Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Oddział Pracy
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Opis sprawy:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 426 ze zm.) rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzi wojewoda, właściwy ze względu na siedzibę organizatora.
Wpisu dokonuje się w formie zawiadomienia na okres 3 lat, po spełnieniu warunków określonych w § 9 i 12 rozporządzenia  MPiPS z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. nr 230 poz. 1694, ze zm.).
Podmioty ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów składają wniosek o wpis do tego rejestru do wojewody właściwego ze względu na siedzibę organizatora turnusu.
Kogo dotyczy:
Organizatorami turnusów rehabilitacyjnych mogą być:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
b) osoby prawne;
c) inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą w okresie ostatnich 2 lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek organizatora - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia
  2. nazwę i numer rejestru, pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);
  3. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
  4. informację o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością jak również dokumenty ją potwierdzające;
  5. statut, w przypadku jego posiadania;
  6. nazwę banku i numer własnego rachunku bankowego;
  7. programy dla określonych we wniosku turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Link do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/organizacja-tr

Wniosek i dokumenty  załączone do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Osoba odpowiedzialna:
pok. nr 1110, 1111
tel.  71 340 61 54,  71 340 63 16
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Biuro podawcze - Kancelaria ogólna
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów
Podstawa prawna:
1) Art. 10 d, 10 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 ze zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 nr 230 poz. 1694, ze zm.).
Tryb odwoławczy:
nie dotyczy
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 1111 nr tel.  71 340 63 16, 1110 nr tel. 71 340 61 54
 
liczba wejść: 6417

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 24.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP