Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2019

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2019.MN z dnia 31 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 30/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 351
w miejscowości Jędrzychowice od km 23+625 do km 24+763” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2019.AK z dnia 30 grudnia 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12 listopada 2019 r. (data wpływu: 18.11.2019 r.), uzupełniony dnia 18 grudnia 2019 r.„ złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Alberta Pakułę - firma Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3MPa relacji Załęcze- Radakowice-Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.510.2018.MU z dnia 30 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 18 grudnia 2019 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Genowefy Dubaniewicz (w udziale 20/32) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 279/4, AM 1, obręb Ubocze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 30 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy
Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6 o pow. 0,0010 ha AM-2, obręb 0008 Unisław Śląski, rzeczoznawca majątkowy ustosunkowała się do zastrzeżeń pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zawartych w piśmie z dnia 21 października 2019 r. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji. W świetle powyższego zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 30 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy
Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 i nr 519/4 o łącznej pow. 0,0011 ha AM-2, obręb 0008 Unisław Śląski, rzeczoznawca majątkowy ustosunkowała się do zastrzeżeń pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zawartych w piśmie z dnia
28 października 2019 r. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji. W świetle powyższego zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.325.2019.MU z dnia 23 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Żurawowicz, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności
nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0090 ha AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski, rzeczoznawca majątkowy ustosunkowała się do zastrzeżeń pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zawartych w piśmie z dnia 4 października 2019 r. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji. W świetle powyższego zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.384.2018.MK z dnia 20 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 06 grudnia 2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Mirosława Strug z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działka nr 616/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2019.AK z dnia 17 grudnia 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu: 21.11.2019 r.), uzupełniony dnia 9 grudnia 2019 r., PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez pełnomocników: Pana Bartłomieja Cygana, Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądry w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-27/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002042_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 37/32 AM-2, obręb 0006 Zatorze, miasto Dzierżoniów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2019.GM2 z dnia 17 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że - na wniosek z 17.10.2019 roku, (data wpływu dnia 21.10.2019 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-60/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa budynku parterowego (kontenera technicznego) wraz z urządzeniami i instalacjami, służącymi bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSM-R („ORD274-118408-XXX-01”) na linii kolejowej nr 274, zgodnego z załącznikiem graficznym, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanych na terenie działek nr 112 i nr 121 AM-1, obręb ewidencyjny 020607 2.0001 Bobrów, gm. Mysłakowice, powiat jeleniogórski, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 12 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Różanka, AM 12, oznaczonej ewidencyjnie
jako działka nr 80/1 (powstała po podziale działki nr 80) o pow. 0,0084 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, sporządzono i włączono w poczet materiału dowodowego operat szacunkowy określający wartość przedmiotowej nieruchomości. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.361.2019.MA z dnia 12 grudnia 2019 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2019 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.36I.2019.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m.in. : - spadkobierców po zmarłym Tadeuszu Ryszardzie Grablewskim; - następcy prawnego Banku Spółdzielczego w Wąsoszu, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Jemielno, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 226/2 o pow. 0,3440 ha, nr 233/1 o pow. 0,1187 ha i nr 217/2 o pow. 0,0886 ha, AM-2, obręb 0009 Luboszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2019.GM2 z dnia 6 grudnia 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 26.08.2019 roku (data wpływu 03.09.2019 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Panią Beatę Potyrałę - Zastępcę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, (znak: OW-DI4121.57.2014.172), w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku (znak: IF-PP.747.37.2015.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DNI00 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DNI 00 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jełeniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jełeniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.257.2018.MN z dnia 3 grudnia 2019 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 26 listopada 2019 r., Nr I—P—171/19, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, pozwolenia na budowę obejmujące: Przebudowę i rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymiana transformatora 400/110 kV” dz. nr 252, nr 548/1, nr 554, nr 555, AM-1, obręb 0028 Pasikurowice, gmina Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2019.MN z dnia 3 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony w dniu 24 października 2019 r. Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 28/19 z dnia 25 listopada 2019 r., zmienił własną decyzję Nr 14/19 z dnia 5 lipca 2019 r. (znak: IF-AB.7840.2.2.2019.MN) zatwierdzającą projekt budowlany
1 udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna, Etap VII: Budowa linii na odcinku: od słupa Ls-9 (bez słupa) do słupa Ls-12 (bez słupa), od słupa Ls-28 (włącznie) do słupa Ls-30 (włącznie), od słupa Ls-33 (włącznie) do słupa Pg-1 (bez słupa), od słupa Mc-4 (bez słupa) do słupa Mc-5 (bez słupa) oraz słupy nr Sk-5, Sk-15, Ls-31 i Ls-32 o łącznej długości 5,591 km, na terenach gmin: Siekierczyn, Lwówek Śląski, Pielgrzymka i Męcinka poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego dotyczącego zmiany zagospodarowania terenu w zakresie budowy linii 400 kV Mikułowa - Czarna w odcinku od słupa Ls-33 (włącznie) do słupa Ls-35 (włącznie) oraz w rejonie słupa Ls-32 (bez słupa) na odcinku o łącznej długości 0,930 km na terenie gminy Lwówek Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2019.MN z dnia 3 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony w dniu 24 października 2019 r. Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 27/19 z dnia 25 listopada 2019 r., zmienił własną decyzję Nr 16/19 z dnia 10 lipca 2019 r. (znak: IF-AB.7840.2.3.2019.MN) zatwierdzającą projekt budowlany
1 udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna, Etap VIII: Budowa linii na odcinku: od słupa Sk-14 (bez słupa) do słupa Sk-15 (bez słupa), od słupa Sk-15 (bez słupa) do słupa Sk-16 (bez słupa), od słupa Lu-4 (bez słupa) do słupa Lu-5 (bez słupa), od słupa Lu-24 (bez słupa) do słupa Lu-25 (bez słupa), od słupa No-7 (bez słupa) do słupa No-8 (bez słupa), od słupa Ls-15 (bez słupa) do słupa Ls-16 (bez słupa), od słupa Ls-25 (bez słupa) do słupa Ls-26 (bez słupa), od słupa Ls-27 (bez słupa) do słupa Ls-28 (bez słupa), od słupa Ls-30 (bez słupa) do słupa Ls-31 (bez słupa), od słupa Ls-31 (bez słupa) do słupa Ls-32 (bez słupa), od słupa Ls-32 (bez słupa) do słupa Ls-33 (bez słupa), od słupa Ru-4 (bez słupa) do słupa Ru-5 (bez słupa) o łącznej długości 4,461 km na terenach gmin: Siekierczyn, Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski i Ruja, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego dotyczącego zmiany zagospodarowania terenu w zakresie budowy linii 400 kV Mikulowa - Czarna w odcinku od słupa Ls-32 (bez słupa) do słupa Ls-34 (bez słupa) na odcinku o łącznej długości 0,363 km na terenie gminy Lwówek Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 29 listopada 2019 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wskazuje - do dnia 31
stycznia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego, a następnie umożliwienie stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.2018.2019.AK z dnia 28 listopada 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Piaseckiego, złożony w dniu 08 listopada 2019 r, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kolejowego przystanku osobowego Mokronos Górny w ciągu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław - Zgorzelec w ramach projektu „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 6, nr 7/50, AM-1, obręb 0015 Mokronos Górny, jednostka  ewidencyjna Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2019.KS z dnia 26 listopada 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 19 listopada 2019 r., Nr 28/19, zmienił własną decyzję Nr 17/19 z dnia 25 czerwca 2019 r., zezwalającą Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krzysztofa Hanulaka na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica oraz przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2019.ES2 z dnia 20 listopada 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 27/19 z dnia 19 listopada 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Sławomira Bierońskiego, na realizację inwestycji drogowej, dla zabudowy MOP kat. II Kochlice Wschód w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) w km 286+336 na części działki nr 262 (powierzchnia zajęcia - 3,4800 ha), AM-1, obręb Kochlice, nazwanej przez Inwestora: „Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. II Kochlice Wschód, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) w km 286+336 na terenie gminy Miłkowice, powiat Legnica, woj. dolnośląskie, dz. nr 262, AM-1, obręb Kochlice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 20 listopada 2019 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6 AM-2, o pow. 0,0010 ha, że inwestor wystąpił z uwagami do sporządzonego operatu szacunkowego, które zostały przekazane rzeczoznawcy majątkowemu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 20 listopada 2019 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 o pow. 0,0003 ha i 519/4 o pow. 0,0008 ha, AM-2, że inwestor wystąpił z uwagami do sporządzonego operatu szacunkowego, które zostały przekazane rzeczoznawcy majątkowemu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.325.2019.MU z dnia 20 listopada 2019 roku zawiadamiające,że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Żurawowicz, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0090 ha AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.509.2018.MU z dnia 20 listopada 2019 roku zawiadamiające,że w dniu 12 listopada 2019 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania m. in. na rzecz  spadkobierców Zdzisławy Piróg (w udziale 4/6) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 287, AM 1, obręb Ubocze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 19 listopada 2019 roku zawiadamiajace, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu
obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został sporządzony operat szacunkowy. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 18 listopada 2019 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/2 o pow. 0,0360 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, sporządzono i włączono w poczet materiału dowodowego operat szacunkowy określający wartość przedmiotowej nieruchomości, tym samym został zgromadzony niezbędny materiał dowodowy do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.510.2018.MU z dnia 18 listopada 2019 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy wyceny szkód z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Gryfów Śląski, obręb 0005 Ubocze, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 279/4, AM 1. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2019.ES2 z dnia 14 listopada 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 26/19 z dnia 12 listopada 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Sławomira Bierońskiego, na realizację inwestycji drogowej, dla zabudowy MOP kat. III Kochlice Zachód w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) w km 286+336 na części działki nr 262 (powierzchnia zajęcia - 3,5500 ha), AM-1, obręb Kochlice, nazwanej przez Inwestora: „Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. III Kochlice Zachód, zlokalizowanych w pasie
drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) w km 286+336 na terenie gminy Miłkowice, powiat Legnica, woj. dolnośląskie, dz. nr 262, AM-1, obręb Kochlice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2019.GM2 z dnia 14 listopada 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17.10.2019 roku, (data wpływu dnia 21.10.2019 roku), złożony przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku parterowego (kontenera technicznego) wraz z urządzeniami 1 instalacjami, służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD274-118408-XXX-01”) na linii kolejowej nr 274, lokalizowanych na terenie działek nr 112 i nr 121 AM-1, obręb ewidencyjny 020607_2.0001 Bobrów, gm. Mysłakowice, powiat jeleniogórski, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2019.JT z dnia 13 listopada 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Szymona Machelskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. (data wpływu: 14 sierpnia 2019 r.) uzupełnionego w dniu 16 października 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2019.JT z dnia 7 listopada 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Gmina Siechnice, działającego przez pełnomocnika Pana Michała Pawlika z dnia 9 września 2019 r., uzupełniony w dniu 7 października 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa zbiornika retencyjnego w Smardzowie w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.69.2019.GM2 z dnia 4 listopada 2019 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 17.09.2019 roku, (data wpływu dnia 20.09.2019 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 53/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: instalacja anten oraz kabla cieknącego służących bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD286-044096-XXX-01”) na linii kolejowej nr 286, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanych na terenie działki nr 307 AM-2, obręb ewidencyjny 022105 5.0002 Grzmiąca, gm. Głuszyca, powiat wałbrzyski, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2018.JT z dnia 31 października2019 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 25/19 z dnia 14 października 2019 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce - Śliwice, 1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.384.2018.MK z dnia 31 października 2019 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art.
124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Mirosława Strug z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy
Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działka nx 616/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.361.2019.MA z dnia 28 października 2019 roku zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Tadeusza Ryszarda Grablewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Jemielno, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 226/2 o pow. 0,3440 ha, nr 233/1 o pow. 0,1187 ha i nr 217/2 o pow. 0,0886 ha, AM-2, obręb 0009 Luboszyce, jak również następcy prawnego Banku Spółdzielczego w Wąsoszu, z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipotek umownych zwykłych - ustanowionych na przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.71.2019.MK z dnia 28 października 2019 roku zawiadamiające, w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Przystrom z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie
Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działki nr 614/2, sporządzono i włączono w poczet materiału dowodowego operat szacunkowy określający wartość strat 1 szkód na przedmiotowej nieruchomości tym samym został zgromadzony niezbędny materiał dowodowy do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.519.2019.MK z dnia 28 października 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 września 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Niegosławice, obręb Zimna Brzeźnica, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka: nr 62/2 o pow. 0,0119ha ( działka nr 62/2 powstała w wyniku podziału działki nr 62).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.92.2019.ES2 z dnia 25 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 13/19 z dnia 21 października 2019 r., I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania  administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 2/19 z dnia 8 marca 2019 r. udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem
drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej długości około 10.40 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długość około 10.40 km od km 8+070 do km 18+470 (w układzie lokalnym)”...

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2018.EDT/ES2 z dnia 25 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 23/19 z dnia 25 września 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Radosława Mencfela, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 23 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 25/19 z dnia 27 września 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej nr 94 nazwanej przez Inwestora jako: budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Część 1: Aleja Stabłowicka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2018.JT z dnia 23 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/19 z dnia 27 września 2019 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Pompownia Swojec - Wilczyce Młynówka Kiełczowska i  nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2018.JT z dnia 23 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/19 z dnia 25 września 2019 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony  przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce Młynówka Kiełczowska - jaz Przerowa, 1 nadał decyzji rygor natychmiastowej  wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 17 października 2019 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Albina Tracewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 o pow. 0,0003 ha i nr 519/4 o pow. 0,0008 ha AM-2, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.71.2019.AK z dnia 16 października 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza, złożony w dniu 09 sierpnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 września 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę wiaduktu kolejowego
w km 75,523 linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455 wraz z budową przejścia pod torami, rozbudową drogi wojewódzkiej nr 455, przebudową dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą w ramach zadania „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 358/1, AM-1, nr 201/2, AM-1, nr 208/5, AM-1, nr 333, AM-1, nr 372, AM-1 nr 324, AM-1, nr 325/2, AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2019.WJ z dnia 15 października 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Adama Santorowskiego reprezentującego Wrocław Aircraft Naintenance Serwices Sp. z o. o. z Wrocławia, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 października 2019r. decyzja Nr I-P-45/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącej bazy obsługi statków powietrznych Ryanair na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A., na działce nr 1/129, AM- 15 obręb nr
0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 11 października 2019 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Albina Tracewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, o pow. 0,0010 ha, AM-2, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.30.2018.JT z dnia 11 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 23/19 z dnia 30 września 2019 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na regulacji rzeki Bóbr wraz z remontem istniejącej zabudowy i umocnień brzegowych w miejscowości Marciszów w km od około 243+250 do około 249+795, nazwanego przez Inwestora: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) 249+750 (ujście potoku Lesk) w miejscowości Marciszów i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2018.JT z dnia 11 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/19 z dnia 23 września 2019 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony  przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wał Przerowa L i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2019.AK z dnia 8 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 24/19 z dnia 25 września 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowo - pieszej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 324 Góra - Kłoda Górowska, nazwanej przez Inwestora: „Budowa ścieżki rowerowo-pieszej do Kłody Górowskiej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2019.GM2 z dnia 4 października 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.08.2019 roku (data wpływu 19.08.2019 roku), uzupełniony dnia 25.09.2019 roku, złożony przez Pana Jerzego Dula i Panią Małgorzatę Miłek, reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.69.2019.GM2 z dnia 4 października 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17.09.2019 roku, (data wpływu dnia 20.09.2019 roku), złożony przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: montażu anten oraz kabla cieknącego służących bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD286-044096-XXX-01”) na linii kolejowej nr 286, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.509.2018.MU z dnia 3 października 2019 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Zdzisławy Piróg, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Gryfów Śląski, obręb 0005 Ubocze, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 287, AM 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2018.JT z dnia 3 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 18/19 z dnia 19 września 2019 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Śliwice, 1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2019.KS z dnia 2 października 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/19 z dnia 19 września 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 0+104 oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 383, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 0+104 w m. Jedlina Zdrój’’.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.60.2019.ES2 z dnia 25 września 2019 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-K/Z/-76/19 z dnia 13 września 2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miejska Chojnów, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 282 relacji Miłkowice - Żary w km 9,645 w ramach zadania: „Przebudowa rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych w Kondratówce do SUW w Chojnowie””, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 101/2, obręb ewid. 0001, jednostka ewid. 020901 1 miasto Chojnów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.231.2018.EDT z dnia 25 września 2019 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-D-83/19 z dnia 18 czerwca 2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Marcelego Lisiewicza, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogrobłowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) - etap II odcinek w ciągu drogi krajowej nr 5 od km 3+525.00 do km 3+650.00 wraz z węzłem Popowicka - Milenijna oraz węzeł Lotnicza - Milenijna w ciągu dróg krajowych nr 94 i nr 5 od km 0+000,00 do km 0+045,00 na ul. Milenijnej w ramach zadania: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogrobłowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwaj owo - kolejowego Wrocław- Popowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.525.2018.AZ z dnia 23 września 2019 roku zawiadamiające,  w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy wyceny szkód z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 278/34, obręb 0016 Płóczki Dolne. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2019.GM2 z dnia 17 września 2019 roku zawiadamiające, że dnia 13 września 2019 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-13/19 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra nr 274 i 311/Kolei Aglomeracyjnej”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2019.ES2 z dnia 11 września 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/19 z dnia 6 września 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 379 klasy G od ronda ul. Uczniowska w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica, nazwanej przez Inwestora: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.510.2018.MU z dnia 11 września 2019 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Pani Genowefy Dubaniewicz, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Gryfów Śląski, obręb 0005 Ubocze, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 279/4, AM 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.11.2019.MU z dnia 4 września 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Milicz oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 79, AM 2, obręb Latkowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.92.2019.ES2 z dnia 3 września 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 406/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 8 marca 2019 r., Nr 2/19, udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej długości około 10.40 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długość około 10.40 km od km 8+070 do km 18+470 (w układzie lokalnym)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES/AK z dnia 28 sierpnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r. odmówił Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry””, w wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku na skutek decyzji kasacyjnej Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 08 marca 2019 r. (znak: DLI.4621.14.2018.SG.4).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.MA z dnia 21 sierpnia 2019 roku informujące, działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ), w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (IF-W0.7570.428.2017.MA),,ustalającą odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości gruntowej położonej na
terenie Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4, AM7, o pow. 0,0099 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności ww. nieruchomości, która stała się ostateczna 19 grudnia 2018 roku zawiadamia się o wydaniu
postanowienia prostującego omyłkę powstałą w przywołanej decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.525.2018.AZ z dnia 14 sierpnia 2019 roku zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Henryki Grzelczyk i Jana Grzelczyk w udziale 471/10000 z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Lwówek Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 278/34, obręb 0016 Płóczki Dolne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.4.2019.PB z dnia 8 sierpnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-440/19 z dnia 30 lipca 2019 r. umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Legnickiego z dnia 19 kwietnia 2019 r.
