Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Rozpatrywanie odwołań osób bezrobotnych i poszukujących pracy od decyzji starostów

Oddział ds. Pracy
Rozpatrywanie odwołań osób bezrobotnych i poszukujących pracy od decyzji starostów powiatów
Opis sprawy:
Rozpatrywanie odwołań klientów urzędów pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy od decyzji organów I instancji,
sprawowanie nadzoru instancyjnego,
Reprezentowanie przed sądem administracyjnym Wojewody Dolnośląskiego w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
Kogo dotyczy:
Osób bezrobotnych i poszukujących pracy niezadowolonych z decyzji wydanych w I instancji, przez starostów.
Wymagane dokumenty:
a) odwołanie złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji;
b) zaświadczenia i inne dokumenty pozwalające potwierdzić zasadność zarzutów odwołującego się;
c) akta sprawy przekazane przez organ I instancji.
Osoba odpowiedzialna:
pok. nr 0102
tel.  71 340 69 72
Miejsce składania dokumentów:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji,
ewentualne uzupełnienia dokumentów można przesłać pocztą na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
lub Osobiście w Biurze Obsługi Klienta
Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Podstawa prawna:
a) Art. 10 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1482 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze;
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Tryb odwoławczy:
Decyzja organu II instancji jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Dodatkowe informacje:
Stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 78/79 wniesiona w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
liczba wejść: 4669

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 24.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP