią Justynę Nowicką - PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-13/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Oławskie - ul. Kolejowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 685 AM-1 obręb 021503 5.0014 Minkowice Oławskie, gmina Jełcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2017.ES2 z dnia 1 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/18 z dnia 1 lutego 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Marka Sopota, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 5 na odcinku o długości około 2,14 km, na terenie gminy Bolków w powiecie jaworskim, nazwanej przez Inwestora: „„Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5” Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku od km 411+583 (obecnie 411+604) do km 409+486 (obecnie 409+465), długości około 2,14 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES2 z dnia 30 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Stefańskiego, złożony w dniu 22 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora:
„Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej n r 323" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry’”5.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.211.2017.BK3 z dnia 30 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2018 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, lf, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego (znak IF-W0.7570.211.2017.BK3) o ustaleniu odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.248.2017.MN z dnia 29 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr I—D—15/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 370  (dz. nr 5, nr 23/33, nr 25/1, nr 25/2, 27/6, 69/1, 69/2, AM-1, obręb 0015 Mokronos Górny) oraz pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 347 (dz. nr 26/2, AM-1, obręb 0002  Cesarzowice) w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących sieci do granicy gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Góry, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2017.WJ z dnia 29 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Pawła Rokickiego działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnica, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26.01.2018r. decyzja Nr I-P-12/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy” w części lokalizowanej na terenie działek nr 157 i 298/2, AM- 3, obręb 0006 Kraszowice, miasto Świdnica.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.418.207.PD z dnia 26 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2018 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Anastone Investments Sp. z o. o. (w likwidacji) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 148/4, AM - 1, obręb Zajączków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2017.WJ z dnia 26 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bożeny Olanin reprezentującej PSG sp. z o. o. Oddział Gazowniczy we Wrocławiu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c De 125 na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Klecina dla projektowanego budynku produkcyjno-magazynowego położonego na dz. nr 2/4 przy ul. Kobierzyckiej we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2017.ES2 z dnia 25 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez  pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców  Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 36 w miejscowości Wińsko w km od 48+034 do km 48+206,  nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie  dolnośląskim na drodze krajowej nr 36 w miejscowości Wińsko w ramach Programu Budowy  Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2017.ES2 z dnia 23 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Sławomira Gonciarza, złożony w dniu 6 października 2017 r., zmodyfikowany w dniu 5 grudnia 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 12 stycznia 2018 r., ponownie zmodyfikowany w dniu 17 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 5 - al. Karkonoska i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa i przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Krzycką do ronda na dz. nr 12/4, AM-5, obręb Klecina”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2017.JT z dnia 18 stycznia 2018 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 363: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w m. Iwiny”.

Obwieszenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2017.EB2 z dnia 18 stycznia 2018 roku informujące, Wojewoda Dolnośląski informuje, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), vart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia na rzecz Andrzeja Siewierskiego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/3, o pow. 0,0026 ha, AM-8, obręb 0014 Jagodno. W przedmiotowej sprawie został sporządzony operat szacunkowy wyceny nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2017.GM2 z dnia 17 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-8/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa linii kablowej średniego napięcia pomiędzy stacjami PT-58107 i PT-58102 w Bolesławcu na terenie Jednostki Wojskowej nr 1145 w ramach zadania: „Bolesławiec ul. Leśna, Jednostka Wojskowa wymiana kabli olejowych i nieusieciowanych SN 20kV między stacją PT-58107 1 PT-58102”, lokalizowanej na terenie działki nr 299/73, obręb 0012 Bolesławiec, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 148/MON z dnia 20.07.2017 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 16 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica,
gm. Świerzawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.61.2017.GM2 z dnia 16 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 08.11.2017 roku (data wpływu 10.11.2017r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Papierza reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lucyna Wysocka-Kusa z siedzibą w Jeleniej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-7/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci napowietrznej SN 20kV na terenie PKP w m. Przybyłowice, gm. Męcinka lokalizowanej na terenie działek nr 193/1 1 nr 193/6 AM-1 obręb 0010 Przybyłowice, gmina Męcinka, powiat jaworski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2017.WJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Lubin Górniczy na działce nr 1222, AM-7, obręb Lubin N-3 w Lubinie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2017.WJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, Ze na wniosek Jana Olejnika reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Rudna Gwizdanów na działce nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdano w, gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2017.GM2 z dnia 11 stycznia 2018roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-5/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE63 - skrzyżowanie z torami PKP nr 284 relacji Legnica-Jerzmanice Zdrój w km 8,9 - 8,9, lokalizowanego na terenie działki: nr 146 AM-1, obręb 0004 Czerwony Kościół, gmina Krotoszyce, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 7 grudnia 2017r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-550/17 z dnia 16 października 2017r., którą utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2017r., Nr 3825/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa połączenia ul. W. Rutkiewicz na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Niemczańskiej we Wrocławiu” wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.36.2017.ES2 z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 22 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do  granicy miasta - etap 2” - poszerzenie ze względu na drogę rowerową”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2017.ES2 z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 13 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 2/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej” w ramach zadania „poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.253.2017.WW z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 9 stycznia 2018 r., Nr I-D-5/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Województwo Dolnośląskie wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pozwolenia na budowę inwestycji nazwanej przez Inwestora jako: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 - 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2018.WJ z dnia 4 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Małeckiego reprezentującego Gminę Twardogóra, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy dworcu kolejowym w Twardogórze, na działce nr 1/14, AM-27, obręb Twardogóra, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2017.GM2 z dnia 3 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 11.12.2017 roku (data wpływu 20.12.2017 r.) złożony przez Powiat Oławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie, działający przez pełnomocnika Panią Justynę Nowicką - PB W INŻYNIERIA Jacek Garbacz z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Oławskie - ul. Kolejowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 685 AM-1 obręb 021503 5.0014 Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 3 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 7 grudnia 2017r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-550/17 z dnia 16 października 2017r., którą utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2017r., Nr 3825/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Ślężnej (droga gminna nr 105813D klasa Z) w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz
z przebudową oświetlenia drogowego” wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2017.ES2 z dnia 2 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 dla budowanej drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

liczba wejść: 13868

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2018
Data modyfikacji : 19.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :