Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Organizacji i Protokołu

Oddział Organizacji i Optymalizacji Procesów

Oddział Organizacji i Optymalizacji Procesów

 

Hanna Banaszak-Kozyra - kierownik oddziału

pok. 1211

tel. 71 340 64 18

h.banaszak@duw.pl

 

Zadania Oddziału Organizacji i Optymalizacji Procesów

1) organizowanie kontaktów Wojewody, I Wicewojewody i II Wicewojewody z parlamentarzystami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego;

2) współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami administracji niezespolonej w celu zapewnienia koordynacji ich funkcjonowania;

3) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów i organami administracji centralnej;

4) obsługa Wojewody, I Wicewojewody i II Wicewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach Konwentu Wojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze administracji publicznej;

5) organizacyjna i protokolarna obsługa Wojewody, I Wicewojewody i II Wicewojewody;

6) organizacyjna i protokolarna obsługa wyjazdów zagranicznych Wojewody, I Wicewojewody, II Wicewojewody oraz wizyt gości zagranicznych w Urzędzie, w tym przygotowywanie tłumaczeń wystąpień oficjalnych, materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych dla odbiorców zagranicznych;

7) realizacja zadań Wojewody dotyczących członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych, w tym sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych;

8) prowadzenie korespondencji Wojewody, I Wicewojewody i II Wicewojewody w językach obcych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w zakresie współpracy zagranicznej;

9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze kontaktów zagranicznych;

10) koordynowanie zadań wynikających z podejmowanej w Urzędzie działalności lobbingowej, w tym opracowywanie i udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

11) prowadzenie spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, w tym współpraca z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa;

12) organizacja i obsługa merytoryczna pobytów stażowych pracowników administracji regionów partnerskich w Urzędzie oraz pobytów pracowników Urzędu w urzędach regionów partnerskich oraz jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej;

13) obsługa Zespołu Doradców Wojewody, o którym mowa w § 4 ust. 5;

14) prowadzenie spraw z zakresu patronatów i komitetów honorowych.

 
liczba wejść: 4167

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2016
Data modyfikacji : 18.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kamil Sadowski
Biuro Wojewody
Autor : Justyna Matkowska