Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Oddział Pracy
Rejestr ośrodków przyjmujących grupy turnusowe
Opis sprawy:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 426 ze zm) rejestr ośrodków przyjmujących grupy turnusowe prowadzi wojewoda, właściwy ze względu na siedzibę ośrodka.
Wpisu dokonuje się na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek,  w formie zawiadomienia na okres 3 lat, po spełnieniu warunków określonych w § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r. nr 230 poz. 1694, ze zm.).
Ośrodki ubiegające się o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych składają wniosek o wpis do rejestru do właściwego terytorialnie samorządu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku w terminie 30 dni od dnia jego wpływu przekazuje wniosek wojewodzie.
Kogo dotyczy:
Wpis do rejestru ośrodków może otrzymać ośrodek, jeżeli dysponuje:
a) bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą;
b) odpowiednim i odpowiednio wyposażonym zapleczem do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć ogólnousprawniających i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć, wynikających z programu turnusu;
c) zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym;
d) gabinetem lekarskim lub zabiegowym wyposażonym w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;
e) obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek – według wzoru określonego w zał. nr 9 do rozporządzenia MPiPS z dnia listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.);

b) dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącym ośrodek (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa dotycząca prowadzenia ośrodka),

c) kopia umowy z innym podmiotem, której przedmiotem jest możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, w przypadku, gdy Twój ośrodek nie posiada takiego zaplecza.

Link do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/organizacja-tr

Osoba odpowiedzialna:
pok. nr 1110, 1111
tel.  71 340 61 54,  71 340 63 16
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Biuro podawcze - Kancelaria ogólna
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
Podstawa prawna:
1) Art. 10 c i art. 10 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 ze zm;
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 nr 230 poz. 1694, ze zm.).
Tryb odwoławczy:
nie dotyczy
Dodatkowe informacje:
Ośrodki ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków składają wniosek do samorządu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku przekazuje go wojewodzie.
Komórką merytoryczną Samorządu Województwa Dolnośląskiego zajmującą się opiniowaniem wniosku o wpis do rejestru ośrodków jest Departament Spraw Społecznych, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50 – 411 Wrocław,
liczba wejść: 8327

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 24.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP