Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
Zbigniew Domagała
Sekretariat: p. 2150
tel.: 0 71 340 65 83
faks: 0 71 340 68 68
e-mail: gk@duw.pl
http://dwingik.duw.pl/

 

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 1. sporządzanie projektu budżetu Wojewody oraz układu wykonawczego w zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 2. kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
 3. monitorowanie wydatkowania dotacji budżetowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu geodezji i kartografii;
 4. monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 5. przygotowywanie – w oparciu o informacje przekazane z powiatów - propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody oraz aktualizowanie harmonogramu realizacji wydatków;
 6. obsługa finansowa postępowań prowadzonych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 7. współpraca z Głównym Geodetą Kraju przy zapewnieniu rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp, za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w prowadzonych rejestrach publicznych;
 8. współpraca z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 9. realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania z wykonania prac scaleniowych – RRW-9 oraz wojewódzkich zestawień zbiorczych:
  • o mapie zasadniczej,
  • o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji,
  • o szczegółowej osnowie geodezyjnej,
  • o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako:
  • organu pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych do ustawy,
  • organu wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 11. prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie związanym z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
 • nadzór nad pracami geodezyjnymi w zakresie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów i powszechną taksacją nieruchomości,
 • nadzór nad zakładaniem, modernizacją i prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków i lokali,
 • nadzór nad opracowywaniem map i tabel taksacyjnych,
 • nadzór nad przekazywaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez starostów baz danych ewidencji gruntów i budynków w celu zasilania i aktualizacji Systemu IACS - LPIS, niezbędnego do corocznego naliczania dopłat bezpośrednich dla rolników,
 • nadzór nad materiałami przekazywanymi starostom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynikającymi z modernizacji LPIS oraz nadzór nad wykorzystaniem tych materiałów do bieżącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem w systemach teleinformatycznych bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości,
 • nadzór nad prowadzeniem i udostępnianiem map ewidencyjnych w standardowych opracowaniach kartograficznych w skalach 1:500 do 1:5000;nadzór nad prowadzeniem postępowań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów;prowadzenie kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, również w zakresie celowości;
 1. nadzór nad tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 2. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 3. realizacja zadań Wojewody wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów;
 4. uzgodnienie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywanie skarg na działanie organów admistracji  geodezyjnej i kartograficznej;
 6. prowadzenie działań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji.
 7. kontrola realizacji przez marszałka województwa zadań w zakresie:
        a) prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
        b) wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
        c) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
        d) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
        e) tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali
             1:10000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ww. ustawy;
 8. kontrola wykonywania zadań przez starostę w zakresie:
        a) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
             - prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; geodezyjnej ewidencji sieci
               uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej "powiatową bazą GESUT"; gleboznawczej klasyfikacji gruntów,        
             - tworzenia, prowadzenia i udostępniania dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
             - tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej jednej ze skal: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
        b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
        c) zakładania osnów szczegółowych,
        d) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
        e) zbiorów danych objętych bazami danych, oraz dla związanych z nimi usług tworzenia metadanych opisujących te zbiory i usługi;
 9. kontrolowanie działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych, a w szczególności:
        a) zgłaszania prac geodezyjnych,
        b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych,
        c) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
        d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych;
 10. wydawanie, na wniosek starosty, opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii;
 11. prowadzenie postępowań dotyczących refundacji przez Skarb Państwa kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
 12. przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych (powiatowych i wojewódzkich), w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 13. opracowywanie projektu rocznego planu kontroli wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 14. wnioskowanie do Wojewody o powołanie i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego;
 15. wnioskowanie do Wojewody o powołanie na 4 letnią kadencję członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego;
 16. wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 17. obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego oraz wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodeji i kartografii;
 18. kontrola opracowań dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby aktualizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 19. kontrola powszechnej taksacji nieruchomości, w zakresie:
  a) prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych,
  b) sposobu załatwiania skarg i wniosków;
 20. koordynowanie kontroli i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością kontrolną;
 21. opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie kontroli;
 22. przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i wnioski ustnie do protokołu w zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji;
 23. dokonywanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie informacji pozyskanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
 24. prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie w zakresie nadzorowanych zadań oraz merytoryczne opracowywanie materiałów szkoleniowych;
 25. prowadzenie strony internetowej (BIP) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i na potrzeby komunikacji społecznej;
 26. realizowanie zadań obronnych w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji wynikających z obowiązujących aktów prawnych oraz zestawień zadań "Planu operacyjnego funkcjonowania Województwa Dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia i wojny";
liczba wejść: 5202

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 11.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Norbert Piadyk