Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2024

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2023.AK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Santorowskiego, złożony za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 15 listopada 2023 r., uzupełniony w dniu 30 listopada 2023 r., oraz pod względem formalnym w dniu 10 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach identyfikacyjnych: 026401_1.0046.AR_15.1/204, 026401_1.0046.AR_15.1/13, 026401_1.0046.AR_15.1/202,
obręb Strachowice, miasto Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2024.BZK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 lutego 2024 r., skorygowany dnia 14 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 72 (LE1G/00070243/7) obręb 0029 Wodniki, gm. Wąsosz, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Załęcze - Aleksandrowice, ZZU Zalęcze - odg. Wąsosz - Prace towarzyszące likwidacji ZZU Załęcze".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2024.ESZ z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 12 lutego 2024 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 263 (LE1U/00024753/1), obręb 0012 Krzeczyn Mały, gm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o któiych mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn .-.„Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn) ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2024.AK  z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 12 lutego 2024 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0031 Zimna Woda o numerze ewidencyjnym: 254/9 (LE1U/00014171/4), 263/1 i 91/5 (LE1U/00030928/4), 262/33 (LE1U/00073563/0), 261/2 (LE1U/00033673/2), 90/3 (LE1U/00021219/5), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2024.AK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 12 lutego 2024 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0013 Krzeczyn Wielki o numerze ewidencyjnym: 152 (LE1U/00009009/0), 968/2 (LE1U/00001823/6), 108/1 (LE1U/00009375/6), 24/9 (LE1U/00006240/0), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2024.AK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające, że dnia 14 lutego 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-18/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zgorzelec Jeleniów, likwidacja wypłycenia w rowie melioracyjnym w m. Żarska Wieś”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.609.2023.AL/AZ  z dnia 19 lutego 2024 roku informujące,  że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Alicji Oracz za udział 410/10000 z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa  własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, obręb 0002 Centrum, AM-8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1080/12 o pow. 0,0017 ha rzeczoznawca majątkowy sporządzi! operat szacunkowy z dnia 15 stycznia 2024 r., określający wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2024.ES2 z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Małeckiego, złożony w dniu 9 stycznia 2024 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz od km 16+236,00 do km 20+527,65, wraz budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz rozbudową drogi powiatowej nr 1482D klasy L.

Obwieszczenie Wojewdy Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2024.OP z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony w dniu 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdujących się w: powiecie legnickim, gmina Miłkowice, obręb Jakuszów, dz. nr: 78/2 (KW nr LE1L/00015139/7), powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb Wiercień, dz. nr: 352 (KW nr LEI U/00003109/9), 344/3, 210, 209/2 (KW nr LE1U/00067471/3), 266 (KW nr LE1U/00003450/4), obręb Zimna Woda, dz. nr 263/2 (KW nr LE1U/00004064/8), obręb Krzeczyn Wielki, dz. nr 154/24 (KW nr LEI U/00085555/8), 151/19 (KW nr LEI U/00018780/4), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK POŁUDNIOWY (Krzeczyn - HM Legnica).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2024.BZK z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-16/24 z dnia 9 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 106/11, 105, 106/12 obręb 0010 Krępice, gm. Miękinia w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, ZZU Krępice - odg. Krępice - ZZU Krępice. Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2024.BZK  z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 93/2 (LEI U/00071227/9), 97 (LE1U/00068197/5) obręb Chróstnik, gm. Lubin w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2024.BZK  z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 60/1 (LE1L/00057405/9), 60/2 (LE1L/00057405/9), 62/5 (LE1L/00018652/0), 62/9 (LE1L/00018652/0), 63/12 (LE1L/00039461/7) obręb Jezierzany gm. Miłkowice w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2024.BZK z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-14/24 z dnia 8 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 159/21 i 156/3 obręb 0026 Mirków, gm. Długołęka, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Wrocław - Obwodnica Południowa, Odg. Pruszowice -Odg. Mirków - ZZU Mirków (wieś) Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2024.ESZ z dnia 15 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją nr I-Pez-13/24 z dnia 8 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w powiecie oleśnickim, gminie Syców, obręb Szczodro w, dz. 14, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Ostrów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP  z dnia 15 lutego 2024 roku zawiadamiające, że w dniu 8 lutego 2024 roku wydał decyzję rozstrzygającą w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Franciszka Bykowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2024.ESZ z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 3/4 (LE1U/00067984/2) obręb 0009 Obręb 9, mm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa wart. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2024.ESZ  z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 24/9 (LE1U/00006240/0) i 17/3 (LE1U/00001823/6) obręb 0013 Krzeczyn Wielki, gm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.224.ESZ z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 297/1 (LEIU/00041775/6), 302/3 (LE1U/00000923/0), 303 (LE1U/00058910/7), 278/1 1 278/3 (LE1U/00000966/3), obręb 0020 Obora, gm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn .-.„Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2024.OP  z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. (data wpływu: 24.01.2024 r.), uzupełniony w dniu 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim, gmina Polkowice, obręb Tarnówek, dz. nr: 195/5 (KW nr LE1U/00063588/8) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań  eologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2024.BZK  z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 296/1 (LE1U/00004617/0) obręb Obora, gm. Lubin, nr 49/4 (LE1G/00092471/4) obręb Grodowiec, gm. Grębocice, nr 7 (LE1G/00012217/2) obręb Leszkowice, gm. Pęcław w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań  geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: p u d ow a gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2024.BZK z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 31 stycznia 2024 r. TAURON Dystrybucja S.A. reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Dariusza Swierkota w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowych średniego napięcia” zlokalizowanej na działce nr 28 AM12 obręb Leśnica m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 1410.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2023.KS z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 09 czerwca 2023 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 21 sieipnia 2023 r., zmienionego dnia 12 października 2023 r., decyzją Nr 2/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Kostórkiewicza, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 395 od km 20+492,00 do km 20+744,22, od km 20+840,30 do km 20+930,03, od km 20+981,05 do km 20+992,36, od km 21+153,83 do km 21+488,00 w miejscowości Nowojowice, w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Nowojowice w zakresie rozbiórki i budowy chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia przejść dla pieszych, remontu i przebudowy jezdni, przebudowy i budowy zjazdów do przyległych posesji, rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej, rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej (wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejących slupach), rozbiórki i budowy przepustu oraz przebudowy urządzeń wodnych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.36.2023.AK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Santorowskiego, złożony za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 05 grudnia 2023 r., uzupełnionego w dniu  09 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na terenie Portu Lotniczego Wrocław na działce nr 1/129, AM-15, obręb 0046 Strachowice, miasto Wrocław.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2024.BZK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-11/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 34/2 obręb 0003 Czechy, gm. Jaworzyna Śląska w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f  ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Czechy Likwidacja istn. ZZU Czechy i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300, Żarów - ZZU Olszany 2 odg. Nowy Jaworów - ZZU Olszany 2".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.3.2024.BZK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-9/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 29/2 obręb 0003 Nowe Miasto, gm. Szczytna w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów, odg. Wołany - odg. Szczytna - ZZU Szczytna Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem. Likwidacja istniejącego połączenia pomiędzy gaz. DN150 zasilającym SRP Szczytna a siecią PSG”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2024.BZK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-10/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 1/4, 1/5 obręb 0028 Wysoka gm. Kobierzyce w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f  ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku  z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Wysoka - prace  towarzyszące likwidacji istniejącego ZZU Wysoka".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2024.AK z dnia 9 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-8/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim: gm. Kąty Wrocławskie, obręb 0014 Mokronos Dolny, działka nr: 109, 81/11, 81/9, 75/1, 77;  miasto Wrocław, obręb 0040 Oporów, AM-17, działka nr 4/21, w celu wykonania badań geologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wniosku o wydanie decyzji, o któiych mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa odg. Wrocław - Hutmen - Wrocław Avicenny w Mokronosie Dolnym ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.113.2023.BZK z dnia 9 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-7/24 z dnia 2 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 27 obręb 9 miasto Środa Śląska w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac służących określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Środa Slqska - budowa stacji pomiarowej Q = 31 500 m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.50.2023.MN z dnia 7 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, złożony w dniu 14 grudnia 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemniego w Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.509.2023.MA z dnia 7 lutego 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 31 stycznia 2024 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.509.2023.MA) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Ryszarda Wróbla z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/3 o pow. 0,0021 ha, AM-40, obręb 0001, Wołów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2024.OP z dnia 7 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 31 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego firmę Biuro Projkektowe PROFIL Grzegorz Potyrała, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości znajdujących się w powiecie wrocławskim, gmina Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2024.BZK z dnia 6 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 307/72 (LE1L/00039461/7), 74 (LE1L/00040467/9), 78/1 (LE1L/00015152/4) obręb Jakuszów, gm. Miłkowice w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2024.AK  z dnia 6 lutego 2024 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 stycznia 2024 r., uzupełniony dnia 24 stycznia 2024 r. i 26 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią  Barbarę Krzyż reprezentującą firmę NGS Technologie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 655/2 (miasto Legnica, obręb 0032 Przybków, LE1L/00081643/6), w celu wykonania badań geologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa polegająca na likwidacji odwadniacza na gazociągu DN 150 zasilającego SRP Legnica (Wielka Woda)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2023.WJ z dnia 6 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Duon Dystrybucja Sp. z o. o. z/s w Przeźmierowie, ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 1 lutego 2024 r., Nr 5/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=8000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę odcinka gazociągu w/c DN 80 MOP 8,4 MPa o długości ok. 135,0 m, w ramach zadania pn.: „Budowa stacji redukcyjnej I-go stopnia Q=8000 m3/h w m. Czeszów”.

Decyzja Nr 5/24 z dnia 1 lutego 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu  i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielani pozwolenia na budowę na rzecz: Duon Dystrybucja Sp. z o. o. z/s w Przeźmierowie ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.217.2023.AL z dnia 5 lutego 2024 roku, Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w związkuz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 9y ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zm.), na podstawie art. 36 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wskazuje - do dnia 31 marca 2024 roku - termin zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Mieczysławie Płomińskim w udziale 2/36, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 52/1 o pow. 0,0121 ha oraz nr 52/2 o pow. 0,0033, AM-69, obręb Lucień.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2023.JGO  z dnia 2 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr 4/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę kontenerowego budynku stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej SRP Góra o przepustowości projektowej Qd=5000 m3/h, MOP=6,3 MPa wraz z budową ciągów technologicznych, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz budową ogrodzenia, na działkach o numerach identyfikacyjnych: 020401 4.0001.73/6, 020401_4.0001.73/7, 020401 4.0001.90/1 w miejscowości Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2023.KS  z dnia 2 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 21 lutego 2023 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 15 maja 2023 r., skorygowanego dnia 02 sierpnia 2023 r., decyzją Nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., odmówił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanemu przez Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna - Wąsosz”.

Decyzja Nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku odmawiająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna - Wąsosz”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim. gmina Grębocice., obręb Krzydłowice. dz. nr: 30 (KWnr LE1G/00090315/9), 6 (KW nr LE1G/00001179/3), 7/2 (LE1G/00013425/0), 25/2 (LE1G/00099853/5), 23/2 (LE1G/00088358/5), 21 (LEI G/00030852/7), 16/2 (LE1G/00036451/8), 235 (LE1G/00013432/2), 234 (LE1G/00001112/6), 233 (LEI G/00001106/1), 229 (LE1G/00001151/1), 191 (LEI G/00013899/3), 192 (LEI G/00021581/0), 127 (LE1G/00057544/0), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim. gmina Grębocice, obręb Proszówek. dz. nr: 1/6 (KW nr LEIG/00100014/3), 2/2 (KW nr LElG/00055686/3),w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim, gmina Grębocice, obręb Grodowiec. dz. nr: 64/7 (KWnr LE1G/00099528/8), 62 (KW nr LE1G/00020812/2), 59/3 (LE1G/00099180/6), 60/10 (LE1G/00026580/8), 50/12 (LE1G/00029876/1), 49/3 (LE1G/00029041/9), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku owydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Ko to wice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się powiecie polkowickim. gmina Grębocice, obręb Rzeczyca, dz. nr: 668/1 (KWnr LE1G/00092595/9), 582/2 (KW nr LE1G/00031823/2), 226 (LE1G/00004652/4), 192/1 (LE1G/00058359/3), 165 (LE1G/00107302/8), 164 (LEI G/00050529/0), 162 (LEI G/00036915/9), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim, gmina Polkowice, obręb Komorniki, dz. nr: 18/4 (KW nr LE1U/00004433/6), 16 (KW nr LE1U/00023575/2), 11/2  (LEIU/00004427/1), 8, 7 (LE1U/00078412/2), 5 (LE1U/00078411/5), 4 (LE1U/00004445/3), 216/8 (LE1U/00058142/2), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-PP.747.9.2024.AK z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont gazociągu DN400 PN6,3MPa (MOP 5,5MPa) w miejscowości Taczalin i Dziwiszów w zakresie wymiany trzech trójników DN400”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2024.JGO z dnia 31 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, złożony dnia 19 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice-Szewce/Raków w lokalizacji ZZU Aleksandrowice w związku z dostosowaniem gazociągu DN350 do tłokowania, wraz z niezbędną rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Aleksandrowice - Szewce/Raków, ZZU Aleksandrowice - ZZU Pększyn, ZZU Golędzinów - ZZU Szewce (Raków)l - Posadowienie Śluzy na terenie ZZU Aleksandrowice i ZZU Szewce wraz z ogrodzeniem, drogami i placem na ZZU Aleksandrowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.56.2023.NW z dnia 30 stycznia 2024 roku informujace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr I-K/Z-10/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Średzka, fragment inwestycji realizowany w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 273 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny, na działce o identyfikatorze ewidencyjnym nr 021803_5.0004.105/2.

Decyzja Nr I-K/Z-10/24 z dnia 29 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę dla Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18,55-330 Miękinia obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Sredzka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.75.2023.WJ z dnia 30 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła  Papierowskiego, złożony w dniu 15 grudnia 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 15 styczna 2024 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku osobowego Oława Zachodnia z przejściem podziemnym 1 infrastrukturą oraz z przebudową istniejących sieci i systemu odwodnienia, przewidzianego do realizacji na działkach nr 3, nr 2/1, AM-30, obr. 0003 Oława, działkach nr 1, nr 2, nr 3/1, nr 4/1, nr 5/1, nr 6/1, nr 7/1, nr 8/1, nr 9/1, nr 17, AM-49, obr. 0003 Oława, działce nr 1/1, AM-57, obr. 0003 Oława, działce nr 4 i nr 5, AM-55, obr. 0003 Oława, jedn. ew. 021501_1 Oława-miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.11.2024.OP z dnia 30 stycznia 2024 roku zawiadamiająceo wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 stycznia 2024 r. (datawpływu za pośrednictwem platformy ePUAP: 18.01.2024 r.), uzupełniony dnia22 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującegofirmę Biuro Projkektowe PROFIL Grzegorz Potyrała, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie m. Wrocław, obręb 0029 Jarnołtów, dz. nr: 13 (KW nr WR1K/00053309/2), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla realizacji zadania pn.: Likwidacja wypłycenia gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w m. Samotwór.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.110.2023.BZK  z dnia 26 stycznia 2024 roku zawiadamiające lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg  Wrocław - Obwodnica Północna, wyplycenia w obr. Domaszczyn”.

Decyzja Nr  I-Pg -5/24 z dnia 19 stycznia 2024 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycenia w obr. Domaszczyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.66.2023.ES2  z dnia 26 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 1/24 z dnia 24 stycznia 2024 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 r. udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od km 0+029,42 do km 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową  drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Decyzja Nr 1/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku uchylająca z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 r. udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od km 0+029,42 do łon 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.108.2023.OP z dnia 25 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że dnia 18 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-4/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Wycięcie zespołu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół i wstawienie prostki oraz likwidacja gazociągu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.112.2023.ESZ z dnia 25 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji realizowanej pod nazwą: „Likwidacja (rozbiórka) na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Krzeptów 1 DN300 MOP 5,5MPa nieczynnego połączenia z ZZU Krzeptów II i likwidacja (rozbiórka) ZZU Krzeptów II DN200
MOP 5,5MPa z wstawieniem w ich miejsce prostych odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.49.2023.MN z dnia 24 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 22 stycznia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 3/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla  zamierzenia budowlanego : „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikulowa”.

Decyzja Nr 3/24 z dnia 22 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul.  Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.107.2023.BZK z dnia 24 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 17 stycznia 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pe-3/24 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice” (etap III).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2024.AK z dnia 23 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zgorzelec Jeleniów, likwidacja wypłycenia w rowie melioracyjnym w m. Żarska Wieś”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2024.BZK z dnia 23 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 stycznia 2024 r., uzupełniony dnia 12 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów  Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 159/21 (WR1E/00111761/7), 156/3 (WR1E/00056315/2) obręb 0026 Mirków, gm. Długołęka, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, Odg. Pruszowice-Odg. Mirków - ZZU Mirków (wieś) Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.36.2023.MN z dnia 23 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 17 stycznia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia  budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Decyzja Nr 2/24 z dnia 17 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne  S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna dla zamierzenia budowlanego: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2024.ESZ z dnia 18 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 stycznia 2024 r. (data wpływu: 08.01.20234r.), skorygowanego dnia 10 stycznia 2024 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Łukasza Święsa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w yowiecie oleśnickim. sminie Syców, obręb Szczodrów dz. 14 (WR1E/00061897/3) w celu wykonania  badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Ostrów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2024.BZK  z dnia 18 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 stycznia 2024 r., uzupełniony dnia 10 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 106/11 (WR1S/00001843/5), 105(WR1S/00001891/6), 106/12 (WR1S/00052986/1) obręb 0010 Krępice, gm. Miękinia w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia 0 którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, ZZU Krępice - odg. Krępice - ZZU Krępice. Likwidacja istniejącego 1 wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.56.2023.EL  z dnia 18 stycznia 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 17 stycznia 2024 r., Nr I-D-6/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt  architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzldej nr 292 w miejscowości Ścinawa (ul. Wrocławska), przewidzianej do realizacji na nieruchomościach o identyfikatorach: 021104_4.0004.187/2, 021104_4.0004.186, 021104_4.0004.185 i 021104_5.0005.205, w ramach zadania pn. „Budowa SUW Ścinawa oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ścinawa”.

Decyzja Nr I-D 6/24 z dnia 17 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.337.2023.SP z dnia 17 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb 0040 Oporów, AM-21, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/10, w dniu 8 stycznia 2024 roku Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję ustalającą odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.46.2023.JGO z dnia 17 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, złożony dnia 22 listopada 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 07 grudnia 2023 r. oraz w dniu 29 grudnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu  architektonicznobudowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce - Oltaszyn w lokalizacji Węzeł Ołtaszyn w związku z dostosowaniem gazociągu DN300 do tłokowania”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2024.BZK z dnia 16 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 5 stycznia 2024 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 34/2 obręb 0003 Czechy, gm. Jaworzyna Śląska (księga wieczysta nr: SW1S/00090217/7), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Czechy Likwidacja istn. ZZU Czechy i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300, Żarów - ZZU Olszany 2 odg. Nowy Jaworów - ZZU Olszany 2".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.619.2023.MK z dnia 16 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Świerzawa oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/2 oraz nr 27/4, obręb 0008 Rzeszówek, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr l-Pg-81/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po Wojciechu Jaworskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.707.2016.AL  zdnia 15 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach toczącego się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców zmarłego Tadeusza Podboraczyńskiego, z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/3 o pow. 0,1909 ha, AM-24, obręb Rędzin informuje, że biegła sporządziła operat szacunkowy datowany na dzień 3 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-WO.7570.682.2023.JK  z dnia 15 stycznia 2024 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Henryku Kasiukiewiczu, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Świerzawa oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 218/1, obręb 0011 Stara Kraśnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.474.2023.SP  z dnia 15 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Jana Rybeczki (udział 1/3) z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku-Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 47/1, AM-3, o po w. 0,0161 ha, obręb Stare Miasto, rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy z dnia 8 grudnia 2023 r., określający wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.585.2023.SP  z dnia 15 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Heleny Adamczyk z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 402/9 o pow. 0,0024 ha, AM-12, obręb Stary Zdrój, rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy z dnia 8 grudnia 2023 r., określający wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.53.2023.JT z dnia 12 stycznia 2024 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr I-D-4/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu udzielił na rzecz Inwestora - Zakład Usług  Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Źródła, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 94, na działkach nr 197/1 i nr 205/2 obr. 0026 Źródła, jedn. ew. 021803 5 Miękinia.

Decyzja Nr I-D-4/24 z dnia 11 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę dla Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini ul. Willowa 18 55-330 Miękinia obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Źródła.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.52.2023.JT z dnia 12 września 2024 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr I-D-3/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu udzielił na rzecz Inwestora - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Błonie, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 94, na działce nr 12/1, obr. 0002 Źródła, jedn. ew. 021803 5 Miękinia.

Decyzja Nr I-D-3/24 z dnia 11 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i udzielani pozwolenia na budowę dla Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini ul. Willowa 18 55-330 Miękinia obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Błonie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.109.2023.AK z dnia 12 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że dnia 8 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-2/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu śr/c dn400 MOP 0,5MPa na odcinku miejscowość Chociwel - Górzec - Szczawin - Pęcz - Mikoszów - Strzelin wraz z przyłączem gazu śr/c dn225 MOP 0,5MPa oraz stacją gazową 5000m3/h dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Ząbkowickiej w miejscowości Strzelin”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2024.BZK z dnia 12 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 stycznia 2024 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 1/4 obręb 0028 Wysoka gm. Kobierzyce (księga wieczysta nr: WR1K/00120108/4), nr 1/5 obręb 0028 Wysoka gm. Kobierzyce (księga wieczysta nr: WR1K/00075512/8) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Wysoka - prace towarzyszące likwidacji istniejącego ZZU Wysoka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2024.BZK  z dnia 12 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 stycznia 2024 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 29/2 obręb 0003 Nowe Miasto, gm. Szczytna (księga wieczysta nr: SW1K/00074130/8) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów, odg. Wołany - odg. Szczytna - ZZU Szczytna Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem. Likwidacja istniejącego połączenia pomiędzy gaż. DN150 zasilającym SRP Szczytna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.113.2023.BZK  z dnia 11 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 grudnia 2023 r. (data wpływu 21.12.2023 r.), uzupełniony dnia 3 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Adriana Klaczyńskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 27 obręb 9 Środa Śląska (księga wieczysta nr: WR1S/00008862/3) w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac służących określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Środa Śląska - budowa stacji pomiarowej Q = 31 500 m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2023.MN  z dnia 11 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 9 stycznia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/24 zatwierdzającą projekt  zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.661.2023.SP z dnia 10 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Jana Orłowskiego z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 357/17 o pow. 0,0025 ha, AM-10, obręb Stary Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.663.2023.SP  z dnia 10 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Sabiny Tworek z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 330/3 o pow. 0,0006 ha oraz nr 330/4 o pow. 0,0015 ha, AM-10, obręb Stary Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.105.2023.OP z dnia 10 styczna 2024 roku zawiadamiające, że dnia 3 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-1/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa PMG Wierzchowice do pojemności czynnej 2,1 mld Nm3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.662.2023.SP z dnia 10 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi: - spadkobierców Urszuli Wróbel,
- spadkobierców Ireny Kowalczyk,
- spadkobierców Danuty Mroszczyk,
- spadkobierców Krystyny Sierant,
z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 204/1 o pow. 0,0004 ha oraz nr 204/2 o pow. 0,0002 ha, AM-11, obręb Nowy Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2024.AK z dnia 10 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 stycznia 2024 r. (data wpływu: 03.01.2024 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Jolantę Potoczną reprezentującą firmę GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: gm. Kąty Wrocławskie, obręb 0014 Mokronos Dolny, działka nr: 109 (WR1S/00036865/9), 81/11 (WR1S/00013948/8), 81/9 (WR1S/00013946/4), 75/1 (WR1S/00014142/5), 77 (WR1S/00014090/5);

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2023.WJ z dnia 9 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Duon Dystrybucja Sp. z o. o., z siedzibą w Przeźmierowie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera oraz Pana Arona Wiśniewskiego, złożony w dniu 24 listopada 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 20 grudnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=8000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę odcinka gazociągu w/c DN 80 MOP 8,4 MPa o długości ok. 135,0 m., na działkach nr 71/11, nr 71/12, obręb 0022 Złotów i działce nr 627/1, obręb 0004 Czeszów, 022005_2 gm. Zawonia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.104.2023.BZK  z dnia 5 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 grudnia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-95/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przyłączenie sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. - budowa stacji pomiarowej Q= 20 000m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN150 MOP5,5MPa we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskeigo IF-PP.106.2023.ESZ  z dnia 4 stycznia 2024 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 grudnia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-96/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla odpowiednio: remontu i przebudowy linii 220kV w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii 220kV Mikułowa - Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.350.2023.MK  z dnia 4 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że w dniu 27 grudnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski zakończył postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/1 o pow. 0,0293 ha, oraz działka nr 24/2 o pow. 0,0034 ha, 0001, Obręb 1, wydając decyzję ustalającą odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości w tym na rzecz spadkobierców Ryszarda Łazarenko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.110.2023.BZK z dnia 4 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna,wypłycenia w obr. Domaszczyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.108.2023.OP z dnia 3 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Wycięcie zespołu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół i wstawienie prostki oraz likwidacja gazociągu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół”.

liczba wejść: 1467

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2024
Data modyfikacji : 20.02.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Autor :