Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2021

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2021.JT z dnia 22 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, z dnia 12 lutego 2021 r. (data wpływu: 15 lutego 2021 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr 13/17, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej (Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z dnia 26 października 2017 r., znak: DLI.3.6621.58.2017.PK.7, uchylił w części i orzekł co do istoty oraz utrzymał w mocy w pozostałej części przedmiotową decyzję) w zakresie zmiany terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2021.ESZ z dnia 21 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-19/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Olszany”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2021.ESZ z dnia 21 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-18/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Olszany”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 20 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie w celu sprostowania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha. Decyzja niniejsza rozstrzyga sprawę administracyjną w części.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2021.GM2 z dnia 20 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-16/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla realizacji inwestycji towarzyszącej pn.: „Remont monobloku izolującego DN 500 na gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów -
Dziwiszów” w ramach remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2021.ESZ z dnia 20 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Lubiechów kierunek Wałbrzych i kierunek Polanica”, na wniosek z dnia 17 marca 2021 r. (data wpływu 19.03.2021 roku), uzupełniony dnia 12 kwietnia 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską reprezentującą firmę: Danuta Mękalska „DANTON” PPUiH z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2021.ESZ z dnia 19 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-17/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:  Powiat Świdnicki,  Gmina Strzegom,  Obręb Olszany, nr działki 629/1 AM-2 w celu uzyskania dostępu/dojazdu do nieruchomości na której będzie wykonana odkrywka/wykop kontrolny istniejącego gazociągu dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy, tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7821.21.2020.AK/ES2 z dnia 15 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, Ze Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi — Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 1+960,00 do km 2+121,94 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340
w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR2””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2020.AK/ES2 z dnia 15 kwietnia 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 1+622,64 do km 1+673,00 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340
w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR1””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.5.2021.MN z dnia 14 kwietnia 2021 roku zawiadamiajace o wydanej w dniu 8 kwietnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-16/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę mijanki w Bielanach Wrocławskiech od km 12,440 do km 13,000 linii kolejowej Nr 285 relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 160/2, AM-1, obręb 0022 Ślęza, nr 163, AM-8,9, obręb 0001 Bielany Wrocławskie, jedn. ewiden. 022305_2 Kobierzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2020.KS z dnia 13 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 35 w km 11+566 oraz rozbudowie drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 35 wraz z budową mostu tymczasowego w ciągu drogi objazdowej, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu w ramach zadania „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski” nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.347.2020.MU z dnia 12 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że wdniu31 marca2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Malczyce, obręb Rachów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80 0 pow. ograniczenia 0,0609 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2021.AK z dnia 9 kwietnia 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 31 marca 2021 r. decyzji Nr I-P-14/21 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Woszczyńskiego
reprezentującego firmę P.H.U. „JUMAR” Biuro Projektów s.c. K. Woszczyński, S. Sobierajska z siedzibą w Dzierżoniowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,5MPa) de 225 PEUD pod linią kolejową nr 137 w km 185,042”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2021.ESZ z dnia 8 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-15/21 z dnia 6 kwietnia 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów - SRP Wałbrzych ul. Uczniowska w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.922.2020.MK z dnia 5 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Bronisławie Malarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Męcinka, obręb Przybyłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 172, o pow. ograniczenia 3595,55 m2 oraz działka nr 16 o pow. ograniczenia 3875,18 m2 , mimo podjętych czynności, potencjalni
spadkobiercy po zmarłej Bronisławie Malarczyk nie potwierdzili swoich praw do spadku. Wzywam potencjalnych spadkobierców do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO7570..672.2020.MK z dnia 5 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, biegły sporządził operat szacunkowy z którego treścią strony mogą zapoznać się w siedzibie urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2021.GM2 z dnia 2 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Księginice w ramach Zadania II „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Księginice”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2021.GM2 z dnia 2 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. la ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: „Remont monobloku izolującego DN 500 na gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów” w ramach remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów województwo dolnośląskie, na wniosek z dnia 23 lutego 2021 roku (data wpływu 02.03.2021 roku), uzupełniony dnia 22 marca 2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2021.ES2 z dnia 1 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony w dniu 11 lutego 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 ul. Dobroszycka w miejscowości Oleśnica, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 w ramach zadania pn. : „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.516.2020.WM1 z dnia 1 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 19 marca 2021 roku, na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłej Annie Kunickiej (za udział 6/30), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bolków, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 392/1 o pow. 1,5076 ha, nr 392/2 o pow. 0,0016 ha, obręb 0010 Sady Górne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2021.AK z dnia 31 marca 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-14/21 z dnia 25 marca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DNI50 MOP 5,5MPa w miejscu przekroczenia cieku wodnego na działce nr 5/2 - AM02, obręb 0040 Oporów we Wrocławiu” w ramach zadania pn.: „Gazociąg Wrocław — Obwodnica południowa, segm. odg. Wrocław Awicenny - zmiana średnicy, wypłycenie we Wrocławiu, ul. Jordanowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.101.2020.MN z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 26 marca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-13/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę peronów jednokrawędziowych wraz z dojściem i oświetleniem w Pustkowie Żurawskim od km 25,983 do km 26,083 wraz z siecią energetyczną w km 25,992 do km 26,120 oraz Rogowie Sobóckim od km 33,358 do km 33,458 wraz z siecią energetyczną w km 33,365 do km 33,459 linii kolejowej Nr 285 relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście, przewidzianego do realizacji na działkach nr 131/2, AM-1, obręb 0023 Solna, jedn. ewiden. 022305_5 Kobierzyce, nr 130/2, AM-2, obręb 0013 Rogów Sobócki, jedn. ewiden. 022307_5 Sobótka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2021.ESZ z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Świebodzice”, na wniosek z dnia 26 lutego 2021 roku (data
wpływu 01.03.2021 roku), uzupełniony dnia 23 marca 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2021.ESZ z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomko wice — Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Olszany”, na wniosek z dnia 26 lutego 2021 roku (data wpływu
01.03.2021 roku), uzupełniony dnia 23 marca 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda
sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2021.AK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-10/21 z dnia 23 marca 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Powiat. świdnicki, Gmina  Strzegom, obręb Olszany, nr dz. 584, AM-2 w celu uzyskania dostępu do nieruchomości, na której wykonywana będzie odkrywka/wykop kontrolny, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której będzie włączony projektowany obiekt oraz wykonania badań geotechnicznych dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomko wice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2021.AK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-9/21 z dnia 23 marca 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:  Powiat  świdnicki, Gmina Strzegom, obręb Olszany, nr dz. 585, AM-2 w celu uzyskania dostępu do nieruchomości, na której wykonywana będzie odkrywka/wykop kontrolny, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której będzie włączony projektowany obiekt oraz wykonania badań geotechnicznych dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Tomko wice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2021.AK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-8/21 z dnia 23 marca 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:  Powiat świdnicki, Gmina Strzegom, obręb Olszany, nr dz. 626, AM-2 w celu uzyskania dostępu do nieruchomości, na której wykonywana będzie odkrywka/wykop kontrolny, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której będzie włączony projektowany obiekt dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Tomko wice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2021.MA z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust.
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Anieli Kardasz (za udział 4/32), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zawonia
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 699, AM 1, obręb 0004 Czeszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.48.2021.MA z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust.
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Wacławy Grzybek primo voto Pochopień i Bronisława Pochopnia, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
położonej w gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 698.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.690.2020.MK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Ślimak z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb Lubień, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 161/2, o pow. ograniczenia 68,05 m2, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy po zmarłej Anieli Ślimak nie potwierdzili swoich praw. Wzywam potencjalnych spadkobierców do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.689.2020.MK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha, mimo podjętych czynności, nie udało się ustalić żyjących spadkobierców i potwierdzić ich prawa do spadku po zmarłej Stanisławie Młynarczyk. Wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłej do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2020.DL z dnia 16 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Migockiego, złożony w dniu 23 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 1 lutego 2021 r. oraz 8 marca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 358 wraz z obiektem mostowym, w miejscowości Platerówka, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa
mostu w km 4+379 drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Platerówka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2021.ESZ z dnia 26 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24 lutego 2021 r. (data wpływu: 25.02.2021 r.), uzupełniony w dniu 22 marca 2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.639.2020.MK z dnia 26 marca 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 12 marca 2021 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/326 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2021.ESZ z dnia 24 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-7/21 z dnia 22 marca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont ZZU Pruszowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2021.MN z dnia 24 marca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Wioletę Draus, złożony dnia 25 stycznia 2021 r., uzupełniony o opłatę skarbową dnia 22 lutego 2021 r. oraz pod względem formalnym dnia 2 marca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 i budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPA wraz z elementami ochrony katodowej obejmującej projektowany odcinek gazociągu w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 282 relacji Miłkowice - Żary w km 38,520 w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa relacji Zalęcze - Radakowice - Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 23 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha. Decyzja niniejsza rozstrzyga sprawę administracyjną w części.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.7820.13.2020.WP z dnia 22 marca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek z 15 kwietnia 2020 roku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Marcina Bronkiewicza - p.o Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa (nr O.OP.D-1.011.65.2019.kg) z 2 stycznia 2020 r., w dniu 1 marca 2021 r. została wydana decyzja (znak sprawy IN.I.7820.13.2020.WP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.86.2020.KS z dnia 22 marca 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 18 marca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Drożdża, decyzji Nr I-K/Z-12/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: „Rozbiórkę istniejącego (km 79.847) i budowę nowego (km 79.879) obiektu mostowego w ciągu linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej: budowa odcinka nasypu linii kolejowej, budowa słupa trakcji elektrycznej”, przewidzianej do realizacji na działce nr 517/1, AM-2, obręb 0001 Siechnice,
jedn. ew. 022308_4 Siechnice - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2021.AK z dnia 19 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 15 marca 2021 r. decyzji Nr I-P-10/21 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego
reprezentującego firmę Biuro Projektowe „EM-PROJEKT” w Jeleniej Górze o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci gazowej ś/c w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra - Ławszowa w km od 32,930 do 32,940”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.85.2020.MN z dnia 18 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2021 r. decyzji Nr I-K-8/21 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego „Rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.4.2020.MW, IF-O.7821.11-16.2020.MW, IF-O.7821.1.2021.MW z dnia 17 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 9 marca 2021 r., znak: IF-0.7821.4.2020.MW, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2020 r., nr 3656/2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Budowa Drogi Powiatowej Aleja Wielkiej Wyspy (AWW)”, planowanego od ul. Krakowskiej, przez ul. Międzyrzecką, B. Biegasa, K. Olszewskiego, E. Dembowskiego, do ul. A. Mickiewicza.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.374.2020.PŁ z dnia 16 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 26 lutego 2021 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.374.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Kobylniki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/1 o pow. 2,1902 ha oraz działka nr 34 o pow. 0,0102 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.369.2020.PŁ z dnia 16 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 26 lutego 2021 r. (znak sprawy: IFW0.7570.369.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Brodno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16 o pow. ograniczenia 0,0110 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.191.2020.JT z dnia 15 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, złożonego w dniu 26 listopada 2020 r., decyzją z dnia 11 marca 2021 r., Nr I-H-32/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników wodnych w ramach inwestycji: „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację
istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.190.2020.JT z dnia 15 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, złożonego w dniu 26 listopada 2020 r., decyzją z dnia 11 marca 2021 r., Nr I-H-31/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego, ośmiu zastawek drewnianych, brodu z progiem oraz rozbiórce dziesięciu przepustów i budowie
dwóch przepustów i ośmiu przepustów z piętrzeniem w ramach inwestycji: „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.40.2020.MA z dnia 12 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 3 marca 2021 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.40.2020.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Oława oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 63/1, obręb 0007, AM-1, Godzikowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.112021.ESZ z dnia 12 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji „Budowa gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów - SRP Wałbrzych ul. Uczniowska w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.536.2020.MU z dnia 12 marca 2021 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Heleny Owsianki, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kamienna Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 80/3 o pow. 0,0662 ha i nr 80/4 o pow. 0,1085 ha, obręb 0009 Przedwojów, że biegły sporządził operat szacunkowy określający wartość ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.77.2020.WJ z dnia 11 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, decyzją z dnia 19 stycznia 2021 r., Nr I-K/Z-l.1/21, zmienił własną decyzję z dnia 30 września 2011 r., Nr I-K/Z/310/11, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego km 59,697 realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław-Poznań, etap I.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.189.2020.DL z dnia 10 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 5 marca 2021 r., Nr I-D-27/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 od km 400+882 do km 401+299 w zakresie budowy skrzyżowania z drogą gminną nr 10782 ID (ul. Myśliwska) w miejscowości Legnica, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji jako działki nr 6/2, nr 7/2, nr 8/2, AM-3, obręb 0026 Ludwikowo, jedn. ew. 0026201 1 Legnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.988.2020.MA z dnia 10 marca 2021 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wskazuje - do dnia 4 maja 2021 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego i włączenia go w poczet materiału dowodowego.

Obwieszczemie Wojewody Dolnośląsksiego IF-AB.7840.5.201.2020.PM z dnia 8 marca 2021 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 3 marca 2021 r., Nr I-D-25/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Wojcieszów, gm. Wojcieszów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328, przewidzianej do realizacji na działkach nr 108/1, AM - 4, oraz nr 180/2, AM - 5, obręb 0001 jednostka ewidencyjna 022601 1 Wojcieszów.

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarsiej  IF-PP.747.6.2021.ESZ z dnia 8 marca 2021 roku, niejszym informuję, że w obwieszczeniu z dnia 1 marca 2021 r., znak: IF-PP.747.6.2021.ESZ zawiadamiającym o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji „Remont ZZU Pruszowice”, na wniosek z dnia 9 lutego 2021 roku (data wpływu 11.02.2021 roku), uzupełniony dnia 25 lutego 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego reprezentującego firmę: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski z siedzibą w Wojkowicach, które ukazało się w wydaniu Puls Biznesu z dnia 3 marca 2021 r. na stronie 13, doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. W tabeli w pozycji 1, 2 i 3 podano błędną nazwę obrębu nieruchomości objętych ww. inwestycją. Działka nr 177/1, 177/2 i 209 położone są w obrębie ewidencyjnym [0007] Bukowina, a nie jak zapisano [0007] Budziszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera - firma GASENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5MPa w miejscu przekroczenia cieku wodnego na działce nr 5/2 - AM02, obręb 0040 Oporów we Wrocławiu” w ramach zadania pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica
południowa, segm. odg. Wrocław Awicenny - zmiana średnicy, wypłycenie we Wrocławiu, ul. Jordanowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Strzegom, obręb Olszany, dz. 584, AM-2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Strzegom, obręb Olszany, dz. 585, AM-2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Strzegom, obręb Olszany, dz. 626, AM-2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 lutego 2021 r. (data wpływu: 18.02.2021 r.), Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Woszczyńskiego reprezentującego firmę P.H.U. „JUMAR” Biuro Projektów s.c. K. Woszczyński, S. Sobierajska z siedzibą w Dzierżoniowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,5MPa) de 225 PEUD pod linią kolejową nr 137 w km 185,042”, lokalizowanej na terenie działki nr 2AM 4, obręb 0003 Sadlno, jednostka ewidencyjna miasto Ząbkowice Śląskie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2021.GM2 z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-5/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wyplycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Ślęza w ramach Zadania I „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Ślęza”, która zgodnie z art. 34 ust. 1
ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2021.GM2 z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-3/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wyplycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Oltaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce w ramach Zadania II „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jełeniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Kobierzyce”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2021.GM2 z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-2/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Budziszów w ramach Zadania IV „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Budziszów”, która zgodnie
z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.969.2020.MU z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Jerzego Lewandowskiego, będącego współużytkownikiem ogródka działkowego numer 14 stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 12/1 i nr 13/1 AM 39, obręb 0002 Oleśnica. Przedmiotem postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania jest wartość nasadzeń, budowli i urządzeń znajdujących się na terenie ogródka działkowego nr 14.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2021.ESZ z dnia 3 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji „Remont ZZU Pruszowice”, na wniosek z dnia 9 lutego 2021 roku (data wpływu 11.02.2021 roku), uzupełniony dnia 25 lutego 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego reprezentującego firmę: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski z siedzibą w Wojkowicach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.870.2020.PŁ z dnia 3 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 284/10, obręb Nadołice Małe, AM-1. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Mieczysława Salamona. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.207-209.2020.JT z dnia 2 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Śnieżka złożonych w dniu 24 grudnia 2020 r., decyzjami:
1. z dnia 26 lutego 2021 r., Nr I-H-21/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie grobli ziemnej z budową przelewu powierzchniowego w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa obszaru mokradłowego w Leśnictwie Karpniki, oddział 114r”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 196/114, obręb 0001 Bobrów, jedn. ew. 020607_ 2 Mysłakowice;
2. z dnia 26 lutego 2021 r., Nr I-H-22/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie zbiornika poprzez odbudowę grobli ziemnej zbiornika wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mnicha spustowego oraz budową przelewu powierzchniowego awaryjnego w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa zbiornika wraz z utworzeniem obszaru mokradłowego w Leśnictwie Karpniki, oddział 116m”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 495/116, obręb 0005 Karpniki, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice;
3. z dnia 26 lutego 2021 r., Nr I-H-23/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie skrzyni przelewowej oraz rozbudowie mnicha spustowego w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa obszaru mokradłowego w Leśnictwie Karpniki, oddział 114n”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 196/114, obręb 0001 Bobrów, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.176.2020.JT z dnia 2 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach złożonego w dniu 9 grudnia 2020 r., decyzją z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-18/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sześciu drewnianych zastawek, rozbiórce przepustu i budowie w jego miejsce mostu, budowie deflektorów, rozbiórce zastawki na potoku Miła i budowie w jej miejsce progu drewnianego, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie trzech zbiorników w układzie paciorkowym, budowie kaszyc, przebudowie rowu oraz rozbiórce umocnień potoku w ramach zadania:
„Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych'’, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 9, nr 11, nr 20, obręb 0006 Stary Lesieniec, jedn.
ew. 022101 _1 Boguszów Gorce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.172-173.2021.JT z dnia 2 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Śnieżka złożonych w dniu 12 października 2020 r., decyzjami:
1. z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-16/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbiórce przepustu, budowie skrzyni piętrzącej z rurociągiem upustowym w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa obszaru mokradło wego w Leśnictwie Karpniki, oddział 13 la ”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 948/131, obręb 0008 Łomnica, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice;
2. z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-17/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników, dwóch progów, zastawki oraz skrzyni piętrzącej z przepustem oraz groblą w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - odbudowa zbiorników wraz z utworzeniem obszaru mokradłowego w Leśnictwie Staniszów, oddział 4j oraz 8a,m”, inwestycja przewidziana do realizacji
na działkach nr 940/4 i nr 951/8, obręb 0008 Łomnica, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląksiego IF-PP.747.1.2021.GM2 z dnia 25 lutego 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 26.01.2021 roku (data wpływu 27.01.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GASENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej na podstawie pełnomocnictwa OW.DI.015.17.2019.2 z dnia 17.03.2020 roku, wydał decyzję Nr I-Pg-1/21 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-40/20 z dnia 4 listopada 2020 roku (znak: IF-PP.747.39.2020.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającą na budowie
stacji gazowej pomiarowej o przepustowości (2=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących
do przyłączenia do systemu przesyłowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, lokalizowanej na terenie nieruchomości stanowiących działki nr 15/6, 15/7, 15/8 AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wopjewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.536.2020.MU z dnia 24 lutego 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Heleny Owsianki, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kamienna Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 80/3 o pow. 0,0662 ha i nr 80/4 o pow. 0,1085 ha, obręb 0009 Przedwojów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.816.2020.BK3 z dnia 22 lutego 2021 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców pana Władysława Paciorkowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Oleśnica, obręb 0023 Spalice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 275/1 o pow. 0,0028 ha. Pomimo podjętych działań organ nie uzyskał dokumentów
poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast na podstawie informacji od Sądu Rejonowego w Oleśnicy Wydziału I Cywilnego z 18 stycznia 2021 r. nr I-Dz.Ko-14/21 ustalił, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po ww. zmarłym nie toczyło się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2021.AK z dnia 19 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14 stycznia 2021 r. (data wpływu: 20.01.2021 r.), uzupełniony dnia 9 lutego 2021 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe „EM-PROJEKT” w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej ś/c w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra - Ławszowa w km od 32,930 do 32,940”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.347.2020.MU z dnia 18 lutego 2021 roku zawiadamiajace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Weronice Ścianie i Czesławie Ścianie, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Malczyce, obręb Rachów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80 o pow. ograniczenia 0,0609 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 17 lutego 2021 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości organ podejmie czynności w celu ustalenia aktualnych wierzycieli hipotecznych którym będzie przysługiwało odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 17 lutego 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 12 lutego 2021 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Dolnośląskiego o wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie ww. nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli z tytułu wygaszenia hipotek ustanowionych dla wyodrębnionych lokali.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2020.AK/ES2 z dnia 16 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 16 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 r.,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg
wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR3””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2020.AK/ES2 z dnia 16 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 16 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 r.,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR2””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2020.AK/ES2 z dnia 16 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 16 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 r.,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg
wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR1””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.690.2020.MK z dnia 15 lutego 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Ślimak z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb Lubień, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 161/2, o pow. ograniczenia 68,05 m2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2021.AK z dnia 15 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 grudnia 2020 r. (data wpływu: 01.02.2021 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego L137B_Kijczowe_012 (C)Rxl37-197033-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.689.2020.MK z dnia 10 lutego 2021 roku zawiadamiające, na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U z 2020 r., poz. 191) zawiadamiam, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.5.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Oltaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Ślęza w ramach Zadania I „Remont gazociągu wykokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Ślęza”, na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.4.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wyplycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Księginice w ramach Zadania III „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wyplycenia w miejscowości Księginice” na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.3.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce w ramach Zadania II „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Kobierzyce”, na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.2.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Oltaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Budziszów w ramach Zadania IV
„Remont gazociągu wykokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów, w miejscu wypłycenia w miejscowości Budziszów”, na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.1.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 26.01.2021 roku (data wpływu 27.01.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej, na podstawie pełnomocnictwa nr OW-DI.015.17.2019.2 z dnia 17.03.2020 roku, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-40/20 z dnia 4 listopada 2020 roku (znak sprawy IF-PP.747.39.2020.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” lokalizowanej na terenie działek nr 15/6, 15/7, 15/8 AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.86.2020.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 03.02.2021 roku decyzji Nr I-P-4/21 na rzecz Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, działającej przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”)
11324_LE278_Czerna_001 GSM-R na linii kolejowej nr 278 km 3,910 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 2551 AM-1, obręb 0001 Czerwona Woda, jednostka ewidencyjna 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski, powiat zgorzelecki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3922.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.85.2020.MN z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Arkadiusza Drożdża,
złożony w dniu 2 listopada 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 23 grudnia 2020 r. oraz skorygowany dnia 2 lutego 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych
łącznicach””, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, AM-1, obręb 0011 Wojanów, nr 121, nr 116/2, nr 156/1, nr 113/42, nr 112, AM-1, obręb 0001 Bobrów, jedn. ewidencyjna 020607_2 Mysłakowice, nr 351/1, AM-1, obręb 0006 Trzcińsko, jedn. ewidencyjna 020605_2 Janowice Wielkie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.136.2020.MN z dnia 4 lutego 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 29 stycznia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego rzecz Inwestora - Województwo Dolnośląskie, wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I-D-9/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na dla inwestycji określonej jako „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 383
w km 05+892 w miejscowości Walim” wraz z przebudową układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu (dz. nr 171, nr 175, nr 189, AM-3, obręb 0009 Walim, jednostka ewidencyjna 022108_2 Walim).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2020.ES2 z dnia 4 lutego 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Szymera, na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze na odcinku od km 21+060,15 do km 21+563,48, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 3 85, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze od km 21 +060,15
do km 21+563,48 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru pomnika historii Twierdzy Srebrna Góra””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2020.PM/AK z dnia 4 lutego 2021  roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 2/2021 zezwolił Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50 - 425 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.516.2020.WM1 z dnia 1 lutego 2021 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Annie Kunickiej, w udziale 6/30, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bolków, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 392/1 o pow. 1,5076 ha, nr 392/2 o pow. 0,0016 ha, obręb 0010 Sady Górne. Mimo podjętych czynność, organ nie uzyskał
dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłej, natomiast ustalił, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.313.2020.AZ z dnia 1 lutego 2021 roku zawiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 90/1, AM-1, obręb Rato wice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.922.2020.MK z dnia 29 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Bronisławie Malarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Męcinka, obręb Przybyłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 172, o pow. ograniczenia 3595,55 m2 oraz działka nr 16 o pow. ograniczenia 3875,18 m2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES2/AK z dnia 27 stycznia 2021 roku zawiadamiające o ponownym - na skutek decyzji kasacyjnej Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2019 r. (znak: DLI-II.7621.55.2019.EŁ.5, DLI-II..4621.61.2010.EŁ.), przystąpieniu do rozpatrzenia wniosku Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, złożony w dniu 22 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora : „Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.40.2020.MA z dnia 27 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust.
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Januszu Kaczorowskim (za udział 1/3) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Oława oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 63/1, obręb 0007, AM-1, Godzikowice. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym we wskazanym udziale.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.566.2020.PŁ z dnia 25 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Bolków, obręb Sady Górne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 144/1, o pow. 0,4016 ha oraz działka nr 144/2 o pow. 0,0084 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ
powziął informację o śmierci Anny Kunickiej oraz Stanisławy Miszkiewicz. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłych, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyły się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO>7570.374.2020.PŁ z dnia 22 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Kobylniki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/1 o pow. 2,1902 ha oraz działka nr 34 o pow. 0,0102 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Wiktora
Kwiatkowskiego. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.137.2020.DL z dnia 18 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr I-D-3/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na sieci wodociągowej od ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu do ulicy Gazowej w Jugowicach - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 383, na działkach nr 171 AM-3, nr 175 AM-3,4, nr 181, AM-4, nr 183 AM-5,6, obręb 0009 Walim i nr 95, AM-1, obręb Jugowice, jedn. ew. 022108_2 Walim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.181.2020.DL z dnia 14 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 12 stycznia 2021 r., Nr I-D-2/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Grochotów”, przewidzianą do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 28, AM-1, obręb 0007 Grochotów, jedn. ew. 021906_5 Strzegom.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2020.GM2 z dnia 7 stycznia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22.12 2020 roku (data wpływu: 24.12.2020 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną, działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko i Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11324_LE278_Czerna_001 GSM-R na linii kolejowej nr 278 km 3,910 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 255/1 AM-1, obręb 0001 Czerwona Woda, jednostka ewidencyjna 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski, powiat zgorzelecki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3922.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.369.2020.PŁ z dnia 4 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Brodno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16 o pow. ograniczenia 0,0110 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Jana Kuriaty. Mimo podjętych czynności, organ nieuzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

liczba wejść: 1996

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 22.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :