Aktualnie znajdujesz się na:

Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Procedura postępowania nadzorczego nad uchwałami i zarządzeniami jednostek samorządu terytorialnego

Oddział Nadzoru

 

Wymagane dokumenty:

Przedmiotowa uchwała lub zarządzenie organu jednostki samorządu terytorialnego.

Opłaty skarbowe: nie ma

Opłaty administracyjne: nie ma

Termin i sposób załatwiania:

W ciągu 30 dni od daty wpływu uchwały lub zarządzenia organ nadzoru stwierdza:

  • zgodność uchwały/zarządzenia z prawem lub
  • nieważność uchwały/zarządzenia w całości lub w części
  • nieistotne naruszenie prawa, nie skutkujące nieważnością uchwały/zarządzenia.

Po upływie wyżej wymienionego terminu organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę/zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoba odpowiedzialna: Sebastian Pięta – kierownik Oddziału Nadzoru.

Tryb odwoławczy:

Dopuszczalność zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 511 z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 512 z późn. zm.),
  4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2325 z późn. zm.).

Inne informacje: nie ma

liczba wejść: 5482

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 07.03.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Wydział Nadzoru i Kontroli
Autor : Redaktor BIP