Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

Oddział Pracy
Przyznawanie statusu zakładu aktywności zawodowej
Opis sprawy:
Status zakładu aktywności zawodowej jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę na podstawie wniosku organizatora, po wcześniejszym zawarciu z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu.
Kogo dotyczy:
Organizatorem zakładu aktywności zawodowej może być (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 426 ze zm.) : powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie i inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Wymagane dokumenty:
Rodzaje dokumentów załączanych do wniosku:
 1. Wniosek organizatora zakładu zawierający:  dokładną nazwę i adres organizatora oraz adres zakładu, informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje ich schorzeń).
 2. Statut organizatora oraz dokumenty potwierdzające status prawny i podstawę jego działania.
 3. Dokumenty potwierdzające wyodrębnienie organizacyjne i finansowe zakładu.
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, sporządzona w rozbiciu na poszczególne dni tego miesiąca.
 5. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na siedzibę zakładu, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład) oraz tytuły prawne do użytkowanych obiektów i pomieszczeń.
 6. Informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług odpowiednich do schorzeń występujących u zatrudnionych osób niepełnosprawnych).
 7. Regulamin zakładu oraz regulamin zakładowego funduszu aktywności.
 8. Oświadczenie o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.
 9. Opinia starosty właściwego ze wzgędu na miejsce tworzenia zakładu aktywności zawodowej o potrzebie jego utworzenia.
 10. Kopie: decyzji dotyczącej NIP oraz zaświadczenia dotyczącego REGON dla utworzonego zakładu.
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, uiszczonej na konto Gminy Wrocław.

Lista zakładów aktywności zawodowej z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego: Lista zakładów aktywności zawodowej

Osoba odpowiedzialna:
pok. nr 1110, 1111
tel.  71 340 61 54,   71 340 63 16
 
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Biuro podawcze - Kancelaria ogólna
Termin załatwienia sprawy: 
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna:
1.   Art. 29, 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 ze zm.)
2.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.  w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U.  z 2012 r., poz. 850).
 
Tryb odwoławczy:

Od wydanej przez nas decyzji możesz złożyć wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Możesz także wnieść na przedmiotową decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku  o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 zł. Stronie, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w toku tego postępowania może być przyznane prawo pomocy. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego..
Dodatkowe informacje: 
W sprawie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów zakładania i działania zakładu aktywności zawodowej właściwą jednostką organizacyjną przy samorządzie województwa jest :
Departament Spraw Społecznych
Wybrzeże Słowackiego 12 – 14
50 – 411  Wrocław
tel.  71 770 41 51
liczba wejść: 4454

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2004
Data modyfikacji : 24.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP