Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2022

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2021.KS z dnia 30 czerwca 2022 roku zawiadamiajaca, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającemu przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)” oraz umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, nr 300/3, AM-4, nr 431/4, AM-5, obręb 0030 Sobięcin.

Decyzja NR.13/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zezwalająca, Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)” oraz umarzam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, nr 300/3, AM-4, nr 431/4, AM-5, obręb 0030 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.37.2022.BZK z dnia 29  czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej SRP Wąsosz o przepustowości Q=650 m3n/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą; budowa drogi wewnętrznej o dl. ok. 150 m zlokalizowanej na dz. nr 194 (po podziale 194/1) oraz 195/10 (po podziale 195/11); remont istniejącego zjazdu do stacji SRP Wąsosz; rozbiórka istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Wąsosz” na wniosek z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu 03.06.2022 r.) uzupełniony w dniu 21 czerwca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2021.KS z dnia 28 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 20 września 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 16 grudnia 2021 r., decyzją Nr 12/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby.

Decyzja NR 12/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku zezwalająca, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 357 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu w km 11+547, budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego w pobliżu miejscowości Włosień, gmina Platerówka, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF_PP.746.33.2022.AK z dnia 24 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. Legnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., działającego przez pełnomocnika Panią Urszulę Synowiec reprezentującą firmę Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigłowcowej w Legnicy”, lokalizowanej na terenie działek nr 9/2 AM-3 i 17/2 AM-5, obręb 026201_1.0030, Bartoszów, miasto Legnica, stanowiących tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2022.AK z dnia 23 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 czerwca 2022 r. (data
wpływu: 13.06.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2022.AK z dnia 22 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. decyzji Nr I-P-28/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12145_L286_Drogoslaw/ORx286-025875-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, km 25,875”, na terenie działki nr 40/2 AM-4, obręb 0002, 2-Drogosław, jednostka
ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.15.2021.KS z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 23 lipca 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniach 17 listopada 2021 r. oraz 27 stycznia 2022 r., decyzją Nr 10/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie 1 rozbudowie drogi krajowej nr 25 od km 349+697 do km 350+089 w m. Drołtowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.28.2022.BZK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 maja 2022 r. (data wpływu: 23.05.2022 r.), uzupełniony w dniu 8 czerwca 2022 r., WENA PROJEKT 2 Sp. z o. o. działający przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych WN wraz z liniami światłowodowymi służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Kotla-Kulów” zlokalizowanej na działce nr 61/1 obręb Grodziec Mały, gmina Głogów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 332.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2022.BZK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-28/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.29.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-30/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2022.BZK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-27/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego, złożony dnia 10 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia pozwoleniana budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego polegającego na: Budowie nowego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórce istniejącego odcinka gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w ramach Zadania I pn.: „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN 250 z rurą osłonową w m. Żarów”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-31/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-32/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.24.2022.GM2 z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-26/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2022.MN z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 25 maja 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 9 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.28.2022.AK z dnia 21 czerwca 2022 roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-29/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB-7820.8.2022.ES2, IF-AB.7820.30.2019.ES2 z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. zmienił własną decyzję Nr 12/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka o długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2022.AK  z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” w zakresie przebudowy infrastruktury kolidującej na wniosek z dnia 4 maja 2022 r. (data wpływu: 06.05.2022 r.), uzupełniony dnia 26 maja 2022 r. i 8 czerwca 2022 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Jerzego Kopyrę.

Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2022.GM2 z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu: 31.05.2022 r.), złożony przez ALEATICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN wraz ze światłowodami relacji elektrownia fotowoltaiczna PV Jakuszów a GPO Krotoszyce, lokalizowanych na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 183 AM-1 obręb 0006 Jakuszów, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1022.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-WO.7570.50.2022.JR z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 3 czerwca 2022 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Zygmuncie Zbyrowskim, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 49/2, obręb Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.30.2022.GM2 z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu: 31.05.2022 r.), złożony przez ALEATICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN wraz ze światłowodami relacji elektrownia fotowoltaiczna PV Dobrzejów a GPO Krotoszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.35.2022.AK z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu: 19.05.2022 r.), uzupełniony dnia 6 czerwca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2022.AK z dnia 15 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu:
19.05.2022 r.), uzupełniony i zmieniony dnia 6 czerwca 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Białek reprezentującą firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2022.BZK z dnia 14 czerwca 2022 roku zawiadamiające,że dnia 7 czerwca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-25/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2022.ES2, IF-AB.7820.41.2012.ES2,IF-AB.7820.15.2017.ES2, IF-AB.7820.18.2020.ES2 z dnia 14 czerwca 2022 roku zawiadamiająca, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 9 marca 2022 r., uzupełniony w dniu 11 maja 2022 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2022.GM2 z dnia 10czerwca 2022 roku zaiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji realizowanej pn.: Budowa nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Wrocław Serowarska o przepustowości Q=6000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórka istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Leśnica realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SRP Wrocław Serowarska”, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), uzupełniony dnia 31 maja 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.533.2019.AG/MA z dnia 8 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Ryszardzie Brzozowskim (za udział 1520/10000) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Walim, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/28 o pow. 0,0077 ha, AM-1, obręb 0001 Dziećmorowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2022.BZK z dnia 8 czerwca 2022 roku zawiadamiająca, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „Likwidacja ZZU Mirków (Stary)” na wniosek z dnia 6 maja 2022 r. (data wpływu 13.05.2022 r.) uzupełniony w dniu 31 maja 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.90.2021.BZK z dnia 8 czerwca 2022 roku zawiadamiająca, że dnia 30 maja 2022 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-24/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Decyzja Nr I-Pk-24/22 z dnia 8 czerwca 2022 roku  ustalająca, lokalizację linii kolejowej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.9.2022.AK z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 30 maja 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-21/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=33 tys. m3/h Legnica - Bartoszów” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2022.MN z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 25 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego: Rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 340, nr 341/1, AM-1, obręb 0005 Mikułowa, jedn. ewiden. 022505 2 Sulików.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2022.GM2 z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-26/22 na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Świętej Katarzynie, działającego przez pełnomocnika Pana Janusza Dynowskiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania w Łukaszowicach do ul. Wierzbowej w Żemikach Wrocławskich” na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 185/5 AM-1 obręb 0021 Żerniki Wrocławskie, jednostka ewidencyjna 022308_5, gm. Siechnice, powiat wrocławski, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 3686.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2021.KS z dnia 7 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Dobka, złożony dnia 22 listopada 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 18 marca 2022 r. oraz 23 maja 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D oraz drogą gminną bez numeru w ramach zadania pn.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.22.2022.GM2 z dnia 3 czerwca 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji realizowanej pn.: „Rozbiórka odcinka na długości 1,00 m gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 100 MOP 1,3 MPa relacji Lubiechów - Wałbrzych na odcinku Wałbrzych Wilcza - Wałbrzych Wilcza”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2022.GM2 z dnia 2 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-20/22 z dnia 27 maja 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2022.BZK z dnia 1 czerwca 2022 roku, zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-19/22 z dnia 27 maja 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2022.EK z dnia 1 czerwca 2022  roku, zawiadamiające,że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Miękusa, złożony dnia 5 kwietnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 20 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2022.AK z dnia 27 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2022.AK z dnia 27 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2022.JT  z dnia 26 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Waltera, złożony dnia 27 kwietnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie stacji radarów meteorologicznych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-WO.7570.469.2018.BK3 z dnia 26 maja 2022 roku. Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1812), art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2022 r. została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak IFW0.7570.469.2018.BK3 o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Jadwigi Gołaszewskiej (udział 3/12) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Widawa, AM-3, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 4/3, nr 4/4, nr 6/3 oraz o zobowiązaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wpłaty ustalonego w pkt I odszkodowania do depozytu sądowego w terminie 14 od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2022.MN z dnia 26 maja 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 14 kwietnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 9 maja 2022 r. oraz skorygowany dnia 17 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kY Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.20.2022.BZK z dnia 25 maja 2022 roku  zawiadamiające, o wydaniu w dniu 19 maja 2022 r. decyzji Nr I-P-25/22 na rzecz G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Pileckiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia de160/125 w miejscowości Twardogóra w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 355”, zlokalizowanej na działce nr 1/2 AM-31, obręb Twardogóra, gmina Twardogóra, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2022.AK  z dnia 25 maja 2022 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 16 maja 2022 r. decyzji Nr I-P-24/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10988_L279_Wykroty_002_A/ORx279-015368-XXX01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 279 Lubań Śląski - Węgliniec, km 15,368”, na terenie działki nr 105 obręb 0009 Wykroty, jednostka ewidencyjna gmina Nowogrodziec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.28.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.1.2022.MMJ z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 11 maja 2022 r. znak: znak: IF -0.7821.1.2022.MMJ uchylił w całości decyzję Starosty Karkonoskiego z dnia 2 grudnia 2021 r., Nr 3/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : „Przebudowie wraz z rozbudową ulicy Górnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 358 do ulicy Piastowskiej” w Szklarskiej Porębie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.17.2022.BZK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2022.AK z dnia 20 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2021.AK z dnia 19 maja 2022 rou  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/2022 z dnia 12 maja 2022 r.: I. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Dariusza Stelmacha, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm.

Decyzja NR 8/2022 zezwalająca, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm w km od 8+769 do 9+960; II. umarzam postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm w km od 8+769 do 9+960 w zakresie działek nr 57, nr 58 i nr 59/7, obręb 0001 Chełm.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.4.2022.JT z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony dnia 6 kwietnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 4 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.26.2022.BZK z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo  IF-PP.747.25.2022.BZK z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.22.2022.GM2 z  dnia 19 maja 2022 roku  zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 06.04.2022 r.), uzupełniony dnia 25 kwietnia 2022 r. i dnia 6 maja 2022 r., złożony przez Gminę Wisznia Mała, działającą przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&P) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2022.GM2 za dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r.
(data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego
reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej,w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości:

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.8.2022.ES2 z dnia 18 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Gaćkowskiego, złożony w dniu 13 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 12/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2022.ES2 z dnia 18 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

ObwieszczenieWojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.16.2022.MA z dnia 16 maja 2022 roku,Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735ze zm.) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. lla u st. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1,le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.746.25.2022.GM2 z dnia 13 maja 2022 roku. zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 02.05.2022 r.), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta reprezentującego firmę Pracownia Projektowa Profit z siedzibą w Wałbrzychu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2022.MN z dnia 12 maja 2022 roku, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 14 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2022.MN  z dnia 12 maja 2022 roku, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 14 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2022.GM2 z dnia 12 maja 2022 r. zawiadamiające, o wydaniu decyzji Nr I-P-22/22 na rzecz Związku Ajapa Yoga z siedzibą w Bydgoszczy, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Felską, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Ośrodka AJAPA YOGA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2022.GM2 z dnia 12 maja 2022 r. zawiadamijące, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 maja 2022 r. (data wpływu: 02.05.2022 r.), złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Janusza Dynowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2022.ES2 z dnia 11 maja 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/2022 z dnia 4 maja 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Decyzja Nr6/2022 z dnia 4 maja 2022 roku zezwalająca  Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostld organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.KS z dnia 11 maja 2022 roku zawiadamiaja, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/2022 z dnia 6 maja 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku od km 12+833,16 do km 13+300 w ramach zadania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2022.AK z dnia 11 maja 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=33 tys. m3/h Legnica - Bartoszów”, na wniosek z dnia 30 marca 2022 r. (data wpływu: 01.04.2022 r.), uzupełniony dnia 2 maja 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.802.2013.MZ/MA z dnia 11 maja 2022 roku, Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r. znak sprawy: IFAB.  7820.46.2012.EDT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.14.2022.GM2  z dnia 10 maja 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 28.04.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2022.BZK z dnia 10 maja 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 28.04.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.168.2014.VK/MU z dnia 9 maja 2022 roku, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski ogłasza publicznie o wydaniu zawiadomienia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r., znak: DLI-IV.7615.21.2022.ER informującego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2021 r., znak: IFW0.7570.168.2014.VK/MU, orzekającej w pkt I o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów, obrębie Piława Dolna, AM 1, oznaczonej jako działka nr 152/1 o pow. 0,0821 ha, w pkt II o odmowie powiększenia ww. odszkodowania o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości oraz w pkt III o zobowiązaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego do wpłaty ustalonego w pkt I odszkodowania do depozytu sądowego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2022.EK z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję z dnia 29 kwietnia 2022 r. Nr 5/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: "Budowa stacji pomiarowej Biernatki", przewidzianego do realizacji na nieruchomościach: działki nr 154/2 i 154/5, AM1, obręb 0002 Biernatki, jednostka ewidencyjna 020506_2 Wądroże Wielkie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.16.2021.WJ z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr I-D-44/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 292 w Głogowie (dz. nr 189/2 i nr 189/3, obręb 0001 Nadodrze, jedn. ew. 020301 1, Głogów-miasto).

Decyzja Nr I-D-44/22 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. z/s w Głogowie ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów obejmującego: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 292 w Głogowie (dz. nr 189/2 i nr 189/3, obręb 0001 Nadodrze, jedn. ew. 020301 1, Głogów-miasto),

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie w celu uzupełnienia i sprostowania decyzji administracyjnej z dnia 12 kwietnia 2022 r. (znak: IF.V. BK.DW-
395.7724-163/5/08/AZ) w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2022.AK z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 kwietnia 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12145_L286_Drogoslaw/ORx286-025875-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, km 25,875”, lokalizowanej na terenie działki nr 40/2 AM-4, obręb 0002, 2-Drogosław, jednostka ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2022.AK z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. decyzji Nr I-P-20/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kudłę o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Scinawka Średnia” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”, na terenie działki nr 326/13 AM-19 obręb 0003, 3-Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie
kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.6.2022.MN z dnia 27 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 26 kwietnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 34, 02-337 Warszawa decyzji Nr I-P-41/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa przewidzianą do realizacji na działkach nr 275, nr 12, nr 10/2, AM-1, obręb 0007 Pasieczna, jedn. ewiden. 021904 5 Jaworzyna Śląska w ramach zadania II. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Jaworzyna Śląska”.

Decyzja nr I-P-41/22 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z /s w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa obejmującego: Budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa przewidzianą do realizacji na działkach nr 275, nr 12, nr 10/2, AM-1, obręb 0007 Pasieczna, jedn. ewiden. 021904 5 Jaworzyna Śląska w ramach zadania II. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Jaworzyna Śląska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2021.JT z dnia 22 kwietnia 2022 roku zawiadamiająca, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 20 kwietnia 2022 r., Nr 4/22, zmienił własną decyzję Nr 13/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. (zmienioną decyzją Nr 12/21 z dnia 1 lipca 2021 r.), udzielającą Inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Decyzja Nr 4/22 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zmieniająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 13/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., (zmienioną decyzją Nr 12/21 z dnia 1 lipca 2021 r.) udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2022.BZK z dnia 22 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21 marca 2022 r. (data wpływu: 22.03.2022 r.), uzupełniony w dniu 8 kwietnia 2022 r. i 14 kwietnia 2022 r., G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., działający przez pełnomocnika Pana Marcina Pileckiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia del60/125 w miejscowości Twardogóra w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 355”.

Obwieszczenie Wojewody Dlnośląskiego IF-AB.7820.26.2021.KS  z dnia 21 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., sprostowaną postanowieniem Nr 156/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem
pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatoki autobusowej oraz przebudowa istniejących zjazdów”, w ramach
realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska w km 0+028 - 0+982”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2022.BZK z dnia 20 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 11 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-15/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN l,6MPa relacji Jeleniów-Dziwiszów na odcinku węzeł Jeleniów - SRP Jelenia Góra Sobieskiego wraz z odgałęzieniami - Etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.90.2021.BZK. z dnia 20 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 listopada 2021 r. (data wpływu 23.11.2021 r.), uzupełniony i skorygowany dnia 27 grudnia 2021 r., 2 marca 2022 r. 1 kwietnia 2022 r., złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Jerzego Dula, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-V.BK.DW-395.7724-163/5/08/AZ z dnia 14 kwietnia 2022 roku informuję, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha. Niniejsza decyzja rozstrzyga sprawę administracyjną w pozostałej części, dotyczącej stron nie ujętych w decyzji z dnia 18 marca2021 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.50.2022.JR z dnia 13 kwietnia 2022 roku zawiadamiam, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Zygmunta Zbyrowskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 49/2 o pow. 0,1152 ha, AM-2, obręb 0001 Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2021.KS z dnia 13 kwietania 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatoki autobusowej oraz przebudowa istniejących zjazdów”, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie
ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska w km 0+028 - 0+982”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.27.2021.KS  z dnia 14 kwietnia 2022 roku podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 31 marca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I - D - 36/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego Rozbiórkę i budowę obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 nad potokiem Rybna wraz z reprofilacją i umocnieniem koryta potoku, przebudową drogi wojewódzkiej nr 381 wraz ze skrzyżowaniem, budową i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz przebudową, budową i rozbiórką infrastruktury technicznej w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 814, AM-2, nr 564, AM-5, nr 54/1, AM-4, nr 86/2, AM-4, nr 813, AM-2, obręb 0001 Głuszyca, jedn. ew. 022105_4 Głuszyca - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2022.GM2 z dnia 12 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24 marca 2022 r. (data wpływu: 29.03.2022 r.), złożony przez Związek Ajapa Yoga z siedzibą w Bydgoszczy, działający przez pełnomocnika Panią Joannę Felską,, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Ośrodka AJAPA YOGA .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.469.2018.BK3 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, działając na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Jadwigi Gołaszewskiej (udział 3/12) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.226.2021.BK3 z dnia 12 kwietnia 2022 roku zawiadamiające że w dniu 31 marca 2022 r., na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak IF-WO.7570.226.2021.BK3 m.in. o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców Teresy Janik z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2021.JT z dnia 8 kwietnia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 5 kwietnia 2022 r., Nr 3/22, zmienił własną decyzję Nr 16/17 z dnia 19 lipca 2017 r., udzielającą Inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim.

Decyzja Nr 3/22 z dnia 8 kwietnia 2022 roku zmieniająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 16/17 z dnia 19 lipca 2017 r.,udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2022.GM2 z dnia 6 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2022 r. decyzji Nr I-P-17/22 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego Z-cę Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 11207 L137B Świdnica _015 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.16.2022.MA z dnia 6 kwietnia 2022 roku, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. znak sprawy: IFAB.7820.37.2017.ES2/AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamiam, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Marii Rabskiej (za udział 1/2) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 202/1 o pow. 0,0099 ha, obręb 0026, Stara Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2022.KS z dnia 6 kwiatnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Kurzei, złożony dnia 17 stycznia 2022 r., uzupełniony w dniach 18 marca 2022 r., 21 marca 2022 r., 25 marca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 366 na ode. od mostu na potoku Bystra do zjazdu na dz.nr 7 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2021.KS z dnia 6 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony dnia 15 września 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 4 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa - Krzelów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośąskiego IF-AB.7840.5.12.2022.JT  z dnia 30 marca 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 30 marca 2022 r., Nr I-H-32/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków, pozwolenia na odbudowę zbiornika retencyjnego bocznego przy Rożnowskim Potoku.

Decyzja Nr I-H-32/22 z dnia 30.03.2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2020.KS z dnia 29 marca  2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/2022 z dnia 22 marca 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Miasta Legnicy, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Kuciaka, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686, nazwanej przez Inwestora/

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.802.2013.MŻ/MA z dnia 28 marca 2022 roku, działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r. znak sprawy: IFAB.7820.46.2012.EDT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamiam, żetoczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Henryku Wołkowskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2022.GM2 z dnia 24  marca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-13/22 z dnia 21 marca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2022.AK z dnia 24 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 marca 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Romualda  Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjngo"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.91.2021.JT  z dnia 24 marca 2022 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21 marca 2022 r. decyzji Nr I-K-14/22 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej wzmocnienie nasypu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 275 Miękinia - Przedmoście Święte od km 26+000 do km 27+200

Decyzja Nr I-K-14/22 z dnia 24 marca 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2022.GM2 z dnia 23 marca 2022 roku zawiadamiające że dnia 18 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-12/22 wygaszająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-81/21 z dnia 8 listopada 2021 r., ostateczną z dniem 13 grudnia 2021 r., o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1 - 5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” na niżej wymienione nieruchomości stanowiące działki:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.80.2021.GM2 z dnia 22 marca 2022 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-7/22 z dnia 4 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 1: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p. odg. Łukanów) od km 117,780 do km 136,640.

Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2022.ES2 z dnia 18 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego, złożony w dniu 3 lutego 2022 r., uzupełniony w dniu 14 marca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku od km 57+017,80 do km 59+932,03 — od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta
Wałbrzych, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów - Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2022.BZK z dnia 18 marca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 11 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: przebudowie gazociągu DN250 PNl,6MPa o długości ok. 15 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN250 PNl,6MPa w m. Krzewie Wielkie dz. nr 11/6, obręb Krzewie Wielkie, identyfikator działki: 021 2 0 1 _ 5 .0 0 0 1 .ll/6 ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2022.EK z dnia 17 marca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 7 lutego 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym oraz o opłatę skarbową dnia 7 marca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwoleniana budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa odcinka gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórka odcinka istniejącego gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa w ramach zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Cicha Woda”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2022.GM2 z dnia 15 marca 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-10/22 z dnia 10 marca 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił
na wejście na teren  nieruchomości, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych (w tym między innymi wykonania badań geologicznych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac) do dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1-4 wyplycenia w m. Olszany” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy.

Zawiadomienie IF-O.7821.8.2019.UD(PF) - na podstawie art. 1 l f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 24 lutego 2022 r. znak: IF-0.7821.8.2019.UD (PF) utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr 536/2019 znak: SP-GN.673.21.2018.MD, zatwierdzającą na rzecz Burmistrza Siechnic, projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Bzowej w Radwanicach”.

Decyzja IF-O.7821.8.2019.UD(PF) z dnia 24 lutego 2022 roku zatwierdzająca na rzecz Burmistrza Siechnic, projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Bzowej w Radwanicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2022.GM2 z dnia 14 marca 2022 roku zawiadamiające, że dnia 9 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-9/22 wygaszająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-75/21 z dnia 4 listopada 2021 r., ostateczną z dniem 7 grudnia 2021 r., o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1-4 wypłycenia w m. Olszany ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2022.EK z dnia 11 marca 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Pana Marcina Magiełdę, złożony dnia 25 lutego 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:
Budowa stacji pomiarowej Biernatki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.100.2021.WS z dnia 11 marca 2022 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 9 marca 2022 r. decyzji Nr I-K/Z-12/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -
Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, pozwolenia obejmującego budowę sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji tłocznej Kadłub - Miękinia, ul. Mrozowska, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek, w km 23,611, na działce nr 332/7 Tk, AM-2, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803 2 gmina Miękinia, (teren zamknięty, obszar kolejowy).

Decyzja nr I-K/Z-12/22 z dnia 9 marca 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia obejmującego: budowę sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji tłocznej Kadłub - Miękinia,
ul. Mrozowska, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek, w km 23,611, na działce nr 332/7 Tk, AM-2, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803 2 gmina Miękinia, (teren zamknięty, obszar kolejowy).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2021.MN z dnia 11 marca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 7 października 2021 r., decyzją Nr 3/2022 z dnia 7 marca 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika
Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 331 od km 8+897,79 do km 9+737,63 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 331 w zakresie budowy
chodnika w miejscowości Parchów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.160.2022.MN z dnia 9 marca 2022 roku zawiadamiające o wydanej w dniu 8 marca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Gmina Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice decyzji Nr I-D-19/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 94 w miejscowości Lipce (dz. nr 143/4, obręb 0009 Lipce, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice) oraz miejscowości Ułesie (dz. nr 435/4, obręb
0015 Ułesie, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice).

Decyzja nr I-D-19/22 z dnia 8 marca 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gmina Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice obejmującego: Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 94 w miejscowości Lipce (dz. nr 143/4, obręb 0009 Lipce, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice) oraz miejscowości Ulesie (dz. nr 435/4, obręb 0015 Ulesie, jedn. ewiden. 020906 2 Miłkowice).

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.1.2022.ES2 z dnia 9 marca 2022 roku zawiadamiajaca o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Kuźniaka, złożony w dniu 7 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od leni 0+029,42 do km 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2021.KS z dnia 8 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, złożony dnia 20 września 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 16 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 357 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu w km 11+547, budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową 1 rozbiórką objazdu tymczasowego w pobliżu miejscowości Włosień, gmina Platerówka, powiat lubański, województwo dolnośląskie, w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2022.BZK z dnia 4 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji związanej z budową nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.91.2021.DL  z dnia 4 marca 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 lutego 2021 r., Nr I-D-130_l/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 1 Autostrad, pozwolenia na budowę i rozbiórkę tymczasowej drogi objazdowej wraz z  tymczasowym mostem w ramach zadania: Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w miejscowości Głogów”, przewidzianej do
realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji jako działki nr 185, AM-1, nr 184,  AM-1, nr 180/1, AM-1, nr 190/2, AM-1, nr 182, AM-1, nr 631, AM-1, obręb 0012 Serby, jedn.  ew. 020302_2 Głogów oraz nr 4, AM-2, nr 5/19, AM-2, nr 5/22, AM-2, nr 48/1, AM-2, nr 48/7, AM-2, nr 53, AM-2 obręb 0003 Wyspa Katedralna, jedn. ew. 020301 1 Miasto Głogów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2022.GM2 z dnia 3 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 17 lutego 2022 r. (data wpływu: 18.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren w celu przeprowadzenia prac niezbędnych (w tym między innymi wykonania badań geologicznych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac), do dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy,
a także do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1-5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” stanowiącego inwestycję
towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13,2022.AK z dnia 3 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 lutego 2022 r., uzupełniony dnia 21 lutego 2022 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kudłę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wieży telekomunikacyjnej dla zadania pn.: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Scinawka Średnia” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”, lokalizowanej na terenie dz. nr 326/13 AM-19 obręb 0003, 3-Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna miasto Nowa Ruda, stanowiącej tereny kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiegi IF-O.7821.7.2019.MMJ  z dnia 2 marca 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 23 lutego 2022 r., znak: IF-0.7821.7.2019.MMJ uchylił w całości decyzję Starosty Średzkiego z dnia 10 czerwca  2019 r. Nr 471/2019, znak: UAB.6740.289.2019, którą zezwolono na realizację inwestycji  drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa chodnika na odcinku 990 m przy drodze powiatowej w Lutyni, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego - odcinek od km 0+393,45 do km 0+492,70” na dz. nr 83, AM-1, 363/1, 363/2 AM-5, obręb Lutynia, gmina Miękinia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2022.GM2 z dnia 2 marca 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 lutego 2022 r.(data wpływu: 18.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-81/21 z dnia 8 listopada 2021 r.,ostatecznej z dniem 13 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości,wydanej zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3, art. 19b oraz 34 ust. 1 ustawy, dla niżej wymienionych nieruchomości stanowiących działki
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2022.GM2 z dnia 28 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 3 stycznia 2022 r. (data wpływu: 07.01.2022 r.), uzupełniony dnia 11 lutego 2022 r. złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 11207 L137B_Świdnica_015 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie w ramach NPW ERTMS.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.144.2021.WJ z dnia 24 lutego 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 października 2021 r., decyzją z dnia 11 lutego 2021 r., Nr I-D-l 1/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Miękinia, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej przesyłowej 1 kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub - Miękinia, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 341, na działce nr 564/203, obręb 0016 Mrozów i działkach nr 330/11, nr 383, nr 379/6, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803_2 Miękinia.

Decyzja nr I-D-11/22 z dnia 11 lutego 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia obejmującego: budowę sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub -
Miękinia, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 341, na działce nr 564/203, obręb 0016 Mrozów i działkach nr 330/11, nr 383, nr 379/6, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803_2 Miękinia,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.554.2013.GG2/MU z dnia 23 lutego 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie o sprostowaniu omyłek pisarskich ujawnionych w decyzji z dnia 29 grudnia 2021 r. wydanej w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106/1 o po w. 0,1326 ha, AM 1, obręb Borzęcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2021.JT z dnia 22 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr 13/17 (zmienionej decyzją tutejszego Organu z dnia 1 lipca 2021 r., Nr 12/21) udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.167.2021.JT z dnia 21 lutego 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 18 lutego 2022 r., Nr I-D-13/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DNI000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowę kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Żelazny Most, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 175, obr. 0015 Żelazny Most, jedn. ew. 021604_5 Polkowice.

Decyzja nr I-D-13/22 z dnia 18 lutego 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DN1000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowę kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Żelazny Most, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 175, obr. 0015 Żelazny Most, jedn. ew. 021604_5 Polkowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2022.BZK z dnia 21 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: przebudowie gazociągu DN250 PNl,6MPa o długości ok. 15 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN250 PNl,6MPa w m. Krzewie Wielkie dz. nr 11/6, obręb Krzewie Wielkie,
identyfikator działki: 021201_5.0001.ll/6”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2022.GM2 z dnia 17 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 7 lutego 2022 r. (data wpływu: 08.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren poniższych nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.MU z dnia 16 lutego 2022 roku, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz części współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości oraz na rzecz wierzyciela ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu z tytułu wygaszenia hipoteki w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, Wojewoda Dolnośląski wskazuje na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) do dnia 10 kwietnia 2022 roku przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2022.GM2  z dnia 16 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 lutego 2022 r. (data wpływu: 08.02.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-75/21 z dnia 4 listopada 2021 r.,
ostatecznej z dniem 7 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, wydanej zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3, art. 19b oraz 34 ust. 1 ustawy, dla niżej wymienionych nieruchomości stanowiących działki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2021.EK z dnia 15 lutego 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Martę Gędek, w dniu 9 lutego 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/22 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów - SRP Wałbrzych ul. Uczniowska oraz rozbiórkę kabla elektroenergetycznego SN w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”

Decyzja Nr 2/22 z dnia 15 lutego 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia na budowę gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku SRP Lubiechów -
SRP Wałbrzych ul. Uczniowska oraz rozbiórkę kabla elektroenergetycznego SN w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.83.2021.KS z dnia 15 lutego 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/22 z dnia 8 lutego 2022 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu własną decyzję Nr 22/20 z dnia 25 listopada 2020 r. zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26 oraz przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 15+083,50 do ok. km 18+785,00 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7870.26.2021.AZ z dnia 14 lutego 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Włodzimierzu Żurawiu, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działka nr 730.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.80.2021.GM2 z dnia 4 lutego 2022 roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 1: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p. odg. Łukanów) od km 117,780 do km 136,640.

Decyzja Nr I-Pk-7/22 z dnia 11 lutego 2022 roku ustalająca lokalizację linii kolejowej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji na: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 1: granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p. odg. Łukanów) od łon 117,780
do km 136,640.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2021.AK z dnia 11 lutego 2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 4 lutego 2022 r. decyzji Nr I-P-7/22 na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, działającej przez pełnomocników: Pana Grzegorza Kurdziela oraz Pana Mirosława Skubiszyńskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa nowego przystanku Świdnica Zawiszów” realizowanego w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2021.MN  z dnia 10 lutego 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, w dniu 8 lutego 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/22 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę ogrodzenia istniejącego zespołu zaporowo - upustowego na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa i przebudowę drogi dojazdowej w ramach zadania pn.: „Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - budowa ogrodzenia i drogi ZZU Siechnice”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.436.2021.AZ z dnia 10 lutego 2022 roku informujące, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Buzuku z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krośnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 18/3 i nr 17/5, AM 1, obręb Dziewiętlin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2021.KS z dnia 8 lutego 2022 roku zawiadamiące, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. udzielił zezwolenia  Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Rzodkiewicza, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu.

Decyzja WD Nr 2/2022 zezwalająca Prezydentowi Wrocławia  na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.161.2021.JT z dnia 8 lutego 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 7 lutego 2022 r., Nr I-H-10/22, zmienił własną decyzję z dnia 13 kwietnia 2004 r., Nr I-H-52/04, zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa i formowanie zapór składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”.

Decyzja Nr I-H-10/22 z dnia 8 lutego 2022 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Rozbudowa i formowanie zapór składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”do rzędnej koron 180,00 m npm (po zatwierdzonym decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-H-172/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r., projekcie budowlanym zamiennym do rzędnej koron 195,00 m npm).
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.751.2013.WM1 z dnia 8 lutego 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 24 stycznia 2022 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość  odszkodowania na rzecz spadkobierców Andrzeja Gawła, z tytułu nabycia z mocy prawa
przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, obręb  Korzeńsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 416/1 AM-1 o pow. 0,2636 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.91.2021.JT  z dnia 8 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibąw Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Papierowskiego, złożony w dniu 8 listopada 2021 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 stycznia 2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wzmocnieniu nasypu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 275 Miękinia - Przedmoście Święte od km 26+000 do km 27+200.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.549.2013.GG2/MA z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Eugeniusza Szwanca vel Śliwińskiego (za udział 12/216) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 25/1, o pow. 0,0121 ha i nr 152/3, o pow. 0,0231 ha, AM-1, obręb Morzęcino.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2021.KS z dnia 3 lutego 2022 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 23 lipca 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 17 listopada 2021 r. oraz 27 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi krajowej nr 25
w km 349+697 - km 350+089 w ramach zadnia: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK25
w miejscowości Droltowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.97.2021.AK z dnia 3 lutego 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 26 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-6/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zas. Rozdz. Lw/E - Tomkowice - Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB7840.2.18.2021.JT z dnia 2 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 r., Nr 16/17, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia
budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. Dolnośląskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2022.BZK z dnia 2 lutego 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji związanej z budową nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.139.2021.JT z dnia 25 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 stycznia 2022 r., Nr I-D-6/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora — KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę sieci wody oraz instalacji zasilającej i sterującej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Trzęsów, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 24/1, nr 140, nr 219, AM-3, obr. 0015 Trzęsów, jedn. ew. 021603 2 Grębocice.

Decyzja nr I-D-6/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę sieci wody oraz instalacji zasilającej i sterującej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Trzęsów, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 24/1, nr 140, nr 219, AM-3, obr. 0015 Trzęsów, jedn. ew. 021603 2 Grębocice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2021.AK z dnia 25 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 18 stycznia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-5/22 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów na odcinku Miękinia - Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej -
Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór - Legnica”.

Decyzja nr I-Pk-5/22 z dnia 18 stycznia  ustalająca lokalizacjię linii kolejowej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów na odcinku Miękinia - Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej — Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór - Legnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.158.2021.JT z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 20 stycznia 2022 r., Nr I-D-4/22, zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Inwestora- KGHM Polska Miedź S.A, z/s w Lubinie, pozwolenia na budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DNI000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowa kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 w m. Szklary Górne, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 715/3, AM-3, obr. 0028 Szklary Górne, jedn. ew. 021102 2 Lubin.

Decyzja nr I-D-4/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla: KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Wrocław obejmującego: budowę magistralnego rurociągu wody zwrotnej DN1000 Damówka - ZWR Lubin oraz budowa kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 w m. Szklary Górne, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 715/3, AM-3, obr. 0028 Szklary Górne, jedn. ew. 021102 2 Lubin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.122.2021.JT z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/22 z dnia 19 stycznia 2022 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
uchylił z urzędu własną decyzję Nr 17/20 z dnia 30 września 2020 r. zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej “DK98” oraz dróg gminnych w gminie Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2021.GM2 z dnia 21 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-4/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie zmienił ostateczną z dniem 17 grudnia 2021 r. decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: IF-PP.747.76.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,, Gazociąg Tomkowice — Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wyplycenią w obr. Olszany i Pelcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy na terenie działek nr 805 AM-2, obręb 0013 Olszany, obręb ewidencyjny 021906 5 Strzegom - obszar wiejski i nr 127 AM-3 obręb 0001 Pełcznica 1, obręb ewidencyjny 021902 1 m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2021.ES2 z dnia 20 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania łącznicy węzła Brzezimierz autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396, obręb Goszczyna, gmina Domaniów, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4. Zadanie A - węzeł Brzezimierz”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.95.2021.GM2 z dnia 19 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-93/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-81/21 z dnia 8 listopada 2021 roku (znak sprawy: IF-PP.747.77.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym między innymi wykonania badań geologicznych,
wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne do dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 19f ust. 1 i w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Tomkowice - ZZU Olszany 1 - 5 wypłyceń Stawiska, Tomkowice” stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy
na terenie działek nr 1020 AM-1, obręb 0005 Granica i nr 131 AM-1 obręb 0018 Stawiska, obręb ewidencyjny 021906_5 Strzegom - obszar wiejski, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.94.2021.AK z dnia 18 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 12 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-3/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN 6,3MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2”.

Decyzja nr I-Pg-3/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN 6,3MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2”.

zał.1 cz. 1 do Decyzji nr I-Pg-3/22

zał.1 cz. 2 do Decyzji nr I-Pg-3/22

zał.1 cz. 3 do Decyzji nr I-Pg-3/22

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2021.BZK z dnia 17 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. decyzji Nr I-P-5/22 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10995_L281_Raklowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 80/1, AM-1, obręb Rakłowice, gmina Cieszków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2021.AK/ESZ z dnia 17 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice”. Informuje, że zgodnie z art. 133 Kpa odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju i Technologii.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2021.MMJ z dnia 14 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2017 r., znak: A-B.6740.35.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - budowa południowej obwodnicy miasta”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.259.2019.MU z dnia 14 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 113 § 1 i § 3 zostało wydane postanowienie prostujące omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: IF-W0.7570.259.2019.MU ustalającej odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/1, AM 12, obręb Różanka oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2021.GM2 z dnia 13 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że dnia 5 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-2/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji pomiarowej Biernatki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.93.2021. BZK z dnia 12 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że została wydana dnia 4 stycznia 2022 r. decyzja Nr I-Pg-1/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji RadkowiceŻarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa
i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Decyzja nr I-Pg-1/22 z dnia 4 stycznia 2022 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2021.MN z dnia 11 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 22 grudnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia istniejącego zespołu zaporowo - upustowego na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa i przebudowę drogi dojazdowej w ramach zadania pn.: „Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - budowa ogrodzenia i drogi ZZU Siehnice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.90.2021.BZK/ESZ z dnia 11 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.11.2021 roku (data wpływu 23.11.2021 roku), uzupełniony dnia 27.12.2021 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Pawła Sarnacldego 1 Pana Damiana Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów dla odcinka nr 2: Łukanów - Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do łon 158,174.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.97.2021.AK z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zas. Rozdz. Lw/E - Tomkowice - Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu”, na wniosek z dnia 10 grudnia 2021 r. (data wpływu: 17.12.2021 r.), uzupełniony dnia 31 grudnia 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.90.2013.PŁ z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 30 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Aleksandrze Kaczerewskim z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 485, AM-2, obręb Ubocze została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.672.2020.MK z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 30 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, została wydana decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie znak IF- WO.7570.672.2020.MK.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.168.2014.VK/MU z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiajace, że w dniu 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dzierżoniów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o pow. 0,0821 ha, AM 1, obręb Piława Dolna. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., (znak: IF-AB.7820.41.2012.ES2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, przedmiotowa nieruchomość z dniem jej uostatecznienia się, tj. z dniem 31 marca 2014 r. stała się własnością
Województwa Dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.554.2013.GG2/MU z dnia 10 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106/1 o pow. 0,1326 ha, AM 1, obręb Borzęcin. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., (znak:
IF-AB.7820.34.2011.AK13) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa - Wrocław”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zmienionej decyzją
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOII-IIIeb/BOII-3eb-772-75- 239/12/13/14 wyżej wymieniona nieruchomości stała się własnością Skarbu Państwa w dniu 7 lutego 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.96.2013.PŁ z dnia 5 stycznia 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 23 grudnia 2021 roku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania między innymi na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Bolesławie Skrzypiec z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72, AM-1, obręb Krzewie Wielkie została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2021.GM2 z dnia 4 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.12.2021 roku (data wpływu 10.12.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie pełnomocnictwa nr OW-DI.015.123.2014.69 z dnia 20.08.2021 roku, w sprawie zmiany ostatecznej z dniem 17 grudnia 2021 roku decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 2021 roku (znak sprawy IF-PP.747.76.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wypłycenia w obr. Olszcmy 1 Pełcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy na terenie działek nr 805 AM-2, obręb 0013 Olszany, obręb ewidencyjny 021906_5 Strzegom - obszar wiejski i nr 127 AM-3 obręb 0001 Pełcznica 1, obręb ewidencyjny 021902 1 m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.1.2021.PŁ z dnia 3 stycznia 2022 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji z dnia 20 grudnia 2021 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.1.2021.PŁ) w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości w tym na rzecz spadkobierców Kazimierza Liska za udział 7295/100000 oraz spadkobierców Wacława Zowala za udział 9205/100000 z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/101 o pow. 0,0052ha, AM 47, obręb Wołów.

liczba wejść: 3453

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 30.06.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :