Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2019

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/02/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/12/2019)
został wybrany:
Karol Pieprz, zam. Syców

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/11/2019)
została wybrana:
Ewelina Milaszkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/12/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/12/2019)
został wybrany:
Tomasz Gust, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych (FB/KF/01/12/2019)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finasowej
została wybrana:
Grażyna Speruda, zam. Jelenia Góra

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/04/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli nad rejestrami
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/10/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. środowiskowych
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/02/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/12/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. bezpieczeństwa publicznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (BZ/BOL/02/10/2019)
został wybrany:
Tadeusz Wróblewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/12/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/12/2019)
został wybrany:
Rafał Pogłódek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/12/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/11/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/12/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

inspektora wojewódzkiego ds. obsługi budżetu w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/11/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/11/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/BOL/01/10/2019)
został wyłoniony:
Tomasz Śliwa, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. oświadczeń majątkowych oraz udostępniania informacji publicznej
w Wydziale Nadzoru i Kontroli (NK/OMI/01/12/2019)
została wyłoniona:
Jadwiga Szeremowicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/11/2019)
został wybrany:
Paweł Szpekaluk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/11/2019)
została wyłoniona:
Małgorzata Staszczak, zam. Chocianów

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/11/2019)
zostali wybrani:
Tomasz Wawrzyniak, zam. Wrocław
Marta Harbuz, zam. Oława

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/11/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/04/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/11/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/11/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/11/2019)
został wybrany:
Jakub Rożek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
(BZ - wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego)
został wybrany:
Paweł Halik, zam. Lubinie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/10/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/11/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/10/2019)
został wybrany:
Bartosz Jędrysiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administratora ds. informacyjnego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
został wybrany:
Mariusz Sołtysiak, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/10/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego oraz inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. organizacji Urzędu i administracji zespolonej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/04/10/2019)
został wybrany:
Jacek Jaguś, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kadrowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/03/10/2019)
została wybrana:
Ewelina Sadowska-Mazur, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/10/2019)
został wybrany:
Grzegorz Nowakowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/10/2019)
została wybrana:
Patrycja Łebek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/10/2019)
została wybrana:
Katarzyna Ałaszewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/10/2019)
została wybrana:
Maria Paprota, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/10/2019)
została wybrana:
Magdalena Brodowska, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/05/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/10/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/03/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/02/10/2019)
została wybrana:
Sylwia Kierzkowska, zam. Siedlec
 

na stanowisko
administratora ds. informacyjnego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
została wybrana:
Alicja Szubicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
został wybrany:
Krzysztof Brzeziński, zam. Wieruszów
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. organizacji Urzędu i administracji zespolonej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/10/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/04/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/03/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/09/2019)
została wybrana:
Grażyna Fiedor, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/03/08/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/08/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/08/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/08/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli nad rejestrami
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/08/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego oraz inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/09/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kadrowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/09/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/09/2019)
została wybrana:
Anna Zatońska, zam. Węgry
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi programów rządowych i resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/09/2019)
został wybrany:
Dominik Wojciechowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/09/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/09/2019)
została wybrana:
Małgorzata Wdowiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/08/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/08/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/09/2019)
została wybrana:
Daria Krawiec, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/07/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/08/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora systemu
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ- administrator systemu)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora systemu
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ- administrator systemu SWD PRM)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/01/08/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych (FB/KF/01/08/2019)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finasowej
został wybrany:
Adam Doliński, zam. Wałbrzych
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/08/2019 Legnica)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń dla rodzin (ZP/ZS/01/08/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
została wybrana:
Katarzyna Dworak, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/04/08/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/08/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/07/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/08/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/05/08/2019)
została wybrana:
Elżbieta Martyniuk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
zostali wybrani:
Natalia Bury, zam. Wrocław
Kacper Kośmider, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/08/2019)
została wybrana:
Magdalena Jaworska, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/07/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/04/08/2019)
została wybrana:
Aleksandra Wątor, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli nad rejestrami
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/07/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/07/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/07/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. dochodów skarbu państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości 
Finansów Publicznych ( FB/KSFP/02/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora ds. obsługi rachunków bankowych dysponenta głównego oraz rachunków bankowych środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości 
Finansów Publicznych ( FB/KSFP/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/04/07/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/07/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi programów rządowych i resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/07/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/08/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/02/08/2019)
została wybrana:
Karolina Nizner, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/08/2019)
zostali wybrani:
Wojciech Kauczor, zam. Wrocław
Jakub Frączyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
kierownika kancelarii tajnej
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN/KT/01/08/2019)
został wybrany:
Wiesław Słowiński, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/07/2019)
zostali wybrani:
Marek Sajan, zam. Jezierzyce Wielkie
Katarzyna Radziszewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/08/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów zdrowotnych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/03/08/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/08/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/07/2019)
została wybrana:
Joanna Pawlak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/07/2019)
został wybrany:
Tadeusz Daleczko, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ochrony przed powodzią i awarii technicznych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (BZ/BOL/01/07/2019)
został wybrany:
Jan Pelaczyk, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/08/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń dla rodzin (ZP/ZS/02/07/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. kancelaryjnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją (OR/ZD/01/07/2019)
został wybrany:
Rafał Marzec, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/07/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/07/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/07/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora systemu
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/06/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/06/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/06/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/07/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
kierownik kancelarii tajnej
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN/KT/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/06/2019)
została wybrana:
Katarzyna Woszczyk, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/06/2019)
została wybrana:
Urszula Jaszewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/07/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/07/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/03/06/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/06/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/04/06/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/04/06/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/01/06/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/06/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/06/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta prawno-administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/06/2019)
została wybrana:
Karina Bartosiewicz, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/06/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (BZ/BOL/01/06/2019)
został wybrany:
Grzegorz Szulc, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/06/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/06/2019)
została wybrana:
Aneta Wnętrzak, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/05/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/02/06/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko sekretarki
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK-sekretarka)
została wybrana:
Agata Cebula, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/05/2019)
został wybrany:
Józef Małek, zam. Branice

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/05/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/06/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/05/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/05/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/05/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/05/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/05/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/05/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/05/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/05/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" (ZP/ZS/03/05/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
została wybrana:
Magdalena Bernaczek, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. ochrony danych osobowych (IN/2/01/05/2019)
w Zespole Ochrony informacji Niejawnych
został wybrany:
Krzysztof Piotrowski, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/05/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. dofinansowania pomocy dla repatriantów i integracji uchodźców (ZP/ZS/01/05/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
została wybrana:
Anna Nowakowska, zam. Jelcz-Laskowice
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/05/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" (ZP/ZS/02/05/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/04/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/04/2019)
została wybrana:
Anna Piekoszewska, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/04/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/04/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/04/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/04/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/04/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora ds. obsługi rachunków bankowych dysponenta głównego oraz rachunków bankowych środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości 
Finansów Publicznych ( FB/KSFP/02/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. dochodów skarbu państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości 
Finansów Publicznych ( FB/KSFP/01/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/04/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/04/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/04/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/04/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/04/2019)
została wybrana:
Anita Denes-Ziemkiewicz, zam. Kalno
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/04/2019)
została wybrana:
Natalia Ceglarek, zam. Skomlin
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/03/2019)
została wybrana:
Ewa Lachowicz, zam. Rogoż

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/04/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/03/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/03/2019)
został wybrany:
Maciej Garbowski, zam. Bierutów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/03/2019)
została wybrana:
Ewa Woźny, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/03/2019)
została wybrana:
Klaudia Proniewicz, zam. Goleniów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/03/2019 Wałbrzych)
został wybrany:
Jacek Twardowski, zam. Wałbrzych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/03/2019 Wrocław)
została wybrana:
Agnieszka Zagórska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/04/03/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dofinansowania pomocy dla repatriantów i integracji uchodźców
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/03/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/03/2019)
została wybrana:
Patrycja Skrzypczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/03/2019)
został wybrany:
Marcin Wróbel, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/03/2019)
zostali wybrani:
Artur Brzozowski, zam. Wrocław
Natalia Herbut, zam. Ziębice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej (pół etatu)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych oraz terenów zamkniętych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/02/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/02/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (ZP/ZS/04/03/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi specjalizacji i prowadzenia rejestru
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/02/2019)
została wybrana:
Otylia Ogonowska, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. dochodów skarbu państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości 
Finansów Publicznych ( FB/KSFP/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/03/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
sekretarki
w Państwowej Straży Łowieckiej (PSŁ-sekretarka)
została wybrana:
Weronika Jarek, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego  (BZ/CPR/01/03/2019)
została wybrana:
Monika Bogacz, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/02/2019)
została wybrana:
Magdalena Czapla, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/02/2019 Legnica)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (02/2019)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
została wybrana:
Marta Harbuz, zam. Oława

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/02/2019)
została wybrana:
Dominika Bajer, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
kierownika Oddziału
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/02/2019)
została wybrana:
Małgorzata Gorgoń, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/01/02/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/01/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemów łączności i teleinformatyki
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/01/2019)
został wybrany:
Lesław Kalamarz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN/POIN/01/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/12/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/12/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/12/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/01/2019)
zostali wybrani:
Monika Bielawska, zam. Jaworzyna Śl.
Damian Kowalczyk, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/01/2019)
została wybrana:
Maja Małasiewicz, zam. Częstochowa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/02/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2019)
został wybrany:
Paweł Startek, zam. Warszawa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/01/2019)
została wybrana:
Agnieszka Kukuryka-Szymuś, zam. Żórawina
 

na stanowisko
referenta ds. obsługi specjalizacji i prowadzenia rejestru
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obrony cywilnej
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności( BZ/BOL/03/12/2018)
została wybrana:
Daria Cetnarowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/01/2019)
został wybrany:
Mateusz Hrycak, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej( FB/KF/02/12/2018)
została wybrana:
Agnieszka Kubiak-Gorlicka, zam. Bielawa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/02/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Delegatura w Legnicy)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
został wybrany:
Grzegorz Błaszczuk, zam. Legnica

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/01/2019)
zostały wybrane:
Ewantija Maciejewska, zam. Wrocław
Anna Wiśniowska, zam. Wrocław
Marta Zacharewicz, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/01/2019)
został wybrany:
Mikael Pater, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/01/2019)
została wybrana:
Paulina Tomaszewska, zam. Wróblowice

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (administrator ds. bezpośredniego WOPT/12/2018 Wrocław)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/04/12/2018)
został wybrany:
Waldemar Sobera, zam. Przygórze

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/12/2018 Legnica)
została wybrana:
Sylwia Kruk, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/12/2018)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej (pół etatu)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/01/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. militaryzacji, obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych (BZ/SO/01/12/2018)
został wybrany:
Roman Nowak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KE/01/12/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

 

liczba wejść: 29800

Metryka strony

Data publikacji : 22.01.2019
Data modyfikacji : 23.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :