Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2023

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.100.2023.OP z dnia 28 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-91/23 z dnia 24 listopada 2023 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja linii 220kV Świebodzice-Ząbkowice (etap II)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.107.2023.BZK z dnia 28 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.330.2023.AL z dnia 22 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 11 grudnia 2023 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.330.2023.JK) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Władysława Czemieckiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0044 ha, 0037 Krzelów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.217.2023.AL z dnia 22 grudnia 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Mieczysławie Płomińskim w udziale 2/36, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 52/1 o pow. 0,0121 ha oraz nr 52/2 o pow. 0,0033, AM-69, obręb Lucień.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.707.2016.AL z dnia 22 grudnia 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców zmarłego Tadeusza Podboraczyńskiego, z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/3 o pow. 0,1909 ha, AM-24, obręb Rędzin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.49.2023.MN z dnia 22 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 12 grudnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci  przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.185.2023.SP  z dnia 20 grudnia 2023 roku ustalające lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.17.2023.KS z dnia 20 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w dniu 31 maja 2023 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 30 sierpnia 2023 r., decyzją Nr 28/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg  Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 35 od km ok. 52+394,74 do km ok. 58+559,29, nazwanej przez Inwestora, jako: „Budowa zatoki autobusowej i chodników przy drodze krajowej nr 35 w m. Marcinowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.22.202.KS z dnia 20 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w dniu 28 października 2022 r., uzupełnionego pod względem formalnym dnia 27 stycznia 2023 r. oraz  korygowanego dnia 28 marca 2023 r., decyzją Nr 27/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Bolanowskiego, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w łan 5+041 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 335 od km 4+537,19 do km 4+602,74, od km 5+002,18 do km 5+077,15 oraz budową sieci teletechnicznej od km 5+000,20 do km 5+077,71 w miejscowości Jaroszówka” w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej 335 w km 4+571 1 km 5+041 w miejscowości Jaroszówka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.58.202.KS z dnia 20 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 483/23 z dnia 14 grudnia 2023 r., wznowił z urzędu postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 13/2023 z dnia 01 czerwca 2023 r., zezwalającą Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z rozbudową drogi gminnej nr 105840D, nazwanej przez Inwestora, jako: „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.295.2023.AL z dnia 15 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 listopada 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.295.2023.AL) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania narzecz m. in. spadkobierców po zmarłej Stanisławie Sobaszek w udziale 4/64, z tytułu nabyciaz mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na tereniegminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 198/1 o pow. 0,0463 ha, AM-1,obręb 0035 Iwno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.382.2023.JR/AL z dnia 15 gudnia 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłych: Eugeniuszu Rudym w udziale 16/96 oraz Józefie Haneckiej w udziale 16/96, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 123/1 o pow. 0,0092 ha, 0002, Obręb 2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.296.2023.AL z dnia 15 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 30 listopada 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.296.2023.AL) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłej Stanisławie Sobaszek w udziale 4/64, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 203/1 o pow. 0,0042 ha, AM-1, obręb 0035 Iwno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.109.2023.AK  z dnia 15 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu śr/c dn400 MOP 0,5MPa na odcinku miejscowość Chociwel - Górzec - Szczawin - Pęcz - Mikoszów - Strzelin wraz z przyłączem gazu śr/c dn225 MOP 0,5MPa oraz stacją gazową 5000m3/h dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Ząbkowickiej w miejscowości Strzelin”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.105.2023.OP  z dnia 15 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Rozbudowa PMG Wierzchowice do pojemności czynnej 2,1 Nm3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2023.ES2 z dnia 14 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 26/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 36 wraz z urządzeniami budowlanymi na odcinku Prochowice - Gogołowice od km 0+000 (- 0,030 - odcinek przejściowy) do km 2+322 oraz rozbudowie i przebudowie:
- drogi wojewódzkiej nr 292 od km 0+000 do km 0+181,57,
- drogi powiatowej nr 2180D od km 0+000 do km 0+196,76.

Decyzja Nr 26/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku zezwalająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36 wraz z urządzeniami budowlanymi na odcinku Prochowice - Gogołowice od km 0+000 (- 0,030 - odcinek przejściowy) do km 2+322 oraz rozbudowie i przebudowie:
- drogi wojewódzkiej nr 292 od km 0+000 do km 0+181,57,
- drogi powiatowej nr 2180D od km 0+000 do km 0+196,76.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.41..2023.WJ z dnia 14 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Aniśkiewicza, w dniu 7 grudnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 70/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Smolec i budowę nowego ZZU kątowego DN 200/100 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, zlokalizowanego na działkach nr 190/52, nr 192/2, nr 542/172 i nr 542/183, obręb 0025 Smolec, jedn. ewidencyjna 022304 Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2023.MN z dnia 14 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 7 grudnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 69/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla  zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN, rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 20 kV, rozbiórkę stacji transformatorowej wieżowej, budowę odcinka linii kablowej nN, budowę odcinka linii kablowej SN 20 kV oraz budowę stacji kontenerowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.101.2023.AK z dnia 14 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 8 grudnia 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-94/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja części nadziemnej gazociągu DN300 relacji Tomkowice - Lubiechów w miejscu przekroczenia rzeki Pełcznicy”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.435.2023.MA z dnia 13 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 6 grudnia 2023 r. (znak:IFWO.7570.435.2023.MA) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Józefa Moryla (za udział 1/2), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Strzegom, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 625, AM 2, obręb Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.63.2023.JT  z dnia 12 grudnia 2023 informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 grudnia 2023 r., Nr I-H-91/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - MEW Kierżno Sp. z o.o., ul. Pasterska 2B, 50-226 Wrocław, pozwolenia na budowę Małej Elektrowni Wodnej „MEW Kierżno” przy istniejącym jazie piętrzącym w km 48+200 rzeki Kwisy, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 421/11 i nr 525/6, obr. 0007 Nowa Wieś, nr 400/2, obr. 0005 Kierżno, jedn. ew. 020104_5 Nowogrodziec.

Decyzja Nr I-H-91/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku zatwierdzająca zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla  MEW Kierżno Sp. z o.o. ul. Pasterska 2B 50-226 Wrocław obejmującego: budowę Małej Elektrowni Wodnej „MEW Kierżno” przy istniejącym jazie piętrzącym w km 48+200 rzeki Kwisy, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 421/11 i nr 525/6, obr. 0007 Nowa Wieś, nr 400/2, obr. 0005 Kierżno, jedn. ew. 020104_5 Nowogrodziec - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.379.2023.MK z dnia 7 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 29 listopada 2023 roku w ramach postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Drożdżyńskiej za udział 1/2 w udziale 115/1000 we współwłasności nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 144/25 o pow. 0,0024 ha, AM-1, 0001, Obręb 1 wydal decyzję ustalającą odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2023.MN z dnia 7 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 grudnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 68/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinków istniejących linii napowietrznych nN, rozbiórkę odcinka linii napowietrznej średniego napięcia 20 kV, budowę odcinków linii kablowych nN, budowę odcinka linii kablowej średniego napięcia 20 kV oraz rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej wieżowej i budowę stacji transformatorowej napowietrzno - słupowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.99.2023.OP z dnia 6 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pez-92/23 z dnia 29 listopada 2023 r. wydaną na rzeczPolskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w powiecie polkowickim, gmina Polkowice (miasto), obręb 0002, działka nr 150, w celu wykonania badań geotechnicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14b ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Opracowanie elementów studium wykonalności oraz projektów budowlanych z pozyskiwaniem ostatecznych i prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla SE 400/220/110 k,V Polkowice”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2023.KS z dnia 5 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w dniu 21 marca 2023 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 16 czerwca 2023 r., decyzją Nr 25/2023 z dnia 01 grudnia 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Andrzeja Meta, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 372 - obwodnicy Wrocławia od km 0+000 do km 3+638, w ramach zadania pod nazwą: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)”.

Decyzja Nr 25/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 372 - obwodnicy Wrocławia od km 0+000 do km 3+638, w ramach zadania pod nazwą: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.337.2023.SP z dnia 5 grudnia 2023 roku zawiadamiajce, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb 0040 Oporów, AM-21, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/10 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, że w piśmie z dnia 17 lipca 2023 r. organ błędnie podał imiona trzech współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości:
- poz. 79 - Sara Linek (zamiast prawidłowo Sandra Linek),
- poz. 179 - Krzysztof Orfin (zamiast prawidłowo Piotr),
- poz. 186 - Jakub Frejek (zamiast prawidłowo Łukasz).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.203.NW z dnia 5 grudnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Panią Lidię Markowską, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Waglewskiego, złożony dnia 10 października 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy brakującego odcinka chodnika o długości 41 m od km 85+918 do km 85+959, obręb Piotrowice, gmina Przemków, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 12 w m. Piotrowice.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.104.2023.BZK z dnia 5 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przyłączenie sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. - budowa stacji pomiarowej Q= 20 000m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN150 MOP5,5MPa we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.106.2023.ESZ z dnia 5 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.27.2023.MN z dnia 1 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 27 listopada 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 67/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim.

Decyzja Nr 67/23 z dnia 27 listopada 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.509.2023.MA z dnia 1 grudnia 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Ryszarda Wróbla z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/3 o pow. 0,0021 ha, AM-40, obręb 0001, Wołów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2023.JGO z dnia 1 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Mosonia, złożony dnia 31 października 2023 r., uzupełniony formalnie w dniu 28 listopada 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę kontenerowego budynku stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej SRP Góra o przepustowości projektowej Qd=5000 m3/h, MOP=6,3 MPa wraz z budową ciągów technologicznych, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz budową ogrodzenia, na działkach o numerach identyfikacyjnych: 020401_4.0001.73/6, 020401_4.0001.73/7, 020401 4.0001.90/1 w miejscowości Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.102.2023.BZK z dnia 1 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pez-90/23 z dnia 24 listopada 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie świdnickim, gmina wiejska Świdnica, obręb 0029 Witoszów Dolny: dz. nr 102/1 i 1259/1, w powiecie dzierżoniowskim, gmina wiejska Dzierżoniów, obręb 0005 Mościsko: dz. nr 262 AM2, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14b ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.100.2023.ESZ z dnia 1 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 24 listopada 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-91/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice (etap II)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2023.AK z dnia 1 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-39/23 na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., działających przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Oławie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.98.2023.AK/BZK z dnia 1 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 23 listopada 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-89/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5MPa relacji Aleksandrowice-Szewce/Raków w lokalizacji ZZU Aleksandrowice w związku z dostosowaniem gazociągu DN350 do tłokowania” w ramach zadania pn.: „Aleksandrowice-Szewce/Raków, ZZU Aleksandrowice-ZZU Pększyn, ZZU Golędzinów - ZZU Szewce (Raków) 1 - Posadowienie śluzy na terenie ZZU Aleksandrowice i ZZU Szewce wraz z ogrodzeniem, drogami i placem na ZZU Aleksandrowice”, realizowanej zgodnie z wnioskiem Inwestora w województwie dolnośląskim, powiecie wołowskim, gm. Wińsko, obręb 0001 Aleksandrowice, dz. nr: 141/1, 141/3, 141/4.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2023.AK z dnia 30 listopada 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 24/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 340 pomiędzy miejscowościami Trzebnica i Cerekwica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.44.2023.WJ z dnia 28 listopada 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera oraz Pana Arona Wiśniewskiego, w dniu 22 listopada 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 66/23: - zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt rozbiórki oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącego zespołu przyłączeniowego ZP Żubrza i budowę nowego zespołu zaporowo-upustowego kątowego (ZZU) DN 350/80 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na działkach nr 692/1, nr 692/2, obręb 0022 Pobiel, jedn. ewidencyjna 020404_5 Gmina Wąsosz, powiat górowski, oraz umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę w części dotyczącej budowy zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 111 ID na działce nr 706, obręb 0022 Pobiel, jedn. ewidencyjna 020404_5 Gmina Wąsosz, powiat górowski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiedo IF-AB.7840.1.65.2023.AK z dnia 24 listopada 2023 roku zawiadamiająca o wydaniu - na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2023 r. Nr I - K/Z - 59/23 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Decyzja Nr I- K/Z- 59/23 z dnia 24 listopada zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam na rzecz: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.43.2023.JGO z dnia 24 listopada 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 22 listopada 2023 r., Nr 65/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę ZUU Kiełczów i budowę nowego ZZU kątowego Kiełczów w ramach zadania „przebudowa ZZU Kiełczów”, na działkach o numerach identyfikacyjnych: 022302_2.0020.86/1, 022302_2.0020.86/17, 022302_2.0020.86/23, 022302_2.0020.86/24, 022302_2.0020.85/6, 022302_2.0020.85/5, w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.38.2023.MN z dnia 23 listopada 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Swięsa, w dniu 17 listopada 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 64/23 zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 220 kV relacji Mikułowa - Świebodzice” realizowanego w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Decyzja Nr 64/23 z dnia 17 listopada 2023 roku zatwierdzająca projekt rozbiórki i udzielam pozwolenia na rozbiórkę na rzecz Inwestora którym jest: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.37.2023.MN z dnia 23 listopada 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 62/23 z dnia 17 listopada 2023 r., zmienił własną decyzję Nr 20/22 z dnia 24 października 2022 r. (znak: IF- AB.7840.2.11.2022.MN) zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikulowa”.

Decyzja Nr 62/23 z dnia 17 listopada 2023 roku zmieniająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/22 z dnia 24 października 2022 r. (znak: IF-AB.7840.2.11.2022.MN) zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.79.2023.JT z dnia 22 listopada 2023 roku informujace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 22 listopada 2023 r., Nr I-H-88/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Zielona Kaskada Janowice sp. z o.o., 62-865 Szczytniki lOh, pozwolenia na budowę Małej Elektrowni Wodnej Janowice 2 w km 232+405 rzeki Odry, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 28/1, nr 28/3, nr 29, obr. 0006 Jeszkowice, jedn. ew. 022301_2 Czernica.

Decyzja Nr I - H - 88/23 z dnia 22 listopada 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielani pozwolenia na budowę dla Zielona Kaskada Janowice sp. z o.o. 62-865 Szczytniki lOh.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2023.AK z dnia 22 listopada 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 17 listopada 2023 r., Nr 63/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji pomiarowej wraz z niezbędną infrastrukturą i budowę stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=25 000 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędną rozbiórką, zlokalizowanego na działkach o numerze identyfikacyjnym 026501 1.0009.9/7 i 026501 1.0010.2/5, m. Wałbrzych.

Decyzja Nr 63/23 z dnia 17 listopada 2023 roku zatwierdzająca zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.42.2023.AK z dnia 21 listopada 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 15 listopada 2023 r., Nr 61/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę istniejącego ZUU Klęka i budowę nowego kątowego ZZU Klęka w ramach zadania „przebudowa ZZU Klęka”, na działkach o numerach identyfikacyjnych: 021803_4.0001.581/8, 021803_4.0001.581/9, 021803_2.0001.584/3, obręb/gmina Miękinia, powiat średzki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 21 listopada 2023 roku zawiadamiające o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy  bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.101.2023.AK/BZK z dnia 21 listopada 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja części nadziemnej gazociągu DN300 relacji Tomkowice - Lubiechów w miejscu przekroczenia rzeki Pelcznicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.95.2023.ESZ z dnia 21 listopada 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 10 listopada 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-88/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice”, w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2023.NW z dnia 15 listopada 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, złożony dnia 7 sierpnia 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 2 października 2023 r. (nadany w placówce pocztowej dnia 28 września 2023 r.), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z przebudową zjazdów publicznych, budową nowego mostu od strony wody dolnej oraz remontem istniejącego zabytkowego obiektu mostowego wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, w ramach zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 17+971 w miejscowości Lwówek Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2023.ESZ z dnia 14 listopada 2023 roku zawiadamiające, że dnia 6 listopada 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-85/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji ochrony katodowej SOK Przerzeczyn Zdrój gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.99.2023.OP z dnia 14 listopada 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z z dnia 17 października 2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.), uzupełniony dnia 3 listopada 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Łukasza Jarmutowskiego reprezentjującego firmę SPIE Elbud Gdańsk S.A., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w powiecie polkowickim, gmina Polkowice - miasto, obręb 0002, działka nr 150 (KW nr LE1U/00066897/8), w celu wykonania badań geotechnicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14b ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Opracowanie elementów studium wykonalności oraz projektów budowlanych z pozyskiwaniem ostatecznych i prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla SE 400/220/110kV Polkowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2023.OP z dnia 14 listopada 2023 roku zawiadamiające, że dnia 6 listopada 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-87/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji ochrony katodowej SOK Brodziszów gazociągu DN 300/350 MOP 5,5 MPa relacji Oltaszyn-Kudowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.94.2023.OP z dnia 14 listopada 2023 roku zawiadamiające, że dnia 6 listopada 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-86/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji ochrony katodowej SOK Golędzinów gazociągu DN 350 MOP 6,3 MPa relacji Aleksandrowice - Szewce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.35.2023.JT z dnia 14 listopada 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa - działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Książkiewicz, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 8 listopada 2023 r., Nr 60/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN400 PN 5,4 MPa relacji Korbia - Kotowice, w zakresie jego remontu, przebudowy, budowy oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont gazociągu DN400 Krobia - Kotowice”.

Decyzja Nr 60/23 z dnia 8 listopada 2023 roku zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa obejmującego: budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN400 PN 5,4 MPa relacji Korbia - Kotowice, w zakresie jego remontu, przebudowy, budowy oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont gazociągu DN400 Krobia - Kotowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.240.2023.JK z dnia 13 listopada 2023 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bierutów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 282/1 o pow. 0,0143 ha, AM-0, obręb Solniki Wielkie na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłej Władysławie Malinowskiej (za udział 1/3 części w ww. nieruchomości).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.93.2023.BZK  z dnia 10 listopada 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 6 listopada 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-84/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów”.

Decyzja Nr I-Pe-84/23 z dnia 6 listopada 2023 roku ustalająca lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2023.MN z dnia 9 listopada 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara Klimko, Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 6 listopada 2023 r. decyzję Nr 59/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenie na rozbiórkę i budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemniego w Świnoujściu dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa SRP Psary” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji redukcyjno - pomiarowej Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego” przewidzianego do realizacji na działkach nr 45/1, nr 45/12, obręb 0010 Psary, jedn. ewid. 022004_2 Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.100.2023.OP z dnia 7 listopada 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice” (etap II),

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.350.2023.MK z dnia 7 listopada 2023 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/1 o pow. 0,0293 ha, oraz działka nr 24/2 o pow. 0,0034 ha, 0001, Obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.102.203.BZK z dnia 7 listopada 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 października 2023 r. (data wpływu: 26.10.2023 r.), złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Wojciecha Anaszko, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie świdnickim, gmina wiejska Świdnica, obręb 0029 Witoszów Dolny, dz. nr 102/1 (SW1S/00026863/1), 1259/1 (SW1S/00028988/7), w powiecie dzierżoniowskim, gmina wiejska Dzierżoniów, obręb 0005 Mościsko: dz. nr 262 AM2 (SW1D/00014642/5) w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14b ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 7 listopada 2023 roku, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Franciszka Bykowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) wskazuje - do dnia 31 grudnia 2023 r. - przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.2.2021.MMJ z dnia 6 listopada 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 27 października 2023 r. (znak: IF-0.7821.2.2021.MMJ), utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 8 stycznia 2021 r., Nr 44/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, udzielonemu Prezydentowi Wrocławia, dla zadania pod nazwą: „budowa drogi dojazdowej nr 18KDD w ramach budowy zespołu mieszkalnych budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem - etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.435.2023.MA z dnia 6 listopada 2023 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Józefa Moryla (za udział 1/2), z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Strzegom, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 625, AM 2, obręb Olszany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.36.2023.MN z dnia 3 listopada 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 23 sierpnia 2023 r., zmieniony dnia 8 września 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniach 29 września 2023 r. oraz 11 października 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Dobromierz, Strzegom - obszar wiejski, Świebodzice, Świdnica w powiecie świdnickim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.707.2026.AL z dnia 31 października ogłaszające, że Wojewoda Dolnośląski ogłasza publicznie o wydaniu postanowienia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 września 2023 r., znak: DLI-VII.7618.24.2020.KW uchylającego postanowienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: IF-WO.7570.707.2016.WM1, orzekające o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/3 o pow. 0,1909 ha, AM-24, obręb Rędzin na rzecz potencjalnych spadkobierców Tadeusza Podboraczyńskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.WJ z dnia 31 października zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 25 października 2023 r., Nr 56/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędną rozbiórką, zlokalizowanej na działkach nr 71/4 i nr 71/9, obręb 0022 Złotów, jedn. ewidencyjna 022005_2 Zawonia, powiat trzebnicki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.98.2023.AK z dnia 31 pażdziernika 2023 roku zawidamiająceo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5MPa relacji Aleksandrowice-Szewce/Raków w lokalizacji ZZU Aleksandrowice w związku z dostosowaniem gazociągu DN350 do tłokowania” w ramach zadania pn.: „Aleksandrowice-Szewce/Raków, ZZU Aleksandrowice-ZZU Pększyn, ZZU Golędzinów - ZZU Szewce (Raków)1 – Posadowienie śluzy na terenie ZZU Aleksandrowice i ZZU Szewce wraz z ogrodzeniem, drogami i placem na ZZU Aleksandrowice”, na  wniosekz dnia 19 października 2023 r. (data wpływu: 23.10.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, w odniesieniu do działek położonych w  województwie dolnośląskim, powiat wołowski, gmina Wińsko, obręb 0001 Aleksandrowice nr: 141/1 (WR1L/00021670/1), 141/3 (WR1L/00013949/9), 141/4 (WR1L/00023377/1).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB7820.10.2023.EL z dnia 31 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 22 marca 2023 r., uzupełnionego w dniu 7 czerwca 2023 r. oraz pod względem materialno-prawnym w dniach 21 lipca 2023 r. i 23 października 2023 r.,  udzielił zezwolenia Inwestorowi – Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewkowskiego, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora, jako:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 367 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kolejowej w Czarnym Borze”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.390.2023.JR z dnia 30 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 18 października 2023 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.390.2023.JR) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Tomasza Zagrodnego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 118/1 o pow. 0,0004 ha, AM-1, 0001, Obręb 1.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.44.2023.WJ z dnia 27 października zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Pana Jerzego Heidera oraz Pana Arona Wiśniewskiego, złożony w dniu 05 października 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącego zespołu przyłączeniowego ZP Żubrza i budowę nowego zespołu zaporowo-upustowego kątowego (ZZU) DN 350/80 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na działkach nr 692/1, nr 692/2 i nr 706, obręb 0022 Pobiel, jedn. ewidencyjna 020404_5 Gmina Wąsosz, powiat górowski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2023.MN z dnia 27 października 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 24 października 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 55/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.365.2023.MA z dnia 26 października 2023 roku zawiadamiające zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 16 października 2023 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.365.2023.MA) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Piotra Fludera z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 182/3 o pow. 0,0005 ha, 0001, Obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2023.KS z dnia 26 października zawiadamiające o  wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Kostórkiewicza, złożony dnia 09 czerwca 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 21 sierpnia 2023 r., zmieniony dnia 12 października 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 395 od km 20+492,00 do km 20+744,22, od km 20+840,30 do km 20+930,03, od km 20+981,05 do km 20+992,36, od km 21+153,83 do km 21+488,00 ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Nowojowice w zakresie rozbiórki 1 budowy chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia przejść dla pieszych, remontu i przebudowy jezdni, przebudowy i budowy zjazdów do przyległych posesji, rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej, rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej (wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejących slupach), rozbiórki i budowy przepustu oraz przebudowy urządzeń wodnych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2023.ES2 z dnia 26 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/2023 z dnia 17 października 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i  autostrad, reprezentowanemu przez Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze w km od ok. 60+900 do ok. 68+674, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze”.

Decyzja Nr 22/2023 z dnia 26 października 2023 roku zezwalająca,Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostradna realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36na odcinku Wąsosz - Załęcze w km od ok. 60+900 do ok.  8+674, nazwanej przez Inwestora:„Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2023.KS z dnia 25 października 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, złożony dnia 30 czerwca 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach: 11 września 2023 r., 18 września 2023 r., 09 października 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 35 i drogi powiatowej nr 2911D koło miejscowości Komorów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.42.2023.AK z dnia 24 października 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony dnia 27 września 2023 r., uzupełniony w dniach 29 września 2023 r. oraz 17 października 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącego ZUU Klęka i budowę nowego kątowego ZZU Klęka w ramach zadania „przebudowa ZZU Klęka”, na działkach o numerach identyfikacyjnych: 021803_4.0001.581/8, 021803 4.0001.581/9, 021803 2.0001. 584/3, obręb/gmina Miękinia, powiat średzki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.66.2023.ES2 z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 398/23 z dnia 17 października 2023 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 9 maja 2023 r., Nr 8/2023, udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od km 0+029,42 do km 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej ni' 292 w m. Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.95.2023.ESZ z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.296.2023.AL z dnia 20 października 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłej Stanisławie Sobaszek w udziale 4/64, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 203/1 o pow. 0,0042 ha, AM-1, obręb 0035 Iwno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.295.2023.AL z dnia 20 pździernika 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłejStanisławie Sobaszek w udziale 4/64, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 198/1 o pow. 0,0463 ha, AM-1, obręb 0035 Iwno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2023.KS z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, z wniosku Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, złożonego dnia 21 lutego 2023 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 15 maja 2023 r., skorygowanego w dniu 02 sierpnia 2023 r., prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna - Wąsosz.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.43.2023.JGO z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony dnia 28 września 2023 r., uzupełniony w dniach 29 września 2023 r. oraz 17 października 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącego ZUU Kiełczów i budowę nowego ZZU kątowego Kiełczów w ramach zadania „przebudowa ZZU Kiełczów”, na działkach o numerach identyfikacyjnych: 022302_2.0020.86/1, 022302_2.0020.86/17, 022302_2.0020.86/23, 022302_2.0020.86/24, 022302_2.0020.85/6, 022302_2.0020.85/5, w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.41.2023.WJ z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Aniśkiewicza, złożony dnia 25 września 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Smolec i budowę nowego ZZU kątowego DN 200/100 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na działkach nr 190/52, nr 192/2, nr 542/172 i nr 542/183, obręb 0025 Smolec, jedn. ewidencyjna 022304 Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2023.ES2 z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/2023 z dnia 17 października 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 383 w km 23+200 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad potokiem Pieszyckim, w miejscowości Pieszyce.

Decyzja Nr 21/2023 z dnia 20 października 2023 roku zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28,50-425 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.30.2023.KS z dnia 17 października 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 13 października 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Gminy Miejskiej Piechowice, decyzji Nr I-K/Z-58/23, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę istniejących fundamentów wiaduktu i budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 115258D oraz drogi gminnej 115257D klasy D nad linią kolejową nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba w km 13,748 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa dróg gminnych kategorii D o nr 115258D (od str. ul. 1-go Maja) i nr 115257D (od str. ul. Piastowskiej), budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 311 wraz z rozbiórką istniejących fundamentów, pozostałości po istniejącym obiekcie” w ramach zadania pod nazwą: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra - Szklarska Poręba w  Piechowicach w km 13,748”.

Decyzja Nr I-K/Z-58/23 z dnia 17 października 2023 roku zatwierdzająca, projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla: Gminy Miejskiej Piechowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2023.ESZ z dnia 17 października 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji realizowanej pod nazwą: „Przebudowa stacji ochrony katodowej SOK Przerzeczyn Zdrój gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2021.JW z dnia 17 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 12 października 2023 r. znak: IF-0.7821.5.2023.JW umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2020 r., nr 3656/2020, którą zezwolono Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzono podział nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej - Aleja Wielkiej Wyspy (AWW)” planowanego od ul.  Krakowskiej, przez ul. Międzyrzecką, B. Biegasa, K. Olszewskiego, E. Dembowskiego, do ul. A. Mickiewicza.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.93.2023.BZK z dnia 17 października 2023 roku zawiadamiające,o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania  inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.94.2023.OP z dnia 17 października 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Przebudowa stacji ochrony katodowej SOK Golędzinów gazociągu DN 350 MOP 6,3 MPa relacji Aleksandrowice - Szewce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.96.2023.OP z dnia 17 października 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Przebudowa stacji ochrony katodowej SOK Brodziszów gazociągu DN 300/350 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.217.2023.AL z dnia 16 października 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Mieczysławie Płomińskim w udziale 2/36, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 52/1 o pow. 0,0121 ha oraz nr 52/2 o pow. 0,0033, AM-69, obręb Lucień.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.350.2023.MK z dnia 16 października 2023 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/1 o pow. 0,0293 ha, oraz działka nr 24/2 o pow. 0,0034 ha, 0001, Obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2023.AK z dnia 13 października 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-36/23 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 1 Kanalizacji we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Teresę Bełezinę reprezentującą Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa alternatywnego układu tłocznego etap III we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2023.OP z dnia 13 października 2023 roku zawiadamiające, że dnia 5 października 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-83/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa nowej stacji gazowej SR Czeszów Q=8000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa odcinka gazociągu w/c DN80 MOP 8,4 MPa o długości ok, 135,0 m, budowa drogi dojazdowej wraz ze zjazdem na teren projektowanej stacji gazowej” realizowanej w ramach „Budowa stacji redukcyjnej I-go stopnia Q=8000 m3/h w m. Czeszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2023.AK z dnia 13 października 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wittmanna, złożony dnia 05 września 2023 r., uzupełniony pod względem formalno-prawnym w dniach 29 września 2023 r. oraz 04 października 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji pomiarowej wraz z niezbędną infrastrukturą i budowę stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=25 000 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędną rozbiórką, zlokalizowanej na działkach o numerze identyfikacyjnym 026501 1.0009.9/7 i 026501 1.0010.2/5, m. Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.19.2023.ES z dnia 13 października 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 27 czerwca 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 18 września 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36 wraz z urządzeniami budowlanymi na odcinku Prochowice - Gogołowice od km ok. 0+000 do km ok. 2+322 oraz rozbudowie i przebudowie: - drogi wojewódzkiej nr 292 od km ok. 0+000 do km ok. 0+181,57, - drogi powiatowej nr 2180D od km ok. 0+000 do ok. 0+196,76.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2023.WS z dnia 12 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-L-53/23, wydaną w dniu 9 października 2023 r., zezwolił Inwestorowi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Wrocław II przewidzianego do realizacji dz. nr 1/203 (przed podziałem dz. nr 1/117), AM-15, Obręb 0046 Strachowice, jedn. ewid. 02640_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.90.2023.BZK z dnia 10 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 3 października 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-81/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Żubrza i budowa ZZU kątowego DN350/80”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.37.2023.MN z dnia 10 października 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 23 sierpnia 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 28 września 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/22 z dnia 24 października 2022 r. (znak: IF-AB.7840.2.11.2022.MN) zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.376.2023.JM z dnia 9 października 2023 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 116/5 o pow. 0,0011 ha, 0001, obręb 1 na rzecz m in. spadkobierców po zmarłej Marii Zagrodnej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.34.2023.AK z dnia 6 października 2023 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 03 października 2023 r., Nr 52/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na na rozbiórce istniejącego ZZU Olszany 2 oraz budowie nowej stacji regulacyjnej Olszany wraz z niezbędną infrastrukturą na gazociągu Tomko wice-Lubiechó w, odg. Świebodzice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2023.OP z dnia 6 października 2023 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji Nr I-P-35/23 na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini reprezentowanej przez Panią Anitę Olejnik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Sredzka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.379.2023.JR z dnia 5 października 2023 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Marii Drożdżyńskiej w udziale we współwłasności nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 144/25 o pow. 0,0024 ha, AM-1, 0001, Obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2023.AK z dnia 5 października 2023 roku zawiadamiające, że dnia 27 września 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-80/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5MPa relacji Aleksandrowice-Szewce/Raków oraz zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5MPa relacji Szewce-Ołtaszyn w lokalizacji ZZU Szewce w związku z dostosowaniem gazociągów DN350 oraz DN300 do tłokowania”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.337.2023.SP z dnia 5 października 2023 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb 0040 Oporów, AM-21, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/10 na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, biegły sporządził operat szacunkowy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2023.WS z dnia 4 października 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-L-51/23, wydaną w dniu 27 września 2023 r., zezwolił Inwestorowi Port Lotniczy Wrocław S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław na przebudowę lotniska użytku publicznego we Wrocławiu, w zakresie płaszczyzn lotniskowych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.91.2023.BZK z dnia 29 września 2023 roku zawiadamiające, że dnia 22 września 2023 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-79/23 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 10999_L282_Ruszow_001 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na linii kolejowej nr 282 relacji Miłkowice - Żary w km 75,499 w ramach projektu „POliŚ 5.1-20 Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2023.AK z dnia 29 września 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony dnia 21 lipca 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 26 września 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.38.2023.MN z dnia 28 września 2023 roku zaiadamiające, że na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  Łuksza Święsa, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 28 sierpnia 2023 r., uzupełniony w dniu 8 września 2023 r., w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: Rozbiórka istniejącej linii 220 kV relacji Mikułowa – Świebodzice realizowanej w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice” w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskiego IF-PP.747.73.2023.OP z dnia 28 września 2023 roku zawiadamiające, że dnia 28 września 2023 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-78/23 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa nowego przystanku Oława Zachodnia” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych w latach 2021-2025”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.40.2023.WJ z dnia 26 września 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Michała Potyrałę, złożony dnia 6 września 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędną rozbiórką, zlokalizowanej na działce nr 71/4 i nr 71/9, obręb 0022 Złotów, jedn. ewidencyjna 022005_2 Zawonia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.30.2023.AK z dnia 22 września 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 20 września 2023 r., Nr 50/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji pomiarowej SP Jelenia Góra -
Sobieskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz niezbędną rozbiórką.

Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskiego IF-PP.747.81.2023.ESZ z dnia 22 września 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-77/23 z dnia 15 września 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim, miasto Wałbrzych, obręb 0051 Książ Nr 51 dz. nr: 28, 44, 50 i 53.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.40.2023.EL z dnia 22 września 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 20 września 2023 r., Nr I-H-72/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Pana Marka Obiedzińskiego, pozwolenia na budowę jazu wyposażonego w przeponę, przepławki dla ryb, małej elektrowni wodnej oraz infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji na działce nr 133, obręb 0008 Kozłów, jedn. ewid. 020102_2 Bolesławiec - gmina wiejska, w ramach zadania pn. „Likwidacja barier migracyjnych oraz zagrożeń wynikających z degradacji infrastruktury hydrotechnicznej poprzez budowę jazu wraz z modernizacją piętrzenia i wykorzystaniem potencjału energetycznego stopnia wodnego Pstrąże na rzece Bóbr w miejscowości Kozłów (woj. dolnośląskie, gmina Bolesławiec)”.

Decyzja Nr I-H-72/23 z dnia 22 września 2023 roku zatwierdzająca zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla Pana Marka Obiedzińskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2023.AB z dnia 21 września 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 18 września 2023 r. (znak: IF-0.7821.3.2023.AB), uchylił w całości decyzję Starosty Świdnickiego z dnia 17 stycznia 2023 r. (Nr 44/2023; znak: WB.6740.1731.2017.19.DN), wygaszającą, na wniosek Prezydenta Miasta Świdnicy, decyzję Starosty Świdnickiego z dnia 15 stycznia 2018 r. (Nr 46/2018; znak: WB.6740.1731.2017.10.DN), zatwierdzającą projekt budowlany i podziały nieruchomości oraz udzielającą Prezydentowi Miasta Świdnicy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Gdyńskiej w Świdnicy".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.37.2023.AK z dnia 21 września 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 września 2023 r. (data wpływu: 07.09.2023 r.), Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działających przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Oławie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2023.MN z dnia 21 września 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 18 września 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 49/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.35.2023.JT z dnia 21 września 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa - działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Książkiewicz, złożony w dniu 7 czerwca 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 5 września 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN400 PN 5,4 MPa relacji Korbia - Kotowice, w zakresie jego remontu, przebudowy, budowy oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont gazociągu DN400 Krobia - Kotowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2023.KS z dnia 19 września  2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, złożony dnia 31 maja 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 sierpnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 35 od km ok 52+394,74 do km ok 58+559,29, nazwanej przez Inwestora, jako: „Budowa zatoki autobusowej i chodników przy drodze krajowej nr 35 w m. Marcinowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.29.2023.MN z dnia 19 września  2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Aniśkiewicza, w dniu 14 września 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 48/23 zatwierdzającą projekt rozbiórki oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę: - odcinka gazociągu DN 150 MOP 3,6 MPa, - odcinka gazociągu DN 80 MOP 3,6 MPa, w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora „Likwidacja gazociągu przyłączeniowego DN 150 do SRP Oława Opolska w związku z realizacją umowy przyłączeniowej i przepięcia SR Oława Opolska realizowanej przez PSG do gazociągu DN 1000 poprzez SP Godzikowice oraz wyłączeniem gazociągu DN 350 Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.71.2023.BZK z dnia 19 września 2023 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-71/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 STAL relacji SRP ul. Sobieskiego - SRP ul. Lubańska w miejscowości Jelenia Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2023.OP z dnia 19 września 2023 roku zawiadamiające, że dnia 11 września 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-76/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice - odg. Świebodzice Termet. Usunięcie nadziemnego kurka DN300 oraz likwidacja istniejącego połączenia ze SRP (własność PSG) w lokalizacji Świebodzice Termet”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.92.2023.OP z dnia 19 września 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Budowa nowej stacji gazowej SR Czeszów Q=8000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa odcinka gazociągu w/c DN80 MOP 8,4 MPa o długości ok. 135,0 m, budowa drogi dojazdowej wraz ze zjazdem na teren projektowanej stacji gazowej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.330.2023.JM z dnia 18 września 2023 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0044 ha, AM-1, obręb Krzelów na rzecz spadkobierców po zmarłym Władysławie Czernieckim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.90.2023.BZK  z dnia 15 września 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Żubrza i budowa ZZU kątowego DN350/80”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2023.MN z dnia 15 września 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 11 września 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 47/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikułowa - Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 183-185, pomiędzy słupami 184-185) - linia tymczasowa nr 7” w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kY Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa”.

Decyzja Nr 47/23 z dnia 11 września 2023 roku zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci  elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2023.OP z dnia 14 września 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-33/23 na rzecz Solar Serby Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Waldemara Stollberga, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej WN wraz z światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb „Farmy fotowoltaicznej Serby”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2022.MN z dnia 14 września 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 7 września 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 46/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.390.2023.JR  z dnia 13 września 2023 roku zawiadamiające, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Tomasza Zagrodnego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 118/1 o pow. 0,0004 ha, AM-1, 0001, Obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.33.2023.JT z dnia 13 września 2023 roku informujace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 września 2023 r., Nr I-D-70/23, zmienił własną decyzję z dnia 1 marca 2022 r., Nr I-D-17/22, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie rurociągów technologicznych z estakadą technologiczną w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 354 w m. Bogatynia przewidzianych do realizacji na działkach nr 837/263, nr 837/63, nr 1145/14, nr 1150/8, nr 10/6, nr 1150/5 i nr 1150/6, AM-6, obręb 0005 Zatonie, jedn. ewidencyjna 022503_4 Bogatynia - miasto.

Decyzja Nr I-D-70/23 z dnia 11 września 2023 roku zmieniająca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D-17/22 z dnia 1 marca 2022 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie rurociągów technologicznych z estakadą technologiczną w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 354 w m. Bogatynia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.231.2023.PŁ/ET z dnia 12 września 2023 roku, mimo podjętych czynności, postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieuregulowanym stanem prawnym w zakresie ustanowionej hipoteki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.84.2023.ESZ z dnia 12 września 2023 roku zawiadamiające, że dnia 4 września 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-75/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania pod nazwą: „Gazociąg Kiełczów - Czeszów, odtworzenie zniszczonych punktów pomiarowych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.295.2023.WM1/AL  z dnia 11 września 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Stanisławie Sobaszek w udziale 1/4, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 198/1 o pow. 0,0463 ha, AM-1, obręb 0035 Iwno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.296.2023.WM1/AL  z dnia 11 września 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Stanisławie Sobaszek w udziale 1/4, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 203/1 o pow. 0,0042 ha, AM-1, obręb 0035 Iwno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.89.2023.WM1/AL  z dnia 11 września 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 sierpnia 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.89.2023.WM1/AL) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Stanisława Andrzeja Mazurka i Jadwigi Szeklińskiej Mazurek (za udział 1/4 części) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie m. Bolesławiec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 546/3 o pow. 0,0215 ha, obręb 0007, Bolesławiec-7.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.90.2023.WM1/AL  z dnia 11 września 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 sierpnia 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.90.2023.WM1/AL) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz  spadkobierców po zmarłym Józefie Juraszku z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie m. Bolesławiec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 547/3 o pow. 0,0013 ha, obręb 0007, Bolesławiec-7.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2023.OP  z dnia 8 września 2023 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-74/23 z dnia 1 września 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim, powiat świdnicki, miasto Świebodzice, obręb 0001 Pełcznica 1: nr 179/7, w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont gazociągu w/c DN300 relacji Tomkowice - Lubiechów”.

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-PP.746.30.2023.OP  z dnia 8 września 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 29 sierpnia 2023 r. decyzji Nr I-P-32/23 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu dn 63 wraz z przyłączami gazu dn 25 PE 100 RC SDR 11 MOP 0,5 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.17.2023.KS z dnia 7 września 2023 roku informujące o wydanej w dniu 22 sierpnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I - D - 65/23, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego „Rozbiórkę mostu i budowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389 w km 49+460 w miejscowości Międzylesie”.

Decyzja Nr I-D-65/23 z dnia 22 sierpnia 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla: Województwa Dolnośląskiego wykonującego zadania przy pomocy jednostki  organizacyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław obejmującego: „Rozbiórkę mostu i budowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389 w km 49+460 w miejscowości Międzylesie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.5.54.2023.JT z dnia 7 września 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 7 września 2023 r., Nr I-H-69/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - ATM Inwestycje Sp. z o.o. z/s w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, pozwolenia na rozbudowę pomostów cumowniczych dla łodzi w przystani na basenie rzeki Odry, w obrębie portu Osobowice we Wrocławiu, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 1/11, AM-24, obr. 0055 Osobowice, jedn. ew. 026401_1 Wrocław miasto.

Decyzja Nr I-H-69/23 z dnia 7 września 2023 roku zatwierdzająca, projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielani pozwolenia na budowę dla ATM Inwestycje Sp. z o.o. ul. Dwa Światy 1 55-040 Bielany Wrocławskie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.282.2023.MA z dnia 6 wrześnie 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 24 sierpnia 2023 r. (znak sprawy: IFW0.7570.282.2023. MA) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Stanisławy Mataj i Mariana Mataj, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 9/4 o pow. 0,0037 ha, AM-1, obręb 0038 Małowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.285.2023.MA z dnia 6 września 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 24 sierpnia 2023 r. (znak sprawy: IFW0.7570.285.2023. MA) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Marii Florczyk (za udział 1/3), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 12/1 o pow. 0,0226 ha oraz nr 14/1 o pow. 0,0021, AM-1, obręb 0038 Małowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 6 września 2023 roku, W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Franciszka Bykowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) wskazuje - do dnia 31 października 2023 r. - przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.91.2023.BZK z dnia 6 września 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 28.08.2023 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, reprezentowane przez Panią Agatę Lewandowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 10999JL282_Ruszow_001 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na linii kolejowej nr 282 relacji Miłkowice - Żary w km 75,499 w ramach projektu „POliŚ 5.1-20 Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2023.BZK z dnia 5 września 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 28 sierpnia 2023 r. decyzji Nr I-P-30/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Panią Agatę Lewandowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10943JL273A _WRO_Pracze_0001/ORx273-012819-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny, km 12,819. W ramach OR będzie budowana: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 58 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, przyłącze energetyczne”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2023.OP z dnia 5 września 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 4.08.2023 r.) uzupełniony pismem z dnia 24 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 28.08.2023 r.) Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Anitę Olejnik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w  miejscowości Brzezinka Średzka”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.185.2023.SP z dnia 4 września 2023 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bierutów - obszar wiejski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 380/9 o pow. 0,0102 ha, AM-1, obręb Solniki Wielkie na rzecz spadkobierców po zmarłej Władysławie Mazur.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.240.2023.JM z dnia 4 września 2023 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bierutów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 282/1 o pow. 0,0143 ha, AM-0, obręb Solniki Wielkie na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłej Władysławie Malinowskiej (za udział 1/3 części w ww.
nieruchomości).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.79.2023.BZK z dnia 1 września 2023 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski dnia 25 sierpnia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-73/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5MPa relacji Szewce-Oltaszyn w lokalizacji Węzeł Ołtaszyn w związku z dostosowaniem gazociągu DN300 do tłokowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Szewce-Ołtaszyn, ZZU Szewce (Raków)l - ZZU Janówekl DN300 gł., odg. Cargill -Ołtaszyn węzeł - zabudowa śluz wraz z drogami, placem i ogrodzeniem”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.1.2023.MWD z dnia 1 września 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 29 sierpnia 2023 r. znak: IF-0.7821.1.2023 .MWD umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Oleśnickiego Nr 8/2022 z dnia 12 grudnia2022 r., znak AB.6740.452.2022.l.MK zezwalającej Burmistrzowi Miasta Oleśnicy wykonującemu zadania przy pomocy Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi gminnej - ul. Akacjowej od ul. Wrocławskiej, polegającej na rozbudowie jezdni, budowie chodnika, zatoki postojowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, budowie 1 przebudowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Oleśnicy".

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-AB.7840.2.31.2023.AK z dnia 1 września 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - DUON Dystrybucja Sp. z o.o., Wysogotowo, ulica Batorowska 15,62-081 Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, Wojewoda  Dolnośląski decyzją z dnia29 sierpnia 2023 r., Nr 43/23 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę sieci gazowej średniegociśnienia realizowanej w ramach zadania pn.: ’’Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.365.2023.MA z dnia 31 sierpnia 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Piotra Fludera z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 182/3 o pow. 0,0005 ha, 0001,Obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.54.2022.JT z dnia 30 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 45/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka i rzeki Morawa wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Zadanie 2B.2/1 - Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Lądecka i potoku Morawa (ochrona bierna) Obiekt: Stronie Śląskie.

Decyzja Nr 45/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka i rzeki Morawa wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Zadanie 2B.2/1 - Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Lądecka i potoku Morawa (ochrona bierna) Obiekt: Stronie Śląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.44.2022.JT z dnia 30 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 44/23 z dnia 24 sieipnia 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Bystrzycy Dusznickiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) Obiekt: Polanica-Zdrój.

Decyzja Nr 44/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Bystrzycy Dusznickiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) Obiekt: Polanica-Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2023.AK z dnia 29 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5MPa relacji Aleksandrowice-Szewce/Raków oraz zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5MPa relacji Szewce-Ołtaszyn w lokalizacji ZZU Szewce w związku z dostosowaniem gazociągów DN350 oraz DN300 do tłokowania”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.78.2023.BZK z dnia 29 sierpnia 203 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją nr I-Pez-72/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: powiat oleśnicki. smina Dziadowa Kłoda: obręb Dziadów Most: dz. nr 105, 2, 303, 382, 383, 83, 9, obręb Lipka: dz. nr 16/1, 239/2, 289, 41/1, 44/2, 9/1, obręb Miłowice: dz. nr 364, 422/1, 429/1, 470/1, powiat oleśnicki smina Syców: obręb Gaszowice: dz. nr 19, 35/1, 75/196, 84, obręb Szczodrów: dz. nr 74/2, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kVrelacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Ostrów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.71.2023.BZK z dnia 29 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 21 sierpnia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-71/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 STAL relacji SRP ul. Sobieskiego - SRP ul. Lubańska w miejscowości Jelenia Góra”.

Decyzja Nr I-Pg-71/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 STAL relacji SRP ul. Sobieskiego - SRP ul. Lubańska w miejscowości Jelenia Góra”.

Załącznik I-Pg-71/23

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2023.ESZ z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 lipca 2023 r. (data wpływu: 01.08.2023 r.), uzupełniony dnia 17 sierpnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim, miasto Wałbrzych, obręb 0051 Książ Nr 51, dz. nr 28, 44, 50, 53 (S W1W/00027951 /5).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2023.WS z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Port Lotniczy Wrocław S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, złożony do tut. Organu przez pełnomocnika, Macieja Lewandowskiego w dniu 19 czerwca 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 9 sierpnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: przebudowa lotniska użytku publicznego we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.75.2023.BZK z dnia 23 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 14 sierpnia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-69/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja ZP Pobiel”, realizowanej zgodnie z wnioskiem Inwestora w województwie dolnośląskim, powiecie górowskim, gminie Wąsosz, obręb 0022 Pobiel: dz. nr 301, 302/1, 588/2.

Obwiaszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.33.2023.MN z dniz 18 sierpnia 2023 roku zawaiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w dniu 18 lipca 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 3 sierpnia 2023 r. oraz 10 sierpnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemniego w Świnoujściu dla zamierzenia budowlanego obejmującego: rozbiórkę dwóch odcinków gazociągu przesyłowego DN80 Załęcze - Aleksandrowice oraz budowę w ich miejscu, dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 Załęcze - Aleksandrowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.61.2023.AK z dnia 18 sierpnia 2023 roku zawiadamiające,o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-64/23 z dnia 31 lipca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 220kV relacji Mikułowa - Świebodzice dla zadania pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110kV Świebodzice i stacji 400/220/110kV Mikułowa” w ramach zadania: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2023.OP z dnia 18 sierpnia 2023 roku zawiadmiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice - odg. Świebodzice Term et. Usunięcie nadziemnego kurka DN300 oraz likwidacja istniejącego połączenia ze SRP (własność PSG) w lokalizacji Świebodzice Termet”.

Obwieszczenia Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.76.2023.OP z dnia 18 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 11 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-68/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, ZZU Szewce (Raków) 2 - odg. W-w Cholewkarska wyplycenie obr. Szewce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.11.2023.KS z dnia 17 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, złożony dnia 06 kwietnia 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 14 czerwca 2023 r. oraz skorygowany dnia 06 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 wraz z przebudową zjazdów publicznych, rozbiórką istniejącego mostu drogowego 1 budową w jego miejscu nowego mostu w km 4+250 z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, odtworzeniem umocnień dna potoku Walimka w miejscowości Jugowice, gmina Walim, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie”, w ramach zadnia pod nazwą: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 4+250 w m. Jugowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.34.2023.AK z dnia 17 sierpnia 2023 roku zawiadamiające,że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Magiełdę, złożony w dniu 02 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącego ZZU Olszany 2 oraz budowę nowej stacji regulacyjnej Olszany wraz z niezbędną infrastrukturą na gazociągu Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2023.ES2 z dnia 16 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmienił własną decyzję Nr 14/2021 z dnia 6 września 2021 r., zezwalającą Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału we Wrocławiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Panią Hannę Pawlik, na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II POLKOWICE w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) w km 35+800, nazwanej przez Inwestora: „Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. II Polkowice w pasie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) na odcinku od węzła Kazimierzów do węzła Lubin Północ, km 35+800”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.84.2023.ESZ z dnia 16 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji realizowanej pod nazwą: „Gazociąg Kielczów - Czeszów, odtworzenie zniszczonych punktów pomiarowych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.77.2023.AK z dnia 16 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 8 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-67/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycenia w obr. Malin, Kryniczno, Psary”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.27.2023.MN z dnia 16 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 26 maja 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 lipca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowaniaterenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego:„Budowa linii 400 kV Mikułowa- Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kVŚwiebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.308.2019.WM1/AL z dnia 11 sierpnia 2023 roku zawiadamiajace o wydaniu decyzji z dnia 1 sierpnia 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.308.2019.WM1/AL) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Janiny Teresy Macickiej (za udział 1/2 części) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 95/3 o pow. 0,0086 ha, AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2023.AK  z dnia 11 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 3 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 03.08.2023 r.), Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Teresę Bełezinę reprezentującą Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego pn.: „Budowa alternatywnego układu tłocznego etap III we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2023.KS z dnia 11 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, złożony dnia 21 lutego 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 15 maja 2023 r., skorygowany w dniu 02 sierpnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna - Wąsosz”.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2023.MN z dnia 11 sierpnia 2023 zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Waldemara Klimko, złożony w dniu 17 lipca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemniego w Świnoujściu dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa SRP Psary” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji redukcyjno - pomiarowej Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego” przewidzianego do realizacji na działkach nr 45/1, nr 45/12, obręb 0010 Psary, jedn. ewid. 022004 2 Wisznia Mała.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.11.2021.MMJ z dnia 11 sierpnia 2023 roku zawiadamiające,że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 3 sierpnia 2023 r. (znak: IF- 0.7821.11.2021.MMJ), utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lipca 2021 r., Nr 2589/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, udzielonemu Prezydentowi Wrocławia, dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa ul. Maślickiej we Wrocławiu w ramach zadania: Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.29.2020.JGO z dnia 11 sierpnia 2023 roku podaję do publicznej wiadomości informację że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 31 maja 2023 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 13 lipca 2023 r., decyzją z dnia 09 sierpnia 2023 r., Nr I-K/Z - 42/23, zmienił własną decyzję Nr I-K/Z/35/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. udzielającą na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwolenia na budowę przystanków osobowych z peronami wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Decyzja nr I-K/Z-42/23 z dnia 11 sierpnia 2023 roku zmienijąca decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K/Z-35/20 z 18 czerwca 2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2023.AK z dnia 9 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 lipca 2023 r. (data wpływu: 01.08.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 179/7 (obręb 0001 Pełcznica 1, miasto Świebodzice, powiat świdnicki, KW nr SW1S/00076444/3), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Remont gazociągu w/c DN300 relacji Tomkowice - Lubiechów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.61.2023.AK z dnia 9 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 31 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-64/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 220kV relacji Mikułowa - Świebodzice dla zadania pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110kV Świebodzice i stacji 400/220/110kV Mikułowa” w ramach zadania: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”.

Decyzja Nr I-Pe-64/23 z dnia 9 sierpnia 2023 roku ustalająca lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 220kV relacji Mikulowa - Świebodzice dla zadania pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/1 lOkY Świebodzice i stacji 400/220/110kV Mikułowa” w ramach zadania: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.72.2023.ESZ z dnia 8 sierpnia zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 31 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-65/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla odpowiednio: przebudowy i remontu linii 220kV polegających na wymianie stanowisk słupowych oraz wymianie przewodów, w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii 220kV Mikułowa - Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.67.2023.ESZ z dnia 8 sierpnia zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 31 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-66/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowego budynku stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej SRP Góra o przepustowości projektowej Qd=5000m3/h, MOP=6,3 MPa wraz z budową ciągów technologicznych, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz budową ogrodzenia na cz. dz. nr 73/6, 90/1 i dz. nr 73/7, obręb 0001 Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2022.KS z dnia 8 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, uzupełnionego pod względem formalnym w dniach 10 lutego 2023 r. oraz 26 i 27 kwietnia 2023 r., decyzją Nr 18/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Żaka, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2023.KS z dnia 8 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r. zmienił własną decyzję Nr 22/20 z dnia 25 listopada 2020 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26 oraz przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w Wolowie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 15+083,50 do ok. km 18+785,00 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26”.

Obwieszczenie Wojewdy Dolnośląskiego IF-WO.7570.217.2023.AL z dnia 7 sierpnia 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłej Miladzie Stanisławie Płomińskiej w udziale 2/12, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 52/1 o pow. 0,0121 ha oraz nr 52/2 o pow. 0,0033, AM-69, obręb Lucień.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.27.2023.NW z dnia 4 sierpnia 2023 roku informujace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr I-K/Z-41/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 90 PEHD w pasie terenu PKP w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 275 relacji Wrocław Muchobór-Gubinek, w kilometrze 21,112 w miejscowości Mrozów, Gmina Miękinia, przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 91/14, obr. 0016 Mrozów, jedn. ew. 021803_2 Miękinia.

Decyzja Nr I-K/Z-4123 z dnia 4 sierpnia 2023 roku zatwierdzająca zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę dla Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia obejmującego: budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 90 PEHD w pasie terenu PKP w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 275 relacji Wrocław Muchobór-Gubinek, w kilometrze 21,112 w miejscowości Mrozów, Gmina Miękinia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2023.OP z dnia 4 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12 czerwca 2023 r. (data wpływu: 20.06.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2023 r. (data wpływu: 26.07.2023 r.) Solar Serby Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Waldemara Stollberga, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej WN wraz z światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb „Farmy fotowoltaicznej Serby”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.79.2023.BZK z dnia 4 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Zabudowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5MPa relacji Szewce-Oltaszyn w lokalizacji Węzeł Ołtaszyn w związku z dostosowaniem gazociągu DN300 do tłokowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Szewce-Oltaszyn, ZZU Szewce (Raków)l - ZZU Janówekl DN300 gl., odg. Cargill -Ołtaszyn węzeł - zabudowa śluz wraz z drogami, placem i ogrodzeniem”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.78.2023.BZK z dnia 4 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 7 lipca 2023 r. (data wpływu: 10.07.2023 r.), uzupełniony dnia 27 lipca 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Łukasza Swięsa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.63.2023.BZK z dnia 4 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją nr I-Pez-63/23 z dnia 28 lipca 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: powiat oleśnicki gmina Twardogóra: obręb Chełstów: dz. nr 287, 288, 274, 275, 251; obręb Chełstówek: dz. nr 191, 187, 186, 180, 178; obręb Domasławice: dz. nr 322, 320; obręb Drogoszowice: dz. nr 387; obręb Goszcz: dz. nr 693, 692, 691, 690, 684; obręb Moszyce: dz. nr 308, 307, 296, 297, 299, powiat oleśnicki. emina Oleśnica: obręb Ligota Polska: dz. nr 513, 506, 502; obręb Osada Leśna: dz. nr 397, 395; obręb Ostrowina: dz. nr 438, 443, 442, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kVrelacji Dobrzeń - nacięcie Unii Pasikurowice - Ostrów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.74.2023.BZK z dnia 4 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 28 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-62/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Nowa SR Olszany oraz Przebudowa ZZU Olszany 2 na gazociągu Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.71.2023.BZK z dnia 4 sierpnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 czerwca 2023 r. (data wpływu: 22.06.2023 r.), skorygowany i uzupełniony dnia 5, 25 i 26 lipca 2023 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie działającą przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 STAL relacji SRP ul. Sobieskiego - SRP ul. Lubańska w miejscowości Jelenia Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2023.KS z dnia 3 sierpnia zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Kuźmy, złożony dnia 15 lutego 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 11 maja 2023 r. oraz skorygowany dnia 06 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka dwóch mostów i budowa w ich lokalizacji przepustów w ciągu DW 335 w km 4+134 i w km 4+217 koło miejscowości Jaroszówka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnaślaskiego IF-PP. 747.66.2023.BZK z dnia 3 sierpnia 2023 roku zawiadmiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 25 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-59/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenie) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Wrocław Obwodnica Południowa, odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa w cieku wodnym w m. Cesarzowice, lokalizacja dz. nr 28/4 ob. Cesarzowice, gmina Wrocław”, realizowanej zgodnie z wnioskiem Inwestora w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gmina Kąty Wrocławskie: - obręb 0002 Cesarzowice, działka nr: 28/4, 29/3, 27/2, 32/4, 35/10, 29/4, - obręb 0014 Mokronos Dolny, działka nr: 98/13.

Obwieszszenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.70.2023.AK z dnia 3 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 24 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-58/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-27/23 z dnia 5 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 71/4, 71/9 obręb nr 0022 Złotów, jednostka ewidencyjna 022005 2 Zawonia, powiat trzebnicki w ramach przyłączenia sieci dystrybucyjnej Duon Dystrybucja Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gminy Trzebnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnaśląskiego IF.PP.747.73.2023.OP z dnia 3 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego przystanku Oława Zachodnia” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych w latach 2021-2025”, na wniosek z dnia 23 czerwca 2023 r. (data wpływu: 26.06.2023 r.), uzupełniony dnia 21 lipca 2023 r., złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, reprezentowane przez Pana Zbigniewa Gzika.

Obwieszczenie Wojewody Dolnaśląskiego IF-PP.747.69.2023.OP z dnia 3 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 26 lipca 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-61/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przebudowa ZZU Klęka” realizowanego zgodnie z wnioskiem Inwestora w województwie dolnośląskim, powiat średzki, gmina Miękinia, obręb 0001 Miękinia działki nr: 581/5 oraz 584/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2023.OP z dnia 3 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 25 lipca 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-60/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja ZZU Bardo 1 wraz z zespołem przyłączeniowym do BZP i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300/300 na gazociągu Ołtaszyn- Kudowa/Jeleniów” realizowanego zgodnie z wnioskiem Inwestora w województwie dolnośląskim, powiat ząbkowicki: smina Bardo. obręb 0005 Bardo: działka nr: 530/4, 530/3, 530/1, 529, smina Bardo (obszar wiejski), obręb 0005 Janowiec, działka nr: 216.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.251.2023.JR  z dnia 2 sierpnia 2023 roku informujące zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamiam, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Tadeusza Soroczyńskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 128/1 o pow. 0,0082 ha, AM-1, obręb 0035 Iwno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.68.2023.AK z dnia 28 lipca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 21 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-57/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-75/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4MPa o długości 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów” w odniesieniu do nieruchomości nr 417/30 i 417/32 obręb 0012 Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2023.OP  z dnia 27 lipca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 20 lipca 2023 r. decyzji Nr I-P-28/23 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra - Żagań oraz nr 274 Wrocław Swiebodzki - Zgorzelec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2023.BZK  z dnia 27 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 czerwca 2023 r. (data wpływu: 13.07.2023 r.), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Panią Agatę Lewandowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10943_L273A_WRO_Pracze_0001/ORx273-012819-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny, km 12,819. W ramach OR będzie budowana: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 58 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, przyłącze energetyczne”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.75.2023.BZK  z dnia 27 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja ZP Pobiel”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2023.OP z dnia 26 lipca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 19 lipca 2023 r. decyzji Nr I-P-27/23 na rzecz PV Projekt Stara Rudna Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Błażeja Brasse, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15/20 kV, w celu zasilenia dla elektrowni fotowoltaicznej „Stara Rudna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.76.2023.OP z dnia 26 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, ZZU Szewce (Raków) 2- odg. W-w Cholewkarska wypłycenie obr. Szewce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2023.ES2 z dnia 26 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, złożony w dniu 21 marca 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 7 czeiwca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze w km od ok. 60+900 do ok. 68+674, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsocz — Załęcze”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2023.WS z dnia 25 lipca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Anny Bąk, złożony za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 20 lipca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Wrocław II przewidzianego do realizacji dz. nr 1/117 (docelowo po podziale dz. nr 1/203), AM-15, Obręb 0046 Strachowice, jedn. ewid. 02640_1 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-PP.747.77.2023.AK z dnia 21 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycenia w obr. Malin, Kryniczno, Psary”, na wniosek z dnia 30 czerwca 2023 r., uzupełniony dnia 13 lipca 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-AB.7840.2.35.2022.MN z dnia 21 lipca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 13 lipca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 41/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Decyzja Nr 41/23 z dnia 13 lipca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.36.2023.KS (dot. IF-AB.7820.10.2021.KS) z dnia 20 lipca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego I. uchylił z urzędu własną decyzję Nr 13/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., zezwalającą Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2023.OP z dnia 20 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 lipca 2023 r. (data wpływu: 11.07.2023 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej  przez Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu dn 63 wraz z przyłączami gazu dn 25 PE 100 RD SDR 11 MOP 0,5 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.31.2023.AK  z dnia 20 lipca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - DUON Dystrybucja Sp. z o.o., Wysogotowo, ulica Batorowska 15,62-081 Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, działającego przez pełnomocnika PanaSebastiana Szymańskiego, złożony w dniu 21 czerwca 2023 r., zostało wszczęte postępowanieadministracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenui projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia nabudowę sieci gazowej średniego ciśnienia realizowanej w ramach zadania pn.: ’’Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2023.ES2 z dnia 19 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Kraj owych i Autostrad, reprezentowanego przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Panią Hannę Pawlik, złożony w dniu 7 czerwca 2023 r., uzupełniony w dniu 3 lipca 2023 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 14/2021 z dnia 6 września 2021 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. II POLKOWICE w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) w km 35+800, nazwanej przez Inwestora: „Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. II Polkowice w pasie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) na odcinku od węzła Kazimierzów do węzła Lubin Północ, km 35+800”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.33.2023.MK z dnia 18 lipca 2023 roku zawiadamiające, że w dniu 10 lipca 2023 roku wydał decyzję ustalającą wysokość odszkodowania dla poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Siechnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 28, AM 1, obręb 0005 - Grodziszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.285.2023.MA z dnia 17 lipca 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Marii Florczyk (za udział 1/3), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 12/1 o pow. 0,0226 ha oraz nr 14/1 o pow. 0,0021, AM-1, obręb 0038 Małowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.282.2023.MA z dnia 17 lipca 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Stanisławy Mataj i Mariana Mataj, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 9/4 o pow. 0,0037 ha, AM-1, obręb 0038 Małowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2023.MN z dnia 7 lipca 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 39/23 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV i budowę odcinka linii kablowej 20 kV oraz rozbiórkę odcinka napowietrznej linii nn i budowę linii kablowej nn nazwanego przez Inwestora:
„Przebudowa linii napowietrznej 20 kV L-763 oraz linii napowietrznej nN JGL76329/1 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Mikulowa - Świebodzice w prześle 43-44 w gminie Lubań” w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikulowa”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2022.KS z dnia 11 lipca 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 17/2023 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II (droga gminna nr 101112D) i ul. Kard. Bolesława Kominka (droga gminna nr 101128D) w Polkowicach”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.62.2023.OP z dnia 6 lipca 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Pg-56/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „ZZU Bukówek I - prace towarzyszące likwidacji, Radakowice - Biernatki, ZZU Ciechów - ZZU Bukówek I i II (tory)” realizowanego zgodnie z wnioskiem Inwestora w województwie dolnośląskim, powiat średzki, gmina Środa Śląska obręb 0005 Ciechów, działka nr: 1/6

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.67.2022.ESZ z dnia 13 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa kontenerowego budynku stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej SRP Góra o przepustowości projektowej Qd=5000m3/h, MOP=6,3 MPa wraz z budową ciągów technologicznych, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz budową ogrodzenia na cz. dz. nr 73/6, 90/1 i dz. nr 73/7, obręb 0001 Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2023.OP z dnia 13 lipca 2023 roku zawiadamiające, o wydaniu w dniu 5 lipca 2023 r. decyzji Nr I-P-25/23 na rzecz RWE Solar Poland Sp. z o.o., działające przez pełnomocnika Pana Marcina Gniotą, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa podziemnego zespołu elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi - przejście pod terenem kolejowym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.43.2023.AK z dnia 13 lipca 2023 roku zawiadamiające, że dnia 5 lipca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-55/23 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 10992_L281_Krosnice_001 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., na linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica - Chojnice w km 32,875 w ramach projektu „POIiŚ 5.1-20 Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w ramach NPW ERTMS”, realizowanej zgodnie z wnioskiem Inwestora na działce nr 415/5 i 415/6 AM-1, obręb 0009 Krośnice, gmina Krośnice, powiat milicki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.72.2023.ESZ z dnia 12 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Mikulowa - Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.63.2023.BZK z dnia 12 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Nowa SR Olszany oraz Przebudowa ZZU Olszany 2 na gazociągu Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.74.2023.BZK z dnia 12 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Nowa SR Olszany oraz Przebudowa ZZU Olszany 2 na gazociągu Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.8.2023.EL z dnia 12 lipca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 lipca 2023 r., Nr I-D-50/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt  architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz  Inwestora - Gmina Leśna, 59-820 Leśna, Rynek 19, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Pobiedna w ramach inwestycji pn. „Oczyszczalnia ścieków z kanalizacją sanitarną i stacja uzdatniania wody z siecią wodociągową dla wsi Pobiedna, gm. Leśna”.

Decyzja Nr I-D-50/23 z dnia 11 lipca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla Gminy Leśna, 59-820 Leśna, Rynek 19 obejmującego:budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Pobiedna w ramach inwestycji pn. „Oczyszczalnia ścieków z kanalizacją sanitarną i stacja uzdatniania wody z sieciąwodociągową dla wsi Pobiedna, gm. Leśna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 11 lipca 2023 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz:- współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12,oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości,- wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, w dniu 6 lipca 2023 roku zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłekpisarskich w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2023 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.61.2023.AK z dnia 11 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110kV Świebodzice i stacji 400/220/110kV Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2023.AK z dnia 11 lipca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-23/23 na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Jeżewskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przeprowadzenie linii kablowej pod torami kolejowymi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2023.AK z dnia 11 lipca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-24/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12149_L274_ Wojanow/ORx274-120745-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, km 121.090. W ramach OR będzie budowana: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na prefabrykowanej ławie fundamentowej, linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, ogrodzenie, utwardzony teren działki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2022.KS z dnia 11 lipca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 18 sierpnia 2022 r., uzupełnionego w dniu 23 sierpnia 2022 r. oraz w dniach 16 września 2022 r. oraz 12 października 2022 r., zmienionego w dniach 20 marca 2023 r. oraz 05 czerwca 2023 r., decyzją Nr 15/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 (ul. Legnickiej i Piłsudskiego) z drogą wojewódzką nr 329 (ul. Legnicka) oraz drogą wojewódzką nr 292 (ul. Poniatowskiego) w miejscowości Głogów” w ramach zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2023.MN z dnia 11 lipca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 lipca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 38/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.134.2022.KS z dnia 11 lipca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 6 lipca 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzji Nr I - D - 48/23 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego „Przebudowę gazociągu pśr/c DN300 PN 1,6 MPa Etap VI na odcinku Czarny Bór-Lubiechów (ul. S. Żeromskiego - Szczawno Zdrój Park Technologiczny) w pasie drogi krajowej DK35, dz. nr 159/25, 153/8,157/8, 156/23, 156/31, 154/1 obręb 0005 Piaskowa Góra, jedn. ewid. 0265001_1 Miasto Wałbrzych”.

Decyzja Nr I-D-48/23 z dnia 6 lipca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz udzielam pozwolenia na budowę dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów obejmującego: „Przebudowę gazociągu pśr/c DN300 PN 1,6 MPa Etap VI na odcinku Czarny Bór-Lubiechów (ul. S. Żeromskiego - Szczawno Zdrój Park Technologiczny) w pasie drogowym drogi krajowej DK35, dz. nr 159/25,153/8,157/8, 156/23,156/31,154/1 obręb 0005 Piaskowa Góra, jedn. ewid. 026501_1 Miasto Wałbrzych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.36.2022.MN z dnia 11 lipca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 7 lipca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 40/23 zatwierdzającą projekt  zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego:  „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV  Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Decyzja Nr 40/23 z dnia 7 lipca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikulowa”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.4.2023.AB z dnia 10 lipca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 6 lipca 2023 r. (znak: IF-0.7821.4.2023.AB), uchylił w całości decyzję Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. (Nr 11/2023; znak: BA.6740.4.83.2022), zezwalającą Burmistrzowi Miasta Bielawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych - ulicy Nowobielawskiej i Sowiej w miejscowości Bielawa oraz zatwierdzającą podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi i projekt zagospodarowania terenu z projektem architektonicznobudowlanym, i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.202.2012.MA  z dnia 10 lipca 2023 roku informujące o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r., znak: DLI-VII.7615.397.2020.KW stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: IF-W0.7570.202.2012.EB2, orzekającej o ustaleniu na rzecz Andrzeja Hudaka odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 486/1 o pow. 0,0325 ha, AM-2 położonej w obrębie Ruszowice, a także utrzymującej ją w mocy decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2013 r., znak: B01-7t-781-0-l-610/13.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2023.OP z dnia 7 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja ZZU Bardo 1 wraz z zespołem przyłączeniowym do BZP i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300/300 na gazociągu Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.66.2023.BZK z dnia 7 lipca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16 czerwca 2023 r., uzupełniony dnia 29 czerwca 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenie) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Wrocław Obwodnica Południowa, odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa w cieku wodnym w m. Cesarzowice, lokalizacja dz. nr 28/4 ob. Cesarzowice, gmina Wrocław”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2023.BZK z dnia 7 lipca 2023 roku zawiadamiające, że dnia 30 czerwca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-54/23 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 10691_L181_Sycow_009 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na linii kolejowej nr 181 relacji Herby Nowe - Oleśnica w km 123,334 w ramach projektu „POliŚ 5.1-20 Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.29.2023.MN z dnia 7 lipca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Aniśkiewicza, złożony w dniu 7 czerwca 2023 r., skorygowany i uzupełniony pod względem formalnym dnia 20 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2023.ES2 z dnia 7 lipca 2023 roku zawiadamiająca, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 od km 6+789 do km 7+026 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad ciekiem Jasień w km 6+942 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ciechłowice, gmina Rudna.

Decyzja Nr 16/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 od km 6+789 do km 7+026 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad ciekiem Jasień w km 6+942 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ciechłowice, gmina Rudna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2023.KS z dnia 6 licpa 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki  organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Andrzeja Meta, złożony dnia 21 marca 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 16 czerwca 2023 r. oraz 03 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 372 - obwodnicy Wrocławia od km 0+000 do km 3+638, w ramach zadania pod nazwą: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2022.AK z dnia 6 licpa 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 14/2023 z dnia 03 lipca 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Norberta Paszkowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 3 w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce wraz ze skomunikowaniem Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.58.2023.OP z dnia 4 lipa 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pez-53/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zezwolił na wejście na teren poniższych nieruchomości: powiat świdnicki, gmina wiejska Świdnica, obręb 0029 Witoszów Dolny, działki nr 611, 1259/9, 18, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14b ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 220 kVŚwiebodzice - Ząbkowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.69.2023.OP z dnia 4 lipa 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przebudowa ZZU Klęka”, na wniosek z dnia 21 czerwca 2023 r., uzupełniony dnia 28 czerwca 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego reprezentującego firmę Grupa Projektowa G7 - RW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 30 czerwca 2023 roku, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Zofii Polcyn i Franciszka Bykowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3, Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) wskazuje - do dnia 31 sierpnia 2023 r. - przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.70.2023.AK z dnia 30 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr Nr I-Pg-27/23 z dnia 5 maja 2023 r. o ustaleniu  lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 71/4, 71/9 obręb nr 0022 Złotów, jednostka ewidencyjna 022005 2 Zawonia, powiat trzebnicki w ramach przyłączenia sieci dystrybucyjnej Duon Dystrybucja Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gminy Trzebnica”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-PP.747.68.2023.AK. z dnia 30 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-75/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4MPa o długości 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2023.OP z dnia 30 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 22 czerwca 2023 r. decyzji Nr I-P-22/23 na rzecz PKP Energetyka S.A.,działające przez pełnomocnika Pana Grzegorza Szurguta, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowaelektroenergetycznego przyłącza kablowego dla zasilania stacji GSM w m. Morzyszóww ciągu linii kolejowej nr 276”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2023.KS z dnia 28 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Mieszkowskiego, złożony w dniu 02 czerwca 2023 r., uzupełniony w dniu 23 czerwca 2023 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 22/20 z dnia 25 listopada 2020 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26 oraz przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 15+083,50 do ok. km 18+785,00 wraz z rozbudową obiektu mostowego w km 15+093,26”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.56.2023.AK z dnia 27 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że dnia 19 czerwca 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-52/23 o ustaleniu lokalizacjiinwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przebudowa ZZU Kiełczów” w odniesieniu do działki nr: 86/1, 86/17, 86/18 i 85/6 (powiat wrocławski, gmina Długołęka, obręb0020 Kiełczów).
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.55.2023.ESZ z dnia 23 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pgz-50/23 z dnia 15 czerwca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 90/3 (obręb 0031 Zimna Woda, gmina Lubin, powiat lubiński), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.54.2023.ESZ z dnia 23 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pgz-49/23 z dnia 15 czerwca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 151/34 i 24/9 (obręb 0013 Krzeczyn Wielki, gmina Lubin, powiat lubiński), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.52.2023.AK z dnia 23 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-48/23 z dnia 15 czerwca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.53.2023.AK z dnia 23 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 15 czerwca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-51/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn.: „Likwidacja zwarć rury osłonowej z przewodową na gazociągu DN80 Zalęcze-Aleksandrowice, odg. Wąsosz, m. Wąsosz i Pobiel”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.747.51.2023.BZK z dnia 23 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-47/23 z dnia 15 czerwca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 285/5 obręb Obora, gmina Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.30.2023.AK  z dnia 22 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Magiełdę, złożony w dniu 29 maja 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę stacji pomiarowej SP Jelenia Góra - Sobieskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz niezbędną rozbiórką.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.8.2020.RCH2 z dnia 19 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 13 czerwca 2023 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2020 r., Nr 592/2020, znak: SPGN. 6740.18.2019.MB, którą zezwolono Burmistrzowi Siechnic na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ul. Polnej w Iwinach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2022.AB z dnia 19 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 14 czerwca 2023 r. (znak: IF-0.7821.6.2022.AB), uchylił w całości decyzję Starosty Zgorzeleckiego z dnia 7 lipca 2022 r. (Nr 210/2022; znak: AB.6740.1.39.2012.6), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Wójtowi Gminy Zgorzelec zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.62.2023.OP z dnia 16 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art.. 24 ust. 1 ustawy, dla zadania pn.: „ZZU Bukówek I - prace towarzyszące likwidacji, Radakowice - Biernatki, ZZU Ciechów - ZZU Bukówek I i II (tory)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.49.2023.AK z dnia 16 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pez-45/23 z dnia 9 czerwca 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zezwolił na wejście na teren poniższych nieruchomości: powiat ząbkowicki, gmina Ząbkowice Śląskie, obręb 0006 Kluczowa, działka nr 240/14; powiat dzierżoniowski, gmina wiejska Dzierżoniów: obręb 0011 Piława Dolna, działka nr 2589, obręb 0007 Nowizna, działka nr 478; powiat świdnicki, gmina wiejska Świdnica: obręb 0029 Witoszów Dolny, działka nr 1213/1, 1219/4 i 1259/1, obręb 0018 Mokrzeszów, działka nr 1929, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14b ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 220 kVŚwiebodzice - Ząbkowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2023.OP z dnia 16 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 9 czerwca 2023 r. decyzji Nr I-P-20/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu, działające przez pełnomocnika Pana Witolda Prętkiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku warsztatowego z niezbędną infrastrukturą i rozbiórkami, zlokalizowanego w stacji PKP Wałbrzych Szczawienko”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2023.EL z dnia 14 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony dnia 22 marca 2023 r., uzupełniony w dniu 7 czerwca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 367 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 367 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kolejowej w Czarnym Borze”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2023.OP z dnia 13 czerwca  2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2023 r. (data wpływu: 31.05.2023 r.) PV Projekt Stara Rudna Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Błażeja Brasse, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15/20 kV, w celu zasilenia dla elektrowni fotowoltaicznej „Stara Rudna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2023.OP z dnia 13 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 25 maja 2023 r. (data wpływu: 30.05.2023 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Jarosława Malinowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w skrzyżowaniu linii kolejowych nr 283 Jelenia Góra - Żagań oraz nr 274 Wrocław Świebodzki -  gorzelec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.22.2023.AK z dnia 13 czerwca 223 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 31 maja 2023 r. Wojewoda  Dolnośląski wydał decyzję Nr 35/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę odcinka istniejącego gazociągu DNI00 MOP 3,6MPa oraz DN100 MOP 5,5 MPa oraz budowę odcinka gazociągu DN150 MOP 5,5MPa, przewidzianych do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 022308 5.0021.414/1, 022308 5.0021.414/8, m. Żemiki Wrocławskie, gmina Siechnice, powiat wrocławski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2023.JT z dnia 13 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 37/23 z dnia 6 czerwca 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej Obiekt rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Długopole Zdrój, 1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja Nr 37/23 z dnia 6 czerwca 2023 roku udzielajaca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Zadanie 2B.1/1 - Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej Obiekt rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Długopole Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.89.2023.WM1/AL z dnia 7 czerwca 2023 roku  informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłych Stanisławie Andrzeju Mazurku i Jadwidze Szeklińskiej Mazurek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.90.2023.WM1/AL z dnia 7 czerwca 2023 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Józefie Juraszku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2023.BZK z dnia 7 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16 maja 2023 r. (data wpływu: 23.05.2023 r.), SPES CITY Sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Micór, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa obsługi komunikacyjnej dla planowanej hali magazynowej (z dopuszczeniem podziału wewnętrznego na mniejsze hale oraz drobnej produkcji) z częścią
biurową, budowie miejsc postojowych naziemnych, obsługi komunikacyjnej i niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.58.2023.OP/ESZ z dnia 7 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15 maja 2023 r. (data wpływu: 19.05.2023 r.), uzupełniony dnia 31 maja 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Wojciecha Anaszko, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie świdnickim, gmina wiejska Świdnica, obręb 0029 Witoszów Dolny, działka nr 611 (KW nr SW1S/00008430/5), 1259/9 (KW nr SW1S/00037165/8) i 18 (KW nr SW1S/00016696/6), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14b ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2023.ES2 z dnia 7 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, złożony w dniu 6 kwietnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 383 w km 23+200 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad potokiem Pieszyckim, w miejscowości Pieszyce, nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 383 w km 23+200 w m. Pieszyce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2022.KS z dnia 7 czerwca 2023 roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 14 grudnia 2022 r., uzupełnionego pod względem formalnym ostatecznie dnia 10 marca 2023 r., decyzją Nr 13/2023 z dnia 01 czerwca 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydenta Wrocławia, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Czerwca, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z rozbudową drogi gminnej nr 105840D, nazwanej przez Inwestora, jako: „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”.

Decyzja Nr 13/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku zezwalająca Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z rozbudową drogi gminnej nr 105840D, nazwanej przez Inwestora, jako: „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2023.BZK z dnia 6 czwerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-42/23 z dnia 29 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 7 obręb Leszkowice, gmina Pęcław, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2023.BZK z dnia 6 czwerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-41/23 z dnia 29 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 6 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2022.JT z dnia 6 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 36/23 z dnia 2 czerwca 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka potoku Dolna wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Decyzja Nr 36/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej i potoku Dolna wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2023.ESZ z dnia 2 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że dnia 25 maja 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-40/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja ZZU Wilczyce na gaz. DN200 Wrocław - Obwodnica Północna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2023.BZK z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 26 maja 2023 r. decyzji Nr I-P-19/23 na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Rusłana Kostiuka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo rowerowych w rejonie obiektów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2023.BZK z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 25 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-39/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Wałbrzych ul. Uczniowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2023.BZK z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 24 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-38/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Przebudowa SRP Psary realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.8.2023.WJ z dnia 1 czerwca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 maja 2023 r. decyzji Nr I-K/Z-24/23 na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2021 r., Nr I-K-8/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego „Rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowegow km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2023.OP z dnia 31 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. RWE SOLAR POLAND sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Marcina Gniotą, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa podziemnego zespołu elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi - przejście pod terenem kolejowym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2021.KS z dnia 31 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 22 listopada 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniach 18 marca 2022 r. oraz 23 maja 2022 r., decyzją Nr 10/2023 z dnia 26 maja 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Dobka, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową ni* 1500D oraz nowoprojektowaną drogą gminną bez nadanego numeru.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2023.AK z dnia 30 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-37/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-5/10 z dnia 25 października 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów woj. dolnośląskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.56.2023.AK z dnia 30 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przebudowa ZZU Kiełczów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.31.2022.JT z dnia 30 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 34/23 z dnia 26 maja 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Decyzja Nr 34/23 z dnia 26 maja 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.33.2023.MK z dnia 29 maja 2023 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Siechnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 28, AM 1, obręb 0005 - Grodziszów na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF.PP.746.18.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26 kwietnia 2023 r., uzupełniony dnia 16 maja 2023 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12149_L274_Wojanow/ORx274- 120745-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, km 121.090.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.51.2023.BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające, że wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 285/5 obręb Obora, gmina Lubin (księga wieczysta nr: LE1U/00000935/7), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwiedzczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.39.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-36/23 z dnia 17 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 305/8 (obręb 0006 Jakuszów, gmina Miłkowice, powiat legnicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2023. BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 16 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-35/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa SP Jelenia Góra-Sobieskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.53.2023.BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 2 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala - Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Likwidacja zwarć rury osłonowej z przewodową na gazociągu DN80 Załęcze-Aleksandrowice, odg. Wąsosz, m. Wąsosz i Pobiel”.

Obwieszczenie WojewodyDolnośląskiego IF-PP.746.15.2023.OP z dnia 24 maja 2023 roku zawiadmiajace wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 6 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 06.04.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.) PKP Energetyka S.A. reprezentowane przez Pana Grzegorza Szurguta, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego dla zasilania stacji GSM w m. Morzyszów w ciągu linii kolejowej nr 276”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.43.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.), uzupełniony dnia 15 maja 2023 r., złożony przez PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  10992_L281_Krosnice_001 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., na linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica - Chojnice w km 32,875 w ramach projektu „POIiŚ 5.1-20 Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w ramach NPW ERTMS”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.42.2023.BZK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.55.2023.ESZ z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 90/3 (LE1U/00021219/5), obręb 0031 Zimna Woda, jednostka ewidencyjna 021102_2 Lubin (obszar wiejski), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP..747.54.2023.ESZ z dnia 24 maja 2023 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- YSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 151/34 i 24/9 (LE1U/00006240/0), obręb 0013 Krzeczyn Wielki, jednostka ewidencyjna 021102_2 Lubin (obszar wiejski), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolonośląskiego IF-AB.7840.2.16.2023.MN z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 19 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 33/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.11.2023.WS z dnia 24 maja 2023 roku informujące o wydanej w dniu 19 maja 2023 r. decyzji Nr I-D-38/23 Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno- budowlanym wraz udzielającej pozwolenia na budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.52.2023.AK z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 maja 2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2023.MN z dnia 23 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kapłańskiego, w dniu 17 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 31/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2022.JT z dnia 23 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 32/23 z dnia 19 maja 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamienny Potok wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Decyzja Nr 32/23 z dnia 19 maja 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamienny Potok wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2023.AK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-34/23 z dnia 12 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 195/5 (obręb 0013 Tarnówek, gmina Polkowice, powiat polkowicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn):"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2023.BZK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-33/23 z dnia 12 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2023.BZK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 11 maja 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-32/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-12/23 z dnia 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żemiki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żemiki Wrocławskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.49.203.AK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 02.05.2023 r.), uzupełniony dnia 11 maja 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Wojciecha Anaszko, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2023.BZK z dnia 19 maja 203 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-29/23 z dnia 10 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren w celu wykonania badań geologicznych, stanowiąc ch prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica) ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2023.BZK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-28/23 z dnia 10 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)."

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2023.AK z dnia 19 maja 203 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-30/23 z dnia 10 maja 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 305/11 (obręb 0006 Jakuszów, gmina Miłkowice, powiat legnicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2023.ES2 z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 9/2023 z dnia 17 maja 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 60+344,00 do km 61+269,00, ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu i w m. Łąka, nazwanej przez Inwestora: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.64.2022.AK z dnia 19 maja 2023 roku zawiadamiające o wydaniu - na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, postanowienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2023 r. Nr 177/2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej powstałej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2023 r. Nr I - K/Z - 10/23 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Postanowienie Nr 177/2023 z dnia 17 maja 2023 roku postanawiające sprostować oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K/Z-10/23 z dnia 21 marca 2023 r., wydanej na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę infrastruktury kolejowej tworzącej część linii kolejowej nr 143, dla odcinka nr 1 granica województwa opolskiego/dolnośląskiego - st. Oleśnica - Łukanów (bez p.odg. Łukanów) od km 117,780 do km 136,640.

Decyzja Nr 31/23 z dnia 17 maja 203 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2023.MN z dnia 17 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kapłańskiego, w dniu 12 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 29/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2023.JT z dnia 17 maja 2023 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 30/23 z dnia 12 maja 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Decyzja Nr 30/23 z dnia 12 maja 2023 roku udzielająca pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2023.AK z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-18/23 na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., działających przez pełnomocnika Pana Szymona Grabowskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Oleśnica z częściową rozbiórką i odbudową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku technicznego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-WO.7570.308.2019.WM1/AL z dnia 15 maja 2023 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Janiny Teresy Macickiej (za udział 1/2 części) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 95/3 o pow. 0,0086 ha, AM-1, obręb 0008 Unisław Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2022.AK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-17/23 na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Przerzeczyn Zdrój/Nowa Wieś Niemczańska na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława
Górna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.45.2023.BZK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Nowa SR Olszany oraz Przebudowa ZZU Olszany 2 na gazociągu Tomkowice - Lubiechów, odg. Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2023.AK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 02.05.2023 r.), Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działający przez pełnomocnika Pana Pawła Jeżewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przeprowadzenie linii kablowej pod torami kolejowymi”, lokalizowanej na terenie działki nr 265/2 AM-1 obręb 0001 Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. MI z 2021 r. poz. 33).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2023.AK z dnia 12 maja 2023 roku zawiadamiające, że dnia 5 maja 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-27/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 71/4, 71/9 obręb nr 0022 Zlotów, jednostka ewidencyjna 022005 2 Zawonia, powiat trzebnicki w ramach przyłączenia sieci dystrybucyjnej Duon Dystrybucja Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gminy Trzebnica” w odniesieniu do działki: nr 71/4 oraz 71/9 (powiat trzebnicki, gmina Zawonia, obręb 0022 Złotów).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP. 747.47.2023.BZK z dnia 11 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 6 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice (księga wieczysta nr: LE1G/00001179/3), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2023.BZK z dnia 11 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 7 obręb Leszkowice, gmina Pęcław (księga wieczysta nr: LE1G/00012217/2), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2022.ES2 z dnia 11 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Kuźniaka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od km 0+029,42 do km 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Decyzja Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 roku zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28,50-425 Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2023.JT z dnia 10 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2023.AK z dnia 10 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Hoszwę, złożony w dniu 18 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę stacji gazowej Q=40000m3/h MOP 8,4MPa w miejscowości Magnice i budowę gazociągu przyłączeniowego DN200 MOP 8,4MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w ramach przyłączenia PSG na obszarze gminy Kobierzyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF WO.647.2019.SP  z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Zofii Polcyn i Franciszka Bykowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2023.OP z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez Pana Witolda Prętkiego, w  prawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku warsztatowego z niezbędną infrastrukturą i rozbiórkami, zlokalizowanego w stacji PKP Wałbrzych Szczawienko”.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2022.ESZ z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja ZZU Wilczyce na gaz. DN200 Wrocław - Obwodnica Północna”.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiegio IF-PP.747.27.2023.ESZ z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-26/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka 141/3 obręb 0001 Aleksandro wice, gmina Wińsko, powiat wołowski - w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku 0 wydanie decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2022.KS z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Żaka, złożony dnia 22 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 lutego 2023 r. oraz 26 i 27 kwietnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2023.ES2 z dniz 9 maja 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki  rganizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Szymona Gruby, złożony w dniu 16 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 26 kwietnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 od km 6+789 do km 7+026 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad ciekiem Jasień, w miejscowości Ciechłowice, gmina Rudna, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od łan 6+789 do km 7+026 z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu w km 6+942 nad ciekiem Jasień wraz z przebudową i budową  niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ciechłowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2023.BZK z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Wałbrzych ul. Uczniowska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.19.2023.MN z dnia 9 maja 2023 roku zawiadamiająca że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 5 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 27/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2023.MN z dnia 9 maja 2023 zawiadamiająca że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 5 maja 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 26/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Decyzja Nr 26/23 z dnia 5 maja 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.36.2023.KS z dnia 5 maja 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 150/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., wznowił z urzędu postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody  Dolnośląskiego Nr 13/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa drogi wojewódzkiej ni 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)” oraz umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, nr 300/3, AM-4, nr 431/4, AM-5, obręb 0030 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2023.MN z dnia 5 maja 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 28 kwietnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 25/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia
budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.54.2022.JT z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 24 listopada 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 28 lutego 2023 r. oraz uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka i rzeki Morawa wraz z obiektami 1 robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2023.AK z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-5/10 z dnia 25 października 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów woj. dolnośląskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2023.BZK z dnia 27 kwietania 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa SP Jelenia Góra-Sobieskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2023.AK z dnia 27 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.), uzupełniony dnia 19 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 305/8 (gmina Miłkowice, obręb 0006 Jakuszów, księga wieczysta nr: LE1L/00069215/7), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2023.BZK z dnia 25 kwietnia 2023 roku zawiadamiające Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-12/23 z dnia 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.203.BZK z dnia 25 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 marca 2023 r. (data wpływu: 24.03.2023 r.), uzupełniony dnia 12 kwietnia 2023 r. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Rusłana Kostiuka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo rowerowych w rejonie obiektów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 24 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej  prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, że został uzupełniony niezbędny materiał dowodowy do wydania decyzji ustalającej odszkodowanie na rzecz podmiotów nieuwzględnionych w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2023 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.10.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN, odcinka linii napowietrznej średniego napięcia 20 kV, budowę odcinka linii kablowej nN, odcinka linii kablowej średniego napięcia 20 kV oraz rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej wieżowej i budowę stacji transformatorowej napo wietrzno - słupowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2023.AK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30 marca 2023 r. (data wpływu: 03.04.2023 r.), uzupełniony dnia 13 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 195/5 (gmina Polkowice, obręb 0013 Tarnówek, księga wieczysta nr: LE1U/00063588/8), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.764.7.2023.GM2/ESZ z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2023 r. decyzji Nr I-P-15/23 na rzecz G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, działającą przez pełnomocnika Pana Klaudiusza Karczmarczyka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC de 225mm dz. nr 459/3 w miejscowości Dobroszyce w ramach zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 de 225 w miejscowości Dobroszyce, Nowica i Boguszyce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2023.BZK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2023 r. decyzji Nr I-P-14/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF -PP.747.22.2023.AK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-24/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 50/12 (obręb 0017 Grodowiec, gmina Grębocice, powiat polkowicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP..747.23.2023. AK   z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-25/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 692/2 (obręb 0022 Pobiel, gmina Wąsosz, powiat górowski), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Żubrza i budowa ZZU kątowego DN350/80”.

Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2023.BZK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Przebudowa SRP Psary realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2023.BZK z 21 kwietnia 2032 roku zawiadmiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 kwietnia 2023 r. (data wpływu 05.04.2023 r.), uzupełniony dnia 13 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 1013 obręb Grzymalin, gmina Miłkowice (księga wieczysta nr:  LE1L/00019809/3), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2023.AK z dnie 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiejące o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 marca 2023 r. (data wpływu: 28.03.2023 r.), uzupełniony dnia 11 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 305/11 (gmina Miłkowice, obręb 0006 Jakuszów, księga wieczysta nr: LE1L/00066964/1), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2023.BZK z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 marca 2023 r. (data wpływu 28.03.2023 r.), uzupełniony dnia 11 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 6/17 obręb Ulesie, gmina Miłkowice (księga wieczysta nr: LE1L/00069797/0), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2023.BZK z dnia 21 kwietnia zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 marca 2023 r. (data wpływu 28.03.2023 r.), uzupełniony dnia 11 kwietnia 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 248/3 obręb Ulesie, gmina Miłkowice (księga wieczysta nr: LE1L/00039468/6), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica) ".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.13.2023.MN z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN, rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 20 kV, rozbiórkę stacji transformatorowej wieżowej.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2022.JT z dnia 21 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 6 września 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 14 grudnia 2022 r. oraz w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2023.AK z dnia 21.kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 14 kwietnia 2023 r. Wojewoda  Dolnośląski wydał decyzję Nr 24/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę drogi dojazdowej do istniejącego ZZU w ramach zadania „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa o długości ok. 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”.

Decyzja Nr 24/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielani pozwolenia na rozbiórkę i budowę

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2023.AK z dnia 14 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 71/4, 71/9 obręb nr 0022 Złotów, jednostka ewidencyjna 022005_2 Zawonia, powiat trzebnicki w ramach przyłączenia sieci dystrybucyjnej Duon Dystrybucja Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gminy Trzebnica”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2023.ES2 z dnia 14 kwiatnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Nowaka, złożony w dniu 22 lutego 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej ni' 297 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 60+344,00 do km 61+269,00, ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu, nazwanej przez Inwestora: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.8.2023.WJ z dnia 13 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Doroty Niedziałkowskiej, złożony w dniu 10 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 29 marca 2023 r., postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2021 r., Nr I-K-8/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław - Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dplnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2023.AK z dnia 12 kwietnia 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 04 kwietnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 23/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu przesyłowego w/c DN150 Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długościach 22 m i 38 m w rejonie punktów włączeniowych i odcinka istniejącego nieczynnego gazociągu DN100 o długości 7,5 m w miejscu skrzyżowania z projektowanym gazociągiem DN150 MOP 5,5MPa oraz budowę odcinka gazociągu przesyłowego w/c DN150 MOP 5,5MPa Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długości 92 m, przewidzianych do realizacji na działkach nr 339, nr 123, nr 118/1, AM-1, obręb 0026 Mirków, jednostka ewidencyjna 022302_2 Długołęka.

Decyzja Nr 203/23 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.31.2022.JT z dnia 12 kwietnia 2023 roku zawiadamiające Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 31 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 listopada 2022 r. oraz w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 11 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 21 lutego 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.363.2022.SP) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po Marcie Siąkale i Teresie Siąkale z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka: nr 488/1 o pow. 0,0006 ha, AM 7, obręb 0004 Domaszków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.25.2023.MN z dnia 11 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kapłańskiego, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 24 stycznia 2023 r., zmieniony co do zakresu trybu procedowania oraz uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2022.AK z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia nr I-P-6/23 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na PO Przerzeczyn Zdrój/Nowa Wieś Niemczańska od km 33+858 do km 33+958 linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2023.MN z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  Grzegorza Kapłańskiego, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 24 stycznia 2023 r., uzupełniony o opłatę skarbową dnia 6 marca 2023 r., zmieniony co do zakresu trybu procedowania oraz uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2023.ESZ z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 141/3 (WR1L/00013 949/9) , obręb 0001 Aleksandro wice, jednostka ewidencyjna 022202_2 Wińsko, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2023.BZK z dnia 7 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 30 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pk-23/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. o  ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Decyzja Nr I-Pk-23/23 z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2023.BZK z dnia 6 kwietnia 2023 roku zawiadamiąjace, że Wojewoda Dolnośląski dnia 29 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-22/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Szewce - Ołtaszyn, ZZU Zabrodzie - odg. Cargill - ZZU Zabrodzie I (drogi, place i ogrodzenie)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.22.2022.KS z dnia 5 kwietnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Bolanowskiego, złożony dnia 28 października 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 27 stycznia 2023 r. oraz 28 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbiórka istniejących 1 budowa nowych mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 wraz z przebudową drogi od km 4+537,19 do km 4+602,74, od km 5+002,18 do km 5+077,15 oraz budową sieci teletechnicznej od km 5+000,20 do km 5+007,71 w miejscowości Jaroszówka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-AB.7840.2.22.2023.AK z dnia 5 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Adrianę Bryndzę, złożony w dniu 28 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę odcinka istniejącego gazociągu DNI00 MOP 3,6MPa oraz DNI00 MOP 5,5 MPa oraz budowę odcinka gazociągu DNI50 MOP 5,5MPa, przewidzianych do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 022308_5.0021.414/1, 022308_5.0021.414/8, m. Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice, powiat wrocławski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.18.2023.MN z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 15 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV i budowę odcinka linii kablowej 20 kV oraz rozbiórkę odcinka napowietrznej linii nn i budowę linii kablowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.15.2023.MN z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 15 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV i budowę odcinka linii kablowej 20 kV oraz rozbiórkę odcinka napowietrznej linii nn i budowę linii kablowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2023.ES2 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/2023 z dnia 30 marca 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Wajraka, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D na skrzyżowanie typu rondo, w miejscowości Łomnica, gmina Mysłakowice, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 274ID w Łomnicy na skrzyżowanie o mchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 4 kwietnia 2023 roku  zawiadamiające, że w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz: - współwłaścicieli nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Brochów, AM-12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/15 o pow. 0,0041 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, - wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, oraz ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem przedmiotowej nieruchomości, w dniu 31 marca 2023 roku została wydana częściowa decyzja ustalająca odszkodowanie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2022.ES2 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/2023 z dnia 30 marca 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Pana Jacka Mozalewskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 od km 37+124,50 do km 37+210,50 w m. Międzylesie, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie”.

Decyzja Nr 6/23 z dnia 30 marca 2023 roku zezwalająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 od km 37+124,50 do km 37+210,50 w m. Międzylesie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2022.JT z dnia 4 kwietnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/23 z dnia 29 marca 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi

Decyzja Nr 21/23 z dnia 29 marca 2023 roku udzielajaca pozwolenia Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.202.AK z dnia 31 marca.2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-21/23 z dnia 24 marca 2023 r. wygasił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-27/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.64.2022.AK z dnia 30 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Garbarczyka, decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2023 r. Nr I - K/Z - 10/23: zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Decyzja Nr I - K/Z - 10/23 z dnia 30 marca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.202.2012.EB2 z dnia 30 marca 2023 roku informujące, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w budynku  ministerstwa Rozwoju i Technologii przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 (wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.30-15.30) oraz składać ewentualne wyjaśnienia i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2023.MN z dnia 30 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 24 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 20/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IP-PP.746.6.2023.GM2 z dnia 29 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-13/23 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 12146_L286_Włodowice/ORx286-020090-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny km. 20.090, lokalizowanego na części terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 AM-1, obręb 0015 Włodowice, jednostka ewidencyjna 020811 2 Nowa Ruda - gmina, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, stanowiąca teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2023.GM2 z dnia 29 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 21 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-20/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn.: „Likwidacja ZP Kobierzyce, ZP Księginice ZP Budziszów na gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku Węzeł Ołtaszyn
- ZZU Tyniec nad Ślężą”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2022.KS z dnia 29 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Czerwca, złożony dnia 14 grudnia 2022 r., uzupełniony ostatecznie pod względem formalnym dnia 10 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z rozbudową drogi gminnej nr 105840D, nazwanej przez Inwestora, jako: „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2022.BZK z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające 0 wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-11/23 z dnia 9 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny 1 Samotwór”.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2023.MN z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2023.GM2 z dnia 24 marca 2023 zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-18/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki: nr 803/1 AM-3 i 800/1 AM-3 obręb 0009 Pomocne, jednostka ewidencyjna 020503_2 gmina Męcinka, powiat jaworski, w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Dziwiszów Taczalin ode. Dziwiszów - Jawor".

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2023.ESZ z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-19/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka 109/1 AM2 i 111 AM2 obręb 008 Rzeszówek, gmina Świerzawa, powiat jaworski - w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart. 19f ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Dziwiszów Taczalin ode. Dziwiszów- Jawor".

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląsiego IF-AB.7840.2.20.2022.MN z dnia 24 marca 2023 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta  Tęczę, w dniu 21 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 19/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Decyzja Nr 19/23 z dnia 24 marca 2023 roku zatwiardzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2023.BZK z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-17/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2023.MN  z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2023.MN z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 20 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 17/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz v budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2023.MN z dnia 23 marca 2023 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-AB.7820.22.2021.KS z dnia 22 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 15 września 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 4 stycznia 2022 r., decyzją Nr 5/2023 z dnia 17 marca 2023 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa - Krzelów”.

Decyzja Nr 5/2023 zezwalająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa - Krzelów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2023.JT z dnia 22 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 20 marca 2023 r., Nr 18/23, zmienił własną decyzję Nr 20/19 z dnia 25 września 2019 r., udzielającą Inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce Młynówka Kiełczowska - jaz Przerowa.

Decyzja Nr 18/23 z dnia 22 marca 2023 roku udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2022.ES2 z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/2023 z dnia 15 marca 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie autostrady A -18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice.

Decyzja Nr 4/2023 z dnia 21 marca 2023 roku zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie autostrady A-18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2023.JT z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską, z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka i rzeki Bystrzyca w miejscowości Bystrzyca Kłodzka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2023.BZK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-17/23 z dnia 16 marca 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2023.AK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego reprezentującego firmę HEIDER ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 692/2 (gmina Wąsosz, obręb 0022 Pobiel, księga wieczysta nr: LE1G/00080427/4), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Żubrza i budowa ZZU kątowego DN350/80”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2023.AK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 marca 2023 r. (data wpływu: 10.03.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 50/12 (gmina Grębocice, obręb 0017 Grodowiec, księga wieczysta nr: LE1G/00029876/1), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)."

Obwieszczenie Wojewody Dolnaśląskiego IF-AB.7840.2.1.2023.AK z dnia 21 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 16 marca 2023 r. Wojewoda  Dolnośląski wydał decyzję Nr 16/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjnopomiarowej SRP Leśnica i budowę nowej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Wrocław Serowarska o przepustowości Q=6000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach o numerze identyfikacyjnym: 026401_1.0033.AR_14.25/2, 026401_1.0033. AR_14.26/2, 026401 1.0033. AR_14.27/4, 026401 1.0033.AR_14.29, obręb Leśnica, m. Wrocław.

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2023.BZK z dnia 17 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 3 marca 2023 r. (data wpływu: 07.03.2023 r.), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12143_L274_Brzezinka/ORx274-081300-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 274 WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC, km 81.300. W ramach OR będzie budowana: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na prefabrykowanej ławie fundamentowej, linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, ogrodzenie, utwardzony teren działki” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2023.BZK  z dnia 17.marca 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 10 marca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-16/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2023.ESZ z dnia 17 marca 2023 roku zawiadamiające, że dnia 8 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-15/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2023.MN z dnia 16 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 14 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 15/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.223.MN z dnia 16 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 14 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 14/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwoleniana budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV orazbudowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2022.GM2 z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-9/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. (znak: IF-PP.747.83.2022.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji  towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2023.BZK z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 7 marca 2023 r. decyzji Nr I-P-12/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działające przez pełnomocnika Pana Pawła Sarnackiego, w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Ścinawka Średnia realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa  bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnaślaskiego IF-PP.747.14.2023.BZK z dnia14 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. ustalającej lokalizację linii  olejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2023.MN z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnaśląskiego IF-AB.7840.2.19.2023.MN z dnia 14 marca 2023 roku zawaiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  oberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kY.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2022.MN z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 9 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 13/23 zatwierdzającą projekt  zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kY.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2023.BZK z dnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające o inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Szewce - Ołtaszyn, ZZU Zabrodzie - odg. Cargill - ZZU Zabrodzie I (drogi, place i ogrodzenie)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2022.GM2 zdnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l 1/23 na rzecz Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na po Proszówka od km 74+571 do km 74+656 linii kolejowej Nr 317 relacji Gryfów Śląski - Mirsk, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 26/4 obręb 0003 Proszówka, jednostka ewidencyjna 021201_5 gm. Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1237.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.44.2022.JT z dnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską, z dnia 7 października 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 27 grudnia 2022 r., skorygowany ostatecznie w dniu 3 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację  inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Bystrzycy Dusznickiej wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.20.2023.MN z dnia 10 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektuarchitektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.78.26.2022.AK z dnia 9 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego DyrektoraDróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana NorbertaPaszkowskiego, złożony dnia 16 grudnia 2022 r., uzupełniony pod względem formalnymw dniu 03 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 3 w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce wraz ze skomunikowaniem Ośrodka NarciarstwaBiegowego i Biathlonu.

Obwieszczenie Wojewode Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.2022.MN z dnia 9 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 6 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Decyzja Nr 12/23 z dnia 9 marca 2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.2.22.2022.MN  z dnia 8 marca 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 2 marca 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikulowa - Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 74-78 oraz sekcja 78-80, pomiędzy slupami 77-80) - linia tymczasowa nr 5 w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kY Mikułowa”.

Dezyzja Nr 11/23 z dnia 8 marca 2013 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -budowlany i udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.21.AK z dnia 8 marca 2023 zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczono wska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez  ełnomocnika Panią Kingę Walęzak, złożony w dniu 14 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę drogi dojazdowej do istniejącego ZZU w ramach zadania „Budowa gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa o długości ok. 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów - Bartoszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2023.ES2 z dnia 8 marca 2023 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki  rganizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Wajraka Damiana, złożony w dniu 30 stycznia 2023 r., uzupełniony w dniu 21 lutego 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D na skrzyżowanie typu rondo, w miejscowości Łomnica, gmina Mysłakowice, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 367 z drogą powiatową 274ID w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2023.AK z dnia 8 marca 2023 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 lutego 2023 r. (data wpływu:28.02.2023 r.), Polskich Kolei Państwowych S.A., skorygowanego dnia 2 marca 2023 r.,działających przez pełnomocnika Pana Szymona Grabowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Oleśnica z częściową rozbiórką i odbudową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku technicznego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP  z dnia 8 marca 2023 roku informujące przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych Zofii Polcyn i Franciszku Bykowskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2023.AK z dnia 3 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 lutego 2023 r. (data wpływu: 24.02.2023 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego I-Pe-27/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2023.GM2 z dnia 2 marca 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: „Likwidacja ZP Kobierzyce, ZP Księginice ZP Budziszów na gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku Węzeł Ołtaszyn- ZZU Tyniec nad Ślężą”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2023.BZK z dnia 1 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 22 lutego 2023 r. decyzji Nr I-P-l0/23 na rzecz HOTEL WROCŁAW GRABISZYŃSKA Sp. z o.o., reprezentowany przez Pana Arkadiusza Chamielca, w  prawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego w ul. Grabiszyńskiej w zakresie budowy przebudowy chodnika, rezerwy terenu pod ścieżkę rowerową wraz z przebudową wlotu ul. Manganowej dla pojazdów skręcających z ul. Grabiszyńskiej na ul. Manganową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego, przebudową infrastruktury kolidującej (odwodnienie,elektryka) oraz budową sieci elektroenergetycznej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.290.2019.MK z dnia 1 marca 2023 roku informujące, że organ wezwał potencjalnych spadkobierców po zmarłych Łukaszu Przygońskim oraz Marii Popławskiej do ujawnienia swoich praw do spadku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.363.2022.SP  z dnia 1 marca 2023 roku informujące iż mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłych. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłej Marcie Siąkale oraz Teresie Siąkale).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2023.ESZ z dnia 28 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 lutego 2023 r. (data wpływu: 16.02.2023 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2023.BZK z dnia 28 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 lutego 2023 r., uzupełniony dnia 21 lutego 2023 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 581/5 obręb Miękinia, gmina Miękinia (księga wieczysta nr: WR1S/00041074/5), w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p n .:,,Przebudowa ZZUKlęka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.12.2023.AK z dnia 24 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony w dniu 02 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu przesyłowego w/c DNI50 Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długościach 22 m i 38 m w rejonie punktów włączeniowych i odcinka istniejącego nieczynnego gazociągu DNI00 o długości 7,5 m w miejscu skrzyżowania z projektowanym gazociągiem DNI50 MOP 5,5MPa oraz budowę odcinka gazociągu przesyłowego w/c DNI50 MOP 5,5MPa Wrocław - Obwodnica Północna, odgałęzienie Wrocław Bierutowska - o długości 92 m, przewidzianych do realizacji na działkach nr 339, nr 123, nr 118/1, AM-1, obręb 0026 Mirków, jednostka ewidencyjna 022302 2 Długołęka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2023.MN z dnia 24 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05- 520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowa odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2022.BZK z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 13 lutego 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-12/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”, realizowanej zgodnie z wnioskiem Inwestora w powiecie wrocławskim, gminie Siechnice, obręb 0021 Żerniki Wrocławskie, działka nr 414/8.

Decyzja Nr I - Pg-12/23 z dnia 21 lutego 2023 roku ustalajaca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2023.BZK z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.3.2023.GM2 z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające, że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-43/22 z dnia 10 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n.: Budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&R) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mala w ramach zadania pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasto Oleśnica”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2022.AK z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-9/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Dawida Dasiaka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla zadania pn.: „Zabudowa rozjazdów nr 95 i nr 96 w km 0+840,00 - 0+990,00 wraz z regulacją torów, budowa oświetlenia oraz urządzeń ogrzewania rozjazdów EOR dla zabudowywanych rozjazdów w ciągu linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, budowa infrastruktury sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2023.MN  z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinków istniejących linii napowietrznych 20 kV oraz budowę odcinków linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2023.JT z dnia 21 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora — Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Figurę, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2019 r., Nr 20/19, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica,  Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław - Zadanie Wilczyce Młynówka Kiełczowska - jaz Przerowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2023.AK z dnia 17 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, złożony w dniu 23 stycznia 2023 r., uzupełniony w dniu 31 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjnopomiarowej oraz budowę nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=6000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianych do realizacji na działkach o identyfikatorze ewidencyjnym:  26401_1.0033.AR_14.25/2, 026401_1.0033.AR14.26/2, 026401_1.0033.AR_14.27/4, 026401_1.0033.AR_14.29, obręb Leśnica, m. Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2023.ESZ z dnia 17 2023 roku zawiadamiające 0 wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja połączeń elektrolitycznych we wskazanych lokalizacjach: 1.1. Gazociąg Jeleniów - Radakowice, likwidacja 3 połączeń elektrolitycznych gazociągu DN300 na przekroczeniu gazociągu z drogami - dz. nr: 101/2 obr. Złotniki; 492, 493/2 obr. Koskowice; 1.2. Gazociąg Taczalin - Dziwiszów, likwidacja połączeń elektrolitycznych na przekroczeniu gazociągu z drogami w 5 miejscach - dz. nr: 30/1 obr. Rzeszówek; 226/3 obr. Chełmiec; 240 obr. Podgórski; 237 obr. Stara Kraśnica; 95/4 obr.  ębowice; 1.3. Gazociąg DN250 Zas. Rozdz. LW-E Tomkowice, likwidacja połączenia elektrolitycznego gazociągu na przekroczeniu z drogą Warmątowice - Kościelec - dz. nr: 175 obr. Warmątowice Sienkiewiczowskie; 1.4. Gazociąg Kotowice - Zakęcie DN300 likwidacja 7 połączeń elektrolitycznych - dz. nr: 126 obr. Kotowice; 104, 79/1 obr. Piersna; 405/1 obr. Żarków; 680 obr. Ruszowice; 16, 15 obr. Huta; 728/1 obr. Żukowice; 1.5. Gazociąg Żukowice - Żary DN300 - likwidacja połączenia elektrolitycznego - dz. nr: 11 obr. Gaworzyce; 1.6. Gazociąg Zgorzelec - Jeleniów DN200/250 likwidacja połączenia elektrolitycznego w miejscowości Żarska Wieś - dz. nr: 254/3, 255/2, 255/4 w obr. Żarska Wieś; 1.7. Gazociąg Bolesławiec - Chościszowice - Jeleniów DN300 - likwidacja dwóch zwarć elektrolitycznych w miejscowości Zabłocie 1 Bolesławiec - dz. nr: 8 obr. Zabłocie; 575/4 obr. Bolesławiec”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2022.KS z dnia 17 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 11 marca 2022 r., uzupełnionego w dniu 31 marca 2022 r. oraz pod względem formalnym w dniach 2 czerwca 2022 r. oraz 3 sierpnia 2022 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Daniela Janikowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 439 (dawna 448) na odcinku od km 23+917,98 do km 24+044,50”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.15.2021.MMJ z dnia 17 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 9 lutego 2023 r. znak: IF-O.7821.15. 2021.MMJ utrzymał w mocy decyzję Starosty Oleśnickiego z dnia 25 października 2021 r.,Nr 1/2021, znak: AB-S.6740.281.2021.l.MK, którą zezwolono Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową ul. Juliusza Kossaka w Sycowie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2022.BZK z dnia 16 lutego 2023 roku zawiadamiająca, że Wojewoda Dolnośląski dnia 9 lutego 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-11/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”.

Decyzja Nr I-Pg - 11/23 ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.251.2022.WM1 z dnia 15 lutego 2023 roku zawiadamiające, że w dniu 5 stycznia 2023 roku została wydana decyzja administracyjna ustalająca wysokość odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Jana Wielskopa (za udział 1/2 z udziału 1133/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 13/2 o pow. 0,0175 ha, AM-2, obręb 0030 Sobięcin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2023.GM2 z dnia 15 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 grudnia 2022 r. (data wpływu: 07.02.2023 r.), złożony przez G. EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, działającą przez pełnomocnika Pana Klaudiusza Karczmarczyka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC de 225mm dz. nr 459/3 w miejscowości Dobroszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2023.GM2 z dnia 15 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 23 stycznia 2023 r. (data wpływu: 03.02.2023 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z  siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 12146_L286_Wlodowice/ORx286-020090-XXX-01 systemu
GSM-R na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2023.BZK z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 31 stycznia 2023 r. (data wpływu: 01.02.2023 r.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pana Pawła Sarnackiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - stacja Ścinawka Średnia realizowanego w  ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2023.MN z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2023.MN z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, którywpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 27 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanieadministracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektuarchitektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznejinwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.103.2022.JT z dnia 14 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 2/23 z dnia 9 lutego 2023 r. stwierdził wygaśnięcie, w części, własnej decyzji Nr 22/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., udzielającej pozwolenia Inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401_1 miasto Wrocław), w zakresie dotyczącym remontu estakady i umocnienia skarpy w granicach działki nr 3/4, AM-17, obr. 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401 1 Wrocław-miasto.

Decyzja Nr 2/23 z dnia 14 lutego 2023 roku stwierdzajace wygaszenie, w części, ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego  Nr 22/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. udzielającej pozwolenia Inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401 1 miasto Wrocław), w zakresie dotyczącym remontu estakady i umocnienia skarpy w granicach działki nr 3/4, AM-17, obr. 0001 Stare Miasto, jedn. ew. 026401_1 Wrocław-miasto

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.51.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 6 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.52.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 6 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 10/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.48.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 3 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.49.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 2 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 5/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia  budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.50.2022.MN z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 2 lutego 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczene Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2023.AK z dnia 9 lutego 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 2 lutego 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-10/23 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”, w odniesieniu do działki nr 1446 AM-3, obręb Siekierczyn, gmina Siekierczyn, powiat lubański.

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2022.GM2 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 30 stycznia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-9/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”

decyzja Wojewody Dolnośląskiego I-K/Z-3/23 zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy  Miłkowiceobejmującego: budowę sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów w zakresie przekroczenia linii kolejowej Nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 9,207 - oraz linii kolejowej Nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek w km 70,6 - na dz. nr 111/3 i dz. nr 62/12, AM-1, obręb 0007 Jezierzany, jedn. ewid. 020906 2 Miłkowice, w granicach obszaru kolejowego terenu zamkniętego

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.61.2022.WS o wydanej w dniu 6 lutego 2023 r. na rzecz Inwestora - Gmina Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice decyzji Nr I-K/Z-3/23 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów w zakresie przekroczenia linii kolejowej Nr 296 relacji Wielkie Piekary - Miłkowice w km 9,207 - oraz linii kolejowej Nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek w km 70,6 - na dz. nr 111/3 i dz. nr 62/12, AM-1, obręb 0007 Jezierzany, jedn. ewid. 020906 2 Miłkowice, w granicach obszaru kolejowego terenu zamkniętego.

decyzja Wojewody Dolnośląskiego I-K/Z-1/23 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę infrastruktury kolejowej tworzącej część linii kolejowej nr 143 na szlaku L06 Długołęka - Wrocław Psie Pole od km 148,364 do km 152,720, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” Część B, Zadanie 2, odcinek gr. województwa - opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.50.2022.AK zawiadamianiające o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. Nr I - K/Z - 1/23: I. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla: infrastruktury kolejowej tworzącej część linii kolejowej nr 143 na szlaku L06 Długołęka - Wrocław Psie Pole od km 148,364 do km 152,720, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” Część B, Zadanie 2, odcinek gr. województwa - opolskiego/dolnośląskiego - Oleśnica - Wrocław Mikołajów”

decyzja Wojewody Dolnośląskiego I-D-6/23 zatwierdzający projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. w zakresie rozbiórki istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Strzegom i budowy nowej stacji pomiarowej SP Strzegom o przepustowości Q=5000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.111.2022.AK podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr I-D-6/23, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Strzegom i budowę nowej stacji pomiarowej SP Strzegom o przepustowości Q=5000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą

obwieszczenie Wojerwody Dolnośląskiego IF--O.7821.5.2021.MMJ zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 26 stycznia 2023 r. znak: IF-0.7821.5.2021 odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2017 r., znak: AB.6740.35.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - budowa południowej obwodnicy miasta”

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2022.ESZ zawiadamiający o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania pn.: „Remont zespołu zaporowo - upustowego Smolec”

decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-4/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN400 Krobia-Kotowice"

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP747.84.2022.BZK z dnia 23 stycznia 2023 r. zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski dnia 23 stycznia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-4/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN400 Krobia-Kotowice”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2023.GM2 z dnia 20 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wznowieniu postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego ostatecznej decyzji Nr I-P-43/22 z dnia 10 października 2022 r. na wniosek z dnia 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu: (11.08.2022 r.) złożony przez Gminę Wisznia Mała, działającą przez pełnomocnika Pana Adama Ślusarczyka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie parkingu Parkuj i Jedź (P&R + B&P) przy stacji kolejowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała w ramach zadania pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R ) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasto Oleśnica” lokalizowanego na terenie działki nr 468/18 AM-1 obręb 0013 Szewce, jednostka ewidencyjna 022004_2 gm. Wisznia Mała, powiat trzebnicki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.61.2022.BZK z dnia 20 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 20 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-7/23 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12127_L137_Kopalnia_001/ORxl37- 199429-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, km 199,429. W ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 43 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, przyłącze energetyczne” na terenie działki nr 145, obręb 0002 Północ, gmina Piława Górna, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra
Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 331.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2022.ES2 z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi — Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Damiana Geislera, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ul. Parkowa w Mokronosie Dolnym na odcinku od granicy miasta Wrocławia do ul. Orzechowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Parkowej - droga wojewódzka nr 347 w Mokronosie Dolnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej w ramach zadania: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (p&r) i b&r na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie: ścieżka rowerowa granica Wrocławia - Mokronos Dolny - Molcronos Górny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.37.2022.WJ z dnia 18 stycznia 2023 r. zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Manga, w dniu 18 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 4/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn.: „Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - wpięcia do istniejącej infrastruktury: budowa dwóch gazociągów podłączeniowych DN 200, MOP 5,5 MPa oraz kabli ochrony katodowej, rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN 350/300, MOP 1,3 Mpa relacji Lubiechów - Wałbrzych”, na nieruchomościach o numerze identyfikacyjnym: 026501_1.0001.115/5, 026501 1.0001.115/6, 026501_1.0001.116, 026501 1.0009.9/7, 026501 1.0009.3/13, Miasto Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.86.2022.GM2 z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pez-3/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, zezwolił na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w ramach inwestycji celu publicznego w zakresie sieci przesyłowej pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.87.2022.BZK z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2022.BZK z dnia 19 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Wymiana odcinka gazociągu dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie, wyłączenie z eksploatacji odcinka dolotowego do SRP Żerniki Wrocławskie”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.63.2022.AK z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 grudnia 2022 r. (data wpływu: 07.12.2022 r.), uzupełniony dnia 9 stycznia 2023 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działające przez pełnomocnika Pana Dawida Dasiaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zabudowa rozjazdów nr 95 i nr 96 w km 0+840,00 - 0+990,00 wraz z regulacją torów, budowa oświetlenia oraz urządzeń ogrzewania rozjazdów EOR dla zabudowywanych rozjazdów w ciągu linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, budowa infrastruktury sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji”, lokalizowanej na terenie działki nr 20 AM-7, obręb 0003 Ustronie, miasto Kłodzko, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.85.2022.AK z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-2/23 z dnia 9 stycznia 2023 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości nr 45/12 obręb 0010 Psary, gmina Wisznia Mała, w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja SRP Psary wraz z wymianą gazociągu dolotowego".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2022.MN z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 9 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2022.JT z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 22 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 7 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Lądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2022.JT z dnia 17 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kabarowską z dnia 10 sierpnia 2022 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniu 20 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla
zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamienny Potok wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 16 stycznia 2023 roku informujace, informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, określający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenoe Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.389.2022.MA  z dnia 16 stycznia 2023 roku informujące, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłym Tadeuszu Mendelu).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.347.2022.MA  z dnia 16 stycznia 2023 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Antoniego Jędrzejczuka (za udział 3/4), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1 o pow. 0,0890 ha, AM-89, obręb Lucień.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.3.2021.MWD  z dnia 16 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 12 stycznia 2023 r. znak: IF-0.7821.3.2021.MWD uchylił w całości decyzję Starosty Trzebnickiego z dnia 11 marca 2021 r. Nr l/D/21, znak: AiB.6740.8.1.2020, udzielającej - na rzecz Burmistrza Gminy Trzebnica - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. przebudowa, rozbudowa i budowa ul. Wesołej i 3-go Maja w Trzebnicy w ramach inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulicy Oleśnickiej i 3-go Maja” etap 1 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.83.2022.GM2 z dnia 13 stycznia 2022 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Gazociąg śr/c Czeszów - Ujeździec Mały”.
 

Obwieszcenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2023.BZK z dnia 13 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 grudnia 2022 r. HOTEL WROCŁAW GRABISZYŃSKA Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Arkadiusza Chamielca, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego w ul. Grabiszyńskiej w zakresie budowy przebudowy chodnika, rezerwy terenu pod ścieżkę rowerową wraz z przebudową wlotu ul. Manganowej dla pojazdów skręcających z ul. Grabiszyńskiej na ul. Manganową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego, przebudową infrastruktury kolidującej (odwodnienie, elektryka) oraz budową sieci elektroenergetycznej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.54.2022.AK z dnia 12 stycznia zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-4/23 na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Chruślak o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa złącza kablowego SN 20kV wraz z dowiązaniami SN 20kV przy ul. Bydgoskiej/Szczecińskiej w Legnicy”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.57.2022.AK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-2/23 na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Flisa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2022.GM2 z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-3/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. na rzecz Gminy Miękinia, działającej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Biernackiego reprezentującego firmę Studio Projektowo-Wykonawcze „KlimaPol” z siedzibą w Brzezinie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej Lutynia - Wilkszyn.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.51.2022.BZK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-6/23 na rzecz P4 Sp. z o. o. działającej przez pełnomocnika Pana Szymona Siwińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WROH79B”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.59.2022.BZK z dnia 12 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 stycznia 2023 r. decyzji Nr I-P-5/23 na rzecz Pani Ewy Lachery działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Jarocha, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii średniego SN - zasilanie centrum logistycznego w Korzeńsku ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.55.2022.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l/23 z dnia 2 stycznia 2023 r. na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego reprezentującego firmę Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu niskiego ciśnienia De 160 PE-HD.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.65.2022.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 grudnia 2022 r. złożony przez Województwo Dolnośląskie - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającą przez  pełnomocnika Pana Adama Wieruszewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem na po Proszówka od km 74+571 do km 74+656 linii kolejowej Nr 317 relacji Gryfów Śląski - Mirsk.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2023.GM2 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 i art. 24 ust. 1 ustawy, dla inwestycji pod nazwą: „ZZU Smolec i ZZU Krzeptów II- Likwidacja istn. ZZU i wybudowanie nowego. Wrocław - Obwodnica Płd. odg. Smolec - ZZU Mokronos, odg. Kęblowice - ZZU Krzeptów DN200 - likwidacja ogrodzenia ZZU Krzeptów II - Gaz. Szewce - Ołtaszyn, odcięcie nieczynnego ZZU Krzeptów I”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.81.2022.AK z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że dnia 3 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-1/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej Q = 40 000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Magnice i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Decyzja Nr I-Pg-1/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej Q = 40 000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Magnice i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2023.AK z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-86/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustalającej lokalizację  strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”, na wniosek z dnia 2 stycznia 2023 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Jerzego Kopyrę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.43.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla  zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.41.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana  oberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 3/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.38.2022.MN z dnia 10 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 4 stycznia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kY oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2022.GM2 z dnia 9 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-51/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. na rzecz Polskiej Spółki reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 (MOP do 0,5 MPa) w Oleśnicy ul. Trakcyjna, Bolesława Krzywoustego na terenie nieruchomości stanowiących działki: nr 7 AM-37 i nr 3 AM-15, obręb 0002 Oleśnica, jednostka ewidencyjna 021401 1 M. Oleśnica, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP z dnia 9 stycznia 2023 roku informujące, przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a.jest konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych Zofii Polcyn i Franciszku Bykowskim.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.88.2022.ESZ. z dnia 4 stycznia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont zespołu zaporowo - upustowego Smolec”,na wniosek z dnia 12 grudnia 2022 r. (data wpływu: 23.12.2022 r.) złożony przez OperatoraGazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląśkiegi IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 3 stycznia 2023 roku informujące, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców po Marcie Siąkale i Teresie Siąkale z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka: nr 488/1 o pow. 0,0006 ha, AM 7, obręb 0004 Domaszków, informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, określający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.42.2022.MN z dnia 3 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 28 grudnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 31/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2022.MN z dnia 3 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 29 grudnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 32/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 KY.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.311.2022.MK z dnia 2 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 12 grudnia 2022 roku wydal decyzję ustalającą odszkodowanie w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/3 o pow. 0,0037 ha, AM-3, obręb Długołęka, miedzy innymi na rzecz spadkobierców po zmarłym Mirosławie Bruzi za udział 1/6 w wyżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.384.2022.MA z dnia 2 stycznia 2023 roku informujące, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po ww. zmarłym. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym (co do udziału w prawie własności po zmarłym Kazimierzu Warchał). Tym samym, konsekwencją nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości jest przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym przy wykorzystaniu obwieszczenia publicznego oraz, zgodnie z art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpłata odszkodowania do depozytu sądowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.308.2022.MK z dnia 2 stycznia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 14 grudnia 2022 roku wydał decyzję ustalającą odszkodowanie w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 155/5 o pow. 0,0201 ha, AM-3, obręb Długołęka, na rzecz spadkobierców po zmarłych Mirosławie i Rozalii Bruzi.

liczba wejść: 14108

Metryka strony

Data publikacji : 27.01.2023
Data modyfikacji : 28.12.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Wydział Infrastruktury
Autor : Agnieszka Król