Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2020

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2020.GM2 z dnia 31 grudnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 28.12.2020 roku decyzji Nr I-P-71/20 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników: Panią Katarzynę Głodek oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego C)Rxl37-230150-XXX-01/10605 _L137B_Zawiszów_016 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.635.2020.MK z dnia 30 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem^- administracyjnym w sprawie ustalenia- odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/326 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, biegły sporządził operat szacunkowy określający wartość strat i szkód jakie ponieśli współwłaściciele w związku z realizacją inwestycji. Z przedmiotowym operatem strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie urzędu. Tym samym zostały zgromadzone niezbędne dowody do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2020.MN z dnia 30 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Roberta Manga, w dniu 21 grudnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 23/20 zatwierdzającą projektu budowlanego i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu wlotowego SP Godzikowice DN 200 MOP 8,4 MPa oraz budowę odcinka gazociągu włączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa łączącego gazociąg DN 200 relacji 7,7,11 Godzikowice - SP Godzikowice oraz istniejący gazociąg wlotowy DN 200 SP Godzikowice wraz z budową tymczasowego gazociągu obejściowego DN80 MOP 8,4 MPa w ramach inwestycji pn.: „Włączenie gazociągu DN 200 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Godzikowice - SP Godzikowice do SP Godzikowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2020.ES2 z dnia 29 grudnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Szymera, złożony w dniu 28 października 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze na odcinku od km 21+060,15 do km 21+563,48, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze od km 21+060,15 do km 21+563,48 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru pomnika historii Twierdzy Srebrna Góra””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2020.KS z dnia 29 grudnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora— Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 25 czerwca 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 16 grudnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 366 - obwodnica Piechowic, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2020.JT z dnia 29 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Czarzastego na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:
Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401 1 miasto Wrocław),
i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2020.AK z dnia 29 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-46/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 28 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski nadal poszukuje spadkobierców po zmarłych Wiesławie Staszewskim, Teresie Łyczko-Maciantowicz, Krzysztofie Złocińskim, Marii Antkowiak, Zofii Polcyn, Franciszku Bykowskim, Władysławie Kanikule, Wacławie Dąbrowskim, Edmundzie Kowalczyku i Alicji Marmol.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP,746.75.2020.GM2 z dnia 23 grudnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 21.12.2020 roku decyzji Nr I-P-70/20 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. 7 o.o. z .siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocników Pana Romana Szymańskiego i Panią Natalię Tymkiewicz-Strzelczyk, reprezentujących firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 w rurze osłonowej DN400 oraz dwóch kabli pomiarowych ochrony katodowej w zakresie skrzyżowania/zbliżenia z linią kolejową nr 274 Wrocław Swiebodzki - Zgorzelec w km 15,959.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2,7,2020,MN z dnia 23 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. odmówił Inwestorowi - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. z- siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającemu przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi w zakresie:
- budowy nowego zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU,
- budowy nowych odcinków gazociągu DN200 w celu podłączenia ZZU Zabrodzie 2,
- rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo - upustowego ZZU Zabrodzie 2,
w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2020.AK z dnia 22 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 26/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego - Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 3 wraz z budową wiaduktu tymczasowego w ciągu drogi objazdowej, rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu drogowego w km 479+402 w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2020.ES2 z dnia 22 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 25/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Reja, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz na odcinku od km 20+430,00 do km 20+848,50, nazwanej przez Inwestora: „Budowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku od km 20+430,00 do km 20+848,50 w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2020.AK z dnia 21 grudnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji Nr I-P-72/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe SA. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Andrzeja Kudłę o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa masztu antenowego w stacji Sobótka Zachodnia, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście”, lokalizowanego na terenie działki nr 1/4 AM-3 obręb Strzeblów, jednostka ewidencyjna miasto Sobótka, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.63.2020.MN z dnia 21 grudnia 2020 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 10 grudnia 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-82/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego budowę peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem w Świdnicy Przedmieście w km 57,923 do km 58,023 wraz z siecią elektroenergetyczną w km od 57,677 do km 58,073, na linii kolejowej Nr 285 relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii Nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście wraz z linią Nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1111, nr 1157, AM-13, obręb 0003 Fabryczna, jedn. ewiden. 0219101 Świdnica - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2019.JT z dnia 17 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/20 z dnia 8 grudnia 2020 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającemu przez pełnomocnika Pana Szymona Machelskiego na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawie, i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.533.2019.WM1 z dnia 17 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 20 listopada 2020 roku, na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. l l a ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Hildegardzie Brzozowskiej (za udział 760/10000) oraz na rzecz spadkobierców po zmarłym Jerzym Franciszku Pawlusie (za udział 640/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy
Walim, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/28 o pow. 0,0077 ha, AM-1, obręb 0001 Dziećmorowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.648.2019.MU z dnia 17 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 4 grudnia 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 265/5, obręb Wschód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2018.KS/DL z dnia 15 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że w wyniku decyzji kasacyjnej Ministra Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2020 r. znak: DLI-III.7621.10.2020.JK.8, Wojewoda Dolnośląski przystąpił do ponownego rozpatrzenia wniosku Inwestora - Prezydent Miasta Wałbrzycha, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jonatana Hasiewicza, złożonego w dniu 22 listopada 2018 r., uzupełnionego w dniu 1 lutego 2019 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+574,82 nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa 1 rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.92.2020.PŁ z dnia 15 grudnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 4 grudnia 2020 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.92.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania oraz o powiększeniu odszkodowania o 5% wartości nieruchomości położonej na terenie gminy Zgorzelec, oznaczonej jako działka nr 74/13 o pow. 0,0023 ha, AM-1, obręb 0004 Jędrzychowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2020.ES2 z dnia 14 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 24/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmienił własną decyzję Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającą Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Konrada Gieronia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2020.MN/MMJ z dnia 9 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 9 grudnia 2020 r. uchylił decyzję Starosty Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. Nr 279/2020, znak: UAB.6740.123.2020, którą
zezwolono na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa drogi zbiorczej w Środzie Śląskiej na odcinku między ulicą Kolejową a ulicą Sikorskiego”, na działkach nr: (42, 43, 44, 45, 38, 49, 52, 53, 54/1, 57, 56, 70/49, 70/2, 41, 46, 11, 30, 1, 55,
AM-3, obręb 2: Środa Śląska), (2/8, 4, AM-4, obręb 3: Środa Śląska), (2, 1/1, AM-28, obręb 3: Środa Śląska), gmina Środa Śląska i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2020.MN z dnia 9 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 12 listopada 2020 r., uzupełniony dnia 30 listopada 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej
Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przyłączenie G.EN. Gaz Energia Sp. z o. o. w gm. Czernica i Jelcz - Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2020.ES2 z dnia 8 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 23/20 z dnia 4 grudnia 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Dobka, na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 346 od km 92+929,09 do km 93+396,56 oraz drogi wojewódzkiej nr 396 od km 38+200,40 do km 38+589,76, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 346 od km 92+929,09 do km 93+396,56 oraz drogi
wojewódzkiej nr 396 od km 38+200,40 do km 38+589,76 na zadaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 346 i 396 w m. Gaj Oławski””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.369.2020.PŁ z dnia 7 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Brodno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16 o pow. ograniczenia 0,0110 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Jana Kuriaty. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się. W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłym Janie Kuriacie do ujawniania swoich praw. W przypadku nieujawnienia swoich praw w ustawowym terminie, przez potencjalnych spadkobierców organ wyda decyzję w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy a odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.313.2020.AZ z dnia 7 grudnia 2020 roku zawiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica oznaczonej ewidencyjnie
jako działka nr 90/1, AM-1, obręb Ratowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2020.MN z dnia 4 grudnia 2020 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 12 listopada 2020 r., uzupełniony dnia 30 listopada 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej
Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przyłączenie G.EN. Gaz Energia Sp. z o. o. w gm. Czernica i Jelcz - Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2020.MN z dnia 1 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w dniu 24 listopada 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 19/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej Q=15000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowaną w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji pomiarowej Sobocisko w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2020.KS z dnia 1 grudnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/20 z dnia 25 listopada 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegaj ącej na przebudowie i rozbudowie drogi woj ewódzkiej nr 3 3 8 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26 oraz przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 15+083,50 do ok. km 18+785,00 wraz z rozbudową obiektu
mostowego w km 15+093,26”.

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości informację o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o rozpoczęciu procedury postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn.: „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2020.GM2 z dnia 27 listopada 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 06.11.2020 roku (data wpływu dnia 10.11.2020r.), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocników Pana Romana Szymańskiego i Panią Natalię Tymkiewicz-Strzelczyk, reprezentujących firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 w rurze osłonowej DN400 oraz dwóch kabli pomiarowych ochromy katodowej w zakresie skrzyżowania/zbliżenia z linią kolejową nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec w km 15,959.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2020.AK.GM2 z dnia 27 listopada 2020 roku, zawiadomiające o wydaniu w dniu 23.11.2020 roku decyzji Nr I-P-68/20 na rzecz PKP Polskiech Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działajacej przez pełnomocników: Panią Katarzynę Głodek oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") 10987_L279_Gieraltów_001 system GSM-R na linii kolejowej nr 279 km 9,104 dla PKP Polskie Linie Kolejowe.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2020.AK.GM2 z dnia 27 listopada 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 23.11.2020 roku decyzji Nr I-P-69/20 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego ORx274-057684-XXX- 01/10954_L274A_Swiebodzice_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, na terenie działki nr 43/12 AM-3 obręb Śródmieście 3, jednostka ewidencyjna miasto Świebodzice, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2020.ES z dnia 27 listopada 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 listopada 2020 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego - Grupa Projektowa G7, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy 1 gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2020.MN z dnia 25 listopada 2020 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, w dniu 19 listopada 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 18/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę odcinka gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa w ramch zadania pn.: Przebudowa gazociagu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Kotowice - Chynów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.85.2020.WS z dnia 24 listopada 2020 roku zawiadamiające,  że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I - D - 175/20 z dnia 19 listopada 2020 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla: Województwo Dolnośląskie, wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, obejmującego: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 390, skrzyżowań oraz zjazdów w ramach zadania pn.: przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 w Złotym Stoku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.126.2020.KS z dnia 23 listopada 2020 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 20 listopada 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wykonującego zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Oddział we Wrocławiu decyzji Nr I-D-178/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę i rozbiórkę tymczasowego mostu
objazdowego na rzece Odrze w ciągu drogi krajowej nr 36 w km 33+493 w miejscowości Ścinawa wraz z budową i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej, przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 36 z drogą wojewódzką nr 340, budową i przebudową zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu, realizowana w ramach zadania pn.: „Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i drogą objazdową”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2020.KS z dnia 20 listopada 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/20 z dnia 16 listopada 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi — Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku
na od km 23+097,13 do km 23+453,34 nazwanej przez Inwestora: „„Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze” w km 22+720,00 + 23+453,34 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2020.GM2 z dnia 20 listopada 2020 roku, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzja nr I-Pg-41/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice - Czeszów stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gazociągu DN1000 relacji Czeszów - Wierzchowice stanowiącego odcinek gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląksiego IF-PP.746.57.2020.AK z dnia 20 listopada 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 16.11.2020 roku decyzji Nr I-P-67/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Andrzeja Kudłę, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski, Bielany Wrocławskie i Wrocław Wojszyce
oraz budowa mijanki na Bielanach Wrocławskich, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2020.ES2 z dnia 17 listopada 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Reja, złożony w dniu 9 października 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 9 listopada 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz na odcinku od km 20+430,00 do km 20+848,50, nazwanej przez Inwestora: „Budowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku od km 20+430,00 do km 20+848,50 w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2020.GM2 z dnia 16 listopada 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 05.11.2020 roku decyzji Nr I-P-59/20 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana
Wojciecha Specylaka, reprezentującego firmę Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie do 0,5 MPa) na terenie zamkniętym w rejonie ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, lokalizowanej na terenie działki nr 234/6 AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna, jednostka ewidencyjna 020806_4, miasto Bystrzyca Kłodzka, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI, poz. 38) pod pozycją 631.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2020.EK z dnia 13 listopada 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 10 listopada 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 17/20 zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (znak: IF-AB.7840.2.9.2015.EDT) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej
Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Galów - Wierzchowice (powiat miłicki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Zakres: Działki inwestycyjne - budowa kabla światłowodowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2020.KS z dnia 12 listopada 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/20 z dnia 06 listopada 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Sebastiana Stanisławskiego, na wniosek złożony w dniu 27 marca 2020 r., uzupełniony dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz pod względem formalnym w dniu 14 maja 2020 r., na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora:
„Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z archiwum na terenie węzła Wrocław Północ; droga krajowa: autostrada A8e - km 24+989”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 2, AM-17, nr 9/1, AM-16, nr 12, AM-16, nr 8, AM-16, obręb 0066 Widawa, jedn. ewid. 026401_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 6 listopada 2020 roku. Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 12 ust. 4a i 4b ustawyz dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjiw zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm), art. 8 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r poz. 2204 ze zm.),w związku z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), informuje, że w sprawie o ustalenieodszkodowania na rzecz:- współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12,oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocyprawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości,- wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali,oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułuwygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości został zgromadzony niezbędny materiał dowodowy do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.747.39.2020.GM2 z dnia 6 listopada 2020 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-40/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.8.2020.MN z dnia 5 listopada 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Roberta Manga, złożony dnia 7 września 2020 r., skorygowany pod względem formalnym oraz skorygowany co do treści dnia 19 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu wlotowego SP Godzikowice DN 200 MOP 8,4 MPa oraz budowę odcinka gazociagu włączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa łączącego gazociąg DN 200 relacji ZZU Godzikowice - SP Gdzikowice oraz istniejący gazociąg wlotowy DN 200 SP Godzikowice wraz z budową tymczasowego gazociągu obejściowego DN80 MOP 8,4 MPa

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.533.2019.WM1 z dnia 5 listopada 2020 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców po zmarłej Hildegardzie Brzozowskiej, za udział 760/10000 oraz po zmarłym Jerzym Franciszku Pawlus, za udział 640/10000, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Walim, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/28 o pow. 0,0077 ha, AM-1, obręb 0001 Dziećmorowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.107.2020.KS z dnia 4 listopada 2020 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30 października 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Gminy Oława, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława decyzji Nr I-D-166/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej „Budowę rurociągu przerzutowego ścieków, kanalizacja sanitarna, z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków w Stanowicach, gmina Oława - w pasie drogowym drogi krajowej nr 94”, przewidzianej do realizacji na działce nr 502/4, AM-2, obręb

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP  z dnia 3 listopada 2020 roku informujące, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia o wydaniu sprostowania z dnia 2 listopada 2020 r. (znak sprawy: IFW0.7570. 270.2015.DP) w sprawie o ustalenie odszkodowania oraz o powiększeniu odszkodowania o 5% wartości nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2020.JT z dnia 3 listopada 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Czarzastego, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401_1 miasto Wrocław).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2020.GM2  z dnia 30 października 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice - Czeszów stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gazociągu DN1000 relacji Czeszów - Wierzchowice stanowiący odcinek gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, na wniosek z dnia 9 października 2020 roku (data wpływu 13.10.2020 roku), uzupełniony dnia 27 października 2020 roku, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Stefana Siemiaka reprezentującego firmę ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2020.MN  z dnia 28 paździerika 2020 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzjąNr 18/20 z dnia 14 października 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 366 ul. Bronisława Czecha w miejscowości Jelenia Góra nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze - etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2020.GM2  z dnia 23 października 2020 roku, zawiadamiające że dnia 19 października 2020 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-39/20 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: Rozbiórce istniejącej oraz budowie nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi realizowanej w ramach zadania „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach
projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU  z dnia 23 października 2020 roku. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach,
obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 23/19 z dnia 25 września 2019 r., znak: IF-AB.7820.37.2018.EDT/ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, Wojewoda Dolnośląski informuje, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wskazuje - do dnia 15 grudnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest skomplikowany charakter sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.648.2019.MU z dnia 23 października 2020 roku. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach,
obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 265/5, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 23/19 z dnia 25 września 2019 r., znak: IF-AB.7820.37.2018.EDT/ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, Wojewoda Dolnośląski informuje, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2020.KS z dnia 22 października 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, z dnia 27 lipca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 35 w km 11+566, rozbudowie drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski oraz budowie mostu tymczasowego wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski wraz z budową mostu tymczasowego w ramach realizacji zadania:
„Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2020.MN z dnia 21 października 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na pozwolenia na budowę odcinka gazociągu DN 300 MOP 5,5
MPa w ramch zadania pn.: Przebudowa gazociagu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Kotowice - Chynów”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2020.AK z dnia 21 października 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego — Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, złożony w dniu 26 czerwca 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 18 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 3 wraz z budową wiaduktu tymczasowego w ciągu drogi objazdowej, rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu drogowego w km 479+402 w ramach realizacji
inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.93.2020.WJ z dnia 20 października 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 21 września 2020 r., Nr I -D -152/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292, wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa w m. Dłużyce, przewidzianych do realizacji na
działkach nr 205, AM-2, i nr 305, AM-1, obręb 0005 Dłużyce w gm. Ścinawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.232.2020.BK3 z dnia 20 października 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 8 października 2020 r. została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IF-WO.7570.232.2020.BK3 o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Oława, obręb 0007 Godzikowice, AM-1, oznaczonej nr. 68/1, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-40/15 z 20 października 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
obejmującego: Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów i Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego oraz decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak: DLI-II.4620.10.2019.EŁ.6 z 1 października 2019 r., której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2020.AK z dnia 19 października  2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 września 2020 r. (data wpływu: 05.10.2020 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Andrzeja Kudłę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa masztu antenowego w stacji Sobótka Zachodnia, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście”, lokalizowanej na terenie dz. nr 1/4 AM-3 obręb Strzeblów, jednostka ewidencyjna miasto Sobótka, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają Unie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.607.2019.AZ z dnia 19 października 2020 roku zawiadamiające w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Aleksandrze Kaczerewskim. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po zmarłych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2020.GM2 z dnia 16 października 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.10.2020 roku decyzji Nr I-P-55/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx275-086484-XXX01/10965_L275_Czernikowice_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 733/17 (Lk) AM-3,
obręb 0017 Rokitki, jednostka ewidencyjna 020902_2 gm. Chojnów, powiat legnicki, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów
zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ) pod pozycją nr 1003.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 15 października 2020 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 113 § 1 i § 3 zostało wydane postanowienie prostujące omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., znak: IF-W0.7570.259.2019.MU ustalającej odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2020.MN z dnia 15 października 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 22 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej Q=15000 m3/h wraz
z infrastrukturą towarzyszącą realizowaną w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji pomiarowej Sobocisko w ramach budowy gazociągu Twaróg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.576.2019.AZ z dnia 15 października 2020 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Edmundzie Nowickim w udziale
1/12 z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Nowe Miasteczko, obręb Gołaszyn, AM-4, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 505 o pow. czasowego zajęcia 0,0184 ha. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym we wskazanym udziale.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2020.MN z dnia 14 października 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 25 sierpnia 2020 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi w zakresie:                                                                                                           - budowy nowego zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU,                                                                                                                                                                   - budowy nowych odcinków gazociągu DN200 w celu podłączenia ZZU Zabrodzie 2,
- rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo - upustowego ZZU Zabrodzie 2,
w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2019.JT z dnia 14 października 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 17/20 z dnia 30 września 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej “DK98” oraz dróg gminnych w gminie Długołęka - Zad. nr 1.1, w związku z budową dróg rowerowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2019.KS z dnia 14 października 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/20 z dnia 30 września 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2020.ES2 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Dobka, złożony w dniu 27 lipca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 346 od km 92+929,09 do km 93+396,56 oraz drogi wojewódzkiej nr 396 od km 38+200,40 do km 38+589,76, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 346 od km 92+929,09
do km 93+396,56 oraz drogi wojewódzkiej nr 396 od km 38+200,40 do km 38+589,76 na zadaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 346 i 396 w m. Gaj Oławski””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2020.GM2 z dnia 12 października 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” na wniosek z dnia 5 października 2020 roku (data wpływu 05.10.2020 roku), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.94.2020.PŁ z dnia 12 października 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 września 2020 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.94.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania oraz o powiększeniu odszkodowania o 5% wartości nieruchomości za udział 30/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Zgorzelec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72/1 o pow. 0,0013 ha, AM-1, obręb
0004 Jędrzychowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.140.2020.JT z dnia 9 października 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 10 sierpnia 2020 r., decyzją z dnia 30 września 2020 r., Nr I-H-l55/20, zatwierdził projekt budowlany 1 udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy rowie ZW-1 wraz z budową odcinka rowu ZW-1 przekładanego wokół zbiornika oraz budową zastawek na rowach ZW-1 i ZW-16 w ramach zadania pn.: „Odbudowa zbiornika retencyjnego „Cietrzewiowy” 13-22- 1.1-01 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0005/16”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 310/1392, nr 311/1393, nr 367/1448, nr 368/1449, AM-113.1, nr 473/1540, nr 524/1568, AM-113.4, obr. 0006 Ruszów, jedn. ew. 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2020.MN z dnia 9 października 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 6 października 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 15/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na:
- budowę stacji pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- częściową rozbiórkę i budowę stacji redukcyjno - pomiarowej,
- budowę ZZU kątowego dwustronnego DN250/DN200 MOP=5/5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowę gazociągu przyłączeniowego DN200 MOP=5/5 MPa,
- budowę ogrodzeń,
- budowę dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych,
w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:
„Przyłączenie PCC Rokita S.A. w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2020.GM2 z dnia 9 października 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30.09.2020 roku, (data wpływu dnia 05.10.2020 roku), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Wojciecha Specylaka, reprezentującego firmę Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie do 0,5 MPa) na terenie zamkniętym w rejonie ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, lokalizowanej na terenie działki nr 234/6 AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna, jednostka ewidencyjna 020806_4, miasto Bystrzyca Kłodzka,
zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 26 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2019 roku zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 19, poz. 32 ze zm.) pod pozycją nr 5554.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.538.2019.BK3 z dnia 9 października 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 września 2020 r., na podstawie art. 12 ust. 4a, w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego 0 ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Świdnica, obręb 0017 Modliszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 103/6 o pow. 0,0135 ha, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 21/19 z dnia 6 września 2019 roku, znak: IFAB.
7820.15.2019.ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 379 klasy G od ronda ul. Uczniowska w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica, nazwanej przez Inwestora: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.537.2019.BK3 z dnia 9 października 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 września 2020 r., na podstawie art. 12 ust. 4a, w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Świdnica, obręb 0017 Modliszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 73/3 o pow. 0,0107 ha, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 21/19 z 6 września 2019 r. znak: IF-AB.7820.15.2019.ES2 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 379 klasy G od ronda ul. Uczniowska w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica, nazwanej przez Inwestora: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2020.AK z dnia 7 października 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-53/20 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE315/160/125 w miejscowości Boguszyce”, lokalizowanej na terenie działki nr 5/1 AM-75 obręb Oleśnica, jednostka ewidencyjna miasto Oleśnica, zamieszczonej w załączniku
do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają Unie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2019.ES2 z dnia 6 października 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 15/20 z dnia 29 września 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Złotoryja, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami. Etap I odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 261 OD w formule „zaprojektuj i wybuduj” - faza I (km 0+000 - 3+885,00)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2020.AK z dnia 5 października 2020 roku zawiadamiające wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 25 sierpnia 2020 r. (data wpływu: 27.08.2020 r.), uzupełniony dnia 16 września 2020 r., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocników: Panią Katarzyny Głodek oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10987  L279_Gieraltow_001 system GSM-R na linii kolejowej nr 279 km 9,104 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie”, lokalizowanej na terenie dz. nr 80/2 obręb 0002 Gierałtów, jednostka ewidencyjna gmina Nowogrodziec, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2020.AK z dnia 5 października 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 8 lipca 2020 r. (data wpływu: 10.07.2020 r.), uzupełniony dnia 24 września 2020 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego C>Rx274-057684-XXX-01/10954_L274A_Swiebodzice_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, lokalizowanej na terenie działki nr 43/12 AM-3 obręb Śródmieście 3, jednostka ewidencyjna miasto Świebodzice, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 2 października 2020 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 113 § 1 i § 3 zostało wydane postanowienie prostujące omyłkę w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., znak: IF-WO.7570.259.2019.MU ustalającej odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka. Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, w godzinach od 900 do 1400, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie - tel. 71 340-64-22 lub elektronicznie - email: if@duw.pl (przywołując numer sprawy IF-W0.7570.259.2019.MU).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 2 października 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 30 września 2020 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.270.2015.DP) w sprawie o ustalenie odszkodowania oraz o powiększeniu odszkodowania
o 5% wartości nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.46.2019.DL z dnia 1 października 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 18 września 2020 r., Nr I-D-l3 1 1 /1 9 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami oraz sieciami uzbrojenia terenu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2020.MK z dnia 30 września 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Stefana Siemiaka, złożony dnia 06 lipca 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym ostatecznie w dniu 01 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/15
z dnia 26 czerwca 2015 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - Zakres: Działki inwestycyjne - budowa kabla światłowodowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2020.PM z dnia 30 września 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12 - 14, 50 - 425 Wrocław, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50 - 425 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego złożony w dniu
24 czerwca 2020 r. i uzupełniony wniosek w dniu 21 sierpnia 2020 r.. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie 1 rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:
„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.92.2020.PŁ z dnia 30 września 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Zgorzelec, oznaczonej jako działka nr 74/13 o pow. 0,0023 ha, AM-1, obręb 0004 Jędrzychowice. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Włodzimierza Kukuszkin syna Włodzimierza i Janiny Kukuszkin. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym. W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłym Włodzimierzu Kukuszkin do ujawniania swoich praw. W przypadku nieujawnienia swoich praw w ustawowym terminie, przez potencjalnych spadkobierców organ wyda decyzję w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy a odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2020.AK z dnia 25 września 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-38/20 z dnia 21 września 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Sobocisko w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego
i dolnośląskiego”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2020.ES2 z dnia 24 września 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/20 z dnia 24 września 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Dariusza Mońkę, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II MORZĘCINO ZACHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku od km 120+900 do km 121+300 (jezdnia lewa), nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap III polegający na budowie na terenie MOP KAT. II MORZĘCINO ZACHÓD budynku restauracji firmy McDdonald’s wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej,
wodociągowej, budową zbiornika retencyjno-odparowującego wody deszczowe i zbiornika na ścieki sanitarne wraz z elementami zagospodarowania terenu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.2020.AK z dnia 23 września 2020 roku zawiadamiające 0 wydaniu decyzji Nr I-P-48/20 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu D e l60 PE niskiego ciśnienia”, lokalizowanej na terenie działki nr 97/6 AM-61 obręb Oleśnica, jednostka ewidencyjna miasto Oleśnica, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2020.MN z dnia 22 września 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, złożony dnia 8 maja 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 24 lipca 2020 r. oraz w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 366 ul. Bronisława Czecha w miejscowości Jelenia Góra nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze - etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB..7820.6.2020.KS z dnia 22 września 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Mieszkowskiego, z dnia 25 marca 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 czerwca 2020 r., 6 lipca 2020 r. oraz 17 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26 oraz przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 15+083,50 do ok. km 18+785,00 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 21 września 2020 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 113 § 1 i § 3 zostało wydane postanowienie prostujące omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., znak: IF-WO.7570.259.2019.MU ustalającej odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2020.GM2 z dnia 11 września 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 07.07.2020 roku (data wpływu 16.07.2020 roku) uzupełniony dnia 12.08.2020 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Michała Lipowskiego - Dyrektora Oddziału we Wrocławiu na podstawie pełnomocnictwa Nr Z/P/34/20 z dnia 23.01.2020 roku, wydał decyzję Nr I-Pg-37/20 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg- 32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku (znak sprawy IF-PP.747.37.2015.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DNI00 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DNI00 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2020.AK z dnia 10 września 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22 lipca 2020 r. (data wpływu: 27.07.2020 r.), uzupełniony dnia 1 września 2020 r., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Andrzeja Kudła, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski, Bielany Wrocławskie i Wrocław Wojszyce oraz budowa mijanki na Bielanach Wrocławskich, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście”, lokalizowanej na terenie dz. nr 1/19 AM-18 obręb Sobótka, dz. nr 130/2 AM-2 obręb Rogów Sobócki, gmina Sobótka, dz. nr 131/2 AM-1 obręb Solna, gmina Kobierzyce, dz. nr 163 AM-8 i AM-9 obręb Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce oraz dz. nr 71/2 AM-1 obręb Woj szyce, miasto Wrocław, stanowiące tereny kolejowe zamknięte, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.650.2019.MU z dnia 10 września 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 1 września 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania m. in. na rzecz  padkobierców po zmarłych Krystynie Gregorczyk i Stanisławie Berdeku, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 416, obręb Zachód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.115.2020.JT z dnia 9 września 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 26 czerwca 2020 r., decyzją z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr I-H-131/20, zatwierdził projekt budowlany 1 udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy rowie Z-6 i potoku Ziębina wraz z budową odcinka rowu Z-6 przekładanego wokół zbiornika oraz budową na rowie Z-6 i potoku Ziębina trzech zastawek, a także przepustu i brodu na drogach leśnych kolidujących z ww. ciekami w ramach zadania pn.: „Odbudowa zbiornika „Na Barykadzie” 13-22-1.1-05 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0005/16” inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 97/1138 i nr 98/1139, AM-441.343.3, obr. 0006 Ruszów, jedn. ew. 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2019.ES2 z dnia 9 września 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 12/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Tomasza Gaćkowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka o długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.84.2020.MK z dnia 8 września 2020 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 04 września 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Gmina Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, decyzji Nr I-D-139/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyna w pasie drogowym drogi krajowej nr 12, przewidziana do realizacji na działce
nr 205/1, AM-1 i nr 302, AM-1, obręb 0001 Buczyna, j. ew. 021606_2 Radwanice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2020.PM z dnia 4 września 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12 - 14, 50 - 425 Wrocław, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50 - 425 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego złożony w dniu
24 czerwca 2020 r., uzupełniony w dniu 21 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogiwojewódzkiej nr 367 w Szarocinie w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:
„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2020.WS z dnia 3 września 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożony w dniu 19 lutego 2020 r. za pośrednictwem pełnomocnika, p. Waldemara Walasa, uzupełniony ostatecznie pod względem formalnym w dniu 4 czerwca 2020 r., Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-L-9/20 wydaną dnia 26 sierpnia 2020 r. zezwolił na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.131.2020.DL z dnia 3 września 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji określonej jako: „Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Kostrzyca - etap I i etap II, na dz. nr 1054, AM-5
obręb 0009 Mysłakowice oraz nr 40/2, AM-1, obręb 0006 Kostrzyca, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.97.2020.KS z dnia 3 września 2020 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I-D-134/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowę mostu nowego
wraz z przebudową dojazdów i sieci uzbrojenia terenu, realizowaną w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 364 w km 17+748 w m. Lwówek Śląski w systemiezaprojektuj i wybuduj””, przewidzianą do realizacji na działkach nr 16/1, AM-3,nr 16/2, AM-3, nr 17, AM-3, nr 19/3, AM-3, nr 19/4, AM-3, nr 20/1, AM-4, obręb 0003Lwówek Śląski, jedn. ew. 021003_4 Lwówek Śląski - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2020.GM2 z dnia 3 września 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28.07.2020 roku, (data wpływu dnia 31.07.2020 roku), uzupełniony dnia 20.08.2020 roku, złożony przez
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości 1 Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego C)Rx275-086484-XXX-01/10965_L275_Czernikowice_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 733/17 (Tk) AM-3, obręb 0017 Rokitki, jednostka ewidencyjna 020902_2 gm. Chojnów, powiat legnicki,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 2 września 2020 roku zwiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Aleksandrze Karczewskim. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do
spadku po zmarłych. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2020.AK z dnia 2 września 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14 sierpnia 2020 r., uzupełniony dnia 25 sierpnia 2020 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera - firma GASENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Sobocisko w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2020.GM2 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23.07.2019 roku (data wpływu 28.07.2020 roku), uzupełniony dnia 25.08.2020 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Jerzego Dula 1 Pana Damiana Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: Rozbiórce istniejącej oraz budowie nowej konstrukcji
samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi realizowanej w ramach zadania „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który realizowany jest w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.130.2019.PŁ z dnia 27 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 14 sierpnia 2020 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.130.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania oraz o powiększeniu odszkodowania o 5% wartości nieruchomości za udział 4/6 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Świdnica, oznaczonej ewidencyjnie jako 73/4 o pow. 0,0104 ha, AM - 1, obręb 0017 Modliszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.648.2019.MU z dnia 26 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 265/5, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych
dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 23/19 z dnia 25 września 2019 r., znak: IF-AB.7820.37.2018.EDT/ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, Wojewoda Dolnośląski poszukuje spadkobierców po zmarłych Teresie Treli, Zdzisławie Gurbale, Stanisławie Izdebskim i Leokadii Strzelczyk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 26 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Albinie Tracewskim i zmarłej Annie Tracewskiej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, obręb 0008 Unisław Śląski, AM 2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2019.ES2 z dnia 26 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie
1 wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 25 sierpnia 2020 roku zawiadamiające że w dniu 19 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Różanka, AM 12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1 o pow. 0,0084 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF- AB.7840.2.5.2020.MK z dnia 25 sierpnia 2020 roku zawiadamiające że w dniu 19 sierpnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8 / 20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia dla inwestycji pn.: Budowa
zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) kątowego Mokronos (Sad) wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi - w zakresie: budowy nowego zespołu zaporowoupustowego (ZZU) kątowego Mokronos (Sad) na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5.5 MPa wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU; budowy nowych odcinków gazociągu DN200 w celu podłączenia ZZU Mokronos (Sad); rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo-upustowego ZZU Mokronos (Sad).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2020.AK z dnia 24 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 18.08.2020 r. decyzji Nr I-P-45/20 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu i przyłącza gazu średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dworcowej w Pęgowie”, lokalizowanej na terenie działki nr 379 obręb Pęgów, jednostka ewidencyjna gmina Oborniki Śląskie, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 24 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych
dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 23/19 z dnia 25 września 2019 r., znak: IF-AB.7820.37.2018.EDT/ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, Wojewoda Dolnośląski poszukuje spadkobierców.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2020.ES z dnia 21 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-35/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa ZZU Zabrodzie 2, na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”, w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.232.2020.BK3 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zawiadamiające że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Janiny Kołodziej i Tadeusza Kołodzieja (na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Oława, obręb 0007 Godzikowice, AM-1, oznaczonej nr. 68/1, za udział 69/100. Ponadto informuję, że został sporządzony operat szacunkowy
określający wartość strat i szkód na ww. nieruchomości, który włączono w poczet materiału dowodowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2020.GM2 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 17.08.2020 roku decyzji Nr I-P-44/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działająca przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) L273A _WRO Pracze 001 systemu GSM R na linii kolejowej nr 273 km 12,880 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 2 AM-30, obręb 0043 Pracze Odrzańskie,
jednostka ewidencyjna 026401_1, m. Wrocław, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r.,
poz. 25 ze zm.) pod pozycją nr 1407.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.77.2020JT z dnia 18 sierpnia 2020 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 27 kwietnia 2020 r., decyzją z dnia 11 sierpnia 2020 r., Nr I-H-124/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika wodnego w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” pakiet I - Staw Sosnowy”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 277, AM-3, obręb 0012 Sadków, jedn. ew. 021403_2 Dobroszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.74.2020.JT z dnia 18 sierpnia 2020 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 27 kwietnia 2020 r., decyzją z dnia 11 sierpnia 2020 r., Nr I-H-123/20, zatwierdził projekt budowlany 1 udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie stawu wraz z budową urządzenia piętrzącego w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” pakiet I - Staw za Polaną Grochowską”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 58/121, AM-1, obręb 0006 Grochowa, jedn. ew. 022005_2 Zawonia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.39.2020.JT z dnia 18 sierpnia 2020 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 4 marca 2020 r., decyzją z dnia 11 sierpnia 2020 r., Nr I-H-121/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie grobli zbiornika retencyjnego oraz budowie dwóch progów piętrzących w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” Pakiet IV - Staw Tartaczek”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 606 i nr 690, AM-4, obręb 0008 Goszcz, jedn. ew. 021408_5 Twardogóra-obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP. z dnia 17 sierpnia 2020 roku. Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 933 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r poz. 65), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
informuje, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia
hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 30 września 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2020.GM2 z dnia 17 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 07.07.2020 roku (data wpływu 16.07.2020 roku) uzupełniony dnia 12.08.2020 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Michała Lipowskiego - Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa Nr Z/P/34/20 z dnia 23.01.2020 roku, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku (znak sprawy IF-PP.747.37.2015.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DNI 00 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleni ów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego lokalizowanego na terenie działek nr 184/3, 184/4, 185, 170/1 AM-3, obręb 0001 miasto Gryfów Śląski, nr 76 AM-2,3, nr 818/2, 817, 816, 815, 785, 784, 19, 787, 790, 791/2, 621, 619, 1035/346, 1036/346, 1037/346, 819/8, 624, 819/3, 620 AM-2, obręb 0005 Ubocze, gmina wiejska Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, zmienionej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-16/17 z dnia 12 września 2017 roku (znak: IF-PP.747.18.2017.GM2), utrzymaną w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 listopada 2018 roku, (znak: DLI.1.6620.35.2017.AN.9), zmienionej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/20 z dnia 7 stycznia 2020 roku (znak: IF-PP.747.24.2020.GM2).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 14 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Albinie Tracewskim, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 i nr 519/4, obręb 0008 Unisław Śląski, AM 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2020.AK  z dnia 14 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 czerwca 2020 r. (data wpływu: 02.07.2020 r.), zmieniony dnia 10 lipca 2020 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE315/160/125 w miejscowości Boguszyce”, lokalizowanego na terenie działki nr 5/1 AM-75 obręb Oleśnica, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2020.MN  z dnia 14 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 19 maja 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 16 czerwca 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 7/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r., zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia
na rozbiórkę dla zadania pn.: „Etap 2 - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa - Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 4,774 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2020.GM2 z dnia 13 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 10.08.2020 roku decyzji Nr I-P-42/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działająca przez  ełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa
obiektu radiokomunikacyjnego ORx276-112250-XXX-01 / 10971_L276_Bystrzyca Kłodzka_007_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach NPW ERTMS, lokalizowanego na terenie działki nr 234/6 AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna, jednostka ewidencyjna 020806_4, miasto Bystrzyca Kłodzka, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 26 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2019 roku zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 19, poz. 32 ze zm.) pod pozycją nr 5554.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.607.2019.AZ z dnia 12 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Aleksandrze Karczewskim. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do
spadku po zmarłych. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.498.2017.MA z dnia 12 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 5 sierpnia 2020 r. (znak sprawy: IFW0.7570.498.2017.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania za udział 61/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa, położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 1,3694 ha.

Obwieszcznie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2020.AK z dnia 12 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 10.08.2020 roku decyzji Nr I-P-43/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0000507_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 50,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanego na terenie działki nr 124/14 AM-1 obręb Skokowa, gmina Prusice, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.47.2020.JT z dnia 11 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 6 sierpnia 2020 r. decyzji Nr I-K-51/20  na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kolejowego przystanku osobowego Jelenia Góra ZABOBRZE linia kolejowa 274 Wrocław Swiebodzki - Zgorzelec od km 127+019 do km 127+239, linia kolejowa 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) od km (-)2+474,50 do km (-) 1+962, linia kolejowa 283 Jelenia Góra - Ławszowa od km 0+977 do km 1+646 w ramach zadania: „Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra nr 274 i 311 / Kolei Aglomeracyjnej”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 10/1 i nr 10/2, AM-7, obr. 0028 28NE, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.47.2020.MA z dnia 10 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 lipca 2020 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.47.2020.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oława oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 73, obręb 0007, AM-1, Godzikowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.94.2020.PŁ z dnia 5 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez  ojewództwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Zgorzelec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72/1 o pow. 0,0013 ha, AM-1, obręb 0004 Jędrzychowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskieo IF-WO.7570.92.2020.PŁ z dnia 5 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Zgorzelec, oznaczonej jako działka nr 74/13 o pow. 0,0023 ha, AM-1, obręb 0004 Jędrzychowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2020.MN z dnia 4 sierpnia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony dnia 1 czerwca 2020 r. uzupełniony ostatecznie pod względem formalnym w dniu 27 lipca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na:
- budowę stacji pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- częściową rozbiórkę i budowę stacji redukcyjno - pomiarowej,
- budowę ZZU kątowego dwustronnego DN250/DN200 MOP=5/5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowę gazociągu przyłączeniowego DN200 MOP=5/5 MPa,
- budowę ogrodzeń,
- budowę dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych
w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przyłączenie PCC Rokita S.A. w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2020.GM2 z dnia 4 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 30.07.2020 roku decyzji Nr I-P-40/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10654_L143_ 01eśnica_011 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 143, km 136,950 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 3 AM-89, obręb ewidencyjny 021401 1.0001 Lucień, jednostka ewidencyjna miasto Oleśnica, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2020.GM2 z dnia 31 lipca  2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 27.07.2020 roku decyzji Nr I-P-39/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10990_L281_ Dobroszyce _001_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 281, km 8,720 dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 459/7 AM-7, obręb ewidencyjny 021403_2.0004 Dobroszyce, jednostka ewidencyjna gm. Dobroszyce - obszar wiejski, powiat oleśnicki, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2020.ES z dnia 31 lipca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 4 czerwca 2020 r., uzupełniony w dniach 23 czerwca 2020 r., i 24 lipca 2020 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera - firma GAS-ENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa ZZU Zabrodzie 2, na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.85.2020.WS z dnia 31 lipca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Województwo Dolnośląskie, wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji określonej jako: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390, skrzyżowań oraz zjazdów w ramach zadania pn.: przebudowa ul. Sudeckiej i pi. Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 w Złotym Stoku,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2020.AK z dnia 30 lipca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15 lipca 2020 r., skorygowany dnia 22 lipca 2020 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu De 160 PE niskiego ciśnienia”, lokalizowanej na terenie działki nr 97/6 AM-61 obręb Oleśnica, jednostka ewidencyjna miasto Oleśnica, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają Unie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.92.2020.MMJ z dnia 29 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 lipca 2020 r., Nr I-D-l 17/20 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 w miejscowości Dąbrowa Dolna oraz Turów - dz. nr 209, AM-1, obręb 0003 Dąbrowa Środkowa, jedn. ewid. 021104_5 Ścinawa (obszar wiejski) oraz dz. nr 84, AM_1, obręb 016 Turów, jedn. ewid. 021104_5 Ścinawa (obszar wiejski), w ramach zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2020.GM2 z dnia 28 lipca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 06.07.2020 roku, (data wpływu dnia 13.07.2020 roku), złożony, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) L273A_WRC)_Pracze_001 systemu GSM R na linii kolejowej nr 273 km 12,880 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach NPW ERTMS, lokalizowanego na terenie działki nr 2 AM-30, obręb 0043 Pracze Odrzańskie, jednostka ewidencyjna 026401 1, m. Wrocław, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.38.2020.MK z dnia 27 lipca 2020 roku zwaiadamiające o wydanej w dniu 27 lipca 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica decyzji Nr I-K/Z-47/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa kolektora sanitarnego pod linią kolejową nr 137 Katowice-Legnica szlak kolejowy Świdnica-Jaworzyna Śląska w km 229,951, przewidzianej do realizacji na działce nr 159, AM-4, obręb 0001 Os. Młodych, j. ew. 021901_1 Świdnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2020.GM2 z dnia 27 lipca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 06.07.2020 roku, (data wpływu dnia 13.07.2020 roku), złożony, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) L273A_Proszówek_006 systemu GSM R na linii kolejowej nr 273 km 83,213 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach NPW ERTMS, lokalizowanego na terenie działki nr 30 AM-1, obręb 0010 Proszówek jednostka ewidencyjna 021603_2, gmina Grębocice, powiat polkowicki, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25ze zm.) pod pozycją nr 2060.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.15.2020.MMJ z dnia 24 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 16 lipca 2020 r., Nr I-D-108/20 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Przychowa, na dz. nr 371, 105, AM-1, obr. 0012 Przychowa, oraz dz. nr 65/1 i 65/2, AM-1, obr. 0010 Lasowice, jedn. ewid. 021104 5 Ścinawa w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 292 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa -
miejscowość Zaborów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2020.GM2 z dnia 24 lipca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 17.07.2020 roku decyzji Nr I-P-38/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającej przez  pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 271 dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 265/4 AM-1, obręb 0020 Wielka Lipa - Osola, jednostka ewidencyjna 022001_5
gm. Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek z 16 kwietnia 2020 r. (znak sprawy IN.I.7820.13.2020.WP) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Marcina Bronkiewicza - p. o Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa (nr O.OP.D-1.011.65.2019.kg) z 2 stycznia 2020 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granicy województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków. Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2020.GM2 z dnia 17 lipca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10.06.2020 roku, (data wpływu dnia 17.06.2020 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx276-112250-XXX-01 / 10971_L276_Bystrzyca Kłodzka_007_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach NPW ERTMS.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2020.GM2 z dnia 17 lipca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.07.2020 roku decyzji Nr I-P-32/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) c0002042_DC)L_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej obejmującego wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 50,00 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, lokalizowanego na terenie działki: nr 37/32 AM-2, obręb 0006 Zatorze, jednostka ewidencyjna 020202_1 m. Dzierżoniów, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR poz. 25 ze zm.) pod pozycją 254.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2020.GM2 z dnia 17 lipca 2020 roku zawiadamiające, że dnia 14.07.2020 roku została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzja nr I-Pg-28/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przełożenie gazociągu relacji Kotowice - zasuwa rozdz. Lw/E (3 przekroczenia) pomiędzy odg. Zimna Woda - ZZU Jezierzany 2 ”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 17 lipca 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 15 sierpnia 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy
w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2019.JT z dnia 16 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 12 grudnia 2019 r., decyzją z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 6/20, zmienił własną decyzję z dnia
5 maja 2017 r., Nr 4/17, udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2020.AK z dnia 16 lipca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 9 lipca 2020 r. decyzji Nr I-P-35/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0000405_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę
strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 50,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2020.MK z dnia 14 lipca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 29 czerwca 2020 r.s uzupełniony w dniu 09 lipca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu zaporowo-upustowego
(ZZU) kątowego Mokronos (Sad) wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi — w zakresie: budowy nowego zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) kątowego Mokronos (Sad) na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5.5 MPa wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU; budowy nowych odcinków gazociągu DN200 w celu podłączenia ZZU Mokronos (Sad); rozbiórki istniejącego zespołu zaporowoupustowego ZZU Mokronos (Sad).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 13 lipca 2020 roku zawiadamiając, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Różanka, AM 12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1 o pow. 0,0084 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych
prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 3/19 z 19 marca 2019 r. znak: IF-AB.7820.23.2018.ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 - ul. Obornicka we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ulicy Obornickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”, Wojewoda Dolnośląski informuje, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wskazuje - do dnia 10 września 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest skomplikowany charakter sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.98.2020.JT z dnia 13 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 26 maja 2020 r., decyzją z dnia 10 lipca 2020 r., Nr I-H-l 04/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy rowie CW-1 wraz z budową odcinka rowu CW-1 przekładanego wokół zbiornika oraz nowego odcinka rowu CW-1-2, budową brodu 1 przepustu na drogach leśnych kolidujących z rowami CW-1 i CW-1-2, oraz budową zastawek na rowach CW-1, CW-1-2 i Z-4-7 w ramach zadania pn.: „Odbudowa zbiornika „Olchowy” 13-22-1.1-03 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu POIS.02.01.00-00- 0005/16” inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 93/1134, nr 126/1170, nr 170/1228, nr 171/1229, nr 2073, AM-441.343.4, obr. 0006 Ruszów, jedn. ew. 022506_5
Węgliniec - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2020.KS z dnia 10 lipca 2020 roku zwiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Szymera, z dnia 28 stycznia 2020 r., uzupełniony drogą elektroniczną w dniu 24 marca 2020 r. oraz pod względem formalnym dnia 5 maja 2020 r. i 6 lipca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 23+097,13 do km 23+453,34, nazwanej przez Inwestora: „„Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze” w km 22+720,00 - 23+453,34 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.43.2020.GM2 z dnia 10 lipca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10.06.2020 roku, (data wpływu dnia 17.06.2020 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10654JL143_OIeśnica_OH systemu GSM-R na linii kolejowej nr 143, km 136,950 dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 3 AM-89, obręb ewidencyjny 021401 1.0001 Lucień, jednostka ewidencyjna miasto Oleśnica, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.537.2019.BK3 z dnia 10 lipca 2020 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Krystynie Fortunie
i Stanisławie Fortunie (na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Świdnica, obręb 0017 Modliszów, oznaczonej ewidencyjnie
jako działka nr 73/3 o pow. 0,0107 ha, informuje, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy określający wartość szkód. Przedmiotowy dokument został włączony w akta sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.71.2019.AK z dnia 10 lipca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza,
złożony w dniu 09 sierpnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 września 2019 r., przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 19 czerwca 2020 r. (Nr I-K/Z-36/20) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę 1 budowę wiaduktu kolejowego w km 75,523 linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455 wraz z budową przejścia pod torami, rozbudową drogi wojewódzkiej nr 455, przebudową dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą w ramach zadania „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 358/2, nr 358/3, nr 358/4, nr 358/5, nr 358/6, nr 358/7 (przed podziałem nr 358/1), AM-1, nr 201/2, AM-1, nr 208/5, AM-1, nr 333, AM-1, nr 372, AM-1, nr 324, AM-1, nr 325/2, AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.41.2020.JT z dnia 9 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 4 marca 2020 r., decyzją z dnia 7 lipca 2020 r., Nr I-H-101/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie stawu w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” Pakiet III
- Staw Kasztanowy, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 311, AM-2, obręb 0014 Moszyce, jedn. ew. 021408_5 Twardogóra-obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.40.2020.JT z dnia 9 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 4 marca 2020 r., decyzją z dnia 7 lipca 2020 r., Nr I-H-100/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie stawu wraz z przebudową grobli w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska” Pakiet I - Staw w Goszczu, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 666, AM-3, obręb 0008 Goszcz, jedn. ew. 021408_5 Twardogóraobszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.15.2020.MN z dnia 9 lipca 2020 roku zawiadamiające, o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 3 lipca 2020 r. decyzji Nr I-K-41/20 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia budowę przystanku kolejowego na linii kolejowej Nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie w km od 5+950 do km 6+490 w ramach zadnia: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej Nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach: nr 1, nr 4/3, nr 387/20, nr 424/2, nr 427/20, nr 427/21, nr 427/22, nr 427/23, AM-1, obręb 0006 Iwiny, jedn. ewiden. 022308_5 Siechnice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.241.2019.MN z dnia 7 lipca 2020 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 6 lipca 2020 r., Nr I-D-98/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi  wojewódzkiej Nr 292 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w miejscowości Ścinawa (dz. nr 348, nr 352/1, nr 349, AM-1, obręb 0019 Zaborów, jedn. ewiden. 021104_5 Ścinawa - obszar wiejski) w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 292 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa - miejscowość Zaborów”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2020.ES2  z dnia 3 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/20 z dnia 3 lipca 2020 r. zmienił własną decyzję Nr 8/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r., zezwalającą Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G nazwanej przez Inwestora „Łącznik aglomeracyjny A4-S5 - skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340- odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice”
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.45.2020.MN z dnia 3 lipca 2020 roku zawiadamiające, o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 3 lipca 2020 r. decyzji Nr I-D-97/20 na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszaw, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia obejmującego „Budowę polegającą na przełożeniu gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Chościszowice - Biernatki w miejscu skrzyżowania z potokiem Zimnik w miejscowości Olszanica (dz. nr 352, nr 274/1, nr 1071/355, nr 299/4, AM-2 obręb 0010 Zagrodno, jedn. ewiden. 022605_2 Zagrodno)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-AB.7840.5.83.2020.MMJ z dnia 3 lipca 2020 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 1 lipca 2020 r., Nr 1-96/20 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 w miejscowości Ścinawa, dz. nr 74, AM-5 i nr 75/2, AM-7, obręb 0004, jedn. ewid. 021104_4 Ścinawa (miasto), w ramach zadania: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 36 na terenie aglomeracji Ścinawa miejscowość Krzyżowa dla zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2020.GM2 z dnia 3 lipca 2020 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10.06.2020 roku, (data wpływu dnia 17.06.2020 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10990_L281_Dobroszyce _001_A systemu GSMR na linii kolejowej nr 281, km 8,72 dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 459/7 AM-7, obręb ewidencyjny 021403 2.0004 Dobroszyce, jednostka ewidencyjna gm. Dobroszyce - obszar wiejski, powiat oleśnicki, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2020.GM2 z dnia 3 lipca 2020 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na „Przełożeniu gazociągu relacjiKotowice - zasuwa rozdz. Lw/E (3 przekroczenia) pomiędzy odg. Zimna Woda - ZZJJ Jezierzany 2 ” na wniosek z dnia 15 maja 2020 roku (data wpływu 20.05.2020 roku) uzupełniony dnia 02.06.2020 roku i dnia 24.06.2020 roku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC i JUDA Sp. J. z siedzibą w Jeleniej Górze. Wykaz nieruchomości objętych inwestycją zgodnie z wnioskiem inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2020.GM2 z dnia 3 lipca 2020 roku zawiadamiające, że dnia 26.06.2020 roku została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-20/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Kotowice - Chynów”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy
podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2020.WS z dnia 2 lipca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożony w dniu 19 lutego 2020 r. za pośrednictwem pełnomocnika, p. Waldemara Walasa, uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 i 14 kwietnia 2020 r., 25 maja 2020 r. i 4 czerwca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2020.AK z dnia 2 lipca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16 czerwca 2020, uzupełniony dnia 23 i 24 czerwca 2020 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu i przyłącza gazu średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dworcowej w Pęgowie”, lokalizowanej na terenie działki nr 379 obręb Pęgów, jednostka ewidencyjna gmina Oborniki Śląskie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB7840.2.3.2020.MN z dnia 2 lipca 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 19 maja 2020 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, uzupełniony pod względem formalnym dnia 16 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia
na rozbiórkę dla zadania pn.: „Etap 2 - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa - Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 4,774 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.649.2019.MU z dnia 2 lipca 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 18 czerwca 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłym Pawle Kurkiewiczu, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 404/1, obręb Zachód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.538.2019.BK3 z dnia 1 lipca 2020 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Żebrowskiej z
tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Świdnica, obręb 0017 Modliszów, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 103/6 o pow. 0,0135 ha, informuję, że pomimo wezwań adresowanych do potencjalnych spadkobierców po zmarłej do organu nie dostarczono wymaganych dokumentów w związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłej Stanisławie Żebrowskiej do ujawniania swoich praw. W przypadku nieujawnienia swoich praw w ustawowym terminie, przez potencjalnych spadkobierców organ wyda decyzję w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy a odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.130.2019.PŁ z dnia 1 lipca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Świdnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 73/4 o pow. 0,0104 ha, AM - 1, obręb 0017 Modliszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2020.KS z dnia 30 czerwca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Sebastiana Stanisławskiego, złożony w dniu 27 marca 2020 r., uzupełniony dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz pod względem formalnym w dniu 14 maja 2020 r. w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z archiwum na terenie węzła Wrocław Północ; droga krajowa: autostrada A8e - km 24+989”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 2, AM-17, nr 9/1, AM-16, nr 12, AM-16, nr 8, AM-16, obręb 0066 Widawa, jedn. ewid. gmina 026401 1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2020.AK z dnia 30 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-26/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa ZZU Mokronos (Sad) na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 30 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Anny Tracewskiej i Albina Tracewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, o pow. 0,0010 ha, AM-2, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2020.GM2 z dnia 26 czerwca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.06.2020 roku, (data wpływu dnia 10.06.2020 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 271 dla PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie
działki nr 265/4 AM-1, obręb 0020 Wielka Lipa-Osola, jednostka ewidencyjna 022001_1 gm. Oborniki Śląskie, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r..

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2019.MN z dnia 26 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 11 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 stycznia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 5/20 z dnia 19 czerwca 2020 r., zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - Część 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.648.2019.MU z dnia 25 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wskazuje - do dnia 16 sierpnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest skomplikowany charakter sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2020.MN z dni a24 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, złożony dnia 24 lutego 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 25 marca 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 4/20 z dnia 17 czerwca 2020 r., zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia
na rozbiórkę dla zadania pn.: „Etap I - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa - Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 91,116 km”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 15 czerwca 2020 roku. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach,
obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 23/19 z dnia 25 września 2019 r., znak: IF-AB.7820.37.2018.EDT/ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, Wojewoda Dolnośląski informuje, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wskazuje - do dnia 16 sierpnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest skomplikowany charakter sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.47.2020.JT z dnia 19 czerwca 2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Piaseckiego, złożony w dniu 21 maja 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa kolejowego przystanku osobowego Jelenia Góra ZABOBRZE linia kolejowa 274
Wrocław Świebodzki - Zgorzelec od km 127+019 do km 127+239, linia kolejowa 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) od km (-)2+474,50 do km (-)l+962, linia kolejowa 283 Jelenia Góra - Ławszowa od km 0+977 do km 1+646 w ramach zadania: „Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra nr 274 i 311 / Kolei Aglomeracyjnej”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 10/1 i nr 10/2, AM-7, obr. 0028 28NE, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.33.2020.JT z dnia 17 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 26 lutego 2020 r., decyzją z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr I-H-85/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Śnieżka ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika małej retencji w leśnictwie Staniszów wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi (grobla czołowa i budowla z przelewem szczelinowym) w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Zbiornik przeciwpowodziowy Staniszów nr rozliczeniowy
13-25-1.1-15, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 411/29, AM-2, obr. 0008 Staniszów, jedn. ew. 020608_2 Podgórzyn.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.17.2020.MK z dnia 17 czerwca 2020 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 16 czerwca 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie decyzji Nr I-K/Z-33/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod linią kolejową nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, szlak kolejowy Smolec - Kąty Wrocławskie, przecięcie w km 15,777 oraz w km 17,732, w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki z przepompowni ścieków w miejscowości Sadków do oczyszczalni ścieków w Jurczycach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.7570.290.2019.MK  z dnia 17 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości został zgromadzony niezbędny materiał dowodowy do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.94.2019.PŁ z dnia 15 czerwca 2020 roku zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym  w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie
prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Zgorzelec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72/1 o pow. 0,0013 ha, AM-1, obręb 0004 Jędrzychowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2020.AK  z dnia 12 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo - Bardo Przyłęk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2019.ES/MN z dnia 9 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 9/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 365 wraz z obiektem mostowym w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 16+410 w m. Stara Kraśnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.242.2019.MN z dnia 8 czerwca 2020 roku. Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr I-D-88/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa,
pozwolenia na budowę obejmującego: budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 292 w miejscowości Zaborów - Etap la (dz. nr 348, AM-1, obręb 0019 Zaborów, jedn. ewiden. 021104_5 Ścinawa - obszar wiejski) w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 292 na terenie wiejskim poza aglomeracją Ścinawa - miejscowość Zaborów - Etap la ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 8 czerwca 2020 roku. Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 933 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r poz. 65), w związku z art. 49 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuje, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowaniawieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto,oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 15 lipca 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2020.AK z dnia 8 czerwca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 maja 2020 r., uzupełniony dnia 2 czerwca 2020 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heider - firma GASENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa ZZU Mokronos (Sad) na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.498.2017.MA z dnia 8 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 61/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb
Państwa, położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 1,3694 ha, na rzecz spadkobierców zmarłej Aleksandry Kępy w udziale 1/64 części oraz na rzecz spadkobierców zmarłego Ryszarda Kępy w udziale 1/64 części.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.38.2020.MMJ z dnia 3 czerwca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 4 marca 2020 r., decyzją z dnia 2 czerwca 2020 r., Nr 1-78/20 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Buszkowice i Przychowa, na dz. nr 289 AM-1, obr. 0001 Buszkowice i na dz. nr 371, AM-1 obr. 0012 Przychowa, jednostka ewidencyjna 021104_5 Ścinawa w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF0PP.746.27.2020.GM2 z dnia 2 czerwca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 29.05.2020 roku decyzji Nr I-P-30/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa budynku parterowego służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD286-034062XXX-01”) na linii kolejowej nr 286, zgodnego z załącznikiem graficznym, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2019.ES2 z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanego przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna
Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82” w ramach postępowania wszczętego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, mającego na celu
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB..7820.30.2019.ES2 z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach- Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie-i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”, w ramach postępowania wszczętego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Gaćkowskiego, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2020.AK z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 21.04.2020 r.), uzupełniony dnia 18 maja 2020 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0000405_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 50,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 41/5 AM-24, obręb Zachód, jednostka ewidencyjna miasto Ziębice, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2020.AK z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 21.04.2020 r.), uzupełniony dnia 14 maja 2020 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0000507_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 50,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 124/14 AM-1 obręb Skokowa, gmina Prusice, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.63.2020.JT z dnia 27 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 6 kwietnia 2020 r., decyzją z dnia 21 maja 2020 r., Nr I-H-66/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika retencyjnego nr 1 i nr 2 wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń związanych z nimi funkcjonalnie w ramach inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lwówek Śląski - zbiorniki - zadania „Modernizacja 2 zbiorników w leśnictwie Ustronie, nr zadania - 13.15.1.1-06”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 197, AM-1, obr. 0007 Gaszów, jedn. ew. 021203_5 Lwówek Śląski - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.55.2020.JT z dnia 27 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 18 marca 2020 r., decyzją z dnia 21 maja 2020 r., Nr I-H-65/20, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie i rozbudowie istniejących zbiorników retencyjnych wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń związanych z nimi funkcjonalnie w ramach inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowej zadań
1 obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lwówek Śląski - zbiorniki - zadania „Odtworzenie 2 zbiorników w oddz. 254 w leśnictwie Bielanka, nr zadania - 13.15.1.1-01”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 680, nr 681, AM-2, obr. 0005 Dłużec, jedn. ew. 021203_5 Lwówek Śląski - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2020.GM2 z dnia 26 maja 2020 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 19.05.2020 roku decyzji Nr I-P-29/20 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Panią Katarzynę Głodek Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A. i Pana Bartłomieja Cygana zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego C)Rx281-050216-XXX-01/10995_L281_RakIowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, lokalizowanego na terenie działki nr 80/1 AM-1, obręb 0011 Rakłowice, jednostka ewidencyjna 021301_2 gm. Cieszków, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2020.GM2 z dnia 26 maja 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Kotowice - Chynów” na wniosek z dnia 14 maja 2020 roku (data wpływu 18.05.2020 roku), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Juda reprezentującą firmę Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC i JUDA Sp. J. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.7.2020.DL z dnia 25 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 14 stycznia 2020 r., decyzją z dnia 25 maja 2020 r., Nr I-P-68/20 zatwierdził projekt budowlany 1 udzielił pozwolenia na przebudowę odcinka gazociągu g a l50/200 wysokiego ciśnienia 5,5 Mpa przy ul. Jordanowskiej we Wrocławiu”, przewidzianej do realizacji na działce nr 2/12, nr 2/13 i nr 2/14, AM-21 obręb 0040 Oporów, jednostka ewidencyjna 026401_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2020.ES2 z dnia 25 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/20 z dnia 21 maja 2020 r. zmienił własną decyzję Nr 5.3/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zezwalającą Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Błażeja Krobskiego, na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Nowa S ól-Leg n ic a (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974” (zmienioną decyzją tego Organu N r 4/16 z dnia 26 lutego 2016 r.) Decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.130.2019.PŁ z dnia 25 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Świdnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 73/4 o pow. 0,0104 ha, AM - 1, obręb 0017 Modliszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.9.2020.WS z dnia 21 maja 2020 roku zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora o pozwolenie na budowę złożonego w dniu 22 stycznia 2020 r., uzupełnionego w dniu 28 lutego 2020 r. oraz w dniach 8, 10 i 20 kwietnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-K/Z-29/20 wydaną w dniu 18 maja 2020 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa obejmującego: budowę kolejowych przystanków osobowych z peronami i infrastrukturą towarzyszącą (tj. m. in. z wiatami peronowymi, wiatami na rowery, pochylniami, kanalizacją deszczową i oświetleniem), w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz-Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 20 maja 2020 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wskazuje - do dnia 12 lipca 2020 roku - przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa jest konieczność umożliwienia stronom zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.15.2020.MN z dnia 19 maja 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Piaseckiego, złożony w dniu 17 lutego 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 15 kwietnia 2020 r. oraz zmieniony dnia 8 maja 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku
kolejowego na linii kolejowej Nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie w km 5+950 do km 6+490 w ramach zadnia: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej Nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2020.GM2 z dnia 19 maja 2020 roku zawiadamiające, że dnia 14.05.2020 roku została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-6/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przyłączenie PCC Rokita S.A., w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.27.2020.JT z dnia 18 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 13 lutego 2020 r., decyzją z dnia 15 maja 2020 r., Nr I-H-60/20, zmienił własną decyzję
z dnia 29 listopada 2019 r., Nr I-H-172/19, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa zbiorników retencyjnych na terenie leśnictwa Jugów, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 974/1, AM-7, obr. 0007
Jugów, jedn. ew. 020811 2 Nowa Ruda.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2020.GM2 z dnia 18 maja 2020 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-P-23/20 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia De 160 wraz z przyłączem De 90 w ulicy Gdyńskiej odcinek sieci w drodze pod wiaduktem w rejonie stacji Wałbrzych Główny w km od 78,650 do 78,668, przyłącze gazowe w km od 78,884 - 78,890, lokalizowanych na terenie działki nr 40/19 AM-5, obręb 0040 Podgórze nr 40, jednostka ewidencyjna 026501 1 M. Wałbrzych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2019.JT z dnia 15 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 1 sierpnia 2019 r., decyzją z dnia 18 października 2019 r., Nr 24/19, udzielił pozwolenia
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie jazu Rędzin i przebudowie ubezpieczeń brzegowych w obrębie języków rozdzielczych i awanportów wchodzących w skład stopnia wodnego Rędzin, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Modernizacja jazu Rędzin, wchodząca w zakres przedsięwzięcia pn.: MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZARZĄDZANYCH PRZEZRZGW WE WROCŁAWIU. Decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2019.KS z dnia 15 maja 2020 roku zwiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/20 z dnia 12 maja 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Macieja Zauścińskiego, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 lutego 2020 r. na realizację inwestycji drogowej, polegającej na zabudowie MOP kat. III Wisznia Mała - Zachód, nazwanej przez Inwestora:
„Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP KAT. III Wisznia Mała - zachód, stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Woj. dolnośląskie, powiat trzebicki, gmina Żmigród, droga ekspresowa S5 Poznań - Wrocław (S-5), na odcinku km 145+150 do km ok. 145+750. Część dz. nr 508, obr: Wisznia Mała”, przewidzianej do realizacji na działce nr 508, AM-1, obr. Wisznia
Mała, jedn. ewid. gmina Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 123 maja 2020 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wskazuje - do dnia 12 lipca 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest skomplikowany charakter sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7742-163/5/08/AZ z dnia 12 maja 2020 roku zawiadamiające, że rzeczoznawca majątkowy sporządziła operat szacunkowy wyceny nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.27.2020.GM2 z dnia 8 maja 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22.04.2020 roku, (data wpływu dnia 22.04.2020 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa budynku parterowego służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („C>RD286-034062XXX-01”) na linii kolejowej nr 286, zgodnego z załącznikiem graficznym, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2020.JT z dnia 8 maja 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 29 stycznia 2020 r., decyzją z dnia 7 maja 2020 r., Nr 3/20, zmienił własną decyzję
z dnia 12 maja 2017 r., Nr 5/17 (zmienioną decyzją z dnia 8 listopada 2019 r., Nr 26/19), udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.11.2020.MB z dnia 7 maja 2020 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po byłej właścicielce Pani Zofii Kucharskiej, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w gminie Oława, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 77 AM-1, obręb 0007 Godzikowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2020.GM2 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-20/20 o ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.. budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu
GSM-R z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na linii kolejowej nr 271 służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej, w rej. ul. Pęgowskiej, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2020.GM2 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zwiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 18/20 o ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.. budowa peronu „Bielawa Centralna” na linii kolejowej
nr 341 Bielawa Zachodnia - Dzierżoniów od km 1,314 do km. 1,414, w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Bielawa Zachodnia - Dzierżoniów” lokalizowanego na terenie działki nr 1/6 AM-10 obręb 0002 Południe, jednostka ewidencyjna 020201 1, miasto Bielawa, powiat dzierżoniowski, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2020.GM2 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zwiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na „Przyłączeniu PCC Rokita S.A., w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2020.GM2 z dnia 28 kwietnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 03.04.2020 roku, (data wpływu dnia 07.04.2020 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników Panią Katarzynę Głodek Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A. i Pana Bartłomieja Cygana zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx281-050216- XXX-01/10995_L281_Raklowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na
liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.650.2019.MU z dnia 27 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Włodzimierza Berdeka, Stanisława Berdeka i Krystyny Gregorczyk, z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w gminie Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 416, 0 pow. 0,0694 ha, obręb Zachód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.649.2019.MU z dnia 27 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Pawła Kurkiewicza, z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 404/1 o pow. 0,0075 ha, obręb Zachód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.648.2019.MU z dnia 27 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Teresy Trela, Zdzisławy Gurbała i Leokadii
Strzelczyk, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 265/5, obręb Wschód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.6479.2019.MU z dnia 27 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców Marii Antkowiak, Władysław Kanikuła, Zofii
Polcyn, Edmunda Kowalczyka, Franciszka Bykowskiego, Wacława Dąbrowskiego i Krzysztofa Złocińskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, obręb Wschód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.9.2020.WS z dnia 24 kwietnia 2020 roku zawiadamiające - na wniosek Inwestora - PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Papierowskiego, złożony w dniu 22 stycznia 2020 r., uzupełniony w dniu 28 lutego 2020 r. oraz w dniach 8, 10 i 20 kwietnia 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej pod nazwą:
budowa kolejowych przystanków osobowych z peronami i infrastrukturą towarzyszącą (tj. m. in. z wiatami peronowymi, wiatami na rowery, pochylniami, kanalizacją deszczową i oświetleniem).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2019.ES2 z dnia 24 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. III JAWOR WSCHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+758 (strona lewa drogi ekspresowej S3), nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Legnica (A4) - Lubawka, odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00 w zakresie budowy MOP Jawor II i MOP Jawor III. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. III JAWOR WSCHÓD stacji paliw, restauracji i motelu wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+758 (strona lewa drogi ekspresowej S3)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2019.ES2 z dnia 24 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II JAWOR ZACHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+658 (strona prawa drogi ekspresowej S3), nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Legnica (A4) - Lubawka, odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00 w zakresie budowy MOP Jawor II i MOP Jawor III. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. II JAWOR ZACHÓD stacji paliw i restauracji wraz
z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+658 (strona prawa drogi ekspresowej S3)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2020.MN z dnia 23 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 24 lutego 2020 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę - Śmieszną, uzupełniony pod względem formalnym dnia 25 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Etap I - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa - Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 91,116 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2020.GM2 z dnia 21 kwietnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30.03.2020 roku, (data wpływu dnia 01.04.2020 roku), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta reprezentującego firmą Pracownia Projektowa Profit z siedzibą w Wałbrzychu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia De 160 wraz z przyłączem De 90 w ulicy Gdyńskiej odcinek sieci w drodze pod wiaduktem w rejonie stacji Wałbrzych Główny w km od 78,650 do 78,668, przyłącze gazowe w km od 78,884 - 78,890.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2020.GM2 z dnia 21 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 08.04.2020 roku decyzją Nr I-P-14/20 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu  radiokomunikacyjnego L137B_Kijczowe_012 (C)Rxl37-197104-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, lokalizowanego na części terenu działki nr 457/15 AM-9, obręb Kośmin, jednostka ewidencyjna gmina Piława Górna, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.47.2020.MA z dnia 16 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust.
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2019.JT z dnia 3 kwietnia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/20 z dnia 31 marca 2020 r., udzielił pozwolenia Gminie Siechnice na realizację inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez inwestora: Budowa zbiornika retencyjnego w Smardzowie w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice
poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie 1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2020.AK z dnia 2 kwietnia 2020 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Wawro,złożony w dniu 17 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej polegającej na:Przebudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo - Bardo Przyłęk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.13.2020.MN z dnia 1 kwietnia 2020 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 27 marca 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-25/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nowego przystanku kolejowego Wrocław Szczepin w ciągu istniejącej linii kolejowej Nr 143 relacji Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 w km od 161,822 do 162,060 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (dz. nr 1/1, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna miasto Wrocław).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2019.MN z dnia 31 marca 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 11 grudnia 2019 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 stycznia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - Część 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IWO.7570.270.2015.DP z dnia 30 marca 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy
w terminie określonym w art. 35 Kpa jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.8.2020.MN z dnia 30 marca 2020 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-K/Z-21/20 z dnia 20 marca 2020 r., zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I—K/Z/l03/17 z dnia 1 grudnia 2019 r. (znak: IF-AB.7840.1.104.2017.MŚ), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa obejmującego: „Budowę zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście, przewidzianą do realizacji na terenie działek nr 239/3, AM-4, obr. 0021 Nowe Miasto, nr 86, AM-3, obr. 0028 Sobięcin, j. ew. miasto Wałbrzych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2020.GM2 z dnia 30 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12.03.2020 roku, (data wpływu dnia 17.03.2020 roku), złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Romualda Mądrego z-cę Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 271 służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanego na terenie działki nr 12/2 AM-1, obręb 0065 Świniary, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają Unie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 27 marca 2020 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wskazuje - do dnia 27 maja 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność ustalenia stanu faktycznego wielkości udziałów przysługujących stronom.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.172019.MN z dnia 25 marca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 11 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 stycznia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/20 z dnia 18 marca 2020 r., zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dla
zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - Część 1

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2019.ES/MN z dnia 24 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Migockiego, złożony dnia 28 listopada 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 14 stycznia 2020 r. oraz uzupełniony, co do treści orzeczenia dnia 16 marca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 16+410 w m. Stara Kraśnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2019.KS z dnia 24 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Zauścińskiego, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP KAT. III Wisznia Mala - zachód, stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Woj.  dolnośląskie, powiat trzebicki, gmina Żmigród, droga ekspresowa S5 Poznań - Wrocław (S-5), na odcinku km 145+150 do km ok. 145+750. Część dz. nr 508, obr: Wisznia Mała”, przewidzianej do realizacji na działce nr 508, AM-1, obr. Wisznia Mała, jedn. ewid. gmina Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2020.GM2 z dnia 24 marca 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 20.03.2020 roku decyzją Nr I-P- 10/20 o ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa gazociągu średniego
ciśnienia (MOP 0,5MPa) PE DE 125 w miejscowości Paniowice, lokalizowanego na terenie działek: nr 108/1, 107/1, 105/1, 103/1, AM-1, obręb Paniowice, jednostka ewidencyjna 022001_5, gm. Oborniki Śląskie, stanowiących teren kolejowy zamknięty, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.) pod poz. 2610, 2611, 2612, 2613.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP..746.14.2020.AK z dnia 20 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 4 marca 2020 r. (data wpływu: 04.03.2020 r.), uzupełniony dnia 12 marca 2020 r., Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Stojaka Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu „Bielawa Centralna” na linii kolejowej nr 341 Bielawa Zachodnia - Dzierżoniów od km 1,314 do km 1,414, lokalizowanej na terenie działki nr 1/6 AM-10 obręb 0002 Południe, miasto Bielawa, stanowiącej teren kolejowy zamknięty,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 18 marca 2020 roku zawiadamiające, że w wyniku dokonanych w dniu 6 lutego 2020 r. oględzin nieruchomości, został sporządzony nowy skorygowany operat szacunkowy, datowany na dzień 25 lutego 2020 r., ustalający wartość nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb 0008 Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, AM 1. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 18 marca 2020 roku zawiadamiające, że w wyniku dokonanych w dniu 6 lutego 2020 r. oględzin nieruchomości, został sporządzony nowy skorygowany operat szacunkowy, datowany na dzień 25 lutego 2020 r., ustalający wartość nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb 0008 Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 i nr 519/4, AM 1. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2020.WS z dnia 18 marca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem pełnomocnika, którym ustanowiony został Pan Łukasz Laska, uzupełniony ostatecznie w dniu 11 marca 2020 r., Wojewoda Dolnośląski, wydaną w dniu 11 marca 2020 r., decyzją Nr I-L-2/2020, zezwolił na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 17 marca zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, biegły w dniu '12 marca 2020 roku sporządził nowy operat szacunkowy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2020.ES2 z dnia 17 marca zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/20 z dnia 16 marca 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu
przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszka, na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi ekspresowej S3 w zakresie budowy Obwodu Utrzymania Drogi Bolków, nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie VI, Obwód utrzymania drogi Bolków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2020.AK z dnia 17 marca zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu: 27.02.2020 r.), uzupełniony dnia 12 marca 2020 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera GAS-ENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2019.ES2 z dnia 13 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, złożony w dniu 17 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 21 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. III JAWOR WSCHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+758 (strona lewa drogi ekspresowej S3), nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Legnica (A4) - Lubawka, odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00 w zakresie budowy MOP Jawor II i MOP Jawor III. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. III JAWOR WSCHÓD stacji paliw, restauracji i motelu wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga
ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+758 (strona lewa drogi ekspresowej S3)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2019.ES2 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, złożony w dniu 17 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 21 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II JAWOR ZACHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+658 (strona prawa drogi ekspresowej S3), nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Legnica (A4) - Lubawka, odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00 w zakresie budowy MOP Jawor II i MOP Jawor III. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. II JAWOR ZACHÓD stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubawka w km 316+658 (strona prawa drogi ekspresowej S3)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2019.ES2 że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/20 z dnia 10 marca 2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Pawła Chomę, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II WISZNIA MAŁA WSCHÓD w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku od km 145+150 do km 145+750, na części działki nr 508 (powierzchnia zajęcia - 2,3710 ha), AM-1, obręb Wisznia Mała, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP KAT. II WISZNIA MAŁA WSCHÓD stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. Droga ekspresowa S5 Poznań - Wrocław (S-5) na odcinku od km 145+150 do km 145+750, dz. nr 508, AM-1, obręb Wisznia Mała”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2019.KS z dnia 10 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony dnia 4 listopada 2019 r., zmieniony dnia 8 stycznia 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Budowie drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2020.JT z dnia 10 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Wyrwińskiego, złożony w dniu 17 grudnia 2019 r., skorygowany w dniu 26 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej “DK98” oraz dróg gminnych w gminie Długołęka - Zad. nr 1.1, w związku z budową dróg rowerowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.102.2019.JT z dnia 6 marca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2020 r. decyzji Nr I-K-15/20 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej w ramach zadania pn.: Dostosowanie linii kolejowej Nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 47/7, nr 47/31, nr 48, AM-9, nr 10/2, nr 12/7, nr 12/9, nr 11/11, AM-6, nr 6/5, AM-4, obr. 0037 Muchobór Mały, nr 2, AM-7, obr. 0028 Grabiszyn, jedn. ew. 026401 1 Wrocław - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2019.ES2 z dnia 4 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora — Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Gaćkowskiego, złożony w dniu 19 grudnia 2019 r., uzupełniony w dniach 12 i 28 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41 ”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 2 marca 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie j ako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 31 marca 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy
w terminie określonym w art. 35 Kpa jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2020.AK z dnia 2 marca 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 lutego 2020 r. (data wpływu: 12.02.2020 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych, działających przez  pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądry, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego L137B_Kijczowe_012 (ORxl37-197104-XXX-01) sieci łączności  bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPYV ERTMS.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.12.2019.AN1 z dnia 25 lutego 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 0-15/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu odwołania Urszuli Andrzejewskiej i Pawła Andrzejewskiego - reprezentowanych przez pełnomocnika Annę Klimecką - od decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2019 r., Nr 972/2019 (BA.6740.4.236.2019), którą odmówiono Urszuli Andrzejewskiej i Pawłowi Andrzejewskiemu zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na przebudowie dróg gminnych łączących zdegradowane tereny po byłych zakładach włókienniczych „Bielbaw” z drogą wojewódzką nr 384 - realizowanej na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 22 maja 2018 r., Nr 460/2018 (BA.6740.4.8.2018) uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2020.GM2 z dnia 21 lutego 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 04.02.2020 roku, (data wpływu 11.02.2020 roku ) złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5MPa) PE DE 125 w miejscowości Paniowice, lokalizowanego na terenie działek nr 108/1, 107/1, 105/1, 103/1 AM-1, obręb Paniowice, jednostka ewidencyjna 022001_5, gm. Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.648.2019.MU z dnia 19 lutego 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 265/5, obręb Wschód, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych
dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości Wojewoda Dolnośląski, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wskazuje - do dnia 17 kwietnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 19 lutego 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, obręb Wschód, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych
dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości Wojewoda Dolnośląski, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wskazuje - do dnia 17 kwietnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2020.GM2 z dnia 19 lutego 2020 roku zawiadamiające, że - Wojewoda Dolnośląski w dniu 17.02.2020 decyzją Nr I-P-8/20 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu śr/c Del25 dla proj. hali magazynowej z częścią wystawienniczą oraz socjalno-biurową zlokalizowaną na terenie działki nr 48 przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działki nr 1 AM-6, obręb 0049 Żemiki, jednostka ewidencyjna 0260401 1, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.240.2019.DL z dnia 17 lutego 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 12 lutego 2020 r. wydał decyzję Nr I -D - 23/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągowej DN500 w pasie drogowym dróg krajowych nr 35, nr 35a i nr S8 na odcinku od pompowni wody Cargill w Bielanach Wrocławskich do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) w Biskupicach Podgórnych i w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 344
w Bielanach Wrocławskich.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.525.2018.AZ z dnia 12 lutego 2020 roku zawiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 5 lutego 2020 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.525.2018.AZ) w sprawie o ustalenie odszkodowania wyceny szkód z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 278/34, obręb 0016 Płóczki Dolne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.71.2019.MK z dnia 10 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 stycznia 2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po Marii Przystrom z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, obręb Rząsiny, AM-1, oznaczonej jako działka nr 614/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.325.2018.MU z dnia 7 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 29 stycznia 2020 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii
Żurawowicz, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0090 ha AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2019.GM2 z dnia 7 lutego 2020 roku zawiadamiające, że - Wojewoda Dolnośląski w dniu 05.02.2020 decyzją Nr I-P-7/20 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 (MOP 0,01 MPa) w miejscowości Bielawa, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/10 i 1/12 AM-7, obręb 0002 Południe, jednostka ewidencyjna 020201 1, Bielawa, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2019 roku zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 13, poz. 13 ze zm.) pod pozycjami 236u i 23612. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie dotyczące konsultacji społecznych projektu dokumentu: "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2019.WS z dnia 5 lutego 2020 roku  zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem pełnomocnika,
którym ustanowiony został Pan Łukasz Laska, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 13 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, obejmujące: 1) budowę strunobetonowej wieży (typoszereg h=37m), 2) budowę prefabrykowanego kontenera technicznego, 3) montaż agregatu prądotwórczego, 5) montaż ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, 6) utwardzenie terenu, w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Wrocław - Strachowice, - inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 1/193, AM-15, Obręb 0046 Strachowice, Jedn. Ewid. 02640_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 4 lutego 2020 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obrfb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 , o pow. 0,0041 ha z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2019 roku zawiera omyłkę pisarską. W przedmiotowym Obwieszczeniu wpisano działka nr 5/2 o pow. 0,0360 ha, zamiast prawidłowo działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.270.2015.DP z dnia 31 stycznia 2020 zawiadamiające, że w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Stare Miasto, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/3 AM-6 o pow. 0,0117 ha oraz z tytułu wygaśnięcia hipotek ustanowionych na ww. nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - do dma 28 lutego 2020 r. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lep.a. jest szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.227.2019.DL z dnia 29 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydal decyzję w dniu 29 stycznia 2020 r. Nr I - H -13/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na Przebudowę pompowni Witka w zakresie nowych hydrozespołów wraz z towarzyszącą infrastrukturą” przewidzianą do realizacji na działce nr 665, obręb 0017 Ręczyn, jednostka ewidencyjna 022507_2 Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2019.ES2 z dnia 29 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, złożony w dniu 31 października 2019 r., uzupełniony w dniu 26 listopada 2019 r. i w dniu 15 stycznia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie 1 wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 27 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że w dniu 24 stycznia 2020 r. została wydana decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3 o pow. 0,0075 ha, obręb Wschód - w części dotyczącej Gminy Ziębice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2020.GM2 z dnia 24 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.12.2019 roku, (data wpływu 16.01.2020 roku ) złożony przez CITYLINK Wrocław Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Szydłowskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c Del25 dla proj. hali magazynowej z częścią wystawienniczą oraz socjalno-biurową zlokalizowaną na terenie działki nr 48 przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie działki nr 1 AM-6, obręb 0049 Żemiki, jednostka ewidencyjna 0260401 1, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2019.AK z dnia 22 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-2/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3MPa relacji Załęcze-Radakowice-Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.218.2019.AK z dnia 17 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 grudnia 2019 r. decyzji Nr I-K-l92/19 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kolejowego przystanku osobowego Mokronos Górny w ciągu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław - Zgorzelec w ramach projektu „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów
pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny’'. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 6, nr 7/50, AM-1, obręb 0015 Mokronos Górny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.102.2019.JT z dnia 16 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jakuba Zawadę, złożony w dniu 20 listopada 2019 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 5 grudnia 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej w ramach zadania pn.:
Dostosowanie linii kolejowej Nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 47/7, nr 47/31, nr 48, AM-9, nr 10/2, nr 12/7, nr 12/9, nr 11/11, AM-6, nr 6/5, AM-4, obr. 0037 Muchobór Mały, nr 2, AM-7, obr. 0028 Grabiszyn, jedn. ew. 026401_1 Wrocław - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolonośląskiego IF-PP.747.24.2019.GM2 z dnia 16 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 26.08.2019 roku (data wpływu 03.09.2019 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Panią Beatę Potyrałę - Zastępcę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, wydał decyzję Nr I-Pg-1/20 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2019.MU z dnia 15 stycznia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 519/6, AM-2, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Inwestor ponownie złożył uwagi do sporządzonego operatu szacunkowego, załączając protokół z przeprowadzonej wizji w terenie oraz własną dokumentację zdjęciową.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.327.2019.MU z dnia 15 stycznia 2020 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 o pow. 0,0003 ha i 519/4 o pow. 0,0008 ha, AM-2, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Inwestor ponownie złożył uwagi do sporządzonego operatu szacunkowego, załączając protokół z przeprowadzonej wizji w terenie oraz własną dokumentację zdjęciową.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.84.2019.GM2 z dnia 14 stycznia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.11.2019 roku, (data wpływu dnia 24.12.2019 roku, złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 (MOP 0,01 MPa) w miejscowości Bielawa przy ul. Pocztowej, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/10 i 1/12 AM-7, obręb 0002 Południe, jednostka ewidencyjna 020201_1, Bielawa, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.78.2019.AK z dnia 9 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 21 listopada 2019 r. (uzupełniony dnia 09.12.2019 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, działające przez pełnomocników: Pana Bartłomieja Cygana, Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l/20 zmieniającą decyzję Nr I-P-27/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmienioną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-140/15 z dnia 20 listopada 2015 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0002Q42_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie”, lokalizowanej na terenie działki nr 37/32 AM-2, obręb 0006 Zatorze,
miasto Dzierżoniów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2019.GM2 z dnia 8 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 27.05.2019 roku (data wpływu 31.05.2019 roku) złożony przez Inwestora - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, uzupełniony dnia 25.06.2019 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 63/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-0550 Żagań.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2018.KS z dnia 2 stycznia 2020 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 29/19 z dnia 09 grudnia 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+572,82 wraz z infrastrukturą w Wałbrzychu w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu”.

liczba wejść: 14273

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 31.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :