Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Rozwoju Dróg Lokalnych

Oddział Rozwoju Dróg Lokalnych

Kierownik Oddziału

Natasza Marcinkiewicz

pok. 1122

tel. 71 340 66 29

n.marcinkiewicz@duw.pl

 

Patrycja Babarowska 

inspektor wojewódzki

pok. 1123

tel. 71 340 61 16

p.babarowska@duw.pl

 

Urszula Czerkawska

starszy inspektor wojewódzki

pok. 1123

tel. 71 340 67 36

u.czerkawska@duw.pl

 

Marta Izbińska

starszy inspektor wojewódzki

pok. 1123

tel. 71 340 64 59

m.izbinska@duw.pl

 

Małgorzata Kamińska

starszy inspektor wojewódzki

pok. 1123

tel. 71 340 63 12

malgorzata.kaminska@duw.pl

 

Joanna Tyszkowska

starszy administrator

pok. 1123

j.tyszkowska@duw.pl

 

Zadania Oddział Rozwoju Dróg Lokalnych:

Prowadzenie spraw związanych z realizacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w szczególności:

- prowadzenie naboru wniosków zgodnie z procedurą ich składania;

- obsługa Komisji do oceny wniosków o dofinansowane zadań realizowanych w ramach Funduszu, w tym opracowanie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania;

- przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów;

- bieżące monitorowanie przestrzegania przez beneficjentów zapisów umowy o udzielenie dofinansowania i podejmowanie odpowiednich czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji postanowień ww. umów;

- przygotowywanie propozycji zmian listy zadań rekomendowanych do dofinansowania;

- weryfikowanie wniosków o wypłatę dofinansowania w zakresie zgodności z umową o udzielenie dofinansowana i załącznikami do niej;

- monitorowanie stanu i terminów wypłat dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów oraz uzgadnianie terminów przekazywania dyspozycji wypłat środków z Wydziałem Finansów i Budżetu;

- podejmowanie odpowiednich czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polegających na wykorzystaniu środków Funduszu niezgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i zapisami umowy o udzielenie dofinansowania;

- weryfikowanie sprawozdań rzeczowo-finansowych na podstawie dokumentacji rozliczeniowej przedkładanej przez beneficjentów zadań dofinansowanych ze środków Funduszu;

- przygotowywanie sprawozdań, informacji, raportów analiz w zakresie realizacji zadań objętych Funduszem;

- współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu w zakresie wydanych postanowień, decyzji administracyjnych  i innych dokumentów skutkujących powstaniem należności Skarbu Państwa;

- udzielanie beneficjentom oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie zasad realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- przeprowadzanie problemowych kontroli prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

liczba wejść: 137

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2024
Data modyfikacji : 21.03.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daleczko Tadeusz
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :