Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2010

Publicznie dostępny wykaz danych o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Ogłoszenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.V.BK.DK-8.7724-183/09 o wszczęciu postępowania wywłaszczającego w stosunku do części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 47/2 AM-1 o pow. 0,0216 ha, obręb Pustków Wilczkowski.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.AB-ES2.7840.1.28.2010 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 94w ciągu ulicy Kartuskiej w Legnicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Libana, Pocztową i Kolejową do mostu na rzece Kaczawie."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr  IF.I.EDT.7111-81772/10 zawiadamiające o wydaniu decyzji w dniu 14 grudnia 2010r. w sprawie ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów - na obszarach lasów prywatnych - teren powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego - woj. dolnośląskie".   
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-101/10  zawiadamiające o wydaniu w dniu 30 grudnia 2010r,. decyzji nr I-P-59/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Rozbudowa budynku nr 3 w kompleksie 2843 położonym w rejonie ulic Pretficza, Gajowickiej, Sztabowej i Łączności we Wrocławiu w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 41, obręb; Południe, AM 33".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2010r. nr IF.III.7045 - 85/10 zawiadamiające  o wydaniu w dniu 30 grudnia 2010r. decyzji Nr I-P-62/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linią teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Udanin - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych dotyczących wyprodukowanej mocy w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 122, obręb 0003 Dźwigórz, AM 1". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2010r. nr IF.III.7045 - 84/10 zawiadamiające  o wydaniu w dniu 30 grudnia 2010r. decyzji Nr I-P-60110 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linią teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Jaworzyna Śląska - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych dotyczących wyprodukowanej mocy w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 749/4, obręb 0001 Jaworzyna Śląska, AM 16". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2010r. nr IF.III.7045 - 70/10 zawiadamiające  o wydaniu w dniu 30 grudnia 2010r. decyzji Nr I-P-60/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linią teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Jaworzyna Śląska - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych dotyczących wyprodukowanej mocy w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 102/7, obręb Piotrowice Świdnickie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-111/10-8 o wydaniu w dniu 30 grudnia 2010r. decyzji Nr I-P-60/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p8blicznego dla zadania: ,,Budowa linii 20 kV w celu przyłączenia Pasażu Grodzkiego w Jeleniej Górze - ułożenie linii 20 kV z R- 342 Zabobrze do RS - 12w granicach terenów zamkniętych w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 9 AM 7 obręb 0028 NE, w granicach terenów zamkniętych".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-110/10  zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 23 grudnia 2010r. Nr I-Pd-13/10 o ustaleniu na rzecz Gminy Miejskiej Wrocław lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji:  ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od Placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-109/10  zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 23 grudnia 2010r. Nr I-Pd-12/10 o ustaleniu na rzecz gminy miejskiej Wrocław lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji:  ,,Przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami autobusowymi oraz ich integracja z przystankami na zachodnim wlocie placu Jana Pawła II od strony ul. Sokolniczej". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-108/10  zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 23 grudnia 2010r. Nr I-Pd-11/10 o ustaleniu na rzecz Gminy Miejskiej Wrocław lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji:  ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-104/10-8  zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 20 grudnia 2010r. Nr I-Pd-10/10 o ustaleniu na rzecz Gminy Miejskiej Wrocław lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, polegającego na budowie połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostantnm Goszu ze stadionem Euro 2012, przez osiedle Kozanów; Stacja zasilania ,,Dworska".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-94/10-9 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Gazociąg ŚR/C dla potrzeb budynków przy ul. robotniczej, Fabrycznej we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-121/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa linii kablowej SN oraz złącza kablowego SN na dz. nr 41 AM 33 obręb Południe przy ul. Sztabowej we Wrocławiu na potrzeby zasilania budynku biurowo - sztabowego przy ul. Bernarda Pretficza 24, w granicach terenów zamkniętych".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-119/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Remont gazociągu ś/ć Dz 90 mm na terenie PKP, działki nr 210 obręb Biały Kamień 18 oraz nr 239/1 obręb Nowe Miasto 21 w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych ".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2010r. nr IF.III.5340-12/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: ,,Przebudowa (modernizacja) szlaku kolejowego Skokowa - Żmigród (km 38,200 - 46,400) na linii kolejowej E - 59 Wrocław -Poznań do warunków technicznych V = 160/120 km/h (pasażerskie/towarowe) nacisk na oś - 221 kN".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-118/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Przebudowa rurociągu sieci wody surowej z rur PE d225 na terenie zamknietym, planowanej w miejscowości Lubin na działce nr ewidencyjny 71, obręb nr 1 przy ul. Spacerowej - tory kolejowe". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-80/10-9 zawiadamiające o wydaniu  w dniu 13 grudnia 2010r. decyzji nr I-P-57/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Mrozów, gmina Miękinia". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-73/10-8 zawiadamiające o wydaniu  w dniu 13 grudnia 2010r. decyzji nr I-P-56/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie: ,,Tranzytu wodociągowego z przyłączami do budynku stacyjnego i budynków mieszkalnych, w tym przejście przewiertem pod torami linii nr 273 Wrocław - Szczecin w km 113,382".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-91/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Schody przeciwpożarowe umożliwiające ewakuację z Sali odpraw znajdującej się na II pietrze".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-76/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV wraz z trkktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej Szewce".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010r. nr  IF.III.7045 - 77/10 - 10 zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-51/10 o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie: Ekranów akustycznych nr 1, 2, 3, 4, 5, oraz 6, w sąsiedztwie linii kolejowej E 30, w rejonie miasta Węgliniec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010r. nr  IF.III.7045 - 63/10 - 9 zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-52/10 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa pomieszczeń na pracownię angiografii dla zakładu radiologii lekarskiej kliniki kardiologicznej w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu - w granicach terenu zamkniętego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010r. nr  IF.I.AK13.7111-1-20/10 zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 -  Odcinek I: km 19+900,00 do km 22+458,37".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010r. nr  IF.I.AK13.7111-1-17/10 zawiadamiające o przeprowadzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 -  Odcinek III" w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2010r. nr  IF.III.7045 - 114/10-2  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa drogi szybkiego zejścia, drogi pożarowej, płyty do odladzania wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Wrocław -Strachowice oraz modernizacją południowej płyty postojowej i drogi kołowania E-1 i E-2.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2010r. nr  IF.III.7045 - 49/10 - 7 zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Pd-5/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji: Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów - odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym Stadionie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-381/10 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania oceny na środowisko inwestycji pod nazwą: ,Budowa drogi ekspresowej S-8n Wrocław - Syców na odcinku od węzła ,,Cieśle" w km 29+800 do węzła ,,Syców - Wschód" w km 54+910".
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2010r. nr  IF.III.7045 - 104/10 - 1 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji przedsięwzięcia EURO 2012 dla zadania: ,,Zintegrowany System Transportu Szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu - etap I. budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2010r. nr IF.III.7045-95/10-2   zawiadamiające o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą:,,Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN - 20 kV realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CCI2007PL161PR001 - ODCINEK Wrocław - Poznań, etap I - p. odg. Wrocław - Grabiszyn - km. 1.700- granica województwa dolnośląskiego - km 59,697".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2010r. nr IF.III.7045-110/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od Placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2010r. nr IF.III.7045-109/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: ,,Przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami autobusowymi oraz ich integracja z przystankami na zachodnim wlocie placu Jana Pawła II od strony ul. Sokolniczej".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2010r. nr IF.III.7045-108/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2010r. nr IF.III.7045 - 96/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Budowa podstacji trakcyjnej Szewce  - zlokalizowanej na działce nr 468, AM - 1, obręb Szewce. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2010r. nr IF.III.7045 - 97/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Budowa podstacji trakcyjnej Skokowa"  - zlokalizowanej na działce nr 124/4, AM - 1, obręb Skokowa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia  18 listopada 2010r, nr IF.I.EDT.7111 - 84576/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie budowy części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm podetap 1,2 mld nm na działkach nr ewidencyjny 3/23 , 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice, gmina Krośnice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2010r, nr IF.I.EDT.7111 - 84572/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie budowy części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm podetap 1,2 mld nm  w zakresie części gazowniczej na działkach nr ewidencyjny 3/23 , 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 10/5, 195/4, AM1, obręb Świebodów, gmina Krośnice.
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2010r. nr IF.V.EM.DK. - 94.7724 - 163/09 dotycząca wywłaszczenia części nieruchomości, położonej na terenie Gminy Prochowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 261/2, AM-2, o pow 0,0024 ha, obręb Golanka Dolna, KW n LE1/00018191/9.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-75/10-8 o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji nr I-P-49/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:: Przebudowa elektroenergetycznej linii SN-20kV-zasilającej z GPZ Wrocław - Zachód podstację trakcyjną PT Popowice (PKP) - realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E59CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław - Poznań, etap I, na działce nr 2/16-TK, AM-2, obręb 0037 Muchobór Mały we Wrocławiu - w granicach terenu zamkniętego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-381/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projetku budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła ,,Cieśle" w km 29 + 800 do węzła ,,Syców Wschód" w km 54 + 910".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2010r. nr IF.III.7045-107/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa schodów zewnętrznych umożliwiających wejście do budynku zlokalizowanego przy ul. gen. Józefa Hallera 36/38, na działce nr 2/5, AM - 43, obręb Grabiszyn - Wrocław".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2010r. nr IF.III.7045-105/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie położonym przy ul. Skarżyńskiego 34 we Wrocławiu - dz. nr 1/37 i 1/93, AM 15, obręb Strachowice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2010r. nr IF.III.7045-106/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa odcinka sieci gazowej ś/C PE De63 na dz. nr 54/2 obr. 0020 - Jelenia Góra - 3 przy ul. Okopowej w Jeleniej Górze".
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2010r.nr IF.V.EM.DK - 8 7724 -186/09 dotycząca nabycia na własność przez Skarb Państwa prawa własności udziału 12/128 części nieruchomości położonej na terenie gminy Jordanów Śląski, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 17/10, AM - 3, o pow. 0,0285 ha, obręb 0,006, Jordanów Śląski, KW nrWR1T/00035661/3.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.5340-9/10-19 o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji nr I-Pk-2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa (modernizacja) linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku - granica miasta Wrocławia - stacja Skokowa (km 15,120 - 38,200) do warunków technicznych V=160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), naciska na oś - 221 kN, zatwierdzająca jednocześnie podział nieruchomości.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-81772/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projketu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów na obszarach lasów prywatnych na terenie powiatu  lubańskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego - woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-81776/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projketu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów z wyłączeniem obszarów leśnych na terenie powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego - woj. dolnośląskie". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-81783/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projketu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów na obszarach lasów panstwowych na terenie powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego - woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2010r. nr IF.III.7045 - 66/10  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji w dniu 29 października 2010r. nr I-Pd-9/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji polegającej na budowie nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2010r. nr IF.I.WS.7111-1-26/10 zawiadamiające o wszczęciu przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoeleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa chodników, zatoki autobusowej i placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr  331, na terenie gminy Polkowice, w miejscowości Żelazny Most (w km drogi wojewódzkiej 6+ 644,50 do km 8 + 542,50).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października 2010r. nr IF.III.7210- 5/10  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji w dniu 25 października 2010r. nr I-Pg-5/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego dla zadania: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500m pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów - woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2010r. nr IF.I.ES2.7111-22-1/10 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 19/10 z dnia 29 października 2010r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od drogi krajowej nr 30 do autostrady A4, część B - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296  w gminie Lubań dla odcinków w km: - 80 + 141 - ok. 80 + 400, - 82 + 250 - ok. 82 + 700, - 86 + 050 - ok. 86 + 844".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października 2010r. nr IF.III.7045-82/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych:,, Odcinek sieci wodociągowej PE 160mm w działce nr 339, AM - 1, w obrębie Krępice - gmina Miękinia".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010r. nr IF.III.7045-93/10-1   zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych:,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn 450/630 - przejście sieci ciepłowniczej w rurach ochronnych i przeciskowych pod torami kolejowymi linii Św. Katarzyna - Wrocław Kuźniki od km 7.625 i linii Wrocław - Jedlina - Zdrój w km. 5.394 we Wrocławiu w rejonie ulic: Bardzka i Buforowa".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010r. nr IF.III.7045-90/10-1   zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych:,,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi SN i NN i złączami kablowymi w celu zasielenia budynku wielorodzinnego z bazą magazynową - logistyczną przy ul. Stanisławowskiej - linia energetyczna średniego napięcia".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010r. nr IF.III. 7045-88/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych: ,,Przejście rurociągiem ciśnieniowym kanaliacji sanitarnej pod torem kolejowym szlaku Wrocław - Jedlina - Zdrój, stacja Sobótka Zachodnia  km 40 + 900 oraz kanałem grawitacyjnym w drodze na terenie kolejowym".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2010r. nr IF.I.AK. 13.7111 - 344/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zadania: ,,Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej  nr 455 do drogi krajowej nr 8" - zadanie 5 od km 16 + 940,00 do km 17+ 919,44. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.EDT.7111-347/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzeni projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia EURO 2012, dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci elektroenergetycznych polegająca na skablowaniu dwutorowej linii energetycznej 110 kV nr S149/S151, budowie linii 2x20 kVoraz sieci teletechnicznej".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010r. nr IF.III.7045-73/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Tranzyt wodociągowy z przyłączami do budynku stacyjnego i budynków mieszkalnych 2(1) i 3(2) zlokalizowanych na terenie PKP stacja Czerna."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2010r. nr  IF.I.WS.7111.1.13/10 zawiadamiające, że  Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 18/10 z dnia 13 października 2010r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,, Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z droga powiatową nr 3158D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w km 54 + 961 w miejscowości Braszowice". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października 2010r. nr IF.I.MN.1.7111-1-21/10 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 17/10 z dnia 8 października 2010r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 na odcinku od drogi krajowej Nr 30 do autostrady A-4, część A - obwodnica Godzieszowa."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października 2010r. nr IF.I.WS.7111-1-13/10 zawiadamiające o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - ETAP II - odcinek Golnice - Bolesławiec, od km 61 + 000 do km 73 + 094".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2010r. nr IF.III.7045-77/10-3 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie: Ekranów akustycznych nr 1,2,3,4,5 oraz 6, w sąsiedztwie linii kolejowej E 30, w rejonie miasta Węgliniec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.WS.7111-1-3/10 zawiadamiające o podjęciu postanowieniem Nr 124/10 z dnia 24 września 2010, zawieszonego postępowania administracyjnego  dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3158 wraz z budową sygnalizacji świetlnej w km 54+961 w miejscowości Braszowice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2010r. nr IF.III.7045-85/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla zadania: Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linia teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Udanin - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych  dot. wyprodukowanej mocy, w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 122, obręb:0003 Dżwigórz, AM 1.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2010r. nr IF.III.7045-84/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na ustalenie lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla zadania: Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linia teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Jaworzyna Śląska - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych dot. wyprodukowanej mocy, w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 794/4, obręb:0001 Jaworzyna Ślaska, AM 16.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2010r. nr IF.III.7045-79/10-2 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 21 września 2010r. decyzję Nr I-P-46/10 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 0,2 - 0,3 budowa przepompowni ścieków, budowa kanału tłocznego, remont sieci wodociągowej o średnicy 300 mm, przebudowa sieci wodociągowej w zakresie średnic 100 - 300 mm oraz budowa nowych odcinków wodociągu w zakresie średnic 100 - 200 mm na osiedlu Kowale we Wrocławiu przewidzianej do realizacji na działce nr 96, AM - 07, obręb Kowale, miasto Wrocław - w granicach terenu zamkniętego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2010r. nr IF.III.7045-63/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: ,,Budowa pomieszczeń na pracownię angiografii dla zakładu radiologii lekarskiej kliniki kardiologicznej w 4 WSK z P SP ZOZ Wrocław"."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2010r. nr IF.III.7045-81/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia - gmina Miękinia" 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2010r. nr IF.III.7045-80/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pod nazwą: ,,Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Mrozów - gmina Miękinia"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.ES2.7111-1-22/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4, część B - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w gminie Lubań dla odcinków w km: 80+159 - ok. 81+400, 82+250 - ok. 82+700, 86+050 - ok. 86+844".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2010r. nr IF.III.7045-75/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: "Przebudowa elektroenergetycznej linii SN-20kV - zasilającej z GPZ Wrocław-Zachód podstację trakcyjną PT Popowice (PKP) - realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław-Poznań, etap I".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 września 2010r. nr IF.III.7210-5/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji towarzyszącej pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów-Dziwiszów woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.MN1.7111-1-21/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4, część A - obwodnica Godzieszowa".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 września 2010r. nr IF.III.7045-72/10-2 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 15 września 2010r, decyzję Nr I-P-43/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji teletechnicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr 5/1 AM3 obręb 0005, V, miasto Zgorzelec - w granicach terenu zamkniętego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia  10 września 2010r. nr IF.III.7045-71/10-2 zawiadamiające, że w dniu 10 września 2010r. została wydana decyzja Nr I-P-42/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie traktu światłowodowego w relacji Świdnica - Wałbrzych. Przejście pod torami kolejowymi - linia nr 274 relacji Wałbrzych - Zgorzelec w km. 66.870 przewidzianej dla relacji na terenach zamkniętych, na działce nr 32/3, AM - 1, obręb 003 Szczawienko.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  z dnia 10 września 2010r. nr  IF.II.7045-14/10  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Pd-7/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji: ,,budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 września 2010r. nr IF.III.7045-69/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa magistrali linii światłowodowej na terenie miasta Legnica”.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 września 2010r. nr IF.III.7045-68/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa linii kablowej 30 kV wraz z światłowodem, łączących farmę elektrowni wiatrowych lokalizowanych w gminie Żukowice z GPZ 30/110 kV w obrębie Zabłocie”.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.EDT.7111-111/10 zawiadamiające o zatwierdzeniu przez wojewodę dolnośląskiego projektu budowlanego i udzielającego pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S - 8 Wrocław (Psie Pole) – Syców na odcinku Wrocław – Oleśnica wraz z budową łącznika do drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Dąbrowa – Nowosiedlice. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 września 2010r. nr IF.I.EDT. 7111 – 1 – 15/10zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski Decyzją Nr 14/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Łącznica od al. Jana III Sobieskiego do wiaduktu w ul. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego we Wrocławiu”. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. nr IF.III.7045 - 67/10 - 2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa kablowej, podziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 KV wraz zabezpieczeniami technicznymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą, w granicach terenów zamkniętych, na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb Świerzawa - działka nr 126/2, - działka Gręboszyce nr 111.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2010r. nr  IF.III.7045 - 66/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla zadania: Budowa nowych stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. nr IF.III.7045-64/10 - 2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji: Stacja Zasilania Milenijna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr  IF.I.AK.7111 - 57105/2010, IF.I.D. - 3.7111 -24/09, DOA/ORZ/7201/530/10 z dnia 2 sierpnia 2010r. zawiadamiające o wszczęciu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2009r. (Nr I - D - 48/09) którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego - Autostrada A - 8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia - Część I, od km 1 + 603,81 do km 13 + 500,00 ora Łącznika Kobierzyce od km 00 + 000,00 do km 2 + 489, 45.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IAK. 13.7111 - 1 - 20/10 z dnia 30 lipca 2010r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki od km 19 + 900,00 do km 35 + 807,00 - Odcinek I: m 19 + 900,00 do km 22 +458,37".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-111/10 zawiadamiające o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole) - Syców na odcinku Wrocław - Oleśnica wraz z budową łącznika do drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Dąbrowa - Nowosiedlice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2010r. nr IF.III.7045 - 57/10  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji nr  I - Pd - 6/10 z dnia 29 lipca 2010r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji przebudowa ul. Królewieckiej wraz zagospodarowanie terenu po północnej stronie Stadionu piłkarskiego Euro 2012."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IAK. 13.7111 - 1 - 17/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiejnr 384, na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki od km 19 + 900,00 do km 35 + 807,00 - Odcinek III".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-51503/10 zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 56/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4MPa relacji Taczalin - Radakowice teren gminy Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie".
Ogłoszenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.V.EM.DK-8 7724-186/09 zawiadamiające o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego udziału 12/128, we współwłasności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 17/10, AM-3 o powierzchni 0,0285 ha, obręb 0006, Jordanów Śląski.
Ogłoszenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.V.EM.DK-8 7724-169/09 zawiadamiające o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 10/19, AM-3 o powierzchni 0,0023 ha, obręb 0006, Jordanów Śląski.
Ogłoszenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.V.EM.DK-94-163/09 zawiadamiające o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 261/2, AM-2, o powierzchni 0,0024 ha, obręb Golanka Dolna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.EDT.7111 - 230/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej od ul. gen Józefa Hallera do petli tramwajowej Oporów wraz z pętlą tramwajową ,,Grabiszyńska" i ,,Oporów" we Wrocławiu - Zad. 3 - Przebudowa pętli tramwajowej ,,Grabiszyńska".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.EDT.7111 - 229/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej od ul. gen Józefa Hallera do petli tramwajowej Oporów wraz z pętlą tramwajową ,,Grabiszyńska" i ,,Oporów" we Wrocławiu - Zad. 1 - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od ul. gen. Józefa Hallera do pętli tramwajowej ,,Grabiszyńska".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.EDT.7111 - 236/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej od ul. gen Józefa Hallera do petli tramwajowej Oporów wraz z pętlą tramwajową ,,Grabiszyńska" i ,,Oporów" we Wrocławiu - Zad. 4 - Przebudowa węzła rozjazdów al. gen. Józefa Hallera - ul. Grabiszyńska - w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej oraz infrastruktury podziemnej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-47111/10 zawiadamiające, że w dniu 16 lipca 2010r. została wydana decyzja nr 50/10 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji pod nazwą: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Radakowice - Gałów teren gminy Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111 - 1 - 15/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego, pod nazwą: ,, Łącznica od al. Jana III Sobieskiego do wiaduktu przy ul. gen. Bora - Komorowskiego we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-51503/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4MPa relacji Taczalin - Radakowice teren gminy Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-61/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji: Przebudowa i remont ze zmianą użytkowania pomieszczeń strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Metalowców 59 we Wrocławiu - na mieszkanie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-50/10-9 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów. Stacja zasilania "Milenijna".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7210-4/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego postanowienia Nr I-Pd-7/10 z dnia 7 lipca 2010 r. dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Pg-4/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 MPa relacji: Taczalin - Radakowice, gmina Środa Śląska, województwo dolnośląskie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.5340-9/10-7 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: "Przebudowa (modernizacja) linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku - granica miasta Wrocławia - stacja Skokowa (km 15,120 - 38,200) do warunków technicznych V=160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś 221 kN.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-57/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: "Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu piłkarskiego Euro 2012 - etap II".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-43303/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji nr 46/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4MPa relacji Taczalin - Radakowice teren gminy Ruja, powiat legnicki, woj. dolnośląskie".
Sprostowanie do Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-47111/10 zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prokjektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4Mpa relacji Radakowice - Gałów teren gminy Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-47111/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prokjektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4Mpa relacji Radakowice - Gałów teren gminy Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie".
OObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III".
Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego nr IF.III.7210-4/10 zawiadamiające o wydaniu przez WojewodęDolnośląskigo Decyzji z dnia 23 czerwca 2010r. nr I-Pg-4/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 MPa relacji: Taczlain - Radakowice, gmina Środa Śląska, województwo dolnośląskie.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2010r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław odcinek Kaczkowo - Korzeńsko.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7210-3/10 zawiadamiające o wydaniu Decyzji z dnia 11 czerwca 2010r. nr I-Pg-3/10 o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  w Świnoujściu dla zadania: ,,Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 Mpa relacji: Radakowice - Gałów, gmina Miękinia, województwo dolnośląskie". dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław odcinek Kaczkowo - Korzeńsko.
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla zadania: ,,Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-14/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego Postanowienia nr I-Pd-5/10 dotyczącego sprostwania oczywistych omyłek w Decyzji Nr I-Pd-4/10 z dnia 7 maja 2010r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 polegającego na zagospodarowaniu terenu wschodnigo pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego nr IF.EDT.7111-111/10 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponowenej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: ,,Budowa drogi ekspresowej S - 8 Wrocław (Psie Pole) - Syców na odcinku Wrocław - Oleśnica wraz z budową łącznika  drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Dąbrowa - Nowosiedlice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.WS.7111-1-6/10  z dnia 7 czerwca 2010r.zawiadamiające o wydaniu w dniu 7 czerwca 2010r. Postanowienia Nr 70/10 o podjęciu zawieszonego postępowania oraz o wydaniu w dniu 7 czerwca 2010r. Decyzji Nr I - Da - 36/10 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - ETAP II - odcinek Golnice - Bolesławiec, od km 61 + 000 do km 73 + 094". zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponowenej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: ,,Budowa drogi ekspresowej S - 8 Wrocław (Psie Pole) - Syców na odcinku Wrocław - Oleśnica wraz z budową łącznika  drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Dąbrowa - Nowosiedlice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-14/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego Decyzji Nr I-Pd-4/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euyo 2012 dla inwestycji: ,,Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7210-4/10  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Śwoinoujściu dla zadania: ,,Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 Mpa relacji: Taczalin - Radakowice, gmina Środa Śląksa , województwo dolnośląskie."
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-49/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012  dla zadania: ,,Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostanim Groszu ze stadionem EURO 2012 przez osidle Kozanów - odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym Stadionie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7210-1/10 zawiadamiająceo o wydaniu w dniu 24 maja  2010r. decyzji nr I-Pg-1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujsciu dla zadania: ,,Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 MPa relacji: Radakowice - Gałów, gmina Miękinia, województwo dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7210-2/10 zawiadamiające o wydaniu w dniu 24 maja 2010r. decyzji Nr - I-Pg-2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: ,,Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 MPa relacji: Taczalin - Radakowice, gmina Ruja, województwo dolnośląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7210-2/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 relacji: Taczalin - Radakowice, gmina Ruja, województwo dolnośląskie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7210 - 1/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 mm, pr 8,4 MPa relacji: Radakowice - Gałów, gmina Miękinia, województwo dolnośląskie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2010r. nr IF.I.MN1.7111-1-7/10  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski Decyzją Nr11/10 z dnia 10 maja 2010r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Budowa chodnika w miejscowości Droszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340".
Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-1-5/10 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski Decyzją Nr 10/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. udzieł zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego od km 3 + 556,00 do km 5 + 778,23".
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego nr IF.III.7045-13/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego Decyzji Nr I-Pd-3/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej do stadionu EURO 2012 przy ul. Michała Drzymały we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2010r. nr IF.I.WS.7111-1-6/10 zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu dla zamierzenia budowalnego pod nazwą: ,,Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej - ETPA II - odcinek Golnice - Bolesławiec, od km 61 + 000 do km 73 + 094".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2010r. nr IF.I.WS.7111-1-30/09 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,, Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania a Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej ), na odcinku ok. 2160 m".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2010 r. znak: IF.I.D-3.7111-224/09 zawiadamiające o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z dnia 15 marca 2010 r. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2009 r. Nr I-D-303/09, którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono spółce Polskie Sieci Elektorenergetyczne Operator S.A. pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2010 dla inwestycji obejmującej budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV w ramach zadania "Budowa napowietrznej linii elektorenergetycznej 400 +2x110 kV Pasikurowice-Wrocław" przewidzianej do realizacji na terenie gminy Czernica.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2010 r. znak: IF.I.D-3.7111-205/09 zawiadamiające o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z dnia 15 marca 2010 r. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr I-D-298/09, którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Spółce Polskie Sieci Elektorenergetyczne Operator S.A. pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2010 dla inwestycji obejmującej budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV w ramach zadania "Budowa napowietrznej linii elektorenergetycznej 400 +2x110 kV Pasikurowice-Wrocław" przewidzianej do realizacji na terenie gminy Długołęka.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2010r. nr IF.I.AK13.7111-1-1/10 zawiadamiające o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reaalizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-1-8/10 zawiadmiające o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego od km 0+063,86 do km 1+105,00".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-14/10  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: ,,Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2010 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 22 marca 2010 r. Nr 7/10 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000. Etap I - obwodnica Tyńca od km 79+850 DK35 do km 85+000DK35 z ulicą Waryńskiego".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2010 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Da-11/10 zmieniającej decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Nr WRO/0235/6/2007/WB z dnia 31 maja 2007 r. zmienioną decyzją Nr WRO/0235/6/2007/WB z dnia 31 lipca 2009 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 na działkach nr ewidencyjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice, gm. Krosnice" w części dotyczącej zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego w zakresie zmiany pompowni wody ppoż. - obiekt nr 44 i stacji osuszania gazu - obiekt 700 oraz w zakresie sieci i dróg - zmiany odcinków kanalizacji kablowej, odcinków tras kablowych do AKP, odcinków sieci ochrony katodowej i sieci technologicznych oraz ukształtowania wysokościowego i fragmentów dróg i placów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.ES2.7111-67/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmujacej budowę infrastruktury w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu (01020): ,,Przebudowę ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie stadionu na Euro 2012:, ,,Budowę skrzyżowania ul. Michała Drzymały z ul. Królewiecką".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2010r. nr IF.I.EDT.7111-21703/10 zawiadamiające o wszczęiu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany  Decyzji Starosty Milickiego Nr 139/07 z dnia 31 maja 2007r., zmienionej Decyzją Nr 195/09 z dnia 23 lipca 2009r.m zatwierdzającej pojekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 w zakesie części gazowniczej na działkach o numerach widencyjnych 3/23, 3/6 AM 1 obręb Czarnogoździce oraz 10/5, 195/5 obręb Świebodów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2010r. nr IF.I.WS.7111-1-3/10 zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:,,Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3158D wraz z budową syganlizacji świetlnej w km 54+961 w miejscowości Braszowice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2010r.nr IF.I.MN1.7111-1-7/10 zawiadamiające o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Budowa chodnika w miejscowości Droszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.WS.7111-19/10 zawiadamiające, że w dniu 17 marca 2010r. została wydana decyzja Nr I-D-82/10 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa oświetlnia drogowego w miejscowości Nawojów Łuzycki - działka nr 217, AM - 2, obr. Nawojów Łużycki, działka nr 200, AM - 2, obr.Radogoszcz".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2010r. nr IF.I.EDT.7111-1-5/10  zawiadmiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego od km 3 + 556,00 do km 5 + 778,23".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2010r. IF.I.ES2.7111-1-31/09 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski Decyzją Nr 5/10 z dnia 5 marca 2010r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa chodnika w miejscowości Marcinowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2010r. nr IF.I.ES2.7111-1-32/09  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski Decyzją Nr 6/10 z dnia 5 marca 2010r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 54 + 200 do km 55 + 035".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-13/10 zawiadamiające, że na wniosek spółki Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyji o ustaleniu loklizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej do stadionu EURO 2012 przy ul.Michała Drzymały we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF/III.7045 - 3/10 zawiadamiające o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji: ,, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 - węzeł Stadion EURO 2010 we Wrocławiu."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2010r. nr IF.I.EDT.7111 - 14784/10 zawiadamiające o wszczęciu potępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Nr WRO/0235/6/2007/WB z dnia 31 maja 2007r., zmienionej decyzją Nr WRO/0235/11/2009/WD z dnia 31 lipca 2009r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 na działkach nr ewidencycjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice - gm. Krośnice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.5340-1/09 zawiadamijące, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 sierpnia 2009., została wydna przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja z dnia 8 lutego 2010r., Nr I-Pk-1/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:,,Przebudowa (modernizacja) stacji kolejowej Żmigród (km 46,400 - 48,540) i szlaku kolejowego Żmigród - granica województwa dolnośląskiego (48,540 - 59,697) na linii kolejowej E - 59 Wrocław - Poznań do warunków technicznych V = 160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś - 221kN".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2010r. nr IF.I.WS.7111-19/10 zawiadamiające, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę, dla inwestycji pod nazwą:,,Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawojów Łużycki - działka nr 217, AM - 2, obręb Nawojów Łużycki, działka nr 200, AM - 2, obręb Radogoszcz."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2010r. nr IF.I.EDT.7111-1-33/09 dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanaego pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77 + 000 do km 85 + 000. Etap I - obwodnica Tyńca Małego od km 79 + 850 DK35 do km 85 + 000 DK35".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2010r. nr IF.I.ES2.7111-1-31/09 zawiadamiające, że na wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z dnia 9 grudnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:  ,,Budowa chodnika w miejscowości Marcinowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej przebudowę dworca kolejowego Wrocław Główny (Obszar "A", "B", "D").
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej przebudowę dworca kolejowego Wrocław Główny (Obszar "C"). 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2010r. nr IF.I.ES2.7111 - 1- 32/09   zawiadamiające, że na wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 54 + 200 do km 55 + 035".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  z dnia 7 października 2010r. nr IF.III.7045-64/10 - 7 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Pd-8/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji: Stacja zasilania Milenijna, przewidzianej do realizacji w ramach przedsięwzięcia EURO 2012 pod nazwą: Zintegrowany system transportu szynowego w aglomeracji we Wrocławiu - etap I, zatwierdzająca jednocześnie podział nieruchomości.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-92/10-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) SN-20kV na terenie gminy Żmigród". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2010r. nr IF.III.7045-103/10-1 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami  w miejscowościach Chrzanów, Księginice, Żerniki Małe, Racławice Wielkie i Magnice".   
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr  IF.I.EDT.7111-81776/10 zawiadamiające o wydaniu decyzji w dniu 14 grudnia 2010r. w sprawie ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów - z wyłączeniem obszarów leśnych - teren powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego - woj. dolnośląskie". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr  IF.I.EDT.7111-81783/10 zawiadamiające o wydaniu decyzji w dniu 14 grudnia 2010r. w sprawie ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów - na obszarach lasów państwowych - teren powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego - woj. dolnośląskie".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-117/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa toru nr 4 Wrocław Żerniki - Wrocław Leśnica". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-96/10 - 8 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 stycznia 2011r. decyzji Nr I-P-8/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych: ,,Budowa podstacji trakcyjnej Szewce". 
liczba wejść: 4527

Metryka strony

Data publikacji : 05.04.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP