Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2023

obwieszczenie Wojerwody Dolnośląskiego IF--O.7821.5.2021.MMJ zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 26 stycznia 2023 r. znak: IF-0.7821.5.2021 odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2017 r., znak: AB.6740.35.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - budowa południowej obwodnicy miasta”

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2022.ESZ zawiadamiający o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania pn.: „Remont zespołu zaporowo - upustowego Smolec”

decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-4/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN400 Krobia-Kotowice"

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP747.84.2022.BZK z dnia 23 stycznia 2023 r. zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski dnia 23 stycznia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-4/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN400 Krobia-Kotowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2023.GM2 z dnia 20 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wznowieniu postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego ostatecznej decyzji Nr I-P-43/22 z dnia 10 października 2022 r. na wniosek z dnia 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu: (11.08.2022 r.) złożony przez Gminę Wisznia Mała, działającą przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&P) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała w ramach zadania pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R ) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasto Oleśnica” lokalizowanego na terenie działki nr 468/18 AM-1 obręb 0013 Szewce, jednostka ewidencyjna 022004_2 gm. Wisznia Mała, powiat trzebnicki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2022.BZK z dnia 20 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 20 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-7/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12127_L137_Kopalnia_001/ORxl37- 199429-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, km 199,429. W ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 43 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, przyłącze energetyczne” na terenie działki nr 145, obręb 0002 Północ, gmina Piława Górna, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra
Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 331.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2022.ES2 z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi — Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Damiana Geislera, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ul. Parkowa w Mokronosie Dolnym na odcinku od granicy miasta Wrocławia do ul. Orzechowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Parkowej - droga wojewódzka nr 347 w Mokronosie Dolnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej w ramach zadania: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (p&r) i b&r na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie: ścieżka rowerowa granica Wrocławia - Mokronos Dolny - Molcronos Górny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.37.2022.WJ z dnia 18 stycznia 2023 r. zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Manga, w dniu 18 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 4/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn.: „Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - wpięcia do istniejącej infrastruktury: budowa dwóch gazociągów podłączeniowych DN 200, MOP 5,5 MPa oraz kabli ochrony katodowej, rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN 350/300, MOP 1,3 Mpa relacji Lubiechów - Wałbrzych”, na nieruchomościach o numerze identyfikacyjnym: 026501_1.0001.115/5, 026501 1.0001.115/6, 026501_1.0001.116, 026501 1.0009.9/7, 026501 1.0009.3/13, Miasto Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2022.GM2 z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pez-3/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w ramach inwestycji celu publicznego w zakresie sieci przesyłowej pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2022.BZK z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2022.BZK z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2022.AK z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 grudnia 2022 r. (data wpływu: 07.12.2022 r.), uzupełniony dnia 9 stycznia 2023 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Dawida Dasiaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zabudowa rozjazdów nr 95 i nr 96 w km 0+840,00 - 0+990,00 wraz z regulacją torów, budowa oświetlenia oraz urządzeń ogrzewania rozjazdów EOR dla zabudowywanych rozjazdów w ciągu linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, budowa infrastruktury sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji”, lokalizowanej na terenie działki nr 20 AM-7, obręb 0003 Ustronie, miasto Kłodzko, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.85.2022.AK z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-2/23 z dnia 9 stycznia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 45/12 obręb 0010 Psary, gmina Wisznia Mała, w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja SRP Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2022.MN z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 9 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2022.JT z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 22 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 7 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2022.JT z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 10 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 20 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla
zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamienny Potok wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 16 stycznia 2023 roku informujace, informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, określający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenoe Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.389.2022.MA  z dnia 16 stycznia 2023 roku informujące, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłym Tadeuszu Mendelu).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.347.2022.MA  z dnia 16 stycznia 2023 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Antoniego Jędrzejczuka (za udział 3/4), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1 o pow. 0,0890 ha, AM-89, obręb Lucień.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2021.MWD  z dnia 16 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 12 stycznia 2023 r. znak: IF-0.7821.3.2021.MWD uchylił w całości decyzję Starosty Trzebnickiego z dnia 11 marca 2021 r. Nr l/D/21, znak: AiB.6740.8.1.2020, udzielającej - na rzecz Burmistrza Gminy Trzebnica - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. przebudowa, rozbudowa i budowa ul. Wesołej i 3-go Maja w Trzebnicy w ramach inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulicy Oleśnickiej i 3-go Maja” etap 1 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2022.GM2 z dnia 13 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”.
 

Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2023.BZK z dnia 13 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 grudnia 2022 r. HOTEL WROCŁAW GRABISZYŃSKA Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Arkadiusza Chamielca, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego w ul. Grabiszyńskiej w zakresie budowy przebudowy chodnika, rezerwy terenu pod ścieżkę rowerową wraz z przebudową wlotu ul. Manganowej dla pojazdów skręcających z ul. Grabiszyńskiej na ul. Manganową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego, przebudową infrastruktury kolidującej (odwodnienie, elektryka) oraz budową sieci elektroenergetycznej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.54.2022.AK z dnia 12 stycznia zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-4/23 na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Chruślak o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa złącza kablowego SN 20kV wraz z dowiązaniami SN 20kV przy ul. Bydgoskiej/Szczecińskiej w Legnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2022.AK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-2/23 na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Flisa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2022.GM2 z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-3/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. na rzecz Gminy Miękinia, działającej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Biernackiego reprezentującego firmę Studio Projektowo-Wykonawcze „KlimaPol” z siedzibą w Brzezinie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej Lutynia - Wilkszyn.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2022.BZK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-6/23 na rzecz P4 Sp. z o. o. działającej przez pełnomocnika Pana Szymona Siwińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WROH79B”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2022.BZK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-5/23 na rzecz Pani Ewy Lachery działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Jarocha, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii średniego SN - zasilanie centrum logistycznego w Korzeńsku ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2022.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l/23 z dnia 2 stycznia 2023 r. na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego reprezentującego firmę Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu niskiego ciśnienia De 160 PE-HD.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2022.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 grudnia 2022 r. złożony przez Województwo Dolnośląskie - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającą przez  pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na po Proszówka od km 74+571 do km 74+656 linii kolejowej Nr 317 relacji Gryfów Śląski - Mirsk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2023.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 i art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „ZZU Smolec i ZZU Krzeptów II- Likwidacja istn. ZZU i wybudowanie nowego. Wrocław - Obwodnica Płd. odg. Smolec - ZZU Mokronos, odg. Kęblowice - ZZU Krzeptów DN200 - likwidacja ogrodzenia ZZU Krzeptów II - Gaz. Szewce - Ołtaszyn, odcięcie nieczynnego ZZU Krzeptów I”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2022.AK z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 3 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-1/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej Q = 40 000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Magnice i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Decyzja Nr I-Pg-1/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej Q = 40 000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Magnice i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2023.AK z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustalającej lokalizację  strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”, na wniosek z dnia 2 stycznia 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Jerzego Kopyrę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.43.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla  zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.41.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  oberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 3/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.38.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2022.GM2 z dnia 9 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-51/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. na rzecz Polskiej Spółki reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 (MOP do 0,5 MPa) w Oleśnicy ul. Trakcyjna, Bolesława Krzywoustego na terenie nieruchomości stanowiących działki: nr 7 AM-37 i nr 3 AM-15, obręb 0002 Oleśnica, jednostka ewidencyjna 021401 1 M. Oleśnica, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 9 stycznia 2023 roku informujące, przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a.jest konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych Zofii Polcyn i Franciszku Bykowskim.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2022.ESZ. z dnia 4 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont zespołu zaporowo - upustowego Smolec”,na wniosek z dnia 12 grudnia 2022 r. (data wpływu: 23.12.2022 r.) złożony przez OperatoraGazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiegi IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 3 stycznia 2023 roku informujące, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców po Marcie Siąkale i Teresie Siąkale z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka: nr 488/1 o pow. 0,0006 ha, AM 7, obręb 0004 Domaszków, informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, określający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.42.2022.MN z dnia 3 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 28 grudnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 31/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2022.MN z dnia 3 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 29 grudnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 32/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 KY.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.311.2022.MK z dnia 2 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 12 grudnia 2022 roku wydal decyzję ustalającą odszkodowanie w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/3 o pow. 0,0037 ha, AM-3, obręb Długołęka, miedzy innymi na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Bruzi za udział 1/6 w wyżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.384.2022.MA z dnia 2 stycznia 2023 roku informujące, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłym Kazimierzu Warchał). Tym samym, konsekwencją nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości jest przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym przy wykorzystaniu obwieszczenia publicznego oraz, zgodnie z art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpłata odszkodowania do depozytu sądowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.308.2022.MK z dnia 2 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 14 grudnia 2022 roku wydał decyzję ustalającą odszkodowanie w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/5 o pow. 0,0201 ha, AM-3, obręb Długołęka, na rzecz spadkobierców po zmarłych Mirosławie i Rozalii Bruzi.

liczba wejść: 812

Metryka strony

Data publikacji : 27.01.2023
Data modyfikacji : 01.02.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Wojciech Janowski