Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury

Wykaz:
 1. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOKONALENIA TECHNIKI JAZDY
 2. EWIDENCJE POCHOWANYCH NA CMENTARZACH I KWATERACH WOJENNYCH.
 3. REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
 4. EWIDENCJA INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY.
 5. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA.
 
Podstawa prawna:
Ad. 1
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013 r., poz. 91).
Ad. 2 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2018 r., poz.. 2337).
Ad. 3 Art.38 ust. 2 Prawa budowlanego.
Ad. 4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. u. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodków doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 77, poz. 4580).
Ad. 5 Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. , poz. 1414 ze zm).
 
Zakres danych:
Ad. 1
Rejestr zawiera:
 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania*;
 2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;
 4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 5. adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
 6. zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy;
 7. imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
 8. numer przedsiębiorcy w tym rejestrze.

*z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

Ad. 2

Ewidencja zawiera:
- nazwisko i imię, imię ojca
- data i miejsce urodzenia i zgonu,
- stopień wojskowy,
- nr mogiły,
- pierwotne miejsce pochowania w przypadku ekshumacji.
 
Ad. 4. Ewidencja zawiera:
· numer ewidencyjny,
· imię i nazwisko,
· numer PESEL.
· numer i datę ważności legitymacji instruktora nauki jazdy,
· adres zamieszkania.
 
Ad. 5. Rejestr zawiera:
· oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
· numer w ewidencji działalności gospodarczej,
· numer NIP przedsiębiorcy,
· miejsce prowadzenia ośrodka,
· numer w rejestrze.
 
Sposób udostępniania:
Ad. 1 Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.
Ad. 2 Cmentarze wojenne zlokalizowane na terenie Wrocławia - Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Pozostałe cmnetarze wojenne na terenie całego województwa dolnośląskiego - właściwe urzędy gmin.
Ad. 4 Informacje nie są udostępniane na zewnątrz.
 
 
liczba wejść: 10166

Metryka strony

Data publikacji : 01.02.2006
Data modyfikacji : 16.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
IF-IT
Autor : Agnieszka Doroszkiewicz