Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Oddziału
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Bogdan Romanowski
tel.: 713682510

 

Z-ca Kierownika Oddziału
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aneta Sieminiak

 

Zadania Oddziału:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, ze służbą poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR, oddziałami Sił Zbrojnych RP oraz podmiotami infrastruktury krytycznej w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 8. wykonywanie zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, w zakresie postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń;
 9. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 10. uruchamianie i realizacja procedur wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 11. monitorowanie zagrożeń na obszarze województwa;
 12. prowadzenie monitoringu środków masowego przekazu w zakresie zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych;
 13. obsługa systemów informatycznych i systemów łączności dedykowanych na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
 14. uzgadnianie planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 15. udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz spraw obronnych;
 16. zarządzanie i administrowanie informatycznym Systemem Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego;
 17. realizacja zadań Międzynarodowej Centrali Ostrzegawczej w ramach Międzynarodowego Planu Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami;
 18. administrowanie stroną internetową Wydziału;
 19. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz współpraca w tym zakresie z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz powiatowymi lekarzami weterynarii;
 20. uzgadnianie planów działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 21. realizowanie zadań w zakresie niezwłocznego powiadamia społeczeństwa oraz podmiotów, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w sposób zwyczajowo przyjęty, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz
  o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;
 22. sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z realizacji działań krótkoterminowych, określonych w planie działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 23. przekazywanie otrzymanych sygnałów do realizacji procedur wynikających z wprowadzenia stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP do jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji zespolonej, organów administracji niezespolonej, operatorów telekomunikacyjnych i innych podmiotów oraz raportowanie stanu realizacji wprowadzania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP w województwie;
 24. przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji zespolonej i niezespolonej sygnałów do realizacji zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów;
 25. sporządzanie wniosków do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o uruchomienie Alertu RCB dla obszarów województwa objętych zagrożeniem;
 26. obsługa infolinii dla osób bezdomnych na obszarze województwa dolnośląskiego;
 27. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie ciągłości działania i wymiany informacji, możliwości pracy
  w przypadku braku zasilania zewnętrznego, uszkodzenia systemów łączności czy wystąpienia innych awarii;
 28. monitorowanie i przetwarzanie informacji o zagrożeniach związanych z epidemią lub wystąpieniem chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
 29. wykonywanie zadań wynikających z zapisów art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry w zakresie współdziałania z właściwymi podmiotami w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mogących spowodować zmianę jakości wody na ujęciu wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na obszarze zasilania ujęcia wody.

 

liczba wejść: 3095

Metryka strony

Data publikacji : 16.10.2018
Data modyfikacji : 10.07.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :