Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2021

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.137.2020.DL z dnia 18 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr I-D-3/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na sieci wodociągowej od ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu do ulicy Gazowej w Jugowicach - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 383, na działkach nr 171 AM-3, nr 175 AM-3,4, nr 181, AM-4, nr 183 AM-5,6, obręb 0009 Walim i nr 95, AM-1, obręb Jugowice, jedn. ew. 022108_2 Walim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.181.2020.DL z dnia 14 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 12 stycznia 2021 r., Nr I-D-2/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Grochotów”, przewidzianą do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 28, AM-1, obręb 0007 Grochotów, jedn. ew. 021906_5 Strzegom.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2020.GM2 z dnia 7 stycznia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22.12 2020 roku (data wpływu: 24.12.2020 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną, działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko i Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11324_LE278_Czerna_001 GSM-R na linii kolejowej nr 278 km 3,910 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 255/1 AM-1, obręb 0001 Czerwona Woda, jednostka ewidencyjna 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski, powiat zgorzelecki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3922.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.369.2020.PŁ z dnia 4 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Brodno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16 o pow. ograniczenia 0,0110 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Jana Kuriaty. Mimo podjętych czynności, organ nie

uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

liczba wejść: 237

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 18.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :