Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2014

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. oceny zgodności projektów inwestycyjnych z ustawowymi celemi Programu

w Wydziale Programu dla Odry 2006 w Oddziale Finansowania i Rozliczeń ( PO/FR/1/01/2014) została wybrana:

Pani Magdalena Mikulska, zam. we Wrocławiu

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomosci i Rolnictwa w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NiR/OR/1/02/2014) zostali wybrani (2 etaty):

1. Pan Konrad Gieroń, zam. we Wrocławiu

2. Pani Natalia Polus, zam. we Wrocławiu

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. planowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego ( IF/PP/1/02/2014) została wybrana:

Pani Olga Pastucha, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. nadzoru i kontroli w zakresie geodezji i kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

( GK/NGK/1/03/2014)

nabór zakończony bez wyłonienia kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/1/02/2014)

została wybrana:

Pani Barbara Nowak, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/1/03/2014)

została wybrana:

Pani Hanna Miśkiewicz, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty

ds. kadrowych w Biurze Organizacyjno-Admnistracyjnym w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OA/OKS/01/03/2014)

została wybrana:

Pani Dorota Pięta, zam. w Gałowie

 

-na stanowisko starszego specjalisty

 ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków finansowanych ze środków unijnych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Księgowości i Budżetu (OA/KB/01/04/2014)

została wybrana:

Pani Grażyna Czajkowska, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko Dyrektora Biura Informatyki i Obsługi Urzędu

(BI/D/01/04/2014):

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(BZ/ZD/01/04/2014):

została wybrana:

Pani Dorota Miernicka, zam. w Dzierżoniowie

 

-na stanowisko eksperta ds.kontroli lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badań
 i wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią

(NK-ekspert ds. kontroli lekarzy):

nie zgłosił się żaden kandydat

 

-na stanowisko eksperta ds.kontroli psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań
 i wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią

(NK-ekspert ds. kontroli psychologów)

został wybrany:

Pan Adam Kaczmarski, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty

ds. potwierdzania trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań

(IF/WO/01/05/2014)

została wybrana:

Pani Paulina Walorska, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty

ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa w Oddziale Mienia Zabużańskiego

(NiR/MZ/01/05/2014)

została wybrana:

Pani Katarzyna Pawleta, zam. w Domecku

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

(BZ/LUSKŻ/01/06/2014)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko starszego specjalisty

ds. kadrowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń

(OA/OKS/01/06/2014))

została wybrana:

Pani Magdalena Półtorak, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko referenta

ds. ewidencji odcinków mandatów karnych w Wydziale Finansów i Budżetu

w Oddziale Realizacji Dochodów Mandatowych

(FB/RDM/01/04/2014))

została wybrana:

Pani Alina Domańska, zam. we Wrocławiu

Pani Anna Golenia, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. wczesnego ostrzegania i alarmowania w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(BZ/ZKSO/02/05/2014):

został wybrany:

Pan Rafał Cetnarowski, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. całodobowego analizowania stanu bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(BZ/ZKSO/01/05/2014) zostali wybrani (2 etaty):

1. Pan Paweł Mularczyk, zam. we Wrocławiu

2. Pan Rafał Olejarz, zam. we Wrocławiu   

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego               (SOC/OP/01/06/2014)

została wybrana:

Pani Dominika Winkowska, zam. w Krzywiczynie

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z prawem do posiadania paszportu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym  (SOC/P/01/07/2014)

została wybrana:

Pani Agnieszka Drozd, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty dds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego  (SOC/P/01/08/2014)

została wybrana:

Pani Ewa Targosz, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. rozliczania dotacji w obszarze zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej  w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego  (PS/ZS/01/08/2014):

nabór zakończony bez wyboru kandydata

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/08/2014) została wybrana:

Pani Matylda Furmanek, zam. we Wrocławiu
 

-na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ-lekarz koordynator):

nie zgłosił się żaden kandydat

 
 
-na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ-operator) został wybrany:
Pan Marek Tywoniak, zam. we Wrocławiu
 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury

w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/1/08/2014) został wybrany:

Pan Konrad Bojek, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej, w Wydziale Finansów i Budżetu,
w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów ( FB/KSFP/01/08/2014) został wybrany:
Pan Darwin Tamborski, zam. we Wrocławiu
 

-na stanowisko Dyrektora Biura Informatyki i Obsługi Urzędu

(BI/D/01/06/2014):

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli

(NK/KE/02/08/2014):

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. całodobowego analizowania stanu bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(BZ/ZKSO/01/07/2014) został wybrany:

Pan Andrzej Marcinko, zam. we Wrocławiu

 

 na stanowisko inspektora wojewódzkiego

ds. finansowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

(BZ/LUSKŻ/02/08/2014)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko starszego specjalisty

ds. nadzoru i kontroli prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Katastru Nieruchomości

( GK/KN/01/08/2014)

nabór zakończony bez wyłonienia kandydata

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. kontaktów społeczno-politycznych

w Biurze Wojewody w Oddziale Kontaktów Społeczno-Politycznych

(BW/KSP/01/10/2014)) została wybrana:

Pani Hanna Banaszak-Kozyra, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko psychologa w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(BZ/PRRM/01/10/2014) została wybrana:

Pani Olga Szewczyk zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. finansowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(BZ/LUSKŻ/01/07/2014) został wybrany:

Pan Hubert Lada zam. we Wrocławiu

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli

(NK/KE/02/08/2014):

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

--na stanowisko sekretarza Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

została wybrana:

Pani Ewelina Hanyś, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko księgowego ds. obsługi finansowo-ksiegowej wpływów i należności z tytułu mandatyów karnych

w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realziacji Dochodów Mandatowych

(FB/RDM/01/10/2014)) została wybrana:

Pani Iwona Maciejowska-Bekta, zam. w Świdnicy

 

-na stanowisko administratora systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ- administrator systemu)

nabór zakończono bez wyłonienia kandydata

 

-na stanowisko starszego serwisanta urządzeń elektronicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ- starszy serwisant urządzeń elektronicznych został wybrany:

Pan Radosław Woliński, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowan i wywłaszczeń

w Wydziale Infrastruktury Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/12/2014) został wybrany:

Pan Kamil Majdański, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury

w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/1/12/2014) :

nabór zakończono bez wyłonienia kandydata

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. nadozru i kontroli prowadzenia baz danych ewidencji runtów i budynków

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

GK/KN/01/12/2014) została wybrana:

Pani Monika Caban, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

GK/NGK/01/12/2014) został wybrany:

nabór zakończono bez wyłonienia kandydata

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru(NK/N/01/12/2014) została wybrana:

Pani Anna Szewczyk, zam. w Bielawie
 
 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i egzekucji w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli

(NK/KE/01/01/2015):

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli

(NK/KE/02/12/2014):

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

 

liczba wejść: 15417

Metryka strony

Data publikacji : 18.03.2014
Data modyfikacji : 09.11.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Autor : były pracownik