Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2023

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2023.BZK z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 26 maja 2023 r. decyzji Nr I-P-19/23 na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Rusłana Kostiuka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo rowerowych w rejonie obiektów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2023.BZK z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 25 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-39/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Wałbrzych ul. Uczniowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2023.BZK z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 24 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-38/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Przebudowa SRP Psary realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.8.2023.WJ z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 maja 2023 r. decyzji Nr I-K/Z-24/23 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2021 r., Nr I-K-8/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego „Rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowegow km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2023.OP z dnia 31 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. RWE SOLAR POLAND sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Marcina Gniotą, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa podziemnego zespołu elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi - przejście pod terenem kolejowym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2021.KS z dnia 31 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 22 listopada 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniach 18 marca 2022 r. oraz 23 maja 2022 r., decyzją Nr 10/2023 z dnia 26 maja 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Dobka, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową ni* 1500D oraz nowoprojektowaną drogą gminną bez nadanego numeru.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2023.AK z dnia 30 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-37/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-5/10 z dnia 25 października 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów woj. dolnośląskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.56.2023.AK z dnia 30 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przebudowa ZZU Kiełczów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.31.2022.JT z dnia 30 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 34/23 z dnia 26 maja 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Decyzja Nr 34/23 z dnia 26 maja 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.33.2023.MK z dnia 29 maja 2023 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Siechnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 28, AM 1, obręb 0005 - Grodziszów na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF.PP.746.18.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26 kwietnia 2023 r., uzupełniony dnia 16 maja 2023 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12149_L274_Wojanow/ORx274- 120745-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, km 121.090.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.51.2023.BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające, że wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 285/5 obręb Obora, gmina Lubin (księga wieczysta nr: LE1U/00000935/7), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwiedzczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.39.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-36/23 z dnia 17 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 305/8 (obręb 0006 Jakuszów, gmina Miłkowice, powiat legnicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2023. BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 16 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-35/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa SP Jelenia Góra-Sobieskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.53.2023.BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja zwarć rury osłonowej z przewodową na gazociągu DN80 Załęcze-Aleksandrowice, odg. Wąsosz, m. Wąsosz i Pobiel”.

Obwieszczenie WojewodyDolnośląskiego IF-PP.746.15.2023.OP z dnia 24 maja 2023 roku zawiadmiajace wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 6 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 06.04.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.) PKP Energetyka S.A. reprezentowane przez Pana Grzegorza Szurguta, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego dla zasilania stacji GSM w m. Morzyszów w ciągu linii kolejowej nr 276”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.43.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.), uzupełniony dnia 15 maja 2023 r., złożony przez PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  10992_L281_Krosnice_001 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., na linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica - Chojnice w km 32,875 w ramach projektu „POIiŚ 5.1-20 Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w ramach NPW ERTMS”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.42.2023.BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.55.2023.ESZ z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 90/3 (LE1U/00021219/5), obręb 0031 Zimna Woda, jednostka ewidencyjna 021102_2 Lubin (obszar wiejski), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP..747.54.2023.ESZ z dnia 24 maja 2023 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- YSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 151/34 i 24/9 (LE1U/00006240/0), obręb 0013 Krzeczyn Wielki, jednostka ewidencyjna 021102_2 Lubin (obszar wiejski), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolonośląskiego IF-AB.7840.2.16.2023.MN z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 19 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 33/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.11.2023.WS z dnia 24 maja 2023 roku informujące o wydanej w dniu 19 maja 2023 r. decyzji Nr I-D-38/23 Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno- budowlanym wraz udzielającej pozwolenia na budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.52.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2023.MN z dnia 23 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kapłańskiego, w dniu 17 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 31/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2022.JT z dnia 23 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 32/23 z dnia 19 maja 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamienny Potok wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Decyzja Nr 32/23 z dnia 19 maja 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamienny Potok wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2023.AK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-34/23 z dnia 12 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 195/5 (obręb 0013 Tarnówek, gmina Polkowice, powiat polkowicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn):"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2023.BZK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-33/23 z dnia 12 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2023.BZK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 11 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-32/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-12/23 z dnia 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żemiki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żemiki Wrocławskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.49.203.AK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 02.05.2023 r.), uzupełniony dnia 11 maja 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Wojciecha Anaszko, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2023.BZK z dnia 19 maja 203 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-29/23 z dnia 10 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren w celu wykonania badań geologicznych, stanowiąc ch prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica) ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2023.BZK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-28/23 z dnia 10 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)."

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2023.AK z dnia 19 maja 203 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-30/23 z dnia 10 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 305/11 (obręb 0006 Jakuszów, gmina Miłkowice, powiat legnicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2023.ES2 z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 9/2023 z dnia 17 maja 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 60+344,00 do km 61+269,00, ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu i w m. Łąka, nazwanej przez Inwestora: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.64.2022.AK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające o wydaniu - na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, postanowienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2023 r. Nr 177/2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej powstałej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2023 r. Nr I - K/Z - 10/23 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Postanowienie Nr 177/2023 z dnia 17 maja 2023 roku postanawiające sprostować oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K/Z-10/23 z dnia 21 marca 2023 r., wydanej na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę infrastruktury kolejowej tworzącej część linii kolejowej nr 143, dla odcinka nr 1 granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p.odg. Łukanów) od km 117,780 do km 136,640.

Decyzja Nr 31/23 z dnia 17 maja 203 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2023.MN z dnia 17 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kapłańskiego, w dniu 12 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 29/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2023.JT z dnia 17 maja 2023 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 30/23 z dnia 12 maja 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Decyzja Nr 30/23 z dnia 12 maja 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2023.AK z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-18/23 na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., działających przez pełnomocnika Pana Szymona Grabowskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Oleśnica z częściową rozbiórką i odbudową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku technicznego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-WO.7570.308.2019.WM1/AL z dnia 15 maja 2023 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Janiny Teresy Macickiej (za udział 1/2 części) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 95/3 o pow. 0,0086 ha, AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2022.AK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-17/23 na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Przerzeczyn Zdrój/Nowa Wieś Niemczańska na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława
Górna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.45.2023.BZK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Nowa SR Olszany oraz Przebudowa ZZU Olszany 2 na gazociągu Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2023.AK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 02.05.2023 r.), Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działający przez pełnomocnika Pana Pawła Jeżewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przeprowadzenie linii kablowej pod torami kolejowymi”, lokalizowanej na terenie działki nr 265/2 AM-1 obręb 0001 Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. MI z 2021 r. poz. 33).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2023.AK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające, że dnia 5 maja 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-27/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 71/4, 71/9 obręb nr 0022 Zlotów, jednostka ewidencyjna 022005 2 Zawonia, powiat trzebnicki w ramach przyłączenia sieci dystrybucyjnej Duon Dystrybucja Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gminy Trzebnica” w odniesieniu do działki: nr 71/4 oraz 71/9 (powiat trzebnicki, gmina Zawonia, obręb 0022 Złotów).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP. 747.47.2023.BZK z dnia 11 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 6 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice (księga wieczysta nr: LE1G/00001179/3), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2023.BZK z dnia 11 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 7 obręb Leszkowice, gmina Pęcław (księga wieczysta nr: LE1G/00012217/2), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2022.ES2 z dnia 11 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Kuźniaka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od km 0+029,42 do km 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Decyzja Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 roku zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28,50-425 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2023.JT z dnia 10 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2023.AK z dnia 10 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Hoszwę, złożony w dniu 18 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę stacji gazowej Q=40000m3/h MOP 8,4MPa w miejscowości Magnice i budowę gazociągu przyłączeniowego DN200 MOP 8,4MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w ramach przyłączenia PSG na obszarze gminy Kobierzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF WO.647.2019.SP  z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Zofii Polcyn i Franciszka Bykowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2023.OP z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez Pana Witolda Prętkiego, w  prawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku warsztatowego z niezbędną infrastrukturą i rozbiórkami, zlokalizowanego w stacji PKP Wałbrzych Szczawienko”.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2022.ESZ z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja ZZU Wilczyce na gaz. DN200 Wrocław - Obwodnica Północna”.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiegio IF-PP.747.27.2023.ESZ z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-26/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka 141/3 obręb 0001 Aleksandro wice, gmina Wińsko, powiat wołowski - w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2022.KS z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Żaka, złożony dnia 22 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 lutego 2023 r. oraz 26 i 27 kwietnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2023.ES2 z dniz 9 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki  rganizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, złożony w dniu 16 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 26 kwietnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 od km 6+789 do km 7+026 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad ciekiem Jasień, w miejscowości Ciechłowice, gmina Rudna, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od łan 6+789 do km 7+026 z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu w km 6+942 nad ciekiem Jasień wraz z przebudową i budową  niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ciechłowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2023.BZK z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Wałbrzych ul. Uczniowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2023.MN z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 5 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 27/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2023.MN z dnia 9 maja 2023 zawiadamiająca że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 5 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 26/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Decyzja Nr 26/23 z dnia 5 maja 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.36.2023.KS z dnia 5 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 150/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., wznowił z urzędu postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody  Dolnośląskiego Nr 13/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej ni 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)” oraz umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, nr 300/3, AM-4, nr 431/4, AM-5, obręb 0030 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2023.MN z dnia 5 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 28 kwietnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 25/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia
budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.54.2022.JT z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 24 listopada 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 28 lutego 2023 r. oraz uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka i rzeki Morawa wraz z obiektami 1 robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2023.AK z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-5/10 z dnia 25 października 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów woj. dolnośląskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2023.BZK z dnia 27 kwietania 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa SP Jelenia Góra-Sobieskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2023.AK z dnia 27 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.), uzupełniony dnia 19 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 305/8 (gmina Miłkowice, obręb 0006 Jakuszów, księga wieczysta nr: LE1L/00069215/7), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2023.BZK z dnia 25 kwietnia 2023 roku zawiadamiające Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-12/23 z dnia 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.203.BZK z dnia 25 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 marca 2023 r. (data wpływu: 24.03.2023 r.), uzupełniony dnia 12 kwietnia 2023 r. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Rusłana Kostiuka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo rowerowych w rejonie obiektów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 24 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej  prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, że został uzupełniony niezbędny materiał dowodowy do wydania decyzji ustalającej odszkodowanie na rzecz podmiotów nieuwzględnionych w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2023 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN, odcinka linii napowietrznej średniego napięcia 20 kV, budowę odcinka linii kablowej nN, odcinka linii kablowej średniego napięcia 20 kV oraz rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej wieżowej i budowę stacji transformatorowej napo wietrzno - słupowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2023.AK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30 marca 2023 r. (data wpływu: 03.04.2023 r.), uzupełniony dnia 13 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 195/5 (gmina Polkowice, obręb 0013 Tarnówek, księga wieczysta nr: LE1U/00063588/8), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.764.7.2023.GM2/ESZ z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2023 r. decyzji Nr I-P-15/23 na rzecz G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, działającą przez pełnomocnika Pana Klaudiusza Karczmarczyka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC de 225mm dz. nr 459/3 w miejscowości Dobroszyce w ramach zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 de 225 w miejscowości Dobroszyce, Nowica i Boguszyce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2023.BZK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2023 r. decyzji Nr I-P-14/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF -PP.747.22.2023.AK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-24/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 50/12 (obręb 0017 Grodowiec, gmina Grębocice, powiat polkowicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP..747.23.2023. AK   z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-25/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 692/2 (obręb 0022 Pobiel, gmina Wąsosz, powiat górowski), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Żubrza i budowa ZZU kątowego DN350/80”.

Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2023.BZK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Przebudowa SRP Psary realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2023.BZK z 21 kwietnia 2032 roku zawiadmiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 kwietnia 2023 r. (data wpływu 05.04.2023 r.), uzupełniony dnia 13 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 1013 obręb Grzymalin, gmina Miłkowice (księga wieczysta nr:  LE1L/00019809/3), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2023.AK z dnie 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiejące o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 marca 2023 r. (data wpływu: 28.03.2023 r.), uzupełniony dnia 11 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 305/11 (gmina Miłkowice, obręb 0006 Jakuszów, księga wieczysta nr: LE1L/00066964/1), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2023.BZK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 marca 2023 r. (data wpływu 28.03.2023 r.), uzupełniony dnia 11 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 6/17 obręb Ulesie, gmina Miłkowice (księga wieczysta nr: LE1L/00069797/0), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2023.BZK z dnia 21 kwietnia zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 marca 2023 r. (data wpływu 28.03.2023 r.), uzupełniony dnia 11 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 248/3 obręb Ulesie, gmina Miłkowice (księga wieczysta nr: LE1L/00039468/6), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica) ".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN, rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 20 kV, rozbiórkę stacji transformatorowej wieżowej.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2022.JT z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 6 września 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 14 grudnia 2022 r. oraz w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2023.AK z dnia 21.kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 14 kwietnia 2023 r. Wojewoda  Dolnośląski wydał decyzję Nr 24/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę drogi dojazdowej do istniejącego ZZU w ramach zadania „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa o długości ok. 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”.

Decyzja Nr 24/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielani pozwolenia na rozbiórkę i budowę

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2023.AK z dnia 14 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 71/4, 71/9 obręb nr 0022 Złotów, jednostka ewidencyjna 022005_2 Zawonia, powiat trzebnicki w ramach przyłączenia sieci dystrybucyjnej Duon Dystrybucja Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gminy Trzebnica”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2023.ES2 z dnia 14 kwiatnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, złożony w dniu 22 lutego 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej ni' 297 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 60+344,00 do km 61+269,00, ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu, nazwanej przez Inwestora: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.8.2023.WJ z dnia 13 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Doroty Niedziałkowskiej, złożony w dniu 10 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 29 marca 2023 r., postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2021 r., Nr I-K-8/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dplnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2023.AK z dnia 12 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 04 kwietnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 23/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu przesyłowego w/c DN150 Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długościach 22 m i 38 m w rejonie punktów włączeniowych i odcinka istniejącego nieczynnego gazociągu DN100 o długości 7,5 m w miejscu skrzyżowania z projektowanym gazociągiem DN150 MOP 5,5MPa oraz budowę odcinka gazociągu przesyłowego w/c DN150 MOP 5,5MPa Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długości 92 m, przewidzianych do realizacji na działkach nr 339, nr 123, nr 118/1, AM-1, obręb 0026 Mirków, jednostka ewidencyjna 022302_2 Długołęka.

Decyzja Nr 203/23 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.31.2022.JT z dnia 12 kwietnia 2023 roku zawiadamiające Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 31 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 listopada 2022 r. oraz w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 11 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 21 lutego 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.363.2022.SP) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po Marcie Siąkale i Teresie Siąkale z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka: nr 488/1 o pow. 0,0006 ha, AM 7, obręb 0004 Domaszków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2023.MN z dnia 11 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kapłańskiego, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 24 stycznia 2023 r., zmieniony co do zakresu trybu procedowania oraz uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2022.AK z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia nr I-P-6/23 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Przerzeczyn Zdrój/Nowa Wieś Niemczańska od km 33+858 do km 33+958 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2023.MN z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  Grzegorza Kapłańskiego, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 24 stycznia 2023 r., uzupełniony o opłatę skarbową dnia 6 marca 2023 r., zmieniony co do zakresu trybu procedowania oraz uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2023.ESZ z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 141/3 (WR1L/00013 949/9) , obręb 0001 Aleksandro wice, jednostka ewidencyjna 022202_2 Wińsko, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2023.BZK z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 30 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pk-23/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. o  ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Decyzja Nr I-Pk-23/23 z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2023.BZK z dnia 6 kwietnia 2023 roku zawiadamiąjace, że Wojewoda Dolnośląski dnia 29 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-22/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Szewce - Ołtaszyn, ZZU Zabrodzie - odg. Cargill - ZZU Zabrodzie I (drogi, place i ogrodzenie)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2022.KS z dnia 5 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Bolanowskiego, złożony dnia 28 października 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 27 stycznia 2023 r. oraz 28 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbiórka istniejących 1 budowa nowych mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 wraz z przebudową drogi od km 4+537,19 do km 4+602,74, od km 5+002,18 do km 5+077,15 oraz budową sieci teletechnicznej od km 5+000,20 do km 5+007,71 w miejscowości Jaroszówka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-AB.7840.2.22.2023.AK z dnia 5 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Adrianę Bryndzę, złożony w dniu 28 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę odcinka istniejącego gazociągu DNI00 MOP 3,6MPa oraz DNI00 MOP 5,5 MPa oraz budowę odcinka gazociągu DNI50 MOP 5,5MPa, przewidzianych do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 022308_5.0021.414/1, 022308_5.0021.414/8, m. Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice, powiat wrocławski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2023.MN z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 15 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV i budowę odcinka linii kablowej 20 kV oraz rozbiórkę odcinka napowietrznej linii nn i budowę linii kablowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2023.MN z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 15 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV i budowę odcinka linii kablowej 20 kV oraz rozbiórkę odcinka napowietrznej linii nn i budowę linii kablowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2023.ES2 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/2023 z dnia 30 marca 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Wajraka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D na skrzyżowanie typu rondo, w miejscowości Łomnica, gmina Mysłakowice, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 274ID w Łomnicy na skrzyżowanie o mchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 4 kwietnia 2023 roku  zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, w dniu 31 marca 2023 roku została wydana częściowa decyzja ustalająca odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2022.ES2 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/2023 z dnia 30 marca 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Pana Jacka Mozalewskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 od km 37+124,50 do km 37+210,50 w m. Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie”.

Decyzja Nr 6/23 z dnia 30 marca 2023 roku zezwalająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 od km 37+124,50 do km 37+210,50 w m. Międzylesie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2022.JT z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/23 z dnia 29 marca 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi

Decyzja Nr 21/23 z dnia 29 marca 2023 roku udzielajaca pozwolenia Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.202.AK z dnia 31 marca.2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-21/23 z dnia 24 marca 2023 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-27/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.64.2022.AK z dnia 30 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2023 r. Nr I - K/Z - 10/23: zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Decyzja Nr I - K/Z - 10/23 z dnia 30 marca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.202.2012.EB2 z dnia 30 marca 2023 roku informujące, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w budynku  ministerstwa Rozwoju i Technologii przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 (wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.30-15.30) oraz składać ewentualne wyjaśnienia i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2023.MN z dnia 30 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 24 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 20/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IP-PP.746.6.2023.GM2 z dnia 29 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-13/23 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 12146_L286_Włodowice/ORx286-020090-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny km. 20.090, lokalizowanego na części terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 AM-1, obręb 0015 Włodowice, jednostka ewidencyjna 020811 2 Nowa Ruda - gmina, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, stanowiąca teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2023.GM2 z dnia 29 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 21 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-20/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn.: „Likwidacja ZP Kobierzyce, ZP Księginice ZP Budziszów na gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku Węzeł Ołtaszyn
- ZZU Tyniec nad Ślężą”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2022.KS z dnia 29 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Czerwca, złożony dnia 14 grudnia 2022 r., uzupełniony ostatecznie pod względem formalnym dnia 10 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z rozbudową drogi gminnej nr 105840D, nazwanej przez Inwestora, jako: „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2022.BZK z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające 0 wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-11/23 z dnia 9 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny 1 Samotwór”.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2023.MN z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2023.GM2 z dnia 24 marca 2023 zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-18/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki: nr 803/1 AM-3 i 800/1 AM-3 obręb 0009 Pomocne, jednostka ewidencyjna 020503_2 gmina Męcinka, powiat jaworski, w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Dziwiszów Taczalin ode. Dziwiszów - Jawor".

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2023.ESZ z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-19/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka 109/1 AM2 i 111 AM2 obręb 008 Rzeszówek, gmina Świerzawa, powiat jaworski - w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Dziwiszów Taczalin ode. Dziwiszów- Jawor".

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląsiego IF-AB.7840.2.20.2022.MN z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta  Tęczę, w dniu 21 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 19/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Decyzja Nr 19/23 z dnia 24 marca 2023 roku zatwiardzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2023.BZK z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-17/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2023.MN  z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2023.MN z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 20 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 17/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz v budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2023.MN z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-AB.7820.22.2021.KS z dnia 22 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 15 września 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 4 stycznia 2022 r., decyzją Nr 5/2023 z dnia 17 marca 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa - Krzelów”.

Decyzja Nr 5/2023 zezwalająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa - Krzelów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2023.JT z dnia 22 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 20 marca 2023 r., Nr 18/23, zmienił własną decyzję Nr 20/19 z dnia 25 września 2019 r., udzielającą Inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce Młynówka Kiełczowska - jaz Przerowa.

Decyzja Nr 18/23 z dnia 22 marca 2023 roku udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2022.ES2 z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/2023 z dnia 15 marca 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie autostrady A -18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice.

Decyzja Nr 4/2023 z dnia 21 marca 2023 roku zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie autostrady A-18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2023.JT z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską, z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca w miejscowości Bystrzyca Kłodzka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2023.BZK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-17/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2023.AK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego reprezentującego firmę HEIDER ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 692/2 (gmina Wąsosz, obręb 0022 Pobiel, księga wieczysta nr: LE1G/00080427/4), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Żubrza i budowa ZZU kątowego DN350/80”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2023.AK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 marca 2023 r. (data wpływu: 10.03.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 50/12 (gmina Grębocice, obręb 0017 Grodowiec, księga wieczysta nr: LE1G/00029876/1), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)."

Obwieszczenie Wojewody Dolnaśląskiego IF-AB.7840.2.1.2023.AK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 16 marca 2023 r. Wojewoda  Dolnośląski wydał decyzję Nr 16/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjnopomiarowej SRP Leśnica i budowę nowej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Wrocław Serowarska o przepustowości Q=6000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach o numerze identyfikacyjnym: 026401_1.0033.AR_14.25/2, 026401_1.0033. AR_14.26/2, 026401 1.0033. AR_14.27/4, 026401 1.0033.AR_14.29, obręb Leśnica, m. Wrocław.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2023.BZK z dnia 17 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 3 marca 2023 r. (data wpływu: 07.03.2023 r.), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12143_L274_Brzezinka/ORx274-081300-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 274 WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC, km 81.300. W ramach OR będzie budowana: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na prefabrykowanej ławie fundamentowej, linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, ogrodzenie, utwardzony teren działki” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2023.BZK  z dnia 17.marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 10 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-16/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2023.ESZ z dnia 17 marca 2023 roku zawiadamiające, że dnia 8 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-15/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2023.MN z dnia 16 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 14 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 15/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.223.MN z dnia 16 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 14 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 14/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwoleniana budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV orazbudowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2022.GM2 z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-9/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. (znak: IF-PP.747.83.2022.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji  towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2023.BZK z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 7 marca 2023 r. decyzji Nr I-P-12/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działające przez pełnomocnika Pana Pawła Sarnackiego, w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Ścinawka Średnia realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa  bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnaślaskiego IF-PP.747.14.2023.BZK z dnia14 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. ustalającej lokalizację linii  olejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2023.MN z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnaśląskiego IF-AB.7840.2.19.2023.MN z dnia 14 marca 2023 roku zawaiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  oberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kY.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2022.MN z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 9 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 13/23 zatwierdzającą projekt  zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kY.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2023.BZK z dnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające o inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Szewce - Ołtaszyn, ZZU Zabrodzie - odg. Cargill - ZZU Zabrodzie I (drogi, place i ogrodzenie)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2022.GM2 zdnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l 1/23 na rzecz Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na po Proszówka od km 74+571 do km 74+656 linii kolejowej Nr 317 relacji Gryfów Śląski - Mirsk, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 26/4 obręb 0003 Proszówka, jednostka ewidencyjna 021201_5 gm. Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1237.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.44.2022.JT z dnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską, z dnia 7 października 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 27 grudnia 2022 r., skorygowany ostatecznie w dniu 3 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację  inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Bystrzycy Dusznickiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2023.MN z dnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektuarchitektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.78.26.2022.AK z dnia 9 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego DyrektoraDróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana NorbertaPaszkowskiego, złożony dnia 16 grudnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnymw dniu 03 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 3 w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce wraz ze skomunikowaniem Ośrodka NarciarstwaBiegowego i Biathlonu.

Obwieszczenie Wojewode Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2022.MN z dnia 9 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 6 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Decyzja Nr 12/23 z dnia 9 marca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.2.22.2022.MN  z dnia 8 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 2 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikulowa - Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 74-78 oraz sekcja 78-80, pomiędzy slupami 77-80) - linia tymczasowa nr 5 w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kY Mikułowa”.

Dezyzja Nr 11/23 z dnia 8 marca 2013 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.AK z dnia 8 marca 2023 zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczono wska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez  ełnomocnika Panią Kingę Walęzak, złożony w dniu 14 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę drogi dojazdowej do istniejącego ZZU w ramach zadania „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa o długości ok. 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2023.ES2 z dnia 8 marca 2023 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki  rganizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Wajraka Damiana, złożony w dniu 30 stycznia 2023 r., uzupełniony w dniu 21 lutego 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D na skrzyżowanie typu rondo, w miejscowości Łomnica, gmina Mysłakowice, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 367 z drogą powiatową 274ID w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2023.AK z dnia 8 marca 2023 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 lutego 2023 r. (data wpływu:28.02.2023 r.), Polskich Kolei Państwowych S.A., skorygowanego dnia 2 marca 2023 r.,działających przez pełnomocnika Pana Szymona Grabowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Oleśnica z częściową rozbiórką i odbudową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku technicznego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP  z dnia 8 marca 2023 roku informujące przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych Zofii Polcyn i Franciszku Bykowskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2023.AK z dnia 3 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 lutego 2023 r. (data wpływu: 24.02.2023 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego I-Pe-27/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2023.GM2 z dnia 2 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: „Likwidacja ZP Kobierzyce, ZP Księginice ZP Budziszów na gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku Węzeł Ołtaszyn- ZZU Tyniec nad Ślężą”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2023.BZK z dnia 1 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 22 lutego 2023 r. decyzji Nr I-P-l0/23 na rzecz HOTEL WROCŁAW GRABISZYŃSKA Sp. z o.o., reprezentowany przez Pana Arkadiusza Chamielca, w  prawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego w ul. Grabiszyńskiej w zakresie budowy przebudowy chodnika, rezerwy terenu pod ścieżkę rowerową wraz z przebudową wlotu ul. Manganowej dla pojazdów skręcających z ul. Grabiszyńskiej na ul. Manganową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego, przebudową infrastruktury kolidującej (odwodnienie,elektryka) oraz budową sieci elektroenergetycznej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 1 marca 2023 roku informujące, że organ wezwał potencjalnych spadkobierców po zmarłych Łukaszu Przygońskim oraz Marii Popławskiej do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.363.2022.SP  z dnia 1 marca 2023 roku informujące iż mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłych. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłej Marcie Siąkale oraz Teresie Siąkale).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2023.ESZ z dnia 28 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 lutego 2023 r. (data wpływu: 16.02.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2023.BZK z dnia 28 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 lutego 2023 r., uzupełniony dnia 21 lutego 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 581/5 obręb Miękinia, gmina Miękinia (księga wieczysta nr: WR1S/00041074/5), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p n .:,,Przebudowa ZZUKlęka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2023.AK z dnia 24 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony w dniu 02 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu przesyłowego w/c DNI50 Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długościach 22 m i 38 m w rejonie punktów włączeniowych i odcinka istniejącego nieczynnego gazociągu DNI00 o długości 7,5 m w miejscu skrzyżowania z projektowanym gazociągiem DNI50 MOP 5,5MPa oraz budowę odcinka gazociągu przesyłowego w/c DNI50 MOP 5,5MPa Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długości 92 m, przewidzianych do realizacji na działkach nr 339, nr 123, nr 118/1, AM-1, obręb 0026 Mirków, jednostka ewidencyjna 022302 2 Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2023.MN z dnia 24 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05- 520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowa odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2022.BZK z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 13 lutego 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-12/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”, realizowanej zgodnie z wnioskiem Inwestora w powiecie wrocławskim, gminie Siechnice, obręb 0021 Żerniki Wrocławskie, działka nr 414/8.

Decyzja Nr I - Pg-12/23 z dnia 21 lutego 2023 roku ustalajaca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2023.BZK z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2023.GM2 z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające, że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-43/22 z dnia 10 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n.: Budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&R) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mala w ramach zadania pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasto Oleśnica”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2022.AK z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-9/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Dawida Dasiaka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla zadania pn.: „Zabudowa rozjazdów nr 95 i nr 96 w km 0+840,00 - 0+990,00 wraz z regulacją torów, budowa oświetlenia oraz urządzeń ogrzewania rozjazdów EOR dla zabudowywanych rozjazdów w ciągu linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, budowa infrastruktury sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2023.MN  z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinków istniejących linii napowietrznych 20 kV oraz budowę odcinków linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2023.JT z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora — Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2019 r., Nr 20/19, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica,  Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce Młynówka Kiełczowska - jaz Przerowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2023.AK z dnia 17 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony w dniu 23 stycznia 2023 r., uzupełniony w dniu 31 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjnopomiarowej oraz budowę nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=6000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianych do realizacji na działkach o identyfikatorze ewidencyjnym:  26401_1.0033.AR_14.25/2, 026401_1.0033.AR14.26/2, 026401_1.0033.AR_14.27/4, 026401_1.0033.AR_14.29, obręb Leśnica, m. Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2023.ESZ z dnia 17 2023 roku zawiadamiające 0 wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja połączeń elektrolitycznych we wskazanych lokalizacjach: 1.1. Gazociąg Jeleniów - Radakowice, likwidacja 3 połączeń elektrolitycznych gazociągu DN300 na przekroczeniu gazociągu z drogami - dz. nr: 101/2 obr. Złotniki; 492, 493/2 obr. Koskowice; 1.2. Gazociąg Taczalin - Dziwiszów, likwidacja połączeń elektrolitycznych na przekroczeniu gazociągu z drogami w 5 miejscach - dz. nr: 30/1 obr. Rzeszówek; 226/3 obr. Chełmiec; 240 obr. Podgórski; 237 obr. Stara Kraśnica; 95/4 obr.  ębowice; 1.3. Gazociąg DN250 Zas. Rozdz. LW-E Tomkowice, likwidacja połączenia elektrolitycznego gazociągu na przekroczeniu z drogą Warmątowice - Kościelec - dz. nr: 175 obr. Warmątowice Sienkiewiczowskie; 1.4. Gazociąg Kotowice - Zakęcie DN300 likwidacja 7 połączeń elektrolitycznych - dz. nr: 126 obr. Kotowice; 104, 79/1 obr. Piersna; 405/1 obr. Żarków; 680 obr. Ruszowice; 16, 15 obr. Huta; 728/1 obr. Żukowice; 1.5. Gazociąg Żukowice - Żary DN300 - likwidacja połączenia elektrolitycznego - dz. nr: 11 obr. Gaworzyce; 1.6. Gazociąg Zgorzelec - Jeleniów DN200/250 likwidacja połączenia elektrolitycznego w miejscowości Żarska Wieś - dz. nr: 254/3, 255/2, 255/4 w obr. Żarska Wieś; 1.7. Gazociąg Bolesławiec - Chościszowice - Jeleniów DN300 - likwidacja dwóch zwarć elektrolitycznych w miejscowości Zabłocie 1 Bolesławiec - dz. nr: 8 obr. Zabłocie; 575/4 obr. Bolesławiec”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2022.KS z dnia 17 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 11 marca 2022 r., uzupełnionego w dniu 31 marca 2022 r. oraz pod względem formalnym w dniach 2 czerwca 2022 r. oraz 3 sierpnia 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Daniela Janikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 439 (dawna 448) na odcinku od km 23+917,98 do km 24+044,50”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.15.2021.MMJ z dnia 17 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 9 lutego 2023 r. znak: IF-O.7821.15. 2021.MMJ utrzymał w mocy decyzję Starosty Oleśnickiego z dnia 25 października 2021 r.,Nr 1/2021, znak: AB-S.6740.281.2021.l.MK, którą zezwolono Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową ul. Juliusza Kossaka w Sycowie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2022.BZK z dnia 16 lutego 2023 roku zawiadamiająca, że Wojewoda Dolnośląski dnia 9 lutego 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-11/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”.

Decyzja Nr I-Pg - 11/23 ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.251.2022.WM1 z dnia 15 lutego 2023 roku zawiadamiające, że w dniu 5 stycznia 2023 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Jana Wielskopa (za udział 1/2 z udziału 1133/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 13/2 o pow. 0,0175 ha, AM-2, obręb 0030 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2023.GM2 z dnia 15 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 grudnia 2022 r. (data wpływu: 07.02.2023 r.), złożony przez G. EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, działającą przez pełnomocnika Pana Klaudiusza Karczmarczyka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC de 225mm dz. nr 459/3 w miejscowości Dobroszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2023.GM2 z dnia 15 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 23 stycznia 2023 r. (data wpływu: 03.02.2023 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z  siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 12146_L286_Wlodowice/ORx286-020090-XXX-01 systemu
GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2023.BZK z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 31 stycznia 2023 r. (data wpływu: 01.02.2023 r.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pana Pawła Sarnackiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Ścinawka Średnia realizowanego w  ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2023.MN z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2023.MN z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, którywpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanieadministracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektuarchitektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznejinwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.103.2022.JT z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 2/23 z dnia 9 lutego 2023 r. stwierdził wygaśnięcie, w części, własnej decyzji Nr 22/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., udzielającej pozwolenia Inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401_1 miasto Wrocław), w zakresie dotyczącym remontu estakady i umocnienia skarpy w granicach działki nr 3/4, AM-17, obr. 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401 1 Wrocław-miasto.

Decyzja Nr 2/23 z dnia 14 lutego 2023 roku stwierdzajace wygaszenie, w części, ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego  Nr 22/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. udzielającej pozwolenia Inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401 1 miasto Wrocław), w zakresie dotyczącym remontu estakady i umocnienia skarpy w granicach działki nr 3/4, AM-17, obr. 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401_1 Wrocław-miasto

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.51.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 6 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.52.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 6 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 10/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.48.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 3 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.49.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 2 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 5/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia  budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.50.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 2 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczene Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2023.AK z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 2 lutego 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-10/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”, w odniesieniu do działki nr 1446 AM-3, obręb Siekierczyn, gmina Siekierczyn, powiat lubański.

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2022.GM2 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 30 stycznia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-9/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”

decyzja Wojewody Dolnośląskiego I-K/Z-3/23 zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy  Miłkowiceobejmującego: budowę sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów w zakresie przekroczenia linii kolejowej Nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 9,207 - oraz linii kolejowej Nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek w km 70,6 - na dz. nr 111/3 i dz. nr 62/12, AM-1, obręb 0007 Jezierzany, jedn. ewid. 020906 2 Miłkowice, w granicach obszaru kolejowego terenu zamkniętego

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.61.2022.WS o wydanej w dniu 6 lutego 2023 r. na rzecz Inwestora - Gmina Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice decyzji Nr I-K/Z-3/23 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów w zakresie przekroczenia linii kolejowej Nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 9,207 - oraz linii kolejowej Nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek w km 70,6 - na dz. nr 111/3 i dz. nr 62/12, AM-1, obręb 0007 Jezierzany, jedn. ewid. 020906 2 Miłkowice, w granicach obszaru kolejowego terenu zamkniętego.

decyzja Wojewody Dolnośląskiego I-K/Z-1/23 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę infrastruktury kolejowej tworzącej część linii kolejowej nr 143 na szlaku L06 Długołęka - Wrocław Psie Pole od km 148,364 do km 152,720, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” Część B, Zadanie 2, odcinek gr. województwa - opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.50.2022.AK zawiadamianiające o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. Nr I - K/Z - 1/23: I. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla: infrastruktury kolejowej tworzącej część linii kolejowej nr 143 na szlaku L06 Długołęka - Wrocław Psie Pole od km 148,364 do km 152,720, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” Część B, Zadanie 2, odcinek gr. województwa - opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”

decyzja Wojewody Dolnośląskiego I-D-6/23 zatwierdzający projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. w zakresie rozbiórki istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Strzegom i budowy nowej stacji pomiarowej SP Strzegom o przepustowości Q=5000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.111.2022.AK podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr I-D-6/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Strzegom i budowę nowej stacji pomiarowej SP Strzegom o przepustowości Q=5000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą

obwieszczenie Wojerwody Dolnośląskiego IF--O.7821.5.2021.MMJ zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 26 stycznia 2023 r. znak: IF-0.7821.5.2021 odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2017 r., znak: AB.6740.35.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - budowa południowej obwodnicy miasta”

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2022.ESZ zawiadamiający o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania pn.: „Remont zespołu zaporowo - upustowego Smolec”

decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-4/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN400 Krobia-Kotowice"

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP747.84.2022.BZK z dnia 23 stycznia 2023 r. zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski dnia 23 stycznia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-4/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN400 Krobia-Kotowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2023.GM2 z dnia 20 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wznowieniu postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego ostatecznej decyzji Nr I-P-43/22 z dnia 10 października 2022 r. na wniosek z dnia 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu: (11.08.2022 r.) złożony przez Gminę Wisznia Mała, działającą przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&P) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała w ramach zadania pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R ) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasto Oleśnica” lokalizowanego na terenie działki nr 468/18 AM-1 obręb 0013 Szewce, jednostka ewidencyjna 022004_2 gm. Wisznia Mała, powiat trzebnicki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2022.BZK z dnia 20 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 20 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-7/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12127_L137_Kopalnia_001/ORxl37- 199429-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, km 199,429. W ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 43 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, przyłącze energetyczne” na terenie działki nr 145, obręb 0002 Północ, gmina Piława Górna, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra
Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 331.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2022.ES2 z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi — Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Damiana Geislera, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ul. Parkowa w Mokronosie Dolnym na odcinku od granicy miasta Wrocławia do ul. Orzechowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Parkowej - droga wojewódzka nr 347 w Mokronosie Dolnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej w ramach zadania: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (p&r) i b&r na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie: ścieżka rowerowa granica Wrocławia - Mokronos Dolny - Molcronos Górny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.37.2022.WJ z dnia 18 stycznia 2023 r. zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Manga, w dniu 18 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 4/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn.: „Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - wpięcia do istniejącej infrastruktury: budowa dwóch gazociągów podłączeniowych DN 200, MOP 5,5 MPa oraz kabli ochrony katodowej, rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN 350/300, MOP 1,3 Mpa relacji Lubiechów - Wałbrzych”, na nieruchomościach o numerze identyfikacyjnym: 026501_1.0001.115/5, 026501 1.0001.115/6, 026501_1.0001.116, 026501 1.0009.9/7, 026501 1.0009.3/13, Miasto Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2022.GM2 z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pez-3/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w ramach inwestycji celu publicznego w zakresie sieci przesyłowej pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2022.BZK z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2022.BZK z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2022.AK z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 grudnia 2022 r. (data wpływu: 07.12.2022 r.), uzupełniony dnia 9 stycznia 2023 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Dawida Dasiaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zabudowa rozjazdów nr 95 i nr 96 w km 0+840,00 - 0+990,00 wraz z regulacją torów, budowa oświetlenia oraz urządzeń ogrzewania rozjazdów EOR dla zabudowywanych rozjazdów w ciągu linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, budowa infrastruktury sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji”, lokalizowanej na terenie działki nr 20 AM-7, obręb 0003 Ustronie, miasto Kłodzko, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.85.2022.AK z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-2/23 z dnia 9 stycznia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 45/12 obręb 0010 Psary, gmina Wisznia Mała, w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja SRP Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2022.MN z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 9 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2022.JT z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 22 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 7 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2022.JT z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 10 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 20 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla
zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamienny Potok wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 16 stycznia 2023 roku informujace, informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, określający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenoe Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.389.2022.MA  z dnia 16 stycznia 2023 roku informujące, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłym Tadeuszu Mendelu).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.347.2022.MA  z dnia 16 stycznia 2023 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Antoniego Jędrzejczuka (za udział 3/4), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1 o pow. 0,0890 ha, AM-89, obręb Lucień.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2021.MWD  z dnia 16 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 12 stycznia 2023 r. znak: IF-0.7821.3.2021.MWD uchylił w całości decyzję Starosty Trzebnickiego z dnia 11 marca 2021 r. Nr l/D/21, znak: AiB.6740.8.1.2020, udzielającej - na rzecz Burmistrza Gminy Trzebnica - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. przebudowa, rozbudowa i budowa ul. Wesołej i 3-go Maja w Trzebnicy w ramach inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulicy Oleśnickiej i 3-go Maja” etap 1 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2022.GM2 z dnia 13 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”.
 

Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2023.BZK z dnia 13 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 grudnia 2022 r. HOTEL WROCŁAW GRABISZYŃSKA Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Arkadiusza Chamielca, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego w ul. Grabiszyńskiej w zakresie budowy przebudowy chodnika, rezerwy terenu pod ścieżkę rowerową wraz z przebudową wlotu ul. Manganowej dla pojazdów skręcających z ul. Grabiszyńskiej na ul. Manganową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego, przebudową infrastruktury kolidującej (odwodnienie, elektryka) oraz budową sieci elektroenergetycznej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.54.2022.AK z dnia 12 stycznia zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-4/23 na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Chruślak o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa złącza kablowego SN 20kV wraz z dowiązaniami SN 20kV przy ul. Bydgoskiej/Szczecińskiej w Legnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2022.AK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-2/23 na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Flisa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2022.GM2 z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-3/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. na rzecz Gminy Miękinia, działającej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Biernackiego reprezentującego firmę Studio Projektowo-Wykonawcze „KlimaPol” z siedzibą w Brzezinie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej Lutynia - Wilkszyn.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2022.BZK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-6/23 na rzecz P4 Sp. z o. o. działającej przez pełnomocnika Pana Szymona Siwińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WROH79B”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2022.BZK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-5/23 na rzecz Pani Ewy Lachery działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Jarocha, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii średniego SN - zasilanie centrum logistycznego w Korzeńsku ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2022.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l/23 z dnia 2 stycznia 2023 r. na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego reprezentującego firmę Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu niskiego ciśnienia De 160 PE-HD.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2022.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 grudnia 2022 r. złożony przez Województwo Dolnośląskie - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającą przez  pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na po Proszówka od km 74+571 do km 74+656 linii kolejowej Nr 317 relacji Gryfów Śląski - Mirsk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2023.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 i art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „ZZU Smolec i ZZU Krzeptów II- Likwidacja istn. ZZU i wybudowanie nowego. Wrocław - Obwodnica Płd. odg. Smolec - ZZU Mokronos, odg. Kęblowice - ZZU Krzeptów DN200 - likwidacja ogrodzenia ZZU Krzeptów II - Gaz. Szewce - Ołtaszyn, odcięcie nieczynnego ZZU Krzeptów I”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2022.AK z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 3 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-1/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej Q = 40 000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Magnice i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Decyzja Nr I-Pg-1/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej Q = 40 000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Magnice i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2023.AK z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustalającej lokalizację  strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”, na wniosek z dnia 2 stycznia 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Jerzego Kopyrę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.43.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla  zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.41.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  oberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 3/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.38.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2022.GM2 z dnia 9 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-51/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. na rzecz Polskiej Spółki reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 (MOP do 0,5 MPa) w Oleśnicy ul. Trakcyjna, Bolesława Krzywoustego na terenie nieruchomości stanowiących działki: nr 7 AM-37 i nr 3 AM-15, obręb 0002 Oleśnica, jednostka ewidencyjna 021401 1 M. Oleśnica, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 9 stycznia 2023 roku informujące, przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a.jest konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych Zofii Polcyn i Franciszku Bykowskim.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2022.ESZ. z dnia 4 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont zespołu zaporowo - upustowego Smolec”,na wniosek z dnia 12 grudnia 2022 r. (data wpływu: 23.12.2022 r.) złożony przez OperatoraGazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiegi IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 3 stycznia 2023 roku informujące, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców po Marcie Siąkale i Teresie Siąkale z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka: nr 488/1 o pow. 0,0006 ha, AM 7, obręb 0004 Domaszków, informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, określający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.42.2022.MN z dnia 3 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 28 grudnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 31/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2022.MN z dnia 3 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 29 grudnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 32/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 KY.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.311.2022.MK z dnia 2 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 12 grudnia 2022 roku wydal decyzję ustalającą odszkodowanie w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/3 o pow. 0,0037 ha, AM-3, obręb Długołęka, miedzy innymi na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Bruzi za udział 1/6 w wyżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.384.2022.MA z dnia 2 stycznia 2023 roku informujące, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłym Kazimierzu Warchał). Tym samym, konsekwencją nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości jest przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym przy wykorzystaniu obwieszczenia publicznego oraz, zgodnie z art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpłata odszkodowania do depozytu sądowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.308.2022.MK z dnia 2 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 14 grudnia 2022 roku wydał decyzję ustalającą odszkodowanie w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/5 o pow. 0,0201 ha, AM-3, obręb Długołęka, na rzecz spadkobierców po zmarłych Mirosławie i Rozalii Bruzi.

liczba wejść: 4544

Metryka strony

Data publikacji : 27.01.2023
Data modyfikacji : 01.06.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Wydział Infrastruktury
Autor : Agnieszka Król