Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2022

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.139.2021.JT z dnia 25 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 stycznia 2022 r., Nr I-D-6/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora — KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę sieci wody oraz instalacji zasilającej i sterującej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Trzęsów, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 24/1, nr 140, nr 219, AM-3, obr. 0015 Trzęsów, jedn. ew. 021603 2 Grębocice.

Decyzja nr I-D-6/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę sieci wody oraz instalacji zasilającej i sterującej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Trzęsów, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 24/1, nr 140, nr 219, AM-3, obr. 0015 Trzęsów, jedn. ew. 021603 2 Grębocice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2021.AK z dnia 25 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 18 stycznia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-5/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów na odcinku Miękinia - Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej -
Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór - Legnica”.

Decyzja nr I-Pk-5/22 z dnia 18 stycznia  ustalająca lokalizacjię linii kolejowej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów na odcinku Miękinia - Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej — Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór - Legnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.158.2021.JT z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 20 stycznia 2022 r., Nr I-D-4/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora- KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DNI000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowa kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 w m. Szklary Górne, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 715/3, AM-3, obr. 0028 Szklary Górne, jedn. ew. 021102 2 Lubin.

Decyzja nr I-D-4/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DN1000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowa kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 w m. Szklary Górne, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 715/3, AM-3, obr. 0028 Szklary Górne, jedn. ew. 021102 2 Lubin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.122.2021.JT z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/22 z dnia 19 stycznia 2022 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
uchylił z urzędu własną decyzję Nr 17/20 z dnia 30 września 2020 r. zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej “DK98” oraz dróg gminnych w gminie Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2021.GM2 z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-4/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie zmienił ostateczną z dniem 17 grudnia 2021 r. decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: IF-PP.747.76.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,, Gazociąg Tomkowice — Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wyplycenią w obr. Olszany i Pelcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy na terenie działek nr 805 AM-2, obręb 0013 Olszany, obręb ewidencyjny 021906 5 Strzegom - obszar wiejski i nr 127 AM-3 obręb 0001 Pełcznica 1, obręb ewidencyjny 021902 1 m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2021.ES2 z dnia 20 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania łącznicy węzła Brzezimierz autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396, obręb Goszczyna, gmina Domaniów, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4. Zadanie A - węzeł Brzezimierz”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.95.2021.GM2 z dnia 19 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-93/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-81/21 z dnia 8 listopada 2021 roku (znak sprawy: IF-PP.747.77.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym między innymi wykonania badań geologicznych,
wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne do dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 19f ust. 1 i w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1 - 5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy
na terenie działek nr 1020 AM-1, obręb 0005 Granica i nr 131 AM-1 obręb 0018 Stawiska, obręb ewidencyjny 021906_5 Strzegom - obszar wiejski, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.94.2021.AK z dnia 18 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 12 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-3/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN 6,3MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2”.

Decyzja nr I-Pg-3/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN 6,3MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2”.

zał.1 cz. 1 do Decyzji nr I-Pg-3/22

zał.1 cz. 2 do Decyzji nr I-Pg-3/22

zał.1 cz. 3 do Decyzji nr I-Pg-3/22

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2021.BZK z dnia 17 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. decyzji Nr I-P-5/22 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10995_L281_Raklowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 80/1, AM-1, obręb Rakłowice, gmina Cieszków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2021.AK/ESZ z dnia 17 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice”. Informuje, że zgodnie z art. 133 Kpa odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju i Technologii.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2021.MMJ z dnia 14 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2017 r., znak: A-B.6740.35.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - budowa południowej obwodnicy miasta”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 14 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 113 § 1 i § 3 zostało wydane postanowienie prostujące omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: IF-W0.7570.259.2019.MU ustalającej odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2021.GM2 z dnia 13 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 5 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-2/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Biernatki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.93.2021. BZK z dnia 12 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 4 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-1/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji RadkowiceŻarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa
i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Decyzja nr I-Pg-1/22 z dnia 4 stycznia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2021.MN z dnia 11 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 22 grudnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia istniejącego zespołu zaporowo - upustowego na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa i przebudowę drogi dojazdowej w ramach zadania pn.: „Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - budowa ogrodzenia i drogi ZZU Siehnice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.90.2021.BZK/ESZ z dnia 11 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.11.2021 roku (data wpływu 23.11.2021 roku), uzupełniony dnia 27.12.2021 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Pawła Sarnacldego 1 Pana Damiana Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do łon 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.97.2021.AK z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zas. Rozdz. Lw/E - Tomkowice - Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu”, na wniosek z dnia 10 grudnia 2021 r. (data wpływu: 17.12.2021 r.), uzupełniony dnia 31 grudnia 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.90.2013.PŁ z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 30 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Aleksandrze Kaczerewskim z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 485, AM-2, obręb Ubocze została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.672.2020.MK z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 30 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, została wydana decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie znak IF- WO.7570.672.2020.MK.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.168.2014.VK/MU z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o pow. 0,0821 ha, AM 1, obręb Piława Dolna. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., (znak: IF-AB.7820.41.2012.ES2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, przedmiotowa nieruchomość z dniem jej uostatecznienia się, tj. z dniem 31 marca 2014 r. stała się własnością
Województwa Dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.554.2013.GG2/MU z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106/1 o pow. 0,1326 ha, AM 1, obręb Borzęcin. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., (znak:
IF-AB.7820.34.2011.AK13) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa - Wrocław”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zmienionej decyzją
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOII-IIIeb/BOII-3eb-772-75- 239/12/13/14 wyżej wymieniona nieruchomości stała się własnością Skarbu Państwa w dniu 7 lutego 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.96.2013.PŁ z dnia 5 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 23 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania między innymi na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Bolesławie Skrzypiec z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72, AM-1, obręb Krzewie Wielkie została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2021.GM2 z dnia 4 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.12.2021 roku (data wpływu 10.12.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie pełnomocnictwa nr OW-DI.015.123.2014.69 z dnia 20.08.2021 roku, w sprawie zmiany ostatecznej z dniem 17 grudnia 2021 roku decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 2021 roku (znak sprawy IF-PP.747.76.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wypłycenia w obr. Olszcmy 1 Pełcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy na terenie działek nr 805 AM-2, obręb 0013 Olszany, obręb ewidencyjny 021906_5 Strzegom - obszar wiejski i nr 127 AM-3 obręb 0001 Pełcznica 1, obręb ewidencyjny 021902 1 m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.1.2021.PŁ z dnia 3 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji z dnia 20 grudnia 2021 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.1.2021.PŁ) w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości w tym na rzecz spadkobierców Kazimierza Liska za udział 7295/100000 oraz spadkobierców Wacława Zowala za udział 9205/100000 z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/101 o pow. 0,0052ha, AM 47, obręb Wołów.

liczba wejść: 312

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 25.01.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :