Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

KOMUNIKATY 
 
 
 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY NR TELEFONU INFOLINII CeZ
 
Od 29 lipca 2021 r. zmianie ulegnie numer Infolinii Centrum e-Zdrowia (CeZ), która świadczy pomoc techniczną dla użytkowników w zakresie systemów zarządzanych przez CeZ. Nowy numer infolinii to 19 239.
 
 
KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH
 
 

Informuję, że 1 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1375). Zmieniła ona brzmienie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.). Oświadczenie, które składa podmiot leczniczy przy dokonywaniu wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą otrzymało brzmienie:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

,, 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

   2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

  3) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;

  4) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.”

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.  Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Na mocy ww. rozporządzenia podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane zostały do dostosowania zapisów w księgach rejestrowych do aktualnych regulacji w terminie  12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W tym celu należy złożyć do organu rejestrowego wniosek dotyczący aktualizacji danych w księdze rejestrowej.

Nowelizacja wprowadziła m. in. następujące zmiany:

 1. Rozszerzono informacje o liczbie łóżek i stanowisk w  komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego. Dodano rubryki dotyczące liczby łóżek intensywnej terapii, łóżek intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej, intensywnej terapii noworodka, opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.  Należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę łóżek i stanowisk w komórce organizacyjnej. W rubryce liczba łóżek ogółem wpisać należy liczbę wszystkich łóżek i stanowisk w komórce organizacyjnej z wyjątkiem stanowisk dializacyjnych i liczby miejsc pobytu dziennego.
 2. Zmiany w części normatywnej i w załączniku nr 4 są związane z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), w której w art. 40 dokonano zmiany terminologicznej tj. zastąpiono określenie „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”.
 3. W związku z uchyleniem art. 106 ust. 3 pkt 13 oraz ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w rozporządzeniu wykreślono rubryki dotyczące wpisu danych o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
 4. W § 5 rozporządzenia dodano punkt 32 w brzmieniu – informacja o zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r. poz. 999).

Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują wpisy w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYKREŚLENIA Z REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  LECZNICZĄ

W dniu 26 kwietnia 2017 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 836), która weszła w życie 11 maja 2017 roku.

Z zapisów Art. 1, pkt 13 przedmiotowej ustawy wynika, że w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną w sposób zapewniający zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych podmiotowi który przejął jego zadania. W przypadku braku takiego podmiotu, (przejmującego zadania podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej) za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada:

 1. podmiot tworzący albo sprawujący nadzór – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 371 ze zm.),
 2. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej – w przypadku podmiotu leczniczego innego niż określony w pkt a.

W przypadkach, wykreśleń wpisów z rejestru, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wzywa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podlegający wykreśleniu do wskazania, w wyznaczonym terminie, nazwy (firmy) i adresu podmiotu, z którym zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej, a w razie bezskutecznego upływu terminu, organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą określa sposób postępowania z dokumentacją medyczną, na koszt podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych podlegającego wykreśleniu. Do należności z tytułu kosztów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT  w sprawie zmiany ustawy o działalności leczniczej

Dnia  15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960). Nowelizacja wprowadziła zmiany, z których część wiąże się bezpośrednio z wykonywaniem działalności leczniczej. Podmioty wykonujące działalność leczniczą zwolnione zostały m.in. z obowiązków przedkładania organowi prowadzącemu rejestr:

 1. opinii sanitarnej (wydawanej w drodze decyzji administracyjnej) przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. kopii dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

W myśl nowych przepisów podmiot składa wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązków określonych w art. 17 ust. 1 ustawy, tj.: posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy.

Podmioty lecznicze zwolnione zostały od przedkładania stosownych dokumentów przy wnioskach składanych do organu rejestrowego.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 1 złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym skutkuje wykreśleniem podmiotu leczniczego z rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego co wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie zakazu wykonywania działalności leczniczej przez okres 3 lat.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej uchylono z katalogu pojęcie przedsiębiorstwo, wprowadzając pojęcie zakład leczniczy, który stanowi zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.

Uwzględniając powyższą zmianę konieczne stało się dokonanie stosownych zmian w dokumentach prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą tj. statuty, regulamin, jak również dostosowanie ich działalności do nowych uregulowań prawnych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kary pieniężne wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 1.     Niezgłaszanie zmiany danych objętych rejestrem

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w ww. terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 1.   Niezachowanie procedury w przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

W przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub kilku jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, bez zachowania trybu określonego w art. 34 ww. ustawy, wojewoda nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika tego podmiotu karę pieniężną w wysokości do 3-krotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 1. Zbywanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 2142 ze zm.)

Zgodnie z art. 111a  ust. 2 cyt. ustawy w przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW

W dniu 31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 ze zm.). Według art. 4 ust. 6 ww. ustawy fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wobec powyższego z chwilą wejścia w życie niniejszego przepisu fizjoterapeuci wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej mają obowiązek uzyskania wpisu także do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej, to znaczy rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę. Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 143 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty obowiązek uzyskania wpisu do rejestru należy wykonać w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, pod rygorem utraty prawa wykonywania zawody fizjoterapeuty.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KOMUNIKAT
 
Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru  (Dz. U. z 2019  r., poz. 605) wniosek o wpis, zmiane wpisu oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego.

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, według obowiązujących przepisów, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia lub jego uwierzytelnioną kopię.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  – obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r.
Podmiotami leczniczymi są:
 1. Przedsiębiorcy  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
 2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 3. Jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. Instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.).
 5. Fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej.
 6. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

           W zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

 
Organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
50-951 Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
pokój nr 0125
tel: 71 / 340 65 02, 71 / 340 64 92, 71 / 340 69 79, 71 / 340 69 38, 71 / 340 62 58,  71 / 340 62 79
fax: 71 / 340 63 89
 
Zgodnie z art. 106 ust 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.
 
Procedura rejestrowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
Przepisy dotyczące rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ujęte zostały w art.100 -110 ustawy o działalności leczniczej.
Podmiot leczniczy może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru.
Podmiot leczniczy  jest obowiązany spełniać następujące warunki:
 1. Posiadać pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy.
 2. Stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
 3. Zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
 4. Zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
 
Wymagane dokumenty:
Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy składa do organu rejestrowego (Wojewody) wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z załącznikiem, tj. potwierdzeniem dokonania opłaty za wpis do rejestru.
 
Opłata za:
 • wpis do rejestru w kwocie - 666,00 zł,
 • zmiana wpisu w rejestrze w kwocie - 333,00 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
Tytułem: „opłata za wpis (zmianę wpisu) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą”
Termin załatwienia:
Zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zmianie wpisu wydawane jest w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, 14 dni od dnia ich powstania organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
(art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej):
 1. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem.
 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1,3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
 3. Wnioskodawca nie spełnia warunków o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo 19 ustawy.
 Wpis do rejestru podlega wykreśleniu (art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej) w przypadku:
 1. Złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze   tanem faktycznym.
 2. Wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.
 3. Rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem.
 4. Niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2.
 5. Złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.
 6. Bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.
 
Decyzja o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,

PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 
 
Wydawanie odpisów księgi rejestrowej podmiotu leczniczego:
 1. podanie o odpis księgi rejestrowej
 2. dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą stronę.
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,

PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
tytułem: „opłata skarbowa za wydanie odpisu księgi rejestrowej”
 
 
 

 

AKTY PRAWNE:

 

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 991),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 221),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z  2023 r. poz. 775),
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. 2021, poz. 666  z  późn. zm.),
 • Ustawa dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (j.t. Dz. U. z  2019 r. poz. 173),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 402),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru ( Dz. U. z 2019 poz. 605).
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866)

 

Dodatkowe informacje:
Informacje dotyczące rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dostępne są na stronie internetowej pod adresem rpwdl.ezdrowie.gov.pl
liczba wejść: 41818

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 31.05.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca:
Autor : Sylwia Kitajewska