Nr 248/19, którą udzielono Gminie Chojnów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej (07.L) wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Okmiany, Gmina Chojnów, Kategoria drogi: gminna, klasa techniczna drogi: L, kilometraż
od km 0+000,00 do km 0+203,44, budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 94, kategoria drogi: krajowa, klasa techniczna drogi: GP, kilometraż od 56+540 do km 57+160”. Jednocześnie postanowieniem z dnia 30 lipca 2019 r. Nr 0-439/19 Wojewoda Dolnośląski odmówił  strzymania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Legnickiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. Nr 248/19.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.38.2019.AK z dnia 6 sierpnia 2019 roku zawiadamiające o wydaniu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Olejnika,
decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2019 r. (Nr I-K/Z-63/19) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przystanku osobowego Lubin Stadion w km 23,707 w ciągu linii kolejowej nr 289 relacji Legnica - Rudna Gwizdanów, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 92/1, AM-2, nr 96/1, AM-2 nr 97, AM-2, nr 413/3, AM-2, obręb 3 Lubin Miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.91.2019.MMJ z dnia 1 sierpnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-D-124/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 30 w miejscowości Pisarzowice, w ramach zadania: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Pisarzowice”, na działce nr 880dr, AM-3, obręb 0008 Pisarzowice, jedn. ewid. 021004_2 Lubań - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.9.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I - P - 105/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 44 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/38, nr 569/37, nr 574 AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.10.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I - P -106/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 27 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1155/136 i nr 1155/137, AM-2, obręb Zatonie, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.11.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r.  Nr I - P -107/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 39 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 574, nr 569/52, nr 569/53 AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.12.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-108/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 28 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/42, nr 569/47 AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.13.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I - P -109/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 42 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 574, nr 569/50 AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.14.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r.  Nr I-P-110/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 31 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/45, nr 569/47 AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.15.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-111/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 29 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/47, nr 569/43 AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.16.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-112/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 30 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/47, nr 569/46 AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.17.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-113/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 46 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/39, nr 569/40, nr 569/23, AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.18.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-114/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 43 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 574, nr 569/54, AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.19.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-115/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 45 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/47, nr 569/44, AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.20.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-116/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 32 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1155/149, nr 1155/147, AM-3, obręb 0005 Zatonie, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.21.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-117/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 48 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 200/568, AM-1, nr 569/27, AM-1, obręb Strzegomice oraz nr 200/1172, AM-2, obręb 0005 Zatonie, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.22.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-118/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 47 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/47, nr 569/41, AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.23.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-119/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 41 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 574, nr 569/55, nr 573, AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.24.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-120/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 21 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 868/3, nr 860/8, nr 865/1, nr 943/11, nr 936/7, AM-3, obręb 0011 Działoszyn, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.25.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-104/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 34 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1155/101, nr 1155/148, nr 1155/149, nr 1155/94, AM-3, obręb 0005 Zatonie, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.26.2019.DL z dnia 29 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję w dniu 17 lipca 2019 r. Nr I-P-121/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 33 EW wraz z placem montażowym”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 569/47, nr 569/48, nr 569/49, AM-1, obręb 0007 Strzegomice, jednostka ewidencyjna Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.11.2019.MU z dnia 22 lipca 2019 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Milicz, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 79, obręb Latkowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2019.ES2 z dnia 18 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 18/19 z dnia 16 lipca 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Różyka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 323 od km 0+000,00 do km 4+748,40 nazwanej przez Inwestora: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w km od 32+060
do 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2019.AK z dnia 15 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-8/19 z dnia 10.07.2019 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2019.MN z dnia 12 lipca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 15 marca 2019 r., skorygowany w dniu 4 kwietnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 24 kwietnia 2019 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 16/19 z dnia 10 lipca 2019 r. zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna, Etap VIII.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2019.MN z dnia 12 lipca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 23 kwietnia 2019 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 15/19 z dnia 8 lipca 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany 1 udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna, Etap XI: Budowa linii na odcinku: od słupa Su-1 (bez słupa) do słupa Sk-1 (bez słupa), od słupa Sk-4 (bez słupa) do słupa Sk-5 (bez słupa), od słupa Sk-5 (bez słupa) do słupa Sk-6 (bez słupa) od słupa Sk-8 (bez słupa) do słupa Sk-10 (bez słupa), od słupa Sk-11 (bez słupa) do słupa Sk-12 (bez słupa), od słupa No-2 (bez słupa) do słupa No-4 (bez słupa), od słupa Ls-6 (bez słupa) do słupa Ls-8 (bez słupa) o łącznej długości 4,713 km na terenach gmin: Sulików, Siekierczyn, Nowogrodziec, Lwówek Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2019.GM2 z dnia 12 lipca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28.06.2019 roku (data wpływu 05.07.2019 roku), złożony przez Pana Jerzego Dula i Pana Damiana Sawko, reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarząd z siedzibą w Warszawie, w sprawie wy dania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn. Zaprojektowanie 1 wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław — Jelenia Góra nr 274 i 311/Kolei Aglomeracyjnej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2019.MN z dnia 12 lipca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 15 marca 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 24 kwietnia 2019 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 14/19 z dnia 5 lipca 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na
budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna, Etap VII: Budowa linii na odcinku: od słupa Ls-9 (bez słupa) do słupa Ls-12 (bez słupa), od słupa Ls-28 (włącznie) do słupa Ls-30 (włącznie), od słupa Ls-33 (włącznie) do słupa Pg-1 (bez słupa), od słupa Mc-4 (bez słupa) do słupa Mc-5 (bez słupa), oraz słupy nr Sk-5, Sk-15, Ls-31 i Ls-32, o łącznej długości 5,591 km, na terenach gmin: Siekierczyn, Lwówek Śląski, Pielgrzymka i Męcinka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2019.GM2 z dnia 9 lipca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21.06.2019 roku (data wpływu 27.06.2019 roku), złożony przez Pana Jerzego Dula i Pana Damiana Sawko, reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów we WROF” w zakresie budowy peronu w m. Chrząstawa Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2019.WJ z dnia 9 lipca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Adama Santorowskiego reprezentującego Wrocław Aircraft Naintenance Serwices Sp. z o. o. z Wrocławia, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącej bazy obsługi statków powietrznych Ryanair na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A. na działce nr 1/129, AM-15, obręb 0046 Starachowice, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.55.2018.MN z dnia 5 lipca 2019 roku zawiadamiające o wydanej decyzji Nr I-K/Z/-70/18 z dnia 14 listopada 2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę obejmującego: Budowę masztów telekomunikacyjnych na linii kolejowej Nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów na stacjach: - Raszówka w km 11,153, (dz. nr 425/1, AM-1, obręb Raszówka, jedn. ewiden. Lubin - obszar wiejski), - Lubin Górniczy w km 22,588 (dz. nr 1222, AM-7, obręb 3, jedn. ewiden. Lubin - miasto), - Koźlice w km 29,569 (dz. nr 37/2, AM-2, obręb Koźlice, jedn. ewiden. Rudna), - Rudna Gwizdanów w km 39,112 (dz. nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdanów, jedn. ewiden. Rudna),
w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2019.GM2 z dnia 2 lipca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek 27.05.2019 roku (data wpływu 31.05.2019 roku) złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, uzupełniony dnia 25.06.2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-0550 Żagań - lokalizowanych na terenie działek: nr 652, 653, 660, 661, 649, 650, 651, 641, obręb ewidencyjny 081009 2.0011 Łozy, gmina Żagań powiat żagański, województwo lubuskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2018.KS z dnia 2 lipca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 17/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krzysztofa Hanulaka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica oraz przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2019.MN z dnia 26 czerwca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 12 kwietnia 2019 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 13/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna, Etap X.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.54.2019.MN z dnia 25 czerwca 2019 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 21 czerwca 2019 r., Nr I—D—87/19, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, pozwolenia na budowę obejmującą: Budowę linii napowietrznej 110 kV S-311 relacji 9286/ENSO - GPZ R-312 KWB-1 Turów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 354, w relacji Turoszów - Sieniawka (dz. nr 188/2, nr 299/2, nr 125/10, 135/2, nr 227/37, nr 227/33, AM-2, obręb 0004 Turoszów, jedn. ewiden. Bogatynia).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2019.MN z dnia 21 czerwca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 2 kwietnia 2019 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany 1 udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna, Etap IX.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.102.2018.AK z dnia 21 czerwca 2019 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 20 grudnia 2018 r., Nr I-K/Z-86/18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - PKP PLK S.A., ulica Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę toru nr 7a wraz z kozłem oporowym na stacji kolejowej Lubin Górniczy - linia kolejowa nr 289 relacji Legnica - Rudna Gwizdanów, na działce nr 1220/5, AM-13, obręb 3, jednostka ewidencyjna Lubin (miasto).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2018.MN z dnia 18 czerwca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi — Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 3+902 do km 3+949 w ramach zadania „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu -Etap I””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2019.ES2 z dnia 18 czerwca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Różyka, złożony w dniu 25 marca 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 22 maja 2019 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 323 od km 0+000,00 do km 4+748,40 nazwanej przez Inwestora: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w km od 32+060 do 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2019.Ak z dnia 17 czerwca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 maja 2019 r. (data wpływu: 10.06.2019 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Śmieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikuiowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2019.AK z dnia 10 czerwca  roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 maja 2019 r. (data wpływu: 09.05.2019 r.), uzupełniony dnia 30 maja 2019 r., złożony przez Pana Andrzeja Kudła i Pana Damiana Sawko, reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie przejścia pod torami (po uprzednim rozebraniu istniejącego przejścia) wraz z przebudową przejazdu kolejowego, peronów oraz infrastruktury towarzyszącej na p.o. Wrocław Muchobór, w ramach projektu: „Dostosowanie linii kolejowej nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizacje przystanku kolejowego Wrocław  Muchobór”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2018.MN z dnia 7 czerwca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 3 czerwca 2019 r., Nr 15/19, zmienił własną decyzję Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2018.AK z dnia 5 czerwca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 14/19 z dnia 31 maja 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ulicy Zajączkowskiej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2019.GM2 z dnia 31 maja 2019 roku zawiadamiające, że dnia 27 maja 2019 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/19 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455, obejmującej rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu wraz z budową przejścia pod torami oraz rozbudową drogi wojewódzkiej, przebudową wewnętrznych
dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą, w miejscowości Czernica. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.38.2019.AK z dnia 28 maja 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Olejnika,
złożony w dniu 30 kwietnia 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku osobowego Lubin Stadion w km 23,707 w ciągu linii kolejowej nr 289 relacji Legnica - Rudna Gwizdanów, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 92/1, AM-2, nr 96/1, AM-2 nr 97, AM-2, nr 413/3, AM-2, obręb 3 Lubin Miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2019.KS z dnia 28 maja 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/19 z dnia 20 maja 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 364, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.32.2019.MN z dnia 21 maja 2019 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 17 maja 2019 r., Nr I—D—61/19, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocławiu, pozwolenia na budowę obejmujące: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 455 ul. Swojczycka we Wrocławiu (dz. nr 29/2, nr 29/3, nr 28/2, nr 52/6, nr 52/9, nr 45/2, nr 30/2, nr 31/2, nr 21/2, nr 22/2, nr 23/2, nr 24/2, AM-21, obręb Swojczyce, jedn. ewiden. miasto Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.352.2018.MK z dnia 14 maja 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej gminie Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 172/1, nr 172/2, nr 172/3, obręb Kiełczów, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.79.2018.MK z dnia 14 maja 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz : I. spadkobierców zmarłego Pana Mirosława Żurawia za udział wynoszący 1/5, II. spadkobierców zmarłego Pana Włodzimierza Żurawia za udział wynoszący 1/5, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 730.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2018.EDT z dnia 14 maja 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Radosława Mencfela, złożony w dniu 4 grudnia 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym 28 lutego 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2018.KS z dnia 14 maja 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Miasta Wałbrzycha, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Jagiełło, złożony w dniu 23 listopada 2018 r., uzupełniony w dniu 1 lutego 2019 r., w sprawie wydania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+574,82 nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do
km 25+574,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.5.8.2019.DL z dnia 13 maja 2019 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji  Nr I - D - 55/19, znak: IF-AB.7840.5.8.2019.DL zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę mostu tymczasowego
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna”, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 295, AM-1, nr 396/1, AM-1, nr 736/14, AM-1, nr 744/1, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna-Miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2019.MN z dnia 10 maja 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 7 lutego 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 11 marca 2019 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na
budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400kV Mikulowa - Czarna, Etap VI.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.30.2018.JT z dnia 30 kwietnia 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Lilę Mikłaszewicz z dnia 3 grudnia 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 1 lutego 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla
zamierzenia budowlanego polegającego na regulacji rzeki Bóbr wraz z remontem istniejącej zabudowy i umocnień brzegowych w miejscowości Marciszów, nazwanego przez inwestora: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) + 249+750 (ujście potoku Lesk) w miejscowości Marciszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2019.ES2 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 12/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodu Utrzymania Drogi Jawor, nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie 1 wybudowanie drogi S3 Legnica (A4)- Lubawka, zadanie V, Obwód utrzymania drogi Jawor”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2018.ES2 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ul. Pełczyńska we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Pełczyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskiego IF-AB.7820.2.2019.ES2 z dnia 24 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP KAT. II MORZĘCINO ZACHÓD, stacji paliw wraz z rozbudową infrastruktury
technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.35.2018.ES2 z dnia 24 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 9/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Macieja Zauścińskiego, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP KAT. III MORZĘCINO WSCHÓD, stacji paliw i restauracji wraz
z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego If-AB.7840.1.133.2017.MN z dnia 18 kwietnia 2019 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 5 kwietnia 2019 r., Nr I-W-27/19, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej RP, reprezentowany przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, pozwolenia na budowę obejmującego: Budowę parkingu dla samochodów osobowych, sieci odwodnienia, zbiornika retencyjnego i sieci  elektroenergetycznej w kompleksie koszarowym K-2328 przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu (dz. nr 1/6, AM-8, obręb Ratyń).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.332.2018.MU z dnia 18 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 107, AM 1, obręb Dobroszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2018.ES2 z dnia 16 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Mariusza Wawro, Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej
nr 35 w miejscowości Unisław Śląski od km 9+400 do km 11+093, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2019.GM2 z dnia 12 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 15.02.2019 roku (data wpływu 20.02.2019 roku), uzupełnionego dnia 12.03.2019 roku, złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie , Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-21/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa budynku parterowego (kontenera technicznego) służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD276-085079-XXX-01”) na linii kolejowej nr 276, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanego na terenie działek: nr 175 AM-14, obręb ewidencyjny 022401_4.0005 m. Bardo i nr 400/1 AM-1 obręb ewidencyjny 022401_5.0007 Opolnica, gm. Bardo zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2019.GM2 z dnia 12 kwietnia 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21.03.2019 roku (data wpływu 28.03.2019 roku), złożony przez Pana Arnolda Beresch i Pana Roberta Sobczaka, reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław
Brochów nad drogą wojewódzką nr 455, obejmującej rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu wraz z budową przejścia pod torami oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej, przebudowę wewnętrznych dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą, w miejscowości Czernica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.170.2018.WM1 z dnia 10 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego 0 ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Wacławy Grzybek primo voto Pochopień 1 Bronisława Pochopnia, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zawonia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 698, AM - 1, obręb Czeszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.31.2018.MN z dnia 9 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 20 grudnia 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 16 stycznia 2019 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/19 z dnia 22 marca 2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbiórka i budowa odcinków linii 400 kV Pasikurowice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 1 oraz Dobrzeń - Pasikurowice 2 na przedpolu stacji Pasikurowice realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2018.JT z dnia 4 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 25 marca 2019 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 6/19 zmienił własną decyzję z dnia 5 marca 2010 r., Nr 4/10 (zmienioną decyzjami tut. Organu z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr I-D-454/12, z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 9/13, z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 10/14, z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 1/16, z dnia 16 listopada 2016 r., Nr 26/16 oraz z dnia 2 sierpnia 2017 r., Nr 20/17) zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.233.2017.DP z dnia 2 kwietnia 2019 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania m.in. na rzecz spadkobierców
Dariusza Karkusa z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 333 AM-1, obręb 0015 Taczalin-obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2018.ES2 z dnia 29 marca 2019 roku  zawiadamiające, że w dniu 22 marca 2019 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 5/19 zmienił własną decyzję Nr 3/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Osobowickiej (droga wojewódzka nr 327) na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.339.2018.MU z dnia 29 marca 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 22 marca 2019 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 189/1, AM 1, obręb Dobroszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2018.AK z dnia 28 marca 2019 roku zawiadamiające, Ze Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/19 z dnia 19 marca 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ul. Pęgowska we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Pęgowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2018.ES2 z dnia 28 marca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/19 z dnia 19 marca 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Brodę, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ul. Obornicka we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ulicy Obornickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.352.2018.MK z dnia 27 marca 2019 roku zawiadamiające, że został zebrany niezbędny materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej gminie Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 172/1, nr 172/2, nr 172/3, obręb Kiełczów, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2019.WJ z dnia 26 marca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Zbigniewa Widucha działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Tamowa, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 19.03.2019r. decyzja Nr I-P-14/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 150 MOP 1,6 MPa relacji Godzięcin - Siemianice oraz Godzięcin - Wołów na dz. nr 211 i 70/4, AM-1, obręb Morzęcin Wielki, gm. Oborniki Śląskie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2018.MN z dnia 22 marca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 29 października 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 27 listopada 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 7/19 z dnia 18 marca 2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia
na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa
- Czarna - Pasikurowice” - Część 9”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.71.2019.MK  z dnia 22 marca  2019 roku informujące że Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), informuje, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Przystrom z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działki nr 614/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.59.2018.DP z dnia 20 marca 2019 roku zawiadamiające, że na podstawie 18 ust. 1, lg pkt 1, lh, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Piotra Kaflowskiego w udziale 2/10, Wiesława Kaflowskiego w udziale 2/10, Janusza Kaflowskiego w udziale 2/10, Eweliny Smolnej w udziale 1/10, Anety Grzegorzewskiej w udziale 1/10 oraz spadkobierców Michała Kaflowskiego w udziale 2/10, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wołów, obręb 0001
Wołów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 11/1 AM 23, o pow. 0,0032 ha i nr 11/5 AM 23, o pow. 0,0124 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.243.2018.MU z dnia 20 marca 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 13 marca 2019 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Jerzmanowa, obręb 0003 Jaczów, AM-2, oznaczonej ewidencyjnie j jako działka nr 663/8 o pow. 0,0143 ha.

Obwieszczenie Wojewody jDolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2018.MN z dnia 19 marca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Tomasza Grzegrzółka oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 29 listopada 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6/19 z dnia 13 marca 2019 r. I. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna, Etap V.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2019.GM2 z dnia 18 marca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.02.2019 roku, (data wpływu dnia 20.02.2019 roku) uzupełniony dnia 12.03.2019 roku, złożony przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku parterowego (kontenera technicznego) służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD276-118300-XXX-01”) na linii kolejowej nr 276, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanego na terenie działki nr 136/1 AM-4, obręb 0003 Długopole Zdrój, jednostka ewidencyjna 020806_5 gm. Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2019.GM2 z dnia 18 marca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.02.2019 roku, (data wpływu dnia 20.02.2019 roku) uzupełniony dnia 12.03.2019 roku, złożony przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku parterowego służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD276-085079-XXX-01”) na linii kolejowej nr 276, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanego na terenie działek: nr 175/1 AM-14, obręb ewidencyjny 022401_4.0005 m. Bardo 1 nr 400/1 AM-1 obręb ewidencyjny 022401_5.0007 Opolnica, gm. Bardo zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.332.2018.MU z dnia 13 marca 2019 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 107, AM-1, obręb 0011 Dobroszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2018.ES2 z dnia 12 marca 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/19 z dnia 8 marca 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Czerwca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowe drogi wojewódzkiej długości około 10.40 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długość około 10.40 km od km 8+070 do km 18+470 (w układzie lokalnym)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2019.GM2 z dnia 11 marca 2019 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 09.01.2019 roku (data wpływu 10.01.2019 roku), uzupełniony dnia 01.02.2019 roku, złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Romana Szymańskiego, reprezentującego firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 11/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300/DN250 (MOP 1,6 MPa) w ramach inwestycji „Modernizacja gazociągu relacji Biernatki - Legnica za Hutą”, lokalizowanego na terenie działki: nr 725 AM-19, obręb ewidencyjny 026201 1.0032 Przybków m. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2019.WJ z dnia 11 marca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Mazgaja działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury z Wrocławia, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 1.03.2019r. decyzja Nr I-P-10/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy magazynu do przechowywania środków bojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz wyburzeniem istniejącej zabudowy w Składzie Duninów, na działce nr 2286/26, AM-19, Obręb Chocianowiec w Duninowie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2018.JT z dnia 7 marca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu: 6 listopada 2018 r.) uzupełniony pod względem formalnym w dniu 3 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wał Przerowa L.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2018.JT z dnia 7 marca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu: 6 listopada 2018 r.) uzupełniony pod względem formalnym w dniu 3 stycznia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce Młynówka Kiełczowska - jaz Przerowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2018.JT z dnia 7 marca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu: 6 listopada 2018 r.) uzupełniony pod względem formalnym w dniu 3 stycznia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów  zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Pompownia Swojec - Wilczyce Młynówka Kiełczowska.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2018.JT z dnia 7 marca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu: 6 listopada 2018 r.) uzupełniony pod względem formalnym w dniu 3 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Śliwice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2018.JT z dnia 7 marca 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu: 6 listopada 2018 r.) uzupełniony pod względem formalnym w dniu 3 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce-Sliwice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7840.2.28.2018.MN z dnia 6 marca 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 3 grudnia 2019 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 5/19 z dnia 19 lutego 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 10”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.205.2019.WS z dnia 4 marca 2019 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 1 marca 2019 r. decyzji Nr I - D - 27/19, znak: IF-AB.7840.5.205.2018.WS zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę
dla: Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-400 Kobierzyce, obejmującej: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 8 w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z sięgaczami do granicy działki, kanalizacji tłocznej wraz z pompownią i infrastrukturą towarzyszącą i wodociągu w m. Chrzanów w ramach zadania „Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce”, na działkach nr 1/19, 1/13 i 14/5, AM-1, Obr. 0014_Magnice, Jedn. Ewid. 022305_2 Kobierzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.170.2018.WM1 z dnia 4 marca 2019 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art.
124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Wacławy Grzybek primo voto Pochopień i Bronisława Pochopnia, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 698.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.71.2019.MK z dnia 28 lutego 2019 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Przystrom z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działki nr 614/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 26 lutego 2019 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka w ramach postępowania wszczętego z wniosku Prezydenta Wrocławia, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2018.EDT z dnia 26 lutego 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 12 lutego 2019 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 4/19, zmieniającą decyzję tego Organu Nr 9/17 z dnia 24 maja 2017 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DNI000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.60.2018.GM2 z dnia 19 lutego 2019 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 24.10.2018 roku (data wpływu 25.10.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Mateusza Szpundę, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-8/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 0,01 MPa) PE DE 315 - w ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 178/16 AM-3, obręb 0005 Zachód, jednostka ewidencyjna 020202_1 miasto Dzierżoniów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.339.2018.MU z dnia 18 lutego 2019 roku zawiadamiające,w związku z decyzją Nr I-Pg-3/15 z dnia 19 marca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-3/17 z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającą decyzję Nr I-Pg-3/15 z dnia 19 marca 2015 r., że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 189/1, AM-1, obręb 0011 Dobroszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.11.2018.MMJ z dnia 14 lutego 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 0-81/19 z dnia 7 lutego 2019r. odmówił wstrzymania wykonania własnej decyzji Nr 0-708/18 z dnia 28 listopada 2018r., którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 września 2018r., Nr 776/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.12.2018.MMJ z dnia 14 lutego 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-76/19 z dnia 1 lutego 2019r. uchylił w całości decyzję Starosty Legnickiego z dnia 26 października 2018r. Nr 724/18, którą zatwierdzono projekt budowlany i podział nieruchomości udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Gminy Chojnów pn.: „Budowa drogi gminnej (07.L) wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Okmiany, Gmina Chojnów, Kategoria
drogi: gminna, klasa techniczna drogi: L, kilometraż : od km 0+000,00 do km 0+203,44, budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 94, kategoria drogi: droga krajowa, klasa techniczna drogi: GP, kilometraż od km 56+540 do km 57+160” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.243.2018.MU z dnia 12 lutego 2019 roku zawiadamiające, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 21/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. znak IF.AB.7820.5.2018.ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku od km 2+270,00 do km 2+546,50 w m. Jaczów, gm. Jerzmanowa, która stała się ostateczna z dniem 12 września 2018 r., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Jerzmanowa, obręb 0003 Jaczów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 663/8 AM 2, o pow. 0,0143 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2019.GM2 z dnia 8 lutego 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10.01.2019 roku, uzupełniony dnia 01.02.2019 roku, złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Romana Szymańskiego, reprezentującego firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300/DN250 (MOP 1,6 MPa) w ramach inwestycji „Modernizacja gazociągu relacji Biernatki - Legnica za Hutą”, lokalizowanego na terenie działki: nr 725 AM-19, obręb ewidencyjny 026201 1.0032 Przybków m. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.10.2018.MMJ z dnia 8 lutego 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 1 lutego 2019r. Nr 0-63/19 odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. Nr 228/2014, o udzieleniu Wójtowi Gminy Czarny Bór zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: ’’Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367” w części dotyczącej działki nr po podziale 70/1 obręb nr 0002 AM-2
Czarny Bór.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.233.2017.DP z dnia 6 lutego 2019 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m.in. na rzecz spadkobierców Dariusza Karkusa z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 333 AM-1, obręb 0015 Taczalin-obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2018.EDT z dnia 1 lutego 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 23 stycznia 2019 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Marcina Marchwińskiego, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/19, zmieniającą decyzję tego Organu Nr 32/15 z dnia 28 grudnia 2015 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DNIOOMOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”, w części dotyczącej: zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie dotyczącym: zmiany trasy przebiegu gazociągu na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 184/4, nr 170/1, nr 185, AM-3, obręb 0001 Gryfów Śląski, jednostka ewidencyjna Gryfów Śląski - miasto; dz. nr 76/4 (powstała z podziału działki nr 76), AM-2.3, obręb 0005 Ubocze, jednostka ewidencyjna Gryfów Śląski - ob. Wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2019.WJ z dnia 31 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Zbigniewa Widucha reprezentującego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Tamowa , wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 150 MOP 1,6 MPa relacji Godzięcin - Siemianice oraz Godzięcin - Wołów na dz. nr 211 i 70/4, AM-1, obręb Morzęcin Wielki, gm. Oborniki
Śląskie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.236.2017.DP z dnia 29 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców
zmarłej Marii Jękot z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb 0015 Taczalin - obszar wiejski, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie j ako działka nr 336/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2018.GM2 z dnia 29 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 07.12.2018 roku (data wpływu 10.12.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana Jacka Osiewałę, reprezentującego firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-5/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 (MOP 6,3 MPa) w ramach inwestycji Modernizacja gazociągu relacji Jelcz-Nieciszów, lokalizowanego na terenie działki: nr 339/1 AM-2, obręb ewidencyjny 021503_5.0013 Miłoszyce, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.246.2018.WM1 z dnia 28 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Kurcoń (za udział
4/32), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zawonia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 699, AM - 1, obręb Czeszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2018.ES2 z dnia 25 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Kalaty, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 366 w miejscowości Podgórzyn, nazwanej przez Inwestora: „Rozwiązanie zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie - rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi powiatowej nr 2650D”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2018.MN z dnia 23 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 6 listopda 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Etap IV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.AZ z dnia 21 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że  w dniu 21 stycznia 2019 r. roku , na podstawie art. 18, w związku z art. 1 la ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, obręb 0014 Jagodno, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 20/8 AM-2, o pow. 0,0084 ha. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/17 z
dnia 20 kwietnia 2017 r., (znak: IF-AB.7820.21.2016.MN) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi  wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I”, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, ww. nieruchomość z mocy prawa stała się własnością Województwa Dolnośląskiego. Ww. decyzja nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. została w części uchylona i zmieniona Postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 225/17 z dnia 22 maja 2017 r. nie dotyczy to jednak przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2018.ES2 z dnia 18 stycznia 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej długości około 10.40 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, nazwanej przez Inwestora: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długość około 10.40 km od km 8+070 do lm 18+470 (w układzie lokalnym)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.MA z dnia 14 stycznia 2019 roku zawiadamiające, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (IF-W0.7570.428.2017.MA), ustalającą odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości gruntowej położonej na terenie Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4 AM7, o pow. 0,0099 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności ww. nieruchomości, która stała się ostateczna 19 grudnia 2018 roku  -  o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę powstałą w przywołanej decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2019.WJ z dnia 14 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Mazgaja reprezentującego Rejonowy Zarząd Infrastruktury z Wrocławia, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy magazynu do przechowywania środków bojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 zagospodarowaniem terenu oraz wyburzeniem istniejącej zabudowy, na dz. nr 2286/26, obręb Chocianowiec, gm. Chocianów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.183.2018.KK z dnia 10 stycznia 2019 roku zawiadamiające o  wydaniu w  dniu 3 stycznia 2019 r. decyzji Nr I - D -1 / 19, znak: IF-AB.7840.5.183.2018.KK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 3, przewidzianej do realizacji na działkach nr 410, AM-1, nr 411, AM-2, i nr 412, AM-3, obręb 0004 Lubin, jedn. ewid. 0211011 Lubin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.76.2018.MK z dnia 10 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 28 grudnia 2018 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Zofii Szczecińskiej i Sylwestra Szczecińskiego (na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działki nr 613 i nr 620.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2018.WJ z dnia 9 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Łukasza Kokocińskiego działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 27.12.2018r. decyzja Nr I-P-69/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE DE 225, pod linią kolejową na działce nr 7/9, AM-18, obręb Karłowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.62.2018.WJ z dnia 4 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Krawczyka działającego z upoważnienia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Inwest Park Sp. z o. o. z Wałbrzycha, została wydana przez
Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27.12.2018r. decyzja Nr I-P-70/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bocznicy kolejowej w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor WSSE „Inwest-Park”, na działce nr 458/1, obręb Słup, gmina Męcinka, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2018.WJ z dnia 3 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Macieja Drabika działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu
11.12.2018r. decyzja Nr I-P-68/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 20kV na dz. nr 41, AM-33, obręb Południe oraz linii kablowej SN 20kV i złącza kablowego na dz. nr 2/5, AM-43, obręb Grabiszyn, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2018.AK z dnia 3 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-43/18 z dnia 20.12.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

liczba wejść: 11126

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2019
Data modyfikacji : 31.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :