Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej

Oddział Pracy
Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 Opis sprawy:
Status zakładu pracy chronionej jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę na podstawie wniosku pracodawcy.
Kogo dotyczy:
1. Pracodawców, którzy:
 •  prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudniają nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 •  osiągają wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1 przez okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli:
    a.   co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
    b.   co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 • Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
    a.   odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
    b.   uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania
         dostępności do nich,
 • zapewniają doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne
 • złożą wniosek o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

2. Spółdzielni socjalnych, powstałych w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymagane dokumenty:
Rodzaje dokumentów załączonych do wniosku:
 1. wniosek o wydanie decyzji zawierający dokładną nazwę firmy i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności), informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń);
 2. tabele ilustrujące stan zatrudnienia celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 m-cy, poprzedzających datę złożenia wniosku, sporządzone w rozbiciu na poszczególne dni danych miesięcy;
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez podmiot) oraz tytuły prawne do wszystkich użytkowanych obiektów i pomieszczeń;
 4. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług odpowiednich do schorzeń występujących u zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 5. nazwę i numer rejestru, pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą;
 6. kopie: informacji dotyczącej NIP oraz REGON;
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, uiszczonej na konto Gminy Wrocław

Kopie dokumentów  załączonych do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Lista zakładów pracy chronionej z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lista zakładów pracy chronionej.

 Osoba odpowiedzialna:
Pok. nr 1110; 1111
tel.  71 340 61 54,  71 340 63 16
 
 Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Biuro podawcze - Kancelaria ogólna
 
 Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
 Podstawa prawna
1.   Art. 28 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.).
2.   Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 232).
 
 Tryb odwoławczy
Od wydanej przez nas decyzji możesz złożyć wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
Możesz także wnieść na przedmiotową decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 zł. Stronie, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w toku tego postępowania może być przyznane prawo pomocy. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
 Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 1110, tel.  71 340 61 54, pok. 1111  tel.  71 340 63 16
 
liczba wejść: 9839

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2004
Data modyfikacji : 15.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Broniszewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Redaktor BIP