Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu

Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu

Inspektor Ochrony Danych Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu wykonuje swoje obowiązki w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, pl. Powstańców Warszawy 1. Nr tel. 71/340 67 16, mail: r.rycombel@duw.pl

Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

sekretariat : p. 3242

tel: 71/340 67 32

fax:71/340 62 48

e-mail: psl@duw.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Legnicy

ul.Fryderyka Skarbka 3

59-200 Legnica

tel: 76/713 50 22

tel.kom: 501 313 082

 

Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy, a w szczególności w zakresie:

 1. ochrony zwierzyny;
  • zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;
  • zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
  • kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną;
  • kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.
 2. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
 3. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do:
  • legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;
  • nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
  • zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia  o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
  • ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;
  • odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;
  • prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia , jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
  • prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach  w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądu rejonowego od jego rozstrzygnięć  w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
  • dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;
   • dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;
   • dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej i kajdanek zakładanych na ręce;
  • noszenia ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;  
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji,  określających szczegółowo  zasady żądania takiej pomocy.

 

Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu

Roman Rycombel

tel: 71/ 340 62 64

tel.kom:501 313 068

e-mail: r.rycombel@duw.pl

 

Telefony kontaktowe do strażników :

Starszy Strażnik Adam Prusik:                 71/340 61 23              tel. kom. 883 375 285                  e-mail: a.prusik@duw.pl

Starszy Strażnik Dawid Suszko:              71/340 61 23              tel. kom. 509 857 808                  e-mail: d.suszko@duw.pl 

 

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Legnicy:

 Komendant Posterunku:  Aksel Lisowski       tel. kom 501 313 082   e-mail: a.lisowski@duw.pl

Starszy Strażnik Paweł Żaczek:                        tel. kom. 538 819 752   e-mail: p.zaczek@duw.pl

 

 

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Państwowej Straży Łowieckiej, wykonujący swoje zadania przy pomocy Komendy Wojewódzkiej PSŁ, zlokalizowanej we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1.

W Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu nie wyznaczono przedstawiciela Administratora danych osobowych.

     Inspektor Ochrony Danych Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu wykonuje swoje obowiązki we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, nr tel. 71/340 67 16 , mail: r.rycombel@duw.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań i obowiązków Państwowej Straży Łowieckiej wynikających z Ustawy Prawo Łowieckie.

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest Prawo Łowieckie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niż upoważnione przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku ustawowego.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

liczba wejść: 5715

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 27.02.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : były pracownik