Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie dps

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

 
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej
Opis sprawy:
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na podstawie wniosku i załączonych dokumentów.
 
Kogo dotyczy:
1. jednostek samorządu terytorialnego;
2. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia
3. inne osoby prawne i fizyczne.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej (zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.)

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć:

1)  kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;

2)  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (inspekcja sanitarna, ochrona p/pożarowa, prawo budowlane);

3)  regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;

4)  w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2 i 3:

a) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców  w Krajowym Rejetrze Sądowym lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b) informację o sposobie finansowania domu,

c) zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,

d) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz

e) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Osoby odpowiedzialne:
pok. nr 0109AB
Dorata Kamińska tel.  71 340 69 83
Elżbieta Jakubowska tel.  71 340 63 68

Dokumenty możesz :

  • przesłać na adres:
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki
    pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta:
  • Pon., Wt., Czw., Pt. w godz. 8:00 - 16:00
  • Śr. w godz. 8:00 - 18:00
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna:
a) Art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej jest wydawane po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej.
liczba wejść: 6688

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 04.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP