Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Spraw Obronnych

Oddział Spraw Obronnych

Kierownik Oddziału  Spraw Obronnych:
Krzysztof Nowak
tel.: 71 340 62 87

 

 

Zadania oddziału:

organizowanie wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony dotyczących tworzenia warunków i trybu planowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy samorządów terytorialnych;

2)    sporządzanie i uzgadnianie z Ministrem Obrony Narodowej Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego oraz aneksów do Programu;

3)    sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego;

4)    sporządzenie i aktualizowanie, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”;

5)    przekazywanie wyciągów z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” marszałkowi województwa, starostom i prezydentom miast na prawach powiatu;

6)    zatwierdzanie planów operacyjnych, opracowanych przez marszałka województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

7)    opracowanie i przekazywanie wyciągów z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO) wojewódzkiej administracji zespolonej, marszałkowi województwa, starostom i prezydentom miast na prawach powiatu oraz innym podmiotom z obszaru województwa, na które Wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych;

8)    prowadzenie ewidencji dokumentów w zakresie planowania operacyjnego w województwie,
w tym oznaczanie zadań własnych, przewidzianych do realizacji przez Urząd oraz inne podmioty, na które Wojewoda nałożył obowiązek wykonywania zadań obronnych;

9)    koordynowanie działań polegających na planowaniu i realizowaniu zadań obronnych
w województwie;

10) opracowywanie, przy współpracy Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, szefów wojskowych centrów rekrutacji, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, założeń
i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa;

11)  prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskich, sporządzonych przez
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

12)  prowadzenie kontroli prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji
i przebiegu akcji kurierskich w urzędach gmin i miast;

13) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (HNS – wsparcie państwa - gospodarza);

14) koordynowanie współdziałania organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;

15) przygotowywanie głównego stanowiska kierowania dla Wojewody w stałej siedzibie oraz
w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizacja podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

16)  przygotowywanie i uzgodnienie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
i ministrem właściwym do spraw obrony narodowej usytuowania zapasowego stanowiska kierowania Wojewody oraz zapewnienie miejsca pracy marszałkowi województwa lub komisarzowi powołanemu na podstawie odrębnych przepisów, a także innym organom, niezbędnym w kierowaniu obroną województwa;

17)  uzgadnianie lokalizacji głównych stanowisk kierowania w zapasowym miejscu pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem Wojewody, organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów i Wojewodę stosownie do kompetencji oraz organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

18) prowadzenie spraw związanych ze szczególną ochroną obiektów kategorii II, w tym:

 1. organizowanie i przygotowanie szczególnej ochrony obiektów, w stosunku do których Wojewoda wystąpił z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa,
 2. uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia Wojewodzie planów szczególnej ochrony obiektów,
 3. koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem szczególnej ochrony obiektów oraz zapewnienie warunków do realizacji tych prac,
 4. zapewnienie ciągłości i terminowości prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii II;

19) koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego
w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych;

20) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych;

21) koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego
w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych;

22)  sporządzanie wniosków do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji
w sprawie o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

23) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych;

24)  planowanie, organizowanie oraz prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych
w stosunku do kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz przedsiębiorców realizujących zadania obronne, a także jednostek samorządu terytorialnego
i podmiotów medycznych;

25) koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli realizacji zadań obronnych;

26) organizowanie i prowadzenie treningów, gier decyzyjnych oraz ćwiczeń kompleksowych
i doskonalących;

27) opracowywanie rocznego wykazu planowanych ćwiczeń obronnych oraz wniosków
i rekomendacji z ćwiczeń przeprowadzonych w poprzednim okresie planistycznym;

28) realizacja zadań w zakresie militaryzacji jednostek organizacyjnych, na które Wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
w tym:

 1. ustalania jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa,
 2. prowadzenie przygotowania jednostek przewidzianych do militaryzacji do realizacji nałożonych zadań,
 3. sporządzanie umów na realizację nałożonych zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;

29) prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie organizowania, nakładania zadań, przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na podmioty lecznicze, dla których organem właściwym jest Wojewoda;

30) sporządzanie i aktualizacja planów warunków, sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, w tym:

 1. Plan udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa,
 2. Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na potrzeby obronne państwa,
 3. Plan udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (w przypadku otrzymania informacji od Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego ds. wewnętrznych o potrzebach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym);

31) opracowanie i dystrybucja instrukcji dla podmiotów leczniczych i dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa dotyczącej sporządzania planów udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa (w tym na potrzeby służb mundurowych);

32) opracowanie i dystrybucja instrukcji dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa dotyczącej sporządzania planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na potrzeby obronne państwa;

33) planowanie, koordynowanie i nadzór nad organizowaniem oraz funkcjonowaniem zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa;

34) sporządzanie corocznej informacji aktualizacyjnej opracowanych planów warunków, sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
i przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

35) zapewnienie funkcjonowania systemu łączności na potrzeby obronne, ochrony ludności zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego oraz utrzymanie pod względem sprawności eksploatacyjnej sprzętu łączności oraz sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu Wydziału;

36) uzgadnianie i typowanie z przedstawicielem resortowym podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (tylko
w przypadku zgłaszanych potrzeb);

37)  wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym opracowywanie corocznych sprawozdań
z rejestracji;

38) organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, w tym:

 1. coroczne opracowywanie projektów aktów prawnych Wojewody, mających na celu przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa,
 2. przygotowywanie porozumień między Wojewodą, a zarządami starostw, prezydentami miast na prawach powiatu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
  z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 3. organizacja pracy Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu i jej obsługa kancelaryjno-administracyjna;

39) prowadzenie bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem rejestracji
i kwalifikacji wojskowej, w tym weryfikacja danych dotyczących kwalifikacji wojskowej
i opracowanie na ich podstawie zestawień liczbowych i sprawozdań;

40) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach:

 1. uznania osoby, której dostarczono kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 2. uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za żołnierza samotnego,
 3. uznania konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową oraz osoby podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby, bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
liczba wejść: 3496

Metryka strony

Data publikacji : 17.10.2018
Data modyfikacji : 10.07.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :