Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2020

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2019.JT z dnia 3 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/20 z dnia 31 marca 2020 r., udzielił pozwolenia Gminie Siechnice na realizację inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez inwestora: Budowa zbiornika retencyjnego w Smardzowie w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice
poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie 1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2020.AK z dnia 2 kwietnia 2020 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Wawro,złożony w dniu 17 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej polegającej na:Przebudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo - Bardo Przyłęk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.13.2020.MN z dnia 1 kwietnia 2020 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 27 marca 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-25/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nowego przystanku kolejowego Wrocław Szczepin w ciągu istniejącej linii kolejowej Nr 143 relacji Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 w km od 161,822 do 162,060 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (dz. nr 1/1, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna miasto Wrocław).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2019.MN z dnia 31 marca 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 11 grudnia 2019 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 stycznia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - Część 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IWO.7570.270.2015.DP z dnia 30 marca 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy
w terminie określonym w art. 35 Kpa jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.8.2020.MN z dnia 30 marca 2020 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-K/Z-21/20 z dnia 20 marca 2020 r., zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I—K/Z/l03/17 z dnia 1 grudnia 2019 r. (znak: IF-AB.7840.1.104.2017.MŚ), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa obejmującego: „Budowę zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście, przewidzianą do realizacji na terenie działek nr 239/3, AM-4, obr. 0021 Nowe Miasto, nr 86, AM-3, obr. 0028 Sobięcin, j. ew. miasto Wałbrzych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2020.GM2 z dnia 30 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12.03.2020 roku, (data wpływu dnia 17.03.2020 roku), złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Romualda Mądrego z-cę Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 271 służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanego na terenie działki nr 12/2 AM-1, obręb 0065 Świniary, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają Unie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 27 marca 2020 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wskazuje - do dnia 27 maja 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność ustalenia stanu faktycznego wielkości udziałów przysługujących stronom.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.172019.MN z dnia 25 marca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 11 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 stycznia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/20 z dnia 18 marca 2020 r., zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dla
zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - Część 1

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2019.ES/MN z dnia 24 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Migockiego, złożony dnia 28 listopada 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 14 stycznia 2020 r. oraz uzupełniony, co do treści orzeczenia dnia 16 marca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 16+410 w m. Stara Kraśnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2019.KS z dnia 24 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Zauścińskiego, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP KAT. III Wisznia Mala - zachód, stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Woj.  dolnośląskie, powiat trzebicki, gmina Żmigród, droga ekspresowa S5 Poznań - Wrocław (S-5), na odcinku km 145+150 do km ok. 145+750. Część dz. nr 508, obr: Wisznia Mała”, przewidzianej do realizacji na działce nr 508, AM-1, obr. Wisznia Mała, jedn. ewid. gmina Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2020.GM2 z dnia 24 marca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 20.03.2020 roku decyzją Nr I-P- 10/20 o ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa gazociągu średniego
ciśnienia (MOP 0,5MPa) PE DE 125 w miejscowości Paniowice, lokalizowanego na terenie działek: nr 108/1, 107/1, 105/1, 103/1, AM-1, obręb Paniowice, jednostka ewidencyjna 022001_5, gm. Oborniki Śląskie, stanowiących teren kolejowy zamknięty, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.) pod poz. 2610, 2611, 2612, 2613.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP..746.14.2020.AK z dnia 20 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 4 marca 2020 r. (data wpływu: 04.03.2020 r.), uzupełniony dnia 12 marca 2020 r., Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Stojaka Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu „Bielawa Centralna” na linii kolejowej nr 341 Bielawa Zachodnia - Dzierżoniów od km 1,314 do km 1,414, lokalizowanej na terenie działki nr 1/6 AM-10 obręb 0002 Południe, miasto Bielawa, stanowiącej teren kolejowy zamknięty,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 18 marca 2020 roku zawiadamiające, że w wyniku dokonanych w dniu 6 lutego 2020 r. oględzin nieruchomości, został sporządzony nowy skorygowany operat szacunkowy, datowany na dzień 25 lutego 2020 r., ustalający wartość nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb 0008 Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, AM 1. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 18 marca 2020 roku zawiadamiające, że w wyniku dokonanych w dniu 6 lutego 2020 r. oględzin nieruchomości, został sporządzony nowy skorygowany operat szacunkowy, datowany na dzień 25 lutego 2020 r., ustalający wartość nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb 0008 Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 i nr 519/4, AM 1. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2020.WS z dnia 18 marca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem pełnomocnika, którym ustanowiony został Pan Łukasz Laska, uzupełniony ostatecznie w dniu 11 marca 2020 r., Wojewoda Dolnośląski, wydaną w dniu 11 marca 2020 r., decyzją Nr I-L-2/2020, zezwolił na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 17 marca zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, biegły w dniu '12 marca 2020 roku sporządził nowy operat szacunkowy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2020.ES2 z dnia 17 marca zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/20 z dnia 16 marca 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu
przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszka, na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi ekspresowej S3 w zakresie budowy Obwodu Utrzymania Drogi Bolków, nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie VI, Obwód utrzymania drogi Bolków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2020.AK z dnia 17 marca zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu: 27.02.2020 r.), uzupełniony dnia 12 marca 2020 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera GAS-ENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2019.ES2 z dnia 13 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, złożony w dniu 17 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 21 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. III JAWOR WSCHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+758 (strona lewa drogi ekspresowej S3), nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Legnica (A4) - Lubawka, odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00 w zakresie budowy MOP Jawor II i MOP Jawor III. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. III JAWOR WSCHÓD stacji paliw, restauracji i motelu wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga
ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+758 (strona lewa drogi ekspresowej S3)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2019.ES2 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, złożony w dniu 17 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 21 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II JAWOR ZACHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+658 (strona prawa drogi ekspresowej S3), nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Legnica (A4) - Lubawka, odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00 w zakresie budowy MOP Jawor II i MOP Jawor III. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. II JAWOR ZACHÓD stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+658 (strona prawa drogi ekspresowej S3)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2019.ES2 że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/20 z dnia 10 marca 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II WISZNIA MAŁA WSCHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku od km 145+150 do km 145+750, na części działki nr 508 (powierzchnia zajęcia - 2,3710 ha), AM-1, obręb Wisznia Mała, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. II WISZNIA MAŁA WSCHÓD stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga ekspresowa S5 Poznań - Wrocław (S-5) na odcinku od km 145+150 do km 145+750, dz. nr 508, AM-1, obręb Wisznia Mała”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2019.KS z dnia 10 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony dnia 4 listopada 2019 r., zmieniony dnia 8 stycznia 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Budowie drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2020.JT z dnia 10 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Wyrwińskiego, złożony w dniu 17 grudnia 2019 r., skorygowany w dniu 26 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej “DK98” oraz dróg gminnych w gminie Długołęka - Zad. nr 1.1, w związku z budową dróg rowerowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.102.2019.JT z dnia 6 marca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2020 r. decyzji Nr I-K-15/20 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej w ramach zadania pn.: Dostosowanie linii kolejowej Nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 47/7, nr 47/31, nr 48, AM-9, nr 10/2, nr 12/7, nr 12/9, nr 11/11, AM-6, nr 6/5, AM-4, obr. 0037 Muchobór Mały, nr 2, AM-7, obr. 0028 Grabiszyn, jedn. ew. 026401 1 Wrocław - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2019.ES2 z dnia 4 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora — Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Gaćkowskiego, złożony w dniu 19 grudnia 2019 r., uzupełniony w dniach 12 i 28 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41 ”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 2 marca 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie j ako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 31 marca 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy
w terminie określonym w art. 35 Kpa jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2020.AK z dnia 2 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 lutego 2020 r. (data wpływu: 12.02.2020 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez  pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądry, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego L137B_Kijczowe_012 (ORxl37-197104-XXX-01) sieci łączności  bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPYV ERTMS.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.12.2019.AN1 z dnia 25 lutego 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 0-15/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu odwołania Urszuli Andrzejewskiej i Pawła Andrzejewskiego - reprezentowanych przez pełnomocnika Annę Klimecką - od decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2019 r., Nr 972/2019 (BA.6740.4.236.2019), którą odmówiono Urszuli Andrzejewskiej i Pawłowi Andrzejewskiemu zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na przebudowie dróg gminnych łączących zdegradowane tereny po byłych zakładach włókienniczych „Bielbaw” z drogą wojewódzką nr 384 - realizowanej na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 22 maja 2018 r., Nr 460/2018 (BA.6740.4.8.2018) uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2020.GM2 z dnia 21 lutego 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 04.02.2020 roku, (data wpływu 11.02.2020 roku ) złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5MPa) PE DE 125 w miejscowości Paniowice, lokalizowanego na terenie działek nr 108/1, 107/1, 105/1, 103/1 AM-1, obręb Paniowice, jednostka ewidencyjna 022001_5, gm. Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.648.2019.MU z dnia 19 lutego 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 265/5, obręb Wschód, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych
dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości Wojewoda Dolnośląski, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wskazuje - do dnia 17 kwietnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 19 lutego 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, obręb Wschód, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych
dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości Wojewoda Dolnośląski, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wskazuje - do dnia 17 kwietnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2020.GM2 z dnia 19 lutego 2020 roku zawiadamiające, że - Wojewoda Dolnośląski w dniu 17.02.2020 decyzją Nr I-P-8/20 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu śr/c Del25 dla proj. hali magazynowej z częścią wystawienniczą oraz socjalno-biurową zlokalizowaną na terenie działki nr 48 przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działki nr 1 AM-6, obręb 0049 Żemiki, jednostka ewidencyjna 0260401 1, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.240.2019.DL z dnia 17 lutego 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 12 lutego 2020 r. wydał decyzję Nr I -D - 23/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągowej DN500 w pasie drogowym dróg krajowych nr 35, nr 35a i nr S8 na odcinku od pompowni wody Cargill w Bielanach Wrocławskich do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) w Biskupicach Podgórnych i w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 344
w Bielanach Wrocławskich.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.525.2018.AZ z dnia 12 lutego 2020 roku zawiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 5 lutego 2020 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.525.2018.AZ) w sprawie o ustalenie odszkodowania wyceny szkód z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 278/34, obręb 0016 Płóczki Dolne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.71.2019.MK z dnia 10 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 stycznia 2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po Marii Przystrom z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działka nr 614/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.325.2018.MU z dnia 7 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 stycznia 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii
Żurawowicz, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0090 ha AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2019.GM2 z dnia 7 lutego 2020 roku zawiadamiające, że - Wojewoda Dolnośląski w dniu 05.02.2020 decyzją Nr I-P-7/20 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 (MOP 0,01 MPa) w miejscowości Bielawa, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/10 i 1/12 AM-7, obręb 0002 Południe, jednostka ewidencyjna 020201 1, Bielawa, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2019 roku zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 13, poz. 13 ze zm.) pod pozycjami 236u i 23612. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie dotyczące konsultacji społecznych projektu dokumentu: "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2019.WS z dnia 5 lutego 2020 roku  zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem pełnomocnika,
którym ustanowiony został Pan Łukasz Laska, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 13 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, obejmujące: 1) budowę strunobetonowej wieży (typoszereg h=37m), 2) budowę prefabrykowanego kontenera technicznego, 3) montaż agregatu prądotwórczego, 5) montaż ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, 6) utwardzenie terenu, w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Wrocław - Strachowice, - inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 1/193, AM-15, Obręb 0046 Strachowice, Jedn. Ewid. 02640_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 4 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obrfb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 , o pow. 0,0041 ha z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2019 roku zawiera omyłkę pisarską. W przedmiotowym Obwieszczeniu wpisano działka nr 5/2 o pow. 0,0360 ha, zamiast prawidłowo działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 31 stycznia 2020 zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dma 28 lutego 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lep.a. jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.227.2019.DL z dnia 29 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydal decyzję w dniu 29 stycznia 2020 r. Nr I - H -13/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na Przebudowę pompowni Witka w zakresie nowych hydrozespołów wraz z towarzyszącą infrastrukturą” przewidzianą do realizacji na działce nr 665, obręb 0017 Ręczyn, jednostka ewidencyjna 022507_2 Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2019.ES2 z dnia 29 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, złożony w dniu 31 października 2019 r., uzupełniony w dniu 26 listopada 2019 r. i w dniu 15 stycznia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie 1 wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 27 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 24 stycznia 2020 r. została wydana decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3 o pow. 0,0075 ha, obręb Wschód - w części dotyczącej Gminy Ziębice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2020.GM2 z dnia 24 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.12.2019 roku, (data wpływu 16.01.2020 roku ) złożony przez CITYLINK Wrocław Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Szydłowskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c Del25 dla proj. hali magazynowej z częścią wystawienniczą oraz socjalno-biurową zlokalizowaną na terenie działki nr 48 przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działki nr 1 AM-6, obręb 0049 Żemiki, jednostka ewidencyjna 0260401 1, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2019.AK z dnia 22 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-2/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3MPa relacji Załęcze-Radakowice-Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.218.2019.AK z dnia 17 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 grudnia 2019 r. decyzji Nr I-K-l92/19 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kolejowego przystanku osobowego Mokronos Górny w ciągu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław - Zgorzelec w ramach projektu „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów
pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny’'. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 6, nr 7/50, AM-1, obręb 0015 Mokronos Górny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.102.2019.JT z dnia 16 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jakuba Zawadę, złożony w dniu 20 listopada 2019 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 5 grudnia 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej w ramach zadania pn.:
Dostosowanie linii kolejowej Nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 47/7, nr 47/31, nr 48, AM-9, nr 10/2, nr 12/7, nr 12/9, nr 11/11, AM-6, nr 6/5, AM-4, obr. 0037 Muchobór Mały, nr 2, AM-7, obr. 0028 Grabiszyn, jedn. ew. 026401_1 Wrocław - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolonośląskiego IF-PP.747.24.2019.GM2 z dnia 16 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 26.08.2019 roku (data wpływu 03.09.2019 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Panią Beatę Potyrałę - Zastępcę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, wydał decyzję Nr I-Pg-1/20 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 15 stycznia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, AM-2, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Inwestor ponownie złożył uwagi do sporządzonego operatu szacunkowego, załączając protokół z przeprowadzonej wizji w terenie oraz własną dokumentację zdjęciową.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 15 stycznia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 o pow. 0,0003 ha i 519/4 o pow. 0,0008 ha, AM-2, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Inwestor ponownie złożył uwagi do sporządzonego operatu szacunkowego, załączając protokół z przeprowadzonej wizji w terenie oraz własną dokumentację zdjęciową.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2019.GM2 z dnia 14 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.11.2019 roku, (data wpływu dnia 24.12.2019 roku, złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 (MOP 0,01 MPa) w miejscowości Bielawa przy ul. Pocztowej, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/10 i 1/12 AM-7, obręb 0002 Południe, jednostka ewidencyjna 020201_1, Bielawa, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2019.AK z dnia 9 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 21 listopada 2019 r. (uzupełniony dnia 09.12.2019 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, działające przez pełnomocników: Pana Bartłomieja Cygana, Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l/20 zmieniającą decyzję Nr I-P-27/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmienioną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-140/15 z dnia 20 listopada 2015 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002Q42_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 37/32 AM-2, obręb 0006 Zatorze,
miasto Dzierżoniów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2019.GM2 z dnia 8 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 27.05.2019 roku (data wpływu 31.05.2019 roku) złożony przez Inwestora - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, uzupełniony dnia 25.06.2019 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 63/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-0550 Żagań.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2018.KS z dnia 2 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 29/19 z dnia 09 grudnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

liczba wejść: 2446

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 03.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :