Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań

Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań

kierownik Oddziału Wywłaszczeń i Odszkodowań


Dagmara Pawłowska


tel.: 71 340  60  52

p. 1118

 

godziny przyjmowania interesantów telefonicznie przez pracowników Oddziału:     pn-pt 11:00-14:00

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wyznaczenia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu terminu do zawarcia umowy nabycia nieruchomości;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia z tego tytułu odszkodowania;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa albo samorządu województwa przeznaczonej na pas drogowy, jeżeli jest ustanowiony na rzecz jednostki organizacyjnej innej niż właściwy zarządca drogi;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz właściwego zarządcy drogi;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe, w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas gruntu pod linię kolejową, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 8. prowadzenie uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa;
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na skutek prowadzenia na nieruchomości budowy inwestycji w zakresie terminalu, poprzez zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń a także prac związanych z ich konserwacją lub usuwaniem awarii;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia trwałego zarządu, ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie terminalu, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego;
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowli przeciwpowodziowych, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowli przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli inwestorem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na skutek prowadzenia na nieruchomości budowy inwestycji w zakresie regionalnej sieci szerokopasmowej;
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie lotniska użytku publicznego;
 17. prowadzenie rokowań w celu uzgodnienia wysokości odszkodowania za nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, które stały się własnością Skarbu Państwa;
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, które stały się własnością Skarbu Państwa;
 19. prowadzenie postępowań w sprawach wypowiedzenia umów dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania w użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych na realizacje sieci przesyłowych oraz ustalanie z tego tytułu odszkodowań;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na skutek prowadzenia na nieruchomości budowy inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
 21. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia umów dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości  przeznaczonych na inwestycję w zakresie terminalu.
 22. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenia w  sposobie korzystania z nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, podczas budowy lub przebudowy tunelu oraz związanych z nim układu drogowego lub urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z ich konserwacją lub usuwaniem awarii.

Szczegółowy opis zadań Oddziału Odszkodowań i Wywłaszczeń znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
 

liczba wejść: 6064

Metryka strony

Data publikacji : 18.09.2018
Data modyfikacji : 25.03.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK