Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2018

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/12/2018)
została wybrana:
Agnieszka Misiurek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/01/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/02/12/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/04/12/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/12/2018)
został wybrany:
Damian Moskal, zam. Wołów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/11/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych oraz terenów zamkniętych (IF/AB/02/11/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/11/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji (OR/DD/01/12/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej (ZP/ZS/01/12/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej (ZP/KNPS/01/12/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2018)
została wybrana:
Ewa Sławik, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/11/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/11/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/11/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/01/11/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zaświadczeń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją (OR/ZD/01/12/2018)
została wybrana:
Elżbieta Czołacz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/11/2018)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów


 

na stanowisko
administratora systemu
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ-administrator)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
zastępcy kierownika Oddziału
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ/CPR/01/12/2018)
została wybrana:
Karina Sikora-Wojtarowicz, zam. Nowojowice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/11/2018)
została wybrana:
Magdalena Cudecka, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej (ZP/ZS/02/11/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej (ZP/KNPS/01/11/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (ZP/ZPSM/01/12/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/03/12/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem (ZP/ZPSM/05/12/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg  (NK/KS/01/11/2018)
została wybrana:
Aleksandra Grzebieniowska, zam. Opole

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej (ZP/ZS/03/11/2018 na 0,5 etatu)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/11/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/11/2018)
zostały wybrane:
Monika Ziembicka, zam. Wrocław
Dotota Sakowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/11/2018)
została wybrana:
Magdalena Baszczyk, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/11/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/11/2018)
została wybrana:
Emilia Licznar, zam. Chrząstawa Wielka


 

na stanowisko
referenta ds. obsługi kancelaryjnej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/02/11/2018)
została wybrana:
Anetta Jarymowicz, zam. Bartków

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/11/2018)
zostali wybrani:
Michał Gabrych, zam. Siechnice
Agnieszka Szkopek, zam. Wrocław


 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu Krajowego Kontrolera w Programie Interreg V-A Republika Czeska-Polska
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/03/11/2018)
został wybrany:
Wojciech Hryńczuk, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemów łączności i teleinformatyki
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/04/10/2018)
został wybrany:
Karol Szczyrk, zam. Dziadowa Kłoda

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/11/2018)
zostali wybrani:
Magdalena Paśko, zam. Wrocław
Szymon Gonerko, zam. Wrocław
Bartosz Dudek, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. militaryzacji, obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych (BZ/SO/03/10/2018)
kandydatka/kandydat zrezygnowała/zrezygnował z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obrony cywilnej
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności  (BZ/BOL/02/10/2018)
została wybrana:
Aneta Sieminiak, zam. Poznań

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/05/10/2018 Wałbrzych)
została wybrana:
Dominika Majda, zam. Wałbrzych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych  (BZ/LUSKŻ/01/10/2018)
został wybrany:
Paweł Bednarz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/02/11/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (GK/ONG/01/11/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 brak ofert kandydatek/kandydatów

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/10/2018)
został wybrany:
Waldemar Ściborski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/11/2018)
została wybrana:
Swietłana Kłopotowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych (OR/DD/03/10/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
została wybrana:
Małgorzata Kulok, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/02/11/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/03/10/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (ZP/ZPSM/04/10/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/04/10/2018)
został wybrany:
Kamil Rachwalik, zam. Kłobuck

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/11/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/11/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji (OR/DD/04/10/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej (ZP/ZS/01/11/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/10/2018 Delegatura w Jeleniej Górze)
została wybrana:
Agnieszka Pogoda, zam. Jelenia Góra

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/11/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/10/2018 Delegatura w Legnicy)
została wybrana:
Agnieszka Krzymowska, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/10/2018)
została wybrana:
Edyta Kamińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych oraz terenów zamkniętych (IF/AB/02/10/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów kolejowych (IF/AB/01/10/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji finansowych (FB/KF/01/10/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/10/2018)
 brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/10/2018)
 brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/02/09/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/10/2018)
została wybrana:
Żaneta Mytyk, zam. Radwanice

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/10/2018)
została wybrana:
Magdalena Janoszek, zam. Kudowa Zdrój

 

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/10/2018 Delegatura w Legnicy)
została wybrana:
Sylwia Kruk, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej (ZP/KNPS/01/10/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/10/2018)
został wybrany:
Mateusz Lis, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/09/2018)
zostały wybrane:
Dorota Wojciechowska-Żuk, zam. Wrocław
Ewa Twaróg, zam. Wrocław
Edyta Kamińska, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/03/09/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/10/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/10/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/09/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. koordynacji Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (administrator ds. koordynacji BWOPT/09/2018)
została wybrana:
Paulina Muchla, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/10/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
została wybrana:
Lidia Czapska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (GK/ONG/02/10/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/09/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/09/2018)
została wybrana:
Irena Terpiłowska, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/09/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej (ZP/KNPS/01/09/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
została wybrana:
Anna Łata, zam. Stoszów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/08/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji finansowych (FB/KF/02/08/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych (BZ/LUSKŻ/01/08/2018)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/09/2018)
została wybrana:
Martyna Ciszkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/01/09/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
została wybrana:
Aleksandra Maniak, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji (OR/DD/02/10/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych (OR/DD/01/10/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej (ZP/ZS/01/09/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/09/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/03/08/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (GK/ONG/02/08/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
brak ofert brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/08/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/08/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/08/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/09/2018)
została wybrana:
Jolanta Malec, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
 informatyka ds. obsługi sprzętu komputerowego (AL/OI/02/08/2018)
w  Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej
został wybrany:
Marek Musiał , zam. w Jugowcu

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/02/09/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/09/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (ZP/ZPSM/01/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (ZP/ZS/01/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
została wybrana:
Agnieszka Krawiec, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/01/09/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
został wybrany:
Maciej Kędziora, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/09/2018)
została wybrana:
Dominika Bajer, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (ZP/ZPSM/01/09/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/08/2018 Legnica)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Delegatura w Legnicy)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
została wybrana:
Agnieszka Krzymowska, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej (ZP/KNPS/04/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
została wybrana:
Katarzyna Łataś, zam. Częstochowa

 

na stanowisko
psychologa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ/CPR/01/08/2018)
została wybrana:
Agnieszka Breda, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/08/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/08/2018)
została wybrana:
Danuta Maksymowicz-Małaszuk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/08/2018)
została wybrana:
Paulina Szala, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/09/2018)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
zostały wybrane:
Gizela Golor, zam. Wrocław
Patrycja Boczek, zam. Świdnica

 

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiazywania problemów informatycznych(AL/OI/01/08/2018)
w  Biurze Administracji i Logistyki
został wybrany:
Mariusz Stocki , zam. w Radwanicach

 

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Delegatura w Wałbrzychu)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
został wybrany:
Andrzej Sławik, zam. Głuszyca

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (ZP/KNPS/01/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/04/08/2018)
zostali wybrani:
Katarzyna Gach, zam. Wrocław
Joanna Kubik, zam. Wrocław
Teresa Bąk, zam. Wrocław
Justyna Taracha, zam. Wrocław
Szymon Orzeł, zam. Wrocław
Anna Korpal, zam. Siechnice
Magdalena Młynarczyk, zam. Wrocław
Małgorzata Wasilewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/02/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/08/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora ds. koordynacji Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (administrator ds. koordynacji BWOPT/08/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (ZP/KNPS/02/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
została wybrana:
Natalia Szczecińska, zam. Zębice

 

na stanowisko
radcy prawnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/P/01/08/2018)
została wybrana:
Milena Stokowska-Świst, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/01/07/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora systemu (BZ- administrator systemu)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
brak ofert  kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych (IF/AB/02/07/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (GK/ONG/02/07/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
brak ofert brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/07/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji (OR/DD/02/08/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych (OR/DD/01/08/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/01/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/03/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/08/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/08/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/08/2018)
została wybrana:
Marta Broniewicz, zam. Brzeg Dolny

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/08/2018)
został wybrany:
 Mateusz Urbanik, zam. Lwówek Śl.

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej (ZP/KNPS/03/08/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/08/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kadrowych i archiwalnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/08/2018)
została wybrana:
Magdalena Więcek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/08/2018)
został wybrany:
Mateusz Jędrzejewski, zam. Głogów
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/05/07/2018)
zostali wybrani:
Łukasz Wolski, zam. Łany
Martyna Dziemidowicz, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
referenta prawno - administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/07/2018)
została wybrana:
Agata Zdanowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/07/2018)
został wybrany:
 Maciej Michalak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/04/07/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/07/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/08/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/07/2018)
została wybrana:
Marta Rajska-Manista, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/07/2018)
została wybrana:
Barbara Moryson, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/07/2018)
zostali wybrani:
Ewa Szychowska, zam. Wrocław
Justyna Kretek, zam. Wrocław
Renata Figurniak, zam. Golanka Dolna
Józef Zawadzki, zam. Wrocław
Justyna Dobrowolska, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
  inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/07/2018)
brak ofert brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
sekretarki
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/sekretarka/07/2018)
została wybrana
Beata Mazur, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/07/2018)
została wybrana
Natalia Mamak, zam. Laskowa

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (ZP/ZS/01/07/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. świadczeń (ZP/KŚ/05/06/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
  inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/06/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. odszkodowań i wywłaszczeń  (IF/WO/02/06/2018- 2 etaty)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/01/06/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/07/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. odszkodowań i wywłaszczeń  (IF/WO/02/06/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/07/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko sekretarki
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi zadań realizowanych w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/03/07/2018)
została wybrana
Marlena Kamińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/02/06/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych (IF/AB/02/06/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/07/2018)
została wybrana
Anna Grondys, zam. Opole

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/07/2018)
zostały wybrane:
Anna Chochołowicz, zam. Brzeg
Magdalena Stolarz, zam. Wrocław
Agnieszka Mikus, zam. Wrocław
Małgorzata Waluś, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/07/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/06/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/07/2018)
została wybrana
Bogusława Janicka, zam. Sobótka

 

na stanowisko
 wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/02/07/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/07/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
sprzątaczki
w Biurze Administracji i Logistyki (AL - sprzątaczka)
została wybrana
Agata Sokołowksa, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/02/07/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/06/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/07/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
została wybrana:
Agnieszka Krynicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administrator ds. koordynacji Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
została wybrana
Katarzyna Pluta, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kadrowych i archiwalnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/06/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/06/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/06/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/06/2018) Delegatura w Legnicy
zostały wybrane
Swietłana Gerus, zam. Lubin
Aurelia Markowicz, zam. Lubin

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/06/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/06/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/06/2018)
została wybrana
Aneta Porzyc, zam. Żórawina
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KS/01/05/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/06/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/06/2018)
została wybrana
Aleksandra Złoczewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń
w pomocy społecznej (ZP/KNPS/06/06/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
referenta ds. świadczeń (ZP/KŚ/04/06/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (ZP/ZS/01/06/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług
w pomocy społecznej (ZP/KNPS/03/06/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
kasjera
w Wydziale Organizacji i Rozwoju
została wybrana
Dorota Sakowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/05/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
  inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/OZM/01/06/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
 inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/06/2018)
została wybrana:
Joanna Łakomiec, zam. Szewce

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/06/2018) Delegatura w Jeleniej Górze
została wybrana
Małgorzata Cape, zam. Podgórzyn

 

na stanowisko
  referenta ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/06/2018)
została wybrana:
Małgorzata Misior, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług
w pomocy społecznej (ZP/KNPS/04/06/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych (ZP/KNPS/02/06/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
została wybrana:
Ewa Lasota, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych (IF/AB/01/06/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP/01/06/2017)
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
została wybrana:
Anna Wesoły, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu
środków europejskich (FB/KSFP/02/05/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w OddzialeKsięgowości i Sprawozdawczości Finansowej
została wybrana:
Barbara Dziedzic, zam. Kąty Wrocławskie

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
została wybrana:
Karolina Worożańska, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego (IF/PP/02/05/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
została wybrana
Sylwia Kręzel, zam. Wrocław

 

na stanowisko
  inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej(ZP/KNPS/01/06/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. odszkodowań i wywłaszczeń  (IF/WO/01/06/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
  referent ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/04/05/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/05/2018) Delegatura w Wałbrzychu
została wybrana
 Agnieszka Pohoska, zam. Wałbrzych
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi zadań realizowanych w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/05/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/05/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
zostali wybrani:
Karmena Radziszewska, zam. Wrocław
Piotr Skawski, zam. Mirków

 

na stanowisko
administratora ds. koordynacji Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (administrator ds. koordynacji BWOPT)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej (ZP/KNPS/01/05/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/05/2018)
został wybrany
Sławomir Gołąbek, zam. Trzebiatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/02/05/2018)
została wybrana
 Barbara Dziedzic, zam. Kąty Wrocławskie

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RWD/01/05/2018)
została wybrana
 Paulina Bury, zam. Kiełczów
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/05/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
  inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/05/2018)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
  inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/05/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/01/05/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
  starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/05/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/05/2018) Delegatura w Legnicy
zostały wybrane
 Natalia Semczuk, zam. Środa Śl.
 Wioleta Andreiszyn, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/05/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/05/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/04/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Oddziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (BZ/ZKSO/01/04/2018)
został wybrany
Krzysztof Nowak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/05/2018)
została wybrana
Paulina Felczerek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/04/2018)
została wybrana
Ewa Iwaszkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/04/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych (IF/AB/01/04/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych (IF/AB/02/04/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/03/04/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
została wybrana
Karolina Słowińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. inwestycji budowlanych (AL/OT/01/04/2018)
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Technicznej
został wybrany:
Bogdan Lewandowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/04/04/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/04/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/04/2018)
zostali wybrani:
Mateusz Gocoł, zam. Chrząstawa Wielka
Mariola Rapior, zam. Wrocław
Małgorzata Szabuńko, zam. Wrocław
Maria Gryga, zam. Wrocław
Magdalena Maślona, zam. Kiełczów

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/04/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
został wybrany:
Robert Dziuba, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. organizacji systemów łączności
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/04/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/02/04/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/04/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
  starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/04/2018)
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/04/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/04/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
zostali wybrani:
Beata Fetter-Fabrowicz, zam. Wrocław
Dawid Gogola, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi zadań realizowanych w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/04/2018)
został wybrany
Tomasz Michalewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej (ZP/KNPS/02/04/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej (ZP/KNPS/01/04/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
administratora ds. koordynacji Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (administrator ds. koordynacji BWOPT)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/04/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/04/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/01/03/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/01/04/2018 Delegatura w Jeleniej Górze)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/02/03/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
została wybrana
Martyna Sługocka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/03/04/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/OZM/01/03/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/03/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiana Ratunkowego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji dochodów budżetowych i zwrotu dotacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/03/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/03/2018)
została wybrana
Dorota Ptak, zam. Dzierżoniów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/03/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci
i obiektów kolejowych (IF/AB/01/03/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci
i obiektów hydrotechnicznych (IF/AB/02/03/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci
i lotnisk cywilnych (IF/AB/03/03/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. organizacji systemów łączności
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/03/01/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydatków inwestycyjnych budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich (FB/KSFP/01/03/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale  Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej
została wybrana
Ewa Tomasiak, zam. Czernica 

 

na stanowisko
starszy specjalista ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/03/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji (OR/DD/02/03/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/03/2018)
została wybrana
Justyna Popławska, zam. Legnica

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/03/2018)
został wybrany
Ryszard Rudnik, zam. Legnica

 

na stanowisko sekretarki
w Biurze Administracji i Logistyki
została wybrana
Halina Solarz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych (FB/BP/03/03/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
brak ofert spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania (FB/BP/01/03/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
kasjera
w Wydziale Organizacji i Rozwoju (kasjer - 0,50 etatu)
została wybrana
Sylwia Migdzińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/03/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania (FB/BP/02/03/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
została wybrana:
Hanna Szymańska, zam. Wrocław

 

 na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/01/03/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
został wybrany:
Mariusz Adamski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/03/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/02/03/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/01/03/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/03/2018)
zostali wybrani
Michał Gauza, zam. Wołów
Mateusz Parkitny, zam. Częstochowa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/07/02/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/03/2018)
zostali wybrani
Michał Głowacki, zam. Wrocław
Łukasz Miciak, zam. Przemyśl
Andrzej Jarosz, zam. Wrocław
Rafał Łabuś, zam. Bierutów
Piotr Rolka, zam. Wrocław
Michał Matuszewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. inwestycji
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Technicznej (AL/OT/01/02/2018)
kandydatka/kandydat zrezygnowała/zrezygnował z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
sprzątaczki
w Biurze Administracji i Logistyki (AL - sprzątaczka 0,50 etatu)
została wybrana
Joanna Chrząstowska, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
sprzątaczki
w Biurze Administracji i Logistyki (AL - sprzątaczka 0,75 etatu)
zostały wybrane
Kamila Czepułkowska, zam. Wrocław
Paulina Klejster, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. ewidencji składników majątku Urzędu (OR/KB/01/02/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
ofert kandydatek/kandydatów nie spełniły warunków formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków finansowanych ze środków unijnych (OR/KB/02/02/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. ewidencji składników majątku Urzędu (OR/KB/01/02/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
ofert kandydatek/kandydatów nie spełniły warunków formalnych

 

na stanowisko
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/02/2018)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/06/02/2018)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/02/03/2018)
został wybrany
Adam Maliszewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KE/01/02/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji
został wybrany:
Damian Wawrzyniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referent ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/04/02/2018)
została wybrana
Irmina Schneider, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/03/02/2018)
została wybrana
Małgorzata Mazur, zam. Kluczbork

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/05/02/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/OZM/01/02/2018)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko sekretarki
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
została wybrana
Aneta Pajek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszy specjalista ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/02/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/02/2018)
została wybrana
Monika Kustra-Gułaj, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/02/2018)
została wybrana
Małgorzata Kubiak, zam. Kuczynka

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/04/02/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
została wybrana
Klaudia Lipińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka 0,5 etatu)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka 0,75 etatu)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/02/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/01/02/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/01/2018)
została wybrana
Marta Kędzierska, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/01/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/01/02/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPIII/02/01/2018)
została wybrana
Sylwia Gała, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPII/03/01/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/04/01/2018)
zostali wybrani
Paulina Szala, zam. Wrocław
Anna Kuczyńska, zam. Wrocław
Patryk Gutierrez, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPII/02/01/2018)
zostały wybrane
Emilia Reizer, zam. Wrocław
Ludmiła Kaczmarek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych (BZ/LUSKŻ/01/01/2018)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/02/01/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego (IF/PP/01/01/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
został wybrany
Bartosz Woźniewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu (IF/WO/01/01/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
została wybrana
Magdalena Woźniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPIII/01/01/2018)
zostali wybrani
Katarzyna Botros, zam. Wrocław
Maciej Stachurski, zam. Wrocław

 

na stanowisko konserwatora  (AL- konserwator)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania (FB/BP/01/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych (FB/BP/02/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania (FB/BP/03/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydatków budżetu państwa
oraz wydatków budżetu środków europejskich (FB/KSFP/01/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu
w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/02/12/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/01/12/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. ewidencji składników majątku Urzędu (OR/KB/01/01/2018)
w Wydziale Organizacji i Rwozoju
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/02/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nabór został anulowany

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/01/2018)
została wybrana
Monika Domańska, zam. Chocianów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/01/2018)
została wybrana
Małgorzata Piwowarczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji (NRŚ/OR/02/12/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/12/2017)
została wybrana
Celina Grześkowiak, zam. Wałbrzych

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/04/12/2017)
została wybrana
Magdalena Ceglarek, zam. Polkowice

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ZP/KNPS/01/01/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/03/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (ZP/ZPSM/02/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
został wybrany:
Mariusz Kuźniewicz, zam. Bielany Wrocławskie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KE/01/12/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji
została wybrana:
Marta Jodłowska - Wrona, zam. Wrocław

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/12/2017)
została wybrana
Małgorzata Rzucidło, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/12/2017)
została wybrana
Malwina Zgłobicka, zam. Kamienna Góra

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/04/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/03/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego (ZP/ZPSM/01/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego (IF/PP/01/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechicznych (IF/AB/01/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/02/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/04/11/2017)
została wybrana
Magdalena Baszczyk, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/12/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
został wybrany:
Aleksander Kotarski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. kasowej obsługi urzędu (OR/KB/03/11/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
została wybrana:
Magdalena Czapla, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/03/11/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
została wybrana:
Małgorzata Zając, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/12/2017)
decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/02/12/2017)
został wybrany
Radosław Rynkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III (SOC/LPIII/02/12/2017)
została wybrana
Lilia Pokutycka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III (SOC/LPIII/01/12/2017)
została wybrana
Anna Jurkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. materiałów niejawnych
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN/MN/01/12/2017)
została wybrana
Edyta Lipowiecka, zam. w Godzikowicach

liczba wejść: 36051

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2018
Data modyfikacji : 22.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :