Aktualnie znajdujesz się na:

Statut, Regulamin

Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Organizację administracji rządowej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego, który nadany jest przez wojewodę. Statut urzędu wojewódzkiego zatwierdzany jest przez prezesa Rady Ministrów i jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Statut urzędu wojewódzkiego określa między innymi:

  1. Nazwę i siedzibę urzędu,
  2. Nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów,
  3. Nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,
  4. Zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu,
  5. Nazwy stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
  6. Nazwy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
  7. Zakresy działania komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych,
  8. Nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur,
  9. Skład kolegium wojewody i tryb jego pracy,
  10. Inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.
liczba wejść: 4462

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 09.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :