Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Orzecznictwa

Oddział Orzecznictwa

kierownik Oddziału Orzecznictwa

Dawid Luberda

tel.:  71 340-67-03; e-mail: d.luberda@duw.pl

zastępca kierownika Oddziału Orzecznictwa

 

 

Karty usług (podany podział powiatów jest orientacyjny) -    odwołanie   /   stwierdzenie nieważności

Informacji o stanie sprawy oraz przewidywanym terminie jej zakończenia udziela tylko pracownik merytoryczny ją prowadzący (dane kontaktowe w kartach usług - zob. powyżej). Z pracownikiem prowadzącym sprawę można także ustalić datę i godzinę zapoznania się z aktami sprawy. Z pracownikami można kontaktować się telefonicznie w godzinach od 11:00 do 14:00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Prosimy uwzględnić fakt, że między wniesieniem odwołania/zażalenia do starosty/prezydenta miasta, a wpływem akt do Wojewody mogą minąć około 2-3 tygodnie. Sprawy załatwiane są, co do zasady, w kolejności wpływu. Ze względu na wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego zasady obiektywizmu i pisemności, pracownicy Oddziału nie spotykają się ze stronami postępowania w celu omówienia sprawy.

Wojewoda Dolnośląski prowadzi sprawy pod własnym znakiem/sygnaturą w związku z czym przy pierwszym kontakcie z pracownikiem należy podać dane właściwego starosty/prezydenta miasta, datę wydania decyzji i jej numer, dane inwestora/odwołującego się, rodzaj inwestycji. W korespodencji z Wojewodą Dolnośląskim prosimy o podawanie znaku sprawy nadanej przez Wojewodę - lewy górny róg pisma, pod godłem (format znaku sprawy prowadzonej przez Wydział Infrastruktury - Oddział Orzecznictwa: IF-O.aaaa.bbb.rrrr.xx lub IF-O.aaaa.1.bbb.rrrr.xx, gdzie "xx" to inicjały pracownika prowadzącego sprawę - zob. karty usług powyżej).

Uwaga! Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wiadomości e-mail, jak też załączniki do nich (np. skany), nie stanowią podania w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wiadomości e-mail pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wojewoda Dolnośląski nie udziela porad prawnych.

 

Kontakt dla starostów/prezydentów miast w sprawach RWDZ - Dawid Luberda (71 340-67-03), Małgorzata Wdowiak (71 340-63-15).

 

ZAWIADOMIENIA
wydawane na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.), którymi w okresie grudzień 2020 r. - czerwiec 2021 r. wstrzymywano terminy załatwienia postępowań odwoławczych oraz nadzwyczajnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego – Oddział Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.):
 
 

Zadania Oddziału:

  1. Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w II instancji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane polegających na nadzorze i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym obowiązków Wojewody.
  2. Prowadzenie postępowań w II instancji w zakresie rozpatrywania odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień w obszarze wynikającym z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  3. Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę roli organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia.
  4. Współpraca z organami nadzoru budowlanego.
  5. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione przez strony do wojewódzkiego sądu administracyjnego i uczestniczenie w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Szczegółowy opis zadań Oddziału Orzecznictwa znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 7037

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 10.11.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : JSK