Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2022

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.98.2022.JT z dnia 30 grudnia 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 29 grudnia 2022 r., Nr I-D-121/22, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Lądek-Zdrój, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 392 w Ołdrzychowicach Kłodzkich i Trzebieszowicach w ramach zadania: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich”.

Decyzja Nr I-D-121/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku zatwierdzająca budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 392 w Ołdrzychowicach Kłodzkich i Trzebieszowicach w ramach zadania: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.84.2022.BZK z dnia 30 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN400 Krobia-Kotowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.78.2022.AK z dnia 29 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 20 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-81/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania pn.: Likwidacja połączeń elektrolitycznych we wskazanych lokalizacjach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.75.2022.ESZ z dnia 29 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 grudnia 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-84/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja gazociągu przyłączeniowego DNI50 do SRP Oława Opolska w związku z realizacją umowy Godzikowice oraz wyłączeniem gazociągu DN350 Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Decyzja Nr I-Pg-84/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja gazociągu przyłączeniowego DN150 do SRP Oława Opolska w związku z realizacją umowy Godzikowice oraz wyłączeniem gazociągu DN350 Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.219.2022.JR  z dnia 28 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 15 grudnia 2022 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, la, lc, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 104 k.p.a. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania m. in. na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Szymborskim (w udziale we współwłasności nieruchomości), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Wałbrzycha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 134/4, obręb 0028 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.50.2022.MN z dnia 28 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.49.2022.MN z dnia 28 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2022.MN z dnia 28 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno -i budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiego IF-AB.7840.2.52.2022.MN z dnia 22 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę  strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.51.2022.MN  z dnia 22 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2022.GM2 z dnia 22 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 7 grudnia 2022 r. (data wpływu: 12 grudnia 2022 r.) złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Koguciuka reprezentującego firmę ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości realizowanej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, jednostce ewidencyjnej: 022101_1, Boguszów - Gorce - obszar miejski, na terenie nieruchomości stanowiących działki: nr 413, 421 obręb 0005 Nr 5 Stary Lesieniec (KW SW1W/00043553/3), w celu wykonania badań geologicznych w ramach inwestycji celu publicznego w zakresie sieci przesyłowej pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów” zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy jako prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1
ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.53.2022.AK z dnia 21 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Zaręby, złożony w dniu 14 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 06 grudnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącego kątowego ZZU Psary i budowę nowego kątowego ZZU Psary DN 150/DN 100 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą do jego obsługi, przewidzianych do realizacji na działkach: 022004_2.0005.137/1,  22004_2.0005.137/2, obręb Malin, 022004 2.0010.45/21, 022004_2.0010.45/24, 022004_2.0010.478, obręb Psary, gmina Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.48.2022.MN z dnia 21 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2022.BZK z dnia16 grudnia 2000 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 3 października 2022 r. (data wpływu: 14.10.2022 r.), uzupełniony i skorygowany w dniu 7 listopada 2022 r. i 6 grudnia 2022 r., P4 Sp. z o. o. działające przez pełnomocnika Pana Szymona Siwińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WROH79B”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośłąskiefo IF-PP.746.61.2022.BZK z dnia 16 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 listopada 2022 r. (data wpływu: 05.12.2022 r.), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12127_L137_Kopalnia_001/C)Rxl37-199429-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, km 199,429. W ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 43 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, przyłącze energetyczne” na terenie działki nr 145, obręb 0002 Północ, gmina Piława Górna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.85.2022.AK z dnia 16 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 7 grudnia 2022 r. (data wpływu: 09.12.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara Klimko, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 45/12 (gmina Wisznia Mała, obręb 0010 Psary, księga wieczysta nr: WR1W/00022264/8), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja SRP Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2022.ES2  z dnia 15 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Damiana Geislera, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ul. Mokronoska we Wrocławiu na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Mokronosldej we Wrocławiu na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta (droga wojewódzka nr 347) w ramach zadania: „Budowa trasy rowerowej łączącej gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronosldej we Wrocławiu”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2022.ES2 z dnia 15 grudnia 2022 roku zawiadamiające wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Damiana Geislera, złożony w dniu 23 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr- 347 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ul. Parkowa w Mokronosie Dolnym na odcinku od granicy miasta Wrocławia do ul. Orzechowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Parkowej - droga wojewódzka nr 347 w Mokronosie Dolnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej w ramach zadania: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (p&r) i b&r na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie: ścieżka rowerowa granica Wrocławia - Mokronos Dolny - Mokronos Górny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2022.AK/BZK z dnia 15 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej Q = 40 000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Magnice i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.77.2022.AK z dnia14 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 5 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-75/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4MPa o długości 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”.

Decyzja Nr I-Pg-75/22 z dnia 14 grudnia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4MPa o długości 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.40.2022.MN z dnia 14 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 9 grudnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 30/22 zatwierdzającą projekt  zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2022.GM2 z dnia 9 drudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 listopada 2022 r. (data wpływu: 10.11.2022 r.), uzupełniony dnia 30 listopada 2022 r., złożony przez Gminę Miękinia, działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Biernackiego reprezentującego firmę Studio Projektowo-Wykonawcze „KlimaPol” z siedzibą w Brzezinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej Lutynia - Wiłkszyn.

Obwieszczenie Wojewdy Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we W rocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości organ prowadzi czynności w celu ustalenia aktualnych wierzycieli hipotecznych którym będzie przysługiwało odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.67.2022.GM2 z dnia 9 grudnia 2022 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski dnia 2 grudnia 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-74/22 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji pod nazwą: „ZZU Wysoka - Chabrowa - prace towarzyszące likwidacji, Szewce - Ołtaszyn odg. Cargill - Ołtaszyn węzeł”, realizowanej w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, jednostce ewidencyjnej 022305_2, Kobierzyce - obszar wiejski, obręb 0028 Wysoka działki nr: 45/184, 45/185, 45/254, 45/255, 45/251 i 45/253.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2022.BZK z dnia 7 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 23 listopada 2022 r. uzupełniony w dniu 29 listopada 2022 r., Pani Ewy Lachery działającej przez  pełnomocnika Pana Dariusza Jarocha, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii średniego SN - zasilanie centrum logistycznego w Korzeńsku ” zlokalizowanej na działce nr 241/13 obręb Korzeńsko, gmina Żmigród, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 3215.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2022.GM2 z dnia 7 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-50/22 z dnia 30 listopada 2022 r. na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Wojciecha Skowrońskiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowych SN K-479 i K-48 do GPZ R-134 przy ul. Korfantego do muf kablowych SN przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu, lokalizowanej na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/4 AM-7 obręb 0011 Borek, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1317.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.35.2022.MN z dnia 6 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 5 października 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 21 listopada 2022 r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zaresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.78.2022.AK z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja połączeń elektrolitycznych we wskazanych lokalizacjach: 1.1. Gazociąg Jeleniów - Radakowice, likwidacja 3 połączeń elektrolitycznych gazociągu DN300 na przekroczeniu gazociągu z drogami - dz. nr: 101/2 obr. Złotniki; 492, 493/2 obr. Koskowice; 1.2. Gazociąg Taczalin - Dziwiszów, likwidacja połączeń elektrolitycznych na przekroczeniu gazociągu z drogami w 5 miejscach - dz. nr: 30/1 obr. Rzeszówek; 226/3 obr. Chełmiec; 240 obr. Podgórski; 237 obr. Stara Kraśnica; 95/4 obr. Zębowice; 1.3. Gazociąg DN250 Zas. Rozdz. LW-E Tomkowice, likwidacja połączenia elektrolitycznego gazociągu na przekroczeniu z drogą Warmątowice - Kościelec - dz. nr: 175 obr. Warmątowice Sienkiewiczowskie; 1.4. Gazociąg Kotowice - Zakęcie DN300 likwidacja 7 połączeń elektrolitycznych - dz. nr: 126 obr. Kotowice; 104, 79/1 obr. Piersna; 405/1 obr. Żarków; 680 obr. Ruszowice; 16, 15 obr. Huta; 728/1 obr. Żukowice; 1.5. Gazociąg Żukowice - Żary DN300 - likwidacja połączenia elektrolitycznego - dz. nr: 11 obr. Gaworzyce; 1.6. Gazociąg Zgorzelec - Jeleniów DN200/250 likwidacja połączenia elektrolitycznego w miejscowości Żarska Wieś - dz. nr: 254/3, 255/2, 255/4 w obr. Żarska Wieś; 1.7. Gazociąg Bolesławiec - Chościszowice - Jeleniów DN300 - likwidacja dwóch zwarć elektrolitycznych w  miejscowości Zabłocie 1 Bolesławiec - dz. nr: 8 obr. Zabłocie; 575/4 obr. Bolesławiec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.75.2022.ESZ z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja gazociągu przyłączeniowego DN150 do SRP Oława Opolska w związku z realizacją umowy Godzikowice oraz wyłączeniem gazociągu DN350 Brzeg Opolski - Ołtaszyn”, na wniosek z dnia 26 października
2022 r. (data wpływu: 28.10.2022 r.), uzupełniony dnia 24 listopada 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.103.2022.JT z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie wygaszenia w części decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2020 r., Nr 22/20, wydanej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401_1 miasto Wrocław), w zakresie dotyczącym remontu estakady i umocnienia skarpy w granicach działki nr 3/4, AM-17, obr. 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401_1 Wrocławmiasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.41.222.MN z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 31 października 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 21 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.38.2022.MN z dnia 2 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 31 października 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 21 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.251.2022.MW1 z dnia 1 grudnia 2022 roku informująceże toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Jana Wielskopa (za udział 1/2 z udziału 1133/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 13/2 o pow. 0,0175 ha, AM-2, obręb 0030 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2022.ES2 z dnia 1 grudnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 16 września 2022 r., uzupełniony w dniu 28 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie autostrady A-18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.11.2022.ES2 z dnia 1 grudnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przebudowie drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) wraz z budową (rozbiórka i budowa) mostu drogowego nad rzeką Bóbr w m. Bolesławiec, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląsk

Decyzja Nr 20/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku zezwalająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) wraz z budową (rozbiórka i budowa) mostu drogowego nad rzeką Bóbr w m. Bolesławiec, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2022.AK z dnia 30 listopada 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 22 listopada 2022 r. decyzji Nr I-P-49/22 na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiegoo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Wilków Wielki od km 26+772do km 26+872 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku ŁagiewnikiDzierżoniowskie - Piława Górna”, lokalizowanej na terenie działki nr 44/12 AM-1 obręb 0004 Wilków Wielki, gmina Niemcza, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonejw załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2022.GM2 z dnia 29 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 listopada 2022 r., uzupełniony dnia 21 listopada 2022 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego reprezentującego firmę Grupa Projektowa G7 z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia De 160 PE-HD, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 26 AM-18, obręb 0013 Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1338.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.65.2022.AK z dnia 29 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, złożony w dniu 17 października 2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.42.2022.MN z dnia 29 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 31 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.43.2022.MN z dnia 29 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 31 października 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 21 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2021.KS z dnia 29 listopada 2022 roku zawiadamiające o toczącym się, na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony dnia 15 września 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 4 stycznia 2022 r., postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa - Krzelów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.33.2022.AK z dnia 29 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego, w dniu 24 listopada 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 29/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia De400mm,Del25mm relacji Jelenia Góra - Piechowice, przewidzianą do realizacji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2022.MN  z dnia 25 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 31 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektuarchitektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka liniikablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2022.AK z dnia 22 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14 listopada 2022 r. (data wpływu: 15.11.2022 r.), Zakładu Usług Komunalnych w Miękini, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Flisa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozów, gmina Miękinia” w ramach zadania pn.: „Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami 1 włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wojnowice, Mrozów wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. B. Chrobrego w miejscowości Mrozów”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.82.2022.WS z dnia 22 listopada 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o tym, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I -D - 109/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zatwierdził projekt zagospodarowania terenu (PZT) zatwierdził projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i udzielił na rzecz Inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, pozwolenia na budowę elektroenergetycznej napowietrznej, jednotorowej linii średniego napięcia SN 110 kV relacji Rawicz - Góra, przeznaczonej do realizacji na działce nr 150 obr. 0030 Szedziec, jedn. ewid. Góra, (nr ident: 020401 5.0030.150).

Decyzja Nr I-D-109/22 z dnia 22 listopada 2022 roku zatwierdzajaca projekt architektoniczno-budowlany (PAB) udzielam pozwolenia na budowę dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań obejmującego: budowę elektroenergetycznej napowietrznej, jednotorowej linii średniego napięcia SN 110 kV relacji Rawicz - Góra, przeznaczonej do realizacji na działce nr 150 obr. 0030 Szedziec, jedn. ewid. Góra, {nr ident.: 020401 5.0030.150).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-7840.2.36.2022.MN z dnia 22 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 20 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin Pielgrzymka oraz Świerzawa - obszar wiejski w powiecie złotoryj skim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.389.2022.MA  z dnia 21 listopada 2022 roku informujące , że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Tadeusza Mendel (za udział 1/2 z udziału 2500/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 810/3 o pow. 0,0032 ha oraz nr 810/1 o pow. 0,0018 ha, AM-2, obręb 0004, Domaszków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.384.2022.MA z dnia 21 listopada 2022 roku  informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Kazimierza Warchał (za udział 1/2 z udziału 2800/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 806/2 o pow. 0,0046 ha, AM-2, obręb 0004.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.49.2022.WS z dnia 18 listopada 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-K/Z-62/22 z dnia 15 listopada 2022 r. zmienił ostateczną decyzję własną.

Decyzja Nr I-K/Z-62/22  z dnia 18 listopada 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: budowa sieci ciepłowniczej 2xDN 700 i 2xDN 300 oraz kanalizacji teletechnicznej w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 277 relacji Opole  roszowice - Wrocław Brochów: □ w km 81,838 - kanalizacja teletechniczna DN 40 w rurze osłonowej D N 110, □ w km 81,841 - sieć ciepłownicza 2xDN 700 w rurach osłonowych DN 1100, □ w km 82,102 - sieć ciepłownicza 2xDN 300 w rurach osłonowych DN 600, □ w km 82,106 - kanalizacja teletechniczna DN 40 w rurze osłonowej DN 110, przewidzianą do realizacji na działce nr 615/15, AM-1,2, obręb 0001 Siechnice, jedn. ewidencyjna 022308_4 Siechnice Miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2022.ES z dnia 17 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Damiana Geislera, złożony w dniu 12 października  2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzldej nr 347 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ul. Mokronoska we Wrocławiu na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Mokronoskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta (droga wojewódzka nr 347) w ramach zadania: „Budowa trasy rowerowej łączącej gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.77.2022.AK z dnia 16 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4MPa o długości 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”, na wniosek z dnia 3 listopada 2022 r. (data wpływu: 04.11.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Kingę Walęzak reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2022.AK z dnia 15 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 listopada 2022 r. (data wpływu: 03.11.2022 r.), Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Chruślak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa złącza kablowego SN 20kV wraz z dowiązaniami SN 20kV przy ul. Bydgoskiej/Szczecińskiej w Legnicy”, lokalizowanej na terenie działki nr 521/1 obręb 0004 Czarny Dwór, miasto Legnica, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-PP.747.67.2022.GM2 z dnia 15 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „ZZU Wysoka - Chabrowa - prace towarzyszące likwidacji, Szewce - Ołtaszyn odg. Cargill - Ołtaszyn węzeł”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.40.2022.MN z dnia 15 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 31 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kY nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.64.2022.AK z dnia 15 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, złożony w dniu 11 października 2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.36.2011.VK/MA  z dnia 14 listopada 2022 roku  w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Leokadii Bednarz, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Miękinia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 226/12 o pow. 0,1486 ha, AM 1, obręb 0007 Głoska.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.308.2022.MK z dnia 10 listopada 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/5 o pow. 0,0201 ha, AM-3, obręb Długołęka, między innymi na rzecz spadkobierców po zmarłych Mirosławie i Rozalii oraz na rzecz wierzycieli hipotecznych ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.64.2022.BZK z dnia 10 listopada 2022 roku zawiadamiające, że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Decyzja Nr I-Pk-67/22 z dnia 10 listopada 2022 roku uchylająca uchylam ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego w części dotyczącej wykazu działek objętych inwestycją, opisanego jako: „Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.34.2022.AK z dnia 9 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w dniu 04 listopada 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 28/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.37.2022.WJ z dnia 9 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Manga, złożony dnia 24 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn.: „Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - wpięcia do istniejącej infrastruktury: budowa dwóch gazociągów podłączeniowych DN 200, MOP 5,5 MPa oraz kabli ochrony katodowej, rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN 350/300, MOP 1,3 Mpa relacji Lubiechów -Wałbrzych”.

Obwiesczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.219..2022.JR z dnia 8 listopada 2022 roku w toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że Mirosław Szymborski nie żyje. Mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłym tj. na udziale przypadającym po zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

Obwieszczenie Wojewdy Dolnośląskkiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 8 listopada 2022 roku informujące o przyczynie braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych Zofii Polcyn i Franciszku Bykowskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2022.AK z dnia 8 listopada 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 27 października 2022 r. decyzji Nr I-P-48/22 na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Niemcza od km 30+805 do km 30+891 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki
Dzierżoniowskie - Piława Górna”, lokalizowanej na terenie działki nr 251/1 AM-8, obręb 0001 Stare Miasto, miasto Niemcza, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2022.AK z dnia 8 listopada 2022 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia nr I-P-22/22 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Przerzeczyn Zdrój/Nowa Wieś Niemczańska od km 33+858 do km 33+958 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna”, lokalizowanej na terenie działki nr 47/6 AM-2, obręb 0006 Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.311.2022.MK z dnia 4 listopada 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/3 o pow. 0,0037 ha, AM-3, obręb Długołęka, między innymi na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Bruzi za udział 1/6 w wyżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.51.2022.GM2 z dnia 4 listopada 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 28 października 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-65/22 zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-31/18 z dnia 19 września 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2022.AK z dnia 4 listopada 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 26 października 2022 r. decyzji Nr I-P-47/22 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10959_L274B_Trzcinsko_003 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, lokalizowanej na terenie działki nr 361 AM-1 obręb 0006 Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2022.BZK z dnia 4 listopada 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 26 października 2022 r. decyzji Nr I-P-46/22 na rzecz WENA PROJEKT 2 Sp. z o. o., działającej przez pełnomocnika Pana Adama Marciniaka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV relacji PV Kotla - GPZ Żarków wraz z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną”, zlokalizowanej na działce nr 61/1 obręb Grodziec Mały, gmina Głogów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 332.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.52.2022.JT z dnia 2 listopada 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 października 2022 r., Nr I-D-105/22, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-430 Duszniki-Zdrój, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia do zasilania projektowanych studni głębinowych, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 389 w m. Duszniki-Zdrój, na działce nr 17, AM-4, obr. 0006 Zieleniec, jedn. ew. 020801 1 Duszniki-Zdrój.

Decyzja Nr I-D-105/22 z dnia 2 listopada 2022 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gmina Duszniki-Zdrój Rynek 6 57-430 Duszniki-Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2022.GM2  z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 października 2022 r. (data wpływu: 20.10.2022 r.), złożony przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Wojciecha Skowrońskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN K-479 i K-480 do GPZ R-134 przy ul. Korfantego do muf kablowych SN przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu, lokalizowanych na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/4 AM-7, obręb 0011 Borek, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2022.KS z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiajce o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony dnia 18 sieipnia 2022 r., uzupełniony w dniach 23 sierpnia 2022 r., 16 września 2022 r. oraz 12 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 (ul. Legnickiej i Piłsudskiego) z drogą wojewódzką nr 329 (ul. Legnicka) raz drogą wojewódzką nr 292 (ul. Poniatowskiego) w miejscowości Głogów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2022.MN  z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 27 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 27/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.29.2022.MN z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 27 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 25/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.30.2022.MN  z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 27 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 26/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiego IF-AB.7840.2.25.2022.MN z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 25 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 24/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczeie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2022.MN z dnia 2 listopada 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 25 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 23/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2022.BZK z dnia 27 października 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 21 października 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-64/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji pod nazwą: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN l,6MPa relacji Jeleniów-Dziwiszów na odcinku węzeł Jeleniów - SRP Jelenia Góra Sobieskiego wraz z odgałęzieniami - Etap II”.

Obwiesczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.62.2022.GM2 z dnia 27 października 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 20 października 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-63/22 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na rzecz podmiotu innego niż Inwestor, realizowanej w województwie dolnośląskim, powiecie zgorzeleckim, jednostce ewidencyjnej: 022505_2, gmina Sulików obszar wiejski, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 14/3 obręb 0005 Mikułowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2022.GM2 z dnia 27 października 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12 października 2022 r. (data wpływu: 17.10.2022 r. - ePUAP), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 (MOP do 0,5 MPa) w Oleśnicy, ul. Takcyjna, Bolesława Krzywoustego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiegi IF-AB.7840.2.19.2022.AK z dnia 27 października zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Aniśkiewicza, w dniu 24 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 22/22 zatwierdzającą projekt rozbiórki oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.40.2022.AK z dnia 26 października 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 10 października 2022 r., Nr I-K-101/2022, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - PKP ENERGETYKA S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, pozwolenia napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. stanowiskiem naboru i zlewa paliwa, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, zewnętrzną instalacją wodociągową oraz elektroenergetyczną linią zasilającą zalicznikową, rozbiórce elementów zagospodarowania terenu kolidujących z przedmiotową inwestycją - istniejącej nawierzchni drogowej oraz sieci gazowej, instalacji elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej, a także budowie odcinka sieci gazowej w nowej lokalizacji, przewidzianych do realizacji na działce nr 4/56, AM-42, obręb 0022 Południe, jedn. ew. 026401 1 miasto Wrocław.

Decyzja Nr I-K-101/2022 z dnia 26 października 2022 roku, zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla: PKP ENERGETYKA S.A.ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.28.2022.MN z dnia 26 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 24 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 21/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2022.MN z dnia 26 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 24 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 20/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Decyzja Nr 20/22 z dnia 26 października 2022 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2022.GM2 z dnia 25 październia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-45/22 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 11207_L137B_Swidnica_015 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2022.MN z dnia 25 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 19 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 19/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikułowa - r r Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 9-13, pomiędzy słupami 12-13) - linia tymczasowa nr 2” w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa”.

Decyzja Nr 19/22 z dnia 25 października 2022 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.33.2022.AK z dnia 21 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego, złożony dnia 09 września 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 03 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia De400mm, Del25mm relacji Jelenia Góra - Piechowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2022.MN z dnia 21 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 18 października 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 18/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikułowa - Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 5-9, pomiędzy słupami 6-7) - linia tymczasowa nr 1”

Dezyzja Nr 18/22 z dnia 21 października 2022 roku zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2022.MN z dnia 20 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 1 sierpnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 września 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno -
budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikułowa - Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 74-78 oraz sekcja 78-80, pomiędzy slupami 77-80) - linia tymczasowa nr 5 w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110
kV Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2022.GM2  z dnia 20 października 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-44/22 z dnia 12 października 2022 r. na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Rogozińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektowe PIOTREX z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowych SN K-479 1 K-48 do GPZ R-134 przy ul. Korfantego do muf kablowych SN przy ul. Krzyckiej
we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2022.KS z dnia 20 października 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Brody, złożony dnia 12 lipca 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 2 września 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II (droga gminna nr 101112D) i ul. Kard. Bolesława Kominka (droga gminna nr 101128D)
w Polkowicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.43.2022.GM2 z dnia 14.10.2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-43/22 z dnia 10 października 2022 r. na rzecz Gminy Wisznia Mała, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn: budowa parkingu, Parkuj i Jedź ( P&R + B&R) przy stacji kolejowej w Szewcach , gmina Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.51.2022.GM2 z dnia 11 października 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-31/18 z dnia 19 września 2018 r., znak: IF-PP.747.17.2018.AK ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2022 z dnia 7 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 1 sierpnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 28 września 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.34.2022.AK  z dnia 7 października 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 26 września 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Wąsosz i budowę nowej stacji redukcyjno- pomiarowej SRP Wąsosz.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2022.MN z dnia 6 paźdzernika 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 1 sierpnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 28 września 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.50.2022.BZK z dnia 5 października 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 9 września 2022 r. (data wpływu: 12.09.2022 r.), uzupełniony w dniu 26 września 2022 r., WENA PROJEKT 2 Sp. z o. o. działający przez pełnomocnika Pana Adama Maciniaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV relacji PV Kotla - GPZ Żarków wraz z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.49.2022.AK z dnia 5 października 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 28 września 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-61/22 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-34/18 z dnia 3 października 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.62.2022.GM2 z dnia 4 października 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.73.2022JT z dnia 3 października 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 30 września 2022 r., Nr I-H-99/22, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków, ul. Polna 5, 57-210 Henryków, pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji obejmującej odbudowę zbiornika wodnego wraz z systemem zasilającym w leśnictwie Sarby, oddział 174 m, i, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 380/174, nr 381/174, nr 372/3, AM-1, obr. 0017 Sarby, jedn. ew. 021703_2 Przeworno.

Decyzja Nr I-H-99/22 z dnia 3 października 2022 roku zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków ul. Polna 5 57-210 Henryków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.36.2011.VK/MA  z dnia 3 października 2022 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Leokadii Bednarz, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Miękinia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 226/12 o pow. 0,1486 ha, AM 1, obręb 0007 Głoska.

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-WO.7570.12.2011.BK3(MA) z dnia 3 października 2022 roku informuje, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłej Marii Kubiczak, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Miękinia, AM-1, obręb Lutynia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2022.BZK z dnia 30 września 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji pod nazwą: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN l,6MPa relacji Jeleniów-Dziwiszów na odcinku węzeł Jeleniów - SRP Jelenia Góra Sobieskiego wraz z odgałęzieniami - Etap II.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiego IF-O.7821.5.2019.MMJ z dnia 30 września 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 27 września 2022 r. znak: znak: IF-0.7821.5.2019.MMJ utrzymał w mocy decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 7 maja 2019 r., znak: DAR.673.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, udzielonej Prezydentowi Miasta Lubina, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rewitalizacja ulicy Rynek w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego od nowego placu rynkowego, przez teren wokół budynku Ratusza Miejskiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Piastowską, ul. Mikołaja Pruzi do ul. Wrocławskiej i ul. Zamkowej w Lubinie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskiego IF-AB.7840.1.50.2022.AK  z dnia 30 września 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, złożony w dniu 23 sierpnia 2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla: Przebudowy linii kolejowej nr 143 na szlaku L06 Długołęka - Wrocław Psie Pole od km 148,364 do km 152,720, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa - opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 2 Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.64.2022.BZK  z dnia 28 września 2022 roku zawiadamiające o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r., sprostowaną postanowieniem Nr I-P-17/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.55.2022.GM2 z dnia 27 września 2022 roku zawiadamiające, że dnia 19 września 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-60/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN 200 PN 6,3 MPa w m. Lutynia” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2022.AK z dnia 27 września 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 19 września 2022 r. decyzji Nr I-P-41/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 12120_LE271_Morzecin_051 (ORx271-027637-XXX-01) na linii kolejowej nr 271, km 27,637, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2022.KS (dot. IF-AB.7820.26.2020.KS) z dnia 23 września 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, w dniu 19 września 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 17/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2022.AK  z dnia 23 wrzesnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, w dniu 19 września 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 17/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2022.GM2 z dnia 21 września 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-38/22 na rzecz firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Panią Joannę Kolendo, reprezentującej firmę Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia De 90 PE-HD lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 2/5 AM-15 obręb 0050 Karłowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2022.GM2 z dnia 21 września zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-38/22 na rzecz firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Panią Joannę Kolendo, reprezentującej firmę Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia De 90 PE-HD lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 2/5 AM-15 obręb 0050 Karłowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2022.GM2 z dnia 21 września 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-39/22 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 12144_L274_Lubiechów /ORx274-0621I0-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2022.AK z dnia 21 września 2022 roku zawiadamiająca, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w dniu 15 września 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 16/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora.

Decyzja Nr 16/22 z dnia 21 września zatwierdzająca zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląsiego IF-PP.746.49.2022.GM2 z dnia 20 września 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 września 2022 r. (data wpływu: 09.09.2022 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 11207_L137B_Swidnica_015 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1008 AM-13, obręb 0006 Kraszowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.56.2022.BZK z dnia 20 września 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 12 września 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-59/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI50 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Psary o długościach ok. 38 m oraz ok. 25 m; budowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI50 MOP 5.5 MPa relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 92 m; wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI50 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 63 m i rozbiórka dwóch odcinków tego gazociągu przesyłowego o długościach po ok. 10 m w miejscu punktów włączenia” w ramach zadania pn.: „Likwidacja 4 wypłyceń na gazociągu Wrocław - Obwodnica Północna w miejscowościach Psary oraz Mirków” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Decyzja Nr I-Pg-59/22 z dnia 20 września 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI 50 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wroclaw-Obwodnica Północna w miejscowości Psary o długościach ok. 38 m oraz ok. 25 m; budowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5.5 MPa relacji Wroclaw-Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 92 m; wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN150 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 63 m i rozbiórka dwóch odcinków tego gazociągu przesyłowego o długościach po ok. 10 m w miejscu punktów włączenia”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.30.2022.MN z dnia 20 września 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.29.2022.MN z dnia 20 września 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.64.2022.EL z dnia 16 września 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 15 września 2022 r., Nr I-H-97/22, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Inex Green Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-226 Wrocław, ul. Pasterska 2B.

Decyzja Nr I-H-97/22 z dnia 16 września zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2022.AM2 z dnia 16 września 2022 roku zawiadamiające,o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24 sierpnia 2022 r. (data wpływu: dnia 25.08.2022 r.), złożony przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Wojciecha Skowrońskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN K-479 i K-480 do GPZ R-134 przy ul. Korfantego do muf kablowych SN przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu.

Obwiesczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2022.GM2  z dnia 16 września 2022 roku zawiadamiające, że dnia 7 września 2022 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-58/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Remont nawierzchni na przejeździe kolejowo - drogowym kat. A w km 14,540 linii kolejowej nr 285 wraz ze zmianą kategorii przejazdu na kat. B” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiego IF-AB.7840.2.19.2022.AK  z dnia 16 wrześia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2022.MN z dnia 16 września 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.28.2022.MN z dnia 16 września 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiego IF-AB.7840.2.26.2022.MN z dnia 15 września 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2022.MN z dnia 15 września zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2022.AK z dnia 14 września 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 29.08.2022 r.), uzupełniony dnia 1 września 2022 r., Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Przerzeczyn Zdrój/Nowa Wieś Niemczańska od km 34+010 do km 34+110 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.45.2022.AK z dnia 14 września 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 23.08.2022 r.), uzupełniony dnia 1 września 2022 r., Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Niemcza od km 30+805 do km 30+891 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiego IF-PP.747.53.2022.AK z dnia 13 września 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-57/22 z dnia 6 września 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 414/7 obręb 0021 Żemiki Wrocławskie, gmina Siechnice, w celu wykonania badań geologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego na opracowaną dokumentacją projektową i wykonanie robót budowlano-montażowych na gazociągach dolotowych do SRP Żemiki Wrocławskie"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.52.2022.BZK  z dnia 13 września 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 5 września 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-56/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont pięciu odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, odgałęzienie Jeszkowice-Kiełczów węzeł w miejscach wypłyceń pod rowami, w miejscowościach: Kiełczówek - wypłycenie pod rowem zlokalizowanym na działce nr 162 AM-1, obręb 0021 Kiełczówek, Dobrzykowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 308 AM-1 oraz 335 AM-1 obręb 0004 Dobrzykowice, Jeszkowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 359 AM-1 oraz nr 355 AM-1, obręb 0006 Jeszkowice”

Decyzja Nr I-Pg - 56/22 z dnia 13 września ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont pięciu odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, odgałęzienie Jeszkowice-Kiełczów węzeł w miejscach wypłyceń pod rowami, w miejscowościach: Kiełczówek - wypłycenie pod rowem zlokalizowanym na działce nr 162 AM-1, obręb 0021 Kiełczówek, Dobrzykowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 308 AM-1 oraz 335 AM-1 obręb 0004 Dobrzykowice, Jeszkowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 359 AM-1 oraz nr 355 AM-1, obręb 0006 Jeszkowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.20222.BZK z dnia 13 września 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 września 2022 r. decyzji Nr I-P-36/22 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12101_LE271_KorzenskoW_081 (ORx271 057619-XXX-01) na linii kolejowej 271, km 57,619, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne na terenie działki nr 347, obręb Laskowa, gmina Żmigród

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2022.BZK z dnia 13 września 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 września 2022 r. decyzji Nr I-P-37/22 na rzecz RWE Solar Poland Sp. z o. o., działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Gniotą w sprawie wydania na: „Budowie podziemnego zespołu elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi - przejście pod torami”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2022.BZK  z dnia 6 września 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 29 sierpnia 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-55/22 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.49.2022.AK z dnia 6 września 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-34/18 z dnia 3 października 2018 r. ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna”, na wniosek z dnia 17 sierpnia 2022 r., uzupełniony dnia 29 sierpnia 2022 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiefo IF-AB.7820.2.2022.KS z dnia 6 wzreśnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 18/2022 z dnia 1 września 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Kurzeję, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku od mostu na potoku Bystra do zjazdu na dz. nr 7 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2022.EK z dnia 6 września 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Miękusa, w dniu 31 sierpnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 15/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN300 i pięciu obiektów kubaturowych zlokalizowanych w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu oraz budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów - odcinek na przekroczeniu rzeki Pełcznicy.

Decyzja nr 15/22 z dnia 6 września 2022 roku zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Obwieczczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.75.2022.JT z dnia 1 września 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 1 września 2022 r., Nr I-D-92/22, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 382 w m. Piława Dolna, na działce nr 1739, obręb 0011 Piława Dolna, jedn. ewidencyjna 020205_2, Dzierżoniów gmina.

Decyzja Nr I-D-92/22 z dnia 1 września 2022 roku zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę dla Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżoniów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2022.AK z dnia 31 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 sierpnia 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-54/22 o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na rzecz podmiotu innego niż Inwestor, w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.55.2022.GM2 z dnia 31 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN200 PN6,3 MPa w M. Lutynia” na wniosek z dnia 5 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 08.08.2022 r.), uzupełniony dnia 22 sierpnia 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Juda reprezentującą firmę Biuro Projektowe Syntech - Synowiec i Juda sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2022.AK z dnia 31 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22 sierpnia 2022 r. (data
wpływu: 23.08.2022 r.) Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem 1 oświetleniem na PO Wilków Wielki od km 26+772 do km 26+872 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna”, lokalizowanej na terenie działki nr 44/9 AM-1 obręb 0004 Wilków Wielki, gmina Niemcza, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2022.BZK z dnia 30 sierpnia 2022 roku zawiadamiajaca, że Wojewoda Dolnośląski dnia 19 sierpnia 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-51/22 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Zasilanie Kotliny Kłodzkiej -wpięcia do istniejącej infrastruktury”.

Decyzja Nr I-Pg-51/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku ustalająca, lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Zasilanie Kotliny Kłodzkiej -wpięcia do istniejącej infrastruktury”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.16.2022.ES2 z dnia  30 sierpnia 2022 roku zawiadamiajace ,o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, złożony w dniu 1 sieipnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 od km 37+124,50 do km 37+210,50 w m. Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.50.2022.BZK z dnia 30 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 sierpnia 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-53/22 o zmianie
decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-8/19 z dnia 10 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikulowa - Czarna”, w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2022.AK z dnia 30 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 19 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-52/22 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia De400mm, Del25mm relacji Jelenia Góra - Piechowice” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu: - miasto Jelenia Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.44.2022.AK z dnia 30 sierpnia 2022 r. zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 sierpnia 2022 r. (data
wpływu: 19.08.2022 r.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10959_L274B_Trzcinsko_003 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, lokalizowanej na terenie działki nr 361 AM-1 obręb 0006 Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2022.ES2  z dnia 18 sierpnia 2022 r. zawiadamiające, że dnia 18 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 18/22 uchylająca z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r. udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2022.GM2 z dnia 19 sierpnia zawiadamiające, że dnia 12 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-50/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „ZZU Psary - droga dojazdowa i ogrodzenie - Wrocław - Obwodnica Północna Odg. Rogoż - Odg. Psary”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.53.2022.AK z dnia 19 sierpnia 2022 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 lipca 2022 r. (data wpływu: 29.07.2022 r.), uzupełniony dnia 10 sierpnia 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Adrianę Bryndzę reprezentującą Przedsiębiorstwo Almak Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 414/7 (gmina Siechnice, obręb 0021 Żemiki Wrocławskie, księga wieczysta nr: WR10/00064680/0).

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskego IF-PP.746.43.2022.GM2 z dnia 19 sierpnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 11.08.2022 r.), złożony przez Gminę Wisznia Mała, działającą przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&P) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.56.2022.BZK z dnia 19 sierpnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.52.2022.BZK z dnia 18 sierpnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji pod nazwą: „Remont pięciu odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, odgałęzienie Jeszkowice-Kiełczów węzeł w miejscach wypłyceń pod rowami, w miejscowościach: Kiełczówek - wypłycenie pod rowem zlokalizowanym na działce nr 162 AM-1, obręb 0021 Kiełczówek, Dobrzykowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 308 AM-1 oraz 355 AM-1 obręb 0004 Dobrzykowice, Jeszkowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 359 AM-1 oraz nr 355 AM-1, obręb 0006 Jeszkowice”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2022.AK z dnia 18 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-49/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. wydaną na rzecz
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2022.AK z dnia 18 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-48/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r. wydaną na rzecz
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2022.GM2  z dnia 18 sierpnia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-35/22 na rzecz firmy TAPIPOL - Witold Rzeźnik Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Panią Joannę Micór, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obsługi komunikacyjnej dla planowanej hali magazynowej (z dopuszczeniem podziału wewnętrznego na mniejsze hale oraz drobnej produkcji) z częścią biurową, budowie miejsc postojowych naziemnych, obsługi komunikacyjnej i niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2022.KS z dnia 18 sierpnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa
Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Daniela Janikowskiego, złożony dnia 11 marca 2022 r., uzupełniony w dniu 31 marca 2022 r. oraz pod względem formalnym w dniach 2 czerwca 2022 r. oraz 3 sierpnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 439 (dawna 448) na odcinku od km 23+917,98 do km 24+044,50”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.42.2022.GM2 z dnia 11 sierpnia 2022 roku  zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 lipca 2022 r. (data wpływu:
29.07.2022 r.), złożony przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Rogozińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN, lokalizowanej na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 3 AM-6 obręb 0030 Jerzmanowo, jednostka ewidencyjna 026401 1 m. Wrocław, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1377.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2022.ES2  IF-AB.7820.41.2012.ES2  z dnia 11 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 17/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmienił własną decyzję Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającą Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzldej nr 382”.

Decyzja Nr 17/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku , zmieniam ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” (decyzja powyższa była przedmiotem: postępowania odwoławczego zakończonego decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2014 r.
(znak: DOII-III-ks/BOII-3ak/ks-772-25-615/13/14), wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 21/15 z dnia 3 czerwca 2015 r., zmiany w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 22/17 z dnia 5 września 2017 r., zmiany w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 24/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.), dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką ni- 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego - etap II, w zakresie projektu budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2022.EK z dnia 10 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, złożony dnia 4 lipca 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 26 lipca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa stacji pomiarowej Q=33 tys. m3/h Legnica - Bartoszów” (budowa stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórka stacji redukcyjno - pomiarowej gazu), przewidzianego do realizacji na nieruchomościach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2022.BZK z dnia 10 sierpnia 2022 roku zawiadamiajace, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na rzecz podmiotu innego niż Inwestor, na wniosek z dnia 4 lipca 2022 r. (data wpływu: 07.07.2022 r.), uzupełniony dnia 1 sierpnia 2022 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskigo IF-PP.747.43.2022.GM2 z dnia 10 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-47/22 z dnia 3 sierpnia 2022 r. wydaną na rzecz
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 10 sierpnia 2022 roku , informuje, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu
wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości organ podejmie czynności w celu ustalenia aktualnych wierzycieli hipotecznych którym będzie przysługiwało odszkodowanie sporządzono i włączono w poczet materiału dowodowego operat szacunkowy z dnia 17 czerwca 2022 roku, określający wartość przedmiotowej nieruchomości, tym samym został zgromadzony niezbędny materiał dowodowy do wydania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2022.MN z dnia 10 sierpnia 2022 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska
165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 sierpnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 14/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: Budowa linii 400 kV Miltułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Decyzja Nr 14/22 z dnia 10 sierpnia 2022 roku zatwierdzajaca, projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV
Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.28.2022.EK z dnia 10 sierpnia 2022 roku zawiadamijące, o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora -
Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa decyzji Nr I-D-85/22 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Jurcz oraz Zaborów, gm. Ścinawa, w ramach inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Grzybów, Jurcz z przyłączami, przepompowniami, przyłączami energetycznymi do przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
z odprowadzeniem ścieków projektowanym kolektorem tłocznym do Zaborowa, gm. Ścinawa”, przewidzianą do realizacji na działkach nr: 352/1, nr 349, AM - 1, nr 533/34, nr 500, AM - 3, obręb 0019 Zaborów, nr 200/1, nr 200/2, AM - 1, nr 200/3, AM - 2, obręb 0008 Jurcz, jednostka ewidencyjna: 021104 5 Ścinawa - obszar wiejski.

Decyzja NR I-D-85/22  z dnia 10 sierpnia 2022 roku zatwierdzająca, projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla: Gminy Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa obejmującego: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Jurcz oraz Zaborów,
gm. Ścinawa, w ramach inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Grzybów, Jurcz z przyłączami, przepompowniami, przyłączami energetycznymi do przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z odprowadzeniem ścieków projektowanym kolektorem tłocznym do Zaborowa.

Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskigo IF-PP-746.30.2022.GM2 z dnia 5 sierpnia 2022 roku zawiadamiajace, o wydaniu decyzji Nr I-P-29/22 na rzecz ALEATICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
działającą przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowych SN wraz ze światłowodami relacji elektrownia fotowoltaiczna PV Dobrzejów - GPO Krotoszyce realizowanej na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 183 AM-1 obręb 0006 Jakuszów, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.31.2022.GM2 z dnia 5 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-30/22 na rzecz ALEATICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
działającą przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowych SN wraz ze światłowodami relacji elektrownia fotowoltaiczna PV Jakuszów - GPO Krotoszyce realizowanej na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 183 AM-1 obręb 0006 Jakuszów, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów
zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1022.

Obwieszczenie  Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.39.2022.GM2 z dnia 5 sierpnia 2022 roku, zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 lipca 2022 r. (data wpływu:
02.05.2022 r.), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Panią Joannę Kolendo reprezentującą firmę Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia De90 PE-HD lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 2/5 AM-15 obręb 0050 Karłowice, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 8O/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2022 r. poz. 92) pod pozycją nr 851.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2022.GM2  z dnia 5 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 maja 2022 r. (data wpływu
19.05.2022 r.), uzupełniony dnia 19 lipca 2022 r., złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Jerzego Dula Dyrektora Regionu Śląskiego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Centrum Realizacji Inwestycji, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Remont nawierzchni na przejeździe kolejowo - drogowym kat. A w km. 14,540 linii kolejowej nr 285 wraz ze zmianą kategorii przejazdu na kat. B”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2022.BZK z dnia 5 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 29 lipca 2022 r. decyzji Nr I-P-34/22 na rzecz Azuryt 5 INVESTMENTS
Sp. z o. o. działający przez pełnomocnika Pana Szymona Bednarka, w sprawie wydania elektroenergetycznej WN wraz ze światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb „Farmy Fotowoltaicznej Serby” zlokalizowanej na działce nr 61/1 obręb Grodziec Mały, gmina Głogów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty. 
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.28.2022.BZK z dnia 5 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 28 lipca 2022 r. decyzji Nr I-P-32/22 na rzecz WENA PROJEKT 2
Sp. z o. o. działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych WN wraz z liniami światłowodowymi służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Kotla-Kulów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-AB.7840.2.15.2022.MN z dnia 4 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 11 lipca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2022.AK z dnia 4 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 28 lipca 2022 r. decyzji Nr I-P-33/22 na rzecz Legnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., działającego przez pełnomocnika Panią Urszulę Synowiec reprezentującą firmę Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.37.2022.AK z dnia 4 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15 lipca 2022 r. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa Obiektu
Radiokomunikacyjnego 12120_LE271_Morzecin_051 (ORx271 -027637-XXX-01) na linii kolejowej nr 271, km 27,637, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener
telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne”, lokalizowanej
na terenie działek: nr 1 AM-45 obręb 0001 Oborniki Śląskie oraz nr 158 obręb 0018 Siemianice, gmina Oborniki Śląskie, stanowiących tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonych w załączniku
do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2022.GM2 z dnia 4 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 lipca 2022 r.
(data wpływu: 26.07.2022 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 12144_L274_Lubiechów /ORx274-062110-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, w km 62.110, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/3 obręb 0052 Lubiechów Nr 52, jednostka ewidencyjna 026501_1 Wałbrzych - miasto, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych
(Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3421.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.50.2022.BZK z dnia 3 sierpnia  zawiadamiające , o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Dolnośląskiego Nr I-Pe-8/19 z dnia 10 lipca 2019 r. ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna”, na wniosek z dnia 1 lipca 2022 r. (data wpływu: 08.07.2022 r.), uzupełniony dnia 25 lipca 2022 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2022.AK z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające , o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400kV Mikulowa - Czarna” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na rzecz podmiotu innego niż Inwestor, na wniosek z dnia 29 czerwca 2022 r. (data wpływu: 06.07.2022 r.), uzupełniony dnia 25 lipca 2022 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2022.BZK z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji pod nazwą: „Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - wpięcia do istniejącej infrastruktury”, na wniosek z dnia 22 czerwca 2022 r. (data wpływu 28.06.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu, uzupełnionego dnia 15 lipca 2022 r. i 26 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2022.AK z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia De400mm, Del25mm relacji Jelenia Góra - Piechowice”, na wniosek z dnia 15 czerwca 2022 r. (data wpływu: 20.06.2022 r.), uzupełniony dnia 1 lipca 2022 r. i 26 lipca 2022 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego reprezentującego firmę FHU EM-PROJEKT Ewa Malinowska z siedzibą w Karpaczu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2022.MN z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 27 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2022.MN z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 27 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2022.ES2 z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 17 czerwca 2022 , w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) wraz z budową (rozbiórka i budowa) mostu drogowego nad rzeką Bóbr w m. Bolesławiec, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio ni' 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.61.2022.JT ,  IF-AB.7840.2.24.2018.JT z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/22 z dnia 28 lipca 2022 r.,
działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu własną decyzję Nr 18/19 z dnia 19 września 2019 r. udzielającą pozwolenia Inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów
zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław.

Decyzja NR 7/22  z dnia 3 sierpnia 2022 r.  Uchylam z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 18/19 z dnia 19 września 2019 r. udzielającą pozwolenia Inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie walu wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa
systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Śliwice, w następujacy sposób.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2022.EK  z dnia 3 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, w dniu 28 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 13/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa odcinka gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórka odcinka istniejącego gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa w ramach zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Cicha Woda”, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach.

Decyzja NR 13/22 z dnia 3 sierpnia 2022 roku zatwierdzająca, projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa odcinka gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórka odcinka istniejącego gazociągu DN 300
MOP 5,5 MPa w ramach zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Cicha Woda”, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2022.GM2 z dnia 1 sierpnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-45/22 z dnia 22 lipca 2022 r. wydaną na rzecz
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.24.2022.KS z dnia 29 lipca 2022 roku . Podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 28 lipca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I - D - 80/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę i budowę mostu nad rzeką Kaczawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 17,979 wraz z przebudową dojazdów, budowę i rozbiórkę tymczasowego mostu z dojazdami, przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 365 z drogą wojewódzką nr 328.
 

Decyzja Nr I-D-80/22 z dnia 29 lipca 2022 r zatwierdzająca, projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla: Województwa Dolnośląskiego
wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław obejmującego: rozbiórkę i budowę mostu nad rzeką Kaczawa w ciągu drogi wojewódzldej nr 365 w km 17,979 wraz z przebudową dojazdów, budowę i rozbiórkę tymczasowego mostu z dojazdami, przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 365 z drogą wojewódzką
nr 328, przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 365 na działkę nr 186/1, w ramach zadania pn.: „Budowa mostu nad rzeką Kaczawą w ciągu DW365 w km 17,979 w m. Stara Kraśnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2022.GM2 z dnia 29 lipca 2022 roku zawaiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji realizowanej pn.: „ZZU Psary - droga dojazdowa i ogrodzenie - Wrocław - Obwodnica Północna Odg. Rogoż - Odg. Psary”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-AB.7840.2.11.2022.MN z dnia 29 lipca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 31 maja 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 11 lipca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.2.10.2022.MN z dnia 26 lipca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 22 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2022.KS  IF-AB.7820.26.2020.KS z dnia 26 lipca 2022 roku  zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Legnicy, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Kuciaka, złożony w dniu 24 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 4/2022 z dnia 22 marca 2022 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”, poprzez zmianę treści decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2022.BZK z dnia 26 lipca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu: 20.06.2022 r.), uzupełniony w dniu 15 lipca 2022 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12101_LE271_KorzenskoW_081 (ORx271-057619-XXX-01) na linii kolejowej 271, km 57,619, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne na terenie działki nr 347, obręb Laskowa, gmina Żmigród,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2022.BZK z dnia 26 lipca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 18 lipca 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-44/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej SRP Wąsosz o przepustowości Q=650 m3n/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą; budowa drogi wewnętrznej o dl. ok. 150 m zlokalizowanej na dz. nr 194 (po podziale 194/1) oraz 195/10 (po podziale 195/11); remont istniejącego zjazdu do stacji SRP Wąsosz; rozbiórka istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Wąsosz” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2021.AK/ES2 z dnia 22 lipca 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki od km 29+449 do km 31+003,30, gmina Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki, w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa drogi krajowej nr 33 na odcinku od km 29+449 do km 31+003,30”.

Decyzja NR.16/2022 z dnia 22 lipca 2022  roku  zezwalająca, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki od km 29+449 do km 31 +003,30, gmina Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki, w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa drogi krajowej nr 33 na odcinku od km 29+449 do km 31+003,30”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.44.2022.AK z dnia 22 lipca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2022 r. (data wpływu: 30.06.2022 r.), uzupełniony dnia 14 lipca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2022.AK z dnia 22 lipca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, w dniu 19 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 10/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa nowego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w ramach Zadania I pn.: „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN 250 z rurą osłonową w m. Żarów”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach.

Decyzja NR.10/22  z dnia 22 lipca  2022 roku zatwierdzająca, projekt zagospodarowania terenu oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa nowego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w ramach Zadania I pn.: „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN 250 z rurą osłonową w m. Żarów”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2022.GM2 z dnia 21 lipca 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-28/22 na rzecz Gminy Wisznia Mała, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&P) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała w ramach zadania pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R ) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasto Oleśnica” na terenie działki nr 468/16 AM-1 obręb 0013 Szewce, jednostka ewidencyjna 022004_2 gm. Wisznia Mała, powiat trzebnicki, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają Unie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2021 r. poz. 19) pod pozycją nr 31103

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2022.ES2, IF-AB.7820.22.2019.ES2  z dnia 21 lipca 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 269/22 z dnia 18 lipca 2022 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 11/20, udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka o długości około 16,1 km, od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.39.2022.AK z dnia 21 lipca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-43/22 z dnia 13 lipca 2022 r. wydaną na rzecz
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-AB.7840.2.6.2022.MN z dnia 19 lipca 2022 roku  zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin — Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 13 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/22 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego: Budowę linii kablowej 220 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 840/48, nr 1184/1, nr 855/12, nr 839/15, nr 839/20, AM-3, obręb 0018 Mokrzeszów, jedn. ewiden. 021907 2 Świdnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.36.2022.BZK z dnia 19 lica 2022 roku zawiadamiajace , o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 4 lipca 2022 r. (data wpływu: 06.07.2022 r.), RWE Solar Poland Sp. z o. o., działające przez pełnomocnika Pana Marcina Gniotą, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie podziemnego zespołu elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi - przejście pod torami”, zlokalizowanej na działkach nr 270 AM-2 i 276/3 AM-2 obręb Osetnica, gmina Chojnów, stanowiących tereny kolejowe zamknięte, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycjami 976 i 981.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2022.AK z dnia 19  lipca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 lipca 2022 r. (data wpływu: 07.07.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskigo IF-AB.7840.2.7.2022.MN z dnia 19 lipca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska
165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 13 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/22 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.43.2022.GM2 z dnia 18 lipca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2022 r.
przekazany za pośrednictwem platformy ePUAP, uzupełniony dnia 8 lipca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Radosława Hoszwę reprezentującego firmę Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.14.2022.JT z dnia 15 lipca 2022 roku podaje do publicznej wiadomości, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 lipca 2022 r., Nr I-D-70/22, zmienił własną decyzję z dnia 3 marca 2021 r., Nr I-D-25/21 (sprostowaną postanowieniem Nr 80/22 z dnia 7 marca 2022 r.), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wojcieszów, gm. Wojcieszów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328, przewidzianego do realizacji na działkach nr 180/1, AM - 4 oraz nr 180/2, AM - 5, obręb 0001 jednostka ewidencyjna 022601 1 Wojcieszów.

Decyzja Nr I-D-70/22 z dnia 15 lipca 2022 roku, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wojcieszów, gm. Wojcieszów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328, przewidzianej do realizacji na działkach nr 180/1, AM - 4 oraz nr 180/2, AM - 5, obręb 0001 jednostka ewidencyjna 022601 1 Wojcieszów, dla Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.13.2022.EK z dnia 15 lipca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora — Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Heidera i Pana Arona Wiśniewskiego, złożony dnia 13 czerwca 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym oraz o opłatę skarbową dnia 5 lipca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę, rozbiórkę i remont dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Żarów - ZZU
Olszany 2” w zakresie: Remontu czterech odcinków gazociągu DN 250 (odcinek 1,2,4,6) o łącznej długości 102 mb, budowy dwóch nowych odcinków gazociągu DN250 (nr 3 oraz nr 5) o długości 171 mb, rozbiórki istniejących odcinków DN 250 o długości 110 mb, wyłączenia z eksploatacji istniejących odcinków gazociągu Dn 250 o długości 60 mb w m. Piotrowice Świdnickie oraz Żarów, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2022.AK z dnia 13 lipca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 4 lipca 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-42/22 o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” w zakresie przebudowy infrastruktury kolidującej w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2022.AK z dnia 12 lipca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-41/22 z dnia 4 lipca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2022.AK z dnia 12 lipca 2022 roku  zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-40/22 z dnia 4 lipca 2022 r. wydaną na rzecz
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2022.JT z dnia 8 lipca 2022 roku zawiadamiajaca, że na wniosek Inwestora — Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w dniu 5 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 7/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie dwóch nowych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką dwóch istniejących odcinków gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Radkowice-Żarów z wyłączeniem z eksploatacji dwóch rur ochronnych/osłonowych w m. Rakoszyce i Zastruże.

Decyzja NR 7/22 z dnia 8 lipca 2022 roku zatwierdzająca, projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie dwóch nowych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką dwóch istniejących odcinków gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Radkowice-Żarów z wyłączeniem z eksploatacji dwóch rur ochronnych/osłonowych w m. Rakoszyce i Zastruże w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej. Gaz. Radkowice-Żarów, usunięcie zwarć galwanicznych na gaz. DN300 w m. Rakoszyce i Zastruże”, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.90.2021.BZK z dnia 8 lipca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 30 czerwca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienia Nr I-P-17/22 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Postanowienie NR-I-P-17/22  z dnia 8 lipca postanawiające, w decyzji Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 2: Łukanów — Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.34.2022.BZK z dnia 7 lipca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10 czerwca 2022 r. (data
wpływu: 15.06.2022 r.), uzupełniony w dniu 27 czerwca 2022 r., Azuryt 5 INVESTMENTS Sp. z o. o. działający przez pełnomocnika Pana Szymona Bednarka, pn.: Budowa linii elektroenergetycznej WN wraz ze światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb „Farmy Fotowoltaicznej Serby” zlokalizowanej na działce nr 61/1 obręb Grodziec Mały, gmina Głogów, zlokalizowanej na działce nr 61/1 obręb Grodziec Mały, gmina Głogów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 332.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.29.2022.GM2 z dnia 6 lipca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 maja 2022 r., (data wpływu: dnia 27.05.2022 r.), uzupełniony dnia 21 czerwca 2022 r., złożony przez firmę TAPIPOL - Witold Rzeźnik Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Panią Joannę Micór, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obsługi komunikacyjnej dla planowanej hali magazynowej (z dopuszczeniem podziału wewnętrznego na mniejsze hale oraz drobnej produkcji) z częścią biurową, budowie miejsc postojowych naziemnych, obsługi komunikacyjnej i niezbędnej infrastruktury technicznej lokalizowanych na terenie działki nr 2/6 AM -15 obręb 0046 Strachowice, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2022 r. poz. 33) pod pozycją nr 374.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2022.ES2 z dnia 6 lipca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 15/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Mariusza Olkisza, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 13+821,85 do km 14+194,03 w m. Gajków, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 km 13+821,85 14+194,03 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap II, III i IV” -E ta p III”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.25.2022.GM2 z dnia 6 lipca 2022  zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-27/22 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą
w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia  De 125 w ulicy Tunelowej Gdyńskiej w Wałbrzychu odcinek sieci w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/19 obręb 0040 Podgórze Nr 40, jednostka ewidencyjna 026501 1 M. Wałbrzych, województwo dolnośląskie, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez
które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3138.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2022.BZK z dnia 5 lipca 2022 roku zawiadamiajace,że dnia 27 czerwca 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pg-37/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „Likwidacja ZZU Mirków (Stary)” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2022.GM2 z dnia 5 lipca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 27 czerwca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-38/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Wrocław Serowarska o przepustowości Q=6000 mVh wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórka istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Leśnica realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SRP Wrocław Serowarska” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.18.2022.GM2 z dnia 5 lipca 2022 roku zawiadamiające , o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2022 r.
(data wpływu: 02.05.2022 r.), uzupełniony dnia 14 czerwca 2022 r. i 27 czerwca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez
pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście
na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.22.2022.GM2 z dnia 1 lipca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 22 czerwca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-36/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: „Rozbiórka odcinka na długości 1,00 m gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 100 MOP 1,3 MPa relacji Lubiechów Wałbrzych na odcinku Wałbrzych Wilcza - Wałbrzych Wilcza” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.14.2021.ES2 z dnia 1 lipca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 14/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. udzielił zezwolenia
Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie czterowlotowego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu małe rondo, w miejscowości Roztoki, gmina Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki, w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania w m. Roztoki na skrzyżowanie typu rondo”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2021.KS z dnia 30 czerwca 2022 roku zawiadamiajaca, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającemu przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)” oraz umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, nr 300/3, AM-4, nr 431/4, AM-5, obręb 0030 Sobięcin.

Decyzja NR.13/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zezwalająca, Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)” oraz umarzam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, nr 300/3, AM-4, nr 431/4, AM-5, obręb 0030 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.37.2022.BZK z dnia 29  czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej SRP Wąsosz o przepustowości Q=650 m3n/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą; budowa drogi wewnętrznej o dl. ok. 150 m zlokalizowanej na dz. nr 194 (po podziale 194/1) oraz 195/10 (po podziale 195/11); remont istniejącego zjazdu do stacji SRP Wąsosz; rozbiórka istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Wąsosz” na wniosek z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu 03.06.2022 r.) uzupełniony w dniu 21 czerwca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2021.KS z dnia 28 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 20 września 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 16 grudnia 2021 r., decyzją Nr 12/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby.

Decyzja NR 12/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku zezwalająca, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 357 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu w km 11+547, budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego w pobliżu miejscowości Włosień, gmina Platerówka, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF_PP.746.33.2022.AK z dnia 24 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. Legnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., działającego przez pełnomocnika Panią Urszulę Synowiec reprezentującą firmę Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigłowcowej w Legnicy”, lokalizowanej na terenie działek nr 9/2 AM-3 i 17/2 AM-5, obręb 026201_1.0030, Bartoszów, miasto Legnica, stanowiących tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2022.AK z dnia 23 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 czerwca 2022 r. (data
wpływu: 13.06.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2022.AK z dnia 22 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. decyzji Nr I-P-28/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12145_L286_Drogoslaw/ORx286-025875-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, km 25,875”, na terenie działki nr 40/2 AM-4, obręb 0002, 2-Drogosław, jednostka
ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.15.2021.KS z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 23 lipca 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniach 17 listopada 2021 r. oraz 27 stycznia 2022 r., decyzją Nr 10/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie 1 rozbudowie drogi krajowej nr 25 od km 349+697 do km 350+089 w m. Drołtowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.28.2022.BZK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 maja 2022 r. (data wpływu: 23.05.2022 r.), uzupełniony w dniu 8 czerwca 2022 r., WENA PROJEKT 2 Sp. z o. o. działający przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych WN wraz z liniami światłowodowymi służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Kotla-Kulów” zlokalizowanej na działce nr 61/1 obręb Grodziec Mały, gmina Głogów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 332.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2022.BZK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-28/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.29.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-30/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2022.BZK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-27/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, złożony dnia 10 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia pozwoleniana budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego polegającego na: Budowie nowego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórce istniejącego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w ramach Zadania I pn.: „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN 250 z rurą osłonową w m. Żarów”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-31/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-32/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.24.2022.GM2 z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-26/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2022.MN z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 25 maja 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 9 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.28.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-29/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB-7820.8.2022.ES2, IF-AB.7820.30.2019.ES2 z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. zmienił własną decyzję Nr 12/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka o długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2022.AK  z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” w zakresie przebudowy infrastruktury kolidującej na wniosek z dnia 4 maja 2022 r. (data wpływu: 06.05.2022 r.), uzupełniony dnia 26 maja 2022 r. i 8 czerwca 2022 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Jerzego Kopyrę.

Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2022.GM2 z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu: 31.05.2022 r.), złożony przez ALEATICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN wraz ze światłowodami relacji elektrownia fotowoltaiczna PV Jakuszów a GPO Krotoszyce, lokalizowanych na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 183 AM-1 obręb 0006 Jakuszów, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1022.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-WO.7570.50.2022.JR z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 3 czerwca 2022 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Zygmuncie Zbyrowskim, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 49/2, obręb Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.30.2022.GM2 z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu: 31.05.2022 r.), złożony przez ALEATICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN wraz ze światłowodami relacji elektrownia fotowoltaiczna PV Dobrzejów a GPO Krotoszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.35.2022.AK z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu: 19.05.2022 r.), uzupełniony dnia 6 czerwca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2022.AK z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu:
19.05.2022 r.), uzupełniony i zmieniony dnia 6 czerwca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2022.BZK z dnia 14 czerwca 2022 roku zawiadamiające,że dnia 7 czerwca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-25/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2022.ES2, IF-AB.7820.41.2012.ES2,IF-AB.7820.15.2017.ES2, IF-AB.7820.18.2020.ES2 z dnia 14 czerwca 2022 roku zawiadamiająca, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 9 marca 2022 r., uzupełniony w dniu 11 maja 2022 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2022.GM2 z dnia 10czerwca 2022 roku zaiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji realizowanej pn.: Budowa nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Wrocław Serowarska o przepustowości Q=6000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórka istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Leśnica realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SRP Wrocław Serowarska”, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), uzupełniony dnia 31 maja 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.533.2019.AG/MA z dnia 8 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Ryszardzie Brzozowskim (za udział 1520/10000) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Walim, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/28 o pow. 0,0077 ha, AM-1, obręb 0001 Dziećmorowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2022.BZK z dnia 8 czerwca 2022 roku zawiadamiająca, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „Likwidacja ZZU Mirków (Stary)” na wniosek z dnia 6 maja 2022 r. (data wpływu 13.05.2022 r.) uzupełniony w dniu 31 maja 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.90.2021.BZK z dnia 8 czerwca 2022 roku zawiadamiająca, że dnia 30 maja 2022 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-24/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Decyzja Nr I-Pk-24/22 z dnia 8 czerwca 2022 roku  ustalająca, lokalizację linii kolejowej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.9.2022.AK z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 30 maja 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-21/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=33 tys. m3/h Legnica - Bartoszów” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2022.MN z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 25 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego: Rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 340, nr 341/1, AM-1, obręb 0005 Mikułowa, jedn. ewiden. 022505 2 Sulików.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2022.GM2 z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-26/22 na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Świętej Katarzynie, działającego przez pełnomocnika Pana Janusza Dynowskiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania w Łukaszowicach do ul. Wierzbowej w Żemikach Wrocławskich” na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 185/5 AM-1 obręb 0021 Żerniki Wrocławskie, jednostka ewidencyjna 022308_5, gm. Siechnice, powiat wrocławski, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3686.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2021.KS z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Dobka, złożony dnia 22 listopada 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 18 marca 2022 r. oraz 23 maja 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D oraz drogą gminną bez numeru w ramach zadania pn.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.22.2022.GM2 z dnia 3 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji realizowanej pn.: „Rozbiórka odcinka na długości 1,00 m gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 100 MOP 1,3 MPa relacji Lubiechów - Wałbrzych na odcinku Wałbrzych Wilcza - Wałbrzych Wilcza”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2022.GM2 z dnia 2 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-20/22 z dnia 27 maja 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2022.BZK z dnia 1 czerwca 2022 roku, zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-19/22 z dnia 27 maja 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2022.EK z dnia 1 czerwca 2022  roku, zawiadamiające,że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Miękusa, złożony dnia 5 kwietnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 20 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2022.AK z dnia 27 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2022.AK z dnia 27 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2022.JT  z dnia 26 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Waltera, złożony dnia 27 kwietnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie stacji radarów meteorologicznych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-WO.7570.469.2018.BK3 z dnia 26 maja 2022 roku. Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1812), art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2022 r. została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak IFW0.7570.469.2018.BK3 o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Jadwigi Gołaszewskiej (udział 3/12) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Widawa, AM-3, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 4/3, nr 4/4, nr 6/3 oraz o zobowiązaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wpłaty ustalonego w pkt I odszkodowania do depozytu sądowego w terminie 14 od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2022.MN z dnia 26 maja 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 14 kwietnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 9 maja 2022 r. oraz skorygowany dnia 17 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kY Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.20.2022.BZK z dnia 25 maja 2022 roku  zawiadamiające, o wydaniu w dniu 19 maja 2022 r. decyzji Nr I-P-25/22 na rzecz G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Pileckiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia de160/125 w miejscowości Twardogóra w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 355”, zlokalizowanej na działce nr 1/2 AM-31, obręb Twardogóra, gmina Twardogóra, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2022.AK  z dnia 25 maja 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 16 maja 2022 r. decyzji Nr I-P-24/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10988_L279_Wykroty_002_A/ORx279-015368-XXX01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 279 Lubań Śląski - Węgliniec, km 15,368”, na terenie działki nr 105 obręb 0009 Wykroty, jednostka ewidencyjna gmina Nowogrodziec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.28.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.1.2022.MMJ z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 11 maja 2022 r. znak: znak: IF -0.7821.1.2022.MMJ uchylił w całości decyzję Starosty Karkonoskiego z dnia 2 grudnia 2021 r., Nr 3/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : „Przebudowie wraz z rozbudową ulicy Górnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 358 do ulicy Piastowskiej” w Szklarskiej Porębie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.17.2022.BZK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2021.AK z dnia 19 maja 2022 rou  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/2022 z dnia 12 maja 2022 r.: I. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Dariusza Stelmacha, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm.

Decyzja NR 8/2022 zezwalająca, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm w km od 8+769 do 9+960; II. umarzam postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm w km od 8+769 do 9+960 w zakresie działek nr 57, nr 58 i nr 59/7, obręb 0001 Chełm.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.4.2022.JT z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 6 kwietnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 4 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.26.2022.BZK z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo  IF-PP.747.25.2022.BZK z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.22.2022.GM2 z  dnia 19 maja 2022 roku  zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 06.04.2022 r.), uzupełniony dnia 25 kwietnia 2022 r. i dnia 6 maja 2022 r., złożony przez Gminę Wisznia Mała, działającą przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&P) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2022.GM2 za dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r.
(data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego
reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej,w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości:

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.8.2022.ES2 z dnia 18 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Gaćkowskiego, złożony w dniu 13 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 12/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2022.ES2 z dnia 18 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

ObwieszczenieWojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.16.2022.MA z dnia 16 maja 2022 roku,Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735ze zm.) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. lla u st. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1,le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.25.2022.GM2 z dnia 13 maja 2022 roku. zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 02.05.2022 r.), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta reprezentującego firmę Pracownia Projektowa Profit z siedzibą w Wałbrzychu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2022.MN z dnia 12 maja 2022 roku, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 14 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2022.MN  z dnia 12 maja 2022 roku, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 14 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2022.GM2 z dnia 12 maja 2022 r. zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-22/22 na rzecz Związku Ajapa Yoga z siedzibą w Bydgoszczy, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Felską, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Ośrodka AJAPA YOGA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2022.GM2 z dnia 12 maja 2022 r. zawiadamijące, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 maja 2022 r. (data wpływu: 02.05.2022 r.), złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Janusza Dynowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2022.ES2 z dnia 11 maja 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/2022 z dnia 4 maja 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Decyzja Nr6/2022 z dnia 4 maja 2022 roku zezwalająca  Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostld organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.KS z dnia 11 maja 2022 roku zawiadamiaja, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/2022 z dnia 6 maja 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku od km 12+833,16 do km 13+300 w ramach zadania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2022.AK z dnia 11 maja 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=33 tys. m3/h Legnica - Bartoszów”, na wniosek z dnia 30 marca 2022 r. (data wpływu: 01.04.2022 r.), uzupełniony dnia 2 maja 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.802.2013.MZ/MA z dnia 11 maja 2022 roku, Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r. znak sprawy: IFAB.  7820.46.2012.EDT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.14.2022.GM2  z dnia 10 maja 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 28.04.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2022.BZK z dnia 10 maja 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 28.04.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.168.2014.VK/MU z dnia 9 maja 2022 roku, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski ogłasza publicznie o wydaniu zawiadomienia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r., znak: DLI-IV.7615.21.2022.ER informującego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2021 r., znak: IFW0.7570.168.2014.VK/MU, orzekającej w pkt I o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów, obrębie Piława Dolna, AM 1, oznaczonej jako działka nr 152/1 o pow. 0,0821 ha, w pkt II o odmowie powiększenia ww. odszkodowania o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości oraz w pkt III o zobowiązaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego do wpłaty ustalonego w pkt I odszkodowania do depozytu sądowego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2022.EK z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję z dnia 29 kwietnia 2022 r. Nr 5/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: "Budowa stacji pomiarowej Biernatki", przewidzianego do realizacji na nieruchomościach: działki nr 154/2 i 154/5, AM1, obręb 0002 Biernatki, jednostka ewidencyjna 020506_2 Wądroże Wielkie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.16.2021.WJ z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr I-D-44/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 292 w Głogowie (dz. nr 189/2 i nr 189/3, obręb 0001 Nadodrze, jedn. ew. 020301 1, Głogów-miasto).

Decyzja Nr I-D-44/22 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. z/s w Głogowie ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów obejmującego: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 292 w Głogowie (dz. nr 189/2 i nr 189/3, obręb 0001 Nadodrze, jedn. ew. 020301 1, Głogów-miasto),

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie w celu uzupełnienia i sprostowania decyzji administracyjnej z dnia 12 kwietnia 2022 r. (znak: IF.V. BK.DW-
395.7724-163/5/08/AZ) w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2022.AK z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 kwietnia 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12145_L286_Drogoslaw/ORx286-025875-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, km 25,875”, lokalizowanej na terenie działki nr 40/2 AM-4, obręb 0002, 2-Drogosław, jednostka ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2022.AK z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. decyzji Nr I-P-20/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kudłę o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Scinawka Średnia” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”, na terenie działki nr 326/13 AM-19 obręb 0003, 3-Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie
kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.6.2022.MN z dnia 27 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 26 kwietnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 34, 02-337 Warszawa decyzji Nr I-P-41/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa przewidzianą do realizacji na działkach nr 275, nr 12, nr 10/2, AM-1, obręb 0007 Pasieczna, jedn. ewiden. 021904 5 Jaworzyna Śląska w ramach zadania II. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Jaworzyna Śląska”.

Decyzja nr I-P-41/22 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z /s w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa obejmującego: Budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa przewidzianą do realizacji na działkach nr 275, nr 12, nr 10/2, AM-1, obręb 0007 Pasieczna, jedn. ewiden. 021904 5 Jaworzyna Śląska w ramach zadania II. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Jaworzyna Śląska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2021.JT z dnia 22 kwietnia 2022 roku zawiadamiająca, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 20 kwietnia 2022 r., Nr 4/22, zmienił własną decyzję Nr 13/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. (zmienioną decyzją Nr 12/21 z dnia 1 lipca 2021 r.), udzielającą Inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Decyzja Nr 4/22 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zmieniająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 13/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., (zmienioną decyzją Nr 12/21 z dnia 1 lipca 2021 r.) udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2022.BZK z dnia 22 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21 marca 2022 r. (data wpływu: 22.03.2022 r.), uzupełniony w dniu 8 kwietnia 2022 r. i 14 kwietnia 2022 r., G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., działający przez pełnomocnika Pana Marcina Pileckiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia del60/125 w miejscowości Twardogóra w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 355”.

Obwieszczenie Wojewody Dlnośląskiego IF-AB.7820.26.2021.KS  z dnia 21 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., sprostowaną postanowieniem Nr 156/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem
pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatoki autobusowej oraz przebudowa istniejących zjazdów”, w ramach
realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska w km 0+028 - 0+982”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2022.BZK z dnia 20 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 11 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-15/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN l,6MPa relacji Jeleniów-Dziwiszów na odcinku węzeł Jeleniów - SRP Jelenia Góra Sobieskiego wraz z odgałęzieniami - Etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.90.2021.BZK. z dnia 20 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 listopada 2021 r. (data wpływu 23.11.2021 r.), uzupełniony i skorygowany dnia 27 grudnia 2021 r., 2 marca 2022 r. 1 kwietnia 2022 r., złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Jerzego Dula, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 14 kwietnia 2022 roku informuję, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha. Niniejsza decyzja rozstrzyga sprawę administracyjną w pozostałej części, dotyczącej stron nie ujętych w decyzji z dnia 18 marca2021 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2022.JR z dnia 13 kwietnia 2022 roku zawiadamiam, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Zygmunta Zbyrowskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 49/2 o pow. 0,1152 ha, AM-2, obręb 0001 Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2021.KS z dnia 13 kwietania 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatoki autobusowej oraz przebudowa istniejących zjazdów”, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie
ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska w km 0+028 - 0+982”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.27.2021.KS  z dnia 14 kwietnia 2022 roku podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 31 marca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I - D - 36/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego Rozbiórkę i budowę obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 nad potokiem Rybna wraz z reprofilacją i umocnieniem koryta potoku, przebudową drogi wojewódzkiej nr 381 wraz ze skrzyżowaniem, budową i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz przebudową, budową i rozbiórką infrastruktury technicznej w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 814, AM-2, nr 564, AM-5, nr 54/1, AM-4, nr 86/2, AM-4, nr 813, AM-2, obręb 0001 Głuszyca, jedn. ew. 022105_4 Głuszyca - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2022.GM2 z dnia 12 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24 marca 2022 r. (data wpływu: 29.03.2022 r.), złożony przez Związek Ajapa Yoga z siedzibą w Bydgoszczy, działający przez pełnomocnika Panią Joannę Felską,, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Ośrodka AJAPA YOGA .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.469.2018.BK3 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, działając na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Jadwigi Gołaszewskiej (udział 3/12) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.226.2021.BK3 z dnia 12 kwietnia 2022 roku zawiadamiające że w dniu 31 marca 2022 r., na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak IF-WO.7570.226.2021.BK3 m.in. o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Teresy Janik z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2021.JT z dnia 8 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 5 kwietnia 2022 r., Nr 3/22, zmienił własną decyzję Nr 16/17 z dnia 19 lipca 2017 r., udzielającą Inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim.

Decyzja Nr 3/22 z dnia 8 kwietnia 2022 roku zmieniająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 16/17 z dnia 19 lipca 2017 r.,udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2022.GM2 z dnia 6 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2022 r. decyzji Nr I-P-17/22 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego Z-cę Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 11207 L137B Świdnica _015 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.16.2022.MA z dnia 6 kwietnia 2022 roku, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. znak sprawy: IFAB.7820.37.2017.ES2/AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamiam, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Marii Rabskiej (za udział 1/2) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 202/1 o pow. 0,0099 ha, obręb 0026, Stara Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2022.KS z dnia 6 kwiatnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Kurzei, złożony dnia 17 stycznia 2022 r., uzupełniony w dniach 18 marca 2022 r., 21 marca 2022 r., 25 marca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 366 na ode. od mostu na potoku Bystra do zjazdu na dz.nr 7 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2021.KS z dnia 6 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony dnia 15 września 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 4 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa - Krzelów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośąskiego IF-AB.7840.5.12.2022.JT  z dnia 30 marca 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 30 marca 2022 r., Nr I-H-32/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków, pozwolenia na odbudowę zbiornika retencyjnego bocznego przy Rożnowskim Potoku.

Decyzja Nr I-H-32/22 z dnia 30.03.2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2020.KS z dnia 29 marca  2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/2022 z dnia 22 marca 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Legnicy, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Kuciaka, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686, nazwanej przez Inwestora/

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.802.2013.MŻ/MA z dnia 28 marca 2022 roku, działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r. znak sprawy: IFAB.7820.46.2012.EDT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamiam, żetoczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Henryku Wołkowskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2022.GM2 z dnia 24  marca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-13/22 z dnia 21 marca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2022.AK z dnia 24 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 marca 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda  Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjngo"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.91.2021.JT  z dnia 24 marca 2022 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21 marca 2022 r. decyzji Nr I-K-14/22 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej wzmocnienie nasypu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 275 Miękinia - Przedmoście Święte od km 26+000 do km 27+200

Decyzja Nr I-K-14/22 z dnia 24 marca 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2022.GM2 z dnia 23 marca 2022 roku zawiadamiające że dnia 18 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-12/22 wygaszająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-81/21 z dnia 8 listopada 2021 r., ostateczną z dniem 13 grudnia 2021 r., o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1 - 5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” na niżej wymienione nieruchomości stanowiące działki:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.80.2021.GM2 z dnia 22 marca 2022 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-7/22 z dnia 4 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 1: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p. odg. Łukanów) od km 117,780 do km 136,640.

Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2022.ES2 z dnia 18 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego, złożony w dniu 3 lutego 2022 r., uzupełniony w dniu 14 marca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku od km 57+017,80 do km 59+932,03 — od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta
Wałbrzych, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów - Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2022.BZK z dnia 18 marca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 11 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: przebudowie gazociągu DN250 PNl,6MPa o długości ok. 15 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN250 PNl,6MPa w m. Krzewie Wielkie dz. nr 11/6, obręb Krzewie Wielkie, identyfikator działki: 021 2 0 1 _ 5 .0 0 0 1 .ll/6 ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2022.EK z dnia 17 marca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 7 lutego 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym oraz o opłatę skarbową dnia 7 marca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwoleniana budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa odcinka gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórka odcinka istniejącego gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa w ramach zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Cicha Woda”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2022.GM2 z dnia 15 marca 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-10/22 z dnia 10 marca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił
na wejście na teren  nieruchomości, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych (w tym między innymi wykonania badań geologicznych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac) do dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1-4 wyplycenia w m. Olszany” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy.

Zawiadomienie IF-O.7821.8.2019.UD(PF) - na podstawie art. 1 l f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 24 lutego 2022 r. znak: IF-0.7821.8.2019.UD (PF) utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr 536/2019 znak: SP-GN.673.21.2018.MD, zatwierdzającą na rzecz Burmistrza Siechnic, projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Bzowej w Radwanicach”.

Decyzja IF-O.7821.8.2019.UD(PF) z dnia 24 lutego 2022 roku zatwierdzająca na rzecz Burmistrza Siechnic, projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Bzowej w Radwanicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2022.GM2 z dnia 14 marca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 9 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-9/22 wygaszająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-75/21 z dnia 4 listopada 2021 r., ostateczną z dniem 7 grudnia 2021 r., o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1-4 wypłycenia w m. Olszany ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2022.EK z dnia 11 marca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Marcina Magiełdę, złożony dnia 25 lutego 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:
Budowa stacji pomiarowej Biernatki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.100.2021.WS z dnia 11 marca 2022 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 9 marca 2022 r. decyzji Nr I-K/Z-12/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -
Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, pozwolenia obejmującego budowę sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji tłocznej Kadłub - Miękinia, ul. Mrozowska, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek, w km 23,611, na działce nr 332/7 Tk, AM-2, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803 2 gmina Miękinia, (teren zamknięty, obszar kolejowy).

Decyzja nr I-K/Z-12/22 z dnia 9 marca 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia obejmującego: budowę sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji tłocznej Kadłub - Miękinia,
ul. Mrozowska, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek, w km 23,611, na działce nr 332/7 Tk, AM-2, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803 2 gmina Miękinia, (teren zamknięty, obszar kolejowy).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2021.MN z dnia 11 marca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 7 października 2021 r., decyzją Nr 3/2022 z dnia 7 marca 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika
Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 331 od km 8+897,79 do km 9+737,63 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 331 w zakresie budowy
chodnika w miejscowości Parchów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.160.2022.MN z dnia 9 marca 2022 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 8 marca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Gmina Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice decyzji Nr I-D-19/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 94 w miejscowości Lipce (dz. nr 143/4, obręb 0009 Lipce, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice) oraz miejscowości Ułesie (dz. nr 435/4, obręb
0015 Ułesie, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice).

Decyzja nr I-D-19/22 z dnia 8 marca 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gmina Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice obejmującego: Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 94 w miejscowości Lipce (dz. nr 143/4, obręb 0009 Lipce, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice) oraz miejscowości Ulesie (dz. nr 435/4, obręb 0015 Ulesie, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice).

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.1.2022.ES2 z dnia 9 marca 2022 roku zawiadamiajaca o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Kuźniaka, złożony w dniu 7 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od leni 0+029,42 do km 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2021.KS z dnia 8 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, złożony dnia 20 września 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 16 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 357 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu w km 11+547, budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową 1 rozbiórką objazdu tymczasowego w pobliżu miejscowości Włosień, gmina Platerówka, powiat lubański, województwo dolnośląskie, w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2022.BZK z dnia 4 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji związanej z budową nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.91.2021.DL  z dnia 4 marca 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 lutego 2021 r., Nr I-D-130_l/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 1 Autostrad, pozwolenia na budowę i rozbiórkę tymczasowej drogi objazdowej wraz z  tymczasowym mostem w ramach zadania: Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w miejscowości Głogów”, przewidzianej do
realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji jako działki nr 185, AM-1, nr 184,  AM-1, nr 180/1, AM-1, nr 190/2, AM-1, nr 182, AM-1, nr 631, AM-1, obręb 0012 Serby, jedn.  ew. 020302_2 Głogów oraz nr 4, AM-2, nr 5/19, AM-2, nr 5/22, AM-2, nr 48/1, AM-2, nr 48/7, AM-2, nr 53, AM-2 obręb 0003 Wyspa Katedralna, jedn. ew. 020301 1 Miasto Głogów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2022.GM2 z dnia 3 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 17 lutego 2022 r. (data wpływu: 18.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren w celu przeprowadzenia prac niezbędnych (w tym między innymi wykonania badań geologicznych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac), do dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy,
a także do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1-5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” stanowiącego inwestycję
towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13,2022.AK z dnia 3 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 lutego 2022 r., uzupełniony dnia 21 lutego 2022 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kudłę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wieży telekomunikacyjnej dla zadania pn.: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Scinawka Średnia” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”, lokalizowanej na terenie dz. nr 326/13 AM-19 obręb 0003, 3-Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiegi IF-O.7821.7.2019.MMJ  z dnia 2 marca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 23 lutego 2022 r., znak: IF-0.7821.7.2019.MMJ uchylił w całości decyzję Starosty Średzkiego z dnia 10 czerwca  2019 r. Nr 471/2019, znak: UAB.6740.289.2019, którą zezwolono na realizację inwestycji  drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa chodnika na odcinku 990 m przy drodze powiatowej w Lutyni, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego - odcinek od km 0+393,45 do km 0+492,70” na dz. nr 83, AM-1, 363/1, 363/2 AM-5, obręb Lutynia, gmina Miękinia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2022.GM2 z dnia 2 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 lutego 2022 r.(data wpływu: 18.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-81/21 z dnia 8 listopada 2021 r.,ostatecznej z dniem 13 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości,wydanej zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3, art. 19b oraz 34 ust. 1 ustawy, dla niżej wymienionych nieruchomości stanowiących działki
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2022.GM2 z dnia 28 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 3 stycznia 2022 r. (data wpływu: 07.01.2022 r.), uzupełniony dnia 11 lutego 2022 r. złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 11207 L137B_Świdnica_015 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie w ramach NPW ERTMS.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.144.2021.WJ z dnia 24 lutego 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 października 2021 r., decyzją z dnia 11 lutego 2021 r., Nr I-D-l 1/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Miękinia, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej przesyłowej 1 kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub - Miękinia, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 341, na działce nr 564/203, obręb 0016 Mrozów i działkach nr 330/11, nr 383, nr 379/6, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803_2 Miękinia.

Decyzja nr I-D-11/22 z dnia 11 lutego 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia obejmującego: budowę sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub -
Miękinia, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 341, na działce nr 564/203, obręb 0016 Mrozów i działkach nr 330/11, nr 383, nr 379/6, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803_2 Miękinia,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.554.2013.GG2/MU z dnia 23 lutego 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie o sprostowaniu omyłek pisarskich ujawnionych w decyzji z dnia 29 grudnia 2021 r. wydanej w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106/1 o po w. 0,1326 ha, AM 1, obręb Borzęcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2021.JT z dnia 22 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr 13/17 (zmienionej decyzją tutejszego Organu z dnia 1 lipca 2021 r., Nr 12/21) udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.167.2021.JT z dnia 21 lutego 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 18 lutego 2022 r., Nr I-D-13/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DNI000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowę kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Żelazny Most, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 175, obr. 0015 Żelazny Most, jedn. ew. 021604_5 Polkowice.

Decyzja nr I-D-13/22 z dnia 18 lutego 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DN1000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowę kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Żelazny Most, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 175, obr. 0015 Żelazny Most, jedn. ew. 021604_5 Polkowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2022.BZK z dnia 21 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: przebudowie gazociągu DN250 PNl,6MPa o długości ok. 15 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN250 PNl,6MPa w m. Krzewie Wielkie dz. nr 11/6, obręb Krzewie Wielkie,
identyfikator działki: 021201_5.0001.ll/6”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2022.GM2 z dnia 17 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 7 lutego 2022 r. (data wpływu: 08.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren poniższych nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 16 lutego 2022 roku, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz części współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzyciela ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu z tytułu wygaszenia hipoteki w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Wojewoda Dolnośląski wskazuje na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) do dnia 10 kwietnia 2022 roku przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2022.GM2  z dnia 16 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 lutego 2022 r. (data wpływu: 08.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-75/21 z dnia 4 listopada 2021 r.,
ostatecznej z dniem 7 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, wydanej zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3, art. 19b oraz 34 ust. 1 ustawy, dla niżej wymienionych nieruchomości stanowiących działki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2021.EK z dnia 15 lutego 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Martę Gędek, w dniu 9 lutego 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/22 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów - SRP Wałbrzych ul. Uczniowska oraz rozbiórkę kabla elektroenergetycznego SN w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”

Decyzja Nr 2/22 z dnia 15 lutego 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia na budowę gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów -
SRP Wałbrzych ul. Uczniowska oraz rozbiórkę kabla elektroenergetycznego SN w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.83.2021.KS z dnia 15 lutego 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/22 z dnia 8 lutego 2022 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu własną decyzję Nr 22/20 z dnia 25 listopada 2020 r. zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26 oraz przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 15+083,50 do ok. km 18+785,00 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7870.26.2021.AZ z dnia 14 lutego 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Włodzimierzu Żurawiu, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 730.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.80.2021.GM2 z dnia 4 lutego 2022 roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 1: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p. odg. Łukanów) od km 117,780 do km 136,640.

Decyzja Nr I-Pk-7/22 z dnia 11 lutego 2022 roku ustalająca lokalizację linii kolejowej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji na: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 1: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p. odg. Łukanów) od łon 117,780
do km 136,640.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2021.AK z dnia 11 lutego 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 4 lutego 2022 r. decyzji Nr I-P-7/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, działającej przez pełnomocników: Pana Grzegorza Kurdziela oraz Pana Mirosława Skubiszyńskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa nowego przystanku Świdnica Zawiszów” realizowanego w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2021.MN  z dnia 10 lutego 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, w dniu 8 lutego 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/22 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę ogrodzenia istniejącego zespołu zaporowo - upustowego na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa i przebudowę drogi dojazdowej w ramach zadania pn.: „Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - budowa ogrodzenia i drogi ZZU Siechnice”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.436.2021.AZ z dnia 10 lutego 2022 roku informujące, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Buzuku z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krośnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 18/3 i nr 17/5, AM 1, obręb Dziewiętlin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2021.KS z dnia 8 lutego 2022 roku zawiadamiące, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. udzielił zezwolenia  Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Rzodkiewicza, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu.

Decyzja WD Nr 2/2022 zezwalająca Prezydentowi Wrocławia  na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.161.2021.JT z dnia 8 lutego 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 7 lutego 2022 r., Nr I-H-10/22, zmienił własną decyzję z dnia 13 kwietnia 2004 r., Nr I-H-52/04, zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa i formowanie zapór składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”.

Decyzja Nr I-H-10/22 z dnia 8 lutego 2022 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Rozbudowa i formowanie zapór składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”do rzędnej koron 180,00 m npm (po zatwierdzonym decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-H-172/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r., projekcie budowlanym zamiennym do rzędnej koron 195,00 m npm).
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.751.2013.WM1 z dnia 8 lutego 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 24 stycznia 2022 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość  odszkodowania na rzecz spadkobierców Andrzeja Gawła, z tytułu nabycia z mocy prawa
przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, obręb  Korzeńsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 416/1 AM-1 o pow. 0,2636 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.91.2021.JT  z dnia 8 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibąw Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Papierowskiego, złożony w dniu 8 listopada 2021 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 stycznia 2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wzmocnieniu nasypu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 275 Miękinia - Przedmoście Święte od km 26+000 do km 27+200.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.549.2013.GG2/MA z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Eugeniusza Szwanca vel Śliwińskiego (za udział 12/216) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 25/1, o pow. 0,0121 ha i nr 152/3, o pow. 0,0231 ha, AM-1, obręb Morzęcino.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2021.KS z dnia 3 lutego 2022 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 23 lipca 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 17 listopada 2021 r. oraz 27 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi krajowej nr 25
w km 349+697 - km 350+089 w ramach zadnia: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK25
w miejscowości Droltowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.97.2021.AK z dnia 3 lutego 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 26 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-6/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zas. Rozdz. Lw/E - Tomkowice - Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB7840.2.18.2021.JT z dnia 2 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 r., Nr 16/17, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia
budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. Dolnośląskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2022.BZK z dnia 2 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji związanej z budową nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.139.2021.JT z dnia 25 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 stycznia 2022 r., Nr I-D-6/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora — KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę sieci wody oraz instalacji zasilającej i sterującej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Trzęsów, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 24/1, nr 140, nr 219, AM-3, obr. 0015 Trzęsów, jedn. ew. 021603 2 Grębocice.

Decyzja nr I-D-6/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę sieci wody oraz instalacji zasilającej i sterującej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Trzęsów, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 24/1, nr 140, nr 219, AM-3, obr. 0015 Trzęsów, jedn. ew. 021603 2 Grębocice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2021.AK z dnia 25 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 18 stycznia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-5/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów na odcinku Miękinia - Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej -
Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór - Legnica”.

Decyzja nr I-Pk-5/22 z dnia 18 stycznia  ustalająca lokalizacjię linii kolejowej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów na odcinku Miękinia - Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej — Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór - Legnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.158.2021.JT z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 20 stycznia 2022 r., Nr I-D-4/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora- KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DNI000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowa kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 w m. Szklary Górne, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 715/3, AM-3, obr. 0028 Szklary Górne, jedn. ew. 021102 2 Lubin.

Decyzja nr I-D-4/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DN1000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowa kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 w m. Szklary Górne, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 715/3, AM-3, obr. 0028 Szklary Górne, jedn. ew. 021102 2 Lubin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.122.2021.JT z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/22 z dnia 19 stycznia 2022 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
uchylił z urzędu własną decyzję Nr 17/20 z dnia 30 września 2020 r. zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej “DK98” oraz dróg gminnych w gminie Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2021.GM2 z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-4/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie zmienił ostateczną z dniem 17 grudnia 2021 r. decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: IF-PP.747.76.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,, Gazociąg Tomkowice — Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wyplycenią w obr. Olszany i Pelcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy na terenie działek nr 805 AM-2, obręb 0013 Olszany, obręb ewidencyjny 021906 5 Strzegom - obszar wiejski i nr 127 AM-3 obręb 0001 Pełcznica 1, obręb ewidencyjny 021902 1 m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2021.ES2 z dnia 20 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania łącznicy węzła Brzezimierz autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396, obręb Goszczyna, gmina Domaniów, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4. Zadanie A - węzeł Brzezimierz”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.95.2021.GM2 z dnia 19 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-93/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-81/21 z dnia 8 listopada 2021 roku (znak sprawy: IF-PP.747.77.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym między innymi wykonania badań geologicznych,
wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne do dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 19f ust. 1 i w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1 - 5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy
na terenie działek nr 1020 AM-1, obręb 0005 Granica i nr 131 AM-1 obręb 0018 Stawiska, obręb ewidencyjny 021906_5 Strzegom - obszar wiejski, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.94.2021.AK z dnia 18 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 12 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-3/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN 6,3MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2”.

Decyzja nr I-Pg-3/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN 6,3MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2”.

zał.1 cz. 1 do Decyzji nr I-Pg-3/22

zał.1 cz. 2 do Decyzji nr I-Pg-3/22

zał.1 cz. 3 do Decyzji nr I-Pg-3/22

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2021.BZK z dnia 17 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. decyzji Nr I-P-5/22 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10995_L281_Raklowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 80/1, AM-1, obręb Rakłowice, gmina Cieszków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2021.AK/ESZ z dnia 17 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice”. Informuje, że zgodnie z art. 133 Kpa odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju i Technologii.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2021.MMJ z dnia 14 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2017 r., znak: A-B.6740.35.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - budowa południowej obwodnicy miasta”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 14 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 113 § 1 i § 3 zostało wydane postanowienie prostujące omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: IF-W0.7570.259.2019.MU ustalającej odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2021.GM2 z dnia 13 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 5 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-2/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Biernatki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.93.2021. BZK z dnia 12 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 4 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-1/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji RadkowiceŻarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa
i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Decyzja nr I-Pg-1/22 z dnia 4 stycznia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2021.MN z dnia 11 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 22 grudnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia istniejącego zespołu zaporowo - upustowego na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa i przebudowę drogi dojazdowej w ramach zadania pn.: „Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - budowa ogrodzenia i drogi ZZU Siehnice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.90.2021.BZK/ESZ z dnia 11 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.11.2021 roku (data wpływu 23.11.2021 roku), uzupełniony dnia 27.12.2021 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Pawła Sarnacldego 1 Pana Damiana Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do łon 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.97.2021.AK z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zas. Rozdz. Lw/E - Tomkowice - Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu”, na wniosek z dnia 10 grudnia 2021 r. (data wpływu: 17.12.2021 r.), uzupełniony dnia 31 grudnia 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.90.2013.PŁ z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 30 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Aleksandrze Kaczerewskim z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 485, AM-2, obręb Ubocze została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.672.2020.MK z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 30 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, została wydana decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie znak IF- WO.7570.672.2020.MK.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.168.2014.VK/MU z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o pow. 0,0821 ha, AM 1, obręb Piława Dolna. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., (znak: IF-AB.7820.41.2012.ES2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, przedmiotowa nieruchomość z dniem jej uostatecznienia się, tj. z dniem 31 marca 2014 r. stała się własnością
Województwa Dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.554.2013.GG2/MU z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106/1 o pow. 0,1326 ha, AM 1, obręb Borzęcin. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., (znak:
IF-AB.7820.34.2011.AK13) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa - Wrocław”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zmienionej decyzją
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOII-IIIeb/BOII-3eb-772-75- 239/12/13/14 wyżej wymieniona nieruchomości stała się własnością Skarbu Państwa w dniu 7 lutego 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.96.2013.PŁ z dnia 5 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 23 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania między innymi na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Bolesławie Skrzypiec z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72, AM-1, obręb Krzewie Wielkie została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2021.GM2 z dnia 4 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.12.2021 roku (data wpływu 10.12.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie pełnomocnictwa nr OW-DI.015.123.2014.69 z dnia 20.08.2021 roku, w sprawie zmiany ostatecznej z dniem 17 grudnia 2021 roku decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 2021 roku (znak sprawy IF-PP.747.76.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wypłycenia w obr. Olszcmy 1 Pełcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy na terenie działek nr 805 AM-2, obręb 0013 Olszany, obręb ewidencyjny 021906_5 Strzegom - obszar wiejski i nr 127 AM-3 obręb 0001 Pełcznica 1, obręb ewidencyjny 021902 1 m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.1.2021.PŁ z dnia 3 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji z dnia 20 grudnia 2021 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.1.2021.PŁ) w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości w tym na rzecz spadkobierców Kazimierza Liska za udział 7295/100000 oraz spadkobierców Wacława Zowala za udział 9205/100000 z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/101 o pow. 0,0052ha, AM 47, obręb Wołów.

liczba wejść: 10443

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 30.12.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Joanna Tabisz