Aktualnie znajdujesz się na:

Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Procedura publikowania aktów normatywnych i innych aktów prawnych

 

Wymagane dokumenty:

  1. akt normatywny lub inny akt prawy przygotowany w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1459 z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
  2. w przypadku orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum dodatkowo 1 egzemplarz odpisu orzeczenia oraz oryginału protokołu
    w wersji papierowej.

Opłaty skarbowe: nie ma

Opłaty administracyjne: nie ma

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie, w przypadku aktów podlegających nadzorowi Wojewody po zbadaniu przez organ nadzoru zgodności z prawem danego aktu.

Sposób złożenia dokumentów:

  1. w przypadku wersji elektronicznej aktu  - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (za pośrednictwem Modułu Komunikacyjnego Sytemu Elektroniczny Dziennik Urzędowy),
  2. w przypadku wersji papierowej aktu – Punkt Podawczy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Augustynowicz – starszy specjalista

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1461) oraz
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz.1699).

Inne informacje: nie ma

 

liczba wejść: 3812

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 03.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP