Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2024

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/03/2024)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/03/2024)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/03/2024)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/03/2024)
została wybrana:
Agnieszka Bogacka, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/02/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji i rozliczeń w obszarze kształcenia wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/02/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Płac i Analiz (OR/PA/01/02/2024)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/02/2024)
został wybrany:
Robert Oświeczyński, zam. Smogorzów Wielki

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/03/2024)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/02/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/02/2024)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi klienta cudzoziemskiego i weryfikacji legalności pobytu oraz personalizacji kart pobytu
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/03/2024)
nabór anulowano

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa, kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy oraz szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/P/01/02/2024)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/02/02/2024)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/03/2024)
nabór anulowano

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2024)
został wybrany:
Patryk Kowalski, zam. w Pilszczu

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Zezwoleń na Pracę (SOC/ZP/01/02/2024)
został wybrany:
Grzegorz Hamkało, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/02/2024)
został wybrany:
Adrian Jamrozik, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/02/2024)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/02/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/02/2024)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/02/2024)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/01/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/01/2024)
nabór anulowano

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/01/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. administracji zespolonej i dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Administracji zespolonej, Dochodów i Desygnacji (OR/ADD/01/02/2024)
została wybrana:
Małgorzata Kulok, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
psychologa
w Dyspozytorni Medycznej (DM/01/01/2024)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/01/2024)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/02/2024)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/12/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ekonomii społecznej, finansowych i koordynowania działań
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/01/2024)
został wybrany:
Paweł Kuchalski, zam. Kłodzko

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Inwestycji i Transportu  (AL/IT/01/01/2024)
został wybrany:
Dawid Witecki, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/01/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. postępowań sprawdzających i obsługi sekretarsko - biurowej
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN/01/02/2024)
została wybrana:
Małgorzata Jakubiak, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/01/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. administracji zespolonej, ulg i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Administracji zespolonej, Dochodów i Desygnacji (OR/ADD/01/01/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Płac i Analiz (OR/PA/01/01/2024)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cmentarnictwa wojennego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/02/2024)
został wybrany:
Krzysztof Widziński, zam. w Kiełczowie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/12/2023)
została wybrana:
Magdalena Woźniak, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/12/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator ZP/ZS/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. statystyki publicznej i programów zdrowotnych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/12/2023)
została wybrana:
Weronika Banaszkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. weryfikacji i obiegu dokumentów
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/12/2023)
została wybrana:
Monika Hames, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/12/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/12/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/02/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa, kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy oraz szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/12/2023)
został wybrany:
Piotr Nowakowski, zam. w Gajkowie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/02/11/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/11/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej (SOC/IPW/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/12/2023)
została wybrana:
Marcelina Machnik, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora ds. składów chronologicznych informatycznych nośników danych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją (OR/ZD/01/12/2023)
nabór anulowano

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/12/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/12/2023)
została wybrana:
Paulina Kołodziej-Jasińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/12/2023)
została wybrana:
Aneta Ilnicka, zam. Kobierzyce

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Płac i Analiz (OR/PA/01/12/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego  (BZ/WCZK/01/12/2023)
nabór anulowano

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych
w Biurze Wojewody w Oddziale Rozwoju i Projektów Strategicznych (BW/RPS/01/12/2023)
nabór anulowano

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/11/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2023)
nabór anulowano

liczba wejść: 9851

Metryka strony

Data publikacji : 09.01.2024
Data modyfikacji : 19.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :