Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2021

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES2/AK z dnia 29 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po ponownym rozpatrzeniu, na skutek decyzji kasacyjnej Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2020 r. (znak: DLI-II.7621.55.2019.EŁ.5, DLI-II..4621.61 .2019.EŁ), decyzją Nr 20/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Stefańskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry”.

Decyzja Nr 20/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku zezwalam Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry”. Niniejszej decyzji

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.12.2021.MMJ z dnia 30 grudnia 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 16 grudnia 2021 r. uchylił decyzję Starosty Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. nr 680/2021, którą udzielono Gminie Środa Śląska zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi zbiorczej w Środzie Śląskiej na odcinku między ulicą Kolejową a ulicą Sikorskiego”, na działkach nr: 42, 43, 44, 45, 38, 49, 52, 53, 54/1, 57, 56,70/49, 70/2,41,46,11, 30,1,55, AM-3, obręb 2: środa śląska, 38,10, AM- r r r r 2, obręb 1 Środa Śląska, gmina Środa Śląska w części dotyczącej jej adresata i orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy poprzez wskazanie, że inwestorem jest zarządca drogi — Burmistrz Środy Śląskiej (art. 138 6 1 pkt 2 Kpa), a w pozostałym zakresie utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.91.2021.GM2 z dnia 29 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 23 grudnia 2021 r. decyzja Nr I-Pg-92/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice ZZU Olszany 1-4 wypłycenia w m. Olszany”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2021.GM2 z dnia 29 grudnia 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 21.12.2021 roku decyzji Nr I-P-49/21 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającej przez  ełnomocników:
Pana Damiana Sawko i Pana Romualda Mądrego,, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID11232_ORx274-098955-XXX-01_L274B_Sędzisław_011 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec km 98,955 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2021.GM2 z dnia 29 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 21.12.2021 roku decyzji Nr I-P-48/21 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała
Wierzbickiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa stalowego gazociągu DN250 średniego ciśnienia na gazociąg De 160 PE-HD 100 SDR 17,6 przekraczającego linie kolejowe: nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie, nr 285 Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście, nr 349 Sw. Katarzyna - Wrocław Kuźniki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2021.MN z dnia 28 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 7 października 2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 331 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 331 w zakresie budowy chodnika w miejscowości
Parchów”, przewidzianej do realizacji od km 8+897,79 do km 9+737,63 drogi wojewódzkiej Nr 331.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.6.2020.MN z dnia 28 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 15 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-80/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nowej nawierzchni torowej w lukach o promieniu R<250 m na linii kolejowej Nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój od km 66+014,98 do km 66+192,30, od km 68+523,85 do km
69+520,67, od km 70+711,30 do km 71+097,79, od km 79+930,31 do km 80+717,06”.

Decyzja nr I-K/Z-80/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa obejmującego: Budowę nowej nawierzchni torowej w lukach o promieniu R<250 m na linii kolejowej Nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój od km 66+014,98 do km 66+192,30, od km 68+523,85 do km 69+520,67, od km 70+711,30 do km 71+097,79, od km 79+930,31 do km 80+717,06”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2021.AK z dnia 28 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 20 grudnia 2021 r. decyzja Nr I-Pg-91/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3MPa - wypłycenia w obr. Olszany i Pelcznica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.94.2021.AK z dnia 27 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN 6,3MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2”, na wniosek z dnia 9 grudnia 2021 r. (data wpływu: 10.12.2021 r.), uzupełniony dnia 17 grudnia 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocników: Pana Jerzego Heidera oraz Pana Arona Wiśniewskiego - firma GAS-ENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.386.2021.JR z dnia 27 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 13 grudnia 2021 r., na podstawie art. 22 ust. 1,3,7 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 428 ze zm.), art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłym Piotrze Józefie Kawnik (w udziale we współwłasności nieruchomości), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka obręb Pasikurowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 339, AM-1 (o obszarze ograniczenia: linia 400 kV przewody - 3044 m ).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.751.2020.WM1 z dnia 27 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 13 grudnia 2021 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Czarnej c. Antoniego i Bronisławy, w udziale 4/24 części, Jana Owsiańskiego s. Antoniego i Bronisławy, w udziale 4/24 części, Heleny Dudzik c. Antoniego i Bronisławy, w udziale 4/24 części i Franciszka Owsiańskiego s. Antoniego i Bronisławy, w udziale 4/24 części, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Wisznia Mała, obręb Malin, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 21.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2021.EK z dnia 22 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora — Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Jarzyńskiego, w dniu 20 grudnia 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 22/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:
„Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Odry”.

Decyzja nr 22/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Likwidacja wypłycenią gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Odry”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2021.KS z dnia 21 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, złożony w dniu 24 września 2021 r., uzupełniony w dniu 29 listopada 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatoki autobusowej orz przebudowy istniejących zjazdów w ramach realizacji
zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska w km 0+028 - 0+982”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.95.2021.GM2 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.12.2021 roku (data wpływu 10.12.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie pełnomocnictwa nr OW-DI.015.17.2019.2 z dnia 17.03.2020 roku, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-81/21 z dnia 8 listopada 2021 roku (znak sprawy IF-PP.747.77.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne do dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 19f ust. 1 i w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1 - 5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, 0 której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy na terenie działek nr 1020 AM-1, obręb 0005 Granica 1 nr 131 AM-1 obręb 0018 Stawiska, obręb ewidencyjny 021906_5 Strzegom - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2021.GM2 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Biernatki”, na wniosek z dnia 29 listopada 2021 roku (data wpływu: 01.12.2021 r.), uzupełniony dnia 14.12.2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Magiełdę reprezentującego firmę TermoTech Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.89.2021.GM2 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 16 grudnia 2021 r. decyzja Nr I-Pg-90/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice ZZU Olszany 1-5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2021.BZK z dnia 21 grudnia 2021 roku zawiadamiająceo wydaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. decyzji Nr I-P-46/21 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10959_L274B_Trzcinsko_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 361, AM-1, obręb Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie, stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 473.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2021.BZK z dnia 21 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. decyzji Nr I-P-45/21 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10963_L274C_Rybnica_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki
nr 458/7, AM-4, obręb Rybnica, gmina Stara Kamienica, stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 532.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.150.2021.JT z dnia 20 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 20 grudnia 2021 r., Nr I-H-l 50/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, pozwolenia na odbudowę budowli utrzymującej stały poziom wody w zbiorniku śródleśnym (budowli spustowej) w ramach zadania: „Budowa urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów, oddział 293cj”, inwestycja
przewidziana do realizacji na działce nr 403/293, AM-1, obr. 0011 Postolin, jedn. ew. 021303 5 Milicz.

Decyzja nr I-H-150/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz obejmującego: odbudowę budowli utrzymującej stały poziom wody w zbiorniku śródleśnym (budowli spustowej) w ramach zadania: „Budowa urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów, oddział 293cj”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 403/293, AM-1, obr. 0011 Postolin, jedn. ew. 021303_5 Milicz.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2021.AK z dnia 20 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 listopada 2021 r. (data wpływu: 24.11.2021 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocników: Pana Grzegorza Kurdziela oraz Pana Mirosława Skubiszyńskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót dla zadania pn.: „Budowa nowego przystanku Świdnica Zawiszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.549.2013.GG2/MA z dnia 20 grudnia 2021 roku zawiadamiajace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Eugeniuszu Szwancu vel
Śliwińskim (za udział 12/216) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 25/1, o pow. 0,0121 ha i nr 152/3, o pow. 0,0231 ha, AM-1, obręb Morzęcino.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.115.2021.JT z dnia 16 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 13 grudnia 2021 r., Nr I-H-145/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach, pozwolenia na rozbiórkę istniejących przepustów i budowę w ich miejsce nowych przepustów, budowę brodu, rozbiórkę umocnień potoku, odbudowę rowu dopływowego oraz odbudowę i rozbudowę istniejącego zbiornika 1 odbudowę zbiornika bocznego w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Poleśnica - Azaliowe Marzenie pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 17, nr 18, nr 26, AM-1, obręb 0051 Książ, jedn. ew. 026501 1 miasto Wałbrzych.

Decyzja nr I-H-145/21 z dnia 13 grudnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2 58-372 Boguszów-Gorce
obejmującego: rozbiórkę istniejących przepustów i budowę w ich miejsce nowych przepustów, budowę brodu, rozbiórkę umocnień potoku, odbudowę rowu dopływowego oraz odbudowę i rozbudowę istniejącego zbiornika i odbudowę zbiornika bocznego w ramach inwestycji
nazwanej przez Inwestora: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Poleśnica - Azaliowe Marzenie pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 17, nr 18,
nr 26, AM-1, obręb 0051 Książ, jedn. ew. 026501 1 miasto Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.95.2021.EL z dnia 16 grudnia 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 3 grudnia 2021 r., Nr I-D-140/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pozwolenia na: - budowę, przebudowę i remont sieci wodociągowej z budową i przebudową odcinków przyłączy,
- budowę, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z budową i przebudową odcinków
przyłączy,
- budowę odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 i drogi wojewódzkiej nr 292, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 73 AM-4, nr 74 AM-5 i nr 75/2 AM-7, obręb 0004 oraz nr 139/1 AM-8, nr 83/2 AM-8, nr 83/3 AM-8 i nr 19/2 AM-2, obręb 0002, jedn. ew. 021104_4 Ścinawa Miasto, w ramach zadania pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Decyzja nr I-D.140/21 z dnia 3 grudnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gmina Ścinawa, 59-330 Ścinawa, Rynek 17 obejmującego:
— budowę, przebudowę i remont sieci wodociągowej z budową i przebudową odcinków przyłączy,

— budowę, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z budową i przebudową odcinków przyłączy,
— budowę odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 i drogi wojewódzkiej nr 292, przewidzianych realizacji na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 73 AM-4, nr 74 AM-5 i nr 75/2 AM-7, obręb 0004 oraz nr 139/1 AM-8, nr 83/2 AM-8, nr 83/3 AM-8 i nr 19/2 AM-2, obręb 0002, jedn. ew. 021104 4 Ścinawa Miasto, w ramach zadania pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.93.2021.BZK z dnia 16 grudnia 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji RadkowiceŻarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6 ,3M P a 1 wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2021.ES2 z dnia 15 grudnia 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Płonki, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 338 w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego na odcinku Wołów - Stary Wołów, nazwanej przez Inwestora: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów - Stary Wołów
(opracowanie dokumentacji projektowej)” zlokalizowanego w km 12+260 - 14+250 drogi wojewódzkiej nr 338”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2021.KS z dnia 15 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony dnia 10 czerwca 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 9 września 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.436.2021.AZ z dnia 15 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Buzuku z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie
Krośnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 18/3 i nr 17/5, AM 1, obręb Dziewiętlin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.69.2021.BZK z dnia 14 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 7 grudnia 2021 r. wydał decyzję Nr I-Pe-89/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2021.BZK z dnia 13 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 6 grudnia 2021 r. decyzja Nr I-Pg-87/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - Budowa ogrodzenia i drogi ZZU Siechnice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.469.2018.BK3 z dnia 13 grudnia 2021 roku zawiadamiające, że w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Jadwigi Gołaszewskiej (udział 3/12) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Widawa, AM-3, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 4/3, nr 4/4, nr 6/3, wszczęte na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa,
art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z art. 20 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2021.KS z dnia 10 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Jaworskiego, złożony w dniu 20 lipca 2021 r., uzupełniony w dniach 20 września 2021 r. oraz 13 października 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 14+465 w miejscowości Kostrzyca””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2021.AK/ESZ z dnia 9 grudnia 2021 roku zawiadamiająca że Wojewoda Dolnośląski dnia 1 grudnia 2021 r. wydał decyzję Nr I-Pe-86/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Decyzja Nr I-Pe 86/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku ustalająca lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice”.

zał. nr 1 rys. od 1-40 do Decyzji nr I-Pe-86/21

zał. nr 1 rys. od 41-79 do Decyzji nr I-Pe-86/21

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.85.2021.AK z dnia 6 grudnia 2021 roku zawiadamiajace, że została wydana dnia 30 listopada 2021 r. decyzja Nr I-Pg-85/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla zadania pn.: „Przebudowa gazociągu Zas. Rozdz. E/Lw Tomkowice, odgałęzienie Bolków - Bolków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.84.2021.BZK z dnia 6 grudnia 2021 roku zawiadamiajace, że została wydana dnia 29 listopada 2021 r. decyzja Nr I-Pg-84/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Wrocław-Obwodnica Północna, odg. Rogoż - odg. Psary - 4 wypłycenia”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.751.2013.WM1 z dnia 6 grudnia 2021 roku zawiadamiajace, że na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., znak IF.AB.7820.34.2011.AK13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzłaJ - węzeł „Widawa” - Wrocław”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak DOII-IIIeb/BOII-3eb-772-75-239/12/13/14 prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Andrzeja Gawła, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, obręb Korzeńsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 416/1 AM-1 o pow. 0,2636 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.109.2021.EK z dnia 3 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 29 listopada 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S. A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa decyzji Nr I - D/P - 138/21 zatwierdzającej projekt budowlany 1 udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego obejmującego: • Budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji
Tomkowice - Lubiechów w m. Grabina; • Rozbiórkę (wyłączenie z eksploatacji) istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa; realizowane w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - usunięcie zwarcia rury przewodowej DN150
z rurą osłonową na gaz. Tomkowice - Lubiechów w m. Grabina”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 508, nr 551, AM - 38, obręb 0005 Grabina Nr 5, jednostka ewidencyjna 021906 4 Strzegom - miasto, nr 290, nr 291, AM - 1, obręb 0010 Międzyrzecze, jednostka ewidencyjna 021906_5 Strzegom - obszar wiejski.

Decyzja  Nr I-D/P-138/21 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S. A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa obejmującego: • Budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów w m. Grabina; • Rozbiórkę (wyłączenie z eksploatacji) istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa; realizowane w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - usunięcie zwarcia rury przewodowej DN150 z rurą osłonową na gaz. Tomkowice - Lubiechów w m. Grabina”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 508, nr 551, AM - 38, obręb 0005 Grabina Nr 5, jednostka ewidencyjna 021906_4 Strzegom - miasto, nr 290, nr 291, AM - 1, obręb 0010
Międzyrzecze, jednostka ewidencyjna 021906 5 Strzegom - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.91.2021.GM2 z 1 grudnia 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice ZZU Olszany 1-4 wypłycenia w m. Olszany”, na wniosek z dnia 19 listopada 2021 roku (data wpływu: 24.11.2021 r.), złożony przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.226.BK3 z dnia 30 listopada 2021 roku zawiadamiające, że w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania m. in. na rzecz spadkobiercy pani Teresy Janik (udział 1/2) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka, obręb 0011 Dobroszów, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 107, wszczęte w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2021.AK z dnia 30 listopada 2021 roku zawiadamiajace, że została wydana dnia 22 listopada 2021 r. decyzja Nr I-Pg-83/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla zadania pn.: „Likwidacja SRP Jeleniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.89.2021.GM2 z dnia 29 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice ZZU Olszany 1-5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2021.AK/BZK z dnia 29 listopada 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3MPa - wypłycenia w obr. Olszany i Pełcznica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2021.GM2 z dnia 29 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21 października 2021 roku, uzupełniony dnia 18.11.2021 roku, złożony przez Polską Spółkę gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa stalowego gazociągu DN250 średniego ciśnienia na gazociąg średniego ciśnienia De 160 PE-HD 100 SDR 17,6 przekraczającego linie kolejowe: nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie, nr 285 Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście, nr 349 Św. Katarzyna - Wrocław Kuźniki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 24 listopada 2021 roku, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz części współwłaścicieli nieruchomości położonej
w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzyciela ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu z tytułu wygaszenia hipoteki w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Wojewoda Dolnośląski wskazuje na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.) do dnia 16 stycznia 2022 roku przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2021.ES2 z dnia 23 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzjąNr 18/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Płatkiewicza, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 358 na granicy gminy Szklarska Poręba i gminy Stara Kamienica, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obejścia „Zakrętu Śmierci” w m. Szklarska Poręba w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2021.GM2 z dnia 22 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 1 art. 24 ust. Ib ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: „Rozbiórka odcinka na długości 1,00 m gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 100 MOP 1,3 MPa relacji Lubiechów - Wałbrzych na odcinku Wałbrzych Wilcza- Wałbrzych Wilcza”, na wniosek z dnia 12 października 2021 roku (data wpływu 19.10.2021 roku) uzupełniony dnia 09.11.2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie działającego przez pełnomocnika Pana Michała Lipowskiego - Dyrektora Oddziału Spółki Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.69.2021.BZK/AK z dnia 22 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, w zakresie skutków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna”, na wniosek z dnia 24 sierpnia 2021 r. (data wpływu 07.09.2021 r.), uzupełniony dnia 26 października 2021 r. i 12 listopada 2021 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Panią Katarzynę Piecha-Smieszną.

Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskliego IF-WO.7570.375.2021.JR z dnia 22 listopada 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 5 listopada 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Edwarda Szałaja, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 401/3, obręb Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2021.AK z dnia 19 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu: 14.10.2021 r.), uzupełniony dnia 10 listopada 2021 r., złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Andrzeja Kudłę 1 Pana Damiana Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów na odcinku Miękinia - Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Likwidacja
ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór - Legnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.80.2021.GM2 z dnia 19 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu: 14.10.2021 r.), uzupełniony dnia 8 listopada 2021 r., złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Pana Damiana Sawko 1 Pana Jerzego Dula, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowie linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją
przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 1: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p. odg. Łukanów) od km 117,780 do km 136,640.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.76.2021.GM2 z dnia 19 listopada 2021 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-82/21 z dnia 15 listopada 2021 roku wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu
do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wypłycenia w obr. Olszany
i Pełcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2021.BZK z dnia 18 listopada 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - Budowa ogrodzenia i drogi ZZU Siechnice” na wniosek z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu: 18.10.2021 r.), uzupełniony dnia 3 listopada 2021 r. i 12 listopada 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Judę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2021.GM2 z dnia 18 listopada 2021 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 listopada 2021 roku (data wpływu: 09.11.2021 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko i Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID11232 0Rx274-098955-XXX-01_L274B_Sędzislaw_011 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec km 98,955 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2021.AK z dnia 17 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Dariusza Stelmacha, złożony w dniu 16 sierpnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm w km od 8+769 do 9+960.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.988.1.2020.MA z dnia 17 listopada 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 2 listopada 2021 r. (znak sprawy: IFWO.7570.988.1.12020.MA) w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Stanisławy Markiewicz (za 1/2 z udziału 173/10000) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 47/8 o pow. 0,0053 ha i nr 47/6 o pow. 0,0835 ha, AM-40, obręb 0001, Wołów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.554.2013.GG2/MU z dnia 17 listopada 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106/1 opow. 0,1326 ha, AM 1, obręb Borzęcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.168.2014.VK/MU z dnia 17 listopada 2021 roku zawiadamiające, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że nieruchomość nie
ma założonej księgi wieczystej. Nie żyje również osoba, która w ewidencji gruntów i budynków widnieje jako właściciel nieruchomości. Pomimo podjętych czynności, organ nie uzyskał informacji na podstawie których możliwe jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7724-163/5/08 z dnia 17 listopada 2021 roku zawiadamiające, że jest prowadzone postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha, w części nierozstrzygniętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2021 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2021.EK z dnia 16 listopada 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSLEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Martę Gędek, złożony dnia 15 września 2021 r., uzupełniony o opłatę skarbową dnia 11 października 2021 r. oraz pod względem formalnym dnia 28 października 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów - SRP Wałbrzych ul. Uczniowska w ramach „budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” oraz rozbiórkę kabla elektroenergetycznego SN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2021.ES2 z dnia 16 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Płonki, złożony w dniu 15 września 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 338 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wołów - Stary Wołów, nazwanej przez Inwestora: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338
na odcinku Wołów - Stary Wołów (opracowanie dokumentacji projektowej)” zlokalizowanego w km 12+260 - 14+250 drogi wojewódzkiej nr 338”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2021.ES2 z dnia 16 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Cabały, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Mościsko, w zakresie budowy chodnika nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi woj ewódzkiej nr 3 82 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościsko”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.31.2021.JT z dnia 15 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 kwietnia 2021 r., decyzją z dnia 12 listopada 2021 r., Nr I-K/Z/-70/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 310 relacji Kobierzyce - Piława Górna na wysokości km od 2,175 do 2,177 w ramach realizacji zadania: „Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 378/1, AM-3, obręb 0027 Wierzbice, jedn. ew. 022305_2 Kobierzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.113.2021.JT z dnia 15 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 2 sierpnia 2021 r., decyzją z dnia 12 listopada 2021 r., Nr I-D-133/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Oława, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, pozwolenia na budowę rurociągu przerzutowego ścieków, kanalizacja sanitarna z Godzikowic do Jaczkowic, gmina Oława, inwestycja przewidziana do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 346, na działce nr 507, obr. 0007 Godzikowice, jedn. ew. 021504_2 Oława.

Decyzja nr I-D-133/21 z dnia 15 listopada 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gminy Oława Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława obejmującego: budowę rurociągu przerzutowego ścieków, kanalizacja sanitarna z Godzikowic do Jaczkowic, gmina Oława, inwestycja przewidziana do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 346, na działce nr 507, obr. 0007 Godzikowice, jedn. ew. 021504_2 Oława.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.132.2021.WM1 z dnia 15 listopada 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 5 listopada 2021 r. została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość odszkodowania na rzecz spadkobierców Ryszarda Kuźnika i Anny Kuźnik z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka, obręb 0025 Michałowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 51.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.77.2021.GM2 z dnia 15 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-81/21 z dnia 8 listopada 2021 roku wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne do dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 19f ust. 1 i w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice — ZZU Olszany 1 - 5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2021.AK z dnia 15 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” na wniosek z dnia 15 października 2021 r. (data wpływu: 20.10.2021 r.), uzupełniony dnia 4 listopada 2021 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Karola Tomakę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2021.ES2 z dnia 10 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 17/2021 z dnia 81istopada 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania łącznicy węzła Wrocław Wschód autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 395, gmina Żórawina, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4. Zadanie B - węzeł Wrocław Wschód”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2021.BZK z dnia 10 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21 października 2021 r. (data wpływu: 25.10.2021 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10959_L274B_Trzcinsko_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 361, AM-1, obręb Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.85.2021.AK z dnia 10 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i lb ustawy dla zadania pn.: „Przebudowa gazociągu Zas. Rozdz. E/Lw Tomkowice, odgałęzienie Bolków - Bolków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.84.2021.BZK z dnia 9 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Gazociąg Wroclaw-Obwodnica Północna, odg. Rogoż - odg. Psary - 4 wypłycenia” na wniosek z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu: 18.10.2021 r.), uzupełniony dnia 3 listopada 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Judę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.71.2021.GM2 z dnia 9 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-75/21 z dnia 4 listopada 2021 roku wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren  wymienionych nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych i archeologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2021.MN z dnia 9 listopada 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w dniu 3 listopada 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 21/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującą: - budowę odcinka gazociągu przesyłowego DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów o długości ok. 179 m, - rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w rejonie punktów włączeń nowego gazociągu do istniejącego - każdy odcinek o dł. ok 7 m, w ramach zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów i Krępice”.

Decyzja nr 21/21 z dnia 9 listopada 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa obejmującego: - budowę odcinka gazociągu przesyłowego DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów o długości ok. 179 m, - rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w rejonie punktów włączeń nowego gazociągu do istniejącego - każdy odcinek
o dł. ok 7 m, w ramach zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów i Krępice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.72.2021.AK z dnia 9 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-78/21 z dnia 2 listopada 2021 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-27/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 404).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.751.2020.WM1 z dnia 9 listopada 2021 roku zawiadamiajace, że w oparciu o art. 22 ust. 1,3,7 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 0 przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2021.BZK z dnia 8 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22 września 2021 r. (data wpływu: 23.09.2021 r.), uzupełniony dnia 22.10.2021 r. (data wpływu: 27.10.2021 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu  radiokomunikacyjnego 10963_L274C_Rybnica_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 458/7, AM-4, obręb Rybnica, gmina Stara Kamienica, stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 532.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2021.BZK z dnia 8 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21 września 2021 r. (data wpływu: 23.09.2021 r.), uzupełniony dnia 22.10.2021 r. (data wpływu: 27.10.2021 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10995_L281_Raklowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 80/1, AM-1, obręb Rakłowice, gmina Cieszków, stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają Unie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.79.2021.GM2 z dnia 5 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-80/21 z dnia 2 listopada 2021 roku wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: powiat średzki, jedn. ewid. 021804_5 Środa Śląska - obszar wiejski, obręb Rakoszyce (0020) nr dz. 345/9 (Rllla, Rlllb, RIVa, RIVb, RV, W, N ) AM-1,  w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu poprzez wykonanie jednego punktowego wykopu kontrolnego, badań geologicznych oraz dojazdu do miejsca prac, w miejscu wpięcia do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 6,3MPa relacji Radakowice — Żarów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Gaz. Radakowice - Żarów, usunięcie zwarć galwanicznych na gazociągu DN 300 w m. Rakoszyce i Zastruże” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.78.2021.GM2 z dnia 5 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-79/21 z dnia 2 listopada 2021 roku wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: powiat średzki,  jedn. ewid. 021804_5 Środa Śląska - obszar wiejski, obręb Rakoszyce (0020) nr dz.111 (RHIa, L III) AM-1. Planowane prace: wykop kontrolny, prace geologiczne, dojazd tymczasowy w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu poprzez wykonanie jednego punktowego wykopu kontrolnego, badań geologicznych oraz dojazdu do miejsca prac, w miejscu wpięcia do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 6,3MPa relacji Radakowice -
Żarów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Gaz. Radakowice - Żarów, usunięcie zwarć galwanicznych na gazociągu DN 300 w m. Rakoszyce i Zastruże” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.96.2013.PŁ z dnia 5 listopada 2021 roku zawiadamiajace, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz Pani Marii Skrzypiec oraz potencjalnych
spadkobierców po zmarłym Bolesławie Skrzypiec z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72, AM-1, obręb Krzewie Wielkie ustalono, że Pan Bolesław Skrzypiec zmarł w dniu 11 sierpnia 1998 roku. Pomimo podjętych czynności potencjalni spadkobiercy ustaleni przez organ nie potwierdzili swoich praw do spadku. W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłym Bolesławie Skrzypiec do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.91.2013.PŁ z dnia 5 listopada 2021 roku zawiadamiające, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz Anny Kowalczyk w udziale 1/3, Tadeusza
Nakoniecznego w udziale 1/3 oraz potencjalnych spadkobierców po Józefie Nakoniecznym w udziale 1/3, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Nowogrodziec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 431/1 1 nr 433, AM-3, obręb Godzieszów ustalono, że Pan Józef Nakonieczny zmarł w dniu 2 marca 2021 roku. Pomimo podjętych czynności potencjalni spadkobiercy ustaleni przez organ nie potwierdzili swoich praw do spadku. W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłym Józefie Nakoniecznym do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.90.2013.PŁ z dnia 5 listopada 2021 roku zawiadamiające, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 485, AM-2, obręb Ubocze na rzecz Aleksandra Kaczerewskiego ustalono, że Pan Aleksander Kaczerewski zmarł w dniu 27 listopada 1964 roku. Pomimo podjętych czynności potencjalni spadkobiercy ustaleni przez organ nie potwierdzili swoich praw do spadku. W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłym Aleksandrze Kaczerewskim do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.75.2021.ESZ z dnia 4 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-77/21 z dnia 28 października 2021 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-19/18 z dnia 28 maja 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kY Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 404).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.74.2021.ESZ z dnia 3 listopada 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-76/21 z dnia 27 października 2021 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-28/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 404).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2021.EK z dnia 2 listopada 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Łukasza Jarzyńskiego, złożony dnia 1 października 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 22 października 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Odry”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2021.AK z dnia 2 listopada 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  egazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i lb ustawy dla zadania pn.: „Likwidacja SRP Jeleniów”, na wniosek z dnia 18 października 2021 r. (data wpływu: 22.10.2021 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2021.KS z dnia 28 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Rzodkiewicza, złożony w dniu 18 sierpnia 2021 r., uzupełniony w dniu 28 września 2021 r. oraz 26 października 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.68.2021.ESZ z dnia 28 października 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 października 2021 r. wydał decyzję Nr I-Pe-74/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice”.

Decyzja nr I-Pe-74/21 z dnia 28 października 2021 roku ustalająca lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice”. Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

zał. nr 1 do Decyzji nr I-Pe74/21 rys. 1-35,

zał. nr 1 do Decyzji nr I-Pe74/21 rys. 36-70,

zał. nr 1 do Decyzji nr I-Pe74/21 rys. 71-105,

zał. nr 1 do Decyzji nr I-Pe74/21 rys. 106-140.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2021.KS z dnia 27 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony w dniu 25 sierpnia 2021 r., uzupełniony w dniach 8 września 2021 r.
oraz 9 września 2021 r., 15 października 2021 r. oraz 20 października 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku od km 12+861 do km 13+300 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w m. Wolibórz””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.386.2021.JR z dnia 27 października 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Piotra Józefa Kawnika w udziale we współwłasności nieruchomości, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka obręb Pasikurowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 339, AM-1 (o obszarze ograniczenia: linia 400 kV przewody - 3044 m ).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.73.2021.AK z dnia 26 października 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-69/21 z dnia 20 października 2021 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-21/18 z dnia 4 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 404).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2021.MN z dnia 26 października 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, w dniu 20 października 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 20/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa stacji
redukcyjno - pomiarowej Smolec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2021.ES2 z dnia 22 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 23 lipca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie cztero wlotowego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu małe rondo, w miejscowości Roztoki, gmina Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki, w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania w m. Roztoki,
na skrzyżowanie typu rondo”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2021.AK/ES2 z dnia 22 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 22 lipca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki od km 29+449 do km 31+003,30, gmina Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki, w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa drogi krajowej ni 33 na odcinku od km 29+449 do km 31+003,30”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.672.2020.MK z dnia 22 października 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, strony postępowania mogą zapoznać się ze zgormadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie - tel. 71 340-60-95 (przywołując numer sprawy IF-WO.7570.672.2020.MK).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 21 października 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 15 października 2021 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Dolnośląskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki powstałej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku, sygn. IF-W0.7570.259.2019.MU w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Różanka, AM 12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1 o pow. 0,0084 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem
przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.168.2014.VK/KU z dnia 20 października 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Dzierżoniów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o pow. 0,0821 ha, AM 1, obręb Piława Dolna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.MK z dnia 19 października 2021 roku zawiadamiające, informuje, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości organ podejmie czynności w celu ustalenia aktualnych wierzycieli hipotecznych, którym będzie przysługiwało odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.64.2021.GM2 z dnia 18 października 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 11 października 2021 r. decyzja Nr I-Pg-68/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Woda”.

Decyzja nr I-Pg-68/21 z dnia 18 października 2021 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Woda”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.46.2021.MN z dnia 15 października 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 13 października 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław decyzji Nr I-K/Z-63/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę sieci ciepłowniczej 2xDN700 i 2xDN300 oraz kanalizacji teletechnicznej w skrzyżowaniu
z linią kolejową Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów w: - km 81,838 - kanalizacja teletechniczna DN40 w rurze osłonowej DN110, - km 81,841 - sieć ciepłownicza 2xDN700 w rurach osłonowych DN1100, - km 82,102 - sieć ciepłownicza 2xDN300 w rurach osłonowych DN600, - km 82,106 - kanalizacja teletechniczna DN 40 w rurze osłonowej DN110 przewidzianą do realizacji na działce nr 615/15, AM-1,2, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308 4 Siechnice Miasto.

Decyzja nr I-K/Z-63/21 z dnia 15 października 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław obejmującego: Budowę sieci ciepłowniczej 2xDN700 i 2xDN300 oraz kanalizacji teletechnicznej w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.77.2021.GM2 z dnia 14 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 21 września 2021 roku (data wpływu: 24.09.2021 roku), uzupełniony dnia 7 października 2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.47.2021.MN z dnia 14 października 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 13 października 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław decyzji Nr I-K/Z-62/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę sieci wodociągowej wody surowej 2xDN200 w rurach osłonowych oraz kanalizacji teletechnicznej w rurach osłonowych w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów w:
- km 81,787 - sieć wodociągowa wody surowej 2xDN200 w rurach osłonowych DN400,
- km 81,786 - kanalizacja teletechniczna DN40 w rurze osłonowej DN110,
przewidzianego do realizacji na działce nr 615/15, AM-1,2, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308_4 Siechnice Miasto.

Decyzja nr I-K/Z_62/21 z dnia 14 października 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław obejmującego: Budowę sieci wodociągowej wody surowej 2xDN200 w rurach osłonowych oraz kanalizacji teletechnicznej w rurach osłonowych w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów.

Obwieszczenie Wojewody  Dolnośląskiego IF-PP.747.76.2021.GM2 z dnia 13 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 20 września 2021 roku (data wpływu: 24.09.2021 roku), uzupełniony dnia 07.10.2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, - w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne do dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice — Lubiechów, ZZU Olszany 2 — odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wypłycenią w obr. Olszany i Pelcznica ’’stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.87.2021.WS z dnia 13 października 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 15 września 2021 r., przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I - D - 113/2021, (znak sprawy: IF-AB.7840.5.87.2021.WS), zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2019 r., Nr I - D-61/19, (sygn.: IF-AB.7840.5.32.2019.MN), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 455 ul. Swojczycka we Wrocławiu (dz. nr 29/2, nr 29/3, nr 28/2, nr 52/6, nr 52/9, nr 45/2, nr 30/2, nr 31/2, nr 21/2, nr 22/2, nr 23/2, nr 24/2, AM-21, obręb Swojczyce, jedn. ewid. miasto Wrocław), w zakresie zmiany lokalizacji studni kanalizacji sanitarnej oraz przebiegu (trasy) rurociągu, na działkach nr 29/3, nr 28/2, nr 52/6, AM-21, obręb Swojczyce, jedn. ewid. miasto Wrocław, oraz o wydaniu pozwolenia na budowę, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym zamiennym, na rzecz Inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
ul. Na Grobli 14-16, 50-421 Wrocław, przy zachowaniu bez zmian pozostałych warunków zmienianego pozwolenia na budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.79.2021.KS z dnia 12 października 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 12/21 z dnia 5 października 2021 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu własną decyzję Nr 3/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zezwalającą Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 35 w km 11+566 oraz rozbudowie drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 35 wraz z budową mostu tymczasowego w ciągu drogi objazdowej, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu w ramach zadania „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski” nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski””.

Decyzja nr 12/21 z dnia 12 października 2021 roku uchylająca z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zezwalającą Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 35 w km 11+566 oraz rozbudowie drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 35 wraz z budową mostu tymczasowego w ciągu drogi objazdowej, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu w ramach zadania „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski” nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.79.2021.GM2 z dnia 12 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości, na wniosek z dnia 28 września 2021 roku (data wpływu: 01.10.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.78.2021.GM2 z dnia 12 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości, na wniosek z dnia 28 września 2021 roku (data wpływu: 01.10.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.72.2021.AK z dnia 11 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 września 2021 r. (data wpływu: 17.09.2021 r.), uzupełniony dnia 4 października 2021 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego I-Pe-27/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 404).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.576.2019.AZ z dnia 11 października 2021 roku zawiadamiające o wydanej decyzji administracyjnej, znak IF-W0.7570.576.2019.AZ, w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Edmundzie Nowickim w udziale 2/24 oraz po zmarłym Krzysztofie Nowickim w udziale 2/24 z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Nowe Miasteczko, obręb Gołaszyn, AM-4, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 505 o pow. czasowego zajęcia 0,0184 ha.
Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po zmarłym. Wobec powyższego przyjęto, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym we wskazanym udziale.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2021.AK  z dnia 8 października 2021 roku zawiadamiajce że została wydana dnia 1 października 2021 r. decyzja Nr I-Pg-65/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Rozbiórka oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku przekraczającym rzekę Pelcznicę, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.
338/7, 286/1, 287/2, 288/1, 913, 291, 393, 394, 285/5, 427/3, 427/4, 427/5, 428/10 obręb 0002 Pełcznica 2, jednostka ewidencyjna 021902_1, w gminie Świebodzice, powiat świdnicki, w województwie dolnośląskim” w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla przebudowy gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów w rejonie przekroczenia rzeki Pełcznica” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

Decyzja Nr I-Pg-65/21 z dnia 8 października 2021 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Rozbiórka oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice — Lubiechów na odcinku przekraczającym rzekę Pelcznicę, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 338/7, 286/1, 287/2, 288/1, 913, 291, 393, 394, 285/5, 427/3, 427/4, 427/5, 428/10 obręb 0002 Pełcznica 2, jednostka  widencyjna 021902 1, w gminie Świebodzice, powiat świdnicki, w województwie dolnośląskim” w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla przebudowy gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów w rejonie przekroczenia rzeki Pełcznica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2021.ES2  z dnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki  rganizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Płatkiewicza, złożony w dniu 15 września 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 358 na granicy gminy Szklarska Poręba i gminy Stara Kamienica, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obejścia „Zakrętu Śmierci” w m. Szklarska Poręba w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.67.2021.ESZ z dnia 8 października 2021 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-64/21 z dnia 3 O września 2021 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-35/18 z dnia 18 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kY Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 404) dla niżej wymienionych nieruchomości:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.61.2021.AK  z dnia 7 października 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-67/21 z dnia 1 października 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości:Lp. Powiat Miasto Obręb Nr działki AM1. wałbrzyski Wałbrzych 0051 Książ Nr 51 44 52. wałbrzyski Wałbrzych 0051 Książ Nr 51 50 6w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1866, ze zm.) w związku z realizacją inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu tj. remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji Tomkowice — Lubiechów ode. odg. Świebodzice Termet - Lubiechów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2021.ES2 z dnia 6 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 23 lipca 2021 r. i uzupełniony w dniu 1 października 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania łącznicy węzła Brzezimierz autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396, obręb Goszczyna, gmina Domaniów, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4. Zadanie A - węzeł Brzezimierz”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2021.ES2  z dnia 6 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 23 lipca 2021 r. i uzupełniony w dniu 1 października 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania łącznicy węzła Wrocław Wschód autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 395, gmina Żórawina, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4. Zadanie B - węzeł Wrocław Wschód”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.71.2021.GM2 z dnia 6 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 13  rześnia 2021 roku (data wpływu: 14.09.2021 roku), uzupełniony dnia 28.09.2021 roku, złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.75.2021.ESZ z dnia 6 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24 września 2021 r. (data wpływu: 28.09.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A,  ziałających przez pełnomocników: Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-19/18 z dnia 28 maja 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.74.2021.ESZ z dnia 6 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 września 2021 r. (data wpływu: 27.09.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A,  ziałających przez pełnomocników: Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-28/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kY Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.788.2020.AZ  z dnia 5 października 2021 roku informujące, że wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców w zakresie udziałów 1098/12288 po zmarłej Zofii Adamcewicz i w zakresie udziałów 1755/12288 po zmarłym Aleksandrze Adamcewiczu z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Lubań, obręb Nawojów Łużycki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 52 (obszar ograniczenia 42 m2).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.375.2021.JR z dnia 4 października 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Edwarda Szałaja, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 401/3 o pow. 0,0036 ha, AM-2, obręb Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.68.2021.ESZ z dnia 4 października 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” na wniosek z dni 31 sierpnia 2021 r. (data wpływu 02.09.2021 r.), uzupełniony dnia 28 września 2021 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A działające przez pełnomocnika Pana Karola Tomakę

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.66.2021.ESZ z dnia 4 października 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-63/'21 z dnia 27 września 2021 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-22/18 z dnia 18 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kY Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 404) dla niżej wymienionych nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.66.2021.MN z dnia 1 października 2021 roku informujące o wydanej w dniu 9 września 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora -Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław decyzji Nr I -K /Z -l10/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę wewnętrznej linii zasilającej 2x6 kV wraz z liniami światłowodowymi w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów w km 82,083 oraz wzdłuż linii kolejowej Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów od km 82,086 do km 82,135 (dz. nr 615/15, AM-1,2, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308_4 Siechnice Miasto)

Decyzja Nr I-K/Z-110/21 z dnia 9 września 2021 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Zespól Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław.

Postanowienie Nr 390/21 z dnia 22 wzreśnia 2021 roku postanawiające sprostować oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K/Z-l 10/21 z dnia 9 września 2020 r., wydanej na rzecz Inwestora - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Mieczysława Niedźwieckiego, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiego IF-AB.7840.5.65.2021.MN z dnia 30 września 2021 roku informujące o wydanej w dniu 24 września 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław decyzji Nr 1-K/Z-l 18/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającejpozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę dwutorowej linii 2x110 kV wraz z liniami światłowodowymi w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 277 relacji Opole Groszowice — Wrocław Brochów w km 81,710 oraz km 81,712 (dz. nr 615/15, AM-1,2, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308 4 Siechnice Miasto).
 

Decyzja Nr I-K/Z-118/21 (AB) z dnia 24 września 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław obejmującego: Budowę dwutorowej linii 2x110 kV wraz z liniami światłowodowymi w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów w km 81,710 oraz km 81,712 (dz. nr 615/15, AM-1,2, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308 4 Siechnice Miasto).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.988.2020.MA z dnia 16 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Stanisławy Markiewicz (za udział 1/2 z udziału 173/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 47/8 o pow. 0,0053 ha i nr 47/6 o pow. 0,0835 ha, AM-40, obręb 0001, Wołów. W toku  prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że Stanisława Markiewicz nie żyje. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłej. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłej Stanisławie Markiewicz).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.73.2021.AK z dnia 29 wrzesnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14 września 2021 r. (data wpływu: 20.09.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-21/18 z dnia 4 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna -Pasikurowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.62.2021.GM2 z dnia 29 września 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-62/21 z dnia 27 września 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2020.KS z dnia 29 września 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 15/21 z dnia 24 września 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 372 - obwodnicy Wrocławia, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)” oraz umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie działek nr 54/3, AM-1 oraz nr 54/5, AM-1, obręb 0011 Radomierzyce.

Decyzja Nr 15/21 (AB) z dnia 24 wzreśnia 2021 roku zezwalająca obwodnicy Wrocławia, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.246.2021.MU z dnia 27 września 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 10 września 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stoszowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 435/1, AM 2, obręb 0009 Srebrna Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.132.2021.WM1 z dnia 27 września 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Ryszarda Kuźnika i Anny Kuźnik, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Długołęka, obręb 0025 Michałowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 51.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2021.AK z dnia 23 września 2021 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 16 września 2021 r. decyzji Nr I-P-42/21 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 11235_L286_Gorzuchow_011 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, na terenie działki ni 113/27 AM-1 obręb 0005 Gorzuchów, jednostka ewidencyjna gmina Kłodzko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.64.2021.AK z dnia 22 września 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja wyplycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Woda”, na wniosek z dnia 16 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 17.08.2021 r.), uzupełniony dnia 13 września 2021 r. oraz 16 września 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 21 września 2021 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) wskazuje - do dnia 14 listopada 2021 roku - przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.73.2021.JT z dnia 20 września 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 sierpnia 2021 r., decyzją z dnia 16 września 2021 r., Nr I-K/Z/-58/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce i budowie wiaduktu w km 19,957 linii kolejowej nr 285 relacji Wrocław Główny - Swinica Przedmieście, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 40/6, AM-2, obr. 0013 Kobierzyce, jedn. ew. 022305_2 Kobierzyce.

Decyzja nr I-K/Z/-58/21 z dnia 20 września 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74 03-734 Warszawa obejmującego: przebudowę polegającą na rozbiórce i budowie wiaduktu w km 19,957 linii kolejowej nr 285 relacji Wrocław Główny - Świnica Przedmieście, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 40/6, AM-2, obr. 0013 Kobierzyce, jedn. ew. 022305_2 Kobierzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.EK z dnia 14 września 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego, w dniu 8 września 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 19/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji polegającej na: - Rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo - upustowego, - Budowie nowego kątowego zespołu zaporowo - upustowego ZZU DN200/DN65 MOP 5,5 MPa, - Budowie drogi dojazdowej oraz ogrodzenia zespołu zaporowo - upustowego, w ramach zadania „Remont ZZU Pruszowice”.

Decyzja nr 19/21 z dnia 14 września 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielaąca pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla inwestycji polegającej na:
- Rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo - upustowego,
- Budowie nowego kątowego zespołu zaporowo - upustowego ZZU DN200/DN65 MOP 5,5 MPa,
- Budowie drogi dojazdowej oraz ogrodzenia zespołu zaporowo - upustowego, w ramach zadania „Remont ZZU Pruszowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2021.MN z dnia 14 września 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego
przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 13 sierpnia 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 7 września 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego:
- budowę odcinka gazociągu przesyłowego DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów o długości ok. 179 m,
- rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w rejonie punktów włączeń nowego gazociągu do istniejącego - każdy odcinek o dł. ok 7 m, w ramach zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów i Krępice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.66.2021.MN z dnia 10 września 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 7 września 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław decyzji Nr I-K/Z-l 10/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę wewnętrznej linii zasilającej 2x6 kV wraz z liniami światłowodowymi w skrzyżowaniu z linią kolejową
Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów w km 82,083 oraz wzdłuż linii kolejowej Nr 277 relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów od km 82,086 do km 82,135 (dz. nr 615/15, AM-1,2, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308_4 Siechnice Miasto).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2021.AK z dnia 10 września 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Rozbiórka oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku przekraczającym rzekę Pełcznicę, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 338/7, 286/1, 287/2, 288/1, 913, 291, 393, 394, 285/5, 427/3, 427/4, 427/5, 428/10 obręb 0002 Pełcznica 2, jednostka ewidencyjna 021902_1, w gminie Świebodzice, powiat świdnicki, w województwie dolnośląskim”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB-7820.8.2021.ES2 z dnia 10 września 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 14/2021 z dnia 6 września 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Błażeja Krobskiego, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II POLKOWICE w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) w km 35+800, nazwanej przez Inwestora: „Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. II Polkowice w pasie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) na odcinku od węzła Kazimierzów do węzła Lubin Północ, km 35+800”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2021.ES2 z dnia 10 września 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/2021 z dnia 6 września 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Błażeja Krobskiego, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. III LUBIN PÓŁNOC w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) w km 44+250, nazwanej przez Inwestora: „Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. III Lubin Północ w pasie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) na odcinku od węzła Kazimierzów do węzła Lubin Północ, km 44+250”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.49.2021.GM2 z dnia 9 września 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-61/21 z dnia 6 września 2021 r. zezwolił na wejście na teren  wymienionych nieruchomości , w celu wykonania na w/w nieruchomościach prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o których mowa w art. 38 pkt 2) lit. zg ustawy, w związku z realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN6,3 MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2 ” polegających na określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu oraz wykonaniu badań geologicznych poprzez wykonanie wykopów kontrolnych na działkach nr 1337 (1 wykop), nr 1334 (1 wykop), nr 1343 (2 wykopy) i nr 1371 (1 wykop) obręb 0009 Piotrowice Świdnickie, w miejscach wpięcia sieci gazowej do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2021.MN z dnia 8 września 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, w dniu 3 września 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 18/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę odcinka gazociągu DN 300 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z:
- rowem R-F (potok Drożnica),
- drogą krajową Nr 34
wraz z unieczynnieniem odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Świebodzice”.

Decyzja nr 18/21 z dnia 8 sierpnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka gazociągu DN 300 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z:
- rowem R-F (potok Drożnica),
- drogą krajową Nr 34
wraz z unieczynnieniem odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wyplycenia w miejscowości Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2,14.2021.MN z dnia 7 września 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego
przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, złożony dnia 13 sierpnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej Smolec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.40.2020.MN z dnia 1 września 2021 roku zawiadamiająca o wydanej w dniu 31 sierpnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna decyzji Nr I-P-105/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę wprowadzeń linii 220 kV do SE 220/110 kV Żukowice (dz. nr 31/5, nr 32/5, nr 32/15, nr 33/7, nr 33/10, AM-1, obręb 0007
Kamiona, jedn. ewiden. 020306_2 Żukowice.

Decyzja nr I-P-105/21 (AB) z dnia 31 sierpnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna dla inwestycji obejmującej: Przebudowę wprowadzeń linii 220 kV do SE 220/110 kV Żukowice (dz. nr 31/5, nr 32/5, nr 32/15, nr 33/7, nr 33/10, AM-1, obręb 0007 Kamiona, jedn. ewiden. 020306 2 Żukowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.90.2021.JT z dnia 31 sierpnia 2021 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr I-D- 104/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, kabli WZL do zasilania pompowni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wpasie drogowym drogi krajowej nr 36 na terenie wiejskim aglomeracji  cinawa - miejscowość Turów i Ścinawa w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 54, nr 84, AM-1, obręb 0016 Turów, jedn. ew. 021104 5 Ścinawa-obszar wiejski, nr 56, AM-6, obręb 0003 3, jedn. ew. 021104_4 Ścinawamiasto.

Decyzja Nr I-D-104/21 (AB) z dnia 31 sierpnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę na rzecz Gminy Ścinawa Rynek 17 59-330 Ścinawa obejmującego: budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego,
kabli WZL do zasilania pompowni ścieków oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa - miejscowość Turów i Ścinawa w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.60.2021.AK z dnia 31 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 25 sierpnia 2021 r. decyzja Nr I-Pg-51/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla zadania pn.: „Remont gazociągu Załęcze - Aleksandrowice, odg. Wąsosz - Wąsosz -usunięcie zwarcia rury przewodowej gazociągu DN80 z rurą osłonową na skrzyżowaniu z drogą gminna w m. Pobiel” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.63.2021.AK z dnia 27 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-52/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. zezwolił Lp. Powiat Gmina Obręb ewidencyjny AM . Nr działki 1 górowski Wąsosz 0022 Pobiel 8 758/2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.72.2021.JT z dnia 27 sierpnia 2021 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 sierpnia 2021 r., Nr I-H-l03/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, pozwolenia na odbudowę zbiornika retencyjnego Ślepów 13-22-1.1-02 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0005/16-00, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach
nr 222/1278, nr 223/1279, nr 224/1280, nr 271/1335, nr 272/1336, nr 273/1337, AM-451.121.1, obr. 0006 Ruszów, jedn. ew. 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski.

Decyzja Nr I-1-H-103/21 (IF-AB) z dnia 27 sierpnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów ul. Leśna 2 59-950 Ruszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.1.2021.PŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/101 o pow. 0,0052 ha, obręb 0001 Wołów, AM-47. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Kazimierza Liska oraz Wacława Zowala. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłych, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyły się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.20.2021.EK z dnia 20 sierpnia 2021 roku informujące o wydanej w dniu 19 sierpnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora - TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków decyzji Nr I - D - 102/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę i budowę dwutorowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV S-215/216 Świebodzice - Graby/Świebodzice - Pawłowice w pasach drogowych dróg krajowych nr 5, nr 34, nr 35 województwo dolnośląskie, powiat świdnicki, przewidzianej do realizacji na działkach: nr 687/18, AM - 13, nr 514/4, AM - 18, nr 514/2, AM - 14, nr 751/1, nr 751/12, nr 751/13, AM - 15, nr 754/1, AM - 16, obręb 0003 Śródmieście 3, jednostka ewidencyjna 021902_1 Świebodzice oraz nr 327/1, AM - 2, nr 213/6, AM - 2, obręb 0004 Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903 2 Dobromierz.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2021.EK z dnia 20 sierpnia 2021 roku zawiadamiająca, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w dniu 17 sierpnia 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 17/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do ZZU Sulimów w ramach zadania pn. „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach

Decyzja Nr 17/21 (IF-AB) z dnia 20 sierpnia 2021 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do ZZU Sulimów w ramach zadania pn. „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.52.2021.JT z dnia 19 sierpnia 2021 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 14 czerwca 2021 r., decyzją z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr I-K/Z/-48/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734  Warszawa, pozwolenia na rozbiórkę i budowę przepustu w km 27,485 linii kolejowej nr 285 relacji Wrocław Główny - Swinica Przedmieście, nazwanej przez Inwestora  rzebudową, w ramach projektu: Rewitalizacja linii nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica  Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 38 i nr 160, AM-1, obr. 0010 Olbrachtowice, jedn. ew. 022307_5 Sobótka.

Decyzja Nr I -K/Z/-48/21 (IF-AB)  z dnia 19 sierpnia 2019 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74 03-734 Warszawa obejmującego: rozbiórkę i budowę przepustu w km 27,485 linii kolejowej nr 285 relacji Wrocław Główny - Świnica Przedmieście, nazwanej przez Inwestora przebudową, w ramach projektu: Rewitalizacja linii nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 38 i nr 160, AM-1, obr. 0010 Olbrachtowice, jedn. ew. 022307_5 Sobótka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 19 sierpnia 2019 roku zawiadamiam, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Różanka, AM 12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka  nr 80/1 o pow. 0,0084 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.49.2021.ES2 z dnia 17 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 9/21 z dnia 8 lipca 2021 r.,  działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2021 z dnia  26 stycznia 2021 r. udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa  Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj.  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,  ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej  na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej  Górze na odcinku od km 21+060,15 do km 21+563,48, nazwanej przez Inwestora:  „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej  Górze od km 21+060,15 do km 21+563,48 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru pomnika historii Twierdzy Srebrna Góra””
w następujacy sposób:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.59.2021.GM2 z dnia 17 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana decyzja nr I-Pg-50/21 dnia 13 sierpnia 2021 roku na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. Ib ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: „Przebudowa SRP
Żemiki Wrocławskie”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 16 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 4 sierpnia 2021 r. została wydana częściowa decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ziębice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, obręb Wschód.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.536.2020.MU z dnia 16 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 30 lipca 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kamienna Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 80/3 i nr 80/4, obręb Przedwojów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.788.2020.AZ z dnia 16 sierpnia 2021 roku informuje, działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735)w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 428),informuję, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenieodszkodowania na rzecz spadkobierców w zakresie udziałów 1098/12288 po zmarłej Zofii Adamcewicz i w zakresie udziałów 1755/12288 po zmarłym Aleksandrze Adamcewiczu z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Lubań, obręb Nawojów Łużycki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 52 (obszar ograniczenia 42 m2).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2021.AK z dnia 13 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 9 sierpnia 2021 r. decyzja Nr I-Pg-49/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w związku z art. 24 ust. Ib ustawy, dla zadania pn.: „Przeniesienie układu regulacyjnego z Wierzchowic do Kiełczowa oraz likwidacja węzła Wierzchowice, ZZU Czarnogoździce

wraz z gazociągiem DN500/300”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2020.ES2 z dnia 12 sierpnia 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sebastiana Celary, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku od km 13+354,72 do km 14+291,22 w miejscowości Lądek-Zdrój, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 392 od km ok. 13+400 do km ok. 14+250 w miejscowości Lądek-Zdrój”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2021..EK z dnia 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, Wojewoda Dolnośląski w dniu 5 sierpnia 2021 r. wydał decyzję Nr 16/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa obiektu Sulimów i gazociągów DN 500 MOP 8,4 MPa Sobocisko - Sulimów i DN 300 MOP 8,4 MPa Sulimów - EC Czechnica wraz ze światłowodami oraz rozbiórka istniejącego ZZU Sulimów w ramach zadania: „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.80.2021.MN z dnia 6 sierpnia 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 34, 02-337 Warszawa decyzji Nr I-P-99/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego:
- rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Orsk,
- budowę nowej stacji redukcyjno - pomiarowej (przeniesienie istniejącej stacji gazowej SRP Radziechów),
- rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Radziechów,
- rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo - upustowego ZZU Radziechów,
- budowę odcinka gazociągu w/c DN 300 o długości ok 10 mb w miejsce rozbieranego ZZU Radziechów,

- wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu s/c DN 150 o długości ok. 2,9 km”,
przewidzianych do realizacji na działkach nr 394/3, AM-1, obręb 0018 Orsk, jedn. ewiden. 021103 2 Rudna, nr 672/12, AM-2, obręb 0007 Radziechów, jedn. ewiden. 022605 2 Zagrodno w ramach zadania nazwanego przez Inwestora jako „Likwidacja SRP Radziechów, likwidacja ZZU Radziechów i gazociągu przyłączeniowego oraz remont SRP Orsk”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2021.ES2 z dnia 6 sierpnia 2021 roku zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora — Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Cabały, złożony w dniu 15 czerwca 2021 r., uzupełniony w dniu 28 lipca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Mościsko, w zakresie budowy chodnika nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościsko”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.60.2021.AK z dnia 6 sierpnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. w art. 24 ust. 1 i lb ustawy, dla zadania pn.: „Remont gazociągu Załęcze - Aleksandrowice, odg. Wąsosz - Wąsosz - usunięcie zwarcia rury przewodowej gazociągu DN80 z rurą osłonową na skrzyżowaniu z drogą gminna w m. Pobiel”, na wniosek z dnia 12 lipca 2021 r. (data wpływu: 15.07.2021 r.), uzupełniony dnia 30 lipca 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Beatę Potyrałę - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2020.KS z dnia 3 sierpnia 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/21 z dnia 30 lipca 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2021.ES2 z dnia 3 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 9/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 ul. Dobroszycka w miejscowości Oleśnica, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 w ramach
zadania pn.: „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.246.2021.MU z dnia 2 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Eugeniuszu Janeczku za udział lA, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Stoszowice oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 435/1 o pow. 0,0040 ha, AM 2, obręb 0009 Srebrna Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2021.MN z dnia 30 lipca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, w dniu 23 lipca 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 15/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa stacji redukcyjno -
pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Lubiechów kierunek Wałbrzych i kierunek Polanica” w ramach zadania „SRP Lubiechów kierunek Wałbrzych, SRP Lubiechów kierunek Polanica” - Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlano - montażowych - SRP Lubiechów (k/Polanica i k/Wałbrzych)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.922.2020.MK z dnia 30 lipca 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 22 lipca 2021 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Bronisławie Małarczyk z
tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Męcinka, obręb Przybyłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 172, o pow. ograniczenia 3595,55 m2 oraz działka nr 16 o pow. ograniczenia 3875,18 m2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.690.2020.MK z dnia 30 lipca 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 22 lipca 2021 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Ślimak, z tytułu
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb Lubień, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 161/2, o pow. ograniczenia 68,05 m2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.689.2020.MK z dnia 30 lipca 2021 roku zawiadamiajace, że w dniu 14 lipca 2021 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z
tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2021.AK z dnia 29 lipca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15 lipca 2021 r. (data wpływu: 20.07.2021 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 11235_L286_Gorzuchow_011 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NP W ERTMS”, lokalizowanej na terenie dz. nr 113/27 AM-1 obręb 0005 Gorzuchów, jednostka ewidencyjna gmina Kłodzko, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2020.KS z dnia 28 lipca 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Legnicy, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Kuciaka, złożony w dniu 8 grudnia 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 9 marca 2021 r. oraz 25 maja 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska /
Brama Głogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.59.2021.GM2 z dnia 28 lipca 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 1 art. 24 ust. Ib ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: „Przebudowa SRP Zerniki Wrocławskie”, na wniosek z dnia 5 lipca 2021 roku (data wpływu 08.07.2021 roku) uzupełniony dnia 22.07.2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.50.2021.GM2 z dnia 28 lipca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 11.06.2021 roku (data wpływu 18.06.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Przemysława Prucnala - Z-cę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa Nr Z/P/675/18 z dnia 07.09.2018 roku, wydał decyzję Nr I-Pg-48/21 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-40/15 z dnia 20 października 2015 roku (znak sprawy IF-PP.747.44.2015.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów i Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego, uchyloną w części decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 roku, znak: DLI.L6620.46.2015.AN.il przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji i orzekającą w tym zakresie, co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy ww. decyzję, oraz zmienioną decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku znak: DLI.I.4620.10.2019.EŁ.6.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.784.2020.MU z dnia 27 lipca 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 15 lipca 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłym Jerzym Kuźmie, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Legnickie Pole, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 21/1 i nr 21/3, obręb Lubień. Zgodnie z decyzją Nr I-Pe-25/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak sprawy: IF-PP.
747.10.2018.AK) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikuło wa - Czarna - Pasikurowice”, Wojewoda Dolnośląski ograniczył sposób korzystania m.in. ze wskazanej powyżej nieruchomości i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2021.MN z dnia 23 lipca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego
przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 9 lipca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę odcinka gazociągu DN 300 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z:
- rowem R-F (potok Drożnica), - drogą krajową Nr 34 wraz z unieczynnieniem odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wyplycenia w miejscowości Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.MU z dnia 21 lipca 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłym Marianie Scelinie, z tytułu nabycia
z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, obręb Różanka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2021.AK z dnia 20 lipca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w związku z art. 24 ust. Ib ustawy, dla zadania pn.: „Przeniesienie układu regulacyjnego z Wierzchowic do Kiełczowa oraz likwidacja węzła Wierzchowice, ZZU Czarnogoździce
wraz z gazociągiem DN500/300” w ramach, którego zostanie wykonane dennicowanie istniejącego gazociągu DN500, na wniosek z dnia 25 maja 2021 r. (data wpływu: 04.06.2021 r.), uzupełniony dnia 22 czerwca 2021 r. i 13 lipca 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A.
we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2021.ESZ z dnia 19 lipca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 14 lipca 2021 r. wydał decyzję nr I-Pe-47/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.990.2020.MA z dnia 19 lipca 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji z dnia 7 lipca 2021 r.  w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Marzeny Barczyk (za udział 1/6), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 87/3 o pow. 0,0003 ha, AM-39, obręb 0001, Wołów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.989.2020.MA z dnia 19 lipca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 8 lipca 2021 r.  w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Haliny Bechler, z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72/1 o pow. 0,0004 ha, AM-39, obręb 0001, Wołów, w związku z nabyciem z mocy prawa przez Województwo  Dolnośląskie prawa własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.988.2020.MA z dnia 19 lipca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 8 lipca 2021 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 47/8 o pow. 0,0053 ha i nr 47/6 o pow. 0,0835 ha, AM-40, obręb 0001, Wołów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.10.2020.MMJ z dnia 16 lipca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 9 lipca 2021 r. uchylił decyzję Starosty Legnickiego z dnia 6 listopada 2020 r. Nr 750/20, którą odmówiono inwestorowi - Wójtowi
Gminy Legnickie Pole zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.26.2021.AZ z dnia 16 lipca 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Mirosławie Żurawiu, Włodzimierzu Żurawiu, którzy nabyli prawa do występowania w charakterze strony w postępowaniu o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 730. Mimo podjętych czynności, nie udało się ustalić i potwierdzić prawa do spadku po zmarłych Jerzym Żurawiu, Włodzimierzu Żurawiu Mirosławie Żurawiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.2.12.2021EK z dnia 15 lipca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony dnia 23 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do ZZU Sulimów w ramach zadania
pn. „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.2.11.2021EK z dnia 15 lipca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego, złożony dnia 31 maja 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym oraz o opłatę skarbową dnia 23 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.34.2021.EK z dnia 14 lipca 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 5 lipca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 34,
02-337 Warszawa decyzji Nr I - D - 82/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę obejmującego budowę STACJI POMIAROWEJ EC CZECHNICA ORAZ GAZOCIĄGU DN300 MOP 8,4 MPa SULIMÓW - EC CZECHNICA WRAZ ZE  WIATŁOWODEM w ramach zadania „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy 1 gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2021.EK z dnia 14 lipca 2021 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, w dniu 8 lipca 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 14/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę odcinka nowego gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Oltaszyn - Kudówa/Jeleniów segment Oltaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Budziszów dla Zadania IV „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Oltaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Budziszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2021.EK z dnia 14 lipca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, w dniu 8 lipca 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 13/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę odcinka nowego gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa polegająca na likwidacji wyplycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Slęza dla Zadania I „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wyplycenia w miejscowości Slęza”.

Obwieszczenie Wojewody Dolonośląskiego IF-PP.747.48.2021.ESZ z dnia 14 lipca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-46/21 z dnia 8 lipca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w zakresie skutków o których mowa w art. 24 ustawy, dla zadania polegającego na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Oltaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Ślęza w ramach zadania I „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Ślęza”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2021.ESZ z dnia 14 lipca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta, w dniu 8 lipca 2021 r. decyzji Nr I-P-29/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia De 225, 160, 125, 90 wraz z przyłączami De 63, 40 w ul. Baczyńskiego, Daszyńskiego, Szarych Szeregów w Wałbrzychu oraz ul. Baczyńskiego i Okólnej w Szczawnie Zdroju odcinek sieci De 225 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 291 relacji Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów w km 10.125”, lokalizowanej na terenie działki nr 58/14 AM-2, obręb Konradów Nr 15, miasto Wałbrzych, stanowiących teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.792.2020.AZ z dnia 12 lipca 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 30 czerwca 2021 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Marii Panek z
tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Ruja, obręb Ruja, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 33 (obszar ograniczenia 13 326 m2). Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po zmarłej.
Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, a odszkodowanie zostanie wypłacone do depozytu sadowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.760.2020.MA z dnia 12 lipca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 23 czerwca 2021 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.760.2020.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Tadeusza Tupaja (za udział 24/96) oraz spadkobierców Józefa Tupaja (za udział 9/96), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Lwówek Śląski, obręb Zbylutów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 39.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 8 lipca 2021 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych
dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Wojewoda Dolnośląski informuje, że biegła potwierdziła aktualność operatu szacunkowego ustalającego wartość ww. nieruchomości. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2021.JT z dnia 8 lipca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 1 lipca 2021 r., Nr 12/21, zmienił własną decyzję Nr 13/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., udzielającą Inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny
na rzece Bystrzycy Dusznickiej, (Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z dnia 26 października 2017 r., znak: DLI.3.6621.58.2017.PK.7, uchylił w części i orzekł co do istoty oraz utrzymał w mocy w pozostałej części przedmiotową decyzję), w zakresie punktu XV przedmiotowej decyzji, tj. określenia terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, poprzez: „Termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych ustala się nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 roku.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.766.2020.MA z dnia 5 lipca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 15 czerwca 2021 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.766.2020.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Anny Koman, z tytułu
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Nowogrodziec, obręb Gościszów, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 583 i nr 349.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.763.2020.MA z dnia 5 lipca 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji z dnia 17 czerwca 2021 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.763.2020.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Leopolda Kiełbowicza, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Nowogrodziec, obręb Gościszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 956/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2021.MN z dnia 2 lipca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, w dniu 28 czerwca 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu DN 200 MOP 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z:
- linią kolejową Nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 9,122,
- linią kolejową Nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek w km 70,516 i nieczynną linią kolejową Nr 775 relacji Jezierzany - Miłkowice,
- drogą powiatową Nr 2210D Rzeszotary - Studnica wraz z unieczynnieniem odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Przełożenie gazociągu relacji Kotowice - zasuwa rozdz. Lw/E, (3 przekroczenia), pomiędzy odg. Zimna Woda - ZZU Jezierzany 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.45.2021.ESZ z dnia 2 lipca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-45/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa w miejscu wypłycenia pod rowem (na działce nr 496 - AM3, obręb 0003 Łagiewniki) w miejscowości Łagiewniki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2021.MN z dnia 1 lipca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, złożony dnia 18 maja 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym i zmieniony co do zakresu dnia 14 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Lubiechów kierunek Wałbrzych i kierunek Polanica” w ramach zadania „SRP Lubiechów kierunek Wałbrzych, SRP Lubiechów kierunek Polanica” - Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlano - montażowych - SRP Lubiechów (k/Polanica i k/Wałbrzych)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2021.EK z dnia 30 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, w dniu 22 czerwca 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 10/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę odcinka nowego gazociagu DN 300 MOP 5,5 MPa dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Oltaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Księginice dla Zadania III „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Oltaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Księginice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2021.EK z dnia 30 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, w dniu 22 czerwca 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę odcinka nowego gazociagu DN 300 MOP 5,5 MPa dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce dla Zadania II „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Kobierzyce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2021.AK z dnia 28 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-43/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa Wrocław Obwodnica Południowa w m. Mrozów oraz wyłączenia z eksploatacji/rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu DN250”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.50.2021.GM2 z dnia 28 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11.06.2021 roku (data wpływu 18.06.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Przemysława Prucnala - Z-cę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa Nr Z/P/675/18 z dnia 07.09.2018 roku w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-40/15 z dnia 20 października 2015 roku (znak sprawy IF-PP.747.44.2015.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów i Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.196.2021.MA z dnia 28 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 10 czerwca 2021 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.196.2021.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Jana Krzaka i Genowefy Krzak, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 38/1, AM 1, obręb 0019 Kępa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.435.2020.PŁ z dnia 28 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji z dnia 17 maja 2021 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.435.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stare Bogaczowice, AM-2, obręb 0003 Gostków, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 221/4, działka nr 222/11, działka nr 222/13, działka nr 222/12 oraz działka nr 222/14.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2021.ES2 z dnia 25 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Błażeja Krobskiego, złożony w dniu 5 maja 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II POLKOWICE w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) w km 35+800, nazwanej przez Inwestora: „Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. II Polkowice w pasie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) na odcinku od węzła Kazimierzów do węzła Lubin Północ, km 35+800'’.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2021.ES2 z dnia 25 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Błażeja Krobskiego, złożony w dniu 5 maja 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. III LUBIN PÓŁNOC w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) w km 44+250, nazwanej przez Inwestora: „Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. III Lubin Północ w pasie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) na odcinku od węzła Kazimierzów do węzła Lubin Północ, km 44+250”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.576.2019.AZ z dnia 25 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Edmundzie Nowickim w udziale
1/12 oraz po zmarłym Krzysztofie Nowickim w udziale 1/12 z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Nowe Miasteczko, obręb Gołaszyn, AM-4, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 505 o pow. czasowego zajęcia 0,0184 ha. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po zmarłym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.44.2021.WS z dnia 24 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr I-K-76/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą:
„Rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru spółki Koleje Dolnośląskie S.A. wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą obejmująca: budowę budynku do obsługi i serwisowania taboru kolejowego, sieci trakcyjnej, układu torowego, zbiornika podziemnego na paliwo wraz z dystrybutorem 1 instalacjami, stacji odfekalniania taboru kolejowego, stanowiska laserowego pomiaru, instalacji zewnętrznych (wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, oświetlenia terenu), zbiorników podziemnych, budowę wiaty magazynowej, murów oporowych, ogrodzenia, nowego zagospodarowania terenu polegającego na budowie miejsc parkingowych, przebudowie układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz instalacji kolidujących, rozbiórce: dwóch budynków, masztu oświetleniowego z fundamentem, muru oporowego, naziemnego zbiornika na paliwo z dystrybutorem i fundamentów”, przewidzianą do realizacji na działce nr 5/1, obręb 0013 Wrocławskie Przedmieście, jedn. ewid. 026201 1 Legnica Miasto, przy ul. Pątnowskiej 1 w Legnicy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2021.ESZ z dnia 23 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w związku z art. 24 ust. Ib ustawy, dla zadania polegającego na likwidacji wypłycenią gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Ołtaszyn - Kudówa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Ślęza w ramach zadania I „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Ślęza”, na wniosek z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu 04.06.2021 r.), uzupełniony dnia 16 czerwca 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego firmę:
Pracownia Projektowa Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.672.2020.MK z dnia 22 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, biegły sporządził operat szacunkowy z którego treścią strony mogą zapoznać się w siedzibie urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2021.GM2 z dnia 22 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-40/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa w miejscu wypłycenia pod rowem (na działce nr 53 AM 1, obręb 0010 Pożarzyce) w miejscowości Pożarzyce” w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa w zakresie likwidacji 3 wypłyceń w miejscowościach Pożarzyce, Radzików, Łagiewniki”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.43.2021.AK z dnia 22 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-41/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa w miejscu wypłycenia pod rowem (na działce nr 198/2 - AM 1, obręb 0007 Radzików) w miejscowości Radzików” w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa w zakresie likwidacji 3 wypłyceń w miejscowościach Pożarzyce, Radzików, Łagiewniki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 18 czerwca 2021 roku zawiadamiajace, informuje, że w sprawie o ustalenia odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości organ podejmie czynności w celu ustalenia aktualnych wierzycieli hipotecznych którym będzie przysługiwało odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.131.2020.DL z dnia 18 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-D-69/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Inwestorowi - Gmina Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice dla inwestycji określonej jako: „Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Kostrzyca - etap I i etap II, na dz. nr 1054, AM-5 obręb 0009 Mysłakowice oraz nr 40/2, AM-1, obręb 0006 Kostrzyca, jedn. ew. 020607 2 Mysłakowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2020.DL z dnia 18 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Migockiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 358 wraz z obiektem mostowym, w miejscowości Platerówka, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w km 4+379 drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Platerówka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2021.MN z dnia 18 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w dniu 14 czerwca 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę 1 budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi w zakresie:
- budowy nowego zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU,
- budowy nowych odcinków gazociągu DN200 w celu podłączenia ZZU Zabrodzie 2,
- rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo - upustowego ZZU Zabrodzie 2,
w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2021.AK z dnia 17 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-39/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont odcinka gazociągu przesyłowego DN250 MOP 5,5MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscu przekroczenia rowu (na działce nr 379 AM-2, obręb 0010) w m. Krępice o długości ok. 16m”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.816.2020.BK3 z dnia 17 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 28 maja 2021 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IF-W0.7570.816.2020.BK3 o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców
Władysława Paciorkowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Oleśnica, obręb 0023 Spalice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 275/1 o pow. 0,0028 ha oraz o powiększeniu ustalonego odszkodowania na rzecz spadkobierców Władysława Paciorkowskiego o 5% wartości nieruchomości, z tytułu jej wydania. Pomimo podjętych czynności, organ nie zdołał ustalić spadkobierców po zmarłym Władysławie Paciorkowskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2021.AK z dnia 16 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 10 czerwca 2021 r. decyzja Nr I-Pg-38/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w zakresie skutków o których mowa w art. 24 ustawy, dla inwestycji pn.: „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN150 z rurą osłonową na gaz. Tomkowice - Lubiechów w m. Grabina”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.46.2021.JT z dnia 15 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 15 marca 2021 r., decyzją z dnia 9 czerwca 2021 r., Nr I-H-67/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgliniec ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury Stawu Tartacznego w Starym Węglińcu, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 1527, nr 1584 i nr 163/1578, obr. 0007 Stary Węgliniec, jedn. ew. 022506_5 Węgliniec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2020.KS z dnia 15 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 21 grudnia 2020 r., uzupełniony dnia 2 marca 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 22 kwietnia 2021 r. oraz 9 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF0O.7821.3.2019.MMJ z dnia 15 czerwca 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 2 czerwca 2021 r. uchylił w całości decyzję Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 733/19 którą odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji tego organu z dnia 26 września 2016 r. Nr 1/2016, o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Piechowice zezwolenia na realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie łącznika pomiędzy ul. Żymierskiego (obecnie Kryształowa) a ul. Szkolną w Piechowicach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.196.2020.WS z dnia 14 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 31 maja 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora —Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce decyzji Nr I-D-63/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 346 (dz. nr 225/2, AM-1, obręb 0027 Wierzbice, jedn. ewid. 022305_2 Kobierzyce) oraz w pasie drogowym drogi krajowej Nr 8 (dz. nr 352, AM-1, obręb 0027 Wierzbice, jedn. ewid. 022305 2 Kobierzyce) w ramach zadania: „Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 14 czerwca 2021 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Różanka, AM 12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1 o pow. 0,0084 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych
prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Wojewoda Dolnośląski informuje, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wskazuje - do dnia 8 sierpnia 2021 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność ustalenia kręgu osób, którym przysługuje odszkodowanie..

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2021.GM2 z dnia 14 czerwca 2021 roku zawiadamiajace, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-37/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja zespołu przyłączeniowego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa Zdrój” w zakresie skutków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. Ib ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2021.GM2 z dnia 14 czerwca 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 09.06.2021 roku decyzji Nr I-P-22/21 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta, reprezentującego firmę Pracownia Projektowa Profit Maciej Kurant z siedzibą w Wałbrzychu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia De 400 Sobocisko - Stanowice odcinek sieci Zabardowice - Lizawice w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 132 relacji Bytom - Wrocław Główny w km 161,375, lokalizowanej na terenie działek nr 53/11 AM-1 i 172 AM-1, obręb 0012 Lizawice, nr 145/1 AM-2, obręb 0031 Zabardowice jednostka ewidencyjna 021504_2 gm. Oława, stanowiących teren kolejowy zamknięty zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.45.2021.ESZ z dnia 9 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa w miejscu wypłycenia pod rowem (na działce nr 496 - AM3, obręb 003 Łagiewniki) w miejscowości Łagiewniki”, na wniosek z dnia
13 maja 2021 r. (data wpływu 17.05.2021 r.), uzupełniony dnia 31 maja 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidrea reprezentującego firmę: GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2021.ESZ z dnia 9 czerwca 2021 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-36/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości:
1. Powiat górowski,, Gmina Góra, obręb 0015 Kruszyniec, AM 1, dz.162/5
2 . Powiat górowski, Gmina Góra, obręb 0035 Włodków Dolny, AM 1, dz. 54
3. Powiat górowsk,i Gmina Góra, obręb 0035 Włodków Dolny, AM 1, dz. 33
4. Powiat górowski, Gmina Góra, obręb 0035 Włodków Dolny, AM 1, dz. 37
5. Powiat górowski, Gmina Góra, obręb 0035 Włodków Dolny, AM 1, dz. 38
6 . Powiat górowski, Gmina Góra, obręb 0035 Włodków Dolny, AM 1, dz.11
7. Powiat górowsk,i Gmina Góra, obręb 0001 Góra, AM 1, dz. 15
8 . Powiat górowski, Gmina Góra, obręb 0001 Góra, AM 1, dz. 17
9. Powiat górowsk,i Gmina Góra, obręb 0001 Góra, AM 2, dz. 70
1 0 . Powiat górowski Gmina Góra, obręb 0012 Jastrzębia, AM 2, dz. 13/2
1 1 . Powiat górowski Gmina Góra, obręb 0010 Gola Górowska, AM 1, dz. 137
w celu wykonania na ww. nieruchomościach prac niezbędnych do przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy niezbędnych dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy, pn. Remont gazociągu DN400 Krobia - Kotowice”, które to badania polegać będą na przeprowadzeniu badań geologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2021.ESZ z dnia 9 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 maja 2021 r. (data wpływu: 18.05.2021 r.), uzupełniony dnia 31 maja 2021 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia De 225, 160, 125, 90 wraz z przyłączami De 63, 40 w ul. Baczyńskiego, Daszyńskiego, Szarych Szeregów w Wałbrzychu oraz ul. Baczyńskiego i Okólnej w Szczawnie Zdroju odcinek sieci De 225 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 291 relacji Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów w km 10.125”, lokalizowanej naterenie działki nr 58/14 AM-2, obręb Konradów Nr 15, miasto Wałbrzych, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 2 czerwca 2021 roku. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach,
obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Wojewoda Dolnośląski informuje, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wskazuje - do dnia 25 lipca 2021 roku - przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2021.AK  z dnia 2 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-34/21 z dnia 31 maja 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej Smolec”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2021.AK z dnia 2 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu  ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa Wrocław Obwodnica Południowa w m. Mrozów oraz wyłączenia z eksploatacji/rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu DN250”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2021.AK z dnia 2 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-35/21 z dnia 31 maja 2021 r. ustalił lokalizację  inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2021.ESZ z dnia 2 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-33/21 z dnia 27 maja 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnegow Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2020.MN z dnia 1 czerwca 2021 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w dniu 27 maja 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 7/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przyłączenie G.EN. Gaz Energia Sp. z o. o. w gm. Czernica i Jelcz - Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.690.2020.MK z dnia 31 maja 2021 roku zawiadamiające, na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej
Anieli Ślimak z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb Lubień, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 161/2, o pow. ograniczenia 68,05 m2, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy po zmarłej Anieli Ślimak nie potwierdzili swoich praw do spadku. Wzywam ponownie potencjalnych spadkobierców do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.689.2020.MK z dnia 31 maja 2021 roku zawiadamiajace, na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428) zawiadamiam, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha, mimo podjętych czynności, nie udało się ustalić żyjących spadkobierców i potwierdzić ich prawa do spadku po zmarłej Stanisławie Młynarczyk. Wzywam ponownie potencjalnych spadkobierców po zmarłej do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.435.2020.PŁ z dnia 31 maja 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 17 maja 2021 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.435.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stare Bogaczowice, AM-2, obręb 0003 Gostków, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 221/4, działka nr 222/11, działka nr 222/13, działka nr 222/12 oraz działka nr 222/14.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2021.EK  z dnia 26 maja 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, złożony dnia 30 kwietnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę odcinka nowego gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Budziszów w ramach Zadania IV „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment. Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Budziszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2021.EK z dnia 26 maja 20201 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, złożony dnia 30 kwietnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę odcinka nowego gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa polegająca na likwidacji wypiycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Ślęza” w ramach Zadania I „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypiycenia w miejscowości Ślęza”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2020.KS z dnia 26 maja 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 25 i 26 listopada 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 marca 2021 r., 22 kwietnia 2021 r. oraz 28 kwietnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 395- obwodnicy Wrocławia, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląksiego IF-AB.7840.2.1.2021.MN z dnia 26 maja 2021 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Wioletę Draus, w dniu 20 maja 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 i budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPA wraz z elementami ochrony katodowej obejmującej projektowany odcinek gazociągu w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 282 relacji Miłkowice - Żary w km 38,520 w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa relacji Zalęcze - Radakowice - Zgorzelec, wymiana odcinka gazociągu DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.43.2021.AK z dnia 26 maja 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa w miejscu wypłycenia pod rowem (na działce nr 198/2 - AM 1, obręb 0007 Radzików) w miejscowości Radzików” w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa w zakresie likwidacji 3 wypłyceń w miejscowościach Pożarzyce, Radzików, Łagiewniki”, na wniosek z dnia 13 maja 2021 r. (data wpływu: 17.05.2021 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera - firma GASENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.44.2021.GM2 z dnia 26 maja 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa w miejscu wypłycenia pod rowem (na działce nr 53 AM 1, obręb 0010 Pożarzyce) w miejscowości Pożarzyce” w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa w zakresie likwidacji 3 wypłyceń w miejscowościach Pożarzyce, Radzików, Łagiewniki”, na wniosek z dnia 13 maja 2021 r. (data wpływu: 17.05.2021 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera - firma GASENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.792.2020.AZ z dnia 25 maja 2021 roku zawiadamiajace, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Marii Panek z tytułu ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Ruja, obręb Ruja, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 33 (obszar ograniczenia 13 326 m2).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2021.MA z dnia 24 maja 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 7 maja 2021r.  w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Anieli Kardasz (za udział 4/32), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zawonia oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 699, AM 1, obręb 0004 Czeszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.48.2021.MA z dnia 24 maja 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 7 maja 2021 r.  w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Wacławy Grzybek primo voto Pochopień i Bronisława Pochopnia, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zawonia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 698, AM - 1, obręb Czeszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2021.MN z dnia 21 maja 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 6 maja 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:
„Budowa zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi w zakresie: - budowy nowego zespołu zaporowo - upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU, - budowy nowych odcinków gazociągu DN200 w celu podłączenia ZZU Zabrodzie 2, - rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo - upustowego ZZU Zabrodzie 2, w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2021.EK z dnia 21 maja 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony dnia 9 kwietnia 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym oraz o opłatę skarbową dnia 14 maja 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę obiektu Sulimów i gazociągów DN 500 MOP 8,4 MPa Sobocisko - Sulimów i DN 300 MOP 8,4 MPa Sulimów - EC Czechnica wraz ze światłowodami oraz rozbiórkę istniejącego ZZU Sulimów w ramach zadania: „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2021.AK z dnia 21 maja 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Remont odcinka gazociągu przesyłowego DN250 MOP 5,5MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscu przekroczenia rowu (na działce nr 379 AM-2, obręb 0010) w m. Krępice o długości ok. 16m” w ramach zadania
pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN250 MOP 5,5MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów i Krępice”, na wniosek z dnia 5 maja 2021 r. (data wpływu: 12.05.2021 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera - firma GAS-ENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2021.ESZ z dnia 21 maja 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-31/21 z dnia 17 maja 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2020.ES2 z dnia 19 maja 2021 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sebastiana Celary, złożony w dniu 7 grudnia 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 marca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku od km 13+354,72 do km 14+291,22 w miejscowości Lądek-Zdrój, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 392 od km ok. 13+400 do km ok. 14+250 w miejscowości Lądek-Zdrój”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2021.ESZ z dnia 19 maja 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A (data wpływu 4 maja 2021 r.), uzupełniony dnia 13 maja 2021 r.,
działających przez pełnomocnika Pana Karola Tomakę w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2021.AK z dnia 19 maja 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN150 z rurą osłonową na gaz. Tomkowice - Lubiechów w m. Grabina”, na wniosek z 28 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 11.05.2021 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.33.2021.AK z dnia 19 maja 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski dnia 13 maja 2021 r. wydał decyzję nr I-Pe-29/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.784.2020.MU z dnia 18 maja 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Jerzym Kuźmie za udział Vi, z tytułu
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb Lubień, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 21/1 o pow. ograniczenia 2381,84 m2 i nr 21/3 o pow. ograniczenia 1203,46 m2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2021.GM2 z dnia 18 maja 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 1 art. 24 ust. Ib ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: „Likwidacja zespołu przyłączeniowego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa Zdrój”, na wniosek z dnia 30.04.2021 roku (data wpływu 10.05.2021 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2021.AK z dnia 18 maja 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-30/21 z dnia 13 maja 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Usunięcie wypłyceń na gazoc. DN300 Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów”, segm. ZZU Budziszów - ZZU Tyniec nad Ślęzą, wypłycenie w m. Budziszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2021.GM2 z dnia 14 maja 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 kwietnia 2021 roku, (data wpływu dnia 23.04.2021 roku), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta, reprezentującego firmę Pracownia Projektowa Profit Maciej Kurant z siedzibą w Wałbrzychu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania
pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia De 400 Sobocisko - Stanowice odcinek sieci Zabardowice - Lizawice w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 132 relacji Bytom - Wrocław Główny w km 161,375.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2021.AK z dnia 13 maja 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN300 PN 6,3MPa na przekroczeniu rzeki Odry”, na wniosek z 21 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 22.04.2021 r.), uzupełniony dnia 6 maja 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Jarzyńskiego reprezentującego firmę: PdS Projekt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.102.2020.MN z dnia 12 maja 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 4 maja 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-21/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę peronów jednokrawędziowych z oświetleniem na PO Wrocław Wojszyce od km 6,725 do km 6,825 (peron nr 1) wraz z dojściem od km 6,825 do km 6,835 oraz od km 6,860 do km 6,960
(peron nr 2) wraz z dojściem od km 6,849 do km 6,860 linii kolejowej Nr 285 relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście, przewidzianej do realizacji na działce nr 71/2, AM-1, obręb 0026 Wojszyce, jedn. ewiden. 0264014_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2021.MN z dnia 12 maja 2021 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego
przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 12 kwietnia 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 kwietnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę gazociągu DN 200 MOP 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z:
- linią kolejową Nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 9,122,
- linią kolejową Nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek w km 70,516 i nieczynną linią kolejową Nr 775 relacji Jezierzany - Miłkowice,
- drogą powiatową Nr 2210D Rzeszotary - Studnica
wraz z unieczynnieniem odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Przełożenie gazociągu relacji Kotowice - zasuwa rozdz. Lw/E, (3 przekroczenia), pomiędzy odg. Zimna Woda - ZZU Jezierzany 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2021.AK z dnia 12 maja 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej Smolec”, na wniosek z dnia 15 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 19.04.2021 r.), uzupełniony dnia 4 maja 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską reprezentującą firmę: „DANTON” PPUiH z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-PP.747.36.2021.ESZ z dnia 12 maja 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 29.04.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Karolinę Kowalską reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren  nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2021.ESZ z dnia 12 maja 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, na wniosek z dnia 8 kwietnia 2021 r. (data wpływu 12.04.2021 r.), uzupełniony dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz 2 maja 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego reprezentującą firmę: Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2021. ESZ z dnia 12 maja 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-28/21 z dnia 7 maja 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Lubiechów kierunek Wałbrzych i kierunek Polanica”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.11.2019.KMB-3 z dnia 7 maja 2021 roku zawiadamiające, że po rozpatrzeniu odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej „Biskupin”, decyzją z dnia 30 marca 2021 r. (znak: IF-0.7821.11.2019.KMB-1), Wojewoda Dolnośląski utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia Nr 5039/2019 z dnia 23 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, udzielonemu Prezydentowi Wrocławia, zatwierdzającą podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Rozbudowa/przebudowa
ul. Jackowskiego i ul. Gersona we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.988.2020.MA z dnia 6 maja 2021 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie
gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 47/8 o pow. 0,0053 ha i nr 47/6 o pow. 0,0835 ha, obręb 0001, Wołów, AM-40, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności ww. nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w  sięgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomoś w km 15+093,26 oraz przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 15+083,50 do ok. km 18+785,00 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26” informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy ustalający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.196.2021.MA z dnia 6 maja 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Jana Krzaka i Genowefy Krzak, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 38/1, AM 1, obręb 0019 Kępa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.990.2020.MA z dnia 4 maja 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Marzeny Barczyk (za udział 1/6),
z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 87/3 o pow. 0,0003 ha, obręb 0001, Wołów, AM-39.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.989.2020.MA z dnia 4 maja 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Haliny Bechler, z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72/1 o pow. 0,0004 ha, AM-39, obręb 0001, Wołów, w związku z nabyciem z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7821.22.2020.AK/ES2 z dnia 30 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 0+220,96 do km 0+680,00 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340
w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR3””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.16.2021.JT z dnia 30 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach, decyzjami: 1. z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr I-H-47/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji polegającej na budowie brodów kamiennych, przebudowie cieków poprzez budowę deflektorów spowalniających odpływ,
budowie trzech zbiorników bocznych wraz z obiektami funkcjonalnie z nimi związanymi, rozbiórce istniejącego przepustu i budowie w jego miejsce nowego przepustu łukowego w ramach inwestycji pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka - Cysterska Woda pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 585, nr 586, nr 588, nr 589, nr 592, nr 593, AM-5, obr. 0007 Stare Bogaczowice, nr 295, nr 297, nr 299, AM-2, obr. 0005 Lubomin, nr 403, nr 407, nr 409, nr 410, AM-3, obr. 0008 Struga, jedn. ew. 022107_2 Boguszów-Gorce; 2. z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr I-H-48/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika bocznego wraz z obiektami funkcjonalnie z nim związanymi, budowie przepustu łukowego wraz z wylotem, budowie brodów kamiennych, rozbiórce płyt betonowych na istniejącym rowie, rozbiórce istniejącego przepustu i budowie w jego miejscu przepustu łukowego, budowie przegrody kamiennej i budowie deflektorów spowalniających w ramach inwestycji pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda - Odlot Sikorek, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 565, nr 566, nr 567, nr 569, nr 570, nr 573, nr 577, AM-4, obr. 0007 Stare Bogaczowice, jedn. ew. 022107_2 Boguszów-Gorce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2020.KS z dnia 28 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 366 - obwodnica Piechowic, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2021.ESZ z dnia 28 kwietnia 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany”, na wniosek z dnia 31 marca 2021 r. (data wpływu 01.04.2021 r.), uzupełniony dnia 22 kwietnia 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zakończony został proces opracowania i przyjęcia dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.766.2020.MA z dnia 27 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w związku z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Anny Koman, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Nowogrodziec, obręb Gościszów, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 583 i nr 349.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.763.2020.MA z dnia 27 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w związku z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Leopolda Kiełbowicza, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Nowogrodziec, obręb Gościszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 956/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.760.2020.MA z dnia 27 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w związku z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Tadeusza Tupaja (za udział 24/96) oraz spadkobierców Józefa Tupaja (za udział 9/96), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Lwówek Śląski, obręb Zbylutów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 39.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.33.2021.AK z dnia 26 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 14.04.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Smieszną, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2021.AK z dnia 26 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15 marca 2021 r. (data wpływu: 26.03.2021 r.), uzupełniony dnia 19.04.2021 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Usunięcie wypłyceń na gazoc. DN300 Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów, segm. ZZU Budziszów - ZZU Tyniec nad Ślęzą, wypłycenie w m. Budziszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.516.2020.WM z dnia 26 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 8 kwietnia 2021 roku, na podstawie art. 111 § 1 a, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zostało wydane postanowienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. uzupełniające z urzędu decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2021 roku, numer IF-WO.7570.516.2020.WM1, ustalającą odszkodowanie m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłej Annie Kunickiej (za udział 6/30), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bolków, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 392/1 o pow. 1,5076 ha, nr 392/2 o pow. 0,0016 ha, obręb 0010 Sady Górne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.99.2020.MN z dnia 23 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Drożdża, decyzji Nr I-K/Z-18/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: „Rozbiórkę istniejącego (km 80,585) oraz budowę nowego (km 80,595) obiektu mostowego w ciągu linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej: odtworzenie odcinka nasypu linii kolejowej, przebudowa układu drogowego dróg lokalnych pod obiektem, budowa pasa planowanej ścieżki rowerowej, przedłużenie istniejącego syfonu KD 1000 wraz z zasypaniem istniejącego rowu melioracyjnego”, przewidzianej do realizacji na działce nr 517/1, AM-4, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308_4 Siechnice miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2021.JT z dnia 22 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, z dnia 12 lutego 2021 r. (data wpływu: 15 lutego 2021 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr 13/17, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej (Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z dnia 26 października 2017 r., znak: DLI.3.6621.58.2017.PK.7, uchylił w części i orzekł co do istoty oraz utrzymał w mocy w pozostałej części przedmiotową decyzję) w zakresie zmiany terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2021.ESZ z dnia 21 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-19/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Olszany”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2021.ESZ z dnia 21 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-18/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Olszany”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 20 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie w celu sprostowania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha. Decyzja niniejsza rozstrzyga sprawę administracyjną w części.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2021.GM2 z dnia 20 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-16/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla realizacji inwestycji towarzyszącej pn.: „Remont monobloku izolującego DN 500 na gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów -
Dziwiszów” w ramach remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2021.ESZ z dnia 20 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Lubiechów kierunek Wałbrzych i kierunek Polanica”, na wniosek z dnia 17 marca 2021 r. (data wpływu 19.03.2021 roku), uzupełniony dnia 12 kwietnia 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską reprezentującą firmę: Danuta Mękalska „DANTON” PPUiH z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2021.ESZ z dnia 19 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-17/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:  Powiat Świdnicki,  Gmina Strzegom,  Obręb Olszany, nr działki 629/1 AM-2 w celu uzyskania dostępu/dojazdu do nieruchomości na której będzie wykonana odkrywka/wykop kontrolny istniejącego gazociągu dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy, tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7821.21.2020.AK/ES2 z dnia 15 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, Ze Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi — Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 1+960,00 do km 2+121,94 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340
w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR2””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2020.AK/ES2 z dnia 15 kwietnia 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 1+622,64 do km 1+673,00 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340
w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR1””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.5.2021.MN z dnia 14 kwietnia 2021 roku zawiadamiajace o wydanej w dniu 8 kwietnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-16/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę mijanki w Bielanach Wrocławskiech od km 12,440 do km 13,000 linii kolejowej Nr 285 relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 160/2, AM-1, obręb 0022 Ślęza, nr 163, AM-8,9, obręb 0001 Bielany Wrocławskie, jedn. ewiden. 022305_2 Kobierzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2020.KS z dnia 13 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 35 w km 11+566 oraz rozbudowie drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 35 wraz z budową mostu tymczasowego w ciągu drogi objazdowej, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu w ramach zadania „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski” nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.347.2020.MU z dnia 12 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że wdniu31 marca2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Malczyce, obręb Rachów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80 0 pow. ograniczenia 0,0609 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2021.AK z dnia 9 kwietnia 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 31 marca 2021 r. decyzji Nr I-P-14/21 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Woszczyńskiego
reprezentującego firmę P.H.U. „JUMAR” Biuro Projektów s.c. K. Woszczyński, S. Sobierajska z siedzibą w Dzierżoniowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,5MPa) de 225 PEUD pod linią kolejową nr 137 w km 185,042”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2021.ESZ z dnia 8 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-15/21 z dnia 6 kwietnia 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów - SRP Wałbrzych ul. Uczniowska w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.922.2020.MK z dnia 5 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Bronisławie Malarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Męcinka, obręb Przybyłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 172, o pow. ograniczenia 3595,55 m2 oraz działka nr 16 o pow. ograniczenia 3875,18 m2 , mimo podjętych czynności, potencjalni
spadkobiercy po zmarłej Bronisławie Malarczyk nie potwierdzili swoich praw do spadku. Wzywam potencjalnych spadkobierców do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO7570..672.2020.MK z dnia 5 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, biegły sporządził operat szacunkowy z którego treścią strony mogą zapoznać się w siedzibie urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2021.GM2 z dnia 2 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Księginice w ramach Zadania II „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Księginice”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2021.GM2 z dnia 2 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. la ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: „Remont monobloku izolującego DN 500 na gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów” w ramach remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów województwo dolnośląskie, na wniosek z dnia 23 lutego 2021 roku (data wpływu 02.03.2021 roku), uzupełniony dnia 22 marca 2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2021.ES2 z dnia 1 kwietnia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony w dniu 11 lutego 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 ul. Dobroszycka w miejscowości Oleśnica, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 w ramach zadania pn. : „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.516.2020.WM1 z dnia 1 kwietnia 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 19 marca 2021 roku, na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłej Annie Kunickiej (za udział 6/30), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bolków, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 392/1 o pow. 1,5076 ha, nr 392/2 o pow. 0,0016 ha, obręb 0010 Sady Górne.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2021.AK z dnia 31 marca 2021 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-14/21 z dnia 25 marca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DNI50 MOP 5,5MPa w miejscu przekroczenia cieku wodnego na działce nr 5/2 - AM02, obręb 0040 Oporów we Wrocławiu” w ramach zadania pn.: „Gazociąg Wrocław — Obwodnica południowa, segm. odg. Wrocław Awicenny - zmiana średnicy, wypłycenie we Wrocławiu, ul. Jordanowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.101.2020.MN z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 26 marca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-13/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę peronów jednokrawędziowych wraz z dojściem i oświetleniem w Pustkowie Żurawskim od km 25,983 do km 26,083 wraz z siecią energetyczną w km 25,992 do km 26,120 oraz Rogowie Sobóckim od km 33,358 do km 33,458 wraz z siecią energetyczną w km 33,365 do km 33,459 linii kolejowej Nr 285 relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście, przewidzianego do realizacji na działkach nr 131/2, AM-1, obręb 0023 Solna, jedn. ewiden. 022305_5 Kobierzyce, nr 130/2, AM-2, obręb 0013 Rogów Sobócki, jedn. ewiden. 022307_5 Sobótka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2021.ESZ z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Świebodzice”, na wniosek z dnia 26 lutego 2021 roku (data
wpływu 01.03.2021 roku), uzupełniony dnia 23 marca 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2021.ESZ z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zadania pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomko wice — Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wypłycenia w miejscowości Olszany”, na wniosek z dnia 26 lutego 2021 roku (data wpływu
01.03.2021 roku), uzupełniony dnia 23 marca 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda
sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2021.AK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-10/21 z dnia 23 marca 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Powiat. świdnicki, Gmina  Strzegom, obręb Olszany, nr dz. 584, AM-2 w celu uzyskania dostępu do nieruchomości, na której wykonywana będzie odkrywka/wykop kontrolny, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której będzie włączony projektowany obiekt oraz wykonania badań geotechnicznych dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomko wice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2021.AK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-9/21 z dnia 23 marca 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:  Powiat  świdnicki, Gmina Strzegom, obręb Olszany, nr dz. 585, AM-2 w celu uzyskania dostępu do nieruchomości, na której wykonywana będzie odkrywka/wykop kontrolny, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której będzie włączony projektowany obiekt oraz wykonania badań geotechnicznych dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Tomko wice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2021.AK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-8/21 z dnia 23 marca 2021 r. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:  Powiat świdnicki, Gmina Strzegom, obręb Olszany, nr dz. 626, AM-2 w celu uzyskania dostępu do nieruchomości, na której wykonywana będzie odkrywka/wykop kontrolny, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której będzie włączony projektowany obiekt dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Tomko wice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2021.MA z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust.
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Anieli Kardasz (za udział 4/32), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zawonia
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 699, AM 1, obręb 0004 Czeszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.48.2021.MA z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust.
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Wacławy Grzybek primo voto Pochopień i Bronisława Pochopnia, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
położonej w gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 698.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.690.2020.MK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Ślimak z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb Lubień, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 161/2, o pow. ograniczenia 68,05 m2, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy po zmarłej Anieli Ślimak nie potwierdzili swoich praw. Wzywam potencjalnych spadkobierców do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.689.2020.MK z dnia 29 marca 2021 roku zawiadamiające, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha, mimo podjętych czynności, nie udało się ustalić żyjących spadkobierców i potwierdzić ich prawa do spadku po zmarłej Stanisławie Młynarczyk. Wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłej do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2020.DL z dnia 16 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Migockiego, złożony w dniu 23 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 1 lutego 2021 r. oraz 8 marca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 358 wraz z obiektem mostowym, w miejscowości Platerówka, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa
mostu w km 4+379 drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Platerówka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2021.ESZ z dnia 26 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24 lutego 2021 r. (data wpływu: 25.02.2021 r.), uzupełniony w dniu 22 marca 2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.639.2020.MK z dnia 26 marca 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 12 marca 2021 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/326 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2021.ESZ z dnia 24 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-7/21 z dnia 22 marca 2021 r. ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont ZZU Pruszowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2021.MN z dnia 24 marca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Wioletę Draus, złożony dnia 25 stycznia 2021 r., uzupełniony o opłatę skarbową dnia 22 lutego 2021 r. oraz pod względem formalnym dnia 2 marca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 i budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPA wraz z elementami ochrony katodowej obejmującej projektowany odcinek gazociągu w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 282 relacji Miłkowice - Żary w km 38,520 w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa relacji Zalęcze - Radakowice - Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 23 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha. Decyzja niniejsza rozstrzyga sprawę administracyjną w części.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.7820.13.2020.WP z dnia 22 marca 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek z 15 kwietnia 2020 roku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Marcina Bronkiewicza - p.o Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa (nr O.OP.D-1.011.65.2019.kg) z 2 stycznia 2020 r., w dniu 1 marca 2021 r. została wydana decyzja (znak sprawy IN.I.7820.13.2020.WP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.86.2020.KS z dnia 22 marca 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 18 marca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Drożdża, decyzji Nr I-K/Z-12/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: „Rozbiórkę istniejącego (km 79.847) i budowę nowego (km 79.879) obiektu mostowego w ciągu linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej: budowa odcinka nasypu linii kolejowej, budowa słupa trakcji elektrycznej”, przewidzianej do realizacji na działce nr 517/1, AM-2, obręb 0001 Siechnice,
jedn. ew. 022308_4 Siechnice - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2021.AK z dnia 19 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 15 marca 2021 r. decyzji Nr I-P-10/21 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego
reprezentującego firmę Biuro Projektowe „EM-PROJEKT” w Jeleniej Górze o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci gazowej ś/c w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra - Ławszowa w km od 32,930 do 32,940”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.85.2020.MN z dnia 18 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2021 r. decyzji Nr I-K-8/21 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego „Rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.4.2020.MW, IF-O.7821.11-16.2020.MW, IF-O.7821.1.2021.MW z dnia 17 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 9 marca 2021 r., znak: IF-0.7821.4.2020.MW, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2020 r., nr 3656/2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Budowa Drogi Powiatowej Aleja Wielkiej Wyspy (AWW)”, planowanego od ul. Krakowskiej, przez ul. Międzyrzecką, B. Biegasa, K. Olszewskiego, E. Dembowskiego, do ul. A. Mickiewicza.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.374.2020.PŁ z dnia 16 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 26 lutego 2021 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.374.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Kobylniki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/1 o pow. 2,1902 ha oraz działka nr 34 o pow. 0,0102 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.369.2020.PŁ z dnia 16 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 26 lutego 2021 r. (znak sprawy: IFW0.7570.369.2020.PŁ) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Brodno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16 o pow. ograniczenia 0,0110 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.191.2020.JT z dnia 15 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, złożonego w dniu 26 listopada 2020 r., decyzją z dnia 11 marca 2021 r., Nr I-H-32/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników wodnych w ramach inwestycji: „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację
istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.190.2020.JT z dnia 15 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, złożonego w dniu 26 listopada 2020 r., decyzją z dnia 11 marca 2021 r., Nr I-H-31/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego, ośmiu zastawek drewnianych, brodu z progiem oraz rozbiórce dziesięciu przepustów i budowie
dwóch przepustów i ośmiu przepustów z piętrzeniem w ramach inwestycji: „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.40.2020.MA z dnia 12 marca 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 3 marca 2021 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.40.2020.MA) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Oława oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 63/1, obręb 0007, AM-1, Godzikowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.112021.ESZ z dnia 12 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji „Budowa gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów - SRP Wałbrzych ul. Uczniowska w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.536.2020.MU z dnia 12 marca 2021 roku zawiadamiające, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Heleny Owsianki, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kamienna Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 80/3 o pow. 0,0662 ha i nr 80/4 o pow. 0,1085 ha, obręb 0009 Przedwojów, że biegły sporządził operat szacunkowy określający wartość ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.77.2020.WJ z dnia 11 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, decyzją z dnia 19 stycznia 2021 r., Nr I-K/Z-l.1/21, zmienił własną decyzję z dnia 30 września 2011 r., Nr I-K/Z/310/11, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego km 59,697 realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław-Poznań, etap I.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.189.2020.DL z dnia 10 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 5 marca 2021 r., Nr I-D-27/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 od km 400+882 do km 401+299 w zakresie budowy skrzyżowania z drogą gminną nr 10782 ID (ul. Myśliwska) w miejscowości Legnica, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji jako działki nr 6/2, nr 7/2, nr 8/2, AM-3, obręb 0026 Ludwikowo, jedn. ew. 0026201 1 Legnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.988.2020.MA z dnia 10 marca 2021 roku zawiadamiające, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wskazuje - do dnia 4 maja 2021 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego i włączenia go w poczet materiału dowodowego.

Obwieszczemie Wojewody Dolnośląsksiego IF-AB.7840.5.201.2020.PM z dnia 8 marca 2021 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 3 marca 2021 r., Nr I-D-25/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Wojcieszów, gm. Wojcieszów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328, przewidzianej do realizacji na działkach nr 108/1, AM - 4, oraz nr 180/2, AM - 5, obręb 0001 jednostka ewidencyjna 022601 1 Wojcieszów.

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarsiej  IF-PP.747.6.2021.ESZ z dnia 8 marca 2021 roku, niejszym informuję, że w obwieszczeniu z dnia 1 marca 2021 r., znak: IF-PP.747.6.2021.ESZ zawiadamiającym o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji „Remont ZZU Pruszowice”, na wniosek z dnia 9 lutego 2021 roku (data wpływu 11.02.2021 roku), uzupełniony dnia 25 lutego 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego reprezentującego firmę: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski z siedzibą w Wojkowicach, które ukazało się w wydaniu Puls Biznesu z dnia 3 marca 2021 r. na stronie 13, doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. W tabeli w pozycji 1, 2 i 3 podano błędną nazwę obrębu nieruchomości objętych ww. inwestycją. Działka nr 177/1, 177/2 i 209 położone są w obrębie ewidencyjnym [0007] Bukowina, a nie jak zapisano [0007] Budziszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera - firma GASENGINEERING z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5MPa w miejscu przekroczenia cieku wodnego na działce nr 5/2 - AM02, obręb 0040 Oporów we Wrocławiu” w ramach zadania pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica
południowa, segm. odg. Wrocław Awicenny - zmiana średnicy, wypłycenie we Wrocławiu, ul. Jordanowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Strzegom, obręb Olszany, dz. 584, AM-2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Strzegom, obręb Olszany, dz. 585, AM-2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 lutego 2021 r. (data wpływu: 23.02.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Strzegom, obręb Olszany, dz. 626, AM-2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2021.AK z dnia 5 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 lutego 2021 r. (data wpływu: 18.02.2021 r.), Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Woszczyńskiego reprezentującego firmę P.H.U. „JUMAR” Biuro Projektów s.c. K. Woszczyński, S. Sobierajska z siedzibą w Dzierżoniowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,5MPa) de 225 PEUD pod linią kolejową nr 137 w km 185,042”, lokalizowanej na terenie działki nr 2AM 4, obręb 0003 Sadlno, jednostka ewidencyjna miasto Ząbkowice Śląskie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2021.GM2 z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-5/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wyplycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Ślęza w ramach Zadania I „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Ślęza”, która zgodnie z art. 34 ust. 1
ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2021.GM2 z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-3/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wyplycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Oltaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce w ramach Zadania II „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jełeniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Kobierzyce”, która zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2021.GM2 z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzja nr I-Pg-2/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment
Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Budziszów w ramach Zadania IV „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Budziszów”, która zgodnie
z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.969.2020.MU z dnia 4 marca 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Jerzego Lewandowskiego, będącego współużytkownikiem ogródka działkowego numer 14 stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 12/1 i nr 13/1 AM 39, obręb 0002 Oleśnica. Przedmiotem postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania jest wartość nasadzeń, budowli i urządzeń znajdujących się na terenie ogródka działkowego nr 14.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2021.ESZ z dnia 3 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji „Remont ZZU Pruszowice”, na wniosek z dnia 9 lutego 2021 roku (data wpływu 11.02.2021 roku), uzupełniony dnia 25 lutego 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego reprezentującego firmę: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski z siedzibą w Wojkowicach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.870.2020.PŁ z dnia 3 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 284/10, obręb Nadołice Małe, AM-1. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Mieczysława Salamona. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.207-209.2020.JT z dnia 2 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Śnieżka złożonych w dniu 24 grudnia 2020 r., decyzjami:
1. z dnia 26 lutego 2021 r., Nr I-H-21/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na odbudowie grobli ziemnej z budową przelewu powierzchniowego w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa obszaru mokradłowego w Leśnictwie Karpniki, oddział 114r”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 196/114, obręb 0001 Bobrów, jedn. ew. 020607_ 2 Mysłakowice;
2. z dnia 26 lutego 2021 r., Nr I-H-22/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie zbiornika poprzez odbudowę grobli ziemnej zbiornika wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mnicha spustowego oraz budową przelewu powierzchniowego awaryjnego w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa zbiornika wraz z utworzeniem obszaru mokradłowego w Leśnictwie Karpniki, oddział 116m”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 495/116, obręb 0005 Karpniki, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice;
3. z dnia 26 lutego 2021 r., Nr I-H-23/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie skrzyni przelewowej oraz rozbudowie mnicha spustowego w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa obszaru mokradłowego w Leśnictwie Karpniki, oddział 114n”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 196/114, obręb 0001 Bobrów, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.176.2020.JT z dnia 2 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach złożonego w dniu 9 grudnia 2020 r., decyzją z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-18/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sześciu drewnianych zastawek, rozbiórce przepustu i budowie w jego miejsce mostu, budowie deflektorów, rozbiórce zastawki na potoku Miła i budowie w jej miejsce progu drewnianego, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie trzech zbiorników w układzie paciorkowym, budowie kaszyc, przebudowie rowu oraz rozbiórce umocnień potoku w ramach zadania:
„Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych'’, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 9, nr 11, nr 20, obręb 0006 Stary Lesieniec, jedn.
ew. 022101 _1 Boguszów Gorce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.172-173.2021.JT z dnia 2 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Śnieżka złożonych w dniu 12 października 2020 r., decyzjami:
1. z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-16/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbiórce przepustu, budowie skrzyni piętrzącej z rurociągiem upustowym w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - Budowa obszaru mokradło wego w Leśnictwie Karpniki, oddział 13 la ”, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 948/131, obręb 0008 Łomnica, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice;
2. z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-17/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników, dwóch progów, zastawki oraz skrzyni piętrzącej z przepustem oraz groblą w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka - odbudowa zbiorników wraz z utworzeniem obszaru mokradłowego w Leśnictwie Staniszów, oddział 4j oraz 8a,m”, inwestycja przewidziana do realizacji
na działkach nr 940/4 i nr 951/8, obręb 0008 Łomnica, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląksiego IF-PP.747.1.2021.GM2 z dnia 25 lutego 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 26.01.2021 roku (data wpływu 27.01.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GASENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej na podstawie pełnomocnictwa OW.DI.015.17.2019.2 z dnia 17.03.2020 roku, wydał decyzję Nr I-Pg-1/21 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-40/20 z dnia 4 listopada 2020 roku (znak: IF-PP.747.39.2020.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającą na budowie
stacji gazowej pomiarowej o przepustowości (2=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących
do przyłączenia do systemu przesyłowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, lokalizowanej na terenie nieruchomości stanowiących działki nr 15/6, 15/7, 15/8 AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wopjewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.536.2020.MU z dnia 24 lutego 2021 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Heleny Owsianki, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kamienna Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 80/3 o pow. 0,0662 ha i nr 80/4 o pow. 0,1085 ha, obręb 0009 Przedwojów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.816.2020.BK3 z dnia 22 lutego 2021 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców pana Władysława Paciorkowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Oleśnica, obręb 0023 Spalice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 275/1 o pow. 0,0028 ha. Pomimo podjętych działań organ nie uzyskał dokumentów
poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast na podstawie informacji od Sądu Rejonowego w Oleśnicy Wydziału I Cywilnego z 18 stycznia 2021 r. nr I-Dz.Ko-14/21 ustalił, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po ww. zmarłym nie toczyło się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2021.AK z dnia 19 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14 stycznia 2021 r. (data wpływu: 20.01.2021 r.), uzupełniony dnia 9 lutego 2021 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe „EM-PROJEKT” w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej ś/c w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra - Ławszowa w km od 32,930 do 32,940”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.347.2020.MU z dnia 18 lutego 2021 roku zawiadamiajace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłych Weronice Ścianie i Czesławie Ścianie, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Malczyce, obręb Rachów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80 o pow. ograniczenia 0,0609 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 17 lutego 2021 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości organ podejmie czynności w celu ustalenia aktualnych wierzycieli hipotecznych którym będzie przysługiwało odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 17 lutego 2021 roku zawiadamiające, że w dniu 12 lutego 2021 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Dolnośląskiego o wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie ww. nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli z tytułu wygaszenia hipotek ustanowionych dla wyodrębnionych lokali.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2020.AK/ES2 z dnia 16 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 16 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 r.,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg
wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR3””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2020.AK/ES2 z dnia 16 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 16 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 r.,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR2””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2020.AK/ES2 z dnia 16 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 16 listopada 2020 r., uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 r.,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Oborniki Śląskie, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa dostępności transportowej dróg
wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” Etap ZR1””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.690.2020.MK z dnia 15 lutego 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Ślimak z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole, obręb Lubień, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 161/2, o pow. ograniczenia 68,05 m2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2021.AK z dnia 15 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 grudnia 2020 r. (data wpływu: 01.02.2021 r.), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego L137B_Kijczowe_012 (C)Rxl37-197033-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.689.2020.MK z dnia 10 lutego 2021 roku zawiadamiające, na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U z 2020 r., poz. 191) zawiadamiam, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.5.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Oltaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Ślęza w ramach Zadania I „Remont gazociągu wykokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Ślęza”, na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.4.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wyplycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Księginice w ramach Zadania III „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wyplycenia w miejscowości Księginice” na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.3.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce w ramach Zadania II „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów w miejscu wypłycenia w miejscowości Kobierzyce”, na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.2.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa - relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Oltaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Budziszów w ramach Zadania IV
„Remont gazociągu wykokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn ZZU Budziszów, w miejscu wypłycenia w miejscowości Budziszów”, na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski z siedzibą w Miliczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.747.1.2021.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 26.01.2021 roku (data wpływu 27.01.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej, na podstawie pełnomocnictwa nr OW-DI.015.17.2019.2 z dnia 17.03.2020 roku, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-40/20 z dnia 4 listopada 2020 roku (znak sprawy IF-PP.747.39.2020.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” lokalizowanej na terenie działek nr 15/6, 15/7, 15/8 AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP.746.86.2020.GM2 z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 03.02.2021 roku decyzji Nr I-P-4/21 na rzecz Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, działającej przez pełnomocników Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP PLK S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”)
11324_LE278_Czerna_001 GSM-R na linii kolejowej nr 278 km 3,910 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 2551 AM-1, obręb 0001 Czerwona Woda, jednostka ewidencyjna 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski, powiat zgorzelecki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3922.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.85.2020.MN z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Arkadiusza Drożdża,
złożony w dniu 2 listopada 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 23 grudnia 2020 r. oraz skorygowany dnia 2 lutego 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych
łącznicach””, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, AM-1, obręb 0011 Wojanów, nr 121, nr 116/2, nr 156/1, nr 113/42, nr 112, AM-1, obręb 0001 Bobrów, jedn. ewidencyjna 020607_2 Mysłakowice, nr 351/1, AM-1, obręb 0006 Trzcińsko, jedn. ewidencyjna 020605_2 Janowice Wielkie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.136.2020.MN z dnia 4 lutego 2021 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 29 stycznia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego rzecz Inwestora - Województwo Dolnośląskie, wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I-D-9/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na dla inwestycji określonej jako „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 383
w km 05+892 w miejscowości Walim” wraz z przebudową układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu (dz. nr 171, nr 175, nr 189, AM-3, obręb 0009 Walim, jednostka ewidencyjna 022108_2 Walim).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2020.ES2 z dnia 4 lutego 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Szymera, na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze na odcinku od km 21+060,15 do km 21+563,48, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 3 85, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze od km 21 +060,15
do km 21+563,48 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru pomnika historii Twierdzy Srebrna Góra””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2020.PM/AK z dnia 4 lutego 2021  roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 2/2021 zezwolił Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50 - 425 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.516.2020.WM1 z dnia 1 lutego 2021 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Annie Kunickiej, w udziale 6/30, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bolków, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 392/1 o pow. 1,5076 ha, nr 392/2 o pow. 0,0016 ha, obręb 0010 Sady Górne. Mimo podjętych czynność, organ nie uzyskał
dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłej, natomiast ustalił, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.313.2020.AZ z dnia 1 lutego 2021 roku zawiadamiające, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 90/1, AM-1, obręb Rato wice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.922.2020.MK z dnia 29 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Bronisławie Malarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Męcinka, obręb Przybyłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 172, o pow. ograniczenia 3595,55 m2 oraz działka nr 16 o pow. ograniczenia 3875,18 m2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES2/AK z dnia 27 stycznia 2021 roku zawiadamiające o ponownym - na skutek decyzji kasacyjnej Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2019 r. (znak: DLI-II.7621.55.2019.EŁ.5, DLI-II..4621.61.2010.EŁ.), przystąpieniu do rozpatrzenia wniosku Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, złożony w dniu 22 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora : „Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.40.2020.MA z dnia 27 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust.
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Januszu Kaczorowskim (za udział 1/3) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Oława oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 63/1, obręb 0007, AM-1, Godzikowice. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym we wskazanym udziale.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.566.2020.PŁ z dnia 25 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Bolków, obręb Sady Górne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 144/1, o pow. 0,4016 ha oraz działka nr 144/2 o pow. 0,0084 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ
powziął informację o śmierci Anny Kunickiej oraz Stanisławy Miszkiewicz. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłych, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyły się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO>7570.374.2020.PŁ z dnia 22 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Kobylniki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/1 o pow. 2,1902 ha oraz działka nr 34 o pow. 0,0102 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Wiktora
Kwiatkowskiego. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.137.2020.DL z dnia 18 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr I-D-3/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na sieci wodociągowej od ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu do ulicy Gazowej w Jugowicach - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 383, na działkach nr 171 AM-3, nr 175 AM-3,4, nr 181, AM-4, nr 183 AM-5,6, obręb 0009 Walim i nr 95, AM-1, obręb Jugowice, jedn. ew. 022108_2 Walim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.181.2020.DL z dnia 14 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 12 stycznia 2021 r., Nr I-D-2/21 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Grochotów”, przewidzianą do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 28, AM-1, obręb 0007 Grochotów, jedn. ew. 021906_5 Strzegom.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2020.GM2 z dnia 7 stycznia 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22.12 2020 roku (data wpływu: 24.12.2020 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną, działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko i Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11324_LE278_Czerna_001 GSM-R na linii kolejowej nr 278 km 3,910 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizowanego na terenie działki nr 255/1 AM-1, obręb 0001 Czerwona Woda, jednostka ewidencyjna 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski, powiat zgorzelecki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3922.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.369.2020.PŁ z dnia 4 stycznia 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska, obręb Brodno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16 o pow. ograniczenia 0,0110 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Jana Kuriaty. Mimo podjętych czynności, organ nieuzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym, natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

liczba wejść: 10519

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 31.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :