Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2020

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.525.2018.AZ z dnia 12 lutego 2020 roku zawiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 5 lutego 2020 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.525.2018.AZ) w sprawie o ustalenie odszkodowania wyceny szkód z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 278/34, obręb 0016 Płóczki Dolne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.71.2019.MK z dnia 10 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 stycznia 2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po Marii Przystrom z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działka nr 614/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.325.2018.MU z dnia 7 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 stycznia 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii
Żurawowicz, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0090 ha AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2019.GM2 z dnia 7 lutego 2020 roku zawiadamiające, że - Wojewoda Dolnośląski w dniu 05.02.2020 decyzją Nr I-P-7/20 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 (MOP 0,01 MPa) w miejscowości Bielawa, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/10 i 1/12 AM-7, obręb 0002 Południe, jednostka ewidencyjna 020201 1, Bielawa, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2019 roku zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 13, poz. 13 ze zm.) pod pozycjami 236u i 23612. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie dotyczące konsultacji społecznych projektu dokumentu: "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2019.WS z dnia 5 lutego 2020 roku  zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem pełnomocnika,
którym ustanowiony został Pan Łukasz Laska, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 13 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, obejmujące: 1) budowę strunobetonowej wieży (typoszereg h=37m), 2) budowę prefabrykowanego kontenera technicznego, 3) montaż agregatu prądotwórczego, 5) montaż ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, 6) utwardzenie terenu, w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Wrocław - Strachowice, - inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 1/193, AM-15, Obręb 0046 Strachowice, Jedn. Ewid. 02640_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 4 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obrfb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 , o pow. 0,0041 ha z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2019 roku zawiera omyłkę pisarską. W przedmiotowym Obwieszczeniu wpisano działka nr 5/2 o pow. 0,0360 ha, zamiast prawidłowo działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 31 stycznia 2020 zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dma 28 lutego 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lep.a. jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.227.2019.DL z dnia 29 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydal decyzję w dniu 29 stycznia 2020 r. Nr I - H -13/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na Przebudowę pompowni Witka w zakresie nowych hydrozespołów wraz z towarzyszącą infrastrukturą” przewidzianą do realizacji na działce nr 665, obręb 0017 Ręczyn, jednostka ewidencyjna 022507_2 Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2019.ES2 z dnia 29 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, złożony w dniu 31 października 2019 r., uzupełniony w dniu 26 listopada 2019 r. i w dniu 15 stycznia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie 1 wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 27 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 24 stycznia 2020 r. została wydana decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3 o pow. 0,0075 ha, obręb Wschód - w części dotyczącej Gminy Ziębice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2020.GM2 z dnia 24 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.12.2019 roku, (data wpływu 16.01.2020 roku ) złożony przez CITYLINK Wrocław Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Szydłowskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c Del25 dla proj. hali magazynowej z częścią wystawienniczą oraz socjalno-biurową zlokalizowaną na terenie działki nr 48 przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działki nr 1 AM-6, obręb 0049 Żemiki, jednostka ewidencyjna 0260401 1, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2019.AK z dnia 22 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-2/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3MPa relacji Załęcze-Radakowice-Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.218.2019.AK z dnia 17 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 grudnia 2019 r. decyzji Nr I-K-l92/19 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kolejowego przystanku osobowego Mokronos Górny w ciągu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław - Zgorzelec w ramach projektu „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów
pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny’'. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 6, nr 7/50, AM-1, obręb 0015 Mokronos Górny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.102.2019.JT z dnia 16 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jakuba Zawadę, złożony w dniu 20 listopada 2019 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 5 grudnia 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej w ramach zadania pn.:
Dostosowanie linii kolejowej Nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 47/7, nr 47/31, nr 48, AM-9, nr 10/2, nr 12/7, nr 12/9, nr 11/11, AM-6, nr 6/5, AM-4, obr. 0037 Muchobór Mały, nr 2, AM-7, obr. 0028 Grabiszyn, jedn. ew. 026401_1 Wrocław - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolonośląskiego IF-PP.747.24.2019.GM2 z dnia 16 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 26.08.2019 roku (data wpływu 03.09.2019 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Panią Beatę Potyrałę - Zastępcę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, wydał decyzję Nr I-Pg-1/20 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 15 stycznia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, AM-2, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Inwestor ponownie złożył uwagi do sporządzonego operatu szacunkowego, załączając protokół z przeprowadzonej wizji w terenie oraz własną dokumentację zdjęciową.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 15 stycznia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 o pow. 0,0003 ha i 519/4 o pow. 0,0008 ha, AM-2, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Inwestor ponownie złożył uwagi do sporządzonego operatu szacunkowego, załączając protokół z przeprowadzonej wizji w terenie oraz własną dokumentację zdjęciową.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2019.GM2 z dnia 14 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.11.2019 roku, (data wpływu dnia 24.12.2019 roku, złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 (MOP 0,01 MPa) w miejscowości Bielawa przy ul. Pocztowej, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/10 i 1/12 AM-7, obręb 0002 Południe, jednostka ewidencyjna 020201_1, Bielawa, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2019.AK z dnia 9 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 21 listopada 2019 r. (uzupełniony dnia 09.12.2019 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, działające przez pełnomocników: Pana Bartłomieja Cygana, Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l/20 zmieniającą decyzję Nr I-P-27/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmienioną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-140/15 z dnia 20 listopada 2015 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002Q42_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 37/32 AM-2, obręb 0006 Zatorze,
miasto Dzierżoniów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2019.GM2 z dnia 8 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 27.05.2019 roku (data wpływu 31.05.2019 roku) złożony przez Inwestora - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, uzupełniony dnia 25.06.2019 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 63/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-0550 Żagań.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2018.KS z dnia 2 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 29/19 z dnia 09 grudnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

liczba wejść: 883

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 12.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